Page 1

ครอบครัวของพระอภัยมณีและศรีสุวรรณ สร้อยสุวรรณ และจันทร์สุดา

นางเสาวคนธ์

ธิดาเมืองการะเวกเป็นเพื่อน เล่นกับสุดสาครตอนเด็กๆ

นางวาลี

เป็นธิดาฝาแฝดของพระอภัยมณี และนางสุวรรณมาลี

ภรรยา

นางสุวรรณมาลี

ลูก

ภรรยา

พระโยคี

นางเงือก

ภรรยา

ภรรยา ก นางละเวงวัณฬา นางสุลาลีวัน บุญลูธรรม

เป็นเด็กก�ำพร้าที่บาทหลวง เก็บมาเลี้ยงซึ่งนางละเวง ได้รับเป็นธิดาบุญธรรม

เป็นสาวเจ้าเสน่ห์น้องสาว ของอุศเรน คิดแก้แค้น พระอภัย เนื่องจากพี่ชายและพ่อตาย ลูก

ลูก

หัสกัน

โอรสของสุดสาครและ นางสุลาลีวัน

นางร�ำภาสะหรี

ภรรยา

มีผิวขาวเหมือนแม่หน้าตา คมคายเหมือนพ่อ

วลายุดา

เป็นน้องชายของพระอภัยมณี มีความสามารถในวิชากระบี่กระบอง

เป็นโอรสของนางร�ำภาสะหรี และศรีสุวรรณ

ภรรยา

นางผีเสื้อสมุทร

ยักษ์มีจิตใจและกิริยาหยาบ กระด้าง สามารถแปลงกายได้

นางเกษรา

เป็นธิดาแห่งเมืองรมจักรมี กลิ่นกายหอม และรูปโฉม งดงาม

ลูก

นางอรุณรัศมี

เป็นเพื่อนเล่นกับสินสมุทรมา ตั้งแต่เล็ก จนเกิดความรักใคร่

ภรรยา

ลูก

ลูกบุญธรรม

มังคลา

ลูก

พระอภัยมณี ศรีสุวรรณ

เป็นโอรสของเท้าสุทัศน์กับนางปทุมเกสร มีร่างเป็นคนมีหางเป็นปลา ภรรยา รูปร่างหน้าตาหล่อเหลา มีนิสัยอ่อนโยน เป็นผู้พาพระอภัยมณีหนี สามารถเป่าปี่ให้คนหลับหรือตายได้ จากนางผีเสื้อสมุทร

ลูก

เป็นพาหนะคู่ใจของสุดสาคร มีลักษณะล�ำตัวเป็นม้า หัวเป็นมังกร นิสัยที่โดดเด่นคือซื่อสัตย์

เป็นโอรสของนางศรีสุดา และศรีสุวรรณ

เป็นธิดาของอิเรนมีความ กล้าหาญมีฝีมือในการรบ

เป็นผู้ที่อบรมเลี้ยงดูให้วิชาความ รู้แก่สุดสาคร

ม้านิลมังกร

พระกฤษณา

ภรรยา

ภรรยา

เป็นธิดาของท้าวสิลราช และมีนิสัยขี้หึง

อาศัยอยู่กับพระโยคีว่ายน�้ำและด�ำน�้ำเก่ง

เป็นพี่เลี้ยงของนางเกษรา

ภรรยา

ลูก

สุดสาคร

นางศรีสุดา

เป็นหญิงที่มีหน้าตาไม่ งดงามแต่มีความรู้และ สติปัญญาเป็นเลิศ

ภรรยา

นางยุพาผกา

เป็นพี่สาวของนางสุลาลีวัน ซึ่งนางละเวงได้รับ เป็นธิดาบุญธรรม

สินสมุทร

มีรูปร่างหน้าตางดงาม มีเขี้ยว ผมหยิก ตาแดง มีพละก�ำลังมาก ลูก

วายุพัฒน์

โอรสของสินสมุทรและ นางยุพาผกา

Phar Apai Mani  

Phar Apai Mani

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you