Page 3

คำ�นำ�

คำ�นำ� หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการออกแบบสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง เกษตรอินทรีย์สำ�หรับผู้บริโภค แก่กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัย บูรพา วิทยาเขตชลบุรี ในรายวิชา 602105 การวิจัยศิลปกรรมและการออกแบบ ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ “สิ่งที่ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ควรรู้” เพื่อ เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคทุกคน โดยเนื้อหาภายในประกอบด้วย คำ�จำ�กัดความ หลักการ พื้นฐานในการผลิตเกษตรอินทรีย์ เครื่องหมายตรารับรอง และการตอบปัญหาข้อสงสัย ต่างๆให้แก่ผู้บริโภค โดยทางผู้จัดทำ�ขอขอบคุณข้อมูลมากมายที่ได้รวบรวมมาจากหนังสือ เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็น ความรู้เบื้องต้นเกษตรอินทรีย์ โดย วิฑูรย์ ปัญญากุล, เกษตรอินทรีย์ โดย พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง และ เกษตรอินทรีย์ ชุด อาหารปลอดภัย โดย อภิชาต ศรีสะอาด เป็นต้น และขอความกรุณาผู้ที่สนใจหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้ทุกท่าน กรอกแบบสอบถาม 2 ชุด ซึ่งผู้จัดทำ�แนบลิ้งค์เพื่อทำ�แบบสอบถามไว้แล้ว มา ณ ทีนี้ด้วย

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ปัญจพร นักธรรม ผู้จัดทำ�

เกษตรอินทรีย์สำหรับผู้บริโภค  

โครงการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง เกษตรอินทรีย์สำหรับผู้บริโภค แก่กลุ่มนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเ...

Advertisement