Page 1

คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์


คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ • คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครือ ่ งมือหรือ ์ ท อุปกรณ์ประเภทอิเล็กทรอนิกสท ี่ า ำ งานด้วย คำาสง่ ั ชุดคำาสง่ ั หรือโปรแกรมต่างๆ ื่ มต่อก ันเป็นเครือข่ายได้หลาย สามารถเชอ แบบ ล ักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์คอ ื มี ั ศกยภาพสู งในการคำานวณประมวลผล ข้อมูลทงที ั้ เ่ ป็นต ัวเลข รูปภาพ ต ัวอ ักษร และ ี ง เสย


สว่ นประกอบสำาค ัญของคอมพิวเตอร์ • คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

หมายถึง สว่ นทีป ่ ระกอบเป็นเครือ ่ ง คอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 5 สว่ นคือ

สว่ นที1หน่วยร ับข้อมูลเข้า (Input Unit)

ื่ มต่อ ทำาหน้าที่ เป็นว ัสดุอป ุ กรณ์ทน ี่ ำามาเชอ ั ป้อนสญญาณเข้ าสูร่ ะบบ เพือ ่ กำาหนดให้คอมพิวเต อรืทา ำ งานตามความต้องการ ได้แก่ - แป้นอ ักขระ (Keyboard) ี ี (CD-Rom) -แผ่นซด -ไมโครโฟน (Microphone) เป็นต้น


สว่ นที2 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) ทำาหน้าทีเ่ กีย ่ วก ับการคำานวณทงทาง ั้ ตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมถึงการประมวล ข้อมูลตามคำาสง่ ั ทีไ่ ด้ร ับ


- สว่ นที่3 หน่วยความจำา (Memory Unit) ่ ทำาหน้าทีเ่ ก็บข้อมูลหรือคำาสง่ ั ทีส ่ ง ่ ไป มาจากหน่วยร ับข้อมูลเพือ ่ เตรียมสง ประมวลผลย ังหน่วยประมวลผลกลาง และ เก็บผลล ัพธ์ทไี่ ด้จาการประมวลผลแล้วเพือ ่ ่ ไปย ังหน่วยแสดงผล เตรียมสง


สว่ นที่4 หน่วยแสดงผล (Output Unit) ทำาหน้าทีแ ่ สดงข้อมูลทีค ่ อมพิวเตอร์ ทำาการประมวลผล หรือผ่านการคำานวณ แล้ว


สว่ นที่5 อุปกรณ์ตอ ่ พ่วงอืน ่ ๆ (Peripheral Equipment) เป็นอุปกรณ์ทน ี่ ำามาต่อพ่วงเข้าก ับ ่ ยเพิม เครือ ่ งคอมพิวเตอร์เพือ ่ ชว ่ ิ ธิภาพในการทำางานให้มากยิง่ ขึน ้ ประสท ่ โมเด็ม (modem) แผงวงจรเชอ ื่ มต่อ เชน เครือข่าย เป็นต้น


ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 1. มีความเร็วในการทำางานสูง สามารถประมวลผล ้ คำาสงั่ ได ้รวดเร็วเพียงชวั่ วินาที จึงใชในงาน คำานวณต่างๆได ้อย่างรวดเร็ว ิ ธิภาพในการทำางานสูง ทำางานได ้ 2. มีประสท ้ ตลอด 24 ชงั่ โมง ใชแทนกำ าลังคนได ้มาก 3. มีความถูกต ้องแม่นยำา ตามโปรแกรมสงั่ งาน และข ้อมูลทีใ่ ช ้ 4. เก็บข ้อมูลได ้มาก ไม่เปลืองเนือ ้ ทีเ่ ก็บเอกสาร 5. สามารถโอนย ้ายข ้อมูลจากเครือ ่ งหนึง่ ไปยังอีก เครือ ่ งหนึง่ ผ่านระบบเครือข่ายได ้อย่างรวดเร็ว ้ ชว่ ยอำานวยความสะดวกในการใชงาน


ระบบคอมพิวเตอร์ หมายถึง กรรมวิธท ี ค ี่ อมพิวเตอร์ทา ำ การใดๆ ก ับข้อมูลให้อยูใ่ นรูปแบบทีเ่ ป็นประโยชน์ ตามความประสงค์ของผูใ้ ชง้ านให้มากทีส ่ ด ุ ่ ระบบเสย ี ภาษี ระบบทะเบียนราษฎร์ เชน ระบบทะเบียนการค้า ระบบเวชระเบียนของ โรงพยาบาล เป็นต้น ้ ามารถเข้าถึงได้ การเข้าถึงข้อมูลเหล่านีส โดยการตรวจสอบจากการประมวลผลของ ระบบคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานทีเ่ กีย ่ วข้อง


องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ทส ี่ ามารถทำางานอย่างมี ิ ธิภาพจะประกอบด้วยสว่ นสำาค ัญ 4 สว่ น ประสท ด ังนี้ 1.ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรือสว่ นเครือ ่ ง 2.ซอฟแวร์ (Software) หรือสว่ นชุดคำาสง่ ั 3.ข้อมูล (Data) 4.บุคลากร (Peopleware)


ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ต ัวเครือ ่ งและอุปกรณ์สว่ นต่างๆทีเ่ รา ั ัสและจ ับต้องได้ ฮาร์ดแวร์ประกอบด้วย สามารถสมผ ้ อ สว่ นทีส ่ ำาค ัญ 4 สว่ น ด ังนีค ื 1.สว่ นประมวลผล (Processor) 2.สว่ นความจำา (Memory) ่ ออก (Input-Output 3.อุปกรณ์ร ับเข้าและสง Devices) 4.อุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูล (Storage Device)


สว่ นที่1 CPU CPU เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทเี่ ปรียบเสมือนสมอง มีหน้าทีห ่ ล ักในการควบคุมการทำางานของ คอมพิวเตอร์ ประมวนผลและเปรียบเทียบข้อมูล โดยทำาการเปลีย ่ นแปลงข้อมูลดิบและแปลงให้เป็น ้ ระโยชน์ได้ ความ สารสนเทศทีส ่ ามารถนำาไปใชป ี ย สามารถของ ซพ ี ู นน ั้ พิจารณาจากความเร็วของ ่ ข้อมูล อ่านและเขียนข้อมูล การทำางาน การร ับสง ี ย ในหน่วยความจำา ความเร็วของซพ ี ข ู น ึ้ อยูก ่ ับต ัว ิ เป็นความเร็ว ั ให้จ ังหวะทีเ่ รียกว่า สญญาณนาฬ กา ั ของจำานวนรอบสญญาณใน 1 วินาที มีหน่วยเป็น ั ่ สญญาณความเร็ เฮริ ต ์ ซ ์(Hertz)เชน ว 1 ล้านรอบ ิ 1 ั ใน 1 วินาที เทียบเท่าความเร็วสญญาณนาฬ กา จิกะเฮริ ต ์ ซ ์ (1GHz)


สว่ นที่2 หน่วยความจำา (Memory) จำาแนกออกเป็น 2 ประเภท ด ังนี้ 1. หน่วยความจำาหล ัก (Main Memory) 2. หน่วยความจำาสำารอง (Secondary Storage)


1. หน่วยความจำาหล ัก (Main Memory) เป็นหน่วยเก็บข้อมูลและคำาสง่ ั ต่างๆของเครือ ่ ง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ชุดความจำาข้อมูลทีส ่ ามารถบอกตำาแหน่งที่ เก็บข้อมูลหรือคำาสง่ ั ข้อมูลจะถูกนำาไปเก็บไว้ และสามารถนำาออกมาใชใ้ นการประมวลผล ภายหล ัง โดยCPUทำาหน้าทีใ่ นการนำาข้อมูล เข้าและนำาออกจากหน่วยความจำา


1. หน่วยความจำาหล ัก (Main Memory) ต่อ ้ น การทำางานของคอมพิวเตอร์ ต้องใชพ ื้ ที่ ของหน่วยความจำาในการทำางานประมวลผล และเก็บข้อมูล ขนาดของความจุของหน่วย ้ ทีท ความจำา คำานวณได้จากค่าจำานวนพืน ่ ี่ ้ ทีค สามารถใชใ้ นการเก็บข้อมูล จำานวนพืน ่ อ ื จำานวนข้อมูล และขนาดของโปรแกรมทีส ่ ามารถ ้ ทีห เก็บข้อมูลได้สง ู สุด พืน ่ น่วยความจำามีมากจะ ้ ทำาให้คอมพิวเตอร์ทา ำ งานได้เร็วมากยิง่ ขึน


หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU มีความ หมาย ทางด้านฮาร์ดแวร์ 2 อย่าง คือ ิ (chip) ทำาหน้าทีค 1. ชป ่ วบคุมการทำางาน ของคอมพิวเตอร์


2. ต ัวกล่องเครือ ่ งทีม ่ ี CPU บรรจุอยู่


1.หน่วยความจำาหล ัก แบ่งได้ 2 ประเภทคือ หน่วยความจำาแบบ “แรม” (RAM)และหน่วยความจำาแบบ”รอม”(ROM) 1.1 หน่วยความจำาแบบ “แรม” (RAM=Random Access Memory) ั เป็นหน่วยความจำาทีต ่ อ ้ งอาศยกระแสไฟฟ ้ าเพือ ่ ร ักษาข้อมูล ข้อมูลหรือแฟ้มข้อมูลจะถูกเก็บไว้ ชว่ ั คราวขณะทำางาน ข้อมูลทีอ ่ ยูใ่ นหน่วยความจำา จะอยูไ่ ด้นานจนกว่าจะปิ ดเครือ ่ ง หรือไม่มก ี ระแส ไฟฟ้าป้อนให้ก ับเครือ ่ ง เราเรียกหน่วยความจำา ประเภทนีว้ า ่ หน่วยความจำาแบบลบเลือนได้ (Volatile Memory)


ล ักษณะของหน่วยความจำา RAM


1.2 หน่วยความจำาแบบ “รอม” (ROM=Read Only Memory) เป็นหน่วยความจำาทีใ่ ชเ้ ก็บโปรแกรม ้ ฐานเกีย หรือข้อมูลพืน ่ วก ับคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่ ถาวรไม่ขน ึ้ ก ับไฟฟ้าทีป ่ ้ อนให้ก ับวงจร ยอมให้ ี ย ซพ ี อ ู า่ นข้อมูลหรือโปรแกรมไปใชง้ านอย่างเดียว ไม่สามารถเขียนข้อมูลลงไปเก็บไว้ได้โดยง่าย สว่ นใหญ่ใชเ้ ก็บโปรแกรมควบคุม เราเรียกหน่วย ความจำาประเภทนีว้ า ่ หน่วยความจำาแบบไม่ลบ เลือน (Nonvolatile Memory)


ิ หน่วยความจำาแบบรอม (ROM Chip) ชป


หน่วยความจำาสำารอง (Secondary Memory Unit) ำ รอง หรือหน่วยเก็บข้อมูลรอง เป็นหน่วย หน่วยความจำาสา เก็บทีส ่ ามารถร ักษาข้อมูลได้ตลอดไปหล ังจากปิ ดเครือ ่ ง คอมพิมเตอร์แล้ว หน่วยความจำารองมีหน้าทีห ่ ล ักคือ ำ รองข้อมูลเพือ 1.ใชใ้ นการเก็บข้อมูลหรือสา ่ ใชใ้ นอนาคต 2.ใชใ้ นการเก็บข้อมูล โปรแกรมไว้อย่างถาวร ื่ ในการสง ่ ผ่านข้อมูลระหว่างเครือ 3.ใชเ้ ป็นสอ ่ ง คอมพิวเตอร์เครือ ่ งหนึง่ ไปย ังอีกเครือ ่ งหนึง่


ประโยชน์ของหน่วยความจำาสำารอง ่ ยแก้ปญ หน่วยความจำารองจะชว ั หาการสูญหายของข้อมูล ่ เข้ามา อ ันเนือ ่ งมาจากไฟฟ้าด ับเพราะข้อมูลต่างๆทีส ่ ง ประมวลผล เมือ ่ เรียบร้อยแล้ว ผลล ัพธ์ทไี่ ด้จะถูกนำาไปเก็บใน ความจำาหล ักประเภทแรม หากปิ ดเครือ ่ งหรือมีปญ ั หาทาง ไฟฟ้า อาจทำาให้ขอ ้ มูลสูญหายจึงจำาเป็นต้องมีหน่วยความจำา รอง เพือ ่ นำาข้อมูลจากหน่วยความจำาแรมมาเก็บไว้ใชง้ านใน ่ นใหญ่จะพบในรูปของ ้ ว ครงต่ ั้ อไป หน่วยความจำาประเถทนีส ื่ ทีใ่ ชใ้ นการบ ันทึกข้อมูลภายนอก เชน ่ ฮาร์ดดิสก์ แผ่น สอ ิ ดิสก์ ซด ี รี อม ดีวด บ ันทึก ชป ี ี เทปแม่เหล็ก หน่วยความจำา แบบแฟลช หน่วยความจำารองนี้ ถึงจะไม่มอ ี ยูใ่ นเครือ ่ ง คอมพิวเตอร์ แต่เครือ ่ งคอมพิวเตอร์ก็ย ังสามารถทำางานได้ ปกติ


สว่ นแสดงผลข้อมูล

ไปย ังlink


สว่ นแสดงผลข้อมูล ่ นทีแ สว่ นแสดงผลข้อมูล คือสว ่ สดงข้อมูล ั จากสญญาณไฟฟ ้ าในหน่วยประมวลผลกลาง ให้เป็นรูปแบบทีค ่ นเราสามารถเข้าใจได้ อุปกรณ์ ทีแ ่ สดงผลข้อมูลได้แก่ จอภาพ (Monitor) เครือ ่ งพิมพ์( Printer)เครือ ่ งพิมพ์ภาพ Ploter และ ลำาโพง (Speaker) เป็นต้น


จอภาพ(Monitor)

Plotter

เครือ ่ งพิมพ์ (Printer) ลำาโพง(Speaker)


บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (PEOPLEWARE) บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง คนทีม ่ ี ้ รือควบคุมให้ ความรูค ้ วามสามารถในการใชห ้ อมพิวเตอร์เป็นไปอย่างราบรืน การใชค ่ อาจจะประกอบด้วยคนเพียงคนเดียว หรือ ่ ยก ันร ับผิดชอบโครงสร้างของ หลายคนชว หน่วยงานคอมพิวเตอร์


ประเภทของบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (PEOPLEWARE) 1. ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 2. ฝ่ายเกีย ่ วก ับโปรแกรม 3. ฝ่ายปฏิบ ัติงานเครือ ่ งและบริการ


บุคลากรในหน่วยงานคอมพิวเตอร์ 1. ห ัวหน้าหน่วยงานคอมพิวเตอร์ (EDP Manager) 2. ห ัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนระบบ งาน (System Analyst หรือ SA) 3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) 4. ผูค ้ วบคุมเครือ ่ งคอมพิวเตอร์ (Computer Operator) 5. พน ักงานจ ัดเตรียมข้อมูล (Data Entry Operator)


- น ักวิเคราะห์ระบบงาน ึ ษาระบบงานเดิม ออกแบบระบบงาน ทำาการศก ใหม่ - โปรแกรมเมอร์ นำาระบบงานใหม่ทน ี่ ักวิเคราะห์ระบบออกแบบไว้ มาสร้างเป็นโปรแกรม - วิศวกรระบบ ่ มบำารุง และดูแลร ักษา ทำาหน้าทีอ ่ อกแบบ สร้าง ซอ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ให้สามารถทำางานได้ตาม ต้องการ - พน ักงานปฏิบ ัติการ ทำาหน้าทีเ่ กีย ่ วข้องก ับการปฏิบ ัติหน้าที่ หรือภารกิจ ประจำาว ัน ทีเ่ กีย ่ วข้องก ับคอมพิวเตอร์


อาจแบ่งประเภทของบุคลากรคอมพิวเตอร์ เป็นระด ับต่างๆได้ 4 ระด ับด ังนี้


1. ผูจ ้ ัดการระบบ (System Manager) ้ อมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้า คือ ผูว้ างนโยบายการใชค หมายของหน่วยงาน 2. น ักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ึ ษาระบบงานเดิมหรืองานใหม่และทำาการ คือ ผูท ้ ศ ี่ ก วิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการใช ้ คอมพิวเตอร์ก ับระบบงาน เพือ ่ ให้โปรแกรมเมอร์เป็นผู ้ เขียนโปรแกรมให้ก ับระบบงาน 3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือ ผูเ้ ขียนโปรแกรมสง่ ั งานเครือ ่ งคอมพิวเตอร์เพือ ่ ให้ ทำางานตามความต้องการของผูใ้ ช ้ โดยเขียนตามแผนผ ังที่ น ักวิเคราะห์ระบบได้เขียนไว้ 4. ผูใ้ ช ้ (User) คือ ผูใ้ ชง้ านคอมพิวเตอร์ทว่ ั ไป ซงึ่ ต้องเรียนรูว้ ธ ิ ก ี ารใช ้ เครือ ่ ง และวิธก ี ารใชง้ านโปรแกรม เพือ ่ ให้โปรแกรมทีม ่ อ ี ยู่ สามารถทำางานได้ตามทีต ่ อ ้ งการ


งานทีม ่ อบหมายให้ทา ำ (Assignment)


2. หน่วยความจำาสำารอง ้ ไี ว้สำาหร ับสำารองหรือ หน่วยความจำาชนิดนีม ทำางานก ับข้อมูลและโปรแกรมขนาดใหญ่ เนือ ่ งจากขนาดของหน่วยความจำาหล ักมี จำาก ัด หน่วยความจำาสำารองสามารถเก็ บไว้ ่ แผ่นบ ันทึก (Floppy ได้หลายแบบ เชน Disk) จานบ ันทึกแบบแข็ง (Hard Disk) ี รี อม (CD-ROM)จานแสงแม่เหล็ ก แผ่นซด

power point  
power point  

power point test weblog

Advertisement