Page 9

หลักการเกษตรอินทรีย์

หลักการเกษตรอินทรีย์

สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ได้ระดมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์โดยตรงจากทั่วโลก มานิยามหลักการเกษตรอินทรีย์ และ นำ�เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของ IFOAM เมื่อปลายปี 2548 ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติรับรองหลัก การเกษตรอินทรีย์ดังกล่าว โดยหลักการดังกล่าวประกอบด้วย 4 ข้อสำ�คัญ คือ สุขภาพ (Health) นิเวศวิทยา (Ecology) ความเป็นธรรม (Fairness) และการดูแลเอาใจใส่ (Care) วิฑูรย์, 2549 (อ้างใน พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, 2559) ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 1) มิติด้านสุขภาพ (Health) สุขภาวะเป็นองค์รวมและปัจจัยที่สำ�คัญของสิ่งมีชีวิต การมีสุขภาพวะที่ดีไม่ใช่แค่การ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่รวมถึงภาวะแห่งความเป็นอยู่ที่ดีของกายภาพ จิตใจ สังคม และสภาพแวดล้อมโดยรวม ความแข็งแรง ภูมิต้านทาน และความสามารถในการฟื้นตัว เองจากความเสื่อมถอยเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญของสุขภาวะที่ดี บทบาทหน้าที่ของ เกษตรอินทรีย์ ต่างก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทั้ง ปวง เกษตรอินทรีย์จึ่งมุ่งที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อ สนับสนุนให้มนุษย์ได้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น 2) มิติด้านนิเวศวิทยา (Ecology) เกษตรอินทรีย์ควรจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของระบบนิเวศวิทยาและวัฎจักรแห่งธรรมชาติ การผลิตการเกษตรจะต้องสอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ ดังนั้นการผลิตการเกษตรจึงต้อง พึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของธรรมชาติ โดยการเรียนรู้และสร้าง ระบบนิเวศสำ�หรับให้เหมาะสมกับการผลิตแต่ละชนิด

04

เกษตรอินทรีย์สำหรับผู้บริโภค  

โครงการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง เกษตรอินทรีย์สำหรับผู้บริโภค แก่กลุ่มนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเ...

Advertisement