Page 20

(ข) ตลาดนัด ตลาดนัดส่วนใหญ่จะอยู่ในท้องถิ่นหรือหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด โดยส่วนมากมักจัดใน สถานที่ที่มีผู้บริโภคอยู่หนาแน่น เช่น โรงพยาบาล ในเขตสถานที่ราชการ หรืออาจเป็นที่ว่าง ที่ผู้บริโภคสะดวกในการมาหาซื้อผลผลิต ตลาดนี้มักจะเปิดเฉพาะวันที่แน่นอน แต่ไม่เปิดทุก วัน เช่น ทุกวันศุกร์ หรือวันเสาร์ โดยมากจะเปิดขายเพียงครึ่งวัน หรืออาจนานทั้งวันเลย ก็ได้ โดยผู้ผลิตต้องมีมาจากหลากหลายกลุ่ม เพื่อจะได้มีผลผลิตที่หลากหลายมาจำ�หน่าย ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยที่น่าสนใจ คือ ที่ กาดนัดเกษตรอินทรีย์ ที่ ตลาดเจเจ เชียงใหม่, ตลาดเขียว สุรินทร์, ตลาดเขียว ยโสธร เป็นต้น (ค) การตลาดเฉพาะช่องทาง เป็นการตลาดที่ดำ�เนินการโดยผู้ประกอบการที่มีนโยบายในด้านการเกษตรอินทรีย์ อาหาร สุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน สามารถดำ�เนินการได้หลายรูปแบบ เช่น ร้าน ขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือซูเปอร์มาเก็ตเกษตรอินทรีย์ การตลาดใน ลักษณะนี้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าการตลาดระบบสมาชิก และมีผลผลิตที่หลาก หลายจากเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเฉพาะทาง รวมทั้งอาจมีการแปรรูป ผลิตภัณฑ์แบบง่ายๆมากกว่าด้วย ตัวอย่างของการตลาดเฉพาะทางในประเทศไทย คือ ร้านนาวิลิต ร้านเลม่อนฟาร์ม ร้านไทสบาย เป็นต้น

15

เกษตรอินทรีย์สำหรับผู้บริโภค  

โครงการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง เกษตรอินทรีย์สำหรับผู้บริโภค แก่กลุ่มนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเ...

Advertisement