Page 1

หอการค้าสัมพันธ์ โดย ส.สีดำ

เผยรายชื่อคณะกรรมการหอการค้าไทย ชุดใหม่ วาระการดำรงตำแหน่ง ปี 2550–2552

นายประพัทธ์โชต งามขำ ผูอ้ ำนวยการบริหารหอการ ค้าไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2550 หอการ ค้าไทย ได้จัดประชุมใหญ่สมาชิก ครั้งที่ 41 ขึ้น ณ ห้องวิมาน สุริยา โรงแรมดุสิตธานี โดยการประชุมในครั้งนี้นอกจากจะมี การรายงานผลการดำเนินงานของหอการค้าไทย ในปี 2549 ให้สมาชิกได้รบั ทราบการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การรับรองงบดุลประจำปี 2549 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ การประชุมตามวาระปกติแล้วในปีนี้ยังได้จัดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการหอการค้าไทยชุดใหม่ เพือ่ ทดแทนคณะกรรมการ หอการค้าไทยชุดเดิมที่หมดวาระลงด้วย ซึ่งผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า มีสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการประจำปี 2550-2551 โดยเป็นสมาชิกจากส่วนกลาง จำนวน 38 ราย กับหอการค้าจังหวัดอีก 38 ราย รวมทั้งสิ้น 76 ราย ประกอบ ด้วย บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรม จำกัด นายประมนต์ สุธวี งศ์ บริษัท โกลด์ไมน์การ์เมนท์ จำกัด นายสุชาติ จันทรานาคราช บริษัท ไจแอนท์เอป จำกัด นายชูเดช เตชะไพบูลย์ บริษทั ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล บริษทั ดีบีเอ็มที จำกัด นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ บริษทั โตชิบา ไทย แลนด์ จำกัด นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร บริษัท ทอมสัน บราเดอร์ส จำกัด นายคมสัน โอภาสสถาวร บริษัท ไทย เพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด นายวรพงศ์ พิชญ์พงศ์ศา บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด นายอิสระ ว่องกุศลกิจ บริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล บริษทั บี.บี.บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด นายสมภพ อมาตยกุล บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด มหาชน นายดุสติ นนทะนาคร บริษัท พิณสยาม จำกัด นายไพรัช บูรพชัยศรี บริษัท พูล ผล จำกัด นายสุกจิ หวัง่ หลี บริษทั แพนเอเชีย (1981) จำกัด นางวิไล เกียรติศรีชาต บริษัท ฟู้ดแฟร์รังสิต จำกัด ดร. สวราช สัจจมาร์ค บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) นายฉัตรชัย บุญรัตน์ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด นางนวลพรรณ ล่ำซำ บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) นายสมพันธ จารุมิลินท บริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด นายพงษ์ศักด อัสสกุล บริษัท โรงสีเทพนางรอง จำกัด นายประสาน ตันประเสริฐ บริษัท ล๊อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ บริษัท เวิลด์เทรดดิ้ง จำกัด นายวิชัย อัศรัสกร บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) นายสนั่น อังอุบลกุล บริษัท สแปนมารีน จำกัด นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ บริษัท สยามกลการ จำกัด นายพรพินิจ พรประภา บริษัท สห กรรมกรกิจ จำกัด นายโอฬาร วีรวรรณ บริษัท สหพัฒน พิบูล จำกัด (มหาชน) นายบุญชัย โชควัฒนา บริษัท

สำนักงานทนายความชัยวัธ-บัณฑูรย์ จำกัด นายชัยวัธ มะระ พฤกษ์วรรณ บริษทั เสริมสุข จำกัด (มหาชน) นายสมชาย บุลสุข บริษัท แสงทองค้าข้าว (1968) จำกัด นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร บริษัท อะโกร-พลาสติก โปรดักส์ จำกัด นาย เริ่มพงศ์ บูรณฤกษ์ บริษัท เอช ที อินเตอร์เทรด จำกัด นาย ธีระ ศรีจิรารัตน์ บริษัท เอเชี่ยน เพนนินซูล่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ บริษัท โอจีซี เรียลเอสเตท จำกัด นายประสงค์ เอาฬาร บริษัท โอสถสภา จำกัด นาย สุนทร เก่งวิบูล หอการค้าจังหวัดกระบี่ นายวัฒนา ธนา ศักดิ์เจริญ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ ตระกูล หอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายสุรพล ทวีแสงสกุล ไทย หอการค้าจังหวัดจันทบุรี นายยรรยง เนตรสมานนท์ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นายโอกาส เตพละกุล หอการ ค้าจังหวัดชุมพร นายสมกิจ อนันตเมฆ หอการค้าจังหวัด เชียงใหม่ นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ หอการค้าจังหวัดตรัง นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง หอการค้าจังหวัดตาก นายนิยม ไวยรัชพานิช หอการค้าจังหวัดนครปฐม นายวันชัย นิว้ ประ สิทธิ์ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นายทวิสันต์ โลณานุ รักษ์ หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจามร เจริญอภิ บาล หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ นายยุทธนา กาญจนวงศ์ ชัย หอการค้าจังหวัดนนทบุรี นายวัชร วจีไกรลาศ หอการ ค้าจังหวัดนราธิวาส นายศิริศักดิ์ หวังธรรมมั่ หอการค้า จังหวัดบุรีรัมย์ นายวรยุกต์ เจียรพันธุ์ หอการค้าจังหวัด ปทุมธานี นายยง รุ่งเรืองธัญญา หอการค้าจังหวัดปัตตานี นายประยูรเดช คณานุรักษ์ หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ว่าที่ ร.อ.จิตร ศิรธรานนท์ หอการค้าจังหวัดแพร่ นายเอกชัย วงศ์วรกุล หอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายครรชิต ตัมพานุวัตร หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร นายภมร เชาว์ศิริกุล หอการค้า จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ หอการค้าจังหวัด ระยอง นายปรัชญา สมะลาภา หอการค้าจังหวัดลำปาง นายอนุศิษฎ์ ภูวเศรษฐ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นาย วิทยา วิรารัตน์ หอการค้าจังหวัดสงขลา นายบุญช่วย จังศิริ วัฒนธำรง หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นายพิบลู ย์ อัศว เหม หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม นายมนตรี เล็กวิจิตร ธาดา หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายศุภพสิษฐ์ นวล ปานวรชาติ หอการค้าจังหวัดสระบุรี นายวสันต์ เสถียรพันธ์ หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี นายไชยวัฒน์ วีระสมบัติ หอการ ค้าจังหวัดสุพรรณบุรี นายอรัณย์ มิตรเกื้อกูล หอการค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจุมพล ไลยโฆษิต หอการค้าจัง หวัดหนองคาย นายประเสริฐ วิทยาภัทร์ หอการค้าจังหวัด อุดรธานี นายสมชัย ไกรครุฑรี หอการค้าจังหวัดอุบล ราชธานี นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รอบรั้ว มกค 19

138_13  
138_13  

รอบรั้ว
 มกค
 โดย ส.สีดำ