Page 29

ตอบปัญหา คลายข้อสงสัย

พืชไฮโดรโปนิกส์ เป็นพืชเกษตรอินทรีย์หรือไม่ การปลูกพืชไร้ดิน หรือ พืชไฮโดรโปนิกส์ เป็นรูปแบบการปลูกพืชชนิดหนึ่งเท่านั้น โดยเป็นทดลองการเลียนแบบการปลูกพืชบนดิน แต่ไม่ใช้ดินเป็นวัสดุปลูก พืชสามารถเจริญ เติบโตได้โดยการดูดซึมธาตุอาหารที่ละลายอยู่ในน้ำ� ซึ่งสัมผัสอยู่กับรากโดยตรงตลอดเวลา ในเวลาต่อจึงขยายการผลิตเป็นเชิงพานิชย์ ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร ธรรมศักดิ์ ทอง เกตุ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร วิทยาเขตกำ�แพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อ้าง จาก ธิษณา จรรยาชัยเลิศ, 2559) ได้อธิบายว่า “พืชเจริญเติบโตอยู่ในดินได้เพราะรากพืชได้ รับสิ่งที่จำ�เป็นต่อกรดำ�รงชีวิต 4 ประการ ได้แก่ พื้นที่ให้รากยึดเกาะเพื่อทรงต้นขึ้นเหนือดิน น้ำ� แร่ธาตุอาหาร สุดท้ายคือออกซิเจนหรืออากาศที่รากใช้หายใจ เมื่อรู้ดังนี้หากสามารถ หาสิ่งจำ�เป็น 4 ประการให้รากพืชได้ก็สามารถปลูกพืชด้วยสิ่งรองรับใดๆ ก็ได้โดยไม่ต้องพึ่ง ดิน การปลูกพืชด้วยวิธีนี้ ผู้ปลูกจะเป็นผู้กำ�หนดปริมาณน้ำ�และธาตุอาหารที่พืชได้รับเพื่อ ใช้ในการเจริญเติบ โดยเตรียมแร่ธาตุอาหารที่มีลักษณะเป็นผง ละลายน้ำ�ให้ได้สารละลาย ทีมี่แร่ธาตุอาหารชนิดเดียวกับที่พืชต้องการจากดิน ต่างกันพียงแร่ธาตุอาหารที่ละลายอยู่ใน สารละลายนี้มีลักษณะเป็นรูปแบบประจุ รากพืชสามารถดูดซึมแร่ธาตุอาหารได้ทันทีไม่ต้อง รอให้จุลินทรีย์ในดินย่อยสลาย จึงใช้เวลาในการเจริญเติบโตที่รวดเร็วกว่า ได้ปริมาณผลผลิต ที่แน่นอนกว่าการปลูกพืชแบบใช้ดิน” ถึงแม้ผลผลิตในกระบวนการไฮโดรโปนิกส์จะได้การ รับรองว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค

24

เกษตรอินทรีย์สำหรับผู้บริโภค  
เกษตรอินทรีย์สำหรับผู้บริโภค  

โครงการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง เกษตรอินทรีย์สำหรับผู้บริโภค แก่กลุ่มนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเ...

Advertisement