Page 1


คำนำ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็ นการแสดงให้เห็นร่องรอยการเรียนรู้ ผลการเรียนรูแ้ ละความรับผิดชอบในหน้าที่ ข้าพเจ้ามีความตัง้ ใจในการรวบรวม ข้อมูลเอกสารต่างๆ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประวัตสิ ว่ นตัวและผลการศึกษาเรียนรู้ โดยใช้ ขัน้ ตอนในการจัดทาดังนี้ 1. แนวคิดในการนาเนินชีวติ 2.ประวัติ -ประวัตสิ ว่ นบุคคล -ประวัตกิ ารศึกษา 3. ประสบการณ์ -ขณะกาลังศึกษาระดับปริญญาตรี -ฝึกงาน -ฝึกสอน 4.ภาคผนวก ในการจัดทาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครัง้ นี้ ทุกขัน้ ตอนข้าพเจ้าหวัง ว่าสิง่ ดีงามเหล่านี้จะเป็ นผลดีต่อการศึกษาและพัฒนาการของชาติสบื ต่อไป

(นางสาวปิยวรรณ ศรีพลราช)


แนวทางในการดาเนินชีวติ

“ไม่มคี วามสาเร็จใด ทีไ่ ด้มา โดยไม่ตอ้ ง อาศัยความพยายาม”


ประวัตสิ ว่ นบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล ชือ่ -นามสกุล ปิยวรรณ ศรีพลราช ชือ่ เล่น

เปี้ยว

เกิดวันที่

7 ตุลาคม พ.ศ. 2536

สัญชาติ

ไทย

ภูมลิ าเนา

บ้านเลขที่ 780/4 หมูท่ ่ี 1 ตาบล ร่อนพิบลู ย์

เชือ้ ชาติ ไทย

ศาสนา พุทธ

อาเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช บิดา

นายประภัสสร ศรีพลราช อายุ 50 ปี

มารดา

อาชีพ ลูกจ้างประจา

นางอาภรณ์ ศรีพลราช อายุ 48 ปี

อาชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 088-3843656 E-mail

piawedtech@gmail.com


ประวัตกิ ารศึกษา ระดับชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปีท่ี 1-6 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนร่อนพิบลู ย์เกียรติวสุนธราภิวฒ ั ก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย สาย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนร่อนพิบลู ย์เกียรติวสุนธราภิวฒ ั ก์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา


ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการใช้ Software Software final cut

การติดตั้ง สามารถติดตัง้ โปรแกรมการใช้งานพืน้ ฐานและระบบต่างๆ

ด้านการใช้ Hardware ซ่อมบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และติดตัง้ เครือ่ งมืออุปกรณ์ทาง โสตทัศนูปกรณ์

ด้านบริการด้านอื่นๆ ถ่ายรูปภาพด้วยกล้องทุกชนิด, ถ่าย Video , ออกแบบโลโก้ สือ่ สิง่ พิมพ์ ป้ายไวนิล


ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ แย่ พอใช้ ดี ดีเยีย่ ม

แย่ พอใช้ ดี ดีเยีย่ ม

ฟงั

อ่าน

พูด

เขียน

งานอดิเรก

ถ่ายภาพ

ดูหนัง

ร้องเพลง

ฟงั เพลง

อ่านหนังสือ

สืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต


ประสบการณ์ ขณะศึกษาระดับปริญญาตรี


สังเกตการณ์สอน ณ โรงเรียนอนุบาลท่าสะอ้าน จังหวัดสงขลา


จัดกิจกรรมสันทนาการ ณ โรงเรียนอนุบาลท่าสะอ้าน จังหวัดสงขลา


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ -ปี 2556 หน้าที่ ผูป้ ฏิบตั งิ านฝา่ ยเสียงและโทรทัศน์วงจรปิ ด -ปี 2557 หน้าที่ ผูป้ ระสานงานฝา่ ยโทรทัศน์วงจรปิ ด


เป็ นคณะกรรมการในการจัดกิจกรรม ชมรม ART OF PHOTO (ศิลปะการถ่ายภาพ)


เข้าร่ วมกิจกรรมค่าย วิถีชุมชน เพื่อสร้างฝายกั้นน้ า ณ อาเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง


โครงการศึกษาดูงาน

สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.)

ไทยรัฐTV และ สานักพิมพ์ไทยรัฐ

GMM Grammy A-time media


ประสบการณ์ ฝึกประสบการณ์ วชิ าชีพ (ฝึ กงาน) สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต


งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายในการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ กลุ่มอานวยการ

-งานฝา่ ยประชาสัมพันธ์

หน้ าที่ที่รบั ผิดชอบ 1. ถ่ายภาพกิจกรรมต่างของสานักงาน 2. เขียนข่าวเพือ่ ทา Obec Line 3. วางรูปแบบ Obec Line 4. ออกแบบ template Obec Line 5. ออกแบบโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 6. อัพเดทข่าวสาร ลง Facebook 7. อัพเดทกิจกรรมลง สพฐ.ออนไลน์ 8. ออกแบบบอร์ดประชาสัมพันธ์ 9. ออกแบบป้ายบุคลากร 10. ทาสไลด์รวบรวมภาพกิจกรรมแต่ละเดือน 11. เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ต 12. ทาแผ่นพับของสานักงาน 13. งานเอกสารหนังสือต่างๆ 14. งานช่วยเหลือฝา่ ยอื่นๆทีไ่ ด้รบั มอบหมาย


ประสบการณ์ ฝึกประสบการณ์ วชิ าชีพ (ฝึ กงาน) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต


ประสบการณ์ ฝึกประสบการณ์ วชิ าชีพ (ฝึ กสอน) ณ โรงเรียนร่ อนพิบูลย์ เกียรติวสุ นธราภิวฒ ั ก์


ฝึกสอนใน รายวิชา คอมพิวเตอร์ -ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 -กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ -ชุมนุม


งานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์และติดตัง้ เครือ่ งมือ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในโรงเรียน


ถ่ายภาพ กิจกรรมต่างๆในโรงเรี ยน


ภาคผนวก

Profile for Piyawan Sriponrat

ประวัติส่วนตัวpiyawan  

ประวัติส่วนตัวpiyawan  

Profile for piyawan4
Advertisement