Page 1

คู่มือรับภัยธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวติ :ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ


คำนำ เนื่องจากในปีที่ 2554 อาเภอสามโคกได้ประสบอุทกภัยอย่างร้ายแรง ซึ่งส่งผลให้ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ได้รับความเสียหายเป็นจานวนมาก ดังนั้นอาเภอสามโคกจึงจัดทาโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชนใน การจัดการความรู้เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติ (ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ) เพื่อเป็นการฟื้นฟูศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่ประสบ อุทกภัยกลับสู่ภาวะปกติ รวมทั้งพัฒนาไปสู่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบได้ โดยพิจารณาสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ บ้าน ปากคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ ๒ ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ของอาเภอ

คู่มือรับภัยธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวติ :ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

มีนาคม 2555


สำรบัญ

คู่มือรับภัยธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวติ :ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

1. ความเป็นมาของชุมชน 2. สภาพทั่วไปทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 3. วิเคราะห์/ทบทวนสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่ผ่านมา และผลกระทบที่เกิดขึ้น 4. แนวทางการฟื้นฟู และรับภัยธรรมชาติ 5. แผนในการรับมือกับภัยธรรมชาติ ภำคผนวก คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย แบบสารวจครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย ปี 2554

หน้ำ 1 1 6 8 8


คู่มือในการรับมือกับภัยธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวติ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้ำนปำกคลองบำงโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลบำงโพธิ์เหนือ อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี

1. ประวัติความเป็นมาของชุมชน จากคาบอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่า เดิมเป็นชาวมอญที่อพยพมาจากถิ่นอื่นเมื่อร้อยกว่าปี มาตามลาน้า เจ้าพระยา และมาตั้งถิ่นฐานที่ปากคลองชื่อว่าคลองบางโพธิ์เหนือเป็นกลุ่มมีบ้านรวมกันหลาย ๆ หลัง ได้ตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ” ตามชื่อคลองส่งน้าที่ไหลผ่านหมู่บ้าน

บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็ น ที่ ล าบลุ่ ม ในฤดู น้ าหลากน้ าจะท่ ว มทุ ก ปี มี น้ าท า การเกษตรตลอดปี จึงเป็นแหล่งน้าสมบูรณ์เหมาะสาหรับเป็น พื้นที่เกษตรกรรมเพาะปลูก ทาสวน ทานา สภาพดินร่วนซุย มีคลองและแม่น้าไหลผ่าน สภาพดินฟ้าอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู และอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วไป เศรษฐกิจโดยรวมของหมู่บ้าน เป็ น ลั ก ษณะเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ก ารท าการเกษตรแบบ ผสมผสาน ระหว่างการทานา การทาสวนผลไม้ การทาสวน ผัก การเลี้ยงปลาในบ่อ ในร่องสวน และรับจ้างทั่วไป บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ มีพื้นที่ จานวน 600 ไร่ อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ จด หมู่ที่ 3 ตาบลกระแชง ทิศใต้ จด เขตเทศบาลตาบลบางปรอก ทิศตะวันออก จด แม่น้าเจ้าพระยา ทิศตะวันตก จด หมู่ที่ 3 ตาบลบางโพธิ์เหนือ

จำนวนครัวเรือนและประชำกร จานวนครัวเรือน จานวนประชากร แยกเป็น ชาย หญิง

กำรประกอบอำชีพ อาชีพหลัก อาชีพรอง

รับจ้าง เกษตรกร

150 496 231 265

ครัวเรือน คน คน คน

คู่มือรับภัยธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวติ :ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

2. สภาพทั่วไปของหมูบ่ ้าน


คมนำคม o o o o

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ถนนดิน

จานวน จานวน จานวน จานวน

1 1 1 1

สาย สาย สาย สาย

จานวน

1

แห่ง

แหล่งนำ o ประปาหมู่บ้าน

ศำสนำ และประเพณีวัฒนธรรม

ในเดือนมกราคม จะทาบุญขึ้นบ้านใหม่ จะมีการทาบุญตักบาตรที่วัด ปล่อยนก ปล่อยปลา ในเดือน เมษายน จะมีการทาบุญกลางบ้านซึ่งจะทาหลังวันสงกรานต์ของทุก ๆ ปี ตักบาตรในช่วงเช้าและทาบุญศาลเจ้าพ่อ ในช่วงค่า การทาบุญสงกรานต์ จะจัดในวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี โดยตอนเย็นจะมีการขนทรายเข้าวัดและก่อกอง ทราย เช้าทาบุญตักบาตรที่วัดและรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ และร่วมฉลองสงกรานต์ด้วยกิจกรรมบันเทิงมากมายและมีการ กวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาส ขณะกวนก็จะมีการร้องราทาเพลงอย่างสนุกสนาน

กลุ่ม/องค์กร 1. ธนาคารขยะ 2. คณะกรรมการสตรีระดับหมู่บ้าน (กพสม.) 3. อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) 4. อาสาสมัครแก้ไขและป้องกันยาเสพติด (ปปส.) 5. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 6. คณะกรรมการหมู่บ้าน 7. อาสาสมัครตารวจชุมชน 8. อาสาพัฒนาชุมชน

คู่มือรับภัยธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวติ :ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

ประชาชนในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ ประเพณีที่ถือเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น คือประเพณีทาบุญตัก บาตรเข้าพรรษาและออกพรรษา ประเพณีการตักบาตรพระร้อย เป็นเพณีที่ทาในเทศกาลออกพรรษาด้วยการนา อาหารคาว-หวานมาตักบาตร ประเพณีวันสงกรานต์ ร่วมก่อพระทรายและปล่อยนกปล่อยปลา นาน้าหอมไปสรงน้า พระขอพรจากพระ ประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุเพื่อขออวยพรผู้ใหญ่ ตามขนมธรรมเนียมประเพณีที่ได้ยึดถือกระทา กันมา มีประเพณีและวัฒนธรรมตามเทศกาล ประเพณีวันเด็ก ประเพณีและวัฒนธรรมตามเทศกาลงานสาคัญทาง ศาสนา และราชพิธีต่าง ๆ


๒ 9. คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน 10. คณะกรรมการโครงการชุมชนพอเพียง 11. กลุ่มอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด-น้าหมักชีวภาพ-อาหารสัตว์ 12. กลุ่มอาชีพการทาน้าพริก 13. กลุ่มอาชีพการแปรรูปยางรถยนต์เก่า 14. กลุ่มอาชีพการทาขนมเบอร์เกอรี่ 15. กลุ่มทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 16. อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 17. กลุ่มการทาน้ายาเอนกประสงค์ 18. กลุ่มอาชีพการปลูกกล้วยหอมเกษตรอินทรีย์

จุดเรียนรู้/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 การน้ายาเอนกประสงค์ นางวรรณา ชุบศรี บ้านเลขที่ 43/3 หมู่ที่ 2 ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2978-020653/2

คู่มือรับภัยธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวติ :ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ตาล/ยางรถยนต์ นายสมร ร่วมทรัพย์ บ้านเลขที่ 53/2 หมู่ 2 ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


 การทาขนมไทย นางละเอียด เปรมปรี บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 2 ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2979-1876

การทาปุ๋ยอัดเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ นายพินิจ ผุดผ่อง บ้านเลขที่ 9/1 ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 08-0606-236 

คู่มือรับภัยธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวติ :ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

 น้าพริกรสเด็ด นางนงเยาว์ จั่นทอง บ้านเลขที่ 45/4 หมู่ที่ 2 ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2978-0354


๔  กลุ่มการคัดแยกขยะ นายบุญรุ้ง พันสาย บ้านเลขที่ 23/7 ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2581-6034

ปราชญ์ : ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

นายสมศักดิ์ บัวใบ บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ที่ 2 ตาบลบางโพธิเ์ หนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2978-0287

กองทุนในหมูบ่ ้ำน 1. กองทุนหมู่บ้าน 2. กองทุนแม่ของแผ่นดิน 3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

1,000,000 บาท 28,530 บาท 570,000 บาท

คู่มือรับภัยธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวติ :ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

นายสุดใจ ผุดผ่อง บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ที่ 2 ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2581-4546


3. วิเคราะห์/ทบทวนสถานการณ์ภัยพิบัติที่ผ่านมา และผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น

คู่มือรับภัยธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวติ :ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

จากสถานการณ์ภัยพิบัติ (ภัยน้าท่วม) ในช่วงปลายปี 2554 เป็นช่วงที่เกิดมหาอุทกภัย ซึ่งนับเป็นภัย พิบัติครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น สร้างความเสียหายต่อ ชีวิต ทรัพย์สิน เป็นจานวนมาก บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 2 ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ ถ้าเปรียบเทียบกับปีก่ อน ๆ ที่ผ่านมาน้าจะท่วมแค่บริเวณพื้นที่ที่อยู่ติดกับชายแม่น้าเจ้าพระยา สามารถป้องกันไม่ให้น้าเข้ามาท่วมบริเวณพื้นที่ ด้านใน และเส้นทางคมนาคม แต่ในปี 2554 น้าได้ท่วมเต็มพื้นที่ของเขตอาเภอสามโคก ทาให้ประชาชนได้รับความ เดือดร้ อนเป็ น จ านวนมาก เช่น การคมนาคมถูกตั ด ขาดไม่ส ามารถสั ญจรได้ต้ องอาศัยเรืออย่างเดียว พืช ผลทาง การเกษตร พืชผักสวนครัว จมหายไปกับสายน้า การขาดแคลนทางด้านปัจจัย 4 อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อ ยู่ อ าศั ย ประชาชนบางครั ว เรื อ นไม่ส ามารถอาศัย อยู่ ใ นบ้ า นของตนเองได้ ต้ อ งอพยพไปอาศั ยตามบ้า นญาติ ศูนย์ช่วยเหลือต่าง ๆ เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนต้องเปลี่ยนไป และ เนื่องจากภัยน้าท่วมไม่สามารถแก้ไขได้โดยเร็ว ประชาชนต้องดารงชีวิตอยู่กับน้าเป็นเวลานานส่งผลต่อสภาพจิตใจ ทาให้เกิดความเครียด วิตกกังวลมากขึ้น


จุดแข็ง (S = STRENGTH)

จุดอ่อน (W = WEAKNESS)

1. ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือเกือกูล ซึ่งกันและกัน เช่น ด้ำนแรงงำน อำหำร 2. ประชำชนมีองค์ควำมรู้ในกำรแก้ไขปัญหำ ใน กำรรับมือกับอุทกภัยเบืองต้น เนื่องจำกวิถีชีวิตที่ อำศัยอยู่ริมแม่นำเจ้ำพระยำ ซึ่งจะเกิดอุทกภัยทุก ปี 3. มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง 4. มีกำรแจ้งข้อมูล กำรเตือนภัยให้กับประชำชน ตลอดเวลำ 5. ประชำชน/ชุมชนมีกำรเตรียมควำมพร้อมที่ จะรับมือกับอุทกภัย

1. ชุมชนไม่มีข้อมูลด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้านเพื่อ เป็นข้อมูลเบื้อต้นในการให้ความช่วยเหลือ 2. ไม่มีพาหนะในการใช้สัญจรเมือเกิดอุทกภัย 3. ไม่มีเครือมือสื่อสารกับภาคี เครือข่าย บุคคลภายนอก 4. ไม่มีศูนย์ช่วยเหลือด้านภัยพิบัติหมู่บ้าน 5. การเอื้ออานวยของภาครัฐไม่ครอบคลุมทุกด้าน 6. ข้อมูล/ข่าวสาร ไม่ชัดเจน ทาให้ประชาชนไม่มี การเตรียมพร้อมในการรับมือกับอุทกภัย (ไม่เข้าใจ ปริมาณน้าที่มีค่าเป็นลูกบาศก์เมตร

โอกำส (O = OPPORTUNITY)

อุปสรรค (T = THREAT)

1. เป็นกำรเปลี่ยนวิถีชีวิตในกำรประกอบอำชีพ เช่น จำกกำรปลูกผัก เป็น หำปลำ 2. ประชำชนมีอำชีพเสริม กำรขับเรือรับจ้ำง 3. ประชำชนรู้รักสำมัคคี เพื่อร่วมมือกันให้ผ่ำน พ้นวิกฤตไปให้ได้ 4. ประชำชนมีจิตอำสำ รู้จักภำคีร่วมภำยนอกที่ เข้ำช่วยเหลือ

1. ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนลาบาก เช่น การคมนาคม อาหาร ที่อยู่อาศัย สุขภาวะ 2. น้าท่วมมากเกิดความคาดหมายทาให้ไม่สามารถ แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 3. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4. ค่าครองชีพสูงมาก มีผู้ฉวยโอกาสขายสินค้าใน ราคาแพง ค่าเรือแพง 5. การติดต่อสื่อสารกับภาคีภายนอกยากลาบาก 6. การช่วยเหลือจาบุคคลภายนอกเกิดความล่าช้า เนื่องจากการเดินทางที่ไม่สะดวก ต้องใช้เวลามาก 7. น้าท่วมเต็มพื้นที่ 8. ไม่มีข้อมูลครัวเรือน กลุ่มเปาะบาง

คู่มือรับภัยธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวติ :ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

จากสถานการณ์ภัยน้าท่วมที่เกิดขึ้น บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 2 ตาบลบางโพธิ์เหนือ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้าน (SWOT) ได้ดังนี้


4. แนวทางการฟื้นฟู และรับมือกับภัยธรรมชาติ 1. กำรช่วยเหลือระยะเร่งด่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดส่งอุปกรณ์กู้ภัย ยานพาหนะ เครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่สนับสนุน เข้าช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบภัย คณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้นาชุมชน แต่งตั้งคณะคณะทางานเฉพาะกิจ เป็นหน่วยงาน ประสานการช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ประสบอุทกภัย 2. กำรฟื้นฟูและมำตรกำรระยะยำว โดยชุมชนได้กาหนดแนวทางเพื่อป้องกันและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัย ดังนี้ การจัดทาระบบเตือนภัย การจัดทาคู่มือการจัดการความรู้ของชุมชนเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติ เพื่อเป็นสื่อความรู้ใน การป้องกัน รับมือภัยธรรมชาติ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความรู้กับชุมชนอื่น ๆ และกาหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างและพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ความชานาญและสามารถถ่ายทอดให้กับคนใน ชุมชนของตนเองได้

5. แผนในการรับมือกับภัยธรรมชาติ 1. ฝึกอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับภัยพิบัติ การเตรียมพร้อม กาหนดวิธีปฏิบัติ ฝึกซ้อมกรณีเกิดภัยพิบัติ 2. จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3. ตรวจสอบข้อมูลเรื่องน้าท่วมที่เคยเกิดขึ้นที่บ้าน หรือในละแวกพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อคาดการณ์และ เตรียมตัวได้ถูก เฝ้าระวังการเตือนภัย สัญญาณเตือนภัยของชุมชน 4. เตรียมอุปกรณ์สื่อสาร สารองแบตเตอรี่โทรศัพท์ ไฟฉายพร้อมถ่าน 5. เตรียมวัสดุอุดปิดป้องกันบ้านเรือน เช่น กระสอบทราย แผ่นพลาสติก ไม้แผ่น ตะปู กาวซิลิโคน 6. นายานพาหนะไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่น้าไม่ท่วม 7. บันทึกหมายเลขโทรศัพท์สาหรับเหตุฉุกเฉิน (เตรียมโทรศัพท์ วิทยุสมัครเล่น อื่นๆ) 8. เตรียมถุงยังชีพบรรจุของใช้ที่จาเป็นพร้อมเสบียงอาหาร และยาประจาตัว เงินสารองค่าใช้จ่าย อย่างน้อย 15 วัน 9. เก็บของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย และบันทึกรายการทรัพย์สินหรือถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน 10. ปรับปรุงบ้าน ยกบ้านพ้นน้า ยกของขึ้นที่สูง 11. ผู้นาชุมชนสารวจครัวเรือน ประชาชน กลุ่มเปราะบาง การประกอบอาชีพ พาหนะ ของ ประชาชนในชุมชน

คู่มือรับภัยธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวติ :ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

ก่อนเกิดภัย


ระหว่ำงเกิดภัย 1. เมื่อได้รับข้อมูลน้าท่วม ตามระดับความรุนแรง ให้ประสานอาสาสมัครประจาซอย/ผู้นาชุมชน หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ภาคีการพัฒนารายงานข้อมูลและความจาเป็นของครอบครัว เพื่อขอรับการสนับสนุน ด้านต่าง ๆ เช่น อาหาร ยานพาหนะ 2. การควบคุมอารมณ์ ไม่ให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนก สานึกต่อส่วนรวม เสียสละ ซื่อสัตย์ และคานึกถึงผู้อื่น

3. กรณีน้าท่วมสามารถเดินทางเข้าออกได้ อาสาสมัครลงพื้นที่แจกอาหาร 4. หลีกเลี่ยงการลุยน้าเชี่ยว หากจาเป็นต้องสัมผัสน้าให้ล้างทันที 5. ระวังตนเอง และครอบครัวให้ปลอดภัยจากการตกน้า ไฟฟ้าดูด ช็อต และสัตว์มีพิษ 6. รักษาทรัพย์สิน ใช้อย่างประหยัด เช่นโทรศัพท์ ไฟฉาย เทียนไข ยาประจาตัว 7. ขอความช่วยเหลือหากบาดเจ็บกะทันหัน 8. กรณีบ้านที่ต้องอพยพไปศูนย์พักพิงชุมชนให้เตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จาเป็น ถ้ามีโรคประจาตัว เตรียมยาไปด้วย

1. การจัดการดูแลบ้านของคุณฟังรายงานสถานการณ์ เดินตรวจตารอบ ๆ บ้าน และเซ็ค สายไฟฟ้า สายถังแก็สติดต่อบริษัทประกันภัย เพื่อตรวจสอบความเสียหาย และซ่อมแซมทรัพย์สินตรวจสอบความ เสียหายของโครงสร้าง ตัวบ้าน ระเบียง หลังคา 2. ให้เวลากับครอบครัวเพราะความอบอุ่นในครอบครัวอาจช่วยเยี่ยวยารักษา 3. พูดคุยปัญหากับเพื่อนและครอบครัวระบายและผ่อนคลายความเครียด 4. ผักผ่อนและกินอาหารที่เป็นประโยชน์ 5. จัดลาดับสิ่งที่จาเป็นต้องทาตามลาดับก่อนหลังและค่อย ๆ ทา 6. ขอความช่วยเหลือจากจิตแพทย์เมื่อเกิดอาการซึมเศร้าจนที่จะรับมือได้ 7. ดูแลเด็กๆ ให้ดี และโปรดเข้าใจเด็กมีความตื่นกลัวไม่แพ้กัน

กำหนดกติกำหรือข้อตกลงร่วมของชุมชน 1. กำรแจ้งเตือนภัย ธงเหลือง ประกาศแจ้งหอกระจายข่าว ประสานกลุ่มคุ้มบ้าน ขยายบอกสมาชิกในระดับการ เตือน เตรียมข้าวของ ยกของขึ้นที่สูง เตรียมเรือ 2- 5 วัน

ธงแดง

หอกระจายข่าว แกนนาประสานกลุ่มคุ้มบ้าน บ้านชั้นเดียวเตรียมตัวอพยพ

2. ศูนย์ปลอดภัย 7 - 15 วัน อาสาสมัครประจาศูนย์ ทีมบัญชาการ ประชาสัมพันธ์ ทีมกู้ชีพกู้ภัย พยาบาล และทีมแม่ ครัว ๙

คู่มือรับภัยธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวติ :ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

หลังเกิดภัย


ห้องน้า เครื่องนอน อุปกรณ์แสงสว่าง เตรียมอุปกรณ์เครื่องครัว เตาแก๊ส เตาถ่าน ข้าวสารอาหารแห้ง แท้งค์น้าดื่ม ถุงดา ยาสามัญประจาบ้าน เครื่องมือพยาบาลเบื้องต้น เรือส่วนกลางติดเครื่อง 2 ลา เตรียมจัดระบบความช่วยเหลือ ลงทะเบียนผู้เข้าศูนย์ จัดกลุ่ม แบ่งหน้าที่ 3. กำรช่วยเหลือกลุ่มเปรำะบำง คนพิการ คนแก่ ช่วยตัวเองไม่ได้ เตรียมยาอุปกรณ์ที่จาเป็น ย้ายไปยังศูนย์อพยพ จุดปลอดภัยก่อน น้ามา 6 - 8 ชั่วโมง หญิงใกล้คลอดย้ายตัวเองไปพักบ้านญาติใกล้โรงพยาบาล กลุ่มเด็กเล็กควรเตรียมอาหาร น้า นม และยาที่จาเป็นอย่างน้อย 10 วัน

๑๐

คู่มือรับภัยธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวติ :ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

4. กำรช่วยเหลืออื่น ๆ เตรียมการประสานงาน การช่วยเหลือเพื่อนพี่น้อง องค์กรหน่วยงาน การสื่อข่าว

คู่มือ