Page 23

องค์กรและหน่วยงานตรวจสอบรับรองในประเทศไทย

องค์กรและหน่วยงานตรวจสอบรับรองในประเทศไทย องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรับรองในประเทศไทย ซึ่งวิฑูรย์ (2549) ได้สรุปมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันไว้ ดังนี้ 1) สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วยงานระดับกรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยมีภารกิจหลักในการผลักดัน มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรแปรรูป และอาหาร นอกจากนี้หน้าที่ของ มกอช. ยังครอบคลุมไปถึงการกำ�หนดมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงผู้บริโภค รวมทั้งรับผิดชอบในการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาทางการค้า เชิงเทคนิค และยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยให้สามารถแข่งขัน ในเวทีระดับโลก โดยผู้ที่ได้รับมาตรฐาน มกอช. ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็น มาตรฐาน มกษ.9000 เล่ม 1 (G)-2557 สำ�หรับพืชจะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ “Organic Thailand” อย่างไรก็ตาม มกอช. ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการให้บริการตรวจสอบ รับรองเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งมาตรฐานที่ มกอช. ได้กำ�หนดขึ้นก็ยังไม่ได้รับการยอมรับจาก ประเทศที่สำ�คัญที่เป็นผู้นำ�เข้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แต่อย่างใด 2) สำ�นักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) สำ�นักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ก่อตั้งขึ้นโดยองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการหน่วย งานรัฐ องค์กรผู้บริโภคและเครือข่ายร้านค้าสีเขียว เพื่อทำ�หน้าที่เป็นองค์กรอิสระ ได้ดำ�เนิน งานเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งแรกในประเทศไทย

18

เกษตรอินทรีย์สำหรับผู้บริโภค  

โครงการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง เกษตรอินทรีย์สำหรับผู้บริโภค แก่กลุ่มนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเ...

Advertisement