__MAIN_TEXT__

Page 1

สารบัญ ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน โครงสร้างบุคลากรกลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ โครงสร้างงานบริหารกลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ (แผนผังการบริหารงาน) การวัดและประเมินผล Google Classroom เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน ม.4 (นักเรียนเดิม) การขอเอกสารงานทะเบียนวัดผล กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียน/กิจกรรมนอกหลักสูตร ระเบียบการสอบของนักเรียน ข้อกาหนดกฎระเบียบของนักเรียนแลกเปลี่ยน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ห้องสื่อการเรียนรู้

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

1

1 8 11 12 20 22 26 35 37 39 43 46


คานา คู่มือวิชาการ โรงเรียนมัธยมวั ดนายโรงเล่มนี้จัดทาขึ้นเพื่อสร้าง ความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติตนของนักเรียนตามระเบียบของ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ในด้านงานวิชาการ ขอขอบคุณคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทาคู่มือเล่มนี้เพื่อใช้ใน การบริหารจัดการให้บรรลุภารกิจของสถานศึกษา

(นายสุรพงศ์ งามสม) ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

2


ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนวัดมัธยมวัดนายโรง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕๘/๒ ซอยบรมราชชนนี ๑๕ ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๗๐๐ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์๐-๒๔๒๔-๑๘๒๖, ๐-๒๔๒๔-๙๗๐๗ โทรสาร ๐-๒๔๓๓-๖๗๓๕ E-mail: nairong@nairongschool.com Website: www.nairongschool.com การติดต่องานกลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ เบอร์โทรศัพท์ภายใน/ภายนอก โทร : ๐๒-๔๒๔-๑๘๒๖ ต่อ ๒๑๒๐ โทรสาร : ๐๒-๔๓๓-๖๗๓๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๒๒ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ เขตบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช แขวงบางขุนนนท์ เขตบางพลัด แขวงบางพลัด แขวงบางบาหรุ แขวงบางขุนศรี แขวงบางยี่ขนั แขวงบางอ้อ เขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

1


ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชื่อเดิมคือ “โรงเรียนวัดนายโรง” ซึ่งเป็น ชื่อของวัดอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน ที่ได้ชื่อว่า “วัดนายโรง” เนื่องด้วย “เจ้า กรับ” ซึ่งเป็น “นายโรง” ละครนอกที่มีชื่อเสียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ สืบเนื่องจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เป็นผู้ บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด จึงได้ชื่อว่าวัด นาย-โรงและเป็นชื่อของโรงเรียนสืบมา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘ บนที่ดินของวัด ๒ วัด คือวัดนายโรง และวัด บางบาหรุ โดยพระอธิการแนบ เจ้าอาวาสวัดนายโรง ได้มอบที่ดิน จานวน ๕ ไร่ ๒ ตารางวา และพระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดบางบาหรุ ได้มอบที่ดินให้ อีก ๑๑๙ ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๕ ไร่ ๑ งาน ๒๑ ตารางวา เปิดทาการ สอนครั้งแรกวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๘ โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัด นายโรง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๒ ห้องเรียน มีนักเรียน ๗๗ คน ครู ๓ คน มีนายธารง โกมลบุตร เป็นครูใ หญ่คนแรก เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา ๒๕๒๑ โรงเรียนวัดนายโรง ได้ขออนุมัติ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง” ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๙ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทาน ในปีการศึกษา ๒๕๒๔ และ ๒๕๓๔ ปีการศึกษา ๒๕๔๑ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียน มาตรฐานสากล (The International Standard School Project หรือ ISSP) ในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ได้รับอนุมัติจาก กระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิด สอนหลักสูตรการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ปัจจุบันโรงเรียน มัธยมวัดนายโร ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๑

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

2


สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน

เครื่องหมายโรงเรียน ตราชฎาได้มาจากภาพบนฝาผนังพระอุโบสถวัดนายโรง ชื่อย่อโรงเรียน น.ร. พระประจาโรงเรียน พระพุทธภูมนิ ารถ บรมศาสดาประภากร สุนทรวรรณมงคล สีประจาโรงเรียน สีฟูา หมายถึง ความสงบเยือกเย็น สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม ปรัชญาของโรงเรียน ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโต “ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก” คาขวัญของโรงเรียน ศิษย์และครูรู้หน้าที่ เป็นศักดิ์ศรีของนายโรง เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนสองภาษา อัตลักษณ์ของโรงเรียน สื่อสารสองภาษา ล้าหน้าเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ ต้นไม้ประจาโรงเรียน ต้นเฟื่องฟูา

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

3


ความภาคภูมิใจของโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงได้รับรางวัลดังนี้ ผลงานที่ประสบความสาเร็จ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงประสบความสาเร็จในการดาเนินการโครงการ ภาคภาษาอังกฤษ จนได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบดังนี้ 1.โรงเรียนในโครงการ Dreams & Teams 1 ใน 9 ของประเทศที่ทา กิจกรรมร่วมกับเยาวชนประเทศอังกฤษ โดย สถานทูตอังกฤษ ร่วมกับ British Council พ.ศ.2545 2.โรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสานักงานเขต พื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 3 พ.ศ. 2549 3. โรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการโครงการภาคภาษาอังกฤษ ด้วยรูปแบบ SMART EP: Smart ICT พ.ศ. 2549 4. โรงเรียนนาร่องการสอนแบบ CLIL Content and language integrated learning พ.ศ.2550 5. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ World Class Standard School พ.ศ. 2553 6. การประชุมสัมมนานานาชาติ (Nairong International Students Conference 2015-2016) 7. ได้รับการคัดเลือกรายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ได้มีคุณภาพและ มาตรฐานระดับดีเยี่ยม 8. ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาระดับดีเยี่ยม พ.ศ. 2558 9.ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบในการดาเนินการวิจัยและ พัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนสุจริต

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

4


ผลงานด้านการจัดการ 1. โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี การศึกษา 2524 และ 2534 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศในการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 ปี การศึกษา 2549 3. โรงเรียน Best Practice ของกระทรวงศึกษาธิการด้านการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2550 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศในการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ปี การศึกษา 2555 5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน 6 th SGGS International Students Conference 2015 ณ ประเทศ มาเลเซีย 6. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการจัดบอร์ดนิทรรศการ ของสมาคมครู ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 และ 2559

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

5


คะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557-2559

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

6


คะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557-2559

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

7


โครงสร้างบุคลากรกลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ กลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

นายสุรพงศ์ งามสม ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

นางสาลี พิบูลเวช ที่ปรึกษางานวิชาการ

นางสาวนงนุช นาคมาศ งานทะเบียน – วัดผล

นางสาวสุรีพร แจ้งสว่าง ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ กลุ่มบริหารงานหลักสูตร และวิชาการ

นางประภาภรณ์ ปานรสทิพย์ งานทะเบียน – วัดผล

นางสาวแก้ว สกุลเสริมไกรศรี นางสาววาสนา พิทักษ์สาลี ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ ที่ปรึกษางานวิชาการ กลุ่มบริหารงานหลักสูตร และวิชาการ

นายสิทธิชัย มิ่งเมือง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

นายไพรัตน์ ตันติศิริกุล ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี

8


โครงสร้างบุคลากรกลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ กลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

นางสาวไพลินรัตน์ กุณสิทธิ์ งานทะเบียน – วัดผล

นายอดิศักดิ์ กิตติวรวิทย์ งานนักเรียนแลกเปลี่ยน

นายธีรวี สาราญศิลป์ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายภานุวัฒน์ สงแสง งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

.

นางสาวมณิวรา กฤดากร ณ อยุธยา นายจักรภพ เมืองสุวรรณ์ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางสาวพัสส์ฐภรณ์ แสงสุกใส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางกชกร ศรีสุวรรณ นายสมโภช พ่วงเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

นางพิสมัย มิ่งเมือง นางรัชดา มีปูอม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

นายปภังกร หัสดีธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

9


โครงสร้างบุคลากรกลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ กลุ่มบริหารงานหลักสูตรและวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

นางสาวอารีรัตน์ หล้าหิบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรพรรณ บัวอ่อน เจ้าหน้าที่ทะเบียน – วัดผล

นางสาวพรรษชล แสงระยับ งานแนะแนว

นางสาวสุพัตรา หีบแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

นางวรรณา ฤทธิเดช เจ้าหน้าที่ผลิตเอกสาร

10


คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

11


โครงสร้างและแผนการเรียน - EP (English Program) ลักษณะการเรียนของโครงสร้าง เรียน เป็นภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอน เกือบทุกรายวิชา ยกเว้น วิชาภาษาไทยและวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรี นาฎศิลป์ - MEP (Mini English Program) ลักษณะการเรียนของโครงสร้าง เรียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนการสอน 3 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ - IEP (Integrated English Program) ลักษณะการเรียนของ โครงสร้าง เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ คอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษแบบบูรณา

การ (ครูชาวไทยเป็นผู้สอน) วิชาอื่นๆ เป็นภาษาไทย การวัดผลประเมินผล Electronic Record Book สมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ (ERB) องค์ประกอบการประเมินประกอบด้วย 1. พฤติกรรมการเรียนรู้ (Bฺ ehavior) 10-15% ข้อบ่งชี้สาหรับการ ประเมิน ตรงต่อเวลาตั้งใจเอาใจใส่ต่อการเรียนเต็มเวลา

เรียนลงมาในความสาเร็จต่อการเรียนและมี คุณลักษณะอันเพิ่งประสงค์สอดคล้องกับธรรมชาติของ วิชานั้นๆ (B01-B08) 2. ทักษะ ความรู้ (Skill and Knowledge) 75-80% ข้อบ่งชี้ สาหรับการประเมิน การประเมินระหว่างภาคจากสาฤทธิ์ผล ของการเรียน ชิ้นงาน การบ้าน และ หรือ การทดสอบย่อย (T01-T08) การประเมินสรุปผลกลางภาคและปลายภาค 3. พัฒนาการ (Development) 5% ข้อบ่งชี้สาหรับการประเมิน นาผลงานชิ้นที่ 1 และชั้นที่ 2 มาสังเคราะห์ 4. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ (Desirable Characteristics) 5% ข้อบ่งชี้สาหรับการประเมิน จิตสาธารณะ (อนุรักษ์พลังงาน คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

12


และสิ่งแวดล้อม) ซื่อสัตย์กตัญญูรู้คุณ ขยันหมั่นเพียร รู้เวลา และหน้าที่ (C01-C08)

- คะแนน T เป็นคะแนนที่ครูผู้สอนเก็บคะแนนจากผู้เรียนในการ ทากิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน เช่น การสอบ การรายงาน ชิ้นงานต่างๆ ใน 1 ภาคเรียนรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง (T01-T08) 2 สัปดาห์ครูผู้สอนจะแจ้งคะแนนนักเรียน 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบความคืบหน้าของคะแนนที่ได้ คะแนนแต่ละรอบ การตัดสินจะตัดเป็นเกรด 1- 4 ตามตัวอย่าง

คะแนน C จะเป็นคะแนนจากครูที่ปรึกษาและฝุายกิจการนักเรียน เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น การมาสาย ไม่ทาเวร ทาผิด กฎระเบียบของโรงเรียน จะถูกตัดคะแนนและนามารวมในการพิจารณาผล การเรียน มีเปอร์เซ็นต์น้าหนัก 5 % ของทุกรายวิชา

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

13


-

คะแนน B เป็นคะแนนพฤติกรรมในชั้นเรียน ครูผู้สอนจะเป็นผู้ให้ คะแนนนักเรียน ดังตัวอย่างพฤติกรรมที่อยู่ในขอบข่ายของการประเมิน

แบ่งเป็น 4 ด้าน 1.1-1.4 ตามรายละเอียดด้านล่าง

คะแนน D (Development) เป็นคะแนนพัฒนาการในการเรียน มีผล 5% ของคะแนนรวม เป็นผลรวมของคะแนนพฤติก รรมกับคะแนน ชิ้นงานของนักเรียน เพื่อให้ครูพิจารณาความก้าวหน้ าการเรียนของนักเรียน รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

14


0, ร, มส, มผ สาคัญอย่างไร ติด “0”: เกรด 0 ติด 0 คือเกรดตัวหนึ่ง ซึ่งจะอยู่ในใบเกรดในกรณีจะเกิดขึ้นเมื่อมี คะแนนตลอดเทอมไม่ถึ ง 50 คะแนน (รวมทั้งคะแนนกลางภาค คะแนน ปลายภาค คะแนนเก็บ ) ซึ่งวิธีการแก้ 0 ก็จะมีช่วงเวลากาหนดให้สอง ช่วง คือ ช่วงซ่อม/เสริม นักเรียนสามารถเข้าไปพบคุณครูประจาวิชาเพื่อ ขอแก้ 0 และตกลงวิธีการแก้ 0 ตามที่คุณครูกาหนด โดยอาจจะต้อง เรียนเพิ่ม ทางานเพิ่ม หรือ เรียนซ่ อม หากผ่านก็แก้ 0 ได้ หากไม่ผ่าน ทางโรงเรียนจะแจ้งถึงผู้ปกครองให้ทราบผลการเรียน และ ให้มาแก้ 0 อีกครั้ง ซึ่งเกรดของนักเรียน ถ้าแก้ 0 สาเร็จ เกรดมากที่สุดได้เกรด 1 เท่านั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กาลังจะขึ้น นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ นัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะเข้า มหาวิทยาลัย ถ้ายังมี 0 อยู่คือเรียนไม่จบ ไปศึกษาที่ไหนต่อไม่ได้ แต่ถ้า ติดในช่วงชั้นปีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ไม่ต้องเรียนซ้าชั้น ถ้าเกรดของ นักเรียน 2 เทอมในชั้นนั้น รวมกันแล้วมากกว่า 1 ถ้ารวมแล้วไม่ถึง 1 จะ ได้เรียนซ้าชั้น หรื อเรียนไม่จบ ถ้าเป็นวิชาพื้นฐานในหลักสูตรของ โรงเรียนต้องให้ผ่านทุกวิชา

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

15


สาหรับวิชาเพิ่มเติมให้เก็บหน่วยกิตตามจานวนที่กาหนดจึง จะสามารถจบการศึกษาได้ สามารถเข้าเรียนศึกษาได้ ขึ้นอยู่กับการ พิจารณาของโรงเรียน ติด ร. : รอพิจารณา การติ ด ร. จะเกิดขึ้นในกรณีที่นักเรียนขาดส่งชิ้นงานสาคัญๆ ขาด สอบกลางภาค หรือขาดสอบปลายภาค แต่คะแนนเก็บของนักเรียนยังมี อยู่ตามปกติ ถ้านักเรียน ยื่นแก้ ร. ในวิชาที่ติดแล้ว คะแนนก็สามารถสูง ได้ตามที่นักเรียนมีคะแนนเก็บ และคะแนนสอบรวมกัน มีโอกาสได้ 4 อยู่ ติด มส. : ไม่มีสิทธิ์สอบ มส. หมายถึง ไม่มีสิทธิ์สอบ มาจากการเข้าเรียนไม่ครบชั่วโมง เรียนที่กาหนด คือ เข้าเรียนน้อยว่า 80% ของชั่วโมงเรียนวิชานั้นๆ ซึ่ง การแก้ มส . สามารถแก้ได้ เพราะคุณครูประจาวิชาจะส่งรายชื่อผู้ไม่มี สิทธิ์สอบให้ทางฝุายวิชาการก่อนสอบป ลายภาคประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ ถ้านักเรียนทราบว่านักเรียนมีเวลาเรียนไม่พอให้รีบติดต่อคุณครูเพื่อทา ความตกลงสาหรับการแก้ อาจจะต้องเรียนเพิ่มเติมในวันหยุด หรือคาบ 8 หรือคาบว่าง หรือทางานตามที่คุณครูกาหนดให้เรียบร้อย แต่การแก้ มส. จะได้เกรดมากที่สุดคือ เกรด 1 ถ้าแก้ไม่ผ่านนี่มีสิทธิ์โดนเรียนซ้า ติดมผ. : ไม่ผ่าน มผ. หมายถึง เกณฑ์คะแนน "ไม่ผ่าน" ส่วนใหญ่จะอยู่ในวิชาที่ไม่มี เกรดเช่น วิชาชุมนุม วิชาลูกเสือ ยุ วกาชาด เนตรนารี ผู้บาเพ็ญประโชน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ หรือ วิชากิจกรรม ซึ่งหากติด มผ. ต้องยื่นเรื่องขอแก้ มผ . อาจจะต้องทางานในวิชานั้นๆ หรือเรียน ซ่อมตามที่คุณครู เพื่อแก้ให้ผ่านการประเมิน คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

16


"ถ้าไม่แก้ จะมีปัญหาหรือไม่ ถ้าติด มผ. แล้วไม่แก้ ช่วงที่นักเรียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ . 3 ที่กาลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .4 หรือมชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ .6 จะเข้า มหาวิทยาลัย ถ้ายังมี มผ. อยู่ หมายถึงไม่จบการศึกษา เพราะโรงเรียน ไม่สามารถอนุมัติให้จบได้ ไม่ได้รับใบ ปพ . ส่งผลต่อการเรียนต่อ การติด 0, ร, มส. ก็เช่นเดียวกัน จะส่งผลต่อการเรียนต่อและการเรียนซ้าชั้น แล้วถ้านักเรียนมีที่เรียนต่อ แต่นักเรียนไม่ จบเพราะติด 0/ ร./ มส./ มผ. ถึงทางโรงเรียนใหม่จะอนุญาตให้สามารถส่งใบ ปพ . ย้อนหลังได้ แต่ถ้า นักเรียนไม่แก้ นักเรียนก็เข้าเรียนไม่ได้ เรียนอย่างไรไม่ให้ติด 0 / ร. / มส. / มผ. นักเรียนที่จะติด 0 / ร. / มส. และ มผ. นั้นมักจะเป็นคนที่

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

17


การแก้ 0, มส, ร, มผ ถ้านักเรียนไม่ต้องการติด 0 / ร. / มส. และ มผ. 5 วิธีปฏิบัตินี้ สาหรับการออกห่าง 0 / ร. / มส. และ มผ

คาอธิบายของแต่ละข้อปฏิบัติ 1. ขอให้เข้าเรียน การเข้าเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการทาคะแนนถ้านักเรียนเข้าเรียน เข้า ร่วมกิจกรรมในวิชาเรียนนักเรียนจะไม่มีติด มส. หรือ มผ. เพราะนักเรียนได้ ร่วมกิจกรรมในวิชา ได้รับรู้ว่างานในวิชานั้นมีอะไรบ้าง ส่งวันไหน ทาอย่างไร สร้างคะแนนเก็บให้ตัวเองแน่นอน 2. ขอให้ส่งงาน คะแนนเก็บเป็นคะแนนที่มีสัดส่วนมากถึง 70%-80% ถ้านักเรียนทา ข้อสอบไม่ได้ แต่ได้คะแนนเก็บเกือบเต็ม เพราะทางานอย่างตั้งใจและใส่ใจ ทางานทุกชิ้น นักเรียนจะมีคะแนนเก็บทาให้ห่างไกลจาก ร. และ 0 คุณครูที่ สอนรับรู้ถึงความใส่ใจของนักเรียนเมื่อคุณครูต้องกรอกให้คะแนนจิตพิสัย (คะแนนB) นักเรียนก็มีโอกาสได้คะแนนเต็มแน่นอน 3. ขอให้รักษาสุขภาพ เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสาคัญในการเรียน ถ้านักเรียนปุวยจนมาสอบไม่ได้ ปุวยหนักจนเข้าเรียนไม่ได้ หรือท้องเสียวันสอบใหญ่ๆ เพราะนั่นหมายถึง สมรรถภาพในการเรียนรู้น้อยลง การทางานก็ทาได้ไม่เต็มที่ อาจจะมาสอบ ไม่ได้ ทาให้เสียคะแนนไปโดยไม่สามารถแก้ไขได้อีก ดังนัน้ สุขภาพจึงมี ความสาคัญมาก คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

18


4. ขอให้ใส่ใจ ความใส่ใจเป็นสิ่งจาเป็นในการเรียนทุกด้าน ใส่ใจจด ใส่ใจฟัง ใส่ ใจทางาน ใส่ใจจะทาความเข้าใจบทเรียน ใส่ใจทาการบ้าน ฯลฯควรใส่ใจ ให้มากพราะช่วงเรียนของนักเรียนมีสั้นๆ จากอนุบาลถึงจบมหาวิทยาลัย นักเรียนมีเวลาเพียงแ ค่ประมาณ 20 ปี แต่ความรู้จาก 20 ปีจะทาให้ นักเรียนต่อยอดความคิด ความรู้ที่สะสม ประสบการณ์การแก้ปัญหา ใช้ได้ไปตลอดชีวิตอีก 40-50 ปี ถ้านับเป็นการลงทุนก็คุ้มค่า การใส่ใจที่ สะท้อนออกมาในจากภาพของนักเรียนที่ใส่ใจเรียนทุกคาบตั้งใจทา การบ้านทุกครั้ง และความใส่ใจอื่นๆ คุณครูย่อมเห็นได้แน่นอน 5. ขอให้คุยกับคุณครู เมื่อนักเรียนพยายามตั้งใจและใส่ใจแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจวิชาเรียน ทางานไม่ได้อยู่ดี การบอกคุณครูตรงๆ ว่าทาไมได้ ไม่เข้าใจ ก็เป็นเรื่องที่ ควรทา เพราะคุณครูจะได้รู้ปัญหาของนักเรียน เพื่อจะได้ช่วยเหลือให้ สามารถเรียนและทาคะแนนได้อย่างที่คาดหวัง เพราะครูทุกคนไม่มีใคร อยากให้ลูกศิษย์เรียนไม่จบหรือได้เกรดน้อย

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

19


Google Classroom การใช้ Google Classroom ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Google for Education เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นนโยบายของโรงเรียนที่ให้ คุณ ครูผู้สอนเตรียมการล่วงหน้าและบันทึกไว้ในช่องทางของ Google Classroom และนักเรียนสามารถศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียนเพื่อให้การ จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันที่ส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และใช้เทคโนโลยีในทางสร้า งสรรค์ มุ่ง ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสู่อาชีพในศตวรรษที่ 21

การจบหลักสูตร เกณฑ์ การจบ ม .ต้น-ปลาย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 การประเมินผลเพื่อ ตัดสินผลการเรียน คือ การประเมินและ ตัดสินผลการเรียนให้ผู้เรียน ผ่านรายวิชาเ ลื่อนชั้นปี และจบระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้เพื่อตัดสินผลการ เรียนของผู้เรียนที่กาหนดไว้ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ - ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ จึงจะได้รับการตัดสิน ผลการเรียน - ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด และมีผลการ ประเมินผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของตัวชี้วัดทั้งหมด - ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา - ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิ นการอ่าน คิดวิเคราะห์และ เขียน - ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

20


- ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุก กิจกรรม การจบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็น รายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียน กาหนด ได้หน่ วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น รายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วย กิต - ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน - ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ - ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรม การจบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติตาม เกณฑ์ ดังนี้ เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่ม เติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดย เป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิ ต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียน กาหนดได้หน่ วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น รายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วย กิต - ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน - ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ - ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรม

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

21


เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (นักเรียน ม.3 เดิม) โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง คุณสมบัติ เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงตั้งแต่ ระดับ ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ในทุกโครงสร้าง มีผลการเรียน อยู่ในระดับที่โรงเรียนกาหนด นักเรียนสามารถสมัครเรียนตามโครงสร้าง ต่างๆที่โรงเรียนเปิดได้ ขั้นตอนการสมัคร 1. รับใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องแนะแนวในเวลาที่กาหนด 2. กรอกใบสมัครและจัดแนบเอกสารให้ครบถ้วน 1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย ให้ผู้ปกครองลงนาม 2. ใบแจ้งผลการเรียน ม.1 และ ม.2 ม.3 ภาคเรียนที่ 1 3. ใบแสดงการร่วมกิจกรรมต่างๆ พร้อมลายเซนต์ผู้รับรอง ( ครู, ผู้ปกครอง, ผู้เกี่ยวข้อง ) 3. นาใบสมัครให้ที่ครูปรึกษาลงนาม 4. นาใบสมัครส่งให้หัวหน้าระดับม.3บันทึกความคิดเห็นและลงนาม 5. ครูที่ปรึกษารวบรวมใบสมัครส่งครูแนะแนวเพื่อตรวจสอบความ ถูกต้อง ขั้นตอนการคัดเลือก 1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ รอง ผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3, ครูที่ปรึกษา, หัวหน้ากลุ่มสาระ, และครูแนะแนว 2. ประชุมคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงสร้างต่างๆ จากข้อมูลในใบ สมัครของนักเรียน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ คัดเลือก คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

22


3. ประกาศผลการคัดเลือกในวันเวลาที่กาหนด

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย 1. นักเรียนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์และผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่โรงเรียนกาหนด 2. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 3. มีความประพฤติเรียบร้อย ปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ โรงเรียนตามที่คู่มือนักเรียนกาหนด

โครงสร้างการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1. English Program (EP) 1.1 แผนการเรียน 1.2 แผนการเรียน 1.3 แผนการเรียน 1.4 แผนการเรียน 1.5 แผนการเรียน 1.6 แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปนุ ภาษาอังกฤษ - ภาษาเยอรมัน

2. Mini English Program (MEP) 2.1 แผนการเรียน 2.2 แผนการเรียน 2.3 แผนการเรียน 2.4 แผนการเรียน 2.5 แผนการเรียน 2.6 แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุน ภาษาอังกฤษ - ภาษาเยอรมัน

3. Integrated English Program (IEP) 3.1 แผนการเรียน 3.2 แผนการเรียน 3.3 แผนการเรียน 3.4 แผนการเรียน 3.5 แผนการเรียน 3.6 แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุน ภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

23


คุณสมบัติของนักเรียนใช้สาหรับการเลือกโครงสร้าง 1. English Program นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ควรต่ากว่า 3.00 (ขึ้นอยู่กับประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ) 1.1 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00 1.2 แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 3.00 1.3 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ไม่มีผลการเรียน 0 ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ 1.4 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ -ภาษาฝรั่งเศส ไม่มีผลการเรียน 0 ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ 1.5 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ -ภาษาญี่ปุน ไม่มีผลการเรียน 0 ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ 1.6 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ -ภาษาเยอรมัน ไม่มีผลการเรียน 0 ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ 2. Mini English Program นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาค เรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ควรต่ากว่า 3.00 (ขึ้นอยู่กับประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ) 2.1 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.75 2.2 แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 2.75 2.3 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ –ภาษาจีน ไม่มีผลการเรียน 0 ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ 2.4 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ –ภาษาฝรั่งเศส ไม่มีผลการเรียน 0 ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

24


2.5 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ –ภาษาญี่ปุน ไม่มีผลการเรียน 0 ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ 2.6 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ –ภาษาเยอรมัน ไม่มีผลการเรียน 0 ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ 3. Integrated English Program นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไม่ควรต่ากว่า 2.70 (ขึ้นอยู่กับประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ) 3.1 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 2.50 3.2 แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 2.50 3.3 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ -ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 3.4 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ -ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ 3.5 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ -ภาษาญี่ปุน ภาษาอังกฤษ 3.6 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ -ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่มีผลการเรียน 0 ในรายวิชา ไม่มีผลการเรียน 0 ในรายวิชา ไม่มีผลการเรียน 0 ในรายวิชา ไม่มีผลการเรียน 0 ในรายวิชา

25


ตัวอย่างใบคาร้อง, เอกสารต่างๆ ของงานทะเบียนวัดผล 1. แบบคาร้องขอเปลี่ยนหลักฐานในทะเบียน (NR11-1) รับใบได้ ที่ตู้เอกสารหน้าห้องวิชาการ

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

26


2. แบบรายงานตัวนักเรียนแลกเปลี่ยน (NR21-2) รับใบได้ที่ตู้เอกสาร หน้าห้องวิชาการ

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

27


3. แบบคาร้องขอลาออกจากโรงเรียน (NR21-3) รับใบได้ที่ตู้เอกสารหน้า ห้องวิชาการ พร้อมแนบถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร จานวน 2 รูป

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

28


4. แบบคาร้องสอบแก้ตัว ร, มส และ มผ (NR23-2) รับใบได้ที่ตู้เอกสาร หน้าห้องวิชาการ

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

29


5. แบบคาร้องสอบแก้ตัว 0 (NR23-3) รับใบได้ที่ตู้เอกสารหน้าห้อง วิชาการ

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

30


6. แบบคาร้องขอหลักฐานการศึกษา (NR26-1) พร้อมแนบถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร จานวน 1 รูป

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

31


7. แบบคาร้องขอหลักฐานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (NR26-2) พร้อม แนบถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร จานวน 2 รูป .

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

32


8. แบบคาร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) ฉบับที่สอง (NR26-3) พร้อมแนบถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร จานวน 2 รูป

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

33


การขอเอกสารจากทางโรงเรียน - ใบรับรองการเป็นนักเรียนฉบับภาษาอังกฤษ และ ใบแสดงผล การเรียนภาษาอังกฤษ (Transcript) สามารถติดต่อยื่นคาร้อง ขอเอกสารได้ที่ห้องวิชาการ ระยะเวลาในการดาเนินการ 7 วัน ทาการเว้นวันหยุดราชการ - ใบแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย สามารถติดต่อยื่นคาร้องขอ เอกสารได้ที่ห้องวิชาการ ระยะเวลาในการดาเนินการ 3 วันทา การเว้นวันหยุดราชการ - ใบรับรองการเป็นนักเรียนฉบับภาษาไทยสามารถติดต่อยื่นคา ร้องขอเอกสารได้ที่ห้องธุรการ ระยะเวลาในการดาเนินการ 3 วันทาการเว้นวันหยุดราชการ

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

34


กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียน/ กิจกรรมนอกหลักสูตร - กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมระเบียบ วินัย การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ เรียนรู้การใช้ชีวิตกลางแจ้งนอก ห้องเรียน นักเรียนต้องมีเวลาเรียนครบ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึง จะผ่านกิจกรรม - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ในแต่ละภาคเรียนนักเรียน ต้องทากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามเกณฑ์ที่กาหนด (ม. ต้น 8 ชม./ภาคเรียน,ม.ปลาย 10 ชม./ภาคเรียน) โดยการทากิจกรรม นักเรียนจะทาเดี่ยว ทาเป็นกลุ่ม หรือทาทั้งชั้นเรียน ขึ้นอยู่กับความ สมัครใจ ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมในการนานักเรียนไปทากิจกรรมได้ นักเรียนไม่สามารถทาสะสมเวลาทากิจกรรมทั้ง 2 เทอมในเวลาเดียวกัน ได้ เช่น ไปเข้าค่ายปลูกปุา 3 วัน ในเดือนมิถุนายน รวมเวลา 72 ชั่วโมง นักเรียนจะผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ในภาคเรียน ที่ 1 เท่านั้น จะไม่มีผลต่อการผ่านกิจกรรมกิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณะประโยชน์ ในภาคเรียนที่ 2 กิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทากิจกรรมตาม ความสนใจ ความชอบ ความถนัดของนักเรียนเอง นักเรียนสามารถตั้ง กิจกรรมชุมนุมขึ้นได้แต่สมาชิกของชุมนุมต้อง 20 คนขึ้นไปและต้องมีครู ที่ปรึกษาชุมนุม โดยแจ้งการจัดตั้งชุมนุมที่ครูภาณุวัฒน์ สงแสงก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนจะจัดให้มีการเลือกชุมนุมออนไลน์ใน วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2560 ถ้าชุมนุมใดเต็มแล้วนักเรียนต้องรีบหา ชุมนุมใหม่ นักเรียน 1 คน จะมีชุมนุม 1 ชุมนุม นักเรียนชายหรือ นักเรียนหญิง ม.ปลายถ้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร(รด.)จะอยู่ในชุมนุม คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

35


นักศึกษาวิชาทหารทันที นักเรียนต้องมีเวลาเรียนกิจกรรมชุมนุมครบ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะผ่านกิจกรรม ผลของการไม่ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร นักเรียนจะได้ผลการเรียนเป็น “มผ” และไม่จบการศึกษา

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

36


ระเบียบการสอบของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง งานวิชาการร่วมกับงานกิจการนั กเรียนได้กาหนดข้อปฏิบัติ สาหรับนักเรียนในการเข้าสอบดังนี้ 1. ก่อนเข้าห้องสอบนักเรียนต้องมาถึงหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที ถ้ามาสายหลังเวลาสอบ เกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 2. การแต่งกายต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนและถูกต้องตามกฎ ของโรงเรียนเท่านั้น (รวมทั้งความยาวกางเกง, กระโปรง, เข็มชฎา, ถุง เท้า, รองเท้า ฯลฯ) - นักเรียนชายผมทรงนักเรียน นักเรียนหญิงถ้าผมยาวต้องรวบและ ติดโบว์ดาให้เรียบร้อย - นักเรียนต้องไม่แต่งหน้ามาโรงเรียน ** นักเรียนที่ไม่ถูกระเบียบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ จนกว่า จะ ถูกต้องจึงจะเข้าห้องสอบได้ ถ้านักเรียนแต่งหน้าต้องล้างเครื่องสาอางจน หมด ** 3. เตรียมบัตรประจาตัวนักเรียนมาแสดงต่อครูผู้คุมสอบก่อนเข้าห้อง สอบ ถ้าบัตรหายใช้บัตรประชาชนแทนได้ ถ้าลืมบัตรต้องมารับบัตรเข้า ห้องสอบที่ห้องวิชาการ 4. ไม่อนุญาตให้นาเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ รวมทั้งโพย คาตอบ โน้ตย่อ ชีท สมุด และสัญลักษณ์ต่างๆ ที่บ่งบอกถึงการนา คาตอบมาในห้องสอบ รวมทั้งการเขียนบนร่างกาย กระโปรง เสื้อ ถือว่า ทุจริตการสอบทุกกรณี 5. ถ้าพบเห็นการทุจริตจะปรับคะแนนการสอบครั้งนั้น เป็น "0" ทุกกรณี (กรรมการผู้คุมสอบมีอานาจในการพิจารณาการทุจริตทุกกรณี การ ตัดสินของกรรมการผู้คุมสอบถือเป็นที่สิ้นสุด )

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

37


6. นั่งทาข้อสอบจนหมดเวลา จึงจะออกจากห้องสอบได้ ยกเว้นรายวิชา ที่เป็นคาบพักกลางวันและวิชาที่เป็นคาบ สุดท้าย เมื่อนักเรียนทา ข้อสอบเสร็จแล้วสามารถออกได้ (ต้องสอบอย่างน้อย 20 นาที) 7.การทาข้อสอบโดยทั่วไปนักเรียนควรใช้ปากกาในการเขียนตอบ ไม่ควร ใช้ดินสอในการเขียน (ยกเว้นกรณีการวาดรูป) เพราะข้อความอาจลบ เลือนก่อนข้อสอบถูกตรวจ ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนของนักเรียนเอง 8. ห้ามพูดคุยในขณะอยู่ในห้องสอบ เพราะเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบ อยู่ รวมทั้งการก่อกวนทุกรูปแบบ 9. ไม่สอบถามเวลา หรือถามนักเรียนผู้สอบคนอื่นๆ เพราะถือว่าเป็นการ ส่อการทุจริต ถ้ามีข้อสงสัยใดๆ ให้สอบถามกรรมการผู้คุมสอบ เท่านั้น

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

38


ข้อกาหนด กฎระเบียบของนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ แนวปฏิบัตินักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ในต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เพื่อให้โรงเรียนสามารถดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเทียบ ชั้นการศึกษาได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวเดียวกัน 1. แนวทางปฏิบัติของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ วัฒนธรรม 1) นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ส่งจดหมายแจ้ง สิทธิ์ในการรับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน เพื่อเป็นข้อมูลให้ โรงเรียนได้เตรียมการในปีการศึกษาถัดไป 2) นาจดหมายขออนุญาตลาพักการเรียนจากโครงการที่ นักเรียนเข้าร่วมส่งที่งานทะเบียนวัดผล ฝุายวิชาการ เพื่อ ยืนยันวัน เวลา ที่จะต้องเดินทางเข้าร่วมโค รงการ แลกเปลี่ยนฯ 3) ส่งจดหมายขออนุญาตลาพักการเรียนจากผู้ปกครอง ที่งาน ทะเบียนวัดผล ฝุายวิชาการ ของโรงเรียน เพื่อยืนยันว่า ผู้ปกครองขอพักการเรียนของนักเรียนในปกครอง 4) นักเรียนสามารถหยุดเรียนก่อนการเดินทางได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ 5) นักเรียนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศหลังสอบกลางภาค ( ช่วง 15 – 30 ก.ค. ของแต่ละปีการศึกษา) จะต้องเข้า เรียนและสอบกลางภาคตามตารางที่โรงเรียนกาหนดให้ เสร็จสิ้นก่อน หากไม่ดาเนินการต้องกลับมาเรียนซ้าชั้น เดิม*** 6) การชาระเงินสนับสนุนการศึกษา ให้นักเรียนชาระเงินเพื่อ รักษาสภาพการเป็นนักเรียน ภาคเรียนละ 2,000 บาท (ตัวอย่าง : นักเรียนเดินทางไปภายในช่วง ภาคเรียนที่ คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

39


1/2557 นักเรียนจะต้องชาระค่ารักษาสภาพนักเรียนของ ภาคเรียนที่ 2/2557 และ 1/2558 ภาคเรียนละ 2,000 บาท รวม 4,000 บาท ส่วนภาคเรียนที่ 2/2558 ให้ชาระ เต็มจานวน) 7) การเรียนซ้าชั้นของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ภาษาและวัฒนธรรม ได้แก่ - กรณีที่มีผลการเรียนจากการเรียนในโครงการ แลกเปลี่ยนฯ ไม่ผ่านตั้งแต่ 1 รายวิชาขึ้นไป - กรณีผู้ปกครองแจ้งความจานงขอเรียนซ้าชั้นกับ ทางโรงเรียนอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนนักเรียน รายงานตัวกลับ 2. แนวทางปฏิบัติของนักเรียนหลังจบโครงการแลกเปลีย่ นภาษาและ วัฒนธรรม 1) เมื่อนักเรียนเดินทางกลับ ให้นักเรียนมารายงานตัวที่ โรงเรียน ภายใน 2 วัน นับจากวันที่กลับถึงประเทศไทย โดยเขียนรายงานตัวนักเรียนแลกเปลี่ยน (NR 21-2) ที่ห้อง วิชาการ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ (ส่งที่งานทะเบียนวัดผล ฝุายวิชาการ) - หนังสือส่งตัวนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโครงการที่ นักเรียนเข้าร่วม - สาเนาผลเอกสารแจ้งผลการเรียนจากโรงเรียนที่ นักเรียนไปศึกษา ที่ต้องได้รับการประเมินและ ผ่านทุกรายวิชา โดยมีผู้มีอานาจลงนามและ ประทับตราโรงเรียนที่นักเรียนไปศึกษา - เอกสารอื่นๆ ได้แก่ สาเนาใบประกาศนียบัตร สาเนาใบประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็น ต้น 3. แนวปฏิบัติของโรงเรียน คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

40


(เอกสารอ้างอิง: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักการและ แนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษา สาหรับนักเรียนที่เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยน) 1) นับเวลาเรียนต่อเนื่องในต่างประเทศและในประเทศ โดย ไม่ถือว่าขาดเรียน 2) ชั้นทีไ่ ด้เรียนในต่างประเทศ ให้โอนหน่วยการเรียนภายใน ปีการศึกษาเดียวกัน *ยกเว้นภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.6 ไม่ให้ โอนหน่วยการเรียน 3) รายวิชาในชั้นเรียน/ภาคเรียนที่ได้เรียนในต่างประเทศจะ ได้รับการยอมรับผลการเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้โอนหน่วยการเรี ยนตามแผนการ เรียนในประเทศ แต่ ไม่ต้องนาหน่วยการเรียนที่โอนมาคิด ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 4) ปีการศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ หาก รายวิชาในภาคเรียนใดในประเทศที่มีระดับผลการเรียน แล้ว ไม่ต้องโอนหน่วยการเรียนในภาคเรียนนั้นซ้าอีก 5) โรงเรียนสามารถจัดสอบปลายภาคเรียนให้กับนักเรียน ก่อนกาหนดการเดินทางไปต่างประเทศ (อยู่ในดุลพินิจ ของสถานศึกษา) 6) นักเรียนที่เรียนจบเกรด 12 ในต่างประเทศ แต่ ไม่ได้ ประกาศนียบัตร/Transcript ที่แสดงการจบหลักสูตร High School โดยสมบรูณ์ ไม่สามารถขอเทียบความรู้เท่า มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบตาม เกณฑ์การเทียบเท่าความรู้เท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หาก ประสงค์จะขอใบเทียบความรู้ ให้ยื่นคาร้องที่กรมวิชาการ พร้อมแสดงประกาศนียบัตรและ/หรือใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่จบการศึกษาโดยสมบรูณ์ตามรูปแบบ เฉพาะของหลักฐานการศึกษาของประเทศนั้นๆ คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

41


พื้นความรู้

แนวปฏิบัติในการรับเข้าเรียน

กาลังเรียน ม.4

รับเข้าเรียน ม.5 ตามปกติ ในภาคเรียนที่ 1

จบ ม.4

รับเข้าเรียน ม.5 ตามปกติ ในภาคเรียนที่ 1

กาลังเรียน ม.5

รับเข้าเรียน ม.6 ตามปกติ ในภาคเรียนที่ 1

จบ ม.5

รับเข้าเรียน ม.6 ตามปกติ ในภาคเรียนที่ 1

กาลังเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1

รับเข้าเรียนต่อเนื่องในชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ตามปกติ

กาลังเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2

รับเข้าเรียนต่อเนื่องในชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ตามปกติ

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

42


ความสาคัญการจัดกิจกรรมของคาบ Moderate Class Moderate Class เป็นเวลาเรียนหลัง 14.10 น. ของทุกวัน จัด อยู่ในกิจกรรมนอกเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”การจัดกิจกรรม จะเป็นลักษณะดังนี้ - นักเรียนที่เรียนอ่อน งานไม่ทันเพื่อน จะต้องใช้เวลาตรงนี้ในการ ติดตามงานและเสริมความรู้ของตนเอง โดยใช้ Google Classroom เป็นตัวช่ วยในการติดตามงานต่างๆ เมื่อเสร็จสิ้น เรียบร้อยต้องรายงานครูที่ปรึกษา หรือครูประจาวิชา - นักเรียนทั่วไปเข้ากิจกรรมฐานวิชาการและ นาสมุดพลเมืองดีศรี นายโรงไปประทับตราการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้ากิจกรรม การ นับเวลาเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า 80 % ของ เวลาเรียนทั้งหมด - ในแต่ละสัปดาห์จะมี 1 วันที่เป็นวันรักการอ่าน นักเรียนทุกคน จะมีสมุดรักการอ่านและทากิจกรรมในชั่วโมงนี้ กิจกรรมเพชรนายโรง กิจกรรมเพชรนายโรงมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้นักเรียนที่ มีความสามารถทางวิชาการหรือทางด้านอื่นๆ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ พัฒนาตนเองให้ตรงตามความชอบ ความสามารถ ซึ่งจะจัดการเรียนการ สอนขึ้นหลังเวลา 16.30-18.00 น. ของทุกวัน เน้นให้นักเรียนที่อยู่ใน กิจกรรมนี้เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันกิจกรรมภายนอกโรงเรียน เป็นหลัก นักเรียนสามารถเลือกเวลาและวิชาที่จะลงเรียนได้ตามประกาศ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้สอนจะเป็นวิทยากรจากภายนอก กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ นักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน เรียนไม่ทันเพื่อน มีปัญหาทางการเรียนใน ด้านต่าง ๆ ให้นักเรียนพัฒนาตนเองจนสามารถเรี ยนได้ตามปกติ ซึ่งจะ คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

43


จัดการเรียนการสอนขึ้นหลังเวลา 16.30-18.00 น. ของทุกวัน นักเรียน สามารถเลือกเวลาและวิชาที่จะลงเรียนได้ตามประกาศของกลุ่มสาระ การเรียนรู้ ผู้สอนจะเป็นครูภายในโรงเรียน สมุดพลเมืองดีศรีนายโรง สมุดพลเมืองดีศรีนายโรงเป็นคู่มือการเรียนใน รายวิชาหน้าที่ พลเมือง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าที่ พลเมืองโดยใช้หลักการบูรณาการและหลักความคิดที่ว่า “นักเรียนนาย โรง ต้องมีจรรยา มารยาท เป็นคนดีศรีนายโรง ” นักเรียนต้องเข้าร่วม กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นทุกกิจกรรม เพราะกิจกรรมเป็นตัวส่ง เสริมให้ นักเรียนทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขและมีคุณภาพ สมุดพลเมืองดีศรีนายโรงจะแจกให้กับนักเรียนทุกคนในภาคเรียนที่ 1 ใช้ ตลอดปีการศึกษา ถ้านักเรียนทาหายต้องซื้อใหม่ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในเล่มจะมีกิจกรรมตลอ ดปี การศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม สรุปกิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณะประโยชน์ เมื่อนักเรียนทากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้ คุณครูผู้ควบคุมกิจกรรมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานและส่งสมุดที่ครูผู้สอน รายวิชาหน้าที่พลเมืองในแต่ละระดับชั้นทุก 2 สัปดาห์ สมุดบันทึกรักการอ่าน เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลให้คนไทยมีอัตราการอ่านหนังสือ เพิ่มมากขึ้น และพื้นฐานความรู้ส่วนใหญ่เกิดจากการอ่าน ดังนั้นโรงเรียน มัธยมวัดนายโรงจึงจัดให้ผู้เรียนมีศักยภาพทางด้านการอ่านเพิ่มมากขึ้น ในกิจกรรมรักการอ่าน ให้นักเรียนฝึกการสรุปใจคว ามสาคัญ การ วิเคราะห์ การสังเคราะห์ ผ่านสมุดบันทึกรักการอ่าน กลุ่มสาระการ เรียนรู้ที่รับผิดชอบคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จะเป็นผู้ให้ คาแนะนาและตรวจสมุดบันทึกรักการอ่านของนักเรียนทุกคน

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

44


สมุดการใช้ห้องสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี จากการที่โรงเรียนมัธยมวัดนาย โรงเป็นโรงเรียนที่เน้น พัฒนาการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบ IT ทุก ประเภท ตามคาขวัญของโรงเรียน “สื่อสาร 2 ภาษา ล้าหน้าเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ ” เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ห้องสื่อการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี อย่างหลากหลาย จึงออกแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดย ให้นักเรียนไป ใช้ห้องสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในโรงเรียนและเมื่อนักเรียนได้ใช้ห้องสื่อ เหล่านี้แล้วจนเกิดความชานาญสามารถเป็นพื้นฐานสาหรับหาความรู้ใน อนาคตที่ไม่จากัดทั้งสถานที่และเวลา เมื่อนักเรียนเข้าห้องสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีครบตามชั่วโมงที่กาหนดแล้ว สมุ ดจะส่งให้ครูกลุ่มสาระการ เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นผู้ตรวจสอบต่อไป

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

45


ห้องสื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน - ห้องคอมพิวเตอร์

- Nr digital knowledge centre

- NR café

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

46


- ห้องสมุด

คูม่ ือกลุม่ บริ หารงานหลักสูตรและวิชาการ

47

Profile for Piyapach Jamjarasrattana

หนังสือคู่มือวิชาการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  

หนังสือคู่มือวิชาการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  

Advertisement