Page 34

สัญลักษณ์ Q หมายถึงอะไร สัญลักษณ์ Q (Q mark) เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและระบบการผลิต สินค้าเกษตรกร ซึ่งมีระบบจัดรหัสประกอบเครื่องหมาย เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ หากเกิดการปลอมแปลงใบรับรองหรือคุณภาพสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยการรับรอง มาตรฐานของเครื่องหมาย Q นั้นแบ่งเป็นการับรองคุณภาพสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Finished Product) และการรับรองคุณภาพกระบวนการผลิตในระบบต่างๆเช่น การปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดี หรือการปฏิบัติทางประมงที่ดี (Good Agricultural : GAP) เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture : Organic) การปฏิบัติที่ดี หรือ หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านสุขลักษณะ หรือ หลักการปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (Good Manufactural Practice : GMP) ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางในการนำ� ไปใช้ (Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP) ซึ่งสามารถสังเกตได้จากรหัสด้าน ล่างเครื่องหมาย Q โดยในการรับรองระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ใช้รหัสย่อว่า Organic และ รหัสมาตรฐานรับรองคุณภาพของสินค้าอินทรีย์ เช่น มกษ. 9000 เล่ม 1เป็นต้น อย่างไรก็ดี เครื่องหมาย Q นั้นไม่ได้มีหน้าที่รับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยตรง อีกทั้งเครื่องหมายนี้ ยัง ไม่ได้รับการรับรองจากองค์กรเกษตรอินทรีย์ที่เป็นสากลจึงทำ�ให้ความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ ภายในประเทศเท่านั้น

29

เกษตรอินทรีย์สำหรับผู้บริโภค  
เกษตรอินทรีย์สำหรับผู้บริโภค  

โครงการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง เกษตรอินทรีย์สำหรับผู้บริโภค แก่กลุ่มนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเ...

Advertisement