Page 1

การดูแลรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 1. การทาความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ หลังจากที่เราใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์แล้ว ควรมีการดูแล รักษาด้วยวิธีง่าย ๆ แต่ควรปฏิบตั ิเป็ นประจาสม่าเสมอ คือ การทาความสะอาด จอภาพโดยใช้ผา้ นุ่มชุบน้ าสบู่อ่อน เช็ดถูบริ เวณจอแก้วและโดยรอบ จากนั้น เช็ดออกด้วยผ้าแห้งที่สะอาด หากเป็ นจอภาพที่มีการเคลือบสารป้ องกันการสะท้อนแสง ไม่ควร เช็ดบนจอแก้วบ่อยจนเกินไป เพราะจะทาให้สารที่เคลือบไว้ลอกออก และ ห้ามใช้น้ ายาทาความสะอาด หรื อสเปรย์ใด ๆ


การดูแลรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ ควรมีการเคาะฝุ่ นออกบ้างโดยจับค่าลงใช้แปรง หรื อที่เป่ าลม ปัดเศษผงออกแล้วเช็ดด้วยผ้านุ่มชุบน้ าสบู่อ่อนเช่น เดียวกัน


การดูแลรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เมาส์ ควรเปิ ดฝาปิ ดลูกกลิ้งออกมาทาความสะอาดลูกกลิ้ง และแกนหมุนที่สมั ผัสกับลูกกลิ้ง


การดูแลรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ กล่องซีพยี ู ควรมีการปัดฝุ่ นหรื อเช็ดทาความสะอาดเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะบริ เวณด้านหน้าช่องใส่ แผ่นดิสก์


การดูแลรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ อนื่ ๆ ให้ศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานและวิธีดูแลรักษา


ข้ อห้ ามและข้ อปฏิบัติ ในการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ รอบข้ าง 1. ไม่ควรนาอาหารหรื อเครื่ องดื่มมารับประทาน ในระหว่างที่ใช้เครื่ อง 2. ระวังอย่าทาน้ าหกใส่ อุปกรณ์


ข้ อห้ ามและข้ อปฏิบัติ ในการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ รอบข้ าง 3. อย่านาแท่งแม่เหล็กหรื อแหล่งกาเนิดอานาจแม่เหล็ก เข้าใกล้จอภาพ


ข้ อห้ ามและข้ อปฏิบัติ ในการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ รอบข้ าง 4. ระวังอย่าให้แสงแดดจ้า ส่ องกระทบอุปกรณ์โดยตรง


ข้ อห้ ามและข้ อปฏิบัติ ในการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ รอบข้ าง 5. ไม่ควรเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริ เวณที่มีอุณหภูมิสูงโดยเฉพาะ เกิน 40 องศาเซลเซียส 6. ไม่ควรใช้งานในบริ เวณที่มีฝนมาก ุ่


ข้ อห้ ามและข้ อปฏิบัติ ในการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ รอบข้ าง 7. อย่าพยายามถอดชิ้นส่ วนอุปกรณ์ออกจากกัน หากไม่ใช่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ


ข้ อห้ ามและข้ อปฏิบัติ ในการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ รอบข้ าง 8. ควรมีการดูแลรักษา และทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ

การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
Advertisement