Page 1

คู่มือในการรับมือกับภัยธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 2 ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

1. ประวัติความเป็นมาของชุมชน จากคาบอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่า เดิมเป็นชาวมอญที่อพยพมาจากถิ่นอื่นเมื่อร้อยกว่าปี มาตามลานา เจ้าพระยา และมาตังถิ่นฐานที่ปากคลองชื่อว่าคลองบางโพธิ์เหนือเป็นกลุ่มมีบ้านรวมกันหลาย ๆ หลัง ได้ตังชื่อบ้านว่า “บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ” ตามชื่อคลองส่งนาที่ไหลผ่านหมู่บ้าน

2. สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ พืนที่ส่วนใหญ่ เป็ น ที่ ล าบลุ่ ม ในฤดู น าหลากน าจะท่ ว มทุ ก ปี มี น าท า การเกษตรตลอดปี จึงเป็นแหล่งนาสมบูรณ์เหมาะสาหรับเป็น พืนที่เกษตรกรรมเพาะปลูก ทาสวน ทานา สภาพดินร่วนซุย มีคลองและแม่นาไหลผ่าน สภาพดินฟ้าอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู และอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วไป เศรษฐกิจโดยรวมของหมู่บ้าน เป็ น ลั ก ษณะเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ก ารท าการเกษตรแบบ ผสมผสาน ระหว่างการทานา การทาสวนผลไม้ การทาสวน ผัก การเลียงปลาในบ่อ ในร่องสวน และรับจ้างทั่วไป บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ มีพืนที่ จานวน 600 ไร่ อาณาเขตติดต่อ ดังนี ทิศเหนือ จด หมู่ที่ 3 ตาบลกระแชง ทิศใต้ จด เขตเทศบาลตาบลบางปรอก ทิศตะวันออก จด แม่นาเจ้าพระยา ทิศตะวันตก จด หมู่ที่ 3 ตาบลบางโพธิ์เหนือ

จานวนครัวเรือนและประชากร จานวนครัวเรือน จานวนประชากร แยกเป็น ชาย หญิง

150 496 231 265

ครัวเรือน คน คน คน

การประกอบอาชีพ อาชีพหลัก อาชีพรอง

รับจ้าง เกษตรกร

คู่มือในการรับมือกับภัยธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์เรียนรู้บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

หน้า 1


คมนาคม o o o o

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ถนนดิน

จานวน จานวน จานวน จานวน

1 1 1 1

สาย สาย สาย สาย

จานวน

1

แห่ง

แหล่งนา o ประปาหมู่บ้าน

ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม ประชาชนในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ ประเพณีที่ถือเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น คือประเพณีทาบุญตัก บาตรเข้าพรรษาและออกพรรษา ประเพณีการตักบาตรพระร้อย เป็นเพณีที่ทาในเทศกาลออกพรรษาด้วยการนา อาหารคาว-หวานมาตักบาตร ประเพณีวันสงกรานต์ ร่วมก่อพระทรายและปล่อยนกปล่อยปลา นานาหอมไปสรงนา พระขอพรจากพระ ประเพณีรดนาดาหัวผู้สูงอายุเพื่อขออวยพรผู้ใหญ่ ตามขนมธรรมเนียมประเพณีที่ได้ยึดถือกระทา กันมา มีประเพณีและวัฒนธรรมตามเทศกาล ประเพณีวันเด็ก ประเพณีและวัฒนธรรมตามเทศกาลงานสาคัญทาง ศาสนา และราชพิธีต่าง ๆ

ในเดือนมกราคม จะทาบุญขึนบ้านใหม่ จะมีการทาบุญตักบาตรที่วัด ปล่อยนก ปล่อยปลา ในเดือน เมษายน จะมีการทาบุญกลางบ้านซึ่งจะทาหลังวันสงกรานต์ของทุก ๆ ปี ตักบาตรในช่วงเช้าและทาบุญศาลเจ้าพ่อ ในช่วงค่า การทาบุญสงกรานต์ จะจัดในวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี โดยตอนเย็นจะมีการขนทรายเข้าวัดและก่อกอง ทราย เช้าทาบุญตักบาตรที่วัดและรดนาดาหัวผู้สูงอายุ และร่วมฉลองสงกรานต์ด้วยกิจกรรมบันเทิงมากมายและมีการ กวนข้าวทิพย์ หรือข้าวมธุปายาส ขณะกวนก็จะมีการร้องราทาเพลงอย่างสนุกสนาน

กลุ่ม/องค์กร 1. ธนาคารขยะ 2. คณะกรรมการสตรีระดับหมู่บ้าน (กพสม.) 3. อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) 4. อาสาสมัครแก้ไขและป้องกันยาเสพติด (ปปส.) 5. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 6. คณะกรรมการหมู่บ้าน 7. อาสาสมัครตารวจชุมชน คู่มือในการรับมือกับภัยธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์เรียนรู้บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

หน้า 2


8. อาสาพัฒนาชุมชน 9. คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน 10. คณะกรรมการโครงการชุมชนพอเพียง 11. กลุ่มอาชีพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด-นาหมักชีวภาพ-อาหารสัตว์ 12. กลุ่มอาชีพการทานาพริก 13. กลุ่มอาชีพการแปรรูปยางรถยนต์เก่า 14. กลุ่มอาชีพการทาขนมเบอร์เกอรี่ 15. กลุ่มทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 16. อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 17. กลุ่มการทานายาเอนกประสงค์ 18. กลุ่มอาชีพการปลูกกล้วยหอมเกษตรอินทรีย์

จุดเรียนรู้/ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ตาล/ยางรถยนต์ นายสมร ร่วมทรัพย์ บ้านเลขที่ 53/2 หมู่ 2 ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 การนายาเอนกประสงค์ นางวรรณา ชุบศรี บ้านเลขที่ 43/3 หมู่ที่ 2 ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2978-020653/2

คู่มือในการรับมือกับภัยธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์เรียนรู้บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

หน้า 3


 การทาขนมไทย นางละเอียด เปรมปรี บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 2 ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2979-1876

 นาพริกรสเด็ด นางนงเยาว์ จั่นทอง บ้านเลขที่ 45/4 หมู่ที่ 2 ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2978-0354

การทาปุ๋ยอัดเม็ด ปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพ นายพินิจ ผุดผ่อง บ้านเลขที่ 9/1 ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 08-0606-236 

คู่มือในการรับมือกับภัยธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์เรียนรู้บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

หน้า 4


 กลุ่มการคัดแยกขยะ นายบุญรุ้ง พันสาย บ้านเลขที่ 23/7 ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2581-6034

ปราชญ์ : ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี นายสุดใจ ผุดผ่อง บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ที่ 2 ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2581-4546

นายสมศักดิ์ บัวใบ บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ที่ 2 ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2978-0287

กองทุนในหมูบ่ ้าน 1. กองทุนหมู่บ้าน 2. กองทุนแม่ของแผ่นดิน 3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

1,000,000 บาท 28,530 บาท 570,000 บาท

คู่มือในการรับมือกับภัยธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์เรียนรู้บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

หน้า 5


3. วิเคราะห์/ทบทวนสถานการณ์ภัยพิบัติที่ผ่านมา และผลกระทบที่เกิดขึ้น จากสถานการณ์ภัยพิบัติ (ภัยนาท่วม) ในช่วงปลายปี 2554 เป็นช่วงที่เกิดมหาอุทกภัย ซึ่งนับเป็นภัย พิบัติครังใหญ่ที่เกิดขึน สร้างความเสียหายต่อ ชีวิต ทรัพย์สิน เป็นจานวนมาก บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 2 ตาบลบางโพธิ์เหนือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ ถ้าเปรียบเทียบกับปีก่ อน ๆ ที่ผ่านมานาจะท่วมแค่บริเวณพืนที่ที่อยู่ติดกับชายแม่นาเจ้าพระยา สามารถป้องกันไม่ให้นาเข้ามาท่วมบริเวณพืนที่ ด้านใน และเส้นทางคมนาคม แต่ในปี 2554 นาได้ท่วมเต็มพืนที่ของเขตอาเภอสามโคก ทาให้ประชาชนได้รับความ เดื อดร้อ นเป็น จ านวนมาก เช่น การคมนาคมถู กตั ดขาดไม่ส ามารถสั ญ จรได้ ต้อ งอาศั ย เรื ออย่า งเดี ยว พื ชผลทาง การเกษตร พืชผักสวนครัว จมหายไปกับสายนา การขาดแคลนทางด้านปัจจัย 4 อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อ ยู่ อ าศั ย ประชาชนบางครั ว เรือ นไม่สามารถอาศัย อยู่ ใ นบ้ า นของตนเองได้ ต้ อ งอพยพไปอาศั ยตามบ้า นญาติ ศูนย์ช่วยเหลือต่าง ๆ เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนต้องเปลี่ยนไป และ เนื่องจากภัยนาท่วมไม่สามารถแก้ไขได้โดยเร็ว ประชาชนต้องดารงชีวิตอยู่กับนาเป็นเวลานานส่งผลต่อสภาพจิตใจ ทาให้เกิดความเครียด วิตกกังวลมากขึน

คู่มือในการรับมือกับภัยธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์เรียนรู้บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

หน้า 6


จากสถานการณ์ภัยนาท่วมที่เกิดขึน บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 2 ตาบลบางโพธิ์เหนือ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้าน (SWOT) ได้ดังนี

จุดแข็ง (S = STRENGTH)

จุดอ่อน (W = WEAKNESS)

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกือกูล ซึ่งกันและกัน เช่น ด้านแรงงาน อาหาร 2. ประชาชนมีองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา ใน การรับมือกับอุทกภัยเบืองต้น เนื่องจากวิถีชีวิตที่ อาศัยอยู่ริมแม่นาเจ้าพระยา ซึ่งจะเกิดอุทกภัยทุก ปี 3. มีผู้นาชุมชนที่เข้มแข็ง 4. มีการแจ้งข้อมูล การเตือนภัยให้กับประชาชน ตลอดเวลา 5. ประชาชน/ชุมชนมีการเตรียมความพร้อมที่ จะรับมือกับอุทกภัย

1. ชุมชนไม่มีข้อมูลด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้านเพื่อ เป็นข้อมูลเบือต้นในการให้ความช่วยเหลือ 2. ไม่มีพาหนะในการใช้สัญจรเมือเกิดอุทกภัย 3. ไม่มีเครือมือสื่อสารกับภาคี เครือข่าย บุคคลภายนอก 4. ไม่มีศูนย์ช่วยเหลือด้านภัยพิบัติหมู่บ้าน 5. การเอืออานวยของภาครัฐไม่ครอบคลุมทุกด้าน 6. ข้อมูล/ข่าวสาร ไม่ชัดเจน ทาให้ประชาชนไม่มี การเตรียมพร้อมในการรับมือกับอุทกภัย (ไม่เข้าใจ ปริมาณนาที่มีค่าเป็นลูกบาศก์เมตร

โอกาส (O = OPPORTUNITY)

อุปสรรค (T = THREAT)

1. เป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ เช่น จากการปลูกผัก เป็น หาปลา 2. ประชาชนมีอาชีพเสริม การขับเรือรับจ้าง 3. ประชาชนรู้รักสามัคคี เพื่อร่วมมือกันให้ผ่าน พ้นวิกฤตไปให้ได้ 4. ประชาชนมีจิตอาสา รู้จักภาคีร่วมภายนอกที่ เข้าช่วยเหลือ

1. ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนลาบาก เช่น การคมนาคม อาหาร ที่อยู่อาศัย สุขภาวะ 2. นาท่วมมากเกิดความคาดหมายทาให้ไม่สามารถ แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 3. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4. ค่าครองชีพสูงมาก มีผู้ฉวยโอกาสขายสินค้าใน ราคาแพง ค่าเรือแพง 5. การติดต่อสื่อสารกับภาคีภายนอกยากลาบาก 6. การช่วยเหลือจาบุคคลภายนอกเกิดความล่าช้า เนื่องจากการเดินทางที่ไม่สะดวก ต้องใช้เวลามาก 7. นาท่วมเต็มพืนที่ 8. ไม่มีข้อมูลครัวเรือน กลุ่มเปาะบาง

คู่มือในการรับมือกับภัยธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์เรียนรู้บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

หน้า 7


4. แนวทางการฟื้นฟู และรับมือกับภัยธรรมชาติ 1. การช่วยเหลือระยะเร่งด่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดส่งอุปกรณ์กู้ภัย ยานพาหนะ เครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่สนับสนุน เข้าช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบภัย คณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้นาชุมชน แต่งตังคณะคณะทางานเฉพาะกิจ เป็นหน่วยงาน ประสานการช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ประสบอุทกภัย 2. การฟื้นฟูและมาตรการระยะยาว โดยชุมชนได้กาหนดแนวทางเพื่อป้องกันและฟื้นฟูสภาพพืนที่ อันเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัย ดังนี การจัดทาระบบเตือนภัย การจัดทาคู่มือการจัดการความรู้ของชุมชนเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติ เพื่อเป็นสื่อความรู้ใน การป้องกัน รับมือภัยธรรมชาติ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความรู้กับชุมชนอื่น ๆ และกาหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างและพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ความชานาญและสามารถถ่ายทอดให้กับคนใน ชุมชนของตนเองได้

5. แผนในการรับมือกับภัยธรรมชาติ ก่อนเกิดภัย 1. ฝึกอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับภัยพิบัติ การเตรียมพร้อม กาหนดวิธีปฏิบัติ ฝึกซ้อมกรณีเกิดภัยพิบัติ 2. จัดตังศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3. ตรวจสอบข้อมูลเรื่องนาท่วมที่เคยเกิดขึนที่บ้าน หรือในละแวกพืนที่ใกล้เคียง เพื่อคาดการณ์และ เตรียมตัวได้ถูก เฝ้าระวังการเตือนภัย สัญญาณเตือนภัยของชุมชน 4. เตรียมอุปกรณ์สื่อสาร สารองแบตเตอรี่โทรศัพท์ ไฟฉายพร้อมถ่าน 5. เตรียมวัสดุอุดปิดป้องกันบ้านเรือน เช่น กระสอบทราย แผ่นพลาสติก ไม้แผ่น ตะปู กาวซิลิโคน 6. นายานพาหนะไปเก็บไว้ในพืนที่ที่นาไม่ท่วม 7. บันทึกหมายเลขโทรศัพท์สาหรับเหตุฉุกเฉิน (เตรียมโทรศัพท์ วิทยุสมัครเล่น อื่นๆ) 8. เตรียมถุงยังชีพบรรจุของใช้ที่จาเป็นพร้อมเสบียงอาหาร และยาประจาตัว เงินสารองค่าใช้จ่าย อย่างน้อย 15 วัน 9. เก็บของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย และบันทึกรายการทรัพย์สินหรือถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน 10. ปรับปรุงบ้าน ยกบ้านพ้นนา ยกของขึนที่สูง 11. ผู้นาชุมชนสารวจครัวเรือน ประชาชน กลุ่มเปราะบาง การประกอบอาชีพ พาหนะ ของ ประชาชนในชุมชน

ระหว่างเกิดภัย 1. เมื่อได้รับข้อมูลนาท่วม ตามระดับความรุนแรง ให้ประสานอาสาสมัครประจาซอย/ผู้นาชุมชน หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ภาคีการพัฒนารายงานข้อมูลและความจาเป็นของครอบครัว เพื่อขอรับการสนับสนุน ด้านต่าง ๆ เช่น อาหาร ยานพาหนะ คู่มือในการรับมือกับภัยธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์เรียนรู้บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

หน้า 8


2. การควบคุมอารมณ์ ไม่ให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนก สานึกต่อส่วนรวม เสียสละ ซื่อสัตย์ และคานึกถึงผู้อื่น

3. กรณีนาท่วมสามารถเดินทางเข้าออกได้ อาสาสมัครลงพืนที่แจกอาหาร 4. หลีกเลี่ยงการลุยนาเชี่ยว หากจาเป็นต้องสัมผัสนาให้ล้างทันที 5. ระวังตนเอง และครอบครัวให้ปลอดภัยจากการตกนา ไฟฟ้าดูด ช็อต และสัตว์มีพิษ 6. รักษาทรัพย์สิน ใช้อย่างประหยัด เช่นโทรศัพท์ ไฟฉาย เทียนไข ยาประจาตัว 7. ขอความช่วยเหลือหากบาดเจ็บกะทันหัน 8. กรณีบ้านที่ต้องอพยพไปศูนย์พักพิงชุมชนให้เตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จาเป็น ถ้ามีโรคประจาตัว เตรียมยาไปด้วย

หลังเกิดภัย 1. การจัดการดูแลบ้านของคุณฟังรายงานสถานการณ์ เดินตรวจตารอบ ๆ บ้าน และเซ็ค สายไฟฟ้า สายถังแก็สติดต่อบริษัทประกันภัย เพื่อตรวจสอบความเสียหาย และซ่อมแซมทรัพย์สินตรวจสอบความ เสียหายของโครงสร้าง ตัวบ้าน ระเบียง หลังคา 2. ให้เวลากับครอบครัวเพราะความอบอุ่นในครอบครัวอาจช่วยเยี่ยวยารักษา 3. พูดคุยปัญหากับเพื่อนและครอบครัวระบายและผ่อนคลายความเครียด 4. ผักผ่อนและกินอาหารที่เป็นประโยชน์ 5. จัดลาดับสิ่งที่จาเป็นต้องทาตามลาดับก่อนหลังและค่อย ๆ ทา 6. ขอความช่วยเหลือจากจิตแพทย์เมื่อเกิดอาการซึมเศร้าจนที่จะรับมือได้ 7. ดูแลเด็กๆ ให้ดี และโปรดเข้าใจเด็กมีความตื่นกลัวไม่แพ้กัน

กาหนดกติกาหรือข้อตกลงร่วมของชุมชน 1. การแจ้งเตือนภัย ธงเหลือง ประกาศแจ้งหอกระจายข่าว ประสานกลุ่มคุ้มบ้าน ขยายบอกสมาชิกในระดับการ เตือน เตรียมข้าวของ ยกของขึนที่สูง เตรียมเรือ 2- 5 วัน

ธงแดง

หอกระจายข่าว แกนนาประสานกลุ่มคุ้มบ้าน บ้านชันเดียวเตรียมตัวอพยพ

2. ศูนย์ปลอดภัย 7 - 15 วัน อาสาสมัครประจาศูนย์ ทีมบัญชาการ ประชาสัมพันธ์ ทีมกู้ชีพกู้ภัย พยาบาล และทีมแม่ ครัว ห้องนา เครื่องนอน อุปกรณ์แสงสว่าง เตรียมอุปกรณ์เครื่องครัว เตาแก๊ส เตาถ่าน ข้าวสารอาหารแห้ง แท้งค์นาดื่ม ถุงดา ยาสามัญประจาบ้าน เครื่องมือพยาบาลเบืองต้น เรือส่วนกลางติดเครื่อง 2 ลา เตรียมจัดระบบความช่วยเหลือ ลงทะเบียนผู้เข้าศูนย์ จัดกลุ่ม แบ่งหน้าที่ คู่มือในการรับมือกับภัยธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์เรียนรู้บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

หน้า 9


3. การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง คนพิการ คนแก่ ช่วยตัวเองไม่ได้ เตรียมยาอุปกรณ์ที่จาเป็น ย้ายไปยังศูนย์อพยพ จุดปลอดภัยก่อน นามา 6 - 8 ชั่วโมง หญิงใกล้คลอดย้ายตัวเองไปพักบ้านญาติใกล้โรงพยาบาล กลุ่มเด็กเล็กควรเตรียมอาหาร นา นม และยาที่จาเป็นอย่างน้อย 10 วัน 4. การช่วยเหลืออื่น ๆ เตรียมการประสานงาน การช่วยเหลือเพื่อนพี่น้อง องค์กรหน่วยงาน การสื่อข่าว

คู่มือในการรับมือกับภัยธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์เรียนรู้บ้านปากคลองบางโพธิ์เหนือ

หน้า 10

คู่มือ  
คู่มือ