Page 1

eTATjournal.com - สรุปผลงานวิจัยโครงการศึกษาสถานการณและโอกาสการสงเสริมตลาดก... Page 1 of 10

Home

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

ฐานขอมูลการทองเที่ยวเชิงการตลาด

บทความดานการทองเที่ยว

จุลสาร ฉบับปจจุบัน ดาวนโหลดจุลสารฯ PDF และอาน eBook คลิกที่นี่

http://www.etatjournal.com/web/menu-read-web-etatjournal/menu-2013/menu-2013-ju... 23/7/2556


eTATjournal.com - สรุปผลงานวิจัยโครงการศึกษาสถานการณและโอกาสการสงเสริมตลาดก... Page 2 of 10

Tweets eTAT Tourism Journal

19 Jul

@etatjournal Global shifts in wealth moving east and south, from establishment families to selfmade, from traditional industries to new industries.

eTAT Tourism Journal @etatjournal

17 Jul

Boeing estimates that airlines will need 34,000 new airplanes valued at $ 4.5 trillion by 2031, the highest number will be in Asia Pacific.

eTAT Tourism Journal

15 Jul

@etatjournal 3 emerging Asian Consumer TRIBES recommended by Trendwatching.com are 1) Silver Spender, 2) Solosumers and 3) Very Important Travelers.

eTAT Tourism Journal

28 Jun

@etatjournal Turkish Airlines selects ‘most powerful technology’ from Sprinklr with over 30 social media channels #TravelTrends

Tweet to @etatjournal

สมาชิกล็อกอิน User Name Password Remember Me g c d e f Log in • Forgot your password? • Forgot your username? • Create an account

http://www.etatjournal.com/web/menu-read-web-etatjournal/menu-2013/menu-2013-ju... 23/7/2556


eTATjournal.com - สรุปผลงานวิจัยโครงการศึกษาสถานการณและโอกาสการสงเสริมตลาดก... Page 3 of 10

สรุปผลงานวิจัยโครงการศึกษาสถานการณและโอกาสการสงเสริมตลาดการ ทองเที่ยวกลุม Eco & Adventure Published on Wednesday, 17 July 2013 20:09 ... Hits: 51

กระแสการทองเที่ยวของโลกมีแนวโนมมุงเนนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น นักทองเที่ยว หลายกลุม เริ่มใหความสําคัญกับกิจกรรมที่ไมทําลายธรรมชาติ และเปนการทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น หลาย ประเทศไดมีมุมมองที่สําคัญวา การทองเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) กอใหเกิดการใชทรัพยากรอยางขาดความ ระมัดระวัง ทําใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมในระยะยาว ดังนั้น วัตถุประสงคของการทองเที่ยวจึงมีการพัฒนาขึ้นมาเปน การบริหารจัดการ และการเพิ่มคุณคาของการทองเที่ยว โดยการทองเที่ยวไมใชเพียงเพื่อพักผอนหยอนใจ แตไดพัฒนามาเปนการหาความ รู การทาทายศักยภาพทางรางกายและจิตใจ รวมถึง การรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ดวยเหตุนี้ ผูประกอบการจึงตองปรับ ตัว เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวกลุมเฉพาะ ทั้งนี้ การทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย ถือเปนการทอง เที่ยวกลุมเฉพาะรูปแบบหนึ่งที่ตอบกระแสอนุรักษธรรมชาติ และการตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม ปจจุบันการ ทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย ไดรับความนิยมมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีความสมบูรณของทรัพยากรและ กิจกรรมเชิงนิเวศและผจญภัยที่มีมาตรฐาน และเปนที่ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ทั้งนี้ การทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยถือเปนการทองเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ใหความสําคัญตอการพักผอนกับธรรมชาติ และเนนกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเปนหลัก เปนการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษที่ นักทองเที่ยวเขาไปแลวไดรับความเพลิดเพลิน ตื่นเตน ทาทาย ผจญภัย และไดประสบการณแปลกใหม ซึ่งในปจจุบันมีผู ประกอบการหลายรายหันมาใหความสําคัญกับกิจกรรมทองเที่ยวรูปแบบนี้ เชน การพายเรือคายัก ลองแกง ปนเขา โรยตัว ดูนก และเดินปา เปนตน โดยกิจกรรมถูกพัฒนาขึ้นตามความตองการของนักทองเที่ยวที่ตองการศึกษาความเปน ธรรมชาติ กลุมที่รักในความทาทายหรือการนําความแปลกใหมมาผสมผสานกับความทาทาย ทําใหการทองเที่ยวเชิง นิเวศและผจญภัยไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น ภาพรวมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยของประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Asia) เมื่อเปรียบเทียบประเทศไทยกับคูแขงในภูมิภาคเอเชียพบวา ความพรอมโดยรวมในการแขงขันดานการทองเที่ยวกลุม Eco & Adventure ของประเทศไทย อยูในระดับปานกลางเทียบกับคูแขงในภูมิภาคเอเชีย อยางไรก็ตาม นักทองเที่ยวอา เซียนมีความสําคัญตอประเทศไทยเพิ่มขึ้น ขณะที่นักทองเที่ยวเอเชียตะวันออกมีความสําคัญลดลง การวิเคราะหสัดสวน จํานวนของนักทองเที่ยว จําแนกตามภูมิภาคจะสะทอนใหเห็นถึงลําดับความสําคัญดานจํานวนของนักทองเที่ยวจาก ภูมิภาคตาง ๆ โดยในป 2553 นักทองเที่ยวอาเซียนมีจํานวนมากที่สุดจํานวน 4,415,789 คน คิดเปนรอยละ 27.87 ของ จํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศทั้งหมด รองลงมาไดแก นักทองเที่ยวยุโรป เอเชียตะวันออก เอเชียใต อเมริกา โอ เชียเนีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ตามลําดับ

http://www.etatjournal.com/web/menu-read-web-etatjournal/menu-2013/menu-2013-ju... 23/7/2556


eTATjournal.com - สรุปผลงานวิจัยโครงการศึกษาสถานการณและโอกาสการสงเสริมตลาดก... Page 4 of 10

ทั้งนี้ ประเทศไทยยังไมมีขอไดเปรียบที่ชัดเจน เมื่อพิจารณาทรัพยากรของประเทศไทยพบวา อยูในระดับเดียวกับคู แขง และยังไมสามารถสรางจุดแข็งที่ชัดเจนได รวมถึงในปจจุบัน ชุมชนในทองถิ่นยังไมใหความสําคัญดานการอนุรักษ ในขณะที่ประเทศญี่ปุนและประเทศจีน มีการกําหนดมาตรการดูแลและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เปนรูปธรรมและบังคับ ใชอยางเขมงวด ทั้งนี้ กิจกรรมดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยยังมีอยูในระดับตํ่า เมื่อเทียบกับคูแขง และเนื่อง จากขาดการควบคุมมาตรฐาน รวมถึงผูประกอบการขนาดเล็กไมใหความสําคัญกับการสอดแทรกองคความรู จึงควรมีการ ปรับปรุงกิจกรรมทองเที่ยวอยางเรงดวน อยางไรก็ตาม ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในภูมิภาคดานการสื่อสารการตลาดที่ คอนขางทําไดดี ผูประกอบการคอนขางมีความพรอม และมีศักยภาพในการปรับตัวสูงกวาประเทศคูแขงในภูมิภาคเดียว กัน

ระดับความพรอมในปจจุบัน

เปรียบเทียบกับคูแขงในภูมิภาคเอเชีย • ทรัพยากรธรรมชาติอยูในระดับใกลเคียงกับคูแขง

ปจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติ (ความสมบูรณ ความหลากหลาย)

• ญี่ปุนและจีน เริ่มมีการพัฒนาดานการอนุรักษอยาง จริงจัง และเปนที่ยอมรับของนักทองเที่ยวเชิงนิเวศ • นักทองเที่ยวมองวาประเทศไทยไมใหความสําคัญ กับการอนุรักษ

ปจจัยดานกิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญ ภัย (ความทาทาย ความรู ความปลอดภัย)

• กิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยของประเทศ ไทยยังตองมีการพัฒนาทั้งดานคุณภาพ และดาน ความรู

ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดทองเที่ยว

• การสื่อสารการตลาดมีระดับสูงในขณะที่คูแขงก็ทํา

(ประสิทธิภาพการสื่อสาร)

ไดดีเชนเดียวกัน • ผูประกอบการไทยมีความพรอมสูง และมีการปรับตัว

ปจจัยดานความพรอมของผูประกอบการ

อยูตลอดเวลา • ผูประกอบการในญี่ปุนมีความรูเฉพาะทางดานนิเวศ เชน การศึกษาแมลง พันธุพืช เปนตน

ภาพรวมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยของประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย (Non-Asia) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีความพรอมดานการทองเที่ยวกลุม Eco & Adventure สูงสุด 5 อันดับแรก พบวา ประเทศไทยในภาพรวมยังขาดความพรอมในหลายดาน ถึงแมวาประเทศไทยจะเปนสถานที่ทองเที่ยวอันดับตน ๆ สําหรับ นักทองเที่ยวในชวงที่ผานมา แตมุมมองหลัก ประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความคุมคาในการทองเที่ยว โดยมีคา ใชจายตํ่า เมื่อเทียบกับประเทศอื่น แตหากพิจารณาเชิงลึก สําหรับการทองเที่ยวกลุม Eco & Adventure พบวา ประเทศ ไทยยังไมไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวกลุมนี้มากนัก เนื่องจากความไมพรอมในหลายดาน ทั้งนี้ ทรัพยากรธรรมชาติ ของไทยยังไมโดดเดนเทาใดนัก โดยทรัพยากรที่สามารถแขงขันไดในระดับสากล คือทรัพยากรทางทะเลเปนหลัก เมื่อ เปรียบเทียบกับประเทศชั้นนําดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยพบวา ประเทศไทยยังตองพัฒนาในหลายดานโดย เฉพาะมาตรฐานของกิจกรรม การอนุรักษธรรมชาติ และความพรอมของผูประกอบการ

ระดับความพรอมในปจจุบัน

เปรียบเทียบคูแขงนอกภูมิภาคเอเชีย

http://www.etatjournal.com/web/menu-read-web-etatjournal/menu-2013/menu-2013-ju... 23/7/2556


eTATjournal.com - สรุปผลงานวิจัยโครงการศึกษาสถานการณและโอกาสการสงเสริมตลาดก... Page 5 of 10

• ทรัพยากรธรรมชาติของไทยโดยรวมยังไมโดดเดน เทาใด • ขาดการดูแลรักษาอยางเปนรูปธรรมเทียบกับ ปจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติ (ความสมบูรณ

ประเทศอื่น

ความหลากหลาย)

• ประเทศไทยขาดความรูดานการอนุรักษ และการให ความรูกับนักทองเที่ยวอยางเปนระบบ • ตางประเทศมีการเก็บคาใชจายจากผูประกอบการ มาบํารุงสถานที่ทองเที่ยวอยางเปนระบบ • กิจกรรมขาดมาตรการควบคุมดานความปลอดภัย

ปจจัยดานกิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญ ภัย (ความทาทาย ความรู ความปลอดภัย)

ระดับสากลเมื่อเทียบกับประเทศอื่น • ความรูดานการดําเนินกิจกรรมอยูในระดับตํ่า • ผูเชี่ยวชาญเฉพาะของไทยยังมีไมเพียงพอ ขณะที่ ในตางประเทศมีการฝกอบรมอยางเปนรูปธรรม • นโยบายมีความชัดเจนในระดับบริหาร

ปจจัยดานนโยบายทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญ

• มีปญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติ

ภัย

• ที่ผานมาขาดความตอเนื่องของรัฐบาลทําใหหลาย โครงการขาดชวง • การตลาดและภาพลักษณดานการทองเที่ยวของ

ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดภาพลักษณ

ไทยอยูระดับดี

(ประสิทธิภาพการสื่อสาร)

• นักทองเที่ยวมองประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยว ในระดับตน ๆ • ผูประกอบการไทยมีประสบการณในการทําธุรกิจสูง • ผูประกอบการไทยยังขาดความรูดานเทคโนโลยี

ปจจัยดานความพรอมของผูประกอบการ

และการสื่อสารผานเว็บไซต • ผูประกอบการไทยยังขาดความรูและไมไดใหความ สําคัญดานการอนุรักษ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศผจญภัยในชวงที่ผานมา หลังจากที่การทองเที่ยวแบบ Mass Tourism มาถึงจุดที่ธรรมชาติรับไมได เพราะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชวงนั้น เกิดนักอนุรักษที่มีอุดมคติและมีวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม ไดแพรกระจายความคิดออกไปอยางกวางขวาง และบาง ประเทศรวมกลุมกันเปนองคกรอนุรักษระดับชาติถึงนานาชาติ ทุกกลุมมีวัตถุประสงคเดียวกัน คือ มีความคิดที่จะปกปอง และรักษาสภาพแวดลอมที่ดีของแหลงทองเที่ยวทั่วโลกใหคงอยูอยางยั่งยืน โดยตั้งความประสงคที่จะนําการทองเที่ยว เชิงนิเวศมาแกปญหาการทองเที่ยวแบบดั้งเดิม เนนการรักษาสิ่งแวดลอม สรางจิตสํานึกใหแกนักทองเที่ยว จัดกิจกรรม ใหเปนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในทองถิ่นใหสอดคลองกับอุดมการณดานอนุรักษดวย ผลวิเคราะหพบวา สถานการณโดยรวมดานการตลาดการทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยของประเทศไทย ยังไมมี ความชัดเจนมากนัก ทั้งนี้ นักทองเที่ยวตางชาติที่เปนกลุมเฉพาะดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยยังมีจํานวนนอย และนักทองเที่ยวสวนใหญยังคงใหความเห็นวา ประเทศไทยยังคงตองมีการพัฒนาดานการบริหารจัดการหลายดาน ทั้งนี้

http://www.etatjournal.com/web/menu-read-web-etatjournal/menu-2013/menu-2013-ju... 23/7/2556


eTATjournal.com - สรุปผลงานวิจัยโครงการศึกษาสถานการณและโอกาสการสงเสริมตลาดก... Page 6 of 10

เมื่อพิจารณาจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติในพื้นที่อนุรักษหลายพื้นที่ยังมีจํานวนนอยมาก และถูกจํากัดในระยะเวลาสั้น ๆ เทานั้น อาทิ เขาใหญจะมีปริมาณนักทองเที่ยวตางชาติมากที่สุดในเดือนธันวาคม แตจะพบวา ชวงสูงสุดของการทอง เที่ยวเขาใหญสําหรับนักทองเที่ยวตางชาตินั้นสั้นมาก ทําใหผูประกอบการหันมามุงเนนที่นักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งมีการ ใชจายนอยกวาชาวตางชาติมาก ดังนั้น ควรมีการสงเสริมใหนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวในชวงเดือนนอกฤดูการทองเที่ยว โดยกระตุน ดวยกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว และจัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยเพื่อแนะนํานักทองเที่ยวใหเดินทางมา เที่ยวในชวงเดือนตาง ๆ เมื่อวิเคราะหความพรอมของจังหวัดตาง ๆ ในการสงเสริมดานการตลาด เพื่อเปนเปาหมายสําหรับนักทองเที่ยวในการ ทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย พบวา ยังไมมีจังหวัดใดที่มีความพรอมในระดับสูง ทั้งนี้ พื้นที่ที่มีความพรอมในปจจุบันใน ระดับปานกลางไดแก จังหวัดเชียงใหม กาญจนบุรี นครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี เลย และกระบี่ สวนจังหวัด ที่มีความพรอมในปจจุบันในระดับนอย ไดแก จังหวัดนาน แมฮองสอน พิษณุโลก เพชรบูรณ เพชรบุรี หนองคาย และตรัง อยางไรก็ตาม หลายจังหวัดที่มีความพรอมในปจจุบันไมสูงนัก แตมีโอกาสในการพัฒนาเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ และผจญภัยหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และกิจกรรมที่มีความพรอมอยูแลว เหลือเพียงการพัฒนาดานการบริหารจัดการ เชน จังหวัดเชียงใหม กาญจนบุรี นครราชสีมา กระบี่ และตรัง เปนตน ทั้งนี้ การพัฒนาจังหวัดเหลานี้ใหเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย ตองมีการวางแผนการพัฒนารวมกัน เพื่อใหเกิด การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ เพราะหากวางแผนและดําเนินการแยกสวน ก็จะขาดความตอเนื่อง และสรางความสับสนตอ นักทองเที่ยว จังหวัด เชียงใหม จุดเดนที่ควรสงเสริมดานการตลาด • การผสมผสานกิจกรรมที่หลากหลายและการเชื่อมโยงกิจกรรมที่สอดคลอง • ภาพวาดจากฝมือชางที่ไดรับการบันทึกสถิติโลกกินเนสส (GUINNESS WORLD RECORDS) ไดรับการบันทึกสถิติ ภาพวาดจากฝมือชางที่มีราคาแพงที่สุดในโลก ความตองการเชิงลึกของลูกคา (Customer Insight) • แรงบันดาลใจในการผจญภัย จังหวัด พิษณุโลก จุดเดนที่ควรสงเสริมดานการตลาด • สงเสริมการเดินทางทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานโดยการทําการตลาดรวมกัน เชื่อมโยงทางดานเหนือคือ คุ นหมิงของจีน ทางทิศตะวันตก คือ เมืองเมาะละแหมงของพมาทิศตะวันออกผานจังหวัดมุกดาหาร (สะหวันนะเขต) ของ สปป.ลาว และดานังของประเทศเวียดนาม • ลองแกงเรือยางลํานํ้าเข็ก ความตองการเชิงลึกของลูกคา (Customer Insight) • ผจญภัยสี่แยกอินโดจีน • ทาทายลองแพพิชิตลํานํ้าเข็ก จังหวัด กาญจนบุรี จุดเดนที่ควรสงเสริมดานการตลาด

http://www.etatjournal.com/web/menu-read-web-etatjournal/menu-2013/menu-2013-ju... 23/7/2556


eTATjournal.com - สรุปผลงานวิจัยโครงการศึกษาสถานการณและโอกาสการสงเสริมตลาดก... Page 7 of 10

• เชื่อมโยงการทองเที่ยวผจญภัยกับประวัติศาสตรในพื้นที่เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการทองเที่ยว ความตองการเชิงลึกของลูกคา (Customer Insight) • แรงบันดาลใจผจญภัยเชิงประวัติศาสตร จังหวัดเพชรบุรี จุดเดนที่ควรสงเสริมดานการตลาด • มีเสนทางศึกษาธรรมชาติและมีความนาสนใจของธรรมชาติ ความตองการเชิงลึกของลูกคา (Customer Insight) • ทองเที่ยวศึกษาธรรมชาติรวมถึงองคความรูดานนิเวศ จังหวัด แมฮองสอน จุดเดนที่ควรสงเสริมดานการตลาด • กิจกรรม Hard Adventure ที่มีชื่อเสียง สามารถพัฒนาใหมีมาตรฐานระดับนานาชาติได • เสนหการทองเที่ยววิถีชีวิตเชิงนิเวศของชุมชนทองถิ่น ชนเผา 7 เผา (ลีซอ ลัวะ กะเหรี่ยง มูเซอ ไทยใหญ มง และจีน ฮอ) ความตองการเชิงลึกของลูกคา (Customer Insight) • ทาทายความสามารถตามกิจกรรมเพื่อทะลุขีดจํากัด • Soft Adventure กับวิถีชีวิตเชิงนิเวศของชุมชนทองถิ่นชนเผา 7 เผา จังหวัด นครราชสีมา จุดเดนที่ควรสงเสริมดานการตลาด • เขาใหญ ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เปนมรดกโลก • แหลงที่มีสัตวปาชุกชุมมาก ความตองการเชิงลึกของลูกคา (Customer Insight) • แนวอนุรักษและเขาถึงธรรมชาติและสัตวปาเชิงลึก • โอโซนยืดอายุ • กระทิงเขาแผงมา อุทยานแหงชาติเขาใหญ (ใกลสูญพันธุ) จังหวัด สระบุรี จุดเดนที่ควรสงเสริมดานการตลาด • สระบุรี (มวกเหล็ก) มีโอโซนมากเปนอันดับที่ 7 ของโลก • ความหลากหลายของกิจกรรม เชน พายเรือ แคมปง ความตองการเชิงลึกของลูกคา (Customer Insight) • สนุก ทาทาย • ความสนุกของกิจกรรมที่หลากหลายที่ไมไกลกรุงเทพฯ • รอยเทาบนเขาใหญ (จะไมทิ้งอะไรไวนอกจากรอยเทา) จังหวัด นาน จุดเดนที่ควรสงเสริมดานการตลาด • พื้นที่หางไกล ดังนั้นควรเจาะกิจกรรมและพัฒนากิจกรรมเสริมในพื้นที่เดิมใหมีความหลากหลายมากขึ้น

http://www.etatjournal.com/web/menu-read-web-etatjournal/menu-2013/menu-2013-ju... 23/7/2556


eTATjournal.com - สรุปผลงานวิจัยโครงการศึกษาสถานการณและโอกาสการสงเสริมตลาดก... Page 8 of 10

ความตองการเชิงลึกของลูกคา (Customer Insight) • ทาทายความสามารถตามกิจกรรมเพื่อทะลุขีดจํากัด จังหวัด เลย จุดเดนที่ควรสงเสริมดานการตลาด • สภาพธรรมชาติสมบูรณ ประกอบดวยระบบนิเวศและภูมิประเทศหลากหลายทั้งทุงหญา ปาสนเขา ปาดิบ นํ้าตกและหนาผาชมทิวทัศน ความตองการเชิงลึกของลูกคา (Customer Insight) • พิชิตความทาทาย เชน ภูเรือ ภูกระดึง • เมืองแหงขุนเขา • ผจญภัยเขาวงกต (สวนหินผางาม อ.หนองหิน) จังหวัด นครนายก จุดเดนที่ควรสงเสริมดานการตลาด • สงเสริมแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน อุทยานแหงชาติเขาใหญที่จัดวาเปนอุทยานปาดิบเขามีนํ้าตกที่โดดเดนที่ สุดของโลก • มีกิจกรรมเสริมการทองเที่ยวเชิงผจญภัยที่หลากหลาย เชน การปนเขาและโรยตัวจากหนาผา ขี่จักรยานทองเที่ยว การ ลองแกงแมนํ้านครนายก ความตองการเชิงลึกของลูกคา (Customer Insight) • สนุก ทาทาย • ทํากิจกรรมที่หลากหลาย • กิจกรรมที่เกี่ยวของกับนํ้าตก • ตองการความปลอดภัยสูง จังหวัด กระบี่ จุดเดนที่ควรสงเสริมดานการตลาด • ความสมบูรณของทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก • ปาโกงกาง ความตองการเชิงลึกของลูกคา (Customer Insight) • อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล • ทาทายศักยภาพ จังหวัด หนองคาย จุดเดนที่ควรสงเสริมดานการตลาด • เดนดานวัฒนธรรมประเพณี สวนดานนิเวศและผจญภัยยังมีจุดเดนไมชัดเจน ความตองการเชิงลึกของลูกคา (Customer Insight) • ประตูสูประเทศลาวและเวียดนาม จังหวัด เพชรบูรณ จุดเดนที่ควรสงเสริมดานการตลาด

http://www.etatjournal.com/web/menu-read-web-etatjournal/menu-2013/menu-2013-ju... 23/7/2556


eTATjournal.com - สรุปผลงานวิจัยโครงการศึกษาสถานการณและโอกาสการสงเสริมตลาดก... Page 9 of 10

• สงเสริมจุดเดนดานทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสมบูรณมาก และมีทรัพยากรที่เปนเอกลักษณ เชน ภูทับเบิก และ ธรรมชาติแบบทะเลภูเขา มีอากาศบริสุทธิ์ สภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดป ความตองการเชิงลึกของลูกคา (Customer Insight) • การใชชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติกับอากาศบริสุทธิ์และเย็นสบาย จังหวัด ปราจีนบุรี จุดเดนที่ควรสงเสริมดานการตลาด • ชาวตางชาติจะนิยมเดินทางไปแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ อาทิ อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติทับลาน • แหลงทองเที่ยวประเภทนํ้าตก กิจกรรมลองแกง ความตองการเชิงลึกของลูกคา (Customer Insight) • แนวอนุรักษและเขาถึงธรรมชาติ • สงเสริมองคความรู จังหวัด ตรัง จุดเดนที่ควรสงเสริมดานการตลาด • ความสมบูรณของธรรมชาติเพราะยังไมไดรับการรบกวนจากนักทองเที่ยวมากนัก ความตองการเชิงลึกของลูกคา (Customer Insight) • อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล • การเรียนรูเชิงลึก การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตองอาศัยตนทุนในการพัฒนาในระดับสูง อาทิ เสนทางคมนาคม การสื่อสาร โรงพยาบาล และระบบขนสง ดังนั้น กลุมจังหวัดที่มีโครงสรางพื้นที่ที่อยูในระดับสูง ควรเปนกลุมเปาหมายแรกในการพัฒนาระบบการ เดินทาง เพื่อเชื่อมโยงกับเมืองรอง และกระจายนักทองเที่ยวไปยังเมืองรองในภูมิภาคเดียวกัน ทั้งนี้ ควรมีการกําหนดเสน ทางทองเที่ยวระหวางจังหวัด โดยเริ่มจากจังหวัดหลักในภูมิภาคตาง ๆ ไดแก เชียงใหม นครราชสีมา กระบี่ และ กาญจนบุรี โดยทั้ง 4 จังหวัดควรมุงเนนการพัฒนาดานการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และผจญภัยอยาง บูรณาการ ในขณะที่จังหวัดที่เปนกลุมที่สองคือจังหวัดที่เปนเมืองรอง ซึ่งควรมุงเนนไปที่การพัฒนากิจกรรมในสถานที่ ทองเที่ยวใหมีเอกลักษณมาก เพียงพอ ในการดึงดูดใหนักทองเที่ยวเลือกเดินทางมาทองเที่ยว ทั้งนี้ การพัฒนาสถานที่ ทองเที่ยวในจังหวัดตาง ๆ ควรมีการเชื่อมโยงกับจังหวัดหลัก ในการสื่อสารไปยังนักทองเที่ยว และกําหนดระยะเวลาใน การทองเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมตาง ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากในปจจุบันความโดดเดนของกิจกรรมยังไม ชัดเจน และขาดแรงจูงใจเพียงพอในการใชเวลาการเดินทางเปนเวลานาน สําหรับแนวทางการพัฒนาดานสถานที่ทอง เที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยนั้น สามารถสรุปไดเปน 7 ประเด็นไดแก 1. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เชน การประเมินศักยภาพการรองรับนักทองเที่ยวของพื้นที่และนํามาบังคับใช อยางจริงจัง กิจกรรมฟนฟูธรรมชาติโดยผูประกอบการ นักทองเที่ยวและชุมชนทองถิ่น รวมถึงการบังคับใชกฎระเบียบใน การใชพื้นที่อนุรักษและตองปฏิบัติอยางเครงครัด และเพิ่มบทลงโทษสําหรับผูฝาฝน 2. กลยุทธดานการพัฒนาการเดินทางแบบองครวม เชน การพัฒนาระบบ Logistics ปนการนําระบบ GPS มาชวยใน การเลือกเสนทาง วางแผนเสนทาง การมี Hotline ใหคําปรึกษาในการเดินทาง และมีระบบมาตรฐานในการเดินทาง การ เชื่อมโยงสายการบินตางประเทศ ในการกําหนดเสนทางและการสื่อสารความรวมมือ ทั้งการเดินทางทางอากาศและทาง เรือ

http://www.etatjournal.com/web/menu-read-web-etatjournal/menu-2013/menu-2013-ju... 23/7/2556


eTATjournal.com - สรุปผลงานวิจัยโครงการศึกษาสถานการณและโอกาสการสงเสริมตลา... Page 10 of 10

3. การบริหารจัดการที่พักเชิงอนุรักษ เชน การจัดที่พักใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอมและภูมิทัศน โดยกําหนดจํานวน หองพักและจํานวนนักทองเที่ยวใหสมดุลกับสภาพแวดลอม รวมถึงประชาสัมพันธที่พักเชิงอนุรักษ และการจัดการ มาตรฐาน (Certify) เพื่อใหนักทองเที่ยวทราบวา ที่พักใดเปนที่พักเชิงนิเวศ เพื่อตอบสนองความตองการของนักทอง เที่ยวไดอยางสมบูรณ เชน โครงการใบไมเขียว (The Green Leaf Certificate) 4. การสรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัย เชน สถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ควรมีระบบเตือนภัยเพื่อปองกันภัย ธรรมชาติ รวมถึงการทองเที่ยวแบบ Hard Adventure เปนกิจกรรมที่มาพรอมความเสี่ยง ดังนั้น ระบบรักษาความ ปลอดภัย และการรักษาพยาบาลเบื้องตนจึงมีความสําคัญ เพื่อความมั่นใจของนักทองเที่ยว หรือแมกระทั่ง Soft Adventure เชน การเดินปาตองมีอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน 5. การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม รวมถึงการประชาสัมพันธเผยแพรเอกสารที่สรางจิตสํานึกตอการรับผิดชอบ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวแกประชาชนในทองถิ่นและผูประกอบการ เพื่อรับทราบขอมูลขาว สารที่ถูกตองและเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและรวมกันดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว 6. สรางความชัดเจนในเรื่องกฎระเบียบการใชพื้นที่อนุรักษทั้งในสวนของผูประกอบการและนักทองเที่ยว จัดทําการ ศึกษากระบวนการขอเขาใชพื้นที่ของผูประกอบการ และดําเนินการลดขั้นตอนในการขออนุญาตสําหรับผูประกอบการใน การประสานงานขออนุญาตเขาใชพื้นที่ เพื่อจัดระบบใหผูประกอบการเขาสูระบบที่บริหารจัดการได 7. ในดานการสงเสริมการตลาดควรมีการประชาสัมพันธตามกลุมประเภทกิจกรรมและสื่อแบบเฉพาะเจาะจง เชน ประชาสัมพันธเสนทางโอโซน เพื่อใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับธรรมชาติและสัตวปา ประชาสัมพันธสะสมไมล (ความสูง) สําหรับกิจกรรมปนเขาหรือโรยตัว ประชาสัมพันธกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรปาไม นํ้าตก ทะเล เปนตน นอกจากนี้ควรมี การสรางเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยทั้งในและ นอกประเทศ รวมถึงควรสรางผูประกอบการตนแบบตาม ประเภทกิจกรรมผจญภัย เพื่อใหผูประกอบการรายยอยไดทราบกระบวนการที่ถูกตอง และใหความรูกับนักทองเที่ยวได อยางครบถวน และจัดการดานความปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

เรียบเรียง : งานวิจัย

• < Prev • Next >

http://www.etatjournal.com/web/menu-read-web-etatjournal/menu-2013/menu-2013-ju... 23/7/2556

www etatjournal com web menu read web etatjournal menu 2  

TAT