Page 1

ความหมายของคอมพิว เตอร์แ ละประเภท ของคอมพิว เตอร์ คอมพิว เตอร์ หมายถึง เครื่องอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ที่มีการ ทำางานแบบอัตโนมัติ ทำาหน้าที่เหมือนสมองกล สามารถแก้ ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อนตามคำาสั่งของโปรแกรม ขัน ้ ตอนการทำางานจะประกอบด้วย การรับโปรแกรมและข้อมูลใน รูปแบบที่เครื่องสามารถรับได้ และทำาการประมวลผล โดยทำาการ เปรียบเทียบจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ จากนั้นนำาผลลัพธ์ที่ได้ไป แสดงผลที่อุปกรณ์แสดงผล เช่น จอภาพหรือเครื่องพิมพ์ เป็นต้น จากความหมายจะเห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มีอุปกรณ์ที่ สามารถทำางานได้ 3 อย่าง คือ 1) รับโปรแกรมและข้อมูล โปรแกรมในที่นี้ หมายถึง ชุด ของคำาสั่งที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำางาน ซึ่งเราเรียกว่าโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ส่วนข้อมูลนั้นอาจจะเป็นตัวเลข หรือตัวอักษรที่ ต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำาการประมวลผล 2) ประมวลผล หมายถึง การจัดระเบียบแบบแผนของ ข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ซึ่งทำาได้โดยการคำานวณ


เปรียบเทียบ วิเคราะห์โดยใช้สูตรทางวิทยาศาสตร์หรือ คณิตศาสตร์ วิธีการต่างๆ เหล่านี้ ทำาได้โดยอาศัยชุดคำาสั่งหรือ โปรแกรมที่เขียนขึ้น 3) แสดงผลลัพธ์ คือการนำาผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวล ผลเสร็จเรียบร้อย แสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้ใช้เข้าใจ และ นำาไปใช้ประโยชน์ได้

เครื่องคอมพิวเตอร์มีคุณลักษณะที่สำาคัญ 6 ประการ คือ 1. ทำางานโดยอัตโนมัติ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำางานโดย อัตโนมัติตามโปรแกรมที่เขียนขึ้น โดยในโปรแกรมนั้นจะบอก ขั้นตอน โดยละเอียดว่าจะให้อุปกรณ์ใดของคอมพิวเตอร์ทำางาน อะไรและทำาอย่างไรจึงจะได้ผลลัพธ์ตามต้องการ 2. ทำางานได้หลายด้าน เครื่องคอมพิวเตอร์ทำางานได้ เอนกประสงค์ตามโปรแกรมที่กำาหนด 3. เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีป ่ ระกอบกัน เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ถือว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต่าง จากเครื่องจักรกลทั่วไป เพราะเครื่องจักรกลหรือเครื่องยนต์เมื่อ


ทำางานต้องมีการเคลื่นไหวของชิ้นส่วนต่าง ๆ แต่สำาหรับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทรานซิสเตอร์ วงจรไอซี และ ซีพียู ฯลฯ จะ ทำางานโดยไม่เคลื่อนไหวเลย 4. เป็นระบบดิจิตอล คำาว่า ดิจิตอล มาจากคำาว่า ดิจิต หมายถึงตัวเลข เนื่องจากข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในเครื่อง คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือ จะถูกเปลี่ยน รหัสเป็นตัวเลขทั้งหมดก่อนที่เครื่องจะทำาการประมวลผล จึง เรียกเครื่องคอมพิวเตอร์ว่า "ดิจิตอลคอมพิวเตอร์" 5. มีความรวดเร็วและถูกต้อง การทำางานของคอมพิวเตอร์ ถูกต้องและรวดเร็ว 6. มีหน่วยความจำาภายในขนาดใหญ่ หน่วยความจำา ภายในมีหน้าที่เก็บโปรแกรมคำาสั่งและข้อมูลไว้ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ เพื่อทำาการประมวลผลตามคำาสั่งตั้งแต่คำาสั่งแรก จนถึงคำาสั่งสุดท้าย โดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ ออกมาทางจอภาพหรือเครื่องพิมพ์

การแบ่ง ประเภทของคอมพิว เตอร์น ั้น สามารถจำา แนก ออกได้เ ป็น 2 กลุ่ม หลัก ดัง นี้


1. ประเภทของคอมพิว เตอร์ต ามหลัก การประมวลผล จำา แนกได้เ ป็น 3 ประเภท คือ คอมพิว เตอร์แ บบแอนะล็อ ก (Analog Computer) หมายถึง เครื่องมือประมวลผลข้อมูลที่อาศัยหลักการวัด (Measuring Principle) ทำางานโดยใช้ข้อมูลที่มีการเปลีย ่ นแปลง แบบต่อเนื่อง (Continuous Data) แสดงออกมาในลักษณะ สัญญาณที่เรียกว่า Analog Signal เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ มักแสดงผลด้วยสเกลหน้าปัทม์ และเข็มชี้ เช่น การวัดค่า ความยาว โดยเปรียบเทียบกับสเกลบนไม้บรรทัด การวัดค่า ความร้อนจากการขยายตัวของปรอทเปรียบเทียบกับสเกลข้าง หลอดแก้ว นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของ Analog Computer ที่ใช้การประมวล ผลแบบเป็นขั้นตอน เช่น เครื่องวัดปริมาณการใช้นำ้าด้วยมาตร วัดนำ้า ที่เปลีย ่ นการไหลของนำ้าให้เป็นตัวเลขแสดงปริมาณ อุปกรณ์วัดความเร็วของรถยนต์ในลักษณะเข็มชี้ หรือเครื่อง ตรวจคลืย ่ สมองที่แสดงผลเป็นรูปกราฟ เป็นต้น คอมพิว เตอร์แ บบดิจ ิท ัล (Digital Computer) ซึ่งก็คือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำางานทั่วๆ ไปนั่นเอง เป็นเครื่องมือประมวลผลข้อมูลที่อาศัยหลักการนับ ทำางานกับ


ข้อมูลที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) ในลักษณะของสัญญาณไฟฟ้า หรือ Digital Signal อาศัย การนับสัญญาณข้อมูลที่เป็นจังหวะด้วยตัวนับ (Counter) ภายใต้ ระบบฐานเวลา (Clock Time) มาตรฐาน ทำาให้ผลลัพธ์เป็นที่น่า เชื่อถือ ทั้งสามารถนับข้อมูลให้ค่าความละเอียดสูง เช่นแสดง ผลลัพธ์เป็นทศนิยมได้หลายตำาแหน่ง เป็นต้น เนื่องจาก Digital Computer ต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นสัญญาณ ไฟฟ้า (มนุษย์สัมผัสไม่ได้) ทำาให้ไม่สามารถรับข้อมูลจากแหล่ง ข้อมูลต้นทางได้โดยตรง จึงจำาเป็นต้องเปลีย ่ นข้อมูลต้นทางที่รับ เข้า (Analog Signal) เป็นสัญญาณไฟฟ้า (Digital Signal) เสีย ก่อน เมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้วจึงเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้ากลับ ไปเป็น Analog Signal เพื่อสื่อความหมายกับมนุษย์ต่อไป โดยส่วนประกอบสำาคัญที่เรียกว่า ตัวเปลี่ยนสัญญาณข้อมูล (Converter) คอยทำาหน้าที่ในการเปลีย ่ นรูปแบบของสัญญาณ ข้อมูล ระหว่าง Digital Signal กับ Analog Signal คอมพิว เตอร์แ บบลูก ผสม (Hybrid Computer) เครื่องประมวลผลข้อมูลที่อาศัยเทคนิคการทำางานแบบ ผสมผสาน ระหว่าง Analog Computer และ Digital Computer โดยทั่วไปมักใช้ในงานเฉพาะกิจ โดยเฉพาะงานด้าน


วิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ในยานอวกาศ ที่ใช้ Analog Computer ควบคุมการหมุนของตัวยาน และใช้ Digital Computer ในการคำานวณระยะทาง เป็นต้น การทำางานแบบผสมผสานของคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ ยังคงจำาเป็น ต้องอาศัยตัวเปลีย ่ นสัญญาณ (Converter) เช่นเดิม 2. ประเภทของคอมพิว เตอร์ต ามวัต ถุป ระสงค์ข องการใช้ งาน จำา แนกได้เ ป็น 2 ประเภท คือ เครื่อ งคอมพิว เตอร์เ พื่อ งานเฉพาะกิจ (Special Purpose Computer) หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่ถูกออกแบบตัวเครื่อง และโปรแกรมควบคุม ให้ทำางานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการ เฉพาะ (Inflexible) โดยทัว ่ ไปมักใช้ในงานควบคุม หรืองาน อุตสาหกรรมที่เน้นการประมวลผลแบบรวดเร็ว เช่นเครื่อง คอมพิวเตอร์ควบคุมสัญญาณไฟจราจร คอมพิวเตอร์ควบคุม ลิฟท์ หรือคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบอัตโนมัติในรถยนต์ เป็นต้น เครื่อ งคอมพิว เตอร์เ พื่อ งานอเนกประสงค์ (General Purpose Computer) หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นในการ ทำางาน (Flexible) โดยได้รับการออกแบบให้สามารถประยุกต์ใช้ ในงานประเภทต่างๆ ได้โดยสะดวก โดยระบบจะทำางานตามคำา


สั่งในโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา และเมื่อผู้ใช้ต้องการให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำางานอะไร ก็เพียงแต่ออกคำาสั่งเรียกโปรแกรมที่ เหมาะสมเข้ามาใช้งาน โดยเราสามารถเก็บโปรแกรมไว้หลาย โปรแกรมในเครื่องเดียวกันได้ เช่น ในขณะหนึ่งเราอาจใช้ เครื่องนี้ในงานประมวลผลเกี่ยวกับระบบบัญชี และในขณะหนึ่ง ก็สามารถใช้ในการออกเช็คเงินเดือนได้ เป็นต้น

ความหมายของคอมพิวเตอร์และประเภทของคอมพิวเตอร์  

ความหมายของคอมพิวเตอร์และประเภทของคอมพิวเตอร์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you