Page 1

SiyahMaviKýrmýzýSarý

BU SENE ON BÝNLERCE KÝÞÝ ÝZLEDÝ

ULAÞTIRMA BAKANI BÝNALÝ YILDIRIM:

SEMAZENLERE YURTDIÞINDA BÜYÜK ÝLGÝ

DUBLE YOLLAR KAZALARI AZALTTI

Haberi sayfa 10’da

Haberi sayfa 13’te

Y GERÇEKTEN HABER VERiR

ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR www.yeniasya.com.tr

6 ARALIK 2009 PAZAR / 60 Kr

YIL: 40 SAYI: 14.282

Vicdanlarý sýzlatan çifte standart CUNTA ÝDDÝALARINA ADI KARIÞANLAR KORUNURKEN, ÝRTÝCA ÝLE SUÇLANAN ÝKÝ ASKER DAHA ORDUDAN ATILDI. KARÞIOY VE ÞERH YETMEZ

YAÞ’A YARGI YOLU AÇILSIN

n “Gerçekliði ispat edilmiþ belgelerle ortaya çýkan darbe ve cunta giriþimlerinde adlarý geçen muvazzaf TSK personeline gösterilen müsamaha ve hoþgörünün de ifadesi olan ‘irtica gerekçeli’ son ihraç kararlarý, toplum vicdanýný yeniden sýzlatmýþtýr” diyen MAZLUMDER Genel Baþkaný Ahmet Faruk Ünsal, adaleti saðlamasý gereken hükümetin ihraçlara yine karþýoy ve þerh koymakla yetinmesini eleþtirdi.

n“Baþbakan ve Millî Savunma Bakanýnýn artýk rutinleþen YAÞ’ýn ihraç kararlarýna ‘þerh düþme’ hassasiyetlerinin hiçbir mânâsýnýn kalmadýðý görülmelidir” diyen Özgür-Der Genel Baþkaný Rýdvan Kaya da, “Meclis ve hükümet devreye girip YAÞ kararlarýnýn yargý denetimine açýlmasý için gerekli düzenlemeyi bir an önce gerçekleþtirmelidirler” çaðrýsýnda bulundu. Recep Gören’ in haberi sayfa 4’te

ANTAKYA ORTODOKS RUM KÝLÝSESÝ:

Ýsviçre hatadan derhal dönmeli HERKES ÖZGÜRCE ÝBADET EDEBÝLMELÝ n An tak ya Rum Or to doks Ki li se si Vak fý Baþkaný Fadi Hurigil, ‘’dünyanýn neresinde olursa olsun herkesin kendi ibadetini özgür þekilde yaþayabilmesi’’ gerektiðini vurgulayarak, Ýsviçre hükümetinin ‘’hata yaptýðýný anlayýp kýsa sürede yanlýþtan döneceðini sandýðýný’’ söyledi. Haberi sayfa 16’da

BÝR ALMAN GAZETESÝ ANKET YAPTI

Almanlar minare yasaðýna karþý ONAY VERENLER AZINLIKTA KALDI n Almanlarýn önemli bir bölümü minare yasaðýna karþý çýkýyor. ‘’Bild am Sonntag’’ gazetesinin bin kiþi üzerinde yaptýðý anket, Almanlarýn yüzde 48’inin minare yasaðýna karþý çýktýðýný, yüzde 38’inin ise yasaða onay verdiðini gösterdi. Haberi sayfa 7’de

Aytaç Yalman ve Ýbrahim Fýrtýna (küçük resim) Ýstanbul Adliyesine girerken.

ESKÝ KARA, HAVA, DENÝZ KUVVETLERÝ KOMUTANLARI

Komutanlar ifade verdi DARBE ÝDDÝALARIYLA ÝLGÝLÝ OLARAK SORGULANDILAR nEski Kara Kuvvetleri Komutaný emekli Orgeneral Aytaç Yalman, eski Hava Kuvvetleri Komutaný emekli Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna ve eski Deniz Kuvvetleri Komutaný emekli Oramiral Özden Örnek, Beþiktaþ’taki Ýstanbul Adliyesinde, haklarýndaki darbe iddialarýyla ilgili olarak Ergenekon savcýlarýna ifade verdiler. Bu arada, adliye önünde toplanan bir grup, darbe giriþimlerini protesto ederek, Genelkur may Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð’un da yargýlanmasýný istedi. Haberi sayfa 4’te

Gaspçýlar saldýrýyor, askerler seyrediyor Ýsrailli insan haklarý örgütü B’Tselem'in sözcüsü Sarit Michaeli, dün Batý Þeria’da tarlada çalýþan Filistinlilere Yahudi yerleþimcilerin taþla saldýrmasý üzerine çýkan çatýþmalara Ýsrailli askerlerin müdahale etmediðini gösteren video görüntüleri kaydettiklerini bildirdi.

Haberi sayfa 7’de

KKTC CUMHURBAÞKANI M. ALÝ TALAT:

Kýbrýs’ta çözüm için zaman daraldý ÞUBAT ORTASINA KADAR VAKÝT KALDI nKKTC Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Kýbrýs sorununda çözüm için “Þubat ayý ortasýna kadar vakit olduðunu, bir anlaþmaya varabilmek için sürecin hýzlandýrýlmasý gerektiðini” söyledi. Talat, ayrýca 20 Aralýk’ta yapýlacak AB zirvesine kadar Kýbrýs sorununun çözümü konusunda çok fazla þey beklemediðini, Ocak ayýyla birlikte sürecin hýzlanmasýný beklediklerini ifade etti. Haberi sayfa 5’te

ÝÇÝÞLERÝ BAKANI BEÞÝR ATALAY:

Açýlým iradesinde bir deðiþiklik yok Haberi sayfa 4’te ISSN 13017748

FAÝLÝ MEÇHULLER DÂVÂSINDA 2 YENÝ ÞAHÝT

Haberi sayfa 4’te

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

2

YENÝASYA / 6 ARALIK 2009 PAZAR

LÂHÝKA

Kabrimi bir iki talebemden baþka hiç kimse bilmemek lâzým geliyor

‘‘

‘‘ Ü

terk-i enaniyet: Benlik ve e na ni yet ten vaz geç mek. izzet-i ilmiye: Ýlmin izzeti, ilmin gerektirdiði vakar, aðýrbaþlýlýk. tezellül: Alçalma, hor ve hakir olma, zillete düþme. intiþar: Yayýlmak, daðýlmak. musafaha: Ýki elle yapý-

Ýsrâ Sûresi: 56 / Âyet-i Kerime Meâli

YORUMLUYORUM

Vasiyetnâmenin Haþiyesidir stadýmýz âhir ömründe insanlarýn sohbetinden men edildiði cihetle anladý ki: “Bu zamanda þahsiyet cihetiyle insanlara zarar verecek haller var. Risâle-i Nur’un mesleðindeki âzamî ihlâs için bu hastalýk verilmiþ. Çünkü bu zamanda þan, þeref perdesi altýnda riyakârlýk yer aldýðýndan, âzamî ihlâs ile bütün bütün enaniyeti terk lâzýmdýr. Dostlar uzaktan ruhuma Fatiha okusunlar, mânevî dua ve ziyaret etsinler. Kabrimin yanýna gelmesinler. Fatiha uzaktan da olsa ruhuma gelir. Risale-i Nur’daki âzamî ihlâs ile bütün bütün terk-i enaniyet için buna bir mânevî sebep hissediyorum. Kendini Risâle-i Nur’a vakfetmiþ olan, yanýmda bulunanlardan nöbetle birer adam kabrimin yakýnýnda olup, bu mânâyý, lüzumsuz ziyarete gelenlere bildirsinler.” Said Nursî Emirdað Lâhikasý, s. 417 *** Üstadýmýz izzet-i ilmiyeyi muhafaza için eski zamandan beri en büyük reislere tezellül etmedi. Hem halklarýn hediyesini kabul etmiyordu. Þimdi ise Üstadýmýz hem zayýf olduðu halde, ehl-i ilme bir mahzuru olmayan hediyeyi ise hastalýkla alamýyor. Hattâ biz hizmetkârlarýndan dahi en küçük birþeyi mukabelesiz yiyemiyor. Yese hasta oluyor. Bu hâleti, hiçbir þeye âlet olmayan Risale-i Nur’daki âzamî ihlâsýn muhafazasý için, bir hastalýk suretini aldý ve hastalýkla bu kaidesini bozmaktan men ediliyor itikadýndayýz. Hattâ Risale-i Nur’un her tarafta neþir ve intiþarýnýn büyük bir bayramý münasebetiyle ehl-i ilme lâzým olan musafaha ve sohbet etmekten ve bu mübarek bayramda da en has talebeleri ve kardeþleriyle musafaha ve sohbetten ve ona bakmaktan da þiddetle sýkýlýp âzamî ihlâsýn muhafazasý için bir hastalýk hâleti alarak men edildiði ona ihtar edildi. Hattâ bizler gördük ki, bu mübarek bayramda þiddetli hastalýðý için talebelerine dedi: “Benim kabrimi gayet gizli bir yerde, bir iki talebemden baþka hiç kimse bilmemek lâzým geliyor. Bunu vasiyet ediyorum. Çünkü, dünyada sohbetten beni men eden bir hakikat, elbette vefatýmdan sonra da o hakikat bu surette beni mecbur ediyor.” Biz de Üstadýmýzdan sorduk: “Kabri ziyarete gelenler Fatiha okur, hayýr kazanýr. Acaba siz ne hikmete binâen kabrinizi ziyaret etmeyi men ediyorsunuz?” Cevaben Üstadýmýz dedi ki: “Bu dehþetli zamanda, eski zamandaki firavunlarýn dünyevî þan ve þeref arzusuyla heykeller ve resimler ve mumyalarla nazar-ý beþeri kendilerine çevirmeleri gibi, enaniyet ve benlik, verdiði gafletle, heykeller ve resimler ve gazetelerle nazarlarý, mânâ-yý harfîden mânâ-yý ismiyle tamamen kendilerine çevirtmeleri ve uhrevî istikbalden ziyade dünyevî istikbali hayal edinmiþ olmalarý ile, eski zamandaki lillâh için ziyarete mukabil, ehl-i dünya kýsmen bu hakikate muhalif olarak mevtanýn dünyevî þan ve þerefine ziyade ehemmiyet verir. Öyle ziyaret ediyorlar. Ben de Risale-i Nur’daki âzamî ihlâsý kýrmamak için ve o ihlâsýn sýrrýyla, kabrimi bildirmemeyi vasiyet ediyorum. Hem þarkta, hem garpta, hem kim olursa olsun, okuduklarý Fatihalar o ruha gider. “Dünyada beni sohbetten men eden bir hakikat, elbette vefatýmdan sonra da o hakikat bu suretle, beni sevap cihetiyle deðil, dünya cihetiyle men etmeye mecbur edecek” dedi. Hizmetinde bulunan talebeleri Emirdað Lâhikasý, s. 421 LÜGATÇE:

De ki: Haydi, Allah'tan baþka ilâh tanýdýklarýnýzý çaðýrýn. Onlar sizden ne bir zararý kaldýrabilir, ne de onu deðiþtirebilirler.

Hýrs ve azim

. B ediuzzaman Said Nurs i

Benim kabrimi gayet gizli bir yerde, bir iki talebemden baþka hiç kimse bilmemek lâzým geliyor. Bunu vasiyet ediyorum. Çünkü, dünyada sohbetten beni men eden bir hakikat, elbette vefatýmdan sonra da o hakikat bu surette beni mecbur ediyor.

lan tokalaþma; sevgisini gösterme, kucaklaþma. nazar-ý beþer: Ýnsanýn bakýþý, insanýn gözü. mânâ-yý harfî: Birþeyin Ya ra tý cý sý na ba kan, o nu târif eden ve tanýtan mânâsý. mânâ-yý ismi: Birþeyin bizzat kendisine bakan ve kendisini tanýtan mânâsý. uhrevî: Ahirete dâir, öteki dünyaya âit. mevta: Ölü.

lahika@yeniasya.com.tr

YASEMÝN YAÞAR yyasar@yeniasya.com.tr

Ý

nsanda binlerce hissiyât mevcuttur. Bu hisler, kullaným ölçüsü ve niyete göre âlî bir ahlâk veya süflî ahlâký netice verir. Mecralarý deðiþtirilen hisler, terbiye edilebilen hisler, hiç dirilmemesi gereken ve dirildiði zaman öldürülmesi gereken hisler, þeytan ve nefsin desiselerine mahal olan hisler gibi türlü türlü his imtihanlarý vardýr. Risâle-i Nur satýrlarýnda 9. Mektub’da, Hücumat-ý Sitte Risâlesi’nde bu hislerin nasýl terbiye edileceðinin, mecralarýnýn nasýl deðiþtirileceðinin, insanýn zayýf damarlarý hükmünde olan hislerin þeytan tarafýndan nasýl kullanýldýðýnýn örnekleri verilir. Bu imtihanda, temel düþünce bu hislerin sadece fani dünyaya sarf edilmek için verilmediðini anlamaktýr. Bu hislerden birisi de hýrstýr. Hýrs gibi süflî ahlâka menþe olan hissin nasýl âlî ahlâka dönüþebileceði dersleri verilir. Öncelikle aralarýnda çok ince bir fark olan azim ve hýrs kavramlarýný biraz açýklamak gerekecektir. Azim, ýsrarla istemek, niyet, sabýr, irade ve aceleci olmamak anlamlarýný içerir. Genelde hayýrlý ve faydalý iþleri gerçekleþtirmek veya zarar verecek þeylere karþý mukavemeti korumak konusunda gösterilen kararlýlýktýr. Azimli insanýn bir amacý vardýr. Ve bu amacý doðrultusunda acele etmeden, sabýrla ve kanaatle engelleri aþmak ve ne olursa olsun devam etmek anlamýndadýr. Azmin altýnda yatan âlî his kanaattir. Hýrs ise, bir þeyi mutlaka elde etmek ve bu uðurda aþýrý derecede çalýþýp, yorulmak ve temelinde eneye dayanan bir anlayýþla, her þeyi kendi yapabileceði anlayýþýndadýr. Mânen gözü kör, kulaðý saðýr eden bu düþüncenin altýnda yatan his ise, tama’dýr, yani açgözlülük. Tama’ ise, dünya lezzetlerini, haram helâl demeden arama hissidir. Hýrslý olan insanlar, nefsinin isteklerini mutlaklaþtýran yani olmazsa olmaz hâle getiren insandýr. Bu yüzden her türlü sefahetin, maddî ve manevî mahrumiyetlerin sebebidir. Çünkü hýrs düþüncesinin altýnda

ciddî bir itikadî kayma söz konusudur. Hýrslý insan dünyaya aþk derecesinde baðlýdýr. Peygamber Efendimiz (asm), “Dünya sevgisi bütün kötülüklerin baþýdýr” buyurmuþtur. Hiç ölmeyecekmiþ gibi bir arzu, ölümü düþünmemek, makam-mevki sevgisi hýrslý insanlarýn özellikleridir. Hýrslý insan kanaatsiz olduðu için hep mutsuzdur. Bu da kiþiliðini zedeler. Öfke, kin ve kýskançlýk gibi mânevî hastalýklarýn doðmasýna sebep olur. Azimli insan da çok çalýþýr, ama düþüncelerinin diplerinde helâl düþüncesi ve kanaat vardýr. Hýrslý insan da çok çalýþýr, ama ölümüne, hatta en mukaddes þeylerini dahi rüþvet vermeye hazýr bir psikolojide çalýþýr. Azimli insan neticeyi elde edemediði zaman, öyle çok da üzülmez. Çünkü dünya-ahiret dengesini kurmuþtur. “Ne dünya umurundan kazandýðýna mesrur ve ne de kaybettiði þeye mahzun olmaz.” (Mesnevî-i Nûriye.) Hýrslý insan, istediði neticeye ulaþamadýðý için þikâyet eder. Öfke ve sinir nöbetlerine girer. Bu hâl onun çalýþma enerjisini tüketir. Böylelikle bir süre sonra, çalýþmayý da býrakýr. Ýfrat hâl, tefrite dönüþür. Bu da, “Hýrs sebeb-i hasarettir” hadis-i þerifindeki ihtarýn tahakkukudur. Azimli insan baþkalarýný düþünür ve diðergamdýr. Hýrslý insan ise, nefisperesttir ve nefsi için her þeyi feda eder. Hýrsýn temelinde yatan psikoloji ise, kiþinin hem Yaratýcýsýna hem de kendine olan güven kaybýdýr. Çünkü âyine-i Samed olan imanýn mahallî olan kalp, rýzýkla meþgul olup, hýrslandýðý ölçüde, nefis güçlenir ve insaný paniðe sevk eder. Çok þeyler istemek kulluðu unutturur. Her þeye boyun eðme gibi bir neticeyi doðurur. Bu ise, insanýn izzet ve þerefine yakýþmayan ve inancýný zedeleyen bir durumdur. Ýnsana hem dünya, hem ahireti kazandýrmaya vesile olan bu hisler, nefsin ve dünyanýn hesabýna kullanýmý neticesinde insan hem dünyasýný, hem de ahiretini kaybeder. Mevcut bulunan bu hisleri öldürmenin, yok etmenin mümkün olmadýðý aþikârdýr. O halde yapýlmasý gereken, bu hislerin mecralarýný deðiþtirmek, hafiflerini dünya iþlerinde, hakikîlerini ahiret iþlerini kazanmada kullanmak gerekir. Bu da insaný, kâmil bir noktaya taþýyacak ve âlî bir ahlâký netice verecektir.

Aþk-ý mânâ ÖMER FATÝH SAK ir kelimedir aþk, kendisini oluþturan harfler ne anlama geldiklerinin far kýn da bi le de ðil dir. Tek baþlarýna dursalar kimse yüzlerine bakmaz, bir anlam ifade etmezler. Belirli bir kurala göre dizilmezlerse aþký ifade edemezler. Öyleyse aþk kelimesi sadece o harflerden mi ibarettir, yoksa harfle-

B

rin ötesinde bir anlam mý taþýr? Ý ki ta ne mâ nâ var dýr her bir kav ramda, Bediüzzaman der ki: Mana-i ismi ve mana-i harfi vardýr. Birisinde varlýklar sadece kendilerini temsil ederler, bu mânâ-i ismidir. Ötekisinde ise kendilerinin ötesinde bir anlamý ya da fiili ya da fiil sahibini gösterirler, bu ise mânâ-i harfidir. Týpký aþk misalinde olduðu gibi. Birisine aþýk olmak demek o kiþiyi sadece sevmek demek deðil, o kiþide seni ilk baþta seveni bulmak, onunla Allah’a

ulaþmak demektir. Sevdiðin kiþi de sadece aþkýn harflerinden ibarettir. Bazen bunun farkýnda olmaz insan ve aþýk oluverir. Ýstediði güzellikse, sadece et ve kemikse bütün bunlara sonunda kavuþur. Ancak aþkýn sadece sýð sularýnda yüzer ve güzellikler gittiði anda belki gitmesine zaman kalmadan boðulmaya baþlar. Nefessiz kalýr, aþký idrak dahi edemeden yiter gider. Öyleyse sev ama O’nu görerek, yan ama O’nu bilerek, sonsuz ol ama O’nda fena bularak.

Günahlardan korunmanýn en tesirli çaresi; azimetle amel

ÝSTÝKAMET HÜSEYÝN GÜLTEKÝN GSM: 0505 284 32 40

in elbette kolaylýktýr. Din-i Ýslâm’da mü’mini zora sokacak, onu meþakkate götürecek hiç bir emir ve yasak elbette yok. Onun gücünü, takatini aþacak, onun götüremeyeceði hiç bir ibadet, hiç bir kural da yok... Dolayýsýyla mü’min, rahatça dinini yaþama hakkýna sahiptir. Herhangi bir zorluða, meþakkate girmeden kulluk vazifelerini yerine getirebilir. Hatta bu noktada, dinin kolay yönlerini tercih mânâsýndaki ruhsatla amel etme hakkýna da sahiptir. Lâkin bütün bunlarý gözönünde bulundurarak, dinin hep kolay yönlerini tercih hakkýný, yani ruhsatla amel etmeyi alýþkanlýk hâline getiren mü’minlerin— bu tarz bir dinî yaþantý geçerli bir tarz olmakla beraber,—bazý haram ve günahlarla da komþu olduklarýný, her an, her zaman bir iltibasýn olabileceðini akýldan uzak tutmamalarý gerekir. Ruhsatla amelin dinî çerçevenin, helâl dairesinin son sýnýrý olduðunu; haramlara, günahlara komþu olmasý hasebiyle nefis ve hevânýn tahriklerini, ülfet ve gafletin çoðu zaman galebe çalýp hükmünü icra ettiðini hesaba kattýðýmýzda, ruhsatla veya fetva ile amelin, tehlikelerden hâlî olmadýðýný görürüz. Nitekim günümüzde ruhsatla amel eden, fetvalarla dinî yaþantýlarýný sürdüren bir çok ehl-i dinin, zaman zaman bazý zorlama ve tekellüflü te’vil ve yorumlarla hiç çekinmeden haramlara da girdiklerini esefle müþahade ediyoruz. “Ýnandýklarý gibi yaþayamayanlar; yaþadýklarý gibi inanmaya baþlarlar” kaidesince, bazý ehl-i dinin yaþamakta olduðu zevk, his ve hevâyý esas alan yaþantýlarýna, dinden bazý fetvâ ve ruhsatlarý âlet ettiklerini görüyoruz maalesef. Günah-ý kebîre olduðu net ve kesin olan faizi “nema” veya “kredi” diye adlandýrarak þu veya bu ihtiyaç için bazý ehl-i dinin kullanýyor olmasýný; lüks ve þatafatlý bir yaþantý biçimini, her yönüyle israfa dayanan bir hayat tarzýný meþrûlaþtýrmak için zorlama te’villerle dinden fetva arayýþlarýna giren bazý muhafazakâr kesimin varlýðýný; dinin kesin emri olmasýna raðmen, bazý uydurma fetvalarýn sevkiyle bazý sözde dindarlarýn hiç çekinmeden baþörtülerini çýkarmalarýný ve bununla beraber diðer giyim-kuþamlarýnda da artýk dindeki tesettür biçimini nazara almadýklarýný görünce, ruhsat veya fetvayý esas alan dinî yaþantýlarýn bu fitne asrýnda beraberinde bazý tehlikeleri de gündeme getirdiðini görüyoruz. Kabul etmek durumundayýz ki, ehl-i din olarak dünyevîleþme ve modernizm, bazý duyarlýlýklarýmýzý ve hassasiyetlerimizi aþýndýrdý ve aþýndýrmaya devam ediyor. Ülfetle çoðu zaman bu tehlikeyi sezebilme istidatlarýmýz da köreldi. Bunun sonucu olarak dinî yaþantýlarýmýzda sýk sýk hep iþin kolay yönlerini tercih durumuna geldik. Ve sonuçta haramlarla, günahlarla neredeyse iç içe, yan yana olduðumuzu fark edemez olduk. Bu mânada Efendimizin (asm) “Haram apaçýk bellidir, helâl da apaçýk bellidir. Bu ikisi arasýnda þüpheli olanlar vardýr. Kim þüpheli þeylerden kaçýnýrsa, dinini korumuþ olur” hadis-i þerifindeki teþhis ve tespiti çok iyi deðerlendirip, o yönde bir dinî yaþantýnýn gayreti içine girmekte fayda var bu zamanda. Þüpheli þeylerin çoðaldýðý bu dehþetli asýrda bundan baþka da bir çare yok gibi. Haramlarýn, günahlarýn dört tarafýmýzdan bizi ablukaya aldýðý þu fitne asrýnda, taklidî bir inançla, yarým-yamalak bir dinî yaþantýyla kendimizi muhafaza etmek kolay mý dersiniz? Tahkikî ve güçlü bir imana sahip olmadan, takvâ ve azimeti býrakýp, hep iþin kolay yönünü tercih ederek, hep ruhsat ve zorlama fetvalarla amel ederek, bu asrýn dehþetli þerlerinden, günahlarýndan korunabilmek mümkün mü acaba? Bir çok sahada olduðu gibi, bu konuda da Nur talebelerinin dinî yaþantýlarýyla, takva ve azimete dayanan amelleriyle nümûne-i imtisal olup, sair ehl-i dine nokta-i istinad olmalarý bu zamanda önemli bir zarurettir. Çünkü Bediüzzaman ve saff-ý evvel olan talebeleri dinî yaþantýlarýnda hep azimet ve takvayý esas aldýlar ve bu noktada avâm-ý ehl-i dine nümune ve istinat noktasý oldular. Ýsterseniz konu ile alâkalý olarak Bediüzzaman’dan iki iktibas yapalým: “Risâletü’n-Nur, gerçi umuma teþmil sûretiyle deðil, fakat herhalde hakikat-i Ýslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ý velâyet ve esas-ý takvâ ve esas-ý azîmet ve esâsât-ý Sünnet-i Seniye gibi ince, fakat ehemmiyetli esaslarý muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir. Sevk-i zarûretle, hadisâtýn fetvalarýyla onlar terk edilmez.” (Kastamonu Lâhikasý, s. 53) “Bu zamanda tahribat ve menfî cereyan dehþetlendiði için, takvâ bu tahribata karþý en büyük esastýr. (...) Risale-i Nur þakirtlerinin, bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve günahlara karþý takvâyý esas tutup davranmak gerektir.” (Kastamonu Lâhikasý, s. 110)

D

SiyahMaviKýrmýzýSarý


3

YENÝASYA / 6 ARALIK 2009 PAZAR

HA­BER Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DÖKÜLER

Mehmet KUTLULAR

Ýstihbarat Þefi Umut YAVUZ

Genel Müdür

Recep TAÞCI Genel Yayýn Müdürü

Yayýn Koordinatörü

Kâzým GÜLEÇYÜZ

Abdullah ERAÇIKBAÞ

Spor Editörü Erol DOYRAN

Haber Müdürü Faruk ÇAKIR Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN

Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212) 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel: (0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel: 004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yayýn Türü: Yaygýn süreli

ISSN 13017748

NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 19 Zilhicce 1430 Rumî: 23 T.Sani 1425

Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta

Ýmsak 5.03 5.17 5.22 5.37 5.33 4.45 4.50 4.43 5.26 4.55 5.23

Güneþ 6.31 6.49 6.49 7.08 7.04 6.13 6.19 6.15 6.57 6.23 6.52

Öðle 11.37 11.47 11.55 12.07 12.02 11.17 11.21 11.13 11.56 11.28 11.56

Ýkindi 14.08 14.10 14.26 14.30 14.24 13.46 13.47 13.36 14.19 13.59 14.25

Isýnýrken canýnýzdan olmayýn

Akþam 16.31 16.32 16.49 16.53 16.47 16.08 16.10 15.58 16.42 16.22 16.48

Yatsý 17.51 17.57 18.09 18.17 18.11 17.30 17.33 17.23 18.06 17.42 18.09

Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa

Ýmsak 5.34 5.38 5.15 5.05 5.16 5.05 4.50 4.51 4.33 5.23 5.09

Güneþ 7.07 7.07 6.49 6.35 6.44 6.39 6.17 6.24 6.02 6.57 6.34

Öðle 12.02 12.09 11.43 11.36 11.48 11.33 11.23 11.19 11.05 11.51 11.44

Ýkindi 14.22 14.36 14.01 14.02 14.17 13.52 13.54 13.39 13.32 14.09 14.20

Akþam 16.45 16.59 16.24 16.25 16.39 16.14 16.16 16.02 15.54 16.32 16.43

Yatsý 18.11 18.21 17.51 17.48 18.01 17.41 17.37 17.27 17.17 17.58 18.01

TAHLÝL

Hizmette motivasyon

TMMOB MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI BAÞKANI EMÝN KORAMAZ, KIÞIN GELMESÝ ÝLE BÝRLÝKTE KARBONMONOKSÝT ZEHÝRLENMESÝ RÝSKÝNÝN DE ARTTIÐINI BELÝRTEREK VATANDAÞLARI BACALAR KONUSNDA UYARDI. HAVALARIN soðumasýyla baþlayan kombi ve soba kullanýmý, karbonmonoksit zehirlenmelerini yine gündeme getirdi. Karbonmonoksit gazý, renksiz, kokusuz ve tatsýz olmasý nedeniyle çok zor fark ediliyor ve bu nedenle koruyucu tedbirler daha fazla önem taþýyor. Vatandaþlarýn duyarlý olmasýný isteyen TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Baþkaný Emin Koramaz, yaptýðý açýklamada, þofben, kombi ve sobadan kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karþý uyarýlarda bulundu. Koramaz, karbon monoksit zehirlenmelerinin kömürlü soba ve katalitik yani bacasýz LPG’li veya gaz yaðlý cihazlar kullanýlan evlerde daha sýk görüldüðünü ifade ederek, her kýþ döneminde yüzlerce kiþinin hatalý soba ve katalitik cihaz kullanýmý nedeniyle öldüðünü belirtti. Koramaz, bacalarda dikkat edilmesi gereken hususlarý da þöyle sýraladý: l Bacalar standartlara uygun yaptýrýlmalý, bacalar mutlaka yalýtýlmalý. Baca duvarý kalýnlýðý en az 10 santim olmalý. l Baca malzemesi olarak delikli tuðla kullanýlmamalý, dolu baca tuðlasý, seramik malzeme veya paslanmaz çelik bacalar tercih edilmeli. l Baca gazýnýn soðuyarak sýzmasýný önlemek için baca üzerinde yarýk ve çatlak olmamalý.

“BACALARDA MUTLAKA ÞAPKA KULLANILMALI”

DOÐALGAZ KULLANIRKEN NE YAPILMALI?

DOÐU'DA SÝBÝRYA SOÐUKLARI BAÞLADI

— Doðu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesiminde soðuk hava etkili oluyor. Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüðünden alýnan bilgiye göre, bölgede gece yaþanan en düþük hava sýcaklýðý sýfýrýn altýnda 11 dereceyle Ardahan ve Kars’ta ölçüldü. Diðer illerde yaþanan en düþük hava sýcaklýklarý ise Erzurum’da eksi 8, Iðdýr’da eksi 6, Aðrýda eksi 5 ve Erzincan’da 0 derece olarak kaydedildi.

tada ayný olmalý ve baca çapýnýn en az 13 santim olmasýna dikkat edilmeli. l Rüzgarlý havalarda baca tepmesini, yaðl Baca yüksekliðinin yeterli olmalý. Baca mur suyunun baca içini ýslatmasýný engelle- yüksekliði en az 3,5 metre olmalý ve alev kopmek ve kuþ, aðaç yapraklarý gibi þeylerin baca- masýný engellemek için en fazla 5 metreyi nýn içine girmemesi için bacada baca þapkasý geçmemeli. Isýtma cihazlarýnýn baðlý olduðu olmalý. Yangýn emniyeti ve çevresindeki en- bacalara hiçbir þekilde aspiratör gibi baþka gellerden etkilenmemesi için bacalarýn çatýnýn bir cihaz baðlanmamalý. en tepe noktasýndan itibaren yüksekliði en az 50-80 santim olmalý. Bacanýn çatýnýn alt sevi- KARBONMONOKSÝT yesinden yüksekliði de en az 1 metreyi bulmalý. ZEHÝRLENMESÝ NEDÝR? l Duman gazlarý akýþ hýzýnýn her noktada Karbonmonoksit zehirlenmesi genel olaayný olmasý için bacalarýn kesit alaný her nok- rak fosil yakýt denilen kömür, petrol ürünleri,

odun, doðal gaz gibi yakýtlarýn yeterli derecede hava olmadýðý zaman eksik oksijenle yanmasýndan kaynaklanýyor. Bu durumda yanma ürünü olarak karbon monoksit yerine karbon monoksit gazý oluþuyor. Karbonmonoksit gazý da çok zehirli bir gaz. Yetiþkin bir insanýn, ortalama yarým saat yüzde 1 oranýnda karbonmonoksit gazý içeren bir odada kapalý kalmasý, ölmesine yol açýyor. Renksiz, kokusuz ve tatsýz olduðu için fark edilemeyen bu gaz, solunum yoluyla akciðerlere gelerek, temizlenen kana yapýþýyor ve kanýn vücuda oksijen taþýmasýný engelliyor. Ankara / aa

KO RA MAZ’IN ver di ði bil gi ye gö re, do ðalgaz kullanýmýnda dikkat edilmesi gereken noktalar þöyle: l Doðalgaz idarelerince test ve kabulleri yapýlmamýþ tesisatlar kesinlikle kullanýlmamalý. l Doðalgaz cihazlarýn devreye alýnmasý mutlaka yetkili servisler tarafýndan yapýlmalý. l Cihazlarýn yýllýk periyodik bakýmlarý mutlaka yaptýrýlmalý. Bakým sonrasýnda yetkili firmadan mutlaka bakým tutanaðý imzalý ve kaþeli temin edilmeli. l 1 metre küp doðalgazý yakmak için 10 metre küp hava kullanýlýr. Bu nedenle bacalý cihazlarýn bulunduðu mekânlarýn havalandýrýlmasý çok önemli. Bacalý cihazlarýn bulunduðu ortamlardaki havalandýrma menfezleri kesinlikle kapatýlmamalý, sürekli açýk ve temiz tutulmalý. l Doðalgaz tesisat borularý iþlevi dýþýnda, elektrik topraklamasý, çamaþýr askýsý gibi baþka amaçlar için kesinlikle kullanýlmamalý. l Doðalgaz cihazlarý baðlantý yerlerinden gaz sýzýntýsý yapabileceðinden temizlik gibi nedenlerle yerinden oynatýlmamalý. l Doðalgaz borularý mutlaka açýkta olmalý üzerleri dolap, lambri gibi malzemelerle kapatýlmamalý. l Bir dairede ayný bacaya kesinlikle iki ci haz bað lan ma ma lý. Mut fak lar da bi ri si þofben veya kombi, diðeri aspiratör için mutlaka iki ayrý baca bulunmalý.

Meslekî eðitim, katsayý cenderisinden kurtarýlmalý TÜRK Eðitim-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, ‘’Katsayý probleminin çözümü, mesleki teknik eðitimi içinde bulunduðu sýkýntýdan kurtaracak önemli bir adýmdýr’’ dedi. Koncuk, Antalya’nýn Manavgat ilçesinde düzenlenen Türk Eðitim-Sen Ýstiþare toplantýsýna katýldý. Koncuk, toplantýda yaptýðý konuþmada, Danýþtay’ýn, YÖK’ün üniversiteye giriþte katsayý farkýný kaldýran kararýnýn yürütmesini durdurmasýna da deðindi. Kon cuk, þun la rý söy le di:’’Kat sa yý probleminin YÖK tarafýndan yapýlan düzenlemeyle son buldu umudunu taþýyorduk. Ama Ýstanbul Barosu, ki-

me, neye hizmet etmek amacýndaysa, ben bunu bir türlü anlayamadým bir dava açýyor ve dava sonucunda Danýþtay, esasen 1998 yýlýnda verdiði kararýn tam tersine bir karar veriyor. Bu katsayý uygulamasýna yönelik düzenlemenin yürütmesini durduruyor. Bu son derece yanlýþ. Katsayý probleminin çözümü mesleki teknik eðitimi, içinde bulunduðu cendereden, sýkýntýdan kurtaracak önemli bir adýmdýr. Bu bir ideolojik problem deðildir. Bu siyasi bir problem deðildir. Bu, bizim evlatlarýmýzýn, bizim çocuklarýmýzýn yaþadýðý sýkýntýdýr ve çözümü de bize ait olmalýdýr." Antalya / aa

Eðitim, saðlýklý toplumun en temel aracýdýr MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý (MEB) Ýlköðretim Genel Müdürü Ýbrahim Er, her bakýmdan saðlýklý bir toplum oluþturmanýn en temel aracýnýn eðitim olduðunu söyledi. Grand Cevahir Oteli’nde düzenlenen Dünya Aile Zirvesi’nin ‘’Baþarý Hikâyeleri’’ baþlýklý oturumunda konuþan Er, eðitim hakkýnýn diðer temel haklarýn kullanýmýný kolaylaþtýrýcý olmasý bakýmýndan son derece anlamlý olduðunu belirtti. Er, ‘’Her bakýmýndan saðlýklý bir toplum oluþturmanýn en temel aracý hiç þüphesiz eðitimdir’’ dedi. Türkiye’de temel eðitimin 1824’te 2. Mahmut döneminde çýkarýlan bir fermanla Ýstanbul’da zorunlu hale getirildiðini belirten Er, 1876’da Kanuni Esasi ile ülke-

deki tüm çocuklar için eðitimin zorunlu hale geldiðini anlattý. Türkiye’de kýzlarýn eðitimiyle ilgili bir miktar sorunun varlýðýnýn her zaman hissedildiðini ifade eden Er, sözlerini þöyle sürdürdü:’’ Onun için yasal deðil, fiilen eþitliði saðlamak önemli hale geliyor. Bizim hem taraf olduðumuz uluslararasý hukuk normlarýna hem de iç hukukumuzda eðitimle ilgili yasal düzenlemelerde bir sorun gözükmüyor. Eþitlik için hukuki düzenlemeler yapýlmasýna raðmen son zamanlarda hala kýz çocuklarýnýn aleyhine iþleyen bir durumun varlýðýný görmekteyiz. Biz bunun için ilk önce kýzlarýn eðitime eriþimiyle ilgili bir çalýþma yürütüyoruz.’’ Ýstanbul / aa

KÂZIM GÜLEÇYÜZ irtibat@yeniasya.com.tr

stadýn lâhika mektuplarýný okuduðumuzda, baþtan sona hizmet gündemli mesajlarýn verildiðini; bilhassa sadakat, sebat ve þevki mutlak gibi esaslara tahþidat yapýlarak Nur talebelerinin münhasýran hizmete odaklý bir motivasyon atmosferinde çalýþmaya devam etmeleri gereðinin vurgulandýðýný görürüz. Bu dersleri sürekli tazeleyen hizmet erbabýnýn dünyasýnda yeis, ümitsizlik, yýlgýnlýk, bezginlik, yorgunluk, atalet, tevakkuf gibi ârýzalar olmaz. En olumsuz ve sýkýntýlý gibi görünen þartlarda bile “Benim vazifem hizmettir, neticenin takdiri Allah’a aittir” prensibini esas alarak yola devam eder. Zahirde þer gibi gözüken hallere de kader cihetiyle bakar, “Kader fetva verdiðine göre mutlaka altýnda benim þimdilik göremediðim ince sýr ve hikmetler vardýr” diyerek, onlara takýlmaz. Dahasý, “Beni sýkan bu hadisede, nefsimin itiraf etmek istemediði gizli kusurlarýmla bu duruma müstehak hale gelmemin de payý var mutlaka” der ve o kusurlarýnýn izalesi için gayret eder. Yani, o sýkýntýdan dolayý baþkalarýný suçlayýp sorumlu tutmak yerine, kendi nefsine yönelik samimî bir özeleþtiri yaparak yine kazançlý çýkar. Çünkü o hali, o kusurlardan arýnma fýrsatý olarak deðerlendirmek suretiyle, zorlu bir imtihaný daha yüzünün akýyla vermenin huzurunu yaþar. Bu çabasýnda ona ýþýk tutup yol gösteren çok önemli bir düstur da, Üstadýn “Dünya ücret deðil, hizmet yeridir” sözüyle ifade ettiði hakikattir. Onun için, dünyada rahat aramak, hele “ümmet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) sahil-i selâmete götürmekle vazifeli bir sefine-i Rabbaniyenin hademeleri” olarak tavzif edilmiþ hizmet erbabýnýn kesinlikle uzak durmasý gereken bir gaflet halidir. “Zindan-ý atalete düþüþ” sebeplerimizin tahlil edildiði bahsin sonunda, fýtraten heyecanlý ve hareketli bir yaratýlýþa sahip kýlýnan insanýn, gerçek bir rahatlýðý tembellik ve rehavette deðil, ancak çalýþma, gayret ve mücadelede bulabileceði gerçeðine dikkat çekilmesi de bunun bir ifadesi. Keza, manilerin þiddetlenmesi halinde gayret ve hamiyeti daha fazla arttýrma ve engelleri bu yolla bertaraf etme tavsiyesinde bulunulmasý da. Gerçek þu ki, imtihan meydaný olan dünyanýn cevrü cefasý, gamý, tasasý ve sýkýntýsý hiç bitmez. Eðer hizmet etmek için onlarýn bitmesini beklersek, çok büyük bir yanýlgýya düþmüþ oluruz. Onun için, yapmamýz gereken, biri bitip biri baþlayan, hattâ bazan hepsi birden üzerimize çullanan o zorluk ve sýkýntýlarý, kaderin bizi deðiþik açýlardan imtihan etmek ve “Altýn mý, bakýr mý?” diye mihenge vurmak için önümüze çýkardýðý, aþmamýz gereken çýtalar olarak görüp, onlarý geçmeyi de hizmetin gereði saymak olmalý. Nitekim Peygamber Efendimiz (a.s.m.) baþta olmak üzere bütün Peygamberlere ve onlarýn izinden yürüyen hak yolcularýna baktýðýmýzda, hayatlarýnýn hep meþakkat ve zorluklarla geçtiðini, ama bunlardan hiç þikâyet etmeden vazifelerini en iyi þekilde ifaya odaklandýklarýný görürüz. Üstadýn ve beraberindeki saff-ý evvel Nur talebelerinin hayatlarý da ayný þekilde. Üstelik bizim karþý karþýya olup da þikâyet ettiðimiz sýkýntýlar, onlarýn muhatap olduðu ve muazzam imanlarýnýn verdiði güç ve enerjiyle aþtýklarý þartlarla kýyas dahi kabul etmeyecek kadar basit ve sýradan. Bunu daha iyi anlayýp hissedebilmek için, aðýr sürgün þartlarýnda yazýlan Kastamonu ve Emirdað lâhikalarýný, özellikle de Denizli ve Afyon hapislerinde kaleme alýnýp Þuâlar’da neþredilen cezaevi mektuplarýný bu gözle tekrar okuyalým. Göreceðiz ki, o mektuplardaki þevk mesajlarý, bizi, son dönemde revaç buldurulmaya çalýþýlan kapitalist mantýk ürünü ve yapay kiþisel geliþim þablonlarýna ve motivasyon formüllerine asla ihtiyaç býrakmayacak muhteva ve derinlikte, kesintisiz bir manevî enerji kaynaðýna ulaþtýrýyor. O kaynakla irtibatýmýzý sürekli kýlabilir ve yine o kaynaðýn verdiði müfritane irtibat düsturuyla, sorunlarý “haklý þûrâ” zemininde meþveretle çözebilirsek, ne sýkýntý kalýr, ne de tevakkuf olur...

Ü


4 FARK

Dertleri de daðýtalým

YENÝASYA / 6 ARALIK 2009 PAZAR

HA­BER

Vicdan sýzlatan çifte standart CUNTA ÝDDÝALARINA ADI KARIÞANLAR KORUNURKEN, ÝRTÝCA ÝLE SUÇLANAN ÝKÝ ASKER DAHA YARGILANMADAN ORDUDAN ATILDI. se­da­hi,­bun­da­be­lir­li­il­ke­le­rin­gö­ze­til­me­si­ge­rek­mek­te­dir.­U­lu­sal­ce­za­yar­gý­sýn­da­be­nim­se­nen­ve­uy­gu­la­nan­bu­ev­ren­sel­il­ke­le­re­gö­re han­gi­su­çun­han­gi­ce­za­kap­sa­mýn­da­ol­du­ðu­tek tek­sa­yýl­ma­lý­ve­mu­ay­yen­ol­ma­lý­dýr.­Ne­var­ki, tüm­bu­il­ke­le­re­ay­ký­rý­yön­tem­ler­le­YAÞ­ö­nü­ne ge­ti­ri­len­dos­ya­lar­i­çin­bu­a­þa­ma­dan­son­ra­ya­pý­la­cak­bir­þey­kal­ma­mak­ta;­a­de­ta­bi­rey­le­rin­ka­de­ri­bu­ku­ru­la­tes­lim­e­dil­mek­te­dir.”

RECEP GÖREN ANKARA FARUK ÇAKIR cakir@yeniasya.com.tr

ün­ya­ül­ke­le­ri­‘kü­re­sel­e­ko­no­mik­kriz’i­en­az za­rar­la­ge­ri­de­bý­rak­ma­nýn­he­sa­bý­ný­ya­par­ken,­bu­i­þin­çok­da­ko­lay­ol­ma­ya­ca­ðý­an­la­þý­lý­yor.­Ba­zý­‘kriz­kâ­hin­le­ri’­i­kin­ci­bir­kri­zin­ka­pý­da­ol­du­ðu­nu­bi­le­söy­lü­yor­lar.­Bir­kriz­den­çýk­ma­dan,­i­kin­ci­bir­kri­ze­ya­ka­lan­ma­ih­ti­ma­li­en­baþ­ta­fa­kir­ül­ke­le­ri­dü­þün­dü­yor. Tür­ki­ye,­pek­çok­ül­ke­ye­gö­re­da­ha­i­yi­du­rum­day­ken,­iç­ten­i­çe­bün­ye­yi­ke­mi­ren­bir­has­ta­lý­ðýn­da far­ký­na­var­mak­mec­bu­ri­ye­tin­de.­Bu­has­ta­lýk­‘do­muz­gri­bi’nden­da­ha­öl­dü­rü­cü­ol­du­ðu­hal­de­ne­den­se­pek­de­dik­ka­te­a­lýn­mý­yor.­Tür­ki­ye’nin­te­mel­le­ri­ni­ke­mi­ren­bu­has­ta­lýk;­‘ge­lir­da­ðý­lý­mýn­da­ki a­da­let­siz­lik’ten­baþ­ka­sý­de­ðil. Tür­ki­ye­Ka­mu-Sen­A­raþ­týr­ma­Ge­liþ­tir­me­Mer­ke­zi­nin­ha­zýr­la­dý­ðý­‘’Ge­lir­Da­ðý­lý­mý­nýn­Ý­yi­leþ­ti­ril­me­si­So­ru­nu­ve­Po­li­ti­ka­lar’’­ko­nu­lu­ra­po­ra­gö­re­Tür­ki­ye,­O­ECD­ül­ke­le­ri­a­ra­sýn­da­ge­lir­da­ðý­lý­mý­nýn­en bo­zuk­ol­du­ðu­ü­çün­cü­ül­ke­du­ru­mun­day­mýþ.­(A­A, 4­A­ra­lýk­2009) Ra­po­ra­gö­re,­Tür­ki­ye’de­ha­len­en­dü­þük­ge­li­re sa­hip­14­mil­yon­ki­þi,­top­lam­ge­li­rin­yal­nýz­ca­yüz­de 6,1’i­ni­a­lý­yor.­Bu­na­kar­þý­lýk­en­yük­sek­ge­lir­li­14­mil­yon­ki­þi­i­se­top­lam­ge­li­rin­yüz­de­44,4’ü­ne­sa­hip. Bu­tab­lo­Tür­ki­ye’de­en­dü­þük­ge­lir­li­grup­i­le­en yük­sek­ge­lir­li­grup­a­ra­sýn­da­yak­la­þýk­7,3­kat­fark bu­lun­du­ðu­or­ta­ya­ko­yar­ken,­u­lus­la­ra­ra­sý­bi­lim­çev­re­le­ri­ne­gö­re,­bu­far­kýn­8­kat­ol­ma­sý­du­ru­mun­da ül­ke­de­sos­yal­pat­la­ma­lar­ya­þa­na­bi­lir.­ Tür­ki­ye’de­ki­yok­sul­luk­a­ra­ný­da­çok­yük­sek.­Da­ni­mar­ka’da­nü­fu­sun­yal­nýz­ca­yüz­de­2,1’i,­Nor­veç’te yüz­de­2,9’u,­Ýs­veç’te­yüz­de­3,2’si,­Çek­Cum­hu­ri­ye­ti’nde­yüz­de­5,6’sý,­Al­man­ya’da­yüz­de­10,4’ü­Ye­ni Ze­lan­da’da­13,6’sý­nýn­yok­sul­luk­sý­ný­rý­nýn­al­týn­da­ol­du­ðu­a­çýk­la­nýr­ken,­bu­ra­ka­mýn­Tür­ki­ye’de­yüz­de 17,11­ol­ma­sý­dik­kat­çe­ki­yor. Bu­tab­lo­yu­sa­vun­mak­müm­kün­mü?­Sa­vun­mak müm­kün­ol­ma­dý­ðý­gi­bi,­vak­ti­mi­zi­‘suç­lu’­a­ra­mak­la da­ge­çi­re­me­yiz.­Bu­tab­lo­sa­de­ce­bir­ki­þi­nin­ya­da bir­hü­ku­me­tin­de­ðil;­he­pi­mi­zin­so­rum­lu­ol­du­ðu bir­tab­lo­dur.­Ya­pýl­ma­sý­ge­re­ken­þey,­bu­tab­lo­nun Tür­ki­ye’ye­ya­kýþ­ma­dý­ðý­ný­ka­bul­e­dip;­ya­ký­þan­tab­lo­ya­u­laþ­mak­i­çin­gay­ret­gös­ter­mek­ol­ma­lý­dýr. “Ta­sa­da­ve­ký­vanç­ta­bir­ol­ma­yý”­ger­çek­leþ­ti­re­bil­sek,­pek­çok­sý­kýn­tý­yý­da­ge­ri­de­bý­ra­ka­bi­li­riz.­As­lýn­da­Tür­ki­ye­mad­dî­an­lam­da­da­ken­di­si­ne­ye­te­bi­le­cek­im­kân­la­ra­sa­hip.­Ta­rým,­hay­van­cý­lýk­ve­sa­na­yi a­la­nýn­da­a­tý­la­bi­le­cek­ba­zý­a­dým­lar­la­bu­he­de­fe­u­la­þý­la­bi­lir.­Kü­çük­a­dým­lar­at­ma­yý­dü­þün­me­di­ði­miz­i­çin,­koþ­ma­yý­da­ba­þa­ra­mý­yo­ruz.­ Ge­lir­da­ðý­lý­mýn­da­ki­a­da­let­siz­lik­ko­nu­su­ö­nü­müz­de­ki­yýl­la­rýn­en­bi­rin­ci­gün­dem­mad­de­si­ol­mak­du­ru­mun­da.­Tür­ki­ye’yi­i­da­re­et­me­ye­ta­lip­o­lan­lar­bu­ko­nu­da­yap­ma­yý­dü­þün­dük­le­ri­pro­je­le­ri mil­le­te­an­la­týp­ve­ça­re­ler­ni­sý­ra­la­mak­mec­bu­ri­ye­tin­de­dir.­Bu­yön­de­ye­ni­a­dým­lar­at­ma­dan­ha­ma­set­le,­“Biz­her­þe­yi­ya­ra­rýz”­di­ye­rek­bir­ye­re­var­ma­mýz müm­kün­de­ðil. Fert­fert­he­pi­mi­zin­ve­ül­ke­o­la­rak­da­Tür­ki­ye’nin çok­dert­le­ri­var.­Bu­dert­le­ri­pay­laþ­ma­yý­ba­þa­ra­bi­lir­sek,­ge­lir­da­ðý­lý­mýn­da­ki­a­da­let­siz­li­ði­de­so­na­er­di­re­bi­li­riz.­Fi­kir­le­ri­da­ðýt­mak­ye­ri­ne,­dert­le­ri­da­ðýt­ma­yý dü­þü­ne­lim...

D

Faili meçhuller dâvâsýnda 2 yeni þahit KAYSERÝ Jan­dar­ma­A­lay­Ko­mu­ta­ný­Al­bay­Ce­mal­Te­mi­zöz­ve­es­ki­Ciz­re­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Ka­mil­A­tað’ýn da­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­6­sa­ný­ðýn­yar­gý­lan­dý­ðý­da­vay­la­il­gi­li­2­ye­ni­þa­hit­da­ha­i­fa­de­ver­di.­Di­yar­ba­kýr­6. A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­sin­de,­tu­tuk­lu­sa­nýk­lar­Al­bay Te­mi­zöz,­Ka­mil­A­tað,­Ta­mer­A­tað,­Fý­rat­Al­týn­(Ab­dul­ha­kim­Gü­ven),­Hý­dýr­Al­tuð­ve­A­dem­Ya­kin’in­yar­gý­lan­dý­ðý­da­va­da­A.P.­i­le­R.P.­ta­nýk­sý­fa­týy­la­i­fa­de­ver­di. Ciz­re­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðýn­ca,­Di­yar­ba­kýr­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý­na­gön­de­ri­len­ya­zý­da,­A.P.­i­le R.P’nin­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­lý­ðý­na­ge­le­rek­bir­ci­na­yet­le­il­gi­li­bil­gi­le­ri­nin­ol­du­ðu­nu­be­yan­et­me­le­ri­ü­ze­ri­ne­ta­nýk­sý­fa­týy­la­i­fa­de­le­ri­nin­a­lýn­dý­ðý­be­lir­til­di.­Ta­nýk­la­rýn­i­fa­de­le­ri­in­ce­len­di­ðin­de­ko­nu­nun­Ýb­ra­him­Da­niþ’in­öl­dü­rül­me­si­o­la­yý­ol­du­ðu­be­lir­ti­le­rek,­ta­nýk­be­yan­la­rý­nýn­so­ruþ­tur­ma­dos­ya­sý­na­ek­len­mek­ü­ze­re gön­de­ril­di­ði­kay­de­dil­di.­­­Diyarbakýr / aa

MAZLUMDER Ge­nel­ Baþ­ka­ný­ Ah­met­ Fa­ruk Ün­sal,­ “Ger­çek­li­ði­ is­pat­ e­dil­miþ­ bel­ge­ler­le or­ta­ya­ çý­kan­ dar­be­ ve­ cun­ta­ gi­ri­þim­le­rin­de ad­l a­r ý­ ge­ç en­ mu­v az­z af­ TSK­ per­s o­n e­l i­n e gös­te­ri­len­mü­sa­ma­ha­ve­hoþ­gö­rü­nün­de­i­fa­de­si­o­lan­son­ih­raç­ka­rar­la­rý,­top­lum­vic­da­ný­ný­ye­ni­den­sýz­lat­mýþ­týr”­de­di. MAZ­LUM­DER­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ün­sal,­yap­tý­ðý­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­Yük­sek­As­ke­ri­Þû­râ’nýn (YAÞ)­A­ra­lýk­2009­top­lan­tý­sý­nýn­ka­rar­la­rý­a­çýk­lan­dý­ðý­ný­ha­týr­la­ta­rak,­“Türk­Si­lâh­lý­Kuv­vet­le­ri­nin­te­mel­ya­pý­sý­ný­ve­di­sip­li­ni­ni­bo­za­cak­þe­kil­de­ir­ti­cai­tu­tum­ve­dav­ra­nýþ­la­rý­tes­pit­e­di­len 2­per­so­ne­lin­Türk­Si­lâh­lý­Kuv­vet­le­rin­den­ay­rýl­ma­sý­na­oy­çok­lu­ðuy­la”­ka­rar­ve­ril­di­ði­nin­a­çýk­lan­dý­ðý­na­dik­kat­çek­ti.­Ün­sal,­ka­mu­o­yu­nu son­gün­ler­de­meþ­gul­e­den­dar­be­ve­cun­ta­gi­ri­þim­le­ri­ne­ad­la­rý­ka­rý­þan­per­so­nel­hak­kýn­da bir­ka­rar­ve­ril­me­si­bek­le­nir­ken,­is­tis­ma­ra­a­çýk “ir­ti­cai­tu­tum­ve­dav­ra­nýþ­lar”­ge­rek­çe­siy­le­ya­pý­lan­mes­lek­ten­ih­raç­la­rýn,­YAÞ­ve­ka­rar­la­rý­nýn­bir­kez­da­ha­tar­týþ­ma­ge­re­ði­ni­or­ta­ya­koy­du­ðu­nu­vur­gu­la­dý.­Ün­sal,­“Ger­çek­li­ði­is­pat­e­dil­miþ­bel­ge­ler­le­or­ta­ya­çý­kan­dar­be­ve­cun­ta

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, önceki gün toplanan Yüksek Askerî Þûrâ üyelerine öðlen yemeði vermiþti.

gi­ri­þim­le­rin­de­ad­la­rý­ge­çen­mu­vaz­zaf­TSK per­so­ne­li­ne­gös­te­ri­len­mü­sa­ma­ha­ve­hoþ­gö­rü­nün­de­i­fa­de­si­o­lan­son­ih­raç­ka­rar­la­rý,­top­lum vic­da­ný­ný­ye­ni­den­sýz­lat­mýþ­týr”­de­di.

lýþ­ma­im­kân­la­rý­ný­da­“fi­i­li­bir­ya­sak­o­la­rak”­kay­bet­ti­ði­ve­a­i­le­le­riy­le­bir­lik­te­yok­sul­lu­ða­mah­kûm­e­dil­di­ði­ni­söy­le­di.­“Bu­du­rum­en­ha­fif­ta­bir­le­bir­in­san­lýk­a­yý­bý­dýr”­di­yen­MAZ­LUM­DER­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Ün­sal,­a­çýk­la­ma­sýn­da­þu “KENDÝLERÝNÝ SAVUNMA ÝMKÂNI YOK” gö­rüþ­le­re­yer­ver­di:­“Bir­hu­kuk­dev­le­tin­de,­hiç YAÞ’ýn­ka­pa­lý­ka­pý­lar­ar­dýn­da,­gay­ri­mu­ay­yen bir­kim­se,­yar­gý­la­ma­saf­ha­sý­ol­ma­dan,­sub­jek­tif ve­i­ti­raz­yo­lu­nun­ka­pa­lý­ol­du­ðu­ka­rar­lar­la­ba­zý ve­ha­ya­li­ge­rek­çe­ler­le­ve­na­sýl­ha­zýr­la­dý­ðý­bel­li va­tan­daþ­la­rýn,­ken­di­le­ri­ni­sa­vun­ma­im­kâ­ný­da­hi ol­ma­yan­dos­ya­lar­ü­ze­rin­den­gý­yap­ta­yü­rü­tü­len bý­rak­ma­dan­mes­lek­ten­ih­raç­e­dil­di­ði­ni­be­lir­ten o­tu­rum­lar­la,­ken­di­ni­sa­vun­ma­im­kâ­ný­ta­nýn­Ah­met­Fa­ruk­Ün­sal,­­mes­lek­ten­ih­raç­e­di­len ma­dan­ce­za­ni­te­li­ðin­de­ki­bir­uy­gu­la­ma­ya­ma­TSK­per­so­ne­li­nin­yal­nýz­ca­iþ­le­ri­ni,­sos­yal­çev­- ruz­bý­ra­ký­la­maz.­So­nuç­la­rý­i­ti­ba­ri­i­le­hem­bi­rey­re­le­ri­ni­ve­i­ti­bar­la­rý­ný­de­ðil­ay­ný­za­man­da­ka­- le­rin­hem­a­i­le­le­ri­nin­mað­du­ri­ye­ti­ne­se­bep­o­la­mu­da­ve­ya­ka­mu­or­tak­lý­ðý­o­lan­iþ­let­me­ler­de­ça­- cak­bu­sü­reç­i­çin­bir­yar­gý­la­ma­saf­ha­sý­ön­gö­rül­-

3 eski kuvvet komutaný ifade verdi 3 ESKÝ KUVVET KOMUTANI "ERGENEKON" SORUÞTURMASI KAPSAMINDA ÝSTANBUL ADLÝYESÝ'NDE ÝFADE VERDÝ.

Ýbrahim Fýrtýna

Özden Örnek

Sivil plakalý araçlarla ayrý ayrý Ýstanbul Adliyesi’ne gelen eski komutanlar Yalman, Fýrtýna ve Örnek, hakim ve savcýlarýn giriþ yaptýðý bölümden binaya alýndý. FOTOÐRAF: CÝHAN

ESKÝ Ka­ra­Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­ta­ný­e­mek­li­Or­ge­ne­ral­Ay­taç­Yal­man,­ es­ki­ Ha­va­ Kuv­vet­le­ri­ Ko­mu­ta­ný­ e­mek­li­ Or­ge­ne­ral­ Ýb­ra­him­Fýr­tý­na­ve­es­ki­De­niz­Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­ta­ný­e­mek­li­O­ra­mi­ral­Öz­den­Ör­nek,­‘’Er­ge­ne­kon’’­so­ruþ­tur­ma­sý­kap­sa­mýn­da­i­fa­de­le­ri­ne­ baþ­vu­rul­mak­ ü­ze­re­ Be­þik­taþ’ta­ki­ Ýs­tan­bul­ Ad­li­ye­si’ne gel­di.­Si­vil­pla­ka­lý­a­raç­lar­la­ay­rý­ay­rý­ad­li­ye­ye­ge­len­Yal­man,­Fýr­tý­na­ve­Ör­nek,­ha­kim­ve­sav­cý­la­rýn­gi­riþ­yap­tý­ðý­bö­lüm­den­bi­na­ya­ a­lýn­dý.­ Be­þik­taþ’ta­ki­ Ýs­tan­bul­ Ad­li­ye­si’nde­ sa­at­ 10.00’da baþ­la­yan­ i­fa­de­ ver­me­ iþ­le­mi,­ sa­at­ 12.30’da­ öð­le­ ye­me­ði­ i­çin dur­du­rul­du.­Yak­la­þýk­ya­rým­sa­at­lik­a­ra­nýn­­ar­dýn­dan­ko­mu­tan­la­rýn­i­fa­de­le­ri­nin­a­lýn­ma­sý­na­de­vam­e­dil­di. Bu­a­ra­da,­e­mek­li­O­ra­mi­ral­Öz­den­Ör­nek’in­i­fa­de­si­nin­Ýs­tan­bul­Cum­hu­ri­yet­Baþ­sav­cý­ve­ki­li­Tu­ran­Ço­lak­ka­dý,­Cum­hu­ri­yet Sav­cý­la­rý­Ze­ke­ri­ya­Öz­ve­Fik­ret­Se­çen,­e­mek­li­Or­ge­ne­ral­Ýb­ra­him­Fýr­tý­na’nýn­i­fa­de­si­nin­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý­Mu­rat­Yön­der, e­mek­li­ Or­ge­ne­ral­ Ay­taç­ Yal­man’ýn­ i­fa­de­si­nin­ de­ Cum­hu­ri­yet Sav­cý­sý­Er­can­Þa­fak­ta­ra­fýn­dan­a­lýn­dý­ðý­öð­re­nil­di.

Ýlker Baþbuð’un da yargýlanmasýný istediler ‘’ERGENEKON’’ so­ruþ­tur­ma­sý­nýn yü­rü­tül­dü­ðü­Be­þik­taþ’ta­ki­Ýs­tan­bul Ad­li­ye­si­ö­nün­de­top­la­nan­bir­grup, gi­ri­þim­le­ri­ni­pro­tes­to­e­de­rek,­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Or­ge­ne­ral­Ýl­ker Baþ­buð’un­da­yar­gý­lan­ma­sý­ný­is­te­di. Dar­be­kar­þý­tý­ve­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Or­ge­ne­ral­Ýl­ker­Baþ­buð’un­gö­rev­den­a­lýn­ma­sý­na­i­liþ­kin­çe­þit­li­dö­viz­ler­ta­þý­yan­ve­ken­di­le­ri­ni­‘’Dar­be­ye­Kar­þý­70­Mil­yon­A­dým­Ko­a­lis­yo­nu’’­ü­ye­le­ri­o­la­rak­ni­te­len­di­ren­grup a­dý­na­bir­ba­sýn­a­çýk­la­ma­sý­ya­pan Mel­tem­O­ral,­‘’Sev­gi­li­gün­lük’’­di­ye­rek­baþ­la­dý­ðý­a­çýk­la­ma­sýn­da,­es­ki­De­niz­Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­ta­ný­e­mek­li­O­ra­mi­ral­Öz­den­Ör­nek’in­yaz­dý­ðý­id­di­a­e­di­len­‘’dar­be­gün­lük­le­ri’’ne­a­týf­ta bu­lun­du.­O­ral,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’Þem­din­li’de­pat­la­yan­bom­ba­yý­dur­du­ra­-

ma­dýk,­a­ma­sa­yen­de­350­ço­cu­ðu­öl­dür­mek­ni­ye­tiy­le­Koç­Mü­ze­si’nde­ki de­ni­zal­tý­ya­ko­nul­muþ­bom­ba­yý­pat­la­ma­dan­et­ki­siz­ha­le­ge­ti­re­bil­dik. Hrant­Dink’in,­ra­hip­San­ta­ro’nun, Ma­lat­ya­lý­mis­yo­ner­le­rin­im­da­dý­na ye­ti­þe­me­dik,­a­ma­Bü­yü­ka­da­va­pu­ru­na­ku­ru­lan­ka­fes­tu­za­ðý­ný­geç­ol­ma­dan­bo­za­bil­dik.­Bu­gün­ar­týk­Ge­nel­kur­may­ka­rar­ga­hýn­da­bir­cun­ta­nýn de­ðil,­tüm­ka­rar­ga­hýn­cun­ta­nýn­ta ken­di­si­ol­du­ðu­nu­bi­li­yo­ruz.’’­‘’Ka­os plan­la­rý­nýn­al­týn­da­im­za­sý­bu­lu­nan Dur­sun­Çi­çek’ten­ön­ce­Ha­san­Ið­sýz ve­Ge­nel­kur­may­Baþ­ka­ný­Or­ge­ne­ral Ýl­ker­Baþ­buð’un­gö­rev­den­a­lý­na­cak­la­rý­ve­yar­gý­la­na­cak­la­rý­gü­nü­ip­le çek­tik­le­ri­ni’’­ak­ta­ran­O­ral,­‘’Sen­gün­lük­le­rin­Ma­ta­Ha­ri’si­sin’’­di­ye­hi­tap et­ti­ði­gün­lü­ðe­te­þek­kür­et­ti.

2 ASKERÎ PERSONEL ADLÝYEYE GETÝRÝLDÝ BU arada, Ýzmit’in Gölcük ilçesi ve Ýstanbul’da gerçekleþtirilen operasyonlara iliþkin yürütülen soruþturma kapsamýnda 2 askeri personel, Beþiktaþ’taki Ýstanbul Adliyesine getirildi. Sivil plakalý askeri araçla adliyeye getirilen iki personel, hakim ve savcýlarýn giriþ yaptýðý bölümden binaya alýndý. Söz konusu soruþturma, ‘’amirallere suikast’’ ile ‘’ele geçirilen TNT kalýplarý ve uyuþturucu maddeleri bulundurma’’ yönündeki iddialar konusunda yürütülüyor. Ýstanbul / aa

Atalay: Açýlým iradesinde deðiþiklik yok ÝÇÝÞLERÝ Ba­ka­ný­Be­þir­A­ta­lay,­de­mok­ra­tik­a­çý­lý­mý­sa­bo­te­et­mek­is­te­yen­le­rin­her­za­man­bu­lu­na­ca­ðý­ný, an­cak­hü­kü­me­tin­bu­ko­nu­da­ki­i­ra­de­si­ve­ka­ra­rýn­da bir­de­ði­þik­lik­ol­ma­dý­ðý­ný­söy­le­di. A­ta­lay,­Uk­ray­na­Ý­çiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Yu­ri­Lud­sen­ko’nun­da­vet­li­si­o­la­rak­gel­di­ði­Ki­ev’de­U­lus­la­ra­ra­sý Türk­ve­Uk­ray­na­lý­Ý­þa­dam­la­rý­Der­ne­ði’ni­zi­ya­ret­e­de­rek­ü­ye­le­riy­le­soh­bet­et­ti.­Der­nek­ü­ye­le­ri­nin­ýs­rar­la­de­mok­ra­tik­a­çý­lý­mýn­son­du­ru­mu­nu­sor­ma­sý ü­ze­ri­ne­A­ta­lay,­bu­ko­nu­da­ki­ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­de­vam et­ti­ði­ni­be­lir­te­rek,­“ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­he­de­fi­nin,­tüm va­tan­daþ­la­rýn­kin,­öf­ke­ve­düþ­man­lýk­la­de­ðil,­i­çe­ri­-

de­ve­dý­þa­rý­da­bir­bi­ri­ne­sev­gi­ve­kar­deþ­lik­le­ke­net­len­me­siy­le­güç­lü­bir­Tür­ki­ye­ve­Türk­mil­le­ti­ni mey­da­na­ge­tir­mek”­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­Bu­du­rum­dan,­Tür­ki­ye’nin­“der­le­nip­to­par­lan­ma­sýn­dan” ra­hat­sýz­o­lan­la­rýn­her­za­man­bu­lun­du­ðu­na­i­þa­ret e­den­A­ta­lay,­ko­nuþ­ma­sý­ný­þöy­le­sür­dür­dü: “Bu­nu­sa­bo­te­et­mek­is­te­yen­ler­her­za­man­o­la­cak­týr.­Bi­zim­i­ra­de­miz­de­ve­ka­ra­rý­mýz­da­bir­de­ði­þik­lik yok.­Ça­lýþ­ma­la­rý­mý­zý­cid­dî­bir­þe­kil­de­yü­rü­tü­yo­ruz. Ge­nel­de­de­i­yi­gi­di­yor.­Tür­ki­ye­gi­de­rek­güç­le­nen­bir ül­ke.­Dün­ya­da­cid­dî,­ha­tý­rý­sa­yý­lan,­ö­nem­ve­ri­len­bir ül­ke.­Cum­hur­baþ­ka­ný­ve­Baþ­ba­ka­ný­mýz­u­lus­la­ra­ra­sý

a­lan­da­bu­di­ra­ye­ti­gös­ter­di.­Tür­ki­ye­es­ki­si­gi­bi­ha­fi­fe a­lý­nan­bir­ül­ke­de­ðil.­AB’de­ki­mü­za­ke­re­sü­re­ci­miz çok­i­yi­gi­di­yor.­Me­de­ni­yet­ler­Ýt­ti­fa­ký’nýn­eþ­baþ­kan­lý­ðý­ný­yü­rü­tü­yo­ruz.­Bu­na­i­la­ve­ten­e­ko­no­mik­o­la­rak­en az­sar­sý­lan­ül­ke­ler­den­bi­ri­yiz.­Ne­re­de­bir­i­ti­laf­var­sa he­men­baþ­vu­ru­lan­bir­ül­ke­yiz.­I­rak’ta­ge­çen­bir­pat­la­ma­mey­da­na­gel­di­ve­Su­ri­ye’yi­suç­la­dý­lar.­Ý­ki­ül­ke de­A­rap­Li­gi’ne­de­ðil­bi­ze­so­ru­nu­çö­zün­di­ye­yar­dým is­te­di.­Tür­ki­ye­mü­da­hil­ol­du.­Tür­ki­ye­böy­le­bir­ül­ke ha­li­ne­ge­li­yor.­Bu­he­pi­mi­zin,­dip­lo­ma­týn­dan­iþ­a­da­mý­na,­iþ­a­da­mýn­dan­hü­kü­me­te­ka­dar­yap­tý­ðý­mýz­ça­lýþ­ma­nýn­so­nu­cu.”­Kiev / aa

“KARÞI OY VE ÞERHLER YETERSÝZ” Ün­sal,­te­a­mül­ha­li­ne­gel­miþ­o­lan­an­cak­ka­rar­la­rýn­ so­nuç­la­rý­ný­ de­ðiþ­tir­me­ye­cek­ o­lan kar­þý­ oy­lar­ ve­ þerh­le­rin­ ye­ter­siz­ o­lup,­ top­lu­mun­ ya­nýn­da­ bu­lun­ma­sý­ ge­re­ken­le­rin­ so­rum­lu­luk­la­rý­ný­ ye­ri­ne­ ge­tir­dik­le­ri­ an­la­mý­na gel­me­di­ði­ni­söy­le­di.­­Ge­re­ken­mev­zu­at­de­ði­þik­lik­le­ri­ni­ ya­pa­rak­ ve­ a­da­le­ti­ sað­la­ma­ so­rum­lu­lu­ðu­ ta­þý­yan­la­rýn,­ ya­pýl­ma­sý­ ge­re­ke­ni yap­mak­ ye­ri­ne­ þi­kâ­yet­ ma­ka­mý­ gi­bi­ dav­ran­ma­la­rý­nýn­da­ka­bul­e­di­le­me­ce­ði­ni­vur­gula­yan Ah­met­Fa­ruk­Ün­sal,­“MAZ­LUM­DER­o­la­rak Yük­sek­As­ke­ri­Þu­ra’nýn­ver­miþ­ol­du­ðu­ih­raç ka­rar­la­rý­nýn,­A­na­ya­sa­i­le­gü­ven­ce­al­tý­na­a­lýn­mýþ­ o­lan­ te­mel­ hak­ ve­ öz­gür­lük­le­re,­ in­san hak­la­rý­na­ve­ev­ren­sel­hu­kuk­ku­ral­la­rý­na­ay­ký­rý­ ol­du­ðu­nu­ be­lir­tir;­ ge­rek­li­ yar­gý­sal­ re­form­la­rýn­ a­ci­len­ ya­pý­la­rak­ hak­ ih­lal­le­ri­nin­ ö­nü­ne ge­çil­me­si­ge­rek­li­li­ði­ni­tek­rar­bil­di­ri­riz”­de­di.

“Kenan Evren” Caddesi, “Hasan Tahsin” oldu nMANÝSA'NIN Sa­ru­han­lý­il­çe­si­ne­bað­lý Nu­ri­ye­bel­de­sin­de,­“Ke­nan­Ev­ren”­Cad­de­si’nin­a­dý,­“Ga­ze­te­ci­Ha­san­Tah­sin”­o­la­rak de­ðiþ­ti­ril­di.­Nu­ri­ye­Be­le­di­ye­Mec­li­si­nin­tek gün­dem­mad­de­li­top­lan­tý­sýn­da­oy­bir­li­ðiy­le­a­lý­nan­ka­rar,­yü­rür­lü­ðe­gir­di.­Bu­na­gö­re, bel­de­de­bir­cad­de­ye­1980­as­ke­ri­mü­da­ha­le­sin­den­son­ra­ve­ri­len­7.­Cum­hur­baþ­ka­ný Ke­nan­Ev­ren’in­a­dý­kal­dý­rýl­dý.­Cad­de,­“Ga­ze­te­ci­Ha­san­Tah­sin”­is­mi­ni­al­dý.­Nu­ri­ye bel­de­si­nin­CHP’li­be­le­di­ye­baþ­ka­ný­Ha­san Ka­ra­peh­li­van,­bel­de­hal­kýn­dan­ge­len­ta­lep ü­ze­ri­ne­Ke­nan­Ev­ren­Cad­de­si’nin­a­dý­nýn de­ðiþ­ti­ril­me­si­ko­nu­su­nu­mec­lis­gün­de­mi­ne­ta­þý­dýk­la­rý­ný,­oy­bir­li­ðiy­le­cad­de­nin­Ga­ze­te­ci­Ha­san­Tah­sin’in­a­dý­ný­al­ma­sý­na­ka­rar­ver­dik­le­ri­ni­bil­dir­di.­Ka­ra­peh­li­van, þun­la­rý­kay­det­ti:­­“1980­yý­lýn­da­ger­çek­le­þen as­ke­ri­ha­re­kat­ta­bel­de­mi­ze­a­ta­nan­be­le­di­ye­baþ­ka­ný,­bu­cad­de­ye­Ke­nan­Ev­ren’in­is­mi­ni­ver­miþ.­Cad­de,­29­yýl­dan­be­ri­de­bu is­mi­ta­þý­dý.­An­cak­bel­de­hal­ký­bu­is­min­de­ðiþ­ti­ril­me­si­i­çin­sü­rek­li­biz­den­ta­lep­te­bu­lun­du.­Ben­de­bu­bel­de­nin­be­le­di­ye­baþ­ka­ný­o­la­rak,­‘de­mok­ra­si­de­dar­be’­ol­maz man­tý­ðýy­la­hal­kýn­ta­le­bi­ni­mec­lis­gün­de­mi­ne­ta­þý­dým.­Ü­ye­le­rin­o­na­yý­na­sun­dum. Mec­lis­ü­ye­le­ri­mi­zin­ta­ma­mý­bu­is­min­de­ðiþ­ti­ril­me­si­yö­nün­de­oy­kul­lan­dý.­Ha­yýr­lý ol­sun.”­­Saruhanlý / aa

Gül’e þikâyet eden oda baþkanýna dâvâ nPOLÝSÝN, tak­si­ci­le­re­yö­ne­lik­uy­gu­la­ma­la­rý­se­be­biy­le­­Cum­hur­baþ­ka­ný­Ab­dul­lah Gül’e­mek­tup­gön­de­re­rek,­An­ka­ra­Em­ni­yet­Mü­dü­rü­Or­han­Öz­de­mir’i­þi­kâ­yet­e­den­An­ka­ra­U­mum­O­to­mo­bil­ci­ler­ve­Þo­för­ler­Es­naf­O­da­sý­Baþ­ka­ný­Meh­met­Yi­ði­ner’e­‘’ha­ka­ret’’­su­çun­dan­2­yý­la­ka­dar­ha­pis­ta­le­biy­le­da­va­a­çýl­dý.­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý­Me­tin­Ser­han­taþ’ýn­ha­zýr­la­dý­ðý­id­di­a-­ na­me­de,­Yi­ði­ner’in,­25­A­ðus­tos­2009’da Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­na­mek­tup­yaz­dý­ðý­bil­di­ril­di.­Yi­ði­ner’in­mek­tu­bun­da,­‘’Ö­zel­lik­le ye­ni­gö­re­ve­ge­len­Ýl­Em­ni­yet­Mü­dü­rü,­ül­ke­mi­zin­ve­tak­si­ci­es­na­fý­mý­zýn­i­çin­de­bu­lun­du­ðu­e­ko­no­mik­sý­kýn­tý­la­rý­göz­ar­dý­et­mek­te,­bu­gü­ne­ka­dar­gö­rül­me­miþ­bir­uy­gu­la­may­la­es­na­fý­mý­zý­fiþ­ler­gi­bi­fo­toð­raf­la­rý­ný­çek­tir­mek­ve­ga­ze­te­ler­de­ya­yým­la­mak su­re­tiy­le­es­na­fý­mý­zý­ve­biz­yö­ne­ti­ci­le­ri ren­ci­de­et­mek­te­dir.­Bu­nun­ya­ný­sý­ra­vic­dan­sýz­ca­ce­zai­mü­ey­yi­de­ler­uy­gu­la­ya­rak, es­na­fý­mý­zýn­e­vi­ne­ek­mek­gö­tür­me­si­ne ma­ni­ol­mak­ta­dýr’’­i­fa­de­le­ri­ne­yer­ver­di­ði kay­de­di­len­id­di­a­na­me­de,­Yi­ði­ner’in,­‘’ka­mu­gö­rev­li­si­ne,­gö­re­vin­den­do­la­yý­mek­tup­la­ha­ka­ret’’­et­ti­ði­ge­rek­çe­siy­le­1­yýl­dan 2­yý­la­ka­dar­ha­pis­ce­za­sý­na­çarp­tý­rýl­ma­sý is­ten­di.­Yi­ði­ner,­id­di­a­na­me­yi­ka­bul­e­den An­ka­ra­10.­Sulh­Ce­za­­Mah­ke­me­sin­de yar­gý­la­na­cak.­An­ka­ra­Em­ni­yet­Mü­dü­rü Öz­de­mir,­mek­tup­ta­yer­a­lan­i­fa­de­le­rin þah­sý­na­yö­ne­lik­‘’if­ti­ra­ve­ha­ka­ret’’­i­çer­di­ði ge­rek­çe­siy­le­Yi­ði­ner­hak­kýn­da­suç­du­yu­ru­sun­da­bu­lun­muþ­tu.­Ankara / aa


5

YENÝASYA / 6 ARALIK 2009 PAZAR

HABER ANKARA BAÞKENT YAZILARI

Asýl ismi silinmesi gereken yer

“Birinci Avrupa” ile “Ýkinci Avrupa” ayrýþýyor kî­ a­þýn­ma,­ mim­siz­ me­de­ni­ye­tin­ fan­te­zi­le­riy­le­a­zan­se­fâ­het­ve­ar­tan­se­fâ­let­fe­lâ­ke­ti­ne­ kar­þý­ Müs­lü­man­lar­la­ Hris­ti­yan­la­rýn­ iþ­bir­li­ði­ni­ is­te­me­yen­ tah­ri­bat­çý­ mih­rak­la­rýn komp­lo­su­na­ge­lin­mek­te.­ Ve­ biz­zat­ Av­ru­pa­lý­la­rýn­ ik­ra­rýy­la,­ “doð­ru Ýs­lâ­mi­ye­ti”­ ta­ný­ma­yan­ Av­ru­pa’yý­ o­yu­na­ ge­tir­mek­te…

ses­ler­den.­­ Yi­ne­ Ye­þil­ler­ Par­ti­si­ Eþ­ Baþ­ka­ný­ Cla­u­di­a Roth’un,­ “Bu­ oy­la­may­la­ din­ öz­gür­lü­ðü­ a­yak­lar­al­týn­da­a­lý­ný­yor”­e­leþ­ti­ri­si,­ay­ný­par­ti­n in­ Fe­d e­r al­ Mec­l is­ Ü­y e­s i­ Jerzy­ Mon­tag’un,­ “din­ öz­gür­lü­ðü­ne­ mü­da­ha­le”­ a­çýk­la­ma­sý,­ hu­ku­ka­ ve­ in­san­ hak­la­rý­na­ say­gý­lý CEVHER ÝLHAN Av­r u­p a’nýn­ fe­v e­r â­n ý.­ BM­ Ýn­s an­ Hak­l a­r ý cevher@yeniasya.com.tr Yük­sek­ Tem­sil­ci­si­ Na­vi­ Pil­lay’ýn,­ “ya­ban­cý düþ­man­lý­ðý­ný­ kýþ­kýr­tan­ de­rin­den­ bö­lü­cü MÝNARE YASAÐI VE s­viç­re’de­ki­“mi­na­re­ya­sa­ðý”,­sa­de­ce­Ba­tý’nýn bir­ kam­pan­ya”­ de­di­ði­ re­fe­ran­du­mu­ ký­na­“ÝKÝ AVRUPA” GERÇEÐÝ çir­kin­ yü­zü­nü­ de­þif­re­ et­mek­le­ kal­ma­mak­Ön­ce­lik­le­Ýs­viç­re­Dý­þiþ­le­ri­Ba­ka­ný­Mic­he­li­- yýp,­ ya­s a­ð ýn­ “ay­r ým­c ý­l ýk”­ ve­ “u­l us­l a­r a­r a­s ý ta,­ Be­di­üz­za­man’ýn­ tâ­ri­fiy­le­ “i­ki­ Av­ru­pa” ne­Calmy-Rey’in,­hü­kû­me­tin­ya­sak­tan­bü­yük hu­kuk­la­çe­liþ­ti­ði”­tes­bi­ti,­bu­nun­te’yi­di. ger­çe­ði­ni­bir­de­fa­da­ha­or­ta­ya­çý­kar­mak­ta.­ kay­gý­duy­du­ðu­nu­ve­fark­lý­kül­tür­ve­din­le­rin Ke­za­ Va­ti­kan’ýn­ mi­na­re­ in­þa­a­tý­ ya­sa­ðý­ný “Yan­lýþ­an­la­þýl­ma­sýn,­Av­ru­pa­i­ki­dir”­i­ka­zýy­- bir­ a­ra­da­ ya­þa­ma­sý­na­ ko­nu­lan­ sý­nýr­la­ma­la­rýn “ay­maz­lýk”­ o­la­rak­ ni­te­le­yip­ “en­di­þe­ ve­ri­ci”­ i­la­ baþ­la­yan­ Be­di­üz­za­man’a­ gö­re,­ “Bi­ri­si,­ Ý­se­- Ýs­viç­re’nin­ gü­ven­li­ði­ni­ de­ teh­li­ke­ye­ at­tý­ðý­ný ka­zýn­dan­Al­man­Ka­to­lik­le­ri­Mer­kez­Ko­mi­te­vî­lik­ din-i­ ha­ki­kî­sin­den­ al­dý­ðý­ fe­yiz­le­ ha­yat-ý söy­le­me­si,­bu­nun­ilk­i­fâ­de­si.­Ýs­viç­re­li­Müs­lü­- si­Baþ­ka­ný­A­lo­is­Glück’in,­“in­san­la­rýn­bir­a­ra­iç­ti­ma­i­ye-i­ be­þe­ri­ye­ye­ (in­san­lý­ðýn­ sos­yal­ ve man­la­rýn­ top­lum­la­ i­yi­ kay­naþ­týk­la­rý­ný­ na­za­ra da­ya­þa­ma­sý­na­za­rar­ve­ren­bir­ha­va­nýn­o­luþ­me­de­nî­ha­ya­tý­na)­nâ­fi­(fay­da­lý)­san’at­la­rý­(sa­- ve­ren­ba­ka­nýn,­“re­fe­ran­dum”un­pro­vo­kas­yon tu­rul­du­ðu”­ yo­ru­mu­na;­ Al­man­ya­ Kül­tür­le­ra­na­yi­i)­ ve­ a­dâ­let­ ve­ hak­ka­ni­ye­te­ hiz­met­ e­den ris­ki­nin­ a­þý­rý­lý­ðý­ a­lev­len­dir­di­ði­ne­ dik­kat­ çek­- ra­sý­Kon­se­yi­Baþ­ka­ný­Jür­gen­Micksch’in­oy­la­fü­nûn­la­rý­(fen­le­ri,­i­lim­le­ri)­tâ­kip­e­den­‘­bi­rin­- me­si,­ol­duk­ça­an­lam­lý.­ ma­yý­“fe­lâ­ket”­o­la­rak­ta­ným­la­yýp­“Müs­lü­man­ci­ Av­ru­pa.”­ ­ Di­ðe­ri,­ “fel­se­fe-i­ ta­bi­i­ye­nin­ (in­Ke­za­56­ü­ye­li­Av­ru­pa­Gü­ven­lik­ve­Ýþ­bir­li­ði la­ra­ kar­þý­ bir­ ýrk­çý­lýk”­ de­ðer­len­dir­me­si­ne­ ka­kâr­cý,­ mad­de­ci,­ ta­bi­at­ fel­se­fe­si­nin)­ zul­me­tiy­le Te­þi­ki­lâ­tý’nýn­ A­ti­na’da­ ya­pý­lan­ dý­þiþ­le­ri­ ba­- dar­ Av­ru­pa’dan­ i­le­ti­len­ i­ti­raz­lar,“a­dâ­let­ ve (ka­ran­lý­ðýy­la)­ me­de­ni­ye­tin­ sey­yi­â­tý­ný­ (kö­tü­- kan­la­rý­top­lan­tý­sýn­da,­ya­sa­ðýn­A­GÝT’in­ku­ru­- hak­k a­n i­y e­t e­ hiz­m et­ e­d en­ ‘bi­r in­c i­ Av­r u­lük­le­ri­ni,­çir­kin­lik­le­ri­ni)­me­hâ­sin­(i­yi­lik­ler­ve luþ­ e­sas­la­rýn­dan­ o­lan­ din­ öz­gür­lü­ðü­ i­le­ bað­- pa’”nýn­a­çýk­a­lâ­met­le­ri…­ gü­zel­lik­ler)­ zan­ne­de­rek­ be­þe­ri­ (in­san­lý­ðý)­ se­- daþ­ma­dý­ðý­nýn­ be­lir­til­me­si­ ve­ dü­zel­til­me­di­ði Ö­zet­le­Da­ni­mar­ka­Halk­Par­ti­si’nin­Baþ­ka­ný fâ­he­te­ve­da­lâ­le­te­sevk­e­den­bo­zul­muþ­‘i­kin­ci tak­d ir­d e­ “Av­r u­p a’da­ kül­t ü­r el­ so­ð uk­ sa­v a­þ ý Pi­a­ Kje­a­er­ga­ard’un­ ya­sa­ðý­ sa­vun­ma­sý­na­ mu­Av­ru­pa.”­(Lem’a­lar,­167-172) baþ­la­ta­ca­ðý”­u­ya­rý­sý,­Av­ru­pa’nýn­yan­lý­þý­i­ti­ra­fý­- ka­b il,­ Ýs­v iç­r e­ Fe­d e­r al­ Mec­l i­s i­ ve­ E­y a­l et­l er Doð­ru­su­ “ba­þör­tü­sü­ ya­sa­ðý­na­ o­nay”la­ “ca­- nýn­ilk­i­þâ­re­ti... Mec­li­si’nin,­ ya­sa­ðýn­ BM­ Ýn­san­ Hak­la­rý­ Be­mi­ler­de­mi­na­re­ya­sa­ðý”,­bu­“i­ki­Av­ru­pa”yý­â­Al­man­ya­ Ku­zey-Ren­ Vest­fal­ya­ e­yâ­le­ti­ U­- yan­nâ­me­si­i­le­din­öz­gür­lü­ðü­nü­ko­ru­yan­Av­de­ta­ay­rýþ­týr­mak­ta.­Av­ru­pa’nýn­“i­nanç­ve­din yum­ Ba­ka­ný­ Ar­min­ Lasc­het’in,­ göç­ top­lu­- ru­pa­Ýn­san­Hak­la­rý­Söz­leþ­me­si’nin­9.­mad­de­öz­gür­lü­ðü”­ si­ci­li­ni­ le­ke­le­yen­ ya­sak­lý­ re­fe­ran­- mun­da­din­ler­ve­kül­tür­ler­a­ra­sý­di­ya­lo­gun­ve si­ne­ve­in­san­la­ra­din,­dil­ve­ýrk­la­rýn­dan­do­la­yý du­ma­Av­ru­pa’dan­yük­se­len­tep­ki­ler,­“i­ki­Av­- te­mel­hak­la­rýn­ba­þýn­da­ge­len­din­öz­gür­lü­ðü­- ay­rým­cý­lýk­ya­pý­la­ma­ya­ca­ðý­ný­te­mi­nat­al­tý­na­a­ru­pa”nýn­a­na­um­de­le­ri­ni­be­lir­le­mek­te. nün­ halk­ oy­l a­m a­s ý­n a­ gö­t ü­r ü­l e­m e­y e­c e­ð i­n i lan­ 14.­ mad­de­si­ne­ ay­ký­rý­ bul­ma­sý,­ “i­ki­ Av­ru­Ýn­san­lý­ðý­ka­sýp­ka­vu­ran­i­nanç­sýz­lýk,­ah­lâ­- kay­det­me­si,­Av­ru­pa’da­yan­ký­la­nan­sað­du­yu­lu pa”­ger­çe­ði­ne­â­de­ta­ay­na­tut­mak­ta…

Ý

AVRUPA’NIN ÞAÞIRTILMASI Gö­rü­nen­o­ki,­Av­ru­pa­Ýn­san­Hak­la­rý­Mah­ke­me­si­ne þi­kâ­ye­ti­du­ru­mun­da­Ýs­viç­re­“Av­ru­pa pren­sip­le­ri”ni­ih­lâl­et­mek­ten­suç­lu­bu­lu­na­cak. Yýl­lar­ca­sü­re­bi­le­cek­da­va­dan­i­ti­ba­rý­ze­de­le­ne­cek.­ Ger­çek­ þu­ ki­ A­ÝHS’nde­ gü­ven­ce­ al­tý­na­ a­lý­nan,­ va­tan­daþ­la­rýn­ din­le­ri­ni­ öð­ren­me­le­ri­ ve ya­þa­ma­la­rý­ ya­sa­sý­ çið­nen­mek­te.­ 17.­ mad­de­sin­de,­“dev­le­tin,­hiç­bir­su­ret­le­top­lu­lu­ða­ve­ya va­tan­daþ­la­ra­ söz­leþ­me­de­ ta­ný­nan­ hak­ ve­ öz­gür­lük­le­ri­ yok­ e­de­me­ye­ce­ði­ ve­ya­ sý­nýr­lan­dýr­ma­ya­ca­ðý”­hük­mü­hi­çe­sa­yýl­mak­ta.­ Ne­ti­ce­de­her­ne­ka­dar­AB­ü­ye­si­ol­maz­sa­da Av­ru­pa’nýn­bir­par­ça­sý­o­lan­Ýs­viç­re’nin­bu­tav­rý, AB­kri­ter­le­ri­nin­ba­þýn­da­ge­len,­“tüm­bi­rey­le­rin, her­han­gi­bir­a­yý­rým­ya­pýl­mak­sý­zýn­dil,­ýrk,­renk, cin­si­yet,­si­ya­sî­gö­rüþ­ve­fel­se­fî­i­nanç­ve­ya­di­ni­ne ba­kýl­mak­sý­zýn­tüm­in­san­hak­la­rý­ve­te­mel­öz­gür­lük­ler­den­tam­o­la­rak­ya­rar­lan­dý­rýl­ma­sý;­dü­þün­ce, vic­dan,­din­ve­i­bâ­det­öz­gür­lük­le­ri­nin­sað­lan­ma­sý”­pers­pek­ti­fiy­le­tam­te­zat­teþ­kil­et­mek­te… Be­di­üz­za­man’ýn­ tes­bi­tiy­le,­ Av­ru­pa’yý­ “se­fâ­het­ve­da­lâ­let­le­bo­zul­muþ­ve­Ý­se­vî­di­nin­den­u­zak­laþ­mýþ­ Av­ru­pa!”­ ha­li­ne­ ge­tir­mek­ is­te­yen, “Dec­cal­gi­bi­bir­tek­gö­zü­ta­þý­yan­kör­de­hâ­sý­i­le ruh-u­be­þe­re­(in­san­lý­ða)­ce­hen­ne­mî­hâ­le­ti­he­di­ye­ e­den”­ din­den­ ve­ mâ­ne­vi­yat­tan­ bî­beh­re boz­gun­cu­ kü­re­sel­ fe­sad­ þe­be­ke­le­ri­ Ýs­viç­re’yi ve­Av­ru­pa­ka­mu­o­yu­nu­þa­þýrt­mak­ta…­ Av­ru­pa’yý,­“i­kin­ci­bo­zuk­Av­ru­pa”­yap­ma­ya uð­ra­þan;­Ý­lâ­hî­e­sas­lar­dan­u­zak­laþ­tý­ra­rak­ah­lâ­ken­ çö­ker­tip,­ mad­den­ ve­ mâ­nen­ pe­ri­þan­ e­de­rek­“çü­rük­ve­e­sas­sýz­e­sas­lar”la­if­na­et­me­ye­uð­ra­þan­if­sad­o­dak­la­rý,­Av­ru­pa’yý­bu­de­re­ke­ye­dü­þür­mek­te…

E-dönüþüm konferansý 8-11 Aralýk’ta yapýlacak n BÝRLEÞMÝÞ Mil­let­ler­ Kal­kýn­ma­ Prog­ra­mý­(UNDP)­Tür­ki­ye,­Tür­ki­ye­ve­Or­ta­do­ðu­Am­me­Ý­da­re­si­Ens­ti­tü­sü­(TO­DA­Ý-­ E)­ ve­ Türk­ Ýþ­bir­li­ði­ ve­ Kal­kýn­ma­ Ý­da­re­si Baþ­kan­lý­ðý­nýn­(TÝ­KA)­or­tak­la­þa­dü­zen­le­di­ði­‘’Ka­mu­Yö­ne­ti­min­de­e-Dö­nü­þüm:­eDev­l et­t en­ e-Yö­n e­t i­þ i­m e’’­ U­l us­l a­r a­r a­s ý Kon­fe­ran­sý­ 8-11­ A­ra­lýk­ ta­rih­le­rin­de­ An­tal­ya­ Ker­van­sa­r ay­ O­tel’de­ ya­p ý­l a­c ak. N’PR­ Ý­le­ti­þim’den­ ya­pý­lan­ a­çýk­la­ma­ya gö­re,­ Ýs­lam­ Ül­ke­le­ri­ Ýs­ta­tis­tik,­ E­ko­no­mik­ ve­ Sos­yal­ A­raþ­týr­ma­lar­ ve­ E­ði­tim Mer­ke­zi­ (SES­RIC)­ des­te­ði­ i­le­ ger­çek­leþ­ti­ri­le­cek­kon­fe­rans­ta­u­lus­la­ra­ra­sý­uz­man­la­rýn,­ e-dev­let­ ve­ e-yö­ne­ti­þim­ ko­nu­sun­da­ki­a­raþ­týr­ma­so­nuç­la­rý­ve­ba­þa­rý­lý­ uy­gu­la­ma­la­rý­ pay­la­þý­la­cak.­ Kon­fe­rans­ta­ka­tý­lým­cý­ül­ke­ler­ve­sek­tör­tem­sil­ci­le­ri­ i­çin­ de­ne­yim­le­ri­ni,­ öð­re­ni­len ders­le­ri­ve­e-Yö­ne­tim­uy­gu­la­ma­la­rý­na­i­liþ­kin­po­li­ti­ka­ve­stra­te­ji­le­ri­pay­la­þa­cak­la­rý­ve­bu­pro­se­dür­le­rin­uy­gu­lan­ma­sý­sý­ra­sýn­d a­ hü­k ü­m et­l e­r in­ kar­þ ý­l a­þ a­b i­l e­c e­ð i risk­le­ri­ a­zalt­mak­ i­çin­ çö­züm­ ve­ ye­ni­lik­çi stra­te­ji­ler­a­ra­ya­cak­la­rý­bir­plat­form­o­luþ­tur­mak­a­maç­la­ný­yor.­Ankara / aa

SGK’dan kepenk kapatmayan eczacýya teþekkür n SOS YAL Gü­v en­l ik­ Ku­r u­m u­ (SGK), Türk­Ec­za­cý­lar­Bir­li­ði­ta­ra­fýn­dan­dü­zen­le­nen­“ke­penk­ka­pat­ma”­ey­le­mi­ne­ka­týl­ma­yan­ ec­za­cý­la­ra­ te­þek­kür­ me­sa­jý­ gön­der­di.­Ku­ru­mun,­ey­lem­de­yer­al­ma­yan­7 bin­ 857­ ec­za­cý­ya­ gön­der­di­ði­ me­saj­da, “Sos­yal­so­rum­lu­luk­an­la­yý­þý­ve­sað­du­yu­lu­ yak­la­þým­la­ va­tan­daþ­la­rý­mý­zýn­ mað­dur ol­ma­ma­la­rý­i­çin­ka­pat­ma­ey­le­mi­ne­ka­týl­ma­yan­siz­de­ðer­li­ec­za­cý­la­ra­te­þek­kür­e­der,­ bun­dan­ son­ra­ da­ ay­ný­ du­yar­lý­lýk­ ve iþ­bir­li­ði­i­çin­de­ça­lýþ­ma­la­rý­mý­zý­sür­dü­re­ce­ði­mi­zi­be­lir­ti­riz”­i­fa­de­le­ri­ne­yer­ve­ril­di. SGK,­ ku­rum­la­ söz­leþ­me­ im­za­la­yan­ top­lam­ 22­ bin­ 888­ ec­za­ne­den­ ön­ce­ki­ gün sa­at­ 10.30’da­ 5­ bin­ 402,­ 12.30’da­ 6­ bin 218,­ 14.30’da­ 7­ bin­ 133,­ 16.30’da­ 7­ bin 529,­18.30­i­ti­ba­rýy­la­da­7­bin­857­ec­za­ne­nin­ pro­viz­yon­ sis­te­mi­ ü­ze­rin­den­ re­çe­te gi­ri­þi­yap­tý­ðý­ný­bil­dir­miþ­ti.­­Ankara / aa

Ýstanbul'u 11 ayda 7 milyon turist ziyaret etti n ÝSTANBUL’U bu­yý­lýn­11­a­yýn­da­6­mil­yon 925­bin­156­tu­rist­zi­ya­ret­et­ti.­Ýs­tan­bul­Kül­tür­ve­Tu­rizm­Mü­dür­lü­ðün­den­ya­pý­lan­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­ya­gö­re,­þeh­re­ge­len­ya­ban­cý­zi­ya­ret­çi­sa­yý­sýn­da­se­ne­ba­þýn­da­ya­þa­nan­dü­þü­þe­rað­men­Ni­san­a­yýn­da­baþ­la­yan­ar­týþ de­vam­e­de­rek,­ilk­11­ay­da­or­ta­la­ma­yüz­de 5,2’lik­ar­týþ­ger­çek­leþ­ti.­Þeh­re­ge­len­le­rin mil­li­yet­le­ri­ne­ba­kýl­dý­ðýn­da,­ilk­sý­ra­yý­yüz­de 13,7­o­ran­la­Al­man­lar­al­dý.­Al­man­la­rý­yüz­de 5,4­i­le­Ýn­gi­liz­ler,­yüz­de­4,8­i­le­Fran­sýz­lar, yüz­de­4,6­i­le­A­me­ri­ka­lý­lar­ve­Ý­tal­yan­lar­iz­le­di.­U­zun­yýl­lar­i­kin­ci­sý­ra­da­yer­a­lan­Rus­lar al­týn­cý­sý­ra­ya­ge­ri­ler­ken,­A­rap­ül­ke­le­rin­den ge­len­tu­rist­sa­yý­sýn­da­i­ki­yýl­dýr­or­ta­la­ma yüz­de­30-40­ar­týþ­ya­þan­dý.­Ýstanbul / aa

Mehmet Ali Talat, Ýngiltere’nin baþkenti Londra’ya yaptýðý ziyaret çerçevesinde düþünce kuruluþu Chatham House’da “Kýbrýs Barýþ Müzakereleri: Kýbrýs Türk Perspektifi” konulu bir konuþma yaptý.

Kýbrýs'ta zaman daralýyor KKTC CUMHURBAÞKANI TALAT, "ADADA BÝR ÇÖZÜM ÝÇÝN ÞUBAT AYI ORTASINA KADAR VAKTÝMÝZ VAR. DOLAYISIYLA SÜRECÝ OLDUKÇA HIZLANDIRMALIYIZ" DEDÝ. KKTC Cum­hur­baþ­ka­ný­Meh­met­A­li­Ta­lat,­Kýb­rýs so­ru­nun­da­çö­züm­i­çin­“Þu­bat­a­yý­or­ta­sý­na­ka­dar va­kit­ol­du­ðu­nu,­bir­an­laþ­ma­ya­va­ra­bil­mek­i­çin­sü­re­cin­ol­duk­ça­hýz­lan­dý­rýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni”­söy­le­di. Ta­lat,­ay­rý­ca­20­A­ra­lýk­ta­ya­pý­la­cak­AB­zir­ve­si­ne ka­dar­Kýb­rýs­so­ru­nu­nun­çö­zü­mü­ko­nu­sun­da­çok faz­la­þey­bek­le­me­di­ði­ni,­O­cak­a­yýy­la­bir­lik­te­sü­re­cin­hýz­lan­ma­sý­ný­bek­le­dik­le­ri­ni­i­fa­de­et­ti. Meh­met­A­li­Ta­lat,­Ýn­gil­te­re’nin­baþ­ken­ti­Lon­dra’ya­yap­tý­ðý­zi­ya­ret­çer­çe­ve­sin­de­dü­þün­ce­ku­ru­lu­þu­Chat­ham­Ho­u­se’da­“Kýb­rýs­Ba­rýþ­Mü­za­ke­re­le­ri:­Kýb­rýs­Türk­Pers­pek­ti­fi”­ko­nu­lu­bir­ko­nuþ­ma yap­tý.­Sir­Ki­e­ran­Pren­der­gast­baþ­kan­lý­ðýn­da­ya­pý­lan­ve­yo­ðun­il­gi­nin­ol­du­ðu­top­lan­tý­da­Ta­lat­ko­nuþ­ma­sý­na,­bir­yýl­dan­bu­ya­na­Kýb­rýs­so­ru­nu­na­bir çö­züm­ge­tir­mek­i­çin,­a­da­da­mü­za­ke­re­le­rin­de­vam­et­ti­ði­ni­ha­týr­la­ta­rak­baþ­la­dý­ve­An­nan­Pla­ný­nýn­2004­yý­lýn­da­red­de­dil­me­sin­den­bu­ya­na­Kýb­rýs Türk­ta­ra­fý­nýn­Kýb­rýs­so­ru­nu­nun­en­ký­sa­za­man­da çö­zül­me­si­ko­nu­sun­da­ki­ka­rar­lý­lý­ðý­ný­ko­ru­du­ðu­nu kay­det­ti.­“Kýb­rýs­Türk­le­ri,­Kýb­rýs­so­ru­nun­dan,­i­zo­las­yon­lar­dan,­e­ko­no­mik­ge­liþ­me­nin­ol­ma­ma­sýn­-

dan,­u­lus­la­ra­ra­sý­i­liþ­ki­le­re­sa­hip­o­la­ma­mak­tan,­u­lus­la­ra­ra­sý­a­re­na­da­tem­sil­e­di­le­me­mek­ten­do­la­yý, sý­kýn­tý­çe­ki­yor”­di­yen­Ta­lat,­do­la­yý­sýy­la­Kýb­rýs Tür­kü­nün­a­da­da­en­ký­sa­çö­zü­me­va­rýl­ma­sý­ný­is­te­di­ði­ni­vur­gu­la­dý.­Kýb­rýs­lý­Rum­la­rýn­da­Di­mit­ris Hirs­tof­yas’ý­ye­ni­li­der­le­ri­se­çe­rek­i­le­ri­ye­doð­ru­bü­yük­bir­a­dým­at­týk­la­rý­ný­kay­de­den­Ta­lat,­Hris­tof­yas’ýn­se­çil­me­si­nin­ar­dýn­dan­a­da­da­ba­rýþ­mü­za­ke­re­le­ri­nin­yü­rü­tül­dü­ðü­nü­ve­bir­yýl­dan­faz­la­bir­sü­re­dir­mü­za­ke­re­le­rin­de­vam­et­ti­ði­ni­an­lat­tý.­

me­ol­ma­dý­ðý­i­ma­jý­ný­o­luþ­tur­mak­is­te­ye­cek­le­ri­ni kay­det­ti.­2010­yý­lýn­da­KKTC’de­ya­pý­la­cak­Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­se­çim­le­ri­i­çin­ya­pý­la­cak­se­çim­kam­pan­ya­la­rý­çer­çe­ve­sin­de­i­se­mü­za­ke­re­le­re­bir­sü­re a­ra­ve­ril­mek­zo­run­da­­ka­lý­na­bi­le­ce­ði­ni­bil­di­ren Ta­lat,­“Bü­yük­o­la­sý­lýk­la­bu,­Þu­bat­a­yý­or­ta­sý­gi­bi­o­la­cak­týr.­Do­la­yý­sýy­la­Þu­bat­or­ta­sý­na­ka­dar­vak­ti­miz var.­Þu­bat­or­ta­sý­na­ka­dar­bir­an­laþ­ma­ya­va­ra­bil­mek­i­çin­sü­re­ci­ol­duk­ça­hýz­lan­dýr­ma­lý­yýz”­de­di. Ta­lat­bu­çer­çe­ve­de,­Rum­li­der­Hris­tof­yas­i­le haf­ta­da­i­ki­kez­yap­týk­la­rý­gö­rüþ­me­le­ri,­O­cak­a­yýn­“ÝKÝ ÖNEMLÝ DÖNÜM NOKTASI VAR” dan­i­ti­ba­ren­3’e­çý­ka­ra­cak­la­rý­ný­bil­dir­di.­Art­ar­da­3 “Ö­nü­müz­de­i­ki­ö­nem­li­dö­nüm­nok­ta­sý­var”­di­- tam­gün­bo­yun­ca­gö­rüþ­me­ye­baþ­la­ya­cak­la­rý­ný­i­fa­yen­Ta­lat,­bun­lar­dan­bi­ri­nin­20­A­ra­lýk­ta­ya­pý­la­cak de­e­den­Ta­lat,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­“Böy­le­ce­da­ha­faz­la AB­zir­ve­si­ol­du­ðu­nu,­di­ðe­ri­nin­i­se­2010­yý­lýn­da bir­i­ler­le­me­ve­ö­nem­li­ge­liþ­me­ler­bek­li­yo­ruz.­20­A­ra­KKTC’de­ya­pý­la­cak­Cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­se­çim­le­ri lýk­ta­ki­AB­zir­ve­si­ne­ka­dar­çok­faz­la­i­ler­le­me­bek­le­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Ta­lat,­AB­zir­ve­sin­de,­Tür­ki­- mi­yo­rum.­O­cak­a­yýy­la­bir­lik­te,­so­mut­so­nuç­lar­a­la­ye’nin­AB­ü­ye­lik­sü­re­ci­nin­de­ðer­len­di­ri­le­ce­ði­ni­ve bil­mek­i­çin­da­ha­hýz­lý­bir­sü­reç­bek­li­yo­ruz.” bir­i­ler­le­me­ra­po­ru­nun­ya­yým­la­na­ca­ðý­ný­ha­týr­la­ta­Tüm­bu­sü­reç­bo­yun­ca Tür­ki­ye’nin­Kýb­rýs­so­ru­rak,­do­la­yý­sýy­la­bu­nun­ö­nem­li­bir­zir­ve­o­la­ca­ðý­ný nu­nun­çö­zü­mü­ko­nu­sun­da­ki­­des­te­ðin­den­de­bah­ve­Kýb­rýs­lý­Rum­la­rýn­AB­nez­din­de­bas­ký­yý­ar­týr­- se­den­Ta­lat,­“Bu­sü­re­cin­ba­þa­rý­ya­u­laþ­ma­sý­i­çin,­Tür­mak­i­çin­Kýb­rýs­so­ru­nu­nun­çö­zü­mün­de­bir­i­ler­le­- ki­ye’nin­des­te­ði­çok­ö­nem­li­dir”­de­di.­Londra / aa

Eðitim-Bir-Sen, katsayý dâvâsýna müdahil olmak istiyor EÐÝTÝMCÝLER Bir­li­ði­Sen­di­ka­sý­(E­ði­tim-Bir-Sen), YÖK’ün­kat­sa­yý­a­da­let­siz­li­ði­ni­kal­dý­ran­ka­ra­rý­a­ley­hi­ne­Ýs­tan­bul­Ba­ro­su­ta­ra­fýn­dan­a­çý­lan­dâvâda,­Da­nýþ­tay’ýn­ver­di­ði­yü­rüt­me­yi­dur­dur­ma­ka­ra­rý­ü­ze­ri­ne,­da­va­ya,­da­va­lý­ya­nýn­da­mü­da­hil­ol­ma­ve­da­va­nýn­red­di­ta­le­biy­le­Da­nýþ­tay’a­baþ­vu­ru­da­bu­lun­du. Da­nýþ­tay­8.­Da­i­re­si’ne­ya­pý­lan­baþ­vu­ru­di­lek­çe­sin­de, fa­a­li­yet­ko­lu­nun­e­ði­tim­öð­re­tim­ol­ma­sý­nýn,­mü­da­ha­le­ta­le­bi­nin­ka­bu­lü­nü­ge­rek­tir­di­ði­be­lir­ti­le­rek,­dâ­vâcý­Ýs­tan­bul­Ba­ro­su’nun­ta­raf­eh­li­ye­ti­ka­bul­e­dil­di­-

ði­dik­ka­te­a­lý­nýr­sa,­Tür­ki­ye’de­150­bi­ni­aþ­kýn­e­ði­tim ve­ü­ni­ver­si­te­ça­lý­þa­ný­nýn­ü­ye­ol­du­ðu­E­ði­tim-BirSen’in­mü­da­ha­le­ta­le­bi­nin­dik­ka­te­a­lý­na­rak­ka­bu­lü ta­lep­e­dil­di.­Ya­sal­yet­ki­si­ni­kul­la­nan­dâvâ­lý­ku­ru­mun­kat­sa­yý­ka­ra­rýy­la­il­gi­li­iþ­le­mi­nin­a­çýk­ça­A­na­ya­sa­ve­2547­Sa­yý­lý­Ka­nun’a­uy­gun­ol­du­ðu­i­fa­de­e­di­len­baþ­vu­ru­da,­“Dâvâ­lý­ku­ru­mun­bu­iþ­le­mi­1999­yý­lýn­da­ki­dü­zen­le­mey­le­ay­ný­dýr.­O­za­man­uy­gu­la­nan kat­sa­yý­o­ra­ný­mah­ke­me­ka­ra­rýy­la­ip­tal­e­dil­me­yip yýl­lar­ca­uy­gu­la­nýr­ken,­bu­kez­hu­ku­ka­ay­ký­rý­ol­du­ðu­-

nun­ka­bu­lü­müm­kün­de­ðil­dir”­de­nil­di.­ Baþ­vu­ru­di­lek­çe­sin­de,­ü­ni­ver­si­te­sý­nav­la­rý­na­gi­ri­þin­ol­duk­ça­u­zun­ve­yo­ru­cu­bir­ma­ra­ton­ol­du­ðu,­dâvâ­lý­i­da­re­nin­iþ­le­mi­nin­ip­ta­li­ha­lin­de­sý­na­va gi­re­cek­yüz­bin­ler­ce­genç­ve­di­na­mik­bey­nin,­te­la­fi­si­im­kân­sýz­za­rar­la­ra­uð­ra­ya­ca­ðý­be­lir­ti­le­rek, yü­rüt­me­yi­dur­dur­ma­ka­ra­rý­nýn­da­hi­bu­öð­ren­ci­le­rin­mo­ra­li­ni,­psi­ko­lo­ji­si­ni­boz­du­ðu,­sý­na­va­ça­lýþ­ma­mo­ti­vas­yon­la­rý­ný­o­lum­suz­et­ki­le­di­ði­kay­de­dil­di.­Ankara / Fatih Karagöz

MEHMET KARA mkara@yeniasya.com.tr

n ­ a­ya­sa’nýn­ ge­çi­ci­ 15.­ mad­de­si­nin­ kal­dý­rýl­ma­sý­ve­12­Ey­lül’ü­ger­çek­leþ­ti­ren­Ke­nan­Ev­ren­i­le­ha­yat­ta­ki­di­ðer­dar­be­ci­le­rin­yar­gý­lan­ma­sý­i­çin­yo­lun­a­çýl­ma­sý­hak­kýn­da­ki­ ö­ne­ri­ler­ gün­de­me­ gel­di­ðin­de,­ “Hal­ka­ sor­sun­lar.­E­ðer­halk­‘e­vet’­der,­ge­çi­ci­15.­mad­de­yi kal­dý­rýr­sa,­ o­ za­man­ hiç­ yar­gý­la­ma­ya­ da­ ge­rek yok,­ben­in­ti­har­e­de­rim!”­di­ye­rek­ga­rip­bir­ce­vap­ ve­ren­ Ev­ren’in­ is­mi­nin­ ve­ril­di­ði­ cad­de­ler, o­kul­lar­bir­bir­i­sim­le­ri­ni­de­ðiþ­ti­ri­yor. Son­o­la­rak,­Mar­ma­ris’de,­be­le­di­ye­mec­li­sin­ce­ Ke­nan­ Ev­ren­ Bul­va­rý’nýn­ a­dý­nýn­ Cum­hu­ri­yet­ Bul­va­rý­ o­la­rak­ de­ðiþ­ti­ril­me­si­ne­ (AKP’li­ 4 mec­lis­ ü­ye­si­nin­ “ha­yýr”­ o­yu­na­ kar­þý­lýk­ CHP’li 11­mec­lis­ü­ye­si­nin­“e­vet”­o­yuy­la)­ka­rar­ve­ril­di. Ev­ren’e­ bu­na­ ü­zül­me­di­ði­ni­ söy­ler­ken,­ “O­ra­ya is­mi­mi­ben­koy­ma­dým­ki...­Ya­rýn­baþ­ka­sý­ge­lir, yi­ne­de­ðiþ­ti­rir”­di­ye­rek­gül­müþ! Ev­ren’in­sa­de­ce­is­mi­nin­bul­var­lar­dan­cad­de­ler­den­ de­ðiþ­ti­ril­me­si­ yet­mez,­ o­ dö­ne­min­ ta­ma­men­si­lin­me­si­i­çin­12­Ey­lül­ih­ti­la­li­nin­ü­rü­nü­ o­lan­ a­na­ya­sa­ de­ðiþ­me­li.­ Ýþ­te­ o­ za­man­ e­sas is­mi­si­lin­miþ­o­lur.

A

ESAS BEKÇÝ KÝM? Si­ya­set­bay­ram­da­ya­þa­nýn­“ses­siz­lik­ten”­son­ra­ tek­rar­ ha­re­ket­len­di.­ Baþ­ba­kan­ bir­ kö­þe­ ya­za­rý­nýn­“si­ya­set­çi­ler­az­ko­nu­þun­ca­ül­ke­ra­hat­lý­yor”­cüm­le­si­ne­sert­ce­vap­ver­di,­a­ma­par­ti­le­rin grup­top­lan­tý­la­rýn­da­söy­le­nen­söz­ler­den­son­ra da­ya­za­rýn­bu­cüm­le­si­a­de­ta­hak­lý­çýk­tý. Bay­ra­mýn­ he­men­ er­te­sin­de­ hem­ ik­ti­da­rýn hem­de­a­na­mu­ha­le­fet­par­ti­si­nin­grup­top­lan­tý­la­rý­ var­dý.­ Grup­la­rýn­da­ ko­nu­þan­ Er­do­ðan­ ve Bay­kal­ a­ra­sýn­da­ bek­çi­ po­le­mi­ði­ ya­þan­dý.­ Ön­ce Baþ­ba­kan­ ko­nuþ­tu.­ O­nur­ Öy­men’in­ Der­sim’le il­gi­li­söz­le­rin­den­son­ra­Bay­kal’ýn­“þaþ­kýn­lýk­i­çin­de­ ne­ ya­pa­ca­ðý­ný­ bil­mez­ bir­ ha­le”­ düþ­tü­ðü­nü söy­le­di.­ Pe­þin­den­ de­ Bay­kal’ýn­ “60­ yýl­ ön­ce­sin­den­ me­det­ um­ma,­ A­le­vi­ler­den­ sa­na­ ha­yýr­ yok, baþ­ka­ka­pý­ya...”­sö­zü­ne­a­týf­ya­pa­rak,­“Sa­yýn­Bay­kal,­sen­o­ka­pý­nýn­bek­çi­si­mi­sin?”­di­ye­sor­du. He­men­ ar­dýn­dan­ ko­nu­þan­ Bay­kal­ ce­va­bý­ný ver­di.­“O­ka­pý­yý­sa­hip­siz­mi­san­dýn.­(...)­O­ka­pý­nýn­bek­çi­si­yiz...” Sa­de­ce­bu­po­le­mi­ði­bi­le­dik­ka­te­a­lýr­sak­bay­ra­mý­nýn­ o­ hu­zur­ do­lu­ dört­ gü­nü­nün­ he­men er­te­si­gü­nün­de­na­sýl­si­ya­se­tin­es­ki­ha­li­ni­al­dý­ðý­ný­ gör­dük.­ Si­ya­set­te­ üs­lup­suz­luk­ta­ dur­mak yok­yo­la­de­vam… Po­le­mik­ten­son­ra­or­ta­ya­çý­kan­“bek­çi­kim?” so­ru­su­da­zi­hin­ler­de­kal­dý.­ NEFESÝ KESKÝN HOCALAR… Bay­ram­ ön­ce­sin­de­ Da­nýþ­tay’ýn­ “yü­rüt­me­yi dur­dur­ma”­ ka­ra­rý­ so­rul­du­ðun­da­ “Bay­ram­dan son­ra­ne­ben­ka­lý­rým­ne­Da­nýþ­tay­ka­lýr”­ce­va­bý­na­ bir­ an­lam­ ve­ri­le­me­yen­ Bü­lent­ A­rýnç’ýn bay­ram­dan­son­ra­ne­söy­le­ye­ce­ði­me­rak­la­bek­le­ni­yor­du.­A­rýnç,­“O­söz­ler­ge­li­þi­gü­zel­söy­len­di,­bir­an­la­mý­yok”­di­ye­rek­ce­vap­ver­di.­“Ye­ter ar­týk­ siz­den­ kur­tul­ma­nýn­ baþ­ka­ yo­lu­ yok’­ der gi­b i­ bir­ þey­ söy­l e­d ik…”­ di­y e­r ek­ ga­z e­t e­c i­l e­r i kas­tet­ti­ði­ni­söy­ler­ken­de­baþ­ka­bir­il­ginç­cüm­le­söy­le­miþ­ol­du. A­rýnç’ýn,­Tun­ce­li­Mil­let­ve­ki­li­Ka­mer­Genç­i­le­ ba­þý­ dert­te.­ Geç­ti­ði­miz­ haf­ta­ Genç,­ Mec­lis ge­nel­ku­ru­lun­da­öy­le­bir­söz­söy­le­di­ki,­A­rýnç, hay­li­ si­nir­len­di.­ “Sa­na­ an­la­ya­ca­ðýn­ dil­den­ ce­vap­ve­re­ce­ðim­de­Ge­nel­Ku­rul’da­de­ðil”­de­di. A­r ýnç’ý­ si­n ir­l en­d i­r en­ söz­ þuy­d u:­ “Sa­y ýn Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý,­za­man­za­man­ko­nuþ­ma­la­rýn­da­ að­lý­yor.­ Þim­di,­ ben­ ü­zü­lü­yo­rum ta­biîS­ bir­ Tür­ki­ye­ Cum­hu­ri­ye­ti­ dev­le­ti­nin hem­va­tan­da­þý­hem­mil­let­ve­ki­li­o­la­rak.­Ya­ni bir­ Hü­kû­met­ men­su­bu­ a­ca­ba­ ni­ye­ að­lý­yor? Bir­ye­ri­mi­að­rý­yor­ve­ya­bir­has­ta­lý­ðý­mý­var? Ü­zü­lü­yo­rum­ha­ki­ka­ten…”­ Bu­na­ce­vap­ve­ren­A­rýnç­i­se,­“Ben­si­zin­bu ka­dar­ter­bi­ye­dý­þý­ve­ah­lâk­dý­þý­iþ­ler­yap­tý­ðý­ný­zý­çok­me­rak­e­di­yor­dum­a­ma­bu­nun­se­be­bi­ni­ bul­dum,­ siz­de­ göz­ya­þý­ yok”­ de­di.­ Genç ko­nuþ­ma­ya­de­vam­et­ti:­“El­bet­te­ki­a­cý­lý­o­lay­la­ra­að­la­nýr,­a­ma­Hü­kû­me­tin­bel­li­bir­ma­ka­mý­na­ge­len­in­san­að­la­maz,­að­lar­sa­giz­li­yer­ler­de­ að­lar.­ Ha,­ bi­zim­ o­ra­da­ ne­fe­si­ kes­kin ho­c a­l ar­ var,­ böy­l e­ iþ­t e,­ o­k u­m ay­l a-mo­k u­may­la­gay­ri­ih­ti­ya­rî­að­la­ma­la­rý­gi­de­re­cek­du­a­lar­ fa­lan­ ya­pý­yor­ de­dim,­ ya­ni­ bir­ yar­dým­cý o­la­yým­di­ye,­o­nun­i­çin­söy­le­dim.” Bu­ ko­nuþ­ma­lar­dan­ son­ra­ Genç’in­ ü­fü­rük­çü ho­ca­lar­la­ta­ný­þýk­lý­ðý­or­ta­ya­çý­kar­ken,­A­rýnç­bu söz­le­re­–þim­di­lik-­ce­vap­ver­me­di­a­ma­bu­sö­zü or­ta­da­ bý­rak­ma­ya­ca­ðý­ da­ mu­hak­kak.­ Ba­ka­lým “ü­fü­rük­çü­ho­ca­po­le­mi­ði”­ne­re­ye­va­ra­cak…


6

YENÝASYA / 6 ARALIK 2009 PAZAR

YURT HABER

Þaban Aðabeyin hatýrasýna

Ambalaj atýklarý çöp deðil

BERGÜZAR PARLAK

SAMSUN ÇEVRE VE ORMAN ÝL MÜDÜRÜ ÖMER ALBAYRAK, AMBALAJ ATIKLARININ ÇÖP OLMADIÐINI BELÝRTEREK, BÝLÝNÇSÝZCE ÇÖPE ATILAN ATIKLAR SEBEBÝYLE TÜRKÝYE'DE MÝLYONLARCA LÝRANIN ÇÖPE GÝTTÝÐÝNÝ KAYDETTÝ.

u­gün­Kur­ban­Bay­ra­mý­nýn­bi­rin­ci­gü­nü. Þu­an­da­e­vi­mi­zin­kar­þý­sýn­da­bu­lu­nan­ca­mi­nin­i­çi­dol­muþ­ol­du­ðun­dan­dý­þa­rý­ya sec­ca­de­ler­se­ril­miþ,­her­kes­na­maz­vak­ti­ni­bek­le­mek­te.­Þu­an­da­i­se­her­kes­Hak­kýn­hu­zu­run­da­na­ma­za­dur­muþ,­Al­lah­hep­si­nin­i­ba­det­le­ri­ni­ve­kur­ban­la­rý­ný­ka­bul­et­sin­Ýn­þal­lah... Þa­ban­Dö­ðen­A­ða­bey­ve­fat­e­de­li­bir­a­ya­ya­kýn­za­man­geç­ti.­Ga­ze­te­miz­de­o­nun­la­il­gi­li­ya­yýn­la­nan­pek­çok­ya­zý­o­ku­dum­ve­or­tak­duy­gu­lar­i­çin­de­o­lan­bin­ler­ce­dos­tu­nun­ol­du­ðu­nu gör­düm,­bir­bi­ri­mi­zi­hiç­ta­ný­ma­sak­bi­le­ben­de hep­siy­le­ay­ný­duy­gu­la­rý­pay­la­þý­yo­rum. Þa­ban­ A­ða­be­yi­ dün­ya­ gö­züy­le­ ta­ný­mak kýs­met­ ol­ma­dý,­ o­nu­ yal­nýz­ca­ ya­zý­la­rýn­dan ta­ný­yor­dum. Mü­te­va­zî,­Al­lah’a­ya­kýn,­dün­ya­ya­me­sa­fe­li ke­sim­den...­Her­ga­ze­te­yi­al­dý­ðým­da­ö­zel­lik­le­o­nun­yaz­dý­ðý­bö­lü­mü­o­ku­ma­ya­baþ­lar­dým.­O­nun­ka­le­min­den­bî­ça­re­gön­lü­me­sý­zan­söz­le­rin­sa­mi­mi­ye­ti­ni­his­se­der­dim. Da­ha­ön­ce­bir­o­kul­da­mü­dü­rü­müz­u­nu­ta­ma­ya­ca­ðým­bir­söz­söy­le­miþ­ti:­‘Ar­ka­daþ­la­rý­nýz si­ze­Al­lah’ý­ha­týr­lat­sýn­ve­ya­si­ze­Al­lah’ý­ha­týr­lat­ma­yan­ki­þiy­le­ar­ka­daþ­ol­ma­yýn.’ Þa­ban­ A­ða­bey­ ka­le­miy­le­ her­ za­man­ Al­lah’ý­ ha­týr­la­tý­yor­du.­ O­ bu­ mü­ba­rek­ gö­re­vi hak­kýy­la­ye­ri­ne­ge­ti­rir­ken­yü­rek­le­ri­miz­bu­nu­his­se­di­yor­du,­bi­li­yor­duk­ki­her­gün­ga­ze­te­miz­de­ ya­zý­la­rýy­la­ in­san­la­ra­ fay­da­lý­ ol­ma­ya­ ça­lý­þan,­ mü­te­bes­sim,­ çok­ gü­zel­ ka­rak­ter­li­bir­a­ða­be­yi­miz­var.­O­nu­ta­ný­ma­sak bi­le­bi­li­yor­duk,­o­çok­i­yi­bir­in­san­dý.­ Bir­ Per­þem­be­ gü­nüy­dü.­ Ye­ni­ As­ya’nýn­ ilk say­fa­sýn­da­ Þa­ban­ A­ða­bey’in­ ol­duk­ça­ bü­yük mü­te­bes­sim­fo­toð­ra­fý­ný­gör­düm.­Ga­ze­te­i­ki­ye­ kat­lan­mýþ­tý,­ alt­ ta­raf­ta­ki­ ya­zý­yý­ o­ku­ya­ma­dým.­Fo­toð­ra­fý­gö­rün­ce­ak­lým­dan­þu­cüm­le­ler­ hýz­la­ geç­ti:­ Þa­ban­ A­ða­bey;­ An­ka­ra­ A­yaþ’ta­ki­te­sis­le­re­bir­o­ku­ma­prog­ra­mý­na­gel­se de­o­nun­la­ta­nýþ­sak,­böy­le­mü­ba­rek­bir­in­san­la­ ço­luk­ ço­cu­ðu­mu­zu­ ta­nýþ­týr­sak,­ bi­zim­le soh­bet­ et­se­ di­ye­ dü­þün­düm.­ Bir­ sü­re­ son­ra alt­ta­ki­ya­zý­yý­o­ku­dum.­Þa­ban­A­ða­bey’in­ve­fat ha­be­ri­ni;­göz­yaþ­la­rý­na­bo­ðul­dum... Se­nin­le­ta­nýþ­mak­ço­cuk­la­rý­mý­za­ta­nýþ­týr­mak a­hi­re­te­kal­mýþ­tý,­Þa­ban­A­ða­bey.­Has­ta­lý­ðýn­dan bi­le­za­ma­nýn­da­ha­ber­dar­o­la­ma­mýþ­tým.­ Bi­zi­çok­hü­zün­len­dir­din­Þa­ban­A­ða­bey,­hiç ta­ný­ma­dý­ðým­bir­in­sa­na­bu­ka­dar­i­çim­yan­ma­mýþ­tý­da­ha­ön­ce.­Bi­li­yo­rum­ki­sen­þim­di Ýn­þal­lah­cen­net­te­sin,­çok­sev­di­ðin­Pey­gam­ber E­fen­di­miz­(asm)­ve­Üs­ta­dý­mýz­la­bir­lik­te­sin, du­â­la­rý­mýz­sa­na­sa­ða­nak­ya­mur­lar­mi­sa­li­u­la­þý­yor.­Rab­bim­a­i­le­ne,­ça­lýþ­ma­ar­ka­daþ­la­rý­na, se­ni­se­ven­her­ke­se­sa­býr­lar­ver­sin. Ýn­þa­al­lah­ bu­ top­rak­lar­da­ bü­yü­yen­ da­ha ni­c e­ genç­l e­r i­m iz,­ ço­c uk­l ar­m ýz,­ se­n in­ de yü­rü­dü­ðün­bu­nur­lu­yol­da­bu­gü­zel­dâ­vâ­da se­nin­ gi­bi­ ni­ce­ ha­yýr­lý­ hiz­met­le­re­ ve­si­le­ o­lur­lar.­ Ber­zah­ â­le­min­den­ on­la­rý­ gü­lüm­se­ye­rek­sey­re­der­sin­Ýn­þal­lah.. Me­kâ­nýn­ fir­devs­ cen­net­le­ri­ ol­sun­ Þa­ban A­ða­bey.

B

Denizli'de deprem n DENÝZLÝ'NÝN A­cý­pa­yam­il­çe­sin­de­ki­­4.6­bü­yük­lü­ðün­de­ki­dep­rem­de,­Yas­sý­hü­yük­bel­de­sin­de­ba­zý­ev­le­rin­du­var­la­rý­nýn­çat­la­dý­ðý­bil­di­ril­di. Yas­sý­hü­yük­Bel­de­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Ha­lil­Ö­zo­nuk,­Sa­at­19.19’da­mey­da­na­ge­len­dep­rem­de ba­zý­ev­le­rin­du­var­la­rýn­da­çat­lak­la­rýn­o­luþ­tu­ðu­nu tes­pit­et­tik­le­ri­ni,­an­cak­ge­nel­o­la­rak­kor­ku­la­cak bir­du­ru­mun­ol­ma­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.­A­cý­pa­yam­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Dr.­Hu­lu­si­Þev­kan­i­se­dep­rem son­ra­sý­va­tan­daþ­la­rýn­ge­nel­o­la­rak­sa­kin­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.­Dep­rem­son­ra­sý­e­kip­ler­le­bir­lik­te ma­hal­le­le­ri­ve­yurt­la­rý­zi­ya­ret­et­tik­le­ri­ni,­va­tan­daþ­lar­la­gö­rüþ­tük­le­ri­ni­an­la­tan­Þev­kan,­‘’Va­tan­daþ­la­rýn­sa­kin­ol­du­ðu­nu­gör­dük.­Yet­ki­li­o­la­rak va­tan­daþ­la­rýn­ya­nýn­da­ol­du­ðu­mu­zu­his­set­tir­dik’’­þek­lin­de­ko­nuþ­tu.­Denizli/aa

Serik'te þiddetli yaðýþ n ANTALYA'NIN Se­rik­il­çe­sin­de­þid­det­li­ya­ðýþ ne­de­niy­le,­il­çe­mer­ke­zin­den­ge­çen­Kýz­De­re­si ta­þar­ken,­çok­sa­yý­da­ev­ve­iþ­ye­riy­le­ci­var­köy­ler­de­ki­se­ra­la­rý­su­bas­tý.­Ak­þam­sa­at­le­rin­de­baþ­la­yan­sa­ða­nak­ya­ðýþ­ve­fýr­tý­na­il­çe­de­ha­ya­tý­o­lum­suz­et­ki­le­di.­Ya­ðýþ­ne­de­niy­le­il­çe­mer­ke­zin­den ge­çen­Kýz­De­re­si­ta­þar­ken,­bod­rum­ve­­ze­min kat­lar­da­ki­ev­ve­iþ­yer­le­ri­ni­de­su­bas­tý.­Þid­det­li ya­ðýþ,­u­la­þý­mý­da­o­lum­suz­et­ki­ler­ken,­çok­sa­yý­da a­raç­yol­da­kal­dý,­ba­zý­a­raç­la­rýn­i­se­sü­rük­len­di­ði gö­rül­dü.­Ya­ðýþ­ne­de­niy­le­il­çe­nin­ba­zý­ke­sim­le­rin­de­e­lek­trik­ve­su­ke­sin­ti­le­ri­ya­þan­dý.­Se­rik­Be­le­di­ye­si­e­kip­le­ri,­za­rar­gö­ren­va­tan­daþ­la­ra­yar­dým­cý­ol­mak­i­çin­­ça­lýþ­ma­baþ­lat­tý.­Ça­lýþ­ma­lar­da kul­la­nýl­mak­ü­ze­re­ö­zel­þir­ket­le­re­a­it­iþ­ma­ki­ne­le­ri­nin­de­ki­ra­lan­dý­ðý­bil­di­ril­di.­Þid­det­li­ya­ðý­þýn Se­rik’in­köy­le­rin­de­de­et­ki­li­ol­du­ðu­ve­ba­zý­se­ra­la­rýn­su­al­týn­da­kal­dý­ðý­be­lir­til­di.­Antalya/aa

SAMSUN Çev­re­ ve­ Or­man­ Ýl­ Mü­dü­rü­ Ö­mer Al­bay­rak,­Sam­sun’da­bir­yýl­i­çin­de­am­ba­laj­a­týk­la­rý­nýn­ çö­pe­ git­me­si­nin­ dü­zen­li­ o­la­rak­ ön­len­me­si­ha­lin­de­yak­la­þýk­1­mil­yon­TL’nin­ge­ri ka­za­ný­la­bi­le­ce­ði­ni­be­lirt­ti.­Ü­rün­le­rin­cam,­ka­ðýt,­ plas­tik,­ kar­ton,­ me­tal­ ve­ kom­po­zit­ (ka­ðýt i­çe­cek­ku­tu­la­rý)­gi­bi­am­ba­laj­lar,­kul­la­ným­son­ra­sý­ay­rýþ­tý­rýl­ma­dan­çö­pe­a­týl­dý­ðý­i­çin­cid­di­e­ko­no­mik­ka­yýp­la­ra­yol­a­çý­yor.­Ge­ri­dö­nü­þü­mü o­lan­ ve­ e­ko­no­mi­ye­ ka­zan­dý­rý­la­bi­len­ am­ba­laj a­týk­la­rý,­be­le­di­ye­le­rin­bu­ko­nu­ü­ze­rin­de­has­sa­si­yet­le­dur­ma­ma­la­rý­ve­va­tan­daþ­la­rýn­ge­re­ken ö­ze­ni­ gös­ter­me­me­le­ri­ ne­de­niy­le­ ‘’çöp’’­ mu­a­me­le­si­gö­rü­yor.­Çev­re­ve­Or­man­Ba­kan­lý­ðý­nýn ve­ri­le­ri­ne­ gö­re­ Tür­ki­ye’de­ gün­de­ yak­la­þýk­ 65 bin­ton­çöp­ü­re­ti­li­yor,­bu­çöp­le­rin­yüz­de­1520’si­ni­ i­se­ ge­ri­ ka­za­ný­la­bi­lir­ a­týk­lar­ o­luþ­tu­ru­yor.­Am­ba­laj­a­týk­la­rý­nýn­çöp­de­ðil­‘’ham­mad­de’’­ ol­du­ðu­ vur­gu­la­nýr­ken­ bir­ ton­ kul­la­nýl­mýþ ka­ðýt,­ ge­ri­ ka­za­nýl­dý­ðýn­da­ 16­ a­det­ çam­ a­ða­cý­-

nýn,­ bir­ ton­ kul­la­nýl­mýþ­ ga­ze­te­ ka­ðý­dý ge­ri­ ka­za­nýl­dý­ðýn­da­ i­se­ 8­ a­det­ çam­ a­ða­cý­nýn­ke­sil­me­si­nin­ön­len­miþ­o­la­ca­ð ý­ be­l ir­t i­l i­y or.­ Cam,­ plas­t ik, me­tal­ ve­ kom­po­zit­ler­ de­ ay­rý­ ay­rý ay­rý­ top­la­na­rak­ e­ko­no­mi­ye­ ka­zan­dý­rý­lýr­ken,­bi­linç­siz­ce­çö­pe­a­tý­lan­ ve­ be­le­di­ye­le­rin­ ko­nu­ ü­ze­rin­de

dur­ma­ma­sý­ ne­de­niy­le­ Tür­ki­ye’de­ mil­yon­lar­ca­li­ra­çö­pe­gi­di­yor. Sam­sun­ Çev­re­ ve­ Or­man­ Ýl­ Mü­dü­rü­ Ö­mer­ Al­bay­rak,­ yap­tý­ðý­ a­çýk­la­ma­da,­2004’te­yü­rür­lü­ðe­gi­ren­ Am­ba­laj­ ve­ Am­ba­laj­ A­týk­la­rý­n ýn­ Kon­t ro­l ü­ Yö­n et­m e­l i­ð i­n e gö­re­ her­ be­le­di­ye­nin­ li­sans­lý­ Top­-

“BELEDÝYELER ÝMARA VERDÝÐÝ ÖNEMÝ ÇEVREYE DE VERMELÝ” YÖNETMELÝÐE göre belediyelerin anlaþtýðý lisanslý Toplama Ayrýþtýrma Tesisinin, belediye sýnýrlarý içindeki büyük yerleþim yerlerine ambalaj atýklarýný ayrý ayrý toplamak için kumbaralar yerleþtirmesi, bu konuda vatandaþlarýn bilgilendirilmesi ve atýklarýn düzenli olarak toplanmasý gerektiðini belirten Albayrak, belediyelerin de çalýþmalarý yakýndan takip etmeleri gerektiðini söyledi. Belediyelerin meclislerinde, ambalaj atýklarýnýn çöpe atýlmamasý için ve diðer çevre sorunlarýyla ilgili kararlar alarak vatandaþlar üzerinde yaptýrým oluþturabileceklerine iþaret eden Albayrak, ‘’Belediyeler için imar ne kadar önemli ise çevre ile ilgili sorunlar da önemli olmalý. Pek çok belediyede çevre mühendisi istihdam edilmemiþ. Belediyeler imar bürolarýný güçlendirdikleri kadar çevre ile ilgili birimlerini de güçlendirmeliler’’ diye konuþtu.

la­ma-Ay­rýþ­týr­ma­ Te­si­si­ (TAT)­ i­le­ an­laþ­ma­sý ve­am­ba­laj­a­týk­la­rý­nýn­kay­na­ðýn­dan­ya­ni­ev­ler­den,­iþ­yer­le­rin­den­ve­ya­o­kul­lar­dan­ay­rýþ­tý­rý­la­rak­ top­lan­ma­sý­ ge­rek­ti­ði­ni­ an­lat­tý.­ Bü­yük­þ e­h ir­ Be­l e­d i­y e­s i­ sý­n ýr­l a­r ý­ i­ç in­d e­ gün­d e yak­la­þýk­450­ton­çöp­top­lan­dý­ðý­ný­bu­nun­en az­ yüz­d e­ 10’u­n un­ am­b a­l aj­ a­t ý­ð ý­ ol­d u­ð u­n u söy­le­yen­Al­bay­rak,­‘’Bir­yýl­i­çin­de­am­ba­laj­a­týk­l a­r ý­n ýn­ dü­z en­l i­ o­l a­r ak­ çö­p e­ git­m e­s i­n in ön­len­me­si­ha­lin­de­yak­la­þýk­1­mil­yon­TL­ge­ri ka­z ý­n ý­l a­b i­l ir’’­ de­d i.­ Ge­r i­ kal­m ýþ­ ül­k e­l er­d e am­b a­l aj­ a­t ýk­l a­r ý­n ýn­ çöp­t en­ ay­r ýþ­t ý­r ýl­d ý­ð ý­n ý Tür­ki­ye’de­de­bu­man­za­ra­nýn­ya­þan­dý­ðý­na­i­þa­ret­ e­den­ Al­bay­rak,­ bu­na­ son­ ver­mek­ i­çin bi­linç­li­ va­tan­daþ­la­ra­ ö­nem­li­ rol­ düþ­tü­ðü­nü, va­tan­daþ­la­rýn­be­le­di­ye­ler­ü­ze­rin­de­bas­ký­ku­ra­rak­ bu­lun­duk­la­rý­ yer­le­þim­ ye­ri­ne­ am­ba­laj a­týk­la­rý­nýn­ ay­rý­ ay­rý­ top­lan­ma­sý­ný­ sað­la­mak i­çin­ kum­ba­ra­lar­ ko­nul­ma­sý­ný­ is­te­ye­bi­le­cek­le­ri­ni­kay­det­ti.­Samsun/aa

Çorum’da suya zam n ÇORUM Be­le­di­ye­si,­ar­tan­ma­li­yet­le­rin­kar­þý­lan­ma­sý­ve­ye­ni­hiz­met­le­rin­su­nul­ma­sý­ge­rek­çe­siy­le­iç­me­su­yu­na­yüz­de­30­zam­ka­ra­rý al­dý.­Ço­rum­lu­lar,­ye­ni­yýl­la­bir­lik­te­su­yu­zam­lý kul­la­na­cak.­Be­le­di­ye­Mec­li­si’nin­a­ra­lýk­a­yý­o­tu­ru­mun­da­su­ya­zam­ge­ti­ril­me­si­gö­rü­þül­dü.­Ar­tan­ma­li­yet­ler­ve­ye­ni­hiz­met­ler­ya­pýl­ma­sý­i­çin su­ya­zam­ge­lir­ken,­ö­nü­müz­de­ki­ay­dan­i­ti­ba­ren­25­to­na­ka­dar­yüz­de­30,­25­ton­ve­ü­ze­ri tü­ke­ten­ler­i­se­i­ki­kat­faz­la­zam­lý­ö­de­me­ya­pa­cak.­‘Su­zam­mý’­hak­kýn­da­Mec­lis­ü­ye­le­ri­ni­bil­gi­len­di­ren­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Mu­zaf­fer­Kül­cü, “Sam­sun,­A­mas­ya,­To­kat,­Yoz­gat­ve­Çan­ký­rý il­le­rin­de­ki­su­tü­ke­tim­le­ri­ne­uy­gu­la­nan­fi­yat­la­rý a­raþ­týr­dýk.­Sam­sun­dý­þýn­da­di­ðer­il­ler­den­da­ha dü­þük­su­sa­tý­yo­ruz.­Bu­þe­kil­de­de­vam­et­me­miz­müm­kün­de­ðil.­Ar­tan­ma­li­yet­ler­ve­ye­ni hiz­met­ler­yap­ma­mýz­ne­de­niy­le­bir­zam­yap­mak­zo­run­da­yýz”­de­di.­Çorum/cihan

5 araç kundaklandý Menderes Havzasý’nda yer alan Bayýndýr, Osmanlý döneminde de çiçek üretiyordu. Saray, medrese ve hastanelere gül fidaný gönderilmesi nedeniyle eskiden “Gülbahçe” diye anýlýyordu.

Bayýndýr ilçesi, ‘çiçekle’ kalkýnýyor GELENEKSEL ta­rým­ü­rün­le­rin­den­al­ter­na­tif­ü­rün­le­re­yö­ne­len­Ýz­mir’in­20­bin­nü­fus­lu­Ba­yýn­dýr il­çe­si,­‘çi­çek­le’­kal­ký­ný­yor.­600’ün­ü­ze­rin­de­a­i­le, kur­duk­la­rý­kü­çük­iþ­let­me­ler­le­il­çe­yi­Tür­ki­ye’nin çi­çek­ü­re­tim­mer­ke­zi­ha­li­ne­ge­tir­di.­Ýl­çe­nin­çi­çek­ten­yýl­lýk­ka­zan­cý­20­mil­yon­li­ra­yý­a­þý­yor.­­Ta­rým­sal­Kal­kýn­ma­Ko­o­pe­ra­ti­fi­ça­tý­sý­al­týn­da­güç­bir­li­ði­ya­pan­ü­re­ti­ci­ler,­teþ­vik­ve­ril­me­si­ha­lin­de bu­a­lan­da­söz­sa­hi­bi­o­lan­Hol­lan­da’ya­ra­kip­o­la­cak­la­rý­ný­id­di­a­e­di­yor.­En­bü­yük­a­lý­cý­la­rý­i­se­be­le­-

di­ye­ler­o­luþ­tu­ru­yor.­Son­i­ki­yýl­da­Ýz­mir­ve­Ýs­tan­bul­bü­yük­þe­hir­be­le­di­ye­le­ri­4,5­mil­yon­TL’lik­çi­çek­al­dý.­Ýz­mir­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­si­söz­leþ­me­li ü­re­tim­yap­tý­rý­yor.­Kü­çük­Men­de­res­Hav­za­sý’nda yer­a­lan­Ba­yýn­dýr,­Os­man­lý­dö­ne­min­de­de­çi­çek ü­re­ti­yor­du.­Sa­ray,­med­re­se­ve­has­ta­ne­le­re­gül­fi­da­ný­gön­de­ril­me­si­ne­de­niy­le­es­ki­den­“Gül­bah­çe” di­ye­a­ný­lan­böl­ge­de­bir­kaç­yýl­ön­ce­si­ne­ka­dar­ev bah­çe­le­rin­de­ya­pý­lan­çi­çek­ü­re­ti­mi­bu­gün­bir­sa­na­yi­ha­li­ne­dö­nüþ­tü.­Ýl­çe­nin­en­ö­nem­li­ge­çim

kay­na­ðý­o­lan­pa­muk­ve­do­ma­tes­ye­ri­ni­baþ­ka­ü­rün­le­re­bý­rak­tý.­Pa­mu­ðun­ye­ri­ni­mý­sýr,­do­ma­te­sin ye­ri­ni­de­çi­çek­al­dý.­Ku­ru­tul­muþ­do­ma­tes­le­bi­li­nen­Ba­yýn­dýr­son­yýl­lar­da­ye­tiþ­tir­di­ði­çi­çek­ler­ler de­a­dýn­dan­söz­et­ti­ri­yor.­Ba­yýn­dýr­Çi­çek­çi­ler­Ko­o­pe­ra­ti­fi­Baþ­ka­ný­Er­soy­Sü­mer­kan’ýn­ver­di­ði­bil­gi­ye­gö­re­il­çe­de­600­çe­þi­din­ü­ze­rin­de­çi­çek­ve­süs bit­ki­si­ye­tiþ­ti­ri­li­yor.­Kü­çük­a­i­le­iþ­let­me­le­ri­þek­lin­de­ku­ru­lan­çi­çek­ü­re­tim­bah­çe­le­ri­nin­en­i­yi­a­lý­cý­la­rý­a­ra­sýn­da­be­le­di­ye­ler­yer­a­lý­yor.Ýzmir/cihan

Orman yangýnlarýnda bu saatlere dikkat! n ÇANAKKALE Or­man­Böl­ge­Mü­dür­lü­ðü­ve­ri­le­ri­ne­gö­re,­or­man­yan­gýn­la­rý­nýn­en­çok­10.00-16.00 sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da­çýk­tý­ðý­be­lir­len­di.­Ça­nak­ka­le­Or­man­Böl­ge­Mü­dür­lü­ðü­ve­ri­le­rin­den­der­le­nen­bil­gi­le­re­gö­re,­Ça­nak­ka­le­Or­man­Böl­ge­Mü­dür­lü­ðü gö­rev­sa­ha­sýn­da­son­on­yýl­da­çý­kan­443­a­det­yan­gýn­da,­7­bin­331­hek­tar­a­lan­za­rar­gör­dü.­­Yan­gýn­la­rýn­yüz­de­95’i­10:00-16:00­sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da­çý­kar­ken,­06:00-10:00­sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da­çý­kan­22­yan­gýn­da­26­hek­tar,­10:00-16:00­sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da­çý­kan 261­yan­gýn­da­6­bin­992­hek­tar,­16:00-20:00­sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da­ki­112­yan­gýn­da­265­hek­tar,­20:00-24:00 sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da­çý­kan­21­yan­gýn­da­20­hek­tar, 24:00-06:00­sa­at­le­ri­a­ra­sýn­da­ki­27­yan­gýn­da­i­se­28 hek­tar­a­lan­za­rar­gör­dü.­Yet­ki­li­ler,­10:00-16:00­sa­at­le­ri­nin­in­san­la­rýn­en­yo­ðun­o­la­rak­a­çýk­a­lan­lar­da bu­lun­du­ðu­sa­at­ler­ol­du­ðu­nu,­bu­sa­at­ler­de­pik­nik ve­ço­ban­a­te­þi­i­le­ö­zel­lik­le­tar­la­te­miz­li­ði­ve­a­nýz yak­ma­o­lay­la­rý­nýn­ar­tý­ðý­ný­bil­dir­di.­Çanakkale/aa

Aliaða'nýn yollarý aðaçlandýrýlacak n CUMHURBAÞKANI Ab­dul­lah­Gül’ün­hi­ma­ye­sin­de­2­ay­ön­ce­baþ­la­tý­lan­“A­ðaç­lan­dýr­ma­ve­E­roz­yon Kon­tro­lü­Se­fer­ber­li­ði”­kap­sa­mýn­da­A­li­a­ða’nýn­Me­ne­men­sý­ný­rýn­dan­Ber­ga­ma­sý­ný­rý­na­ka­dar­o­lan­yol ke­na­rý­A­li­a­ða­Kay­ma­kam­lý­ðý,­Or­man­Ýþ­let­me­ve Ka­ra­yol­la­rý­ta­ra­fýn­dan­Tüp­raþ­spon­sor­lu­ðun­da­a­ðaç­lan­dý­rý­lý­yor.­A­li­a­ða­Kay­ma­ka­mý­Ýb­ra­him­Kek­lik yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da;­“Sa­yýn­Cum­hur­baþ­ka­ný­mý­zýn hi­ma­ye­sin­de­baþ­la­tý­lan­a­ðaç­lan­dýr­ma­se­fer­ber­li­ði­ne biz­de­des­tek­ve­ri­yo­ruz.­Ber­ga­ma’dan,­Me­ne­men­sý­ný­rý­na­ka­dar­o­lan­yol­ke­nar­la­rý­mý­zý­a­ðaç­lan­dýr­mak i­çin­ça­lýþ­ma­la­ra­baþ­la­dýk.­Bu­ça­lýþ­ma­mýz­da­2009­yý­lý­na­ka­dar­Tüp­raþ’ýn­18.240­TL­bir­kat­sý­sý­ol­muþ­tur. Ben­Tüp­raþ­yö­ne­tim­ku­ru­lu­na­ve­Tüp­raþ­ça­lý­þan­la­rý­na­te­þek­kür­e­di­yo­rum"­dedi.­Ýzmir/iha

n KOCAELÝ'NÝN Geb­ze­il­çe­si­ne­bað­lý­Hu­zur­kent­blok­la­rý­246­so­kak­ta­park­ha­lin­de­ki­5­a­raç kun­dak­lan­dý.­E­di­ni­len­bil­gi­ye­gö­re­sa­at­02.15 sý­ra­la­rýn­da­Geb­ze­il­çe­si­ne­bað­lý­Hu­zur­kent blok­la­rý­246­so­kak­ta­park­ha­lin­de­bu­lu­nan­5­a­det­a­raç­ben­zin­dö­kü­le­rek­kun­dak­lan­dý.­Kun­dak­lan­ma­so­nu­cu­he­nüz­kim­li­ði­be­lir­le­ne­me­yen­ki­þi­ve­ya­ki­þi­ler­ya­ný­cý­mad­de­dö­ke­rek­park ha­lin­de­ki­o­to­mo­bil­le­ri­a­te­þe­ver­di.­Bu­sý­ra­da­ilk a­lev­a­lan­41­NS­435­pla­ka­lý­Ford­Con­nect­mar­ka­a­raç­a­lev­a­la­rak­pat­la­ma­lar­la­be­ra­ber­yo­lun alt­ta­ra­fýn­da­ki­in­þa­at­te­me­li­ne­düþ­tü.­Bu­sý­ra­da a­larm­ve­pat­la­ma­ses­le­ri­ne­u­ya­nan­va­tan­daþ­la­rýn­a­ra­dý­ðý­Geb­ze­Ýt­fa­i­ye­e­kip­le­ri­ya­nan­5­a­ra­ca mü­da­he­le­et­ti.­­Kun­dak­lan­ma­so­nu­cu­41­NS 435­pla­ka­lý­Ford­Con­nect,­41­U­4502­pa­la­ka­lý Re­no­Kan­go­o,­41­UC­236­pla­ka­lý­Re­no­Ra­in­bow­mar­ka­a­raç­lar­ta­ma­men­ya­nar­ken,­34­ZN 2411­pla­ka­lý­Ford­Fo­cus­ve­34­EG­2453­pla­ka­lý Re­no­Kan­go­o­mar­ka­a­raç­lar­da­bü­yük­mad­dî za­rar­gör­dü.­O­lay­ye­ri­ne­ge­len­po­lis­e­kip­le­ri­ne o­lay­la­il­gi­li­bil­gi­ve­ren­a­part­man­sa­kin­le­ri,­a­raç­la­rý­a­te­þe­ve­rip­ka­çan­ki­þi­ve­ya­ki­þi­ler­hak­kýn­da bil­gi­le­ri­nin­ol­ma­dý­ðý­ný­bil­dir­di­ler.­Ay­rý­ca­ak­þam­sa­at­le­rin­de­2­a­ra­cýn­da­ha­a­part­man­ö­nün­de­ki­ga­raj­da­kun­dak­la­na­rak­ya­kýl­dý­ðý­bil­di­ril­di. Her­i­ki­kun­dak­la­ma­o­la­yýy­la­il­gi­li­ge­niþ­çap­lý so­ruþ­tur­ma­baþ­la­týl­dý.­Kocaeli/aa

Diyarbakýrlý çocuklar okula kazandýrýldý Açtýklarý baraj kapaklarýný kapatmayan yetkililer, milyonlarca balýðýn telef olmasýna, barajýn da susuz kalmasýna sesep oldular.

Barajda su bitince balýklar telef oldu KOCAELÝ'DE sulama barajýnýn kapaklarý açýk unutulunca, barajda su kalmadý. Barajdaki suyun bitmesi üzerine balýk ölemleri baþ gösterdi. Kartepe ilçesinde bulunan ve tarým arazilerinin sulanmasý için kullanýlan Devlet Su Ýþleri’ne baðlý Ketence barajýnda tam anlamýyla katliam yaþandý. Yaklaþýk 1 hafta önce açtýklarý baraj kapaklarýný tekrar kapatmayan yetkililer hem barajýn kurumasýna, hem de milyonlarca balýðýn telef olmasýna neden oldu. Baraj kapaklarýnýn açýlmasýyla, aralarýnda kefal, sazan, istakoz, yayýn gibi milyonlarca balýk kilizderesi’ne toplandý. Güçlükle yetiþtirilen ve büyümeleri 3 yýlý bulan

bu balýklarýn telef olmasý yetkilileri de çileden çýkarttý. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kartepe Kaymakamý Mustafa Ünaldý gördüðü manzara karþýsýnda adeta þaþkýna döndü. Kaymakam Ünaldý, beraberinde geldiði jandarma ekiplerine talimat vererek baraj kapaklarýný açan kiþilerin bir an önce bulunmasýný istedi. Ölen balýklarýn dýþýnda 20 metre karelik alanda toplanan ve can çekiþen balýklar için kaymakamlýk, belediye ve amatör balýkçýlar adeta seferber oldu. Amatör balýkçýlar kovalarla yaþam savaþý veren balýklarý toplayarak 3 tonluk su tanklarýna taþýdý. Kocaeli/cihan

MÝLLÎ E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý’nca­(MEB)­ge­çen­yýl uy­gu­lan­ma­ya­baþ­la­nan­Ye­tiþ­ti­ri­ci­Sý­nýf­Öð­re­tim­Prog­ra­mý­(YE­SÖP)­kap­sa­mýn­da­Di­yar­ba­kýr’da­ak­ran­la­rý­i­le­o­ku­la­baþ­la­ma­mýþ­9­bin­800 ço­cuk­o­ku­la­ka­zan­dý­rýl­dý.­Tür­ki­ye­Ýs­ta­tis­tik­Ku­ru­mu’nca­(TÜ­ÝK)­uy­gu­la­nan­‘’Ad­re­se­Da­ya­lý Nü­fus­Ka­yýt­Sis­te­mi’’­(ADNK)­ça­lýþ­ma­la­rý­kap­sa­mýn­da­Tür­ki­ye­ge­ne­lin­de­hiç­o­ku­la­git­me­miþ 198­bin­ço­cu­ðun­tes­pit­e­dil­me­si­nin­ar­dýn­dan Mil­li­E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý’nýn­ta­li­ma­tý­ü­ze­ri­ne­Di­yar­ba­kýr’da­da­o­kul­la­hiç­ta­nýþ­ma­yan­16­bin 500­ço­cu­ðun­e­ði­ti­me­ka­zan­dý­rýl­ma­sý­a­ma­cýy­la YE­SÖP­uy­gu­la­ma­sý­na­baþ­lan­dý.­Di­yar­ba­kýr Mil­li­E­ði­tim­Þu­be­Mü­dü­rü­Fay­sal­Ya­þa,­yap­tý­ðý a­çýk­la­ma­da,­ge­çen­yýl­Di­yar­ba­kýr’da­o­ku­la­hiç git­me­miþ­16­bin­500­ço­cuk­tes­pit­et­tik­le­ri­ni­i­fa­de­e­de­rek,­yü­rü­tü­len­yo­ðun­ça­lýþ­ma­lar­so­nu­cu bu­ço­cuk­lar­dan­9­bin­800’ü­nü­o­kul­laþ­týr­dýk­la­rý­ný­söy­le­di.­Kent­te,­YE­SÖP’ün­Tür­ki­ye­ge­ne­lin­de­uy­gu­lan­dý­ðý­25­pi­lot­il­de­a­çý­lan­sý­nýf­sa­yý­sý­nýn da­üs­tün­de­sý­nýf­aç­týk­la­rý­ný­be­lir­ten­Ya­þa,­‘’O­kul­la­hiç­ta­nýþ­ma­mýþ­ço­cuk­la­ra­hýz­lan­dý­rýl­mýþ e­ði­tim­ve­ri­le­rek­ak­ran­la­rý­i­le­e­ði­ti­me­de­vam­et­me­le­ri­ni­sað­la­mak­i­çin­Di­yar­ba­kýr’da­ge­çen­yýl top­lam­173­sý­nýf­aç­týk.­Bu­ça­lýþ­ma­lar­so­nu­cu­9 bin­800­ço­cuk­o­kul­lu­ol­du.­Ge­ri­ye­ka­lan­6­bin 700­ço­cu­ðun­o­kul­la­ta­nýþ­ma­sý­i­çin­ça­lýþ­ma­la­rý­mýz­sü­rü­yor’’­de­di.­Diyarbakýr/aa


7

YENÝASYA / 6 ARALIK 2009 PAZAR

DÜNYA

Türklerle Japonlar arasýndaki farklar

SENTEZ

El Kaide’nin eylem felsefesi UMUT YAVUZ yavuz@yeniasya.com.tr

eri geldikçe bu sütunlardan Ýslam adýna terör suçu iþleyenlerin Ýslamiyet’e gayrimüslimlerden daha büyük zarar verdiklerini dile getiriyoruz. Biz genel olarak Ýslamiyet’in imajýna verdiði zarardan dem vuruyorken, esas itibariyle can kaybý anlamýnda da durumun böyle olduðunu görmek bizi þaþýrtmadý. ABD’nin Terörle Mücadele Merkezi’nde yapýlan bir araþtýrmayý Alman Der Spiegel dergisi geniþ olarak haberleþtirdi. Biz de araþtýrma sonuçlarýný bu kaynaktan duyduk. Buna göre El Kaide ve onun taþeronu olan terör örgütlerinin üstlendiði ve 2004-2008 yýllarý arasýnda gerçekleþen 313 saldýrýda toplam 3010 kiþi hayatýný kaybetmiþ. Bu saldýrýlara 2004’teki Madrid ve 2005’teki Londra metro saldýrýlarý da dahil. Buna raðmen El Kaide’nin üstlendiði bu saldýrýlarda ölenlerin sadece 371’i, yani yüzde 12’sini batýlýlar oluþturuyor. Yani gayrimüslimler... Araþtýrma raporunu kaleme alan üç kiþiden ikisi Müslüman. Scott Hefstein, Nasýr Abdul-

Y

Almanlar minare yasaðýna karþý n ALMANLARIN ö nem li bir bölümü minare yasaðýna karþý çýkýyor. ‘’Bild am Sonntag’’ gaze te si nin bin ki þi ü ze rin de yaptýðý anket, Almanlarýn yüzde 48’i nin mi na re ya sa ðý na karþý çýktýðýný, yüzde 38’inin ise yasaða onay verdiðini gösterdi. Anket sonuçlarýna göre, Almanya’nýn Batý eyaletlerinde yaþayanlarýn yüzde 51’i minare yasaðýna karþý çýkarken, yasak isteyenlerin oraný yüzde 37 oldu. Doðu eyaletlerinde ise minare yasaðý isteyenlerin oraný yüzde 37, istemeyenlerin o ra ný yüz de 44 ol du. Sos yal Demokrat Parti (SPD) taraftarlarý ve çoðunluðunu 65 yaþ üstü Almanlarýn oluþturduðu grup, minare yasaðýný onaylarken, yüksek eðitim alan kiþilerin ve Yeþiller Parti’si seçmenle ri nin ya sa ða kar þý ol duk la rý belirlendi. Berlin / aa

Cidde’de sel bilançosu artýyor n SUUDÝ Arabistan’da Kasým so nun da ya ðan þid det li yað murun sebep olduðu sel felake tin de ö len le rin sa yý sý nýn 109’a yükseldiði bildirildi. Cidde Si vil Sa vun ma Mü dü rü Muhammed El Karni’nin yaptýðý açýklamaya göre, hala 39 ki þi ye u la þý la ma dý, ö len le rin sa yý sý 109’a çýk tý. El Kar ni, 1313 ailenin çeþitli merkezlere geçici süre için yerleþtirildiðini belirterek, sel felaketinde 4664 aracýn hasar gördüðünü söyledi. Selden etkilenen bazý okullarýn tamir edilmesi sebebiyle kýsa süre için kapatýldýðý kaydedildi. Cidde / aa

lah ve Muhammed el Ubeydi raporu hazýrlarken sadece El Kaide’nin üstlendiði saldýrýlarý dikkate almýþlar. Rapor özellikle saldýrýlarda ölenleri “batýlý ve batýlý olmayan” diye ikiye ayýrmýþ. Burada “batýlý her kiþi ayný zamanda gayrimüslimdir” gibi bir genellemenin yanýsýra, “batýlý olmayan da muhakkak Müslümandýr” gibi bir anlayýþ benimsenmiþ. Halbuki batýlýlar arasýnda Müslümanlar olabileceði gibi, El Kaide’nin sözgelimi Irak’ta öldürdüðü insanlar arasýnda Yezidi ve Hýristiyanlar olduðu ve hatta El Kaide’nin güya “kafir” olarak nitelediði Þiilerin de çoðunlukta olduðu göz önünde bulundurulmamýþ. Elbette raporu hazýrlayanlar Sünni ve Þii kurbanlar arasýnda bir ayrým gözetmemiþ ki doðru olan da budur. Ayný þekilde rapordan çýkartýlan bir baþka sonuç da, “El Kaide’nin Batýlý düþmanlarýna darbe vurma ihtimali düþük olduðu için Müslüman nüfusun çoðunlukta olduðu ülkelerde saldýrýlar düzenleyerek gündemde kalmaya çalýþtýðý” þeklinde. Bir baþka ilginç sonuç da, El Kaide’nin ilk ortaya çýktýðý günlerden bugüne eylem felsefesinde ciddi bir deðiþiklik olduðunu gösteriyor. Buna göre, araþtýrmacýlar 1995-2003 arasýnda elde edilen verilerle kendi araþtýrmalarýnýn sonuçlarý karþýlaþtýrýldýðýnda El Kaide’nin artýk saldýrýlarýnda “ayrým gözetmediðini” belirtiyor. Evet “cihat” uðruna belirlenen hedeflerde El Kaide “ayrým gözetmiyor”. Þüphesiz Ýslam adýna terörist faaliyetlerde bulunan El Kaide’nin felsefesi sakattýr. Ancak bu araþtýrma raporunu hazýrlayanlarýn bakýþ a-

‘‘

Araþtýrmacýlar 1995-2003 arasýnda elde edilen verilerle kendi araþtýrmalarýnýn sonuçlarý karþýlaþtýrýldýðýnda El Kaide’nin artýk saldýrýlarýnda “ayrým gözetmediðini” belirtiyor. çýsý da çok saðlýklý deðil bize göre. Zira Ýslamiyet’in öngördüðü gerçek anlayýþta savaþ durumunda olunsa bile insanlar ancak “masum ve masum olmayan” þeklinde kategorize edilebilir. Zira Ýslam’a göre “haksýz yere adam öldürmek” ve “masumlara zarar vermek” büyük ve affedilmez birer cinayettir. Dolayýsýyla El Kaide denilen bu örgütün saldýrýlarýnda ölen insanlarýn yüzde yüzü batýlý yani gayrimüslim bile olsa, bu onlarýn dâvâlarýný haklý çýkarmazdý. Ancak yine de, El Kaide’nin saldýrýlarýnda öldürülen Müslüman sayýsýnýn, gayrimüslimlere oranla sekiz kat fazla olmasý ibretlik bir neticedir. Her bir gayrimüslime bedel, sekiz Müslüman’ýn canýna kýyýlmýþ... Üstelik öldürülen bu insanlarýn tamamý neredeyse masumdur. Ýþte en büyük cinayet de bu noktada vuku bulmak-

tadýr. Masumlarýn haksýz yere öldürülmesi... Bundan 3 yýl önce tam da Saddam Hüseyin idam edilirken, ziyaret ettiðimiz Irak’ta, El Kaide ve ona baðlý örgütlerin Iraklý Müslümanlarýn çocuklarýný kaçýrýp fidye istemelerine þahit olmuþtuk. Bu þekilde kaçýrýlýp fidye ile kurtarýlan bir küçük kýz çocuðu ve babasýyla da röportaj yapmýþtýk. Eðer parayý vermeseler o masum Müslüman kýz çocuðu El Kaideciler tarafýndan öldürülecekti. Ayný þekilde Þii kökenli “mücahitlerin” insanlarý isim ve doðum yerlerine bakarak infaz ettikleri anlatýlmýþ hatta bununla ilgili çeþitli video görüntüleri izlemiþtik. O zaman bu kiþilerden isimleri Ömer yahut Bekir olanlar derhal infaz ediliyordu... Bu ve bunun gibi binlerce kaný donduran hikaye dinledik... “Cihat” adý altýnda iþlenen cinayetler ne yazýk ki “cihat” gibi farz ve kutsal bir görevin ne kadar yanlýþ anlaþýldýðýnýn göstergesidir. Bunda elbette batýlý þer odaklarýnýn da parmaðý olduðu aþikar ve bilinen bir þey... Ancak esas problem Müslümanlarýn dinlerini bilmemeleri ve cehaletleri sebebiyle bu tuzaklara düþmeleridir. Netice itibariyle en büyük cihat olan “nefisle cihadý” anlamamýþ ve yapmamýþ insanlarýn ellerine silah vererek yahut bellerine patlayýcý baðlayarak cihat meydanlarýna göndermenin Ýslamiyet’e fayda getirmeyeceði yaþanýlan bu tür acý tecrübelerle anlaþýlmakta... Ancak þüphesiz esas olan, bu hakikatlerin binlerce masum cana kýyýlmadan önce anlaþýlabilmesidir...

Ýsrail’in Kudüs izolasyonu ÝSRAÝL ADETA KUDÜS'Ü ÝZOLASYONA TABÝ TUTUYOR. DOÐU KUDÜS'TEKÝ FÝLÝSTÝNLÝ AÝLELERÝN EVLERÝ BÝR BÝR ELLERÝNDEN ALINIYOR. BU UYGULAMANIN SON ÖRNEÐÝ, NEBÝL EL KÜRD VE 13 KÝÞÝLÝK AÝLESÝ OLDU. ÝLERIDE kurulacak Filistin Devleti’nin baþkenti olmasý öngörülen Doðu Kudüs’ün kalbi Þeyh Cerrah mahallesinde, El Kürd ailesinin mahkeme kararýyla boþaltýlan evi, yine mahkemece geçen hafta ortasýnda Yahudi yerleþimcilere teslim edildi. Böylece yasal yolla evlerinden edilen Filistinli ailelerin sayýsý 4’e ulaþtý. 24 ailenin ayný sorunla karþýya karþýya olduðu belirtiliyor. 65 yaþýndaki Nebil El Kürd, annesi 85 yaþýndaki Ýmm El Nebil, karýsý Meysun (42), çocuklarý ve torunlarý þimdi evlerinin bahçesinde kurduklarý çadýrda, saða sola atýlmýþ eþyalarýnýn ortasýnda, komþularý, akrabalarý ile birlikte otururken, iki ayrý aileye daha evlerini boþaltmalarý için tebligat geldi. Esselaymi ve El Fetiyanni aileleri de 15 Aralýkta evlerini boþaltmak zorunda. Nebil El Kürd, “1956 yýlýndan beri burada yaþýyorum... Bu ev benim” diyerek, þimdi ne yapacaðýný bilmediðini, gidecek bir yeri de olmadýðýný söyledi. Ýsrail mahkemelerinde hakkýný Osmanlý arþivlerindeki Filistinlilere ait tapu belgeleriyle arayacaðýný kaydeden

El Kürd, “Haftaya Türkiye’ye gidiyorum. Ýstanbul’a, doðrudan Osmanlý Arþivleri Müdürlüðüne gideceðim. Biliyorum, daha önce arþivlerin bir kýsmý buraya devredildi. Avukatýmýz onlarýn içinde aradý, ama bulamadýðýný söyledi. Benim umudum, kalan diðer ailelerin tüm umudu þimdi Ýstanbul’daki arþivlerde” diye konuþtu. El Kürd ailesi, yýllardýr devam eden mahkemelerden, uzun süren hukuk mücadelesinden sonuç alamayan Þeyh Cerrahlý 28 aileden biri. Tüm ailelerin ortak savaþý, 1967 yýlýnda, Ýsrail’in Doðu Kudüs’ü ele geçirmesiyle baþladý. Bu aileler, Ürdün ile BM Filistinli Mültecilere Yardým Ajansý’nýn ortaklaþa verdiði evlerde, 1956’dan bu yana yaþýyorlar. 1967’de Ýsrail’in iþgali ile birlikte, Sefardik Yahudilerin örgütü, buradaki arsalarýn 1948 yýlý öncesinde kendilerine ait olduðunu öne sürerek, dava yoluna gitmiþti. Uzun süren hukuk mücadelesinin sonucunda evlerin ruhsatsýz olduðu gerekçesiyle yýkýlmalarý kararý alýndý, 4 Filistinli ailenin evi boþaltýldý.

Zulme göz yumuluyor ÝSRAÝLLÝ insan haklarý örgütü B’Tselem, Ýsrailli askerlerin Batý Þeria’da Filistinliler ile Yahudi yerleþimciler arasýnda çýkan çatýþmaya müdahale etmediðini gösteren video görüntüleri kaydettiðini bildirdi. B’Tselem sözcüsü Sarit Michaeli, yerleþimcilerin, dün tarlada çalýþan Filistinlilere taþlarla saldýrdýðýný belirterek, ancak görüntülerde çatýþmayý kimin çýkardýðýnýn belli olmadýðýný söyledi. Ordu sözcüsü, yetkililerin henüz görüntülere ulaþmadýðýný, ancak olayýn soruþturulacaðýný ifade etti. Batý Þeria’daki gerilim, Ýsrail hükümetinin yerleþim inþaatlarýný dondurma emrini vermesinden sonra, Yahudi yerleþimcilerin hükümetin kararýný boþa çýkarmak için yemin etmelerinin ardýndan yükselmiþti. Kudüs / aa

Rusya’da korkunç patlama: 94 ÖLÜ

Afganistan’da hükümet açýklanacak n AFGANÝSTAN Devlet Baþkaný Hamid Karzai’nin ‘’birkaç gün içinde’’ yeni hükümetini açýklayacaðý bildirildi. Karzai’nin sözcüsü Hamid Elmi, Aðustostaki tartýþmalý seçimlerde yeniden seçilen Karzai’nin eskiler, nüfuz sahibi kiþiler, siyasi yetkililer ve Afgan uzmanlarla istiþare içinde gelecek hafta yeni hükümetin tam ya da kýsmi listesini meclise sunacaðýný kaydetti. Karzai, 19 Kasýmdaki yemin töreninde, geçmiþi tartýþma lý Ha za ra Ka rim Ha li li i le Ta cik Ma re þal Mu ham med Kasým Fehim’i yardýmcýlarý olarak atamýþtý. Kabil / aa

RUSYA'NIN Ural bölgesi Perm þehrinde bulunan bir kafede meydana gelen patlamada 94 kiþi öldü, 134 kiþi de yaralandý. Olaðanüstü Hal Bakanlýðý olayýn sebebinin terör saldýrýsý olmadýðýný belirtti. Bölgeden ölü sayýsýnýn 100’ün üzerinde olduðu yönünde bilgiler de geliyor. Rusya Araþtýrma Komisyonu Sözcüsü Vladimir Markin olayýn sebebinin kutlama esnasýnda kullanýlan patlayýcýlar olduðunu açýkladý. Kafede yeterli yangýn güvenliðinin olmamasý ölü sayýsýnýn artmasýna sebep oldu. “Topal At” ismindeki kafenin jübile kutlamasý yaptýðý ve daha çok kafede çalýþan ve yakýnlarýnýn akþam eðlencesine katýldýðý belirtiliyor. Cuma gecesi TSÝ 22:15’de meydana gelen patlamanýn ardýndan

yangýn çýktý. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangýný kontrol altýna aldýðý belirtiliyor. Olaðanüstü Hal Bakanlýðý bölge yetkilileri, konutlardan ayrýlmýþ olan kafede meydana gelen patlama sebebiyle diðer binalarýn zarar görmediði bilgisini verdi. 200’den fazla insanýn kafede bulunduðu bir anda gerçekleþen patlama sonrasý panik yaþayan insanlarýn büyük çoðunluðunun karbonmonoksit gazý zehirlenmesi sonucu hayatýný kaybettiði belirtiliyor. Rusya Baþbakaný Vladimir Putin olayla ilgili bir hükümet komisyonunu oluþturarak bölgeye gönderdi. Moskova’nýn 1200 km doðusunda bulunan Perm’in 1,2 milyon nüfusu bulunuyor. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. Moskova / cihan

KADÝR COÞKUN

Çalýþma hayatý: ürklerle Japonlar iki farklý millet iki farklý kültür ve farklý olmalarý da gayet normal. Fakat neden Japonlar bütün zorluklara raðmen, 100 yýl gibi kýsa sayýlabilecek bir sürede dünyanýn en geliþmiþ ülkelerinden biri olmayý baþarabilmiþ de biz baþaramamýþýz? Oysa tarihe baktýðýmýz zaman bizdeki miras daha fazla. Bizim de en az Japonlar kadar baþarýlý olmamýz gerekirdi, diye düþünüyorum. Pekalâ neden biz baþarmadýk? Aramýzdaki farklýlýklar nelerdir? Bir ofis düþünün ve ofiste 4 yönetici kadrosunda 6, normal memur kadrosunda toplam 10 kiþinin çalýþtýðýný düþünün. Günün birinde gerek yukarý yönetimden gerekse diðer çalýþanlardan birisinin “Ofisin çok kirli ve tozlu olduðunu ve ofisin temiz tutulmasý” ile ilgili bir teklifle toplantý düzenlediðini hayal edin. Normal bir toplantýda olduðu gibi herkes tarafýndan sorunun, yani kirliliðin boyutlarý, zararlarý vs. uzun uzun tartýþýldýktan sonra “Ofisin temiz tutulmasý” þeklinde bir karar ve bunun saðlanmasý içinde herkesin ayakkabýlarýný çýkararak ofis girmesi þeklinde de bir metoda karar verildiðini düþünelim. Ýþin bu safhasýna kadar Türkiye'de de Japonya'da da % 100 ayný. Farklýlýk buradan itibaren baþlýyor. Japonya’da olaylar þöyle geliþiyor: Çalýþanlarýn tamamý ayakkabýlarýný ilk günden itibaren herkes, istisnasýz hergün ayakkabýsýný çýkararak ofise girmeye baþlýyor. Daha sonra önceden karar verilmiþ deneme süresinin geçmesi bekleniliyor. Sürenin dolmasýyla beraber sonuç deðerlendiriliyor. SONUÇ: “Ofis hakikaten tertemiz, hedefe ulaþýlmýþ ve metod kendisini ispat etmiþtir.” (Sistem çalýþýyor) Uygulamaya devam! Fakat, yeni sistem olduðu için yavaþ yavaþ yan etkileri de ortaya çýkmaya baþlýyor. Nedir bu yan etki dediðimiz zaman yaz mevsiminde alýnan karar olduðu için mevsim deðiþikliði ile beraber insanlarýn ayaklarý üþümeye baþlýyor. Üþüme olayý rahatsýzlýk derecesine geldiðinde tekrar toplantý yapýlýp durum gözden geçiriliyor. Toplantýda aþaðýdaki konular tekrar enine boyuna tartýþýlýyor. a- Üþümeye devam edilip hasta olma pahasýna temizlik rasyonel mi, deðil mi? b- Ayakkabý çýkarmaktan vazgeçilip eski kirli tozlu günlere gerimi dönülecek? c- a,b dýþýnda baþka birþeyler mi yapýlacak? Ýþte burada Japon mantýðý devreye giriyor. “KAIZEN” yani “ÝYÝLEÞTÝRME”. Hiç kimse eski kirli tozlu hale dönmek istemiyor. Mevcut durumu koruyarak neler yapýlabilir? Hummalý bir beyin fýrtýnasý sonucu bir karar daha çýkýyor. “Terlik giyilerek üþüme önlenecek ve temizlikten taviz verilmeyecek. “ 10 kiþinin tamamý kararda ve uygulamada payý olduðu için karardan rahatsýz hiç kimse yok. Aksine herkes sisteme sahib çýkýyor. Ayrýca, bütün çalýþanlar hedefe ulaþmanýn haklý gururunu yaþýyor. Sistemi, amiri eleþtirmeden son derece motive olmuþ bir þekilde çalýþabiliyor.

T

Gelelim Türkiye’ye Çalýþanlardan sadece alt kadroda çalýþan 6 kiþi ilk günden itibaren ayakkabýlarýný çýkarmaya baþlýyor. Ancak geriye kalan yönetici seviyesindeki 4 kiþi ayakkabýlarýný ilk bir kaç gün çýkardýktan sonra artýk çýkarmamaya baþlýyor. Dolayýsýyla mevsim deðiþikliði ile beraber gelen sorunu hissetmeye dahi þanslarý olmuyor. Dolayýsýyla metoda karar verici ve deðiþtirebilme gücü olan insanlarýn hiçbir sorunu olmadýðý için alt kademeden bazý öneriler (rahatsýzlýk hakkýnda rapor) gelse dahi rahatsýzlýðý hissetmeleri hatta anlamalarý dahi mümkün dahi olamýyor. Durum sonsuza kadarda deðiþmiyor. Sonuç, Ofis ancak % 60 oranýnda temizlenebiliyor, % 40 hâlâ kirli ve tozlu. Bütün çalýþanlar durumdan rahatsýz. Yeni sistem (metod) ile ilgili konuþmalar baþlýyor. Alt kademeden yükselen sesler: Yeni sistem çok kötü!, ayaklarýmýz donuyor hasta olacaðýz. Tertemiz çoraplarýmýz kir pas içinde.......vs “BU SÝSTEM ÇOK KÖTÜ MUTLAK DEÐÝÞTÝRÝLMELÝ ya da VAZGEÇÝLMELÝ” Yönetici kademeden yükselen sesler: Sistemi de deðiþtirdik, o kadar da uðraþtýk vs. ama sonuç deðiþmedi. Bu millet adam olmaz. Hatta bazýlarý ülkenin yüzde bilmem kaçý bilmem ne diye konuþmaya baþlar. Bence Japonlar yukarýdaki örnekte anlatmaya çalýþtýðým özelliklerinin geliþmelerinde çok büyük payý var diye düþünüyorum. Allahýn belirlemiþ olduðu sistem dýþýndaki her sey eksiktir. Zamanla çevre þartlarýndan etkilenmeye ve sürekli bakýma ihtiyacý olmasý kaçýnýlmazdýr. Bizim de ülke olarak millet olarak yönetici vs. olarak olaylara ayný açýdan bakabilmeyi, ayný þeyleri hissetmeyi baþardýðýmýz gün inanýn her þey çok daha farklý olacaktýr.


8

Yüksek yargý, yüksek tanzim BÝLÝYORUZ, gö­rü­yo­ruz­ve­ya­þý­yo­ruz,­bi­ri­TSK, di­ðe­ri­ de­ yar­gý­ ol­mak­ ü­ze­re­ i­ki­ res­mi­ ku­rum her­tür­lü­top­lum­sal­dö­nü­þü­me­kar­þý­di­re­ni­yor. De­ðiþ­mez­sta­tü­ko­da­ya­tý­yor­lar.­Da­ha­doð­ru­su,­bu­di­re­niþ­on­la­rýn­“üst”­ve­“yük­sek”­ka­de­me­si­ne­ o­dak­la­ný­yor.­ Eh,­ an­dýç­lar­la,­ Er­ge­ne­kon­lar­la,­ ýs­lak­ im­za­lar­la,­ “Ka­fes”ler­le­ ger­çek ar­týk­ kör­le­rin­ bi­le­ gö­zü­ne­ gir­di­ðin­den,­ bu­gün ci­het-i­ as­ke­ri­yi­ ke­na­ra­ bý­ra­kýp­ sýrf­ o­ yük­sek yar­gý­ya­de­ði­ne­ce­ðim. ««« DA­NIÞ­TAY’ýn­ i­na­nýl­maz­ bir­ i­de­o­lo­jik­ bir ka­rar­la­ve­de­sý­ký­du­run,­“e­þit­lik”­(!)­a­dý­na­mes­lek­ li­se­si­ öð­ren­ci­le­ri­ne­ ü­ni­ver­si­te­ ka­pý­sý­ný­ ka­pat­ma­sýn­dan­ son­ra­ Ýs­met­ Ber­kan­ Sa­lý­ gün­kü “Ra­di­kal”de,­ “Bu­ Da­nýþ­tay­ Tan­zi­mat­ Fer­ma­ný’ný­Bi­le­Ýp­tal­E­der­di”­baþ­lý­ðý­ný­kul­lan­mýþ­tý.­E­vet,­e­der­di!­Ez­ka­za­e­ðer­1839­yý­lýn­da­da­mev­cut­ol­say­dý,­Mus­ta­fa­Re­þit­Pa­þa’nýn­da­hi­gö­zü­nün­ya­þý­na­bak­maz­ve­Ým­pa­ra­tor­luk­te­ba­a­sý­a­ra­sýn­da­as­ga­ri­e­þit­lik­sað­la­dý­ðý­i­çin­Türk­-­Os­man­lý­ mo­dern­leþ­me­sin­de­ ki­lo­met­re­ ta­þý­ o­luþ­tu­ran­ hatt-ý­ hü­ma­yu­nu­ da­ çö­pe­ a­tar­dý.­ Ve þüp­he­yok­ki­bu­ka­ra­rý­ný­da­bir­ön­ce­ki­“dev­let i­de­o­lo­ji­si”ni­ko­ru­mak­a­dý­na­a­lýr­dý.­Din­ve­ya­la­ik­lik­ ö­nem­li­ de­ðil,­ be­lir­le­yi­ci­ nok­ta­yý­ sta­tü­ko­nun­de­ðiþ­mez­li­ði­o­luþ­tu­rur­du.­­ ««« BU­dev­let­fe­ti­þis­ti­hu­kuk­an­la­yý­þý­nýn­kö­ke­ni mo­dern­za­man­lar­da­He­gel’e­u­za­nýr.­Uç­nok­ta­da­ki­te­o­ris­ye­ni­i­se­i­þi­bir­a­ra­Na­zi­ler­le­flör­te var­d ýr­m ýþ­ Carl­ Schmidt’tir.­ For­m ü­l ü­ de “mut­lak­ ya­sal­ o­lan­ þey­ yal­nýz­ mut­lak­ dev­let­tir”­ þek­lin­de­ ö­zet­le­ne­bi­lir.­ Buy­run­ ba­ka­lým, pe­ki­ de­ han­gi­ dev­let,­ han­gi­ dev­let­ i­de­o­lo­ji­si ve­han­gi­mut­lak­lýk? ««« ME­SE­LÂ,­ha­fý­za­mýz­dan­si­lin­me­di­ve­hiç­si­lin­me­ye­cek,­ “an­dýç”­ a­ri­fe­si­ ko­mu­tan­la­rýn­ bri­fin­gi­ne­ka­tý­lan­ve­ge­ne­ral­le­ri­a­yak­ta­al­kýþ­la­yan o­ “yük­sek­ yar­gýç­lar”ý­mý­zýn­ dev­le­ti­ mi?­ Ve­ya, mü­rek­ke­bi­ ku­ru­ma­dý­ ve­ za­ten­ de­ haz­ret­ hiç ku­rut­mu­yor,­fa­þist­ke­li­me­si­da­hi­çok­yu­mu­þak ka­lýr,­­“Kürt­bak­ka­la­git­me”­ve­“hep­si­ni­a­sa­ca­ðýz”­di­ye­a­ný­ran­Na­zi­der­gi­de­þu­an­bi­le­ka­lem­þör­lük­ sür­dü­ren­ o­ es­ki­ A­na­ya­sa­ Mah­ke­me­si Baþ­ka­ný­mý­zýn­dev­let­i­de­o­lo­ji­si­mi?

‘‘

Ceberutluk ideolojileriyle bütünleþmiþ bir yüksek yargýnýn tarafsýzlýðýna kim inanýr?

Yok­sa,­ga­ze­te­ku­pür­le­ri­es­ki­me­di­ve­hiç­es­ki­me­ye­cek,­ay­ný­ku­pür­ler­den­id­di­a­na­me­ya­za­rak­ik­ti­dar­par­ti­si­ni­ka­pat­ma­ya­kal­ký­þan­o­Yar­gý­tay­Baþ­sav­cý­mý­zýn­la­ik­lik­mut­lak­lý­ðý­mý?­­Çok u­z a­y a­b i­l e­c ek­ bu­ ör­n ek­l er­ yük­s ek­ yar­g ý­n ýn Schmidt­vâ­ri­yo­ru­ma­ya­kýn­dur­du­ðu­nun­ve­ü­ze­ri­ne­va­zi­fe­ol­ma­ma­sý­na­rað­men­top­lu­mu­da “tan­zim­et­me­ye”­kal­kýþ­tý­ðý­nýn­de­lil­le­ri­dir.­­­ ««« OY­SA­ka­bul,­da­ha­ön­ce­de­be­lirt­ti­ðim­gi­bi, do­ða­sý­i­ca­bý­o­top­lum­di­na­mik­le­ri­ni­da­i­ma­ge­ri­den­ iz­le­yen­ hu­kuk­ me­ka­niz­ma­la­rý­nýn­ hep be­lir­li­ bir­ sta­tü­ko­yu­ sa­hip­len­me­si­ nor­mal­dir. Kal­dý­ki­de­mok­ra­si­le­rin­kuv­vet­ler­ay­rý­lý­ðý­il­ke­si yar­gý­ ba­ðým­sýz­lý­ðý­ný­ ön­gör­dü­ðün­den,­ a­da­le­tin ya­sa­yý­yü­rüt­me­den­fark­lý­bi­çim­de­yo­rum­la­ma­sý­ da­ nor­mal­dir.­ Hep­si­ne­ a­men­nâ!­ An­cak­ sýrf de­mok­ra­si­ler­de­de­ðil­her­yer­de,­bi­za­ti­hi­a­da­let en­ön­ce­ta­raf­sýz­lýk­de­mek­tir! Ve­ta­raf­sýz­lýk­da,­a­za­mi­öl­çü­de­her­tür­lü­i­de­o­lo­ji­ler­den­ a­rýn­mýþ­ ol­mak­ de­mek­tir.­ ­ Hal­bu­ki e­leþ­ti­ril­di­ði­ an­ “ba­ðým­sýz­lýk”tan­ (!)­ dem­ vu­ru­yor­ a­ma,­ yu­ka­rý­da­ki­ ce­be­rut­luk­ i­de­o­lo­ji­le­riy­le bü­tün­leþ­miþ­ bir­ yük­sek­ yar­gý­nýn­ ta­raf­sýz­lý­ðý­na kim­i­na­nýr?­­Kim­i­na­ný­yor?­Ni­te­kim­de,­bü­tün ad­li­baþ­vu­ru­lar­bit­tik­ten­son­ra­gi­di­len­Stras­bo­urg’da­ki­ u­lus­la­ra­ra­sý­ mah­ke­me­de­ Tür­ki­ye’nin en­çok­mah­kûm­e­di­len­ül­ke­ol­ma­sý­ta­bii­ki­bir te­sa­düf­ o­luþ­tur­mu­yor.­ Yük­sek­ yar­gý­ hem­ ta­raf­sýz­dav­ran­ma­dý­ðý,­hem­de­ev­ren­sel­ge­çer­li­li­ði­bit­miþ­bir­sta­tü­ko­ek­se­nin­de­ka­rar­ver­di­ði­i­çin­dir­ki­o­ka­rar­lar­ay­ný­ev­ren­sel­hu­kuk­ku­ral­la­rýn­dan­ge­ri­dö­nü­yor.­ Üs­te­lik­“ju­ris­tok­ra­si”­de­ni­len­ve­o­to­ri­ter­ruh yan­sý­tan­bu­i­nat­top­lum­di­na­mik­le­riy­le­ke­sin­kes­ zýt­laþ­tý­ðýn­dan­ yü­rüt­me,­ ya­ni­ ik­ti­dar,­ di­ðer bir­ o­to­ri­ta­rizm­ a­ra­yý­þý­na­ gi­ri­yor.­ Ka­nu­nun mar­jýn­da­ki­ “ka­nu­ni­yet”­ sý­nýr­la­rý­ zor­lu­yor­ ve teh­li­ke­da­ha­çok­de­rin­le­þi­yor.­O­hal­de­yük­sek yar­gý­ka­mu­vic­da­ný­na­yer­le­þen­Tan­zi­mat­Fer­ma­ný’ný­ bi­le­ ip­tal­ e­de­ce­ði­ hük­mün­den­ a­rýn­mak­is­ti­yor­sa,­sav­cý­lý­ðý­na­so­yun­du­ðu­top­lu­mu de­ðil­ken­di­ni­tan­zim­et­me­li­dir. Hadi Uluengin, Hürriyet, 5.12.2009

YENÝASYA / 6 ARALIK 2009 PAZAR

MEDYA-POLÝTÝK

ÇÝFTE STANDARDIN GÖLGESÝNDE YAÞ TOPLANTISI YÜKSEK As­ke­ri­Þû­ra,­28­Þu­bat­dö­ne­min­de­ki ih­raç­la­ra­mu­ha­tap­per­so­nel­i­le­bu­gün­ler­de­ki Er­ge­ne­kon­ suç­la­ma­sý­na­ mu­ha­tap­ per­so­ne­le kar­þý­ gös­ter­di­ði­ çif­te­ stan­dart­ bir­ tu­tu­mun göl­ge­si­al­týn­da­top­lan­dý.­Geç­miþ­te,­ih­raç­iþ­le­mi­ne­ma­ruz­ka­lan­la­rýn­e­ðer­bir­su­çu­ol­sa­i­di hiç­bir­ te­red­düt­ gös­te­ril­mez,­ der­hal­ ya­sal­ iþ­lem­ya­pý­lýr­dý.­ O­dö­nem­de­biz­zat­ben­de­niz,­bir­ko­lor­du­da­ ký­dem­li­ as­ke­rî­ sav­cý­ o­la­rak­ gö­rev­li­ i­dim. Dö­ne­min­ko­lor­du­ko­mu­ta­ný,­ko­lor­du­da­400500­ ka­dar­ þüp­he­li/sa­kýn­ca­lý­ per­so­nel­ bu­lun­du­ðu­nu,­bun­lar­hak­kýn­da­u­su­len­so­ruþ­tur­ma em­ri­ve­re­ce­ði­ni,­id­di­a­na­me­yaz­ma­mý,­bu­id­di­a­na­me­le­rin­ As­ke­rî­ Þû­ra­ dos­ya­la­rý­na­ bel­ge o­la­rak­ ko­nu­la­ca­ðý­ný­ be­lirt­miþ­ti.­ Suç­ un­su­ru yok­ i­se­ id­di­a­na­me­ ya­za­ma­ya­ca­ðý­mý­ be­lir­tin­ce,­ so­ruþ­tur­ma­ aç­mak­tan­ vaz­geç­miþ­ti.­ An­cak­be­nim­si­ci­li­me,­“ken­di­i­de­o­lo­jik­gö­rü­þü­ne­men­sup­o­lan­la­ra­ay­rý­ca­lýk­lý­dav­ra­nýr,­bun­la­rýn­ da­va­la­rý­na­ bak­maz”­ þek­lin­de­ bir­ ka­yýt düþ­müþ.­Bu­si­cil,­be­nim­ih­raç­ge­rek­çem­ya­pýl­mýþ­tý.­Ya­ni,­28­Þu­bat­dö­ne­min­de­ih­raç­e­di­len­le­rin­su­çu­ol­ma­sa­bi­le­yar­gý­ya­sev­ki­ni­is­te­yen­bir­tu­tum­mev­cut­tu.­A­ma­ço­ðu­per­so­nel,­ hiç­bir­ ce­zai­ ta­ki­bat­ ge­rek­ti­re­cek­ su­çu bu­lu­na­ma­dý­ðýn­dan,­“ya­sa­dý­þý­fa­a­li­yet­le­re­ka­rý­þan­lar”­ ký­lý­fý­ i­le­ ih­raç­ e­dil­di.­ Gü­nü­müz­de tam­ter­si­bir­sü­reç­ya­þa­ný­yor.­Or­ta­lýk­hak­la­rýn­da­ ya­sa­ dý­þý­ ey­lem­le­re­ ka­rýþ­tý­ðý­na­ da­ir­ id­di­a­na­me­ler­ dü­zen­le­nen­ per­so­nel­den­ ge­çil­mi­yor.­ Yük­sek­ As­ke­rî­ Þû­ra­ dos­ya­la­rý­na­ ko­nu­la­cak­ ve­ ve­ri­le­cek­ ka­rar­la­ra­ ge­rek­çe­ teþ­kil e­de­cek­ çok­ va­him­ id­di­a­lar­ ve­ bu­ id­di­a­la­rýn da­y a­n a­ð ý­ o­l an­ bel­g e­l er­ mev­c ut.­ An­c ak, YAÞ’a­sevk­bir­ya­na,­“hük­men­sa­bit­ol­ma­dýk­ça­ki­þi­suç­lu­sa­yý­la­maz”­þek­lin­de­ki­ma­sum­luk ve­ suç­suz­luk­ ka­ri­ne­si­ ve­ hu­kuk­ dev­le­ti­ il­ke­si ö­ne­sü­rü­lü­yor­ve­ca­dý­a­vý­ya­pýl­ma­ya­cak­þek­lin­de­ gü­ven­ce­ler­ ve­ri­li­yor.­ Ya­sa­lar­da­ki­ a­çý­ða a­lýn­ma­yý­ ge­rek­ti­ren,­ hat­ta­ ih­ra­cý­ ge­rek­ti­ren hü­küm­ler­iþ­le­til­mi­yor.­28­Þu­bat’ta­ki­þi­le­rin­a­ley­hi­ne­ o­la­rak­ hu­ku­ka,­ hat­ta­ ya­sa­la­ra­ ri­a­yet e­dil­mez­ken,­bu­gün­ki­þi­le­rin­le­hi­ne­bir­tu­tum i­le­ ya­sal­ ku­ral­lar­ dik­ka­te­ a­lýn­mý­yor.­ Or­ta­da tam­bir­çif­te­stan­dart­söz­ko­nu­su...­

cý­nýn­ba­sý­na­yan­sý­yan­iç­yü­zü,­bu­ko­nu­da­so­28­Þu­bat­sü­re­cin­de­ih­raç­e­di­len­per­so­ne­lin mut­bir­ör­nek­teþ­kil­et­mek­te­dir.­Þû­ra­ü­ye­si­i­ih­raç­la­rý­ný­sað­la­ya­cak­ya­sal­ký­lýf,­i­de­o­lo­jik­bir ki­ge­ne­ral,­Sa­yýn­Kah­ra­man­yol’un­es­ki­e­þi­ne, grup­ o­lan­ BÇG­ men­su­bu­ per­so­nel­ ta­ra­fýn­- di­ðer­ü­ye­le­ri­ih­raç­ka­ra­rý­ný­o­nay­la­ma­ya­ik­na dan­ o­l uþ­t u­r ul­m uþ­t ur.­ Öl­ç ü­ hu­k uk­ de­ð il, e­de­cek­ger­çek­dý­þý­is­nat­lar­i­çe­ren­mek­tup­lar BÇG’nin­ i­de­o­lo­jik­ þab­lo­nu­dur.­ Bu­ mo­de­le yaz­dýr­mak­ su­re­tiy­le­ ih­ra­cý­ný­ sað­la­mýþ­lar­dýr. uy­ma­yan­ per­so­ne­lin­ si­cil­ a­mir­le­ri­nin­ ger­çek A­ma­ Kah­ra­man­yol,­ bu­ ka­ra­rýn­ ya­sal­ so­nuç­ka­na­a­te­da­ya­lý­o­la­rak­ver­dik­le­ri­yük­sek­si­cil­- la­rýn­dan­et­ki­len­me­ye­de­vam­et­mek­te­dir.­ 28­ Þu­bat­ dö­ne­min­de­ per­va­sýz­ca­ ký­rýp­ dö­le­ri­nin­de­ðiþ­ti­ril­me­si­i­çin­a­mir­le­ri­ne­bas­ký­lar ya­pýl­mýþ­týr.­ Bun­la­ra­ tak­dir­na­me­ ve­ril­me­si ke­rek­hu­ku­ku­hi­çe­sa­yýp,­bin­ler­ce­in­sa­nýn­e­ön­len­miþ,­ yük­sek­ si­ci­li­ de­ðiþ­tir­me­yen­ ya­ da zi­lip­ge­çil­me­si­ne­kar­þý­lýk;­bu­gün­ler­de­“suç­lu­tak­dir­na­me­ve­ren­a­mir­ler­de­“ir­ti­ca­yý­hi­ma­ye lu­ðu­hük­men­sa­bit­ol­ma­yan­la­ra,­suç­lu­mu­a­e­di­yor”­suç­la­ma­sý­na­ma­ruz­kal­mýþ­lar­dýr.­Ço­- me­le­si­ya­pý­la­maz”­tü­rün­den­hu­kuk­il­ke­le­ri­i­ðu­ a­mir­ler­ de,­ böy­le­ bir­ suç­la­ma­ya­ ma­ruz le­sa­hip­çý­kýl­ma­sý­a­çýk­bir­çif­te­stan­dart­de­ðil kal­ma­kor­ku­su­al­týn­da­ba­þa­rý­lý­ol­du­ðu­hal­de, mi­dir?­ Oy­sa,­ bu­gün­ suç­lu­luk­la­rý­na­ da­ir,­ ba­ih­ra­cý­is­te­nen­per­so­ne­lin­ön­ce­ki­yük­sek­si­cil­- ðým­sýz­ve­ta­raf­sýz­yar­gý­ku­rum­la­rý­ta­ra­fýn­dan kuv­v et­l i­ de­l il­l er, le­r i­n i­ de­ð iþ­t ir­m ek, suç­ a­let­le­ri,­ do­kü­tak­d ir­n a­m e­ ver­m e­man­lar,­suç­un­su­ru mek,­ ye­n i­ si­c il­l e­r i­n i ey­lem­ler­is­na­dý­i­çe­dü­þük­ver­mek­zo­run­ren­ id­d i­a ­n a­m e­l er da­ kal­m ýþ­l ar­d ýr.­ Bu ya­ z ý­ l an­ per­s o­n el 28 Þubat’ta kiþilerin aleyhine per­so­ne­lin­ þah­si­ dos­söz­ko­nu­su...­El­bet­ya­la­rý­in­ce­len­di­ði­tak­olarak hukuka riayet te­suç­lu­luk­la­rý­hük­dir­de,­ da­ha­ ön­ce­ çok edilmezken, bugün kiþilerin men­ sa­b it­ de­ð il... sa­yý­da­ tak­dir­na­me­ al­On­l a­r ýn­ da­ ma­dýk­l a­r ý,­ di­s ip­l in­ dü­lehine bir tutum ile yasal sum­luk­ ka­ri­ne­sin­zey­le­ri­ ve­ ba­þa­rý­la­rý­kurallar dikkate alýnmýyor. den­ ya­rar­lan­ma­la­rý nýn­ bu­ tak­d ir­n a­m e­ge­ r ek­ l i­d ir.­ Ak­s i­n i ler­de­ ve­ dü­zen­le­nen de­ sa­ v un­mu­yo­ruz. si­cil­ler­de­ a­çýk­ça­ yan­sý­dý­ðý,­an­cak­28­Þu­bat­sü­re­ci­i­le­bir­lik­te­si­cil­- A­ma­bu­ül­ke­de­böy­le­si­ne­bir­suç­la­ma­ya­ma­le­ri­nin­ düþ­tü­ðü­ ve­ tak­dir­na­me­ ve­ril­me­di­ði ruz­ kal­ma­dý­ðý­ hal­de,­ yar­gý­sýz,­ sor­gu­suz,­ sa­ba­riz­ bir­ þe­kil­de­ gö­rü­le­cek­tir.­ Dö­ne­min­ Ge­- vun­ma­sýz­ bin­ler­ce­ ki­þi,­ bi­ri­le­ri­nin­ ka­fa­sýn­da nel­kur­may­ Ad­li­ Mü­þa­vi­ri’nin­ te­kem­mül­ et­- suç­lu­ka­bul­e­di­le­rek­ih­raç­e­dil­di.­Bu­iþ­le­min tir­di­ði­ve­ön­le­ri­ne­koy­du­ðu­dos­ya­la­rý­im­za­la­- ya­sal­so­nuç­la­rý­ný­ya­þa­ma­ya­de­vam­e­di­yor­bu mýþ­lar­dýr­ sa­de­ce.­ Bir­ top­lan­tý­da­ in­ce­len­me­si in­san­lar...­ Bir­ ta­raf­ta­ yar­gý­lan­ma­yan;­ hak­la­müm­kün­ol­ma­yan­yüz­ler­ce­dos­ya­iþ­lem­gör­- rýn­da­ sa­bit­ bir­ hü­küm­ bu­lun­ma­yan,­ bu­na müþ­tür.­Þû­ra­ya­iþ­ti­rak­e­den­baþ­ba­kan,­cum­- kar­þý­lýk­ a­de­ta­ yar­gý­lan­mýþ­ ve­ hü­küm­ giy­miþ hur­baþ­ka­ný,­mil­lî­sa­vun­ma­ba­ka­ný­da­dos­ya­- gi­bi­ya­sal­so­nuç­la­ra­kat­lan­ma­ya­de­vam­e­den la­rýn­ in­ce­len­me­di­ði­ni­ bil­mek­te­dir­ler.­ Bu­ ka­- in­san­lar;­ö­te­yan­da­i­se­ko­ru­ma­al­tý­na­a­lý­nan, rar­la­rýn­al­tý­na­im­za­a­tan­as­ker­ü­ye­ler­de­vic­- a­lýn­ma­ya­ ça­lý­þý­lan­ per­so­nel...­ Ön­ce­ki­ler­ bu dan­la­rý­na­ so­rar­lar­sa,­ ger­çe­ðin­ tam­ da­ böy­le or­du­nun­ü­vey­ev­lat­la­rý­mý­i­di?­Dev­le­tin­ü­vey ol­du­ðu­nu­ha­týr­la­ya­cak­lar­dýr.­Ký­sa­ca­28­Þu­bat va­tan­daþ­la­rý­ mý­ i­di?­ Bu­ in­san­lar­ ken­di­le­ri­ne dö­ne­mi,­ hu­ku­kun­ a­yak­lar­ al­tý­na­ a­lýn­dý­ðý­ bir ku­lak­ve­re­cek­bir­mer­ci­bu­la­ma­dý­lar­bu­ül­ke­dö­nem­dir.­Ni­te­kim,­Prof.­Dr.­Ta­bip­Kd.­Al­- de.­ Ý­la­hi­ a­da­le­te­ sý­ðýn­dý­lar,­ ah­la­rý,­ bed­du­a­la­rý bay­Mus­ta­fa­Kah­ra­man­yol’un­TSK’den­ih­ra­- ye­ri­gö­ðü­ku­þat­tý...­

HUKUKSUZLUÐUN ADI: 28 ÞUBAT

‘‘

MASUMÝYET KARÝNESÝYLE TANIÞANLARIN VÝCDAN BORCU Dev­let­ku­rum­la­rý­nýn­hu­kuk­la­sý­nýr­lan­ma­sý­ný ve­hür­ri­yet­le­rin­ko­run­ma­sý­ný­sað­la­ya­cak­baþ­lý­ca te­mi­nat­mü­es­se­se­le­rin­den­bi­ri­si­“yar­gý­de­ne­ti­mi”dir.­Yar­gý­de­ne­ti­mi,­ya­pý­lan­iþ­lem­ve­ey­lem­le­rin­hu­ku­ka­uy­gun­lu­ðu­nun­tes­pi­ti­i­le­her­ke­sin hu­kuk­ku­ral­la­rý­çer­çe­ve­sin­de­mu­a­me­le­gör­me­si­ni,­hu­ku­ka­ay­ký­rý­lýk­la­rýn­or­ta­dan­kal­dý­rýl­ma­sý­ný sað­la­yan,­çað­daþ­hu­kuk­dev­le­ti­nin­en­te­mel­un­su­ru­dur.­Hu­kuk­dev­le­ti­il­ke­si­ni­ih­lal­e­den­se­bep­ler­den­bi­ri­si­de,­ta­raf­sýz­yar­gý­ta­ra­fýn­dan­iþ­lem­ve­ey­lem­le­ri­nin­hu­ku­ka­uy­gun­lu­ðu­de­net­le­ne­me­yen­ku­rul­la­rýn­mev­cu­di­ye­ti­dir.­“Giz­li”­ve “yar­gý­de­ne­ti­mi­dý­þý”­bir­i­da­ri­iþ­lem­ne­de­re­ce hu­ku­ka,­ya­sa­ya­uy­gun­o­la­bi­lir­ki?­Bir­ku­ru­la, yar­gý­de­ne­ti­mi­dý­þýn­da­ve­giz­li­ka­rar­lar­al­ma yet­ki­si­ver­mek,­ta­baþ­lan­gýç­ta,­o­ku­ru­la­“sen­hu­kuk­i­le­bað­lý­de­ðil­sin”­de­mek­de­ðil­mi­dir?­Böy­le bir­yet­ki,­key­fi­li­ðe­yol­aç­maz­mý?­Her­þey­den­ö­te,­böy­le­bir­yet­ki­ve­bu­yet­ki­ye­sa­hip­bir­ku­rul hu­kuk­dev­le­ti­i­le­na­sýl­bað­daþ­tý­rý­la­bi­lir?­ Bu­gün­ler­de­hu­ku­ku­a­kýl­la­rý­na­ge­ti­ren­le­re, geç­miþ­le­rin­de­ya­þat­týk­la­rý­hu­kuk­dý­þý­uy­gu­la­ma­la­rý­ha­týr­la­tý­yo­ruz...­Hiç­kim­se­nin­“hük­men sa­bit­ol­ma­dýk­ça”­suç­lu­sa­yý­la­ma­ya­ca­ðý­bir­ül­ke­de(!),­hak­la­rýn­da­hiç­bir­hü­küm­bu­lun­ma­dý­ðý hal­de­suç­lu­sa­yýl­ma­nýn­yol­aç­tý­ðý­ya­sal­so­nuç­la­ra­kat­la­nan,­ca­dý­a­vý­na­ma­ruz­kal­mýþ­o­lan­in­san­lar­bu­lun­du­ðu­nu­ha­týr­la­tý­yo­ruz.­E­ðer­ma­sum­luk­ka­ri­ne­si­a­çýk­la­ma­la­rýn­da­sa­mi­mi­i­se­ler,­on­la­rý­bir­a­çý­lým­yap­ma­ya,­YAÞ­ih­raç­la­rýn­da­ki­hak­sýz­lýk­la­rýn­te­la­fi­si­ne,­hiç­de­ðil­se­sü­re­gi­den­et­ki­le­ri­ni­or­ta­dan­kal­dýr­ma­ya­da­vet­e­di­yo­ruz.­TBMM­Ýn­san­Hak­la­rý­Ko­mis­yo­nu­i­le­or­tak­la­þa­bir­alt­ko­mis­yon­o­luþ­tu­ra­rak,­tüm­ih­raç dos­ya­la­rý­ný­in­ce­le­me­li­dir­ler.­Bu­ko­mis­yon­ih­raç­e­di­len­il­gi­li­per­so­ne­li­de­din­le­ye­rek­ha­zýr­la­ya­ca­ðý­ra­po­ru­nu­TBMM’ye­ve­YAÞ’a­sun­ma­lý­dýr.­E­ðer­ül­ke­miz­de­hu­ku­kun­üs­tün­lü­ðü­in­þa e­di­le­cek­se,­geç­miþ­te­yar­gý­de­ne­ti­mi­dý­þý­uy­gu­la­ma­la­rýn­ký­rýp­dök­tü­ðü­in­san­la­rýn­hu­ku­ku­te­la­fi­e­dil­me­li­dir.­Bu,­“ma­su­mi­yet­ka­ri­ne­si”­nok­ta­sý­na­ge­len­le­rin­bir­vic­dan­bor­cu­dur. Yusuf Çaðlayan (Emekli Askerî Hakim) Zaman, 5.12.2009

Yargý bölündü! YARSAV’I de­fa­lar­ca­po­li­tik­dav­ra­ný­yor­di­ye e­leþ­tir­dim.­Hat­ta­böy­le­gi­der­se­yar­gý­ca­mi­a-­ sýn­da­bö­lün­me­ye­yol­a­ça­ca­ðýn­dan­en­di­þe­len­di­ði­mi­de­yaz­mýþ­tým.­ (Mil­li­yet,­14­O­cak 2009) Na­sýl­en­di­þe­len­mez­dim­ki?­YAR­SAV, Da­nýþ­tay’a­da­va­a­ça­bi­li­yor­ve­11­ü­ye­si­YAR­SAV­men­su­bu­o­lan­Da­va­Da­i­re­le­ri­Ku­ru­lu bu­da­va­ya­ba­ký­yor­ve­YAR­SAV’ýn­ta­le­bi­yö­nün­de­ka­rar­ve­ri­yor­du!­Bu­tu­haf­ka­rar­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si’nden­dö­ne­cek­ti. Böy­le­bir­der­nek­to­par­la­yý­cý­o­la­maz­dý­ta­bi­i.­Þim­di­yi­ne­yar­gý­men­sup­la­rý­“De­mok­rat Yar­gý”­ký­sa­a­dýy­la­ye­ni­bir­der­nek­ku­ru­yor­lar.­Tam­a­dý,­“De­mok­ra­si­ve­Öz­gür­lük­ler­i­çin­Hâ­kim­ler­ve­Sav­cý­lar­Bir­li­ði”­o­la­cak.­De­ði­þi­mi,­de­mok­ra­tik­leþ­me­yi­sa­vu­nan­bir­der­nek...­An­ka­ra­Tu­na­lý­hil­mi’de­bi­na­la­rý­ný­ki­ra­la­dý­lar;­tü­zük­le­ri­im­za­a­þa­ma­sýn­da.­Yýl­ba­þýn­dan­ön­ce­res­men­ku­rul­muþ­o­la­cak.­ Ku­ru­cu­lar­a­ra­sýn­da­mas­ter­ve­dok­to­ra yap­mýþ,­a­ka­de­mik­e­ser­ler­ver­miþ­hâ­kim­ler ve­sav­cý­lar­var.­Tar­týþ­ma­lý­bir­ko­nu­gün­de­me­gel­di­ðin­de­ar­týk­i­ki­‘yar­gý­der­ne­ði’nden fark­lý­a­çýk­la­ma­lar­du­ya­ca­ðýz!

AMA HANGÝ YARGI?! Po­li­tik­siv­ri­lik­le­riy­le­ta­ný­nan­yar­gý­men­sup­la­rý­ný­is­men­say­ma­ma­ge­rek­yok,­her gün­ko­nu­þu­yor­lar,­‘kes­kin’­ka­rar­la­rýy­la­san­sas­yon­lar­ya­ra­tý­yor­lar. Tu­haf­þey­ler­de­o­lu­yor.­An­ka­ra’da­bir Sulh­Ce­za­Mah­ke­me­si­ka­rar­ve­ri­yor;­fa­lan­ca­baz­is­tas­yon­la­rýn­da­ya­pý­lan­bü­tün­te­le­fon gö­rüþ­me­le­ri­nin­din­len­me­si­ne!.. TÝB­i­ti­raz­e­di­yor:­Baz­is­tas­yo­nu­de­di­ði­niz þey­ki­þi­de­ðil­dir,­bir­me­ka­niz­ma­dýr.­Bir­baz is­tas­yo­nu­ü­ze­rin­den­sa­at­te­yüz­ler­ce­ki­þi­ko­nu­þur.­Be­lirt­ti­ði­niz­baz­is­tas­yon­la­rýn­da­ko­nu­þan­bin­ler­ce­ki­þi­yi­din­le­ye­me­yiz!­Kal­dý­ki, ka­ra­rý­nýz­ka­nu­na­ay­ký­rý!­Ka­nu­na­gö­re­te­le­fo­nu­din­le­ne­cek­ki­þi­nin­a­dý­ný­ve­nu­ma­ra­sý­ný yaz­ma­nýz­la­zým.­Yaz­ma­mýþ­sý­nýz! TÝB’in­i­ti­ra­zý­na­ba­kan­mah­ke­me­nin­ka­ra­rý:­Ý­ti­ra­zýn­red­di­ne! Meç­hul­bin­ler­ce­ki­þi­nin­din­len­me­si­ne! Ve­þim­di­ay­ný­tu­haf­ka­ra­rý­ve­ren­hâ­kim, TÝB’de­‘ted­bi­ren’­ka­nu­na­uy­gun­luk­a­raþ­týr­ma­sý­ya­pý­yor...­Er­ge­ne­kon­so­ruþ­tur­ma­sý­ný des­tek­le­yen­ve­ye­rin­di­bi­ne­ba­tý­ran­hu­kuk­-

çu­lar­var;­bu­ko­nu­da­HSYK­bi­le­bö­lün­dü! A­da­let­Ba­kan­lý­ðý’nýn­so­ruþ­tur­ma­is­te­di­ði hâ­kim­ve­sav­cý­la­rý­bi­li­yor­su­nuz...­Son­o­la­rak ga­ze­te­man­þet­le­rin­de­Er­zin­can­ve­Er­zu­rum sav­cý­la­rý­a­ra­sýn­da­ki­mü­ca­de­le­yi­iz­li­yo­ruz...

ADALETE GÜVEN? Ýl­gi­li­nin­si­ya­si­ki­þi­li­ði­ne­ve­ya­ko­nu­nun­si­ya­si­ni­te­li­ði­ne­gö­re,­yar­gý­or­gan­la­rý­nýn­ve HSYK’nýn­‘fark­lý’­ka­rar­la­rýn­dan­ör­nek­ler­ve­re­bi­li­rim.­Han­gi­si­hak­lý?­Han­gi­ta­raf­ta­i­sek­o hak­lý!­Ýþ­te­va­ha­met­bu­ra­da! Bir­Er­ge­ne­kon­sa­ný­ðý­nýn­“fa­lan­ca­mah­ke­me­biz­den”­sö­zü­mün­fe­rit­bir­o­lay­de­ðil­dir; “biz­den”­ve­“siz­den”­hâ­kim­ler,­sav­cý­lar!.. Bu­gö­rün­tü­yar­gý­ya­“ta­raf­sýz­ha­kem”­o­la­rak­gü­ven­du­yul­ma­sý­ný­zor­laþ­tý­rý­yor;­ge­ri­lim­ler­büs­bü­tün­ar­tý­yor.

‘‘

Yargýda çekiþen görüþlerden birini tasfiye ederek veya cingözlükle kavramlar icat ederek adalete güven saðlanamaz.

Bü­tün­kök­lü­kül­tü­rel­ve­si­ya­si­de­ði­þim­sü­reç­le­rin­de­ya­þa­nan­bü­yük­bir­so­run­dur­bu. Fran­sýz­yar­gý­sý­yüz­yýl­bu­çal­kan­tý­la­rý­ya­þa­mýþ, an­cak­Drey­füs­Da­va­sý­þo­ku­i­le­“ta­raf­sýz­ha­kem”­ol­du­ðu­gü­ve­ni­ni­top­lu­ma­ve­re­bil­miþ­tir.­Yar­gý­da­çe­ki­þen­gö­rüþ­ler­den­bi­ri­ni­tas­fi­ye e­de­rek­ve­ya­cin­göz­lük­le­kav­ram­lar­i­cat­e­de­rek­a­da­le­te­gü­ven­sað­la­na­maz.­Tek­çý­kýþ­yo­lu,­hu­ku­ki­kav­ram­la­rý,­ev­ren­sel­an­lam­la­rýy­la be­nim­se­ye­rek­uy­gu­la­mak­týr.­Cum­hu­ri­yet, la­ik­lik,­de­mok­ra­si,­öz­gür­lük,­e­þit­lik,­mül­ki­yet gi­bi­kav­ram­la­rý­yar­gý­ev­ren­sel­an­lam­la­rýy­la uy­gu­la­dý­ðýn­da­kim­se­nin­kim­se­ye­di­ye­ce­ði kal­maz.­Hâ­kim­ve­sav­cý­la­rý­mý­zýn­bü­yük­ço­ðun­lu­ðu­na­gü­ve­ni­yo­rum­ve­yar­gý­da­po­li­ti­ze ke­si­min­a­da­le­te­za­rar­ver­di­ði­ger­çe­ði­ni­de dik­kat­le­ri­ne­su­nu­yo­rum. Taha Akyol, Milliyet, 5.12.2009


9

YENÝASYA / 6 ARALIK 2009 PAZAR

MaKaLE Hikmet gözüyle musîbetler

YERÝN KULAÐI

Mânevî boþluk ve hak din

FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE fikihgunlugu@yeniasya.com.tr www.fikih.info 0 505 648 52 50

Mu­rat­bey:­“Yer­yü­zün­de­ne­den­bu­ka­dar­çok a­cý­ve­kö­tü­lük­var?­Nur­Ri­sâ­le­le­rin­de­bu­so­ru­nun­hik­me­ti­iþ­le­ni­yor­mu?”­­

ALÝ FERÞADOÐLU ur­Ri­sâ­le­le­ri­ne­gö­re­kâ­i­nât­ta­ger­çek­mâ­nâ­da­çir­kin­lik­ve­kö­tü­lük­yok­tur.­“O­her­þe­yi­en­gü­zel­þe­kil­de­ya­rat­tý”1 â­ye­ti­her­bir­çir­kin­gö­rü­nen­þey­de de­bir­çok­gü­zel­li­ðin­giz­li­ol­du­ðu­nu­hay­ký­rýr.­En­çir­kin gö­rü­nen­þey­ler­de,­en­kö­tü­bi­li­nen­o­lay­lar­da­bi­le­ha­kî­kî bir­gü­zel­lik­ci­he­ti­var­dýr.­Kâ­i­nât­ta­her­þey­ya­hüsn-ü­biz­zat­týr,­ya­ni­ya­biz­zat­gü­zel­dir.­Ya­da­hüsn-ü­bil­gayr­dýr, ya­ni­ya­da­ne­ti­ce­le­ri­i­ti­ba­riy­le­gü­zel­dir.­Çir­kin­lik­ve­kö­tü­lük­gi­bi­gö­zü­ken­ve­in­san­la­rýn­ho­þu­na­git­me­yen­eþ­ya­ve o­lay­lar­per­de­si­ar­ka­sýn­da­par­lak­gü­zel­lik­ler­ve­bü­yük­in­ti­zam­lar­sak­lý­dýr.­ Me­se­lâ­ba­har­mev­si­min­de­kor­ku­ve­ren­fýr­tý­na­lý­yað­mur­ve­se­vil­me­yen­ça­mur­lu­top­rak­per­de­si­al­týn­da­son­suz­de­re­ce­gü­zel­çi­çek­ve­mun­ta­zam­bit­ki­le­rin­te­bes­süm­le­ri­sak­lan­mýþ­týr.­Me­se­lâ­güz­mev­si­mi­nin­ha­þin­ve kor­ku­ve­ri­ci­tah­ri­bâ­tý,­yý­ký­mý­ve­ha­zin­ay­rý­lýk­per­de­le­ri ar­ka­sýn­da,­mev­sim­lik­ha­yat­va­zi­fe­si­bi­ten­naz­lý­çi­çek­le­rin dost­la­rý­o­lan­hay­van­cýk­la­rý­Al­lah’ýn­Ce­lâl­te­cel­lî­le­rin­den­o­lan­kýþ­ha­di­se­le­ri­nin­taz­yi­kin­den­ve­za­ra­rýn­dan­ko­ru­mak­i­çin­sak­la­mak;­so­ðuk­kýþ­per­de­si­al­týn­da­da­tâ­ze­ve­gü­zel bir­ba­ha­ra­ze­min­ha­zýr­la­mak­gi­bi­gü­zel­lik­ler­var­dýr.­ Me­se­lâ,­fýr­tý­na,­ve­bâ,­dep­rem­gi­bi­ür­per­ti­ve­ri­ci­ve­çâ­re­siz­lik­ge­ti­ren­o­lay­la­rýn­per­de­le­ri­al­týn­da­pek­çok­mâ­ne­vî­çi­çek­ler­aç­mak­ta­dýr.­Söz­ge­li­þi­bir­çok­yer­al­tý­kay­na­ðý, dep­rem­le­rin­ha­re­ke­tiy­le­yer­üs­tü­ne­çýk­mak­ta,­in­sa­noð­lu­nu­mut­lu­et­mek­te­dir.­Ye­rin­i­çi­dep­rem­ler­le­ve­vol­ka­nik­fýþ­kýr­ma­lar­la­ne­fes­al­mak­ta,­sa­kin­leþ­mek­te,­böy­le­ce da­ha­kor­kunç­fâ­ci­a­lar­ön­len­mek­te­dir.­Üs­tün­de­ki­ler­le bir­lik­te­sa­at­te­yüz­se­kiz­bin­ki­lo­met­re­hýz­la,­kor­kunç­bir hýz­la­dö­nen­yer­kü­re­nin­i­çi­ve­mer­ke­zi­de­her­an­kay­na­yan­ve­kük­re­yen­i­ki­yüz­bin­de­re­ce­lik­bir­a­teþ­le­fo­kur­fo­kur­ha­re­ket­li­ol­ma­sý­na­rað­men;­biz­yer­ka­bu­ðun­da,­ko­ca öm­rü­müz­de,­an­cak­top­lam­sek­sen-yüz­sa­ni­ye­bi­le­sür­me­yen­kü­çük­sar­sýn­tý­lar­dan­ve­ya­ba­zen­kor­ku­da­ve­re­bi­len­bir­kaç­dep­rem­den­baþ­ka­sar­sýn­tý­his­set­mi­yo­ruz.­­ Oy­sa­dün­ya­nýn­sa­hip­ol­du­ðu­baþ­dön­dü­rü­cü­dö­nüþ hý­zý­na­ve­kar­nýn­da­ta­þý­dý­ðý­göz­ka­rar­tý­cý­a­lev­yu­mak­la­rý­na­ve­vol­ka­nik­pat­la­ma­la­ra­rað­men­yüz­se­ne­de­duy­du­ðu­muz­yüz­sa­ni­ye­lik­sar­sýn­tý,­sâ­kin­li­ði­ne­o­ran­la­el­bet­te mil­yon­da­bir­bi­le­de­ðil­dir.­Ya­ni­e­vi­mi­zi­kur­du­ðu­muz, ha­ya­tý­mý­zý­ya­þa­dý­ðý­mýz­dün­ya­da­ge­ce­gö­zü­mü­ze­uy­ku gi­ri­yor­sa,­gün­düz­i­þi­mi­ze­ra­hat­gi­de­bi­li­yor­sak,­çok­bü­yük­bir­sü­kû­net­hâ­kim­ol­du­ðu­nu­gör­mek­zo­run­da­yýz. Yok­sa­bu­hý­za­ve­bu­dev­pat­la­ma­la­ra­gö­re­her­gün­ký­yâ­me­tin­kop­ma­sý­ge­re­ke­cek­ti!­Kal­dý­ki,­bu­sar­sýn­tý­la­rýn­yer al­tý­zen­gin­lik­le­ri­ni­yer­üs­tü­ne­çý­kar­ma­gi­bi,­ar­sýz,­hýr­sýz, soy­suz­ve­zâ­lim­in­san­la­rý­u­yar­ma­gi­bi­çok­ha­ya­tî­fonk­si­yon­lar­ic­râ­et­ti­ði­ni­de­göz­den­ka­çýr­ma­ma­lý­yýz.­Öy­ley­se, dün­ya­yý­bi­rer­ke­mer­gi­bi­dað­lar­i­le­ku­þa­tan­ve­dað­la­rý­bi­rer­sa­kin­leþ­ti­ri­ci­ha­zi­ne­li­di­rek­ler­ký­lan­Al­lah’a­bu­son­suz i­yi­lik­le­ri­i­çin­ne­ka­dar­þük­ret­sek­az­dýr! Ke­zâ,­me­se­lâ­to­hum­lar­gö­rü­nüþ­te­çir­kin­gö­rü­nen­bir­ta­kým­ha­re­ket­le­rin­tah­ri­kiy­le­sün­bül­le­nip­gü­zel­le­þir­ler.­Bü­tün in­ký­lâp­lar,­de­ði­þim­ler­ve­dö­nü­þüm­ler­bi­rer­mâ­ne­vî­yað­mur­dur.­San­cý­lý­dýr,­a­cý­lý­dýr,­að­rý­lý­dýr.­Fa­kat­per­de­ar­ka­sý­gü­zel­dir. Ke­zâ­me­se­lâ­ot­la­rýn­ve­bit­ki­le­rin­di­ken­le­ri­gö­rü­nüþ­te­za­rar ve­ri­ci­dir.­Fa­kat­o­di­ken­ler­on­la­rýn­sa­vun­ma­si­lâh­la­rý­dýr­lar. Ke­zâ­me­se­lâ,­at­ma­ca­ku­þu­nun­ma­sum­ser­çe­le­re­sal­dýr­ma­la­rý­gö­rü­nüþ­te­rah­me­te­ve­þef­ka­te­uy­gun­düþ­mez.­Fa­kat­bu sal­dý­rý­ser­çe­ku­þu­nun­uç­ma­tek­ni­ði­ni­ve­ken­di­ni­sa­vun­ma ye­te­ne­ði­ni­ge­liþ­ti­rir.­Ke­zâ­me­se­lâ,­kýþ­mev­si­min­de­kar­ve fýr­tý­na­çok­so­ðuk­ve­tat­sýz­gö­rü­lür.­Fa­kat­o­so­ðuk­luk­ve­tat­sýz­lýk­per­de­si­al­týn­da­top­ra­ðýn­bes­len­me­si­gi­bi,­to­hum­la­rýn çim­len­me­si­gi­bi,­yer­yü­zü­nün­mik­rop­la­rý­nýn­ký­rýl­ma­sý­gi­bi çok­sý­cak­ve­þe­ker­gi­bi­ne­ti­ce­ler­var­dýr.2 Üs­tad­Be­dî­üz­za­man­Sa­îd­Nur­sî’ye­gö­re,­ne­ka­dar­i­yi­lik, gü­zel­lik­ve­ni­met­var­sa,­doð­ru­dan­doð­ru­ya­Ce­nâb-ý­Al­lah’ýn­rah­met­ha­zi­ne­sin­den­ge­li­yor­ve­hu­sû­sî­ih­san­ve­ik­râ­mý­nýn­mey­ve­le­ri­dir.­Mu­sî­bet­ler,­þer­ler,­çir­kin­lik­ler­ve­kö­tü­lük­ler­i­se,­â­de­tul­lah­de­ni­len,­Al­lah’ýn­ta­bi­at­ta­hâ­kim­kýl­dý­ðý kâ­nun­la­rýn­uy­gu­la­ný­þý­nýn­çok­ne­ti­ce­le­rin­den­tek­tük­kü­çük ve­çap­sýz­çýk­tý­la­rýn­dan­i­bâ­ret­tir.­Kâ­nun­la­rýn­uy­gu­la­ný­þý­bü­yük­i­yi­lik­ler­ve­had­siz­ha­yýr­lar­ge­re­ði­dir.­Fa­kat­böy­le­u­mû­mî­ka­nun­lar,­kü­çük­çap­ta­da­ol­sa­za­rar­lý­ba­zý­ne­ti­ce­le­ri­de be­râ­be­rin­de­ge­ti­re­bil­mek­te­dir.­Bu,­eþ­ya­nýn­ta­bi­a­tý­ge­re­ði­dir.­ Fa­kat­Ce­nâb-ý­Al­lah—hâ­þâ—zâ­lim­de­ðil­dir.­E­lem­ve a­cý­ve­ri­ci­kü­çük­o­ran­lý­ne­ti­ce­ler­den­za­rar­gö­ren­le­re­Ce­nâb-ý­Al­lah­hu­sû­sî­mer­ha­me­tiy­le­ve­þef­ka­tiy­le­im­dat­et­mek­te,­ka­yýp­la­rý­ný­ge­rek­â­cil­bir­ni­met,­ke­rem­ve­ih­san­i­le,­ge­rek­se­had­siz­ve­e­be­dî­â­hi­ret­ser­ve­tiy­le­te­lâ­fî­et­mek­te­dir.­Ne­ti­ce­o­la­rak­her­za­man­ve­her­yer­de,­mu­sî­be­te dü­þen,­be­lâ­ya­uð­ra­yan,­a­cý­ve­ýz­tý­rap­la­ra­gark­o­lan,­za­rar gö­ren­ve­að­la­yýp­in­le­yen­her­can­lý­nýn­ve­i­nan­cý­ol­sun-ol­ma­sýn­her­in­sa­nýn­im­dat­çað­rý­la­rý­na,­fer­yat­la­rý­na­ve­að­la­ma­la­rý­na­her­kes­ten­ön­ce­ye­ti­þen,­im­dat­e­den,­a­cý­sý­ný­ha­fif­le­ten,­der­di­ne­der­man­ye­tiþ­ti­ren,­has­ta­lý­ðý­na­i­lâç­ya­ra­tan­ve­a­cý­sý­na­kar­þý­lýk­mâ­ne­vî­lü­tuf­lar­yað­dý­ran­Ce­nâb-ý Al­lah’tan­baþ­ka­sý­de­ðil­dir.3 Ko­nuy­la­il­gi­li­þüp­he­siz­çok­sa­yý­da­â­yet­ve­ha­dis­var­dýr. Biz­bir­ha­dis-i­kud­sî­i­le­te­yid­e­de­lim:­Al­lah­Te­â­lâ­bu­yur­du­ki:­“Mü’min­kul­la­rým­dan­bi­ri­ne­bir­be­lâ­ve­has­ta­lýk ver­di­ðim­de­Ba­na­hamd­e­der­ve­ver­di­ðim­be­lâ­ve­has­ta­lý­ða­is­yan­et­me­yip­sa­býr­gös­te­rir­se,­ya­ta­ðýn­dan­kalk­tý­ðýn­da an­ne­sin­den­doð­du­ðu­gün­kü­gi­bi­gü­nah­lar­dan­te­miz­len­miþ­o­la­rak­kal­kar.­Al­lah­ha­fa­za­me­lek­le­ri­ne­þöy­le­bu­yu­rur:­‘Ben­bu­ku­lu­mu­ya­ta­ða­e­sir­et­tim.­Ve­o­na­be­lâ­ver­dim.­O­hal­de­on­dan­ön­ce­sýh­hat­tey­ken­ken­di­si­ne­yaz­mýþ­ol­du­ðu­nuz­se­vap­la­rý­yaz­ma­ya­de­vam­e­din.’”4

fersadoglu@yeniasya.com.tr

N

Dipnotlar: 1-­Sec­de­Sû­re­si:­7:­2-­Söz­ler,­Y.­A.­Neþr.,­Ger­many, 1993,­s.­210,­211­:­3-­­Þu­â­lar,­s.­33,­34­:­4-­Câ­mi­ü’s Sa­ðîr,­3/1274.

on­su­za­ dek­ yok­luk­ ka­ran­lýk­la­rýn­da­ “hiç” o­la­bi­lir­dik.­A­ma,­var­lýk­â­le­mi­nin­ay­dýn­lýk sah­ne­si­ne­çý­ka­rýl­dýk.­Bit­ki­ve­ya­su­o­la­rak var­lýk­ â­le­mi­ne­ mer­ha­ba­ di­ye­bi­lir­dik!­ Hay­van o­la­rak­ da­ ha­ya­tý­ ta­da­bi­lir­dik!­ Oy­sa,­ “ah­sen-i tak­vîm” de­nen­ “en­ mü­kem­mel,­ en­ uy­gun,­ en gü­zel­ bir­ sû­ret­te­ ve­ tam­ ký­va­mýn­da”,­ sa­yý­sýz duy­gu,­du­yu,­his­ve­e­ner­ji­bo­yut­la­rýy­la­do­na­tý­la­rak­dün­ya­ya­gön­de­ril­dik...­ Kâ­i­na­týn­bir­min­ya­tü­rü­ol­du­ðu­mu­za­gö­re, mad­dî-ma­ne­vî,­ne­ba­tî-hay­va­nî,­me­le­kî-þey­ta­nî, ma­de­nî­ve­bütün­e­ner­ji­bo­yut­la­rý­ný­ta­þý­mak­ta­yýz. O­lum­lu­duy­gu­la­rý­mý­zý­son­suz­de­re­ce­de­ge­liþ­ti­rip yük­sel­te­bil­me;­o­lum­suz­la­rý­ný­da­son­suz­de­re­ke­le­re­al­çal­ta­bil­me­po­tan­si­ye­li­ne­sa­hip­ký­lýn­dýk. Han­gi­ cep­he­mi­zi­ iþ­le­tir­sek,­ ge­liþ­ti­rir­sek­ öy­le bir­var­lýk­o­lu­ruz.­Ya­ot­gi­bi,­ya­hay­van­gi­bi,­ya da­ ‘in­san’­ gi­bi.­ Ruh­ ve­ duy­gu­la­rý­mý­zý­ i­mân­ e­sas­la­rýy­la­bes­ler,­Kur’ân’ýn­ha­ki­kat­le­riy­le­süs­le­yip­te­kâ­mül­et­ti­rip­ol­gun­laþ­tý­rýr­sak,­“ger­çek­in­san”­o­lur­ve­me­lek­le­ri­da­hi­ge­çe­cek­bir­ký­va­ma ge­le­bi­li­riz.­ Bu­ da­ ön­ce­lik­le­ ki­þi­li­ði­mi­zi,­ þah­si­ye­ti­mi­zi­ ya­ra­tý­lýþ­ çer­çe­ve­sin­de­ i­man­ i­le­ o­luþ­tur­ma­ya­ve­sos­yal­leþ­me­ye­bað­lý­dýr.­­ Ýþ­te­din-i­nanç/i­mân,­hak­din,­ha­ya­tý­ya­ra­tý­lýþ prog­ra­mý­çer­çe­ve­sin­de­ya­þa­ma­nýn­ö­zü­nü­ih­ti­va­ e­den;­ hem­ dün­ya,­ hem­ de­ son­suz­ ha­ya­týn hu­z ûr­ ve­ mut­l u­l u­ð u­n u­ ya­k a­l a­m a­n ýn­ a­d ý­d ýr. Din,­ ha­ya­týn­ bü­tün­ saf­ha­la­rý­ný­ kap­la­yan,­ in­sa­nýn­her­da­ki­ka­sý­na­bir­dü­zen­ge­ti­ren;­o­na­meþ­rû­ da­i­re­de­ sa­yý­sýz­ al­ter­na­tif­ gü­zel­lik­ler­ su­nan Ý­lâ­hî­ha­ki­kat­ler­man­zû­me­si­dir.­ Ýn­san­de­nen­‘kü­çük­kâ­i­nat’ý­ve­kâ­i­nat­de­nen ‘bü­yük­in­san’ý­kim­ya­rat­mýþ­i­se;­i­ki­si­a­ra­sýn­da­ki a­lýþ­ ve­riþ,­ mü­nâ­se­bet­ ve­ den­ge­yi­ sað­la­ya­cak prog­ra­mý,­ya­ni­di­ni­de­o­gön­de­re­cek­tir.­Ýn­sa­ný on­lar­ca­duy­gu,­du­yu,­yüz­ler­ce­his,­or­gan,­bin­ler­ce­lâ­ti­fey­le­kim­di­zayn­e­dip­do­nat­mýþ­sa;­ha­yat­ dü­ze­ni­ prog­ram­ ve­ ka­ta­lo­ðu­nu­ da­ o­ gön­de­re­cek­tir.­O­prog­ra­mýn­a­dý­da­din­dir. Ýn­san­lý­ðýn­ilk­ve­en­es­ki­mü­es­se­se­si­o­lan­din, psi­ko-sos­yo­lo­jik­bir­ol­gu,­en­bü­yük­bir­ih­ti­yaç o­la­rak­da­ken­di­si­ni­gös­te­rir.­Bâ­týl/yan­lýþ,­sa­pýk da­ol­sa,­in­san­la­rýn­bir­ta­kým­þey­le­re­ta­par­ca­sý­na­ bað­lan­ma­sý­ ve­ on­la­rý­ yü­celt­me­si;­ i­nan­ma­nýn­ ve­ ta­pýn­ma­nýn­ fýt­rî­ bir­ ih­ti­yaç­ ol­du­ðu­nu gös­te­rir. Ýn­san;­ öm­rü,­ ak­lý,­ il­mi­ ký­sa­ ol­du­ðun­dan­ ve ya­ra­tý­lý­þý,­ duy­gu­la­rý­ i­ca­bý­ ta­raf­lý,­ his­sî­ dav­ran­dý­ðýn­dan­bü­tün­ih­ti­yaç­la­rý­ný­de­tay­la­rýy­la­gö­re­mez,­ ye­ri­ne­ ge­ti­re­mez,­ sos­yal­ ha­yat­ta­ a­da­le­ti sað­la­ya­maz.­Vic­dân­ve­i­lim­de,­as­la­di­nin­ye­ri­ni­ tu­ta­maz.­ Zi­râ,­ fel­se­fe­ ve­ i­lim,­ in­sa­nýn­ ka­fa­sýn­da­ do­la­þan­ bin­ler­ce­ so­ru­yu­ ce­vap­lan­dý­ra­maz,­prob­lem­yu­mak­la­rý­ný­çö­ze­mez.­ Ö­te­ yan­dan­ rûh,­ gayb/me­ta­fi­zik­ yö­nü­müz de­ var­dýr.­ Gi­zem­li­ â­lem­ler­le­ ir­ti­bat­lý­yýz.­ Ve me­rak­sa­i­ka­sýy­la­þu­ûr­lu­o­la­rak­da­bu­ba­ðý­kur­mak­is­te­riz.­Ö­lü­mün­sýr­rý­ný­çöz­me­yi­ar­zu­lu­yo­ruz.­Son­suz­lu­ða­a­þý­ðýz.­Ý­çi­miz­den­as­la­sö­küp­a­ta­ma­dý­ðý­mýz­bu­ar­zu­ve­is­tek­le­ri­mi­zi­an­cak­din kar­þý­lar.­­ Din/i­mân­ e­sas­la­rý,­ in­sa­ný­ ruh­lar­ â­le­min­den a­la­rak,­ an­ne­ rah­mi,­ be­bek­lik,­ ço­cuk­luk,­ genç­lik,­ ol­gun­luk,­ ih­ti­yar­lýk,­ ka­bir,­ ha­þir­ ve­ e­be­de ka­dar­o­na­ar­ka­daþ­lýk­e­der;­her­saf­ha­da­ih­ti­yaç­la­rý­ný,­ar­zu­la­rý­ný,­ta­lep­le­ri­ni­kar­þý­lar.­ Sos­yal­bir­ol­gu­o­lan­din,­ay­ný­za­man­da,­fer­di sos­y al­l eþ­t i­r ir,­ â­i­l e,­ grup/ce­ma­a t­ ve­ top­l um­l a kay­naþ­tý­rýr.­ E­ðer­ in­san,­ ya­ra­tý­lýþ­tan­ ge­len­ bu fýt­rî/ta­biî­ih­ti­yaç­la­rý­kar­þý­lan­maz­sa,­sa­pýk­i­de­o-­ lo­ji­ler,­çar­pýk­fel­se­fî­a­kým­la­rýn­hü­cu­mu­na­ma­ruz­ ka­la­cak­týr.­ Baþ­ta­ a­te­ist­ po­zi­ti­vizm­ ve­ ma­ter­ya­lizm­ ol­mak­ ü­ze­re­ müf­sit­ “izm”ler­den­ ve ma­son­luk­tan­ mü­te­þek­kil­ dec­ca­lizm­ in­sa­ný­ da­lâ­let­ va­di­le­rin­de­ koþ­tu­ra­rak­ pe­ri­þan­ e­de­cek­tir. Bu­müf­sit/yý­ký­cý­ce­re­yan­lar­bir­ka­sýr­ga,­bir­tâ­un­gi­bi­in­san­lý­ðý­sa­rý­yor,­fe­lâ­ket­ve­he­lâ­ke­te­a­tý­yor.­Bu­gün­de­bu­na­lým­ge­çi­ren­Ba­tý­top­lu­mu ve­ge­liþ­miþ­ül­ke­ler­mâ­ne­vî­ih­ti­yaç­la­rý­ný­a­kýl,­i­lim­ ve­ ger­çek­ler­le­ il­gi­si­ ol­ma­yan­ o­kül­tiz­min (bi­lin­mez­lik,­giz­li­lik,­sýr­lar)­ a­la­ný­ka­ba­la,­ta­rot, spi­ri­tü­a­lizm,­ ke­ha­net,­ fal­cý­lýk,­ ruh­ ça­ðýr­ma, bü­yü­cü­lük,­nu­me­ro­lo­ji­gi­bi­bâ­týl­i­na­nýþ­lar­da­a­ra­m ak­t a­d ýr.­ Ül­k e­m i­z e­ de­ sýç­r a­y an­ sa­t a­nizm/þey­ta­nizm­i­se,­bu­“izm”le­rin­þim­di­lik­son ver­si­yo­nu­dur. Ve­ git­tik­çe­ yer­yü­zü­ne­ da­ðý­lan­ bu­ müf­sit­ a­kým­la­rýn­ müt­hiþ­ bu­la­þý­cý­ has­ta­lý­ðý­na­ kar­þý­ te­dâ­vi;­Ba­tý­nýn­çü­rü­müþ,­kok­muþ,­te­fes­süh­et­miþ bâ­týl­for­mül­le­ri­de­ðil;­be­þe­rin­fýt­rî­di­ni­o­lan­Ýs­lâ­mýn­ter­ü­ta­ze­î­man­e­sas­la­rý­dýr.

S

s­tan­bul­“Ne­se­nin­le,­ne­sen­siz” de­ni­le­bi­le­cek­ il­ginç­ bir­ þe­hir.­ Met­ro­pol de­ðil,­ ar­týk­ me­ga­pol.­ A­de­ta­ kü­çük bir­ül­ke.­Gü­ven­li­ði­de­bir­o­ka­dar­zor.­ Ki­mi­ za­man­ ya­ný­nýz­da­ki­ so­kak­ kö­pe­ði­ i­le­ tra­fik­ lam­ba­sý­nýn­ ye­þil­ ý­þý­ðý­ný bek­ler­ken­ (!),­ ý­þýk­ ya­ný­ver­di­ðin­de­ a­ra­ba­la­ra­yi­ne­de­bir­göz­at­ma­nýz­ge­re­ke­bi­lir.­Ne­o­lur,­ne­ol­maz! (E­vet­ Ýs­tan­bul’un­ so­kak­ kö­pek­le­ri­nin­ ço­ðu­ tra­fik­ ku­ral­la­rý­ ko­nu­sun­da en­ az­ in­san­lar­ ka­dar­ tem­kin­li­dir!­ So­kak­ke­di­ve­kö­pek­le­riy­le­ya­þa­nan­ma­ce­ra­lar­ay­rý­bir­ya­zý­ko­nu­su­o­la­cak­ka­dar­da­zen­gin­dir.) Om­uzu­nuz­da­ki­ çan­ta­da­ ta­þý­ma­nýz ge­re­ken­ler­ mut­la­ka­ za­ru­rî­ ih­ti­yaç­la­rý­nýz­ol­ma­lý­dýr.­O­lur­da­faz­la­sý­yer­a­lýr­sa çan­ta­nýz­da­bu­du­rum­teh­li­ke­li­dir.­Bu­na­ rað­men­ can­ gü­ven­li­ði­niz­ i­çin­ yi­ne de­te­tik­te­si­niz­dir.­Ne­o­lur,­ne­ol­maz! Ka­l a­b a­l ýk­ yol­l a­r ý­ ter­c ih­ e­d er­s i­n iz, ten­ha­so­kak­lar­risk­li­dir.­Ka­la­ba­lýk­ta­da kon­trol­lü­sü­nüz­dür.­Ne­o­lur­ne­ol­maz! Med­ya­nýn­da­de­vam­lý­men­fî­o­lay­la­rý na­za­ra­ ver­me­siy­le­ ar­tan­ te­dir­gin­li­ði­niz­za­man­za­man­“Ý­yi­ce­pa­ra­no­yak­mý ol­dum­ne?”­de­dir­tir­si­ze.­­ O­yüz­den­ “Rab­bim­her­þe­yin­Sa­hi­bi sen­sin.­ Her­ þe­yi­mi­ Sa­na­ e­ma­net­ e­di­yo­rum”­ cüm­le­si­ can­ si­mi­di­niz­ o­lur, sým­s ý­k ý­ sa­r ý­l ýr­s ý­n ýz.­ E­l i­n iz­d en­ ge­l en bütün­ ted­bir­le­ri­ al­dýk­tan­ son­ra,­ a­ðýr­lýk­la­rý­ný­zý­ “­lem­le­rin­ Rab­bi”ne­ e­ma­net­ et­mek­ ne­ gü­zel­ bir­ te­vek­kül­dür! Ne­fe­rah­la­tý­cý­dýr!

yü­rü­yo­ruz,­ hem­ de­ ko­nu­þu­yo­ruz.­De­dik­le­ri­ni­duy­mak­i­çin­ben de­ e­ði­li­yo­rum­ ha­fif­çe.­ Kal­bin­de­ stent ta­ký­lý­ ol­du­ðu­nu,­ o­to­büs­ fark­lý­ ye­re­ gi­din­ce­çok­te­dir­gin­ol­du­ðu­nu­an­la­tý­yor do­ðu­ þi­ve­siy­le­ ke­sik­ ke­sik..­ “Tey­ze­ci­ðim­ bay­ram­ gü­nü­ ya­nýn­da­ bi­ri­ ol­ma­dan­ i­y i­ ce­s a­r et­ et­m iþ­s in”­ di­y o­r um. “Be­nim­ ce­sa­re­tim­ tak­vam­dan­dýr!” di­YASEMÝN GÜLEÇYÜZ yor.­Ý­çim­den­“Hý­ý­ý­ý!”­di­ye­ge­çi­ri­yo­rum.­ An­la­tý­yor…­“Sa­bah­er­ken­den­ev­den yasemin@yeniasya.com.tr çýk­tým,­to­run­la­rý­ma­bi­le­ha­ber­ver­me­dim.­ Ced­di­mi­ zi­ya­ret­ et­tim.­ Þim­di­ e­vi­me­dö­nü­yo­rum”­di­yor.­“Tey­ze­ci­ðim se­nin­ ced­din­ kim?­ Sen­ ne­re­li­sin?”­ di­EY KULLARINI GÖZETEN ALLAH! yo­rum.­“Ben­Di­yar­ba­kýr­lý­yým,­a­ma­A­“Ya­Ha­fiz”in­an­la­mý­bu­dur.­ Bu­ du­â­ son­ dem­le­ri­ni­ ya­þa­dý­ðý­mýz rap­a­sýl­lý­yým­ký­zým.­Ced­dim­Me­di­ne­li” ha­zan­mev­si­min­de­bütün­bit­ki­le­rin,­a­- di­yor.­ “Tey­ze­ci­ðim­ sen­ En­sa­ri­sin.­ Ne ðaç­la­rýn,­si­nek­le­rin,­bö­cek­le­rin­hep­bir­- ka­dar­gü­zel!”­di­yo­rum.­“He­ya­En­sa­ri­yim.­Be­nim­ced­dim­E­yüb­Sul­tan­Haz­lik­te­yap­tý­ðý­zi­kir­dir­de­ay­ný­za­man­da!­ ret­ le­ri.­ Her­ Bay­ram­ o­nu­ zi­ya­ret­ e­de­Hep­si­ ge­le­cek­ ba­ha­ra­ ye­ni­den­ yer­rim.­ A­ma­ bu­ son.­ Bun­dan­ son­ra­ ya­yü­zü­nü­ þen­len­dir­mek­ i­çin­ to­hum­la­rý­ným­ d a­mut­la­ka­bi­riy­le­ge­le­ce­ðim.­Çok ný,­ çe­k ir­d ek­l e­r i­n i,­ yu­m ur­t a­c ýk­l a­r ý­n ý kork­ t um”­di­yor.­ ya­ni­ en­ kýy­met­li­ var­lýk­la­rý­ný­ o­ gü­ven­li, E­ m i­nö­nü­ Ýs­ke­le­si­ne­ ge­li­yo­ruz.­ O­nu em­ni­yet­li­ her­ þe­yi­ ko­ru­yan­ mu­ha­fa­za dik­ k at­ le­kol­tu­ðu­na­yer­leþ­ti­ri­yo­rum.­O e­den­güç­lü­e­le­tes­lim­e­der­ler­ “Ya­Ha­ka­ d ar­yor­ gun­ki­ba­þý­ný­omu­zu­ma­yas­fiz!”­ di­ye­rek.­Ký­þýn­fýr­tý­na­la­rýn­dan,­so­la­y ýp­ bir­ müd­d et­ ses­s iz­c e­ du­r u­y or. ðuk­la­rýn­dan­e­min­o­lur­lar­böy­le­ce.­ Biz­ni­ye­si­nek­ler­den,­bit­ki­ler­den­ge­- “Tey­ze­ci­ðim­ben­sa­na­sý­cak­bir­þey­ler ri­ ka­l a­l ým­ ki?­ “Be­n i,­ a­i ­l e­m i,­ e­v i­m i, a­la­yým,­iç,­i­yi­ce­din­len!”­di­yo­rum.­“Biz kom­þu­la­rý­mý,­ va­ta­ný­mý,­ mil­le­ti­mi,­ in­- dý­þ ar­d an­ hiçbir­ þey­ ye­m e­y iz­ ký­z ým! san­lýk­â­le­mi­ni…­kö­tü­lük­ler­den­mu­ha­- Te­miz­li­ðe­dik­kat­e­de­riz.­Ý­zin­yok!”­ce­fa­za­et!”­di­ye­ni­ye­kül­lî,­u­mu­mî­bir­du­- va­b ý­n ý­ ve­r i­y or.­ Mah­c ub­ o­l u­y o­r um. Ge­mi­nin­kan­ti­nin­den­bir­þey­ler­al­mak â­yap­ma­ya­lým?­ i­çin­mý­zýk­la­nan­ký­zý­ma­“Sen­de­dý­þar­dan­ bir­ þey­ ye­me!­ Bu­ sa­na­ te­ber­rü­ENSARÎ TEYZE ðüm­ dür.­ Pa­ra­mý­ da­ haþ­la­dým­ ger­çi” Bay­ra­mýn­ son­ gü­nü­ Ýs­tan­bul’un­ bir TARÝHTEN BÝR NÜKTE! di­ y e­ r ek­ pa­ra­ u­za­tý­yor.­ “Pa­ra­ný­ haþ­la­u­cun­da­ yer­ a­lan­ a­i­le­ bü­yü­ðü­mü­ zi­ya­Ke­çe­ci­za­de­ Fu­at­ Pa­þa,­ Os­man­lý­nýn re­te­ gi­der­ken­ yi­ne­ bu­ mâ­nâ­la­rý­ ge­çir­- dýn­ mý­ tey­ze?”­ di­ye­ gü­lü­yo­rum.­ O­ da ze­ki­ ve­ nük­te­dan­ Ha­ri­ci­ye­ ve­kil­le­rin­- dim­ i­çim­den. “Ya­Ha­fiz!” di­ye­rek­ çýk­- gü­l ü­y or.­ “Biz­ A­r ap­l ar­ bü­t ün­ pa­r a­y ý den­ bi­ri­si­dir.­ O­nun­ Av­ru­pa’nýn­ ün­lü tým­ev­den­ya­ným­da­kü­çük­ký­zým­la.­O­- boz­du­run­ca­ ‘haþ­la­dýk’­ de­riz.­ Sen­ de kral­la­rý­ve­el­çi­le­riy­le­ha­zýr­ce­vap­lý­lý­ðýy­- to­büs­ten­ i­nip­ de­ E­mi­nö­nü’nün­ ka­la­- öð­ren”­di­yor.­ la­ ya­þa­dý­ðý­ ma­ce­ra­la­rý­ ta­ri­hin­ say­fa­la­- ba­lý­ðý­na­gir­me­ye­ha­zýr­la­nýr­ken­ay­ný­o­Hoþ,­ ke­yif­li­ bir­ de­niz­ yol­cu­lu­ðu­ ya­rýn­da­te­bes­süm­le­o­ku­ruz.­ to­büs­te­ yol­cu­luk­ yap­tý­ðý­mýz­ ter­te­miz pý­yo­ruz.­ Ýs­ke­le­ye­ i­ner­ken­ “Tey­ze­ se­ni Ýþ­te­bun­lar­dan­bi­rin­de­Ýn­gi­liz­Bü­yü­- gi­yin­miþ­ za­yýf,­ ih­ti­yar­lýk­tan­ be­li­ bü­- e­vi­ne­ ben­ gö­tü­re­ce­ðim,­ me­rak­ e­de­kel­çi­si,­ Fu­at­ Pa­þa’ya­ Ýs­tan­bul’da­ ço­ðu kül­müþ­yaþ­lý­tey­ze­nin­te­lâ­þý­dik­ka­ti­mi rim”­ di­yo­rum.­ “Ký­zým,­ e­vi­min­ yo­lu­nu Os­man­lý­ e­vi­nin­ dýþ­ cep­he­sin­de­ yer­ a­- çe­ki­yor.­ O­to­bü­sün­ mu­a­vi­ni­ne­ te­lâþ­la bi­li­yo­rum.­ Hiç­ me­rak­ et­me­ sen.­ A­ma lan­ lev­ha­la­rýn­ han­gi­ si­gor­ta­ þir­ke­ti­ne bir­ þey­ler­ an­la­tý­yor.­ An­la­dý­ðým­ ka­da­- be­ni­zi­ya­re­te­mut­la­ka­gel!”­de­yip­te­le­a­it­ ol­du­ðu­nu­ so­rar.­ Ma­lûm­ ya­ bu­gün rýy­la­ yan­lýþ­ bin­di­ði­ o­to­büs,­ fark­lý­ bir fon­nu­ma­ra­sý­ný­ve­ri­yor.­ bi­le­Ýn­gi­liz­le­rin­can­ve­mal­gü­ven­li­ði­i­- yer­de­in­di­rin­ce­de­ði­þen­yol­lar­o­nu­çok Ar­ka­sýn­dan­ gi­di­þi­ni­ iz­li­yo­rum.­ Bir çin­ te­sis­ et­tik­le­ri­ si­gor­ta­ þir­ket­le­ri­ ve te­dir­gin­et­miþ,­yar­dým­is­ti­yor. ta­raf­tan­da­Ýs­tan­bul’un­si­lü­e­ti­ne­ba­kýp ban­ka­lar­dün­ya­ça­pýn­da­ün­lü­dür. Yan­la­rý­na­ yak­la­þý­yo­rum.­ “Ben­ de­ o ko­nu­þu­yo­rum­i­çim­den:­ Fu­at­Pa­þa­o­nun­an­la­ya­bi­le­ce­ði­dil­le sem­te­ gi­de­ce­ðim­ tey­ze­ci­ðim,­ di­ler­sen “Ne­ se­nin­le,­ ne­ sen­siz­ Ýs­tan­bul!­ Ne þöy­le­ce­vap­ve­rir:­“Sa­yýn­Bü­yü­kel­çi,­gör­- bir­lik­te­gi­de­lim”­di­yo­rum.­Ko­lu­ma­gi­- ka­dar­ gi­zem­li­sin!­ Eþ­ki­ya­la­rýn­ çe­þit­ çe­dü­ðü­nüz­ ‘Ya­Ha­fiz!’ lev­ha­la­rý,­Os­man­lý­- ri­yor­ bü­yük­ bir­ mem­nu­ni­yet­le.­ Hem þit,­a­ma­ev­li­ya­la­rýn­da­öy­le!”­ la­rýn­Si­gor­ta­þir­ke­ti­nin­lev­ha­la­rý­dýr!”

Ý

satIr arasI

GÜN GÜN TARÝH

lTurhan Celkan

turhancelkan@hotmail.com


10

YENÝASYA / 6 ARALIK 2009 PAZAR

KÜLTÜR-SANAT

Biz durunca, hayat durmuyor

Semazenlere yurtdýþýnda büyük ilgi

BÝR BAÞKA AÇIDAN

TÜRKÝYE’DEKÝ ÝLK VE TEK RESMÎ SEMA GRUBUNU BÜNYESÝNDE BULUNDURAN KONYA TÜRK TASAVVUF MÜZÝÐÝ TOPLULUÐUNUN, BU YIL DÜNYANIN DÖRT BÝR YANINDA ÝCRA ETTÝÐÝ 26 SEMA PROGRAMINI ON BÝNLERCE KÝÞÝ ÝZLEDÝ. YURT DIÞINDA PROGRAMLARA KATILANLARIN YÜZDE 99,9’UNU YABANCILAR VE ÇEÞÝTLÝ DÝNLERE MENSUP ÝNSANLAR OLUÞTURDU.

S. BAHATTÝN YAÞAR TÜRKÝYE'DEKÝ ilk­ ve­ tek­ res­mî­ se­ma gru­bu­nu­ bün­ye­sin­de­ ba­rýn­dý­ran­ Kül­tür ve­ Tu­r izm­ Ba­k an­l ý­ð ý­n a­ bað­l ý­ Kon­y a Türk­ Ta­sav­vuf­ Mü­zi­ði­ Top­lu­lu­ðu­nun, 2009’da­yurt­dý­þýn­da­ger­çek­leþ­tir­di­ði­26­se­ma­prog­ra­mý­ný­on­bin­ler­ce­ki­þi­iz­le­di.­Kon­ya Türk­Ta­sav­vuf­Mü­zi­ði­Top­lu­lu­ðu­Mü­dü­rü­Ö­mer­ Fa­ruk­ Bel­vi­ran­lý,­ 1991’de­ fa­a­li­ye­te­ ge­çen mü­zik­top­lu­lu­ðu­nun,­se­ma­yý,­Tür­ki­ye’de­ö­zü­ne­sa­dýk ka­la­rak,­bütün­ku­ral­la­rý­na­uy­gun­þe­kil­de­ya­pan­tek­se­ma gru­bu­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Yurt­i­çi­ve­yurt­dý­þýn­da­her­yýl­bir­çok­ prog­ra­ma­ dâ­vet­ e­dil­dik­le­ri­ni­ bil­di­ren­ Bel­vi­ran­lý,­ ö­zel­lik­le Mev­lâ­nâ’nýn­do­ðu­mu­nun­800.­yýl­dö­nü­mü­do­la­yý­sýy­la­U­NES­CO’nun­ ‘Mev­lâ­nâ­ Yý­lý’­ i­lân­ et­ti­ði­ 2007’den­ bu­ ya­na­ se­ma prog­ram­la­rý­na­yurt­dý­þýn­dan­yo­ðun­ta­lep­al­ma­ya­baþ­la­dýk­la­rý­ný­be­lirt­ti.

syasar33@yahoo.com

ya­þýn­da­ki­ ký­zým­la,­ e­vi­mi­zin­ ya­ký­nýn­da­ki bir­ park­ta­ son­ba­har­ ge­zin­ti­si­ ya­pý­yo­ruz. Son­ba­har,­ bir­ in­san­ gi­bi­ ko­nu­þu­yor­ in­san­la.­Bu­et­ki­den­o­la­cak­ki,­ilk­cüm­le­ler­ký­zým­dan­ gel­di.­ “Ba­ba,­ týp­ký­ ilk­ba­har­ gi­bi­ de­ðil­ mi? Her­þey­çok­gü­zel.­Ren­gâ­renk.”­ Ger­çek­ten­ de,­ son­ba­har­la­ ko­nuþ­ma­dan­ u­ður­la­ma­ma­lý­ o­nu.­ Öy­le­ de­rin­ me­saj­la­rý,­ öy­le fark­lý­ve­ö­zel­kom­po­zis­yon­la­rý­var­ki,­an­cak­ya­þa­nýr­cins­ten.­Sa­rý­nýn­bu­de­re­ce­renk­cüm­bü­þü an­cak­bu­mev­si­min­ü­rü­nü­dür.­Ýn­sa­nýn­ay­rý­bir pen­ce­re­si­a­çý­lý­yor­bu­hü­zün­mev­si­min­de.­Ya­ni Ya­ra­tý­cý­nýn,­ in­sa­nýn­ na­za­rý­ný­ cel­bet­mek­ i­çin öy­le­ sa­n'at­la­rý­ var­ ki.­ A­kýl­ bun­lar­dan­ ka­ça­mý­yor.­O­nun­i­çin­kâ­i­nat,­bü­yük­bir­ki­tap­gi­bi­o­ku­tu­yor­ken­di­ni.­ Lüt­fen,­a­lýn­ço­cuk­la­rý­ný­zý­ve­ya­ký­ný­nýz­da­bu­lu­nan­ bir­ park­ta,­ bir­ son­ba­har­ pen­ce­re­sin­den iz­le­yin­ha­ya­tý.­Gö­re­cek­si­niz­her­kes­fark­lý­þey­ler bu­la­cak­dü­þün­mek­i­çin. Ký­zý­mýn,­“Ba­ba,­hay­va­nat­bah­çe­sin­de­ki­hay­van­la­rý­ iz­ler­ gi­bi­ iz­li­yo­ruz­ park­ta­ki­ a­ðaç­la­rý. Hem­ de­ hay­van­lar­ renk­ de­ði­þi­mi­ne­ uð­ra­mý­yor­lar.­ Bu­ra­sý­ da­ha­ can­lý…”­ de­me­si,­ te­fek­kü­rün­gü­zel­li­ði­ni­gös­te­ri­yor­du.

8

*** E­vet,­he­pi­miz­bir­þe­kil­de­bir­yer­ler­den­baþ­la­yýp,­ bir­ yer­le­re­ uð­ra­ya­rak,­ bir­ yer­le­re­ doð­ru hýz­lý­ca­ge­çip­gi­di­yo­ruz­ha­yat­tan.­Çok­hýz­lý­ya­þa­ný­yor­ her­ þey.­ Za­man,­ a­kýl­ er­mez­ de­re­ce­de ür­kü­tü­cü­ ve­ hýz­lý­ ge­çi­yor.­ Ne­ ol­du­ðu­nu,­ na­sýl ol­du­ðu­nu­kim­se­an­la­mý­yor.­Çok­hýz­lý­gi­den­bir a­raç­tan­ ge­ri­de­ ka­lan­la­ra­ ba­ka­kal­mak­ gi­bi­ ge­çen­ za­man.­ Bir­ sü­reç­tir­ ge­çip­ gi­di­yor.­ Ki­mi mem­nun­bu­gi­diþ­ten,­ki­mi­i­se­gayr-i­mem­nun. A­ma­her­þey­o­la­ca­ðý­na­va­rý­yor. Ýn­san,­ þöy­le­ bir­ ya­kýn­ za­ma­ný­na­ bak­tý­ðýn­da, ni­ce­kah­ra­man­la­rýn,­ni­ce­güç­lü­le­rin,­ni­ce­ma­kam,­mev­ki­ve­im­kân­sa­hip­le­ri­nin­her­þey­le­ri­ni bý­ra­ka­rak­gö­çüp­git­tik­le­ri­ni­gö­rü­yor.­Ge­len,­gi­di­yor.­O­lan­da­ol­ma­yan­da;­aç­lý­ðý­bil­me­yen­de, tok­lu­ðu­bil­me­yen­de­gi­di­yor. Ku­ral­ böy­le.­ Ku­ral­ Ko­yu­cu­nun­ rý­za­sý­ a­ran­ma­lý­o­va­kit.­A­ma­a­cý­o­lan­þu­ki,­kim­se­ya­þa­dý­ðý gün­ i­çin­de­ an­la­mý­yor­ bu­ gi­di­þi.­ Ne­ za­man­ ki, ya­ta­ða­ dü­þer,­ ne­fes­ da­ra­lýr­ ve­ gi­diþ­ cid­dî­ce ken­di­si­ni­ his­set­ti­rir­ o­ za­man­ an­la­ma­ya­ ça­lý­þý­yor­in­san,­ta­biî­o­da­geç­o­lu­yor.­Yap­ra­ðýn­da­lýn­dan­ kop­ma­sý,­ i­çin­den­ ge­çip­ git­ti­ði­miz­ son­ba­har­gi­bi.­ Ha­yat,­týp­ký­ya­þa­nan­mev­sim­ler­gi­bi.­Ken­di­ni­ vaz­ge­çil­mez­ gi­bi­ ka­bul­ e­den­ler,­ her­ þey­den vaz­ge­çip­gi­di­yor­lar.­Kom­þu­muz­es­naf­be­ye­fen­di­nin,­ço­ðu­za­man­dük­kâ­ný­na­ge­li­þi­ni­iz­ler­dim. Dük­kâ­na­ gel­di­ðin­de,­ e­le­man­la­rý­na­ kar­þý­ yük­sek­ bir­ ses­ to­nu­ kul­la­nýr­ ve­ ken­di­si­ gel­di­ði­nin his­se­dil­me­si­ni­ sað­lar­dý.­ Ken­di­si­ ol­ma­sa­ bü­tün iþ­le­rin­du­ra­ca­ðý­i­nan­cý­var­dý.­Bi­raz­da­a­lýþ­kan­lýk.­Ha­ni­pat­ron­de­ni­yor­ya.­Öy­le­bir­þey.­Pat­ron­gel­di,­pat­ron­git­ti..­fa­lan­fa­lan. Der­ken,­ ken­di­si­nin­ kul­lan­dý­ðý­ a­raç­ta,­ bir kalp­kri­zi­so­nu­cu­ha­ya­ta­göz­le­ri­ni­yum­du.­Yi­ne­ne­a­cý­ki,­has­ta­ne­ve­de­fin­iþ­le­ri­sür­dü­rü­lür­ken,­ dük­kân­da­ iþ­ler­ de­vam­ et­ti,­ dü­þü­nün­ ki, ‘Ta­zi­ye­miz­var,­ka­pa­lý­yýz’­no­tu­bi­le­yer­al­ma­dý. Ta­biî­pat­ron­da­e­be­dî­â­lem­iþ­le­ri­ne­de­vam­et­ti. Ha­yat­bu,­yi­ne,­dur-du­rak­yok. An­la­þý­lan­ biz­ du­run­ca,­ ha­yat­ dur­mu­yor.­ O za­m an­ ken­d i­m i­z i­ ha­y a­t a­ gö­r e­ de­ð il,­ ha­y a­t ý ken­di­mi­ze­ gö­re­ a­yar­la­ma­lý­yýz.­ Her­ke­sin­ ký­ya­me­ti,­ken­di­ha­ya­tý­nýn­ö­lü­mü­dür. Ba­zý­ gün­ler­ ev­den,­ ba­zý­ gün­ler­ iþ­ ye­rin­den, dost­lar­dan,­ ak­ra­ba­la­rý­mýz­dan­ ay­rý­lýr­ken,­ bir da­ha­ hiç­ dün­ya­ gö­züy­le­ gö­rüþ­me­ye­ce­ðiz­ duy­gu­su­nu­ ta­þý­ya­rak­ ay­rýl­ma­lý­yýz.­ Ki­ bu­na­ ha­zýr­lýk­lý­ o­la­lým.­ Ge­le­cek­te­ mut­la­ka­ o­la­cak­ o­la­ný, ba­zen­ol­muþ­gi­bi­de­ðer­len­dir­me­li­yiz.­De­ðil­mi ki­o­la­cak,­o­za­man­ol­muþ­gi­bi­ya­þa­ma­lý,­öl­me­den­ev­vel­öl­me­li. Ya­rýn­ bi­zim­ i­çin­ yok­ i­se,­ bu­gün­ ne­ler­ yap­ma­lý­yýz,­dü­þün­me­li­yiz? Beþ­yýl­son­ra­sý­i­çin­çok­ça­dü­þün­dü­ðü­müz­de, ya­rýn­ yok­sa,­ beþ­ yýl­ son­ra­sý­ ne­ de­mek­tir?­ Çok ö­te­le­re­ gi­di­yo­ruz­ ço­ðu­ kez.­ Oy­sa­ ya­ký­ný­ ya­þa­ma­lý­ in­san.­ Dün­ git­miþ,­ ya­rýn­ yok­sa;­ gün,­ bu­gün­dür.­O­da­i­çin­de­o­lu­nan­‘an’dýr. E­vet,­dü­þün­ce­de­za­man­za­man­is­te­me­sek­de ö­te­le­re­ gi­de­riz,­ bu­ bel­ki­ de­ plan­la­ma­ i­çin­ an­lam­lý­dýr.­ A­ma­ ö­nem­li­ o­lan­ ha­ya­tý­ ya­þar­ken, ger­çek­ler­den­kop­ma­ma­lý­in­san.­Ö­mür­yü­rü­yü­þü,­ya­kýþ­ma­lý­in­sa­na.­Ýn­san­ca,­kul­ca… Ya­ra­tan’a­ lâ­yýk­ bir­ kul­ o­la­rak,­ kah­ra­man­lar gi­bi­geç­ti­git­ti­de­sin­ler… Ýn­san,­bu­ha­yat­sah­ne­sin­den­bir­‘a­ziz’­o­la­rak çe­kil­me­li.­Ya­ký­þan­bu­dur.­ Ýþ­te­ bu­nu­ de­sin­ in­san­lar.­ Bu,­ za­ten­ bir­ so­nuç­tur.

ÝSEDE ÝSVÝÇRE’DE KÝL ÝSÝ SEMA GÖSTER yaklaþýk 1,5 ay YURT dýþýnda Ýtalya’da sema önce Ýsviçre ve ekleþtirdiklerini programlarý gerç ý, bu programanlatan Belviranl ettiklerini, her larý kilisede icra bi yoðun seyirci zaman olduðu gi ma katýldýðýný kitlesinin progra ba i tý dünyasý bu belirterek, ‘’Tab lisede olmasýnprogramlarýn ki deðil. Çünkü bu dan hiç rahatsýz orasý da dinî bir dini bir ritüel ve nuþtu. Ömer mekân’’ diye ko ý, Mevlânâ’nýn Faruk Belviranl nd en sa çt ýð ý 70 0 yý l ön ce si vginin, aþkýn hoþgörünün, se a m üs lim ve bü tü n dü ny ad ri bi r ar ay a ga yr im üs lim le etti. getirdiðini ifade

“EN FAZLA TALEP ABD’DEN’’ Ta­lep­le­rin­he­men­hep­si­ne­kar­þý­lýk­ver­me­ye­ça­lýþ­týk­la­rý­ný­an­la­tan­Bel­vi­ran­lý,­‘’Yurt­dý­þýn­da­2007’de­40,­2008’de­27,­bu­yýl­i­se 26­se­ma­prog­ra­mý­ic­ra­et­tik.­En­faz­la­ta­lep­ ABD’den­ge­li­yor. Av­ru­pa­ül­ke­le­rin­den­de­ö­nem­li­o­ran­da­da­vet­ler­a­lý­yo­ruz.­A­vus­tral­ya,­Ja­pon­ya,­Gü­ney­Ko­re,­Fran­sa,­Al­man­ya,­Ýs­viç­re, Ýs­pan­ya,­Fas,­Tu­nus­ve­da­ha­bir­çok­ül­ke­de­se­ma­prog­ram­la­rý­ic­ra­et­tik’’­de­di.­Bel­vi­ran­lý,­yurt­dý­þý­tur­ne­le­rin­de­Mev­lâ­nâ’ya­o­lan­il­gi­nin­þa­þýr­tý­cý­bo­yut­ta­ol­du­ðu­nu­i­fa­de­e­de­rek,­Mev­lâ­nâ­ve Mev­le­vi­li­ðin­ ABD baþ­ta­ol­mak­ü­ze­re Av­ru­pa­ül­ke­le­rin­de­en­çok­il­gi­le­ni­len­ta­sav­vuf­a­la­ný­ol­ma­sý­nýn­se­ma­prog­ram­la­rý­na­il­gi­yi­art­týr­dý­ðý­ný­söy­le­di.­Mev­lâ­nâ’nýn­‘’hoþ­gö­rü­ve to­le­rans­in­sa­ný’’ o l ­d u ­ð u ­n u vur­g u­l a­y an B e l ­v i ­r a n ­l ý , Mev­lâ­na’nýn­söz­-

Hamidiye Kruvazörü belgeselinin galasý yapýldý HAMÝDÝYE Kru­va­zö­rü’nün­1912-1913­a­ra­sýn­da Ak­de­niz’de­gös­ter­di­ði­ba­þa­rý­öy­kü­sü­nün­an­la­týl­dý­ðý­‘’Ga­zi­Ha­mi­di­ye­ve­A­kýn­Ha­re­ka­tý’’­i­sim­li bel­ge­se­lin­ga­la­sý­ya­pýl­dý.­Bel­ge­se­lin­yö­net­me­ni Vu­ral­Ça­vu­þoð­lu,­gös­te­rim­den­ön­ce­yap­tý­ðý ko­nuþ­ma­da,­ký­sa­film­ve­bel­ge­sel­le­rin­ül­ke­le­rin ta­ný­tý­mýn­da­çok­ö­nem­li­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek, fil­mi­zor­þart­lar­ve­ký­sýt­lý­bir­büt­çe­i­le­ger­çek­leþ­tir­dik­le­ri­ni­an­lat­tý. Tür­ki­ye’de­ya­pý­lan­bel­ge­sel­ve­ký­sa­film­le­re mut­la­ka­des­tek­o­lun­ma­sý­ný­is­te­yen­Ça­vu­þoð­lu, Kül­tür­ve­Tu­rizm­Ba­kan­lý­ðý­i­le­De­niz­Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­tan­lý­ðý­na­kat­ký­la­rýn­dan­do­la­yý­te­þek­kür­et­ti.­Ça­vu­þoð­lu,­‘’Ya­vuz­Zýrh­lý­sý’’­i­le­il­gi­li­de bir­bel­ge­sel­film­ça­lýþ­ma­sý­yap­týk­la­rý­ný­kay­det­ti. Da­ha­son­ra,­ge­mi­de­gö­rev­li­bir­teð­me­nin gün­lü­ðün­den­yo­la­çý­ký­la­rak­ha­zýr­la­nan,­Ha­mi­di­ye­Kru­va­zö­rü­nün­1912-1913­yýl­la­rý­a­ra­sýn­da Ak­de­niz’de­gös­ter­di­ði­üs­tün­ba­þa­rý­öy­kü­sü­nün, dün­ya­de­niz­ci­lik­stra­te­ji­le­rin­de­dev­rim­mey­da­na­ge­ti­ren,­psi­ko­lo­jik­ha­re­kâ­týn­da­ilk­ör­nek­le­-

BULMACA 1

2

3

4

erdalodabas@mynet.com

5

6

7

8

9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

rin­den­bi­ri­ni­o­luþ­tu­ran­A­kýn­Ha­re­kâ­tý’nýn­ko­nu­e­dil­di­ði­bel­ge­se­lin­gös­te­ri­mi­ya­pýl­dý. Yö­net­men­Ça­vu­þoð­lu,­gös­te­rim­so­nun­da des­tek­le­rin­den­do­la­yý­Kül­tür­ve­Tu­rizm­Ba­kan­lý­ðý­Müs­te­þa­rý­Yýl­maz’a,­De­niz­Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lý­ðý­a­dý­na­Tu­ða­mi­ral­Ka­ya­lar’a­ve­es­ki ba­kan­lar­dan­Ül­kü­Söy­le­me­zoð­lu’na­ü­ze­rin­de Ha­mi­di­ye­ge­mi­si­nin­res­me­dil­di­ði,­çer­çe­ve­len­miþ­i­pek­men­dil­le­ri­he­di­ye­et­ti.­­Ankara / aa

YUKARIDAN AÞAÐIYA — 1. Ravza-i Mutahhara'nýn bulunduðu þehir. - Derviþ sopasý. 2Yüksek rütbeli subaylarýn hizmetinde bulunan asker. - Lâhza. 3- Anlamlý ses veya ses birliði, söz, sözcük. - Ege yiðidi, zeybek. 4Suyla dönen bir çeþit deðirmen. - Bir sonbahar meyvesi. 5- Ýyilik, lütuf, ihsan. - Ýþi su taþýmak olan kimse. 6- Bir baðlaç. - Tayin etmek. 7- Kataliz niteliðinde olan. 8- Yanardað püskürtüsü. 9- Mürekkep balýðý. - Lantaný simgeleyen harfler. 10- Amerikan armudu. - Aleyhi selâmýn kýsaltmasý. 11- Artýk, artan, kalan, geri kalan þey. - Görme özürlü. 12- Esir olma durumu, tutsaklýk. - Sýnýr çizgi.

SOLDAN SAÐA — 1- Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalý. -

Mescid-i Haram. 2- Mermerde sert ve damarlý kýsým. - Elçiliklerde güvenlik görevlisi. 3- Dilekte bulunmak. - Lak ile cilalanmýþ madde. 4- Cesim, büyük. - Eski dilde askerler. 5- Havadaki su buharý. - Dilin hissettiði. - Kimi yörelerimizde yeni doðmuþ oðlak ve kuzu. 6- Ermiþ, veli kiþi. Tantalý simgeleyen harfler. - Sayý, tane. 7- Esasla ilgili, asýl ve temel olanla ilgili, esasî. - Romanda ilk hece. 8- Muhtaç ve dul kadýnlar. - Bedduâ. 9- Namazda cemaatin oluþturduðu sýra. - Argoda kötü bir þeyi birine iyiymiþ gibi verme iþi. 10- Kansýzlýk hastalýðý ile ilgili. - Hücre kültür çalýþmalarýnda kullanýlan ve hücrelerin çoðalmasý veya yaþamasý için ihtiyaç duyduðu her türlü makro ve mikro elementleri bünyesinde bulunduran çözeltiler. DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI SOLDAN SAÐA: 1. BÝLMECE. ARAP. 2. AMBAR. MANÝSA. 3. YB. LOKAL. CAR. 4. RÝSALE. AKALA. 5. AKÝM. ÞAMALAK. 6. YAMAMAK. KE. 7. ÝMA. ANANAS. 8. ÇANAK. MALÝYE. 9. SÜLALE. AME. 10. YARASA. ÝKAME. YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. BAYRAMÝÇ. 2. ÝMBÝK. MASA. 3. LB. SÝYANÜR. 4. MALAMA. ALA. 5. EROL. MAKAS. 6. KEÞAN. LA. 7. EMA. AMAME. 8. ALAMANA. 9. AN. KAKALAK. 10. RÝCAL. SÝMA. 11. ASALAK. YEM. 12. PARAKETE.

Belviranlý, yurt dýþý turnelerinde Mevlânâ’ya olan ilginin þaþýrtýcý boyutta olduðunu ifade ederek, Mevlânâ ve Mevleviliðin ABD baþta olmak üzere Avrupa ülkelerinde en çok ilgilenilen tasavvuf alaný olmasýnýn sema programlarýna ilgiyi arttýrdýðýný söyledi.

le­ri­nin­de­Ba­tý­dün­ya­sýn­dan­il­gi­gör­dü­ðü­nü­vur­gu­la­ya­rak,­þun­la­rý­kay­det­ti: ‘’Tur­ne­ler­bo­yun­ca­on­bin­ler­ce­ki­þi­se­ma­prog­ram­la­rý­ný­iz­le­di.­ 5-6­ bin­ ki­þi­lik­ sa­lon­lar­da­ bir­ kol­tuk­ bi­le­ boþ­ kal­mý­yor. Git­ti­ði­miz­her­ül­ke­de­ay­ný­man­za­ray­la­kar­þý­la­þý­yo­ruz.­Bü­tün dün­ya­da­ i­na­nýl­maz­ bir­ Mev­lâ­nâ­ sev­gi­si­ var.­ Mev­lâ­nâ’nýn­ e­ser­le­rin­den­ Mes­ne­vî­ ve­ Di­van-ý­ Ke­bir,­ ABD’de­ en­ çok­ o­ku­nan­ ki­tap­lar­ lis­te­sin­de­ yer­ a­lý­yor.­ Bu­ i­ti­bar­la­ yurt­ dý­þýn­da Mev­lâ­nâ’ya,­se­ma­ya­ve­Mev­le­vî­li­ðe­bü­yük­bir­il­gi­var.­Yurt­dý­þýn­da­ki­iz­le­yi­ci­le­ri­mi­zin­yüz­de­99,9’u­ya­ban­cý­lar­ve­çe­þit­li­din­le­re­men­sup­in­san­lar­dan­o­lu­þu­yor.­Ýz­le­yi­ci­le­rin­a­ra­sýn­da­çok na­dir­Türk­bu­la­bi­lir­si­niz.­Ya­ban­cý­la­rýn­da­ha­faz­la­il­gi­gös­ter­me­si­ni­ e­ko­no­mik­ ge­liþ­miþ­lik­ dü­ze­yi­ i­le­ a­lâ­ka­lý­ bu­lu­yo­rum. Mad­dî­ o­la­rak­ her­ tür­lü­ üst­ se­vi­ye­de­ki­ im­kâ­na­ sa­hip­ ol­muþ ba­tý­lý­ in­san,­ ma­nen­ ken­di­ni­ boþ­luk­ta­ his­se­di­yor.­ Mev­lâ­nâ’yý ken­di­ne­ en­ ya­kýn,­ ken­di­ duy­gu­la­rý­ný­ en­ gü­zel­ i­fa­de­ e­den­ ki­þi o­la­rak­ gö­rü­yor.­ Bak­tý­ðý­nýz­ za­man­ Ba­tý­ dün­ya­sýn­da­ ta­sav­vu­fi a­kým­lar­dan­en­çok­Mev­lâ­nâ­ve­Mev­le­vî­lik­ü­ze­ri­ne­ki­tap­ya­zýl­dý­ðý­ný­gö­rü­yor­su­nuz.’’­­Konya / aa

Airport Outlet Center’da Mevlânâ sergisi açýlýyor nÝSTANBUL A­ta­köy’de­bu­lu­nan­A­ir­port­O­ut­let­Cen­ter­ÝS­MEK­iþ­bir­li­ði­i­le­15­A­ra­lýk’ta Mev­lâ­nâ­ser­gi­si­a­çý­yor.­Ha­ya­tý­ný­ “Ham­dým,­Piþ­tim,­Yan­dým” söz­l e­r i­ i­l e­ ö­z et­l e­y en Mev­lâ­nâ’nýn­ve­fa­tý­nýn­736.­yý­lý ol­ma­sý­dolayýsýyla­dü­zen­le­nen ser­gi­de­ÝS­MEK’te­e­ði­tim­gö­ren öð­ren­ci­ler­ta­ra­fýn­dan­ü­re­ti­len bir­bi­rin­den­de­ðer­li­e­ser­ler­yer a­lý­yor.­A­ir­port­O­ut­let­Cen­ter’da­ki­Mev­lâ­nâ­ser­gi­sin­de yer­a­lan­e­ser­ler­a­ra­sýn­da­ ÝS­MEK ta­ra­fýn­dan­dü­zen­le­nen Mev­lâ­nâ­ko­nu­lu­ya­rýþ­ma­da­ilk üç’e­gi­ren­tat­lar,­eb­ru­lar,­çi­ni­ler,­min­ya­tür­ler,­tez­hip­ler­ve re­sim­le­re­yer­ve­ri­li­yor.­Top­lam­27­e­se­rin­yer­al­dý­ðý­ser­gi­de tem­si­li­se­ma­gös­te­ri­si­de­ya­pý­la­cak.­A­ir­port­O­ut­let­Cen­ter ser­gi­fu­a­ye­sin­de­dü­zen­le­nen ser­gi­20­A­ra­lýk­ta­ri­hi­ne­ka­dar üc­ret­siz­o­la­rak­ge­zi­le­bi­le­cek. Ýs­tan­bul­/­Ye­ni­As­ya

Cafcaf’ýn Aralýk sayýsý dopdolu nHER tür­lü­so­ru­na­kar­þý­bir ce­va­bý­o­lan­mi­zah­der­gi­si­ol­du­ðu­nu­kay­de­den­Caf­caf­ye­ni sa­yý­sýy­la­ba­yi­ler­de­ki­ye­ri­ni­al­dý. Der­gi­de;­“Ýs­viç­re’nin­mi­na­re­a­ler­ji­si­ne­kar­þý­Caf­caf’dan­an­ti­a­ler­jik­çö­züm,­Er­tuð­rul­Öz­kök “Ne­den­çok­ça­lý­nan­lar­lis­te­sin­de”,­“Ve­duy­du­nuz­mu?­Mi­ki Fa­re­de­hac­ca­git­miþ!”,­“A­rap­lar­ro­bot­yap­tý­Caf­caf­a­nýn­da ce­vap­ver­di”­þek­lin­de­baþ­lýk­lar­la­gün­de­me­a­týf­ta­bu­lu­nan­ko­nu­lar­var.­Her­sa­yý­sýy­la­iç­ve dýþ­ gün­d em­d e­k i­ ko­n u­l a­r a fark­lý­mi­za­hî­ba­kýþ­a­çý­sýy­la­yo­rum­ge­ti­ren­Caf­caf­A­ra­lýk­sa­yý­sý­da­yi­ne­dop­do­lu.­Ge­rek ka­ri­ka­tür­le­riy­le­ge­rek­se­yo­rum ve­ya­zý­la­rýy­la­il­giy­le­ta­kip­e­di­len­Caf­caf­3­ya­þý­ný­ya­vaþ­ya­vaþ ge­ri­de­bý­ra­ký­yor.­Her­sa­yý­sýy­la gün­de­me­dam­ga­vu­ran­Caf­caf bu­sa­yý­da­iç­si­ya­set­te­ol­du­ðu ka­dar­dýþ­si­ya­set­te­mey­da­na ge­len­gün­cel­o­lay­la­ra­mi­za­hî tarz­da­ý­þýk­tu­tu­yor.­ Ýstanbul / Said Temur

Yeni Asya, Muðla 6. Yapý Fuarý’ndaydý GEÇEN ay­içinde,­Muðla’nýn­bir­fuarcýlýk­þehri­olma­yolunda­atýlan­adýmlardan­birisini­oluþturan­6.­Yapý­Fuarý (Yadex­2009) gerçekleþtirildi.­Eski­Otogar­alanýnda­düzenlenen,­65­firma­ve­kuruluþun­katýldýðý­fuara­katýlýmda­iyi safhadaydý.­Yeni­Asya­Muðla­temsilciliði­de­maddî­yapýnýn yanýnda­manevî­yapýyý­oluþturan­öðeleri­tanýtmak­amacýyla­bu­fuardaydý.­Fuarda,­Bediüzzaman­Said­Nursî,­Risâle-i Nur­ve­Yeni­Asya­Neþriyat’ýn­çeþitli­eserleri­Muðla­halkýna ulaþtýrýldý.­Maddî­olarak­Muðla’nýn­temelini­oluþturan­taþ, tuðla,­demir­ve­diðer­malzemeler­tanýtýlýrken­kendisine­4 m2’lik­bir­alanda,­insanýn­manevî­yapý­taþýný­oluþturan imaný­en­güzel­þekilde­anlatan­Bediüzzaman­Said­Nursî’yi ve­neþrettiði­eserler­olan­Risâle-i­Nur’lar­Yeni­Asya Neþriyat­aracýlýðýyla­buraya­taþýndý.­Muðla­Üniversitesinde okuyan­gönüllülerle­Bediüzzaman’ý­Muðla­halkýna­tanýtma ve­anlatma­imkâný­bulundu.­Dört­gün­süren­fuarda, yüzlerce “Bediüzzaman­Said­Nursî­Kimdir?” ve­yüzlerce “100­yýllýk­süreçte­Said­Nursî­ve­Demokratik­Açýlým” broþürleri­ücretsiz­olarak­daðýtýldý.­­Muðla / OZAN KAYA

Mahmut Arif Paþa Konaðý restorasyonda KAHRAMANMARAÞ'IN tescilli­kültür­miraslarýndan Mahmut­Arif­Paþa­Konaðý,­Etnografik­Maraþ­Kültür­Evi ve­Etnografya­Müzesi­olarak­kullanýlacak.­Konaðýn restorasyonu­Kahramanmaraþ­Belediyesi­tarafýndan devam­ediyor.­Geçtiðimiz­aylarda­baþlatýlan­restorasyon çalýþmalarýyla­tekrar­gün­yüzüne­çýkacak­tarihî­Mahmut Arif­Paþa­konaðý­8­odadan­meydana­geliyor­ve­2­kattan oluþuyor.­Konaðýn­alt­katýnda­mutfak,­4­oda­ve­hamam bulunuyor.­Üst­katýnda­ise­dört­oda­mevcut­olan­konak, eski­Türk­evinin­sýcaklýðýný­yansýtýyor.­Atýl­bir­þekilde bulunan­Mahmut­Arifi­Paþa­Konaðý’nýn­aslýna­uygun restore­edilmesi­için­baþlatýlan­çalýþmalar­doðrultusunda ilk­olarak,­temizleme­iþlemi­yapýlarak­konaðýn­özelliðini bozan­müdahaleler­iptal­edildi.­Konaðýn­bahçe­duvarý önceki­formuna­uygun­yeniden­yapýlýrken,­konak­içerisine ahþap­taþýyýcýlar­yerleþtirildi­ve­duvarlar­güçlendirildi. Restorasyon­iç­mimarî­yapýnýn­yenilenmesiyle­devam ediyor.­Çalýþmalar­kapsamýnda­ahþap­pencere­ve­kapýlar aslýna­uygun­olarak­yenilenecek.­Rolöve­ve­restorasyon çalýþmalarýnýn­tamamlanmasýnýn­ardýndan­Kültür­ve Turizm­Bakanlýðý’na­devredilerek­Maraþ­Kültür­Evi­ve Etnografya­Müzesi­olarak­kullanýlacak­konak­böylece kültür­mirasýna­kazandýrýlmýþ­olacak.­­K. Maraþ / cihan


11

YENÝASYA / 6 ARALIK 2009 PAZAR

EKONOMÝ HA­BER­LER

Vatandaþ hem “aç”, hem “yoksul”… nBELEDÝYE ve Özel Ýdare Çalýþanlarý Birliði Sendikasý (Bem-Bir-Sen) AR-GE Birimi tarafýndan TÜÝK verileri baz alýnarak hazýrlanan 2009 yýlý Kasým ayý asgarî gýda harcamasý (açlýk sýnýrý) ve asgari geçim haddi (yoksulluk sýnýrý) rakamlarý açýklandý. Buna göre bir süreden beri artýþ periyodu gösteren açlýk sýnýrý Kasým ayýnda 7,21 TL artarken, yoksulluk sýnýrý da bir önceki aya göre 9,6 TL daha artýþ kaydetti. Ekim ayýnda 4 kiþilik bir ailenin tüketmesi gereken zorunlu gýda harcamasý yani açlýk sýnýrý 796,70 TL olarak hesaplanýrken, Kasým ayýnda bu rakam 803,91 TL olarak gerçekleþti. Yine 4 kiþilik bir ailenin asgari þartlarda geçinebilmesi için harcamasý gereken tutar yani yoksulluk sýnýrý Ekiml ayýnda 2.311,85 TL olarak kayýtlara geçerken, yoksullaþma Kasým ayýnda da artýþ gösterdi ve 2.321,45 TL oldu. Ankara / Ahmet Terzi

Serbest bölgelere düzenleme geliyor nYURT dýþýndan serbest bölgeye getirilen mallar üzerinden alýnan binde 5’lik ücretin binde 1’e indirilmesini öngören yasa teklifi, TBMM Baþkanlýðýna sunuldu. AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaþ ve AKP Ankara Milletvekili Reha Denemeç tarafýndan hazýrlanan yasa teklifinin gerekçesinde, Serbest Bölgeler Kanunu’nda, yurt dýþýndan serbest bölgelere getirilen ve serbest bölgelerden Türkiye’ye çýkarýlan mallar üzerinden binde 5 oranýnda özel hesap ücreti ödendiði hatýrlatýldý. Ancak, tüm dünyayý etkileyen küresel finansal krizin de etkisiyle gerek yerli gerek doðrudan yabancý sermaye hareketlerinde bir azalma gözlemlendiði ve bu süreçte yatýrýmlarý artýrabilmek için firmalara cazip bir ortam hazýrlama ihtiyacýnýn her zamankinden daha fazla ortaya çýktýðý belirtildi. Ankara / aa

TESK: Esnafýn saðlýðý hiçe sayýlýyor nTÜRKÝYE Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, esnafýn saðlýk hizmeti alamadýðýný, katýlým payýnýn da üzerine fazladan yük getirdiðini belirterek, ‘’esnaf, prim borçlarýndan dolayý saðlýk hizmetinden yararlanamýyor. Alamadýðý hizmetin karþýlýðýný ise faiziyle ödüyor’’ dedi. TESK Genel Baþkaný Palandöken yaptýðý yazýlý açýklamada, 2008 yýlýnda SGK bütçesi 25 milyar 903 milyon açýk verirken, esnaf ve sanatkar kesimiyle olan gelir-gider iliþkisi 600 milyon lira fazla verdiðini belirterek ‘’bu da göstermektedir ki, kuruma Devlet bütçesinden esnaf ve sanatkâr için hiç aktarma yapýlmamýþ, aksine Kurum bütçesine katkýmýz olmuþtur. Her halde bu durum bir ilktir’’ þeklinde konuþtu. Palandöken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ile nüfusun tamamýna eþit, saðlýk tesislerinin ortak kullanýldýðý, kolay ulaþýlabilir ve kaliteli saðlýk hizmeti sunumunu finanse eden Genel Saðlýk Sigortasý sisteminin oluþturulmasýnýn amaçlandýðýný söyledi. Esnaf ve sanatkârlar olarak saðlýk hizmeti alma konusunda kendilerine eþit davranýlmadýðýný vurgulayan TESK Genel Baþkaný, krizden en çok etkilenen kesim olan esnafýmýz saðlýk hizmetinden yararlanamadýðýný, esnafýn yüzde 70’inin borçlu olduðunu, 2008 yýlýnda yarýsý prim yapýlandýrmasý olmak üzere 10 milyar 225 milyon TL prim ödemesi yapmasýna raðmen saðlýðý için yapýlan harcama 38 milyon TL’de kaldýðýný ifade etti. Ankara / aa

Hisarcýklýoðlu, Almanlarý iþbirliði yapmaya çaðýrdý

TÜRKÝYE Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Alman iþ adamlarýna hitaben, Türk iþ adamlarýnda müthiþ bir bilgi ve tecrübe, Alman iþ adamlarýnda ise para olduðunu belirterek, ‘’Gelin bu ikisini birleþtirelim, hangi coðrafyada nasýl iþbirliði yapýlacaðý noktasýnda esnekliðimiz var’’ dedi. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasý’nýn Genel Kurulu Almanya’nýn Münih kentinde yapýldý.

TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu burada yaptýðý konuþmada, Almanya’daki Türk giriþimcilerin ‘’baþarý hikayeleri’’ yazdýðýný, bugün itibariyle Almanya genelinde Türkler tarafýndan iþletilen 72 bin iþletme bulunduðunu söyledi. Türklerin bu ülkede 9 milyar avro tutarýnda yatýrýmlarý olduðunu, söz konusu iþletmelerde 350 bin kiþiye istihdam saðlandýðýný anlatan Hisarcýklýoðlu, bu yatýrýmcýlarýn iki ülke arasýnda

Acýmasýz rekabet kapýda AVRUPA ÝÞLETMELER AÐI AKDENÝZ PROJESÝ TANITIMINDA KONUÞAN TOBB BAÞKAN YARDIMCISI FAÝK YAVUZ ‘’ÖNÜMÜZDEKÝ DÖNEMDE EKONOMÝDE PASTANIN DARALMASIYLA ÇOK ACI VE ACIMASIZ BÝR REKABET ORTAMININ BÝZÝ BEKLEDÝÐÝNÝ UNUTMAYALIM’’ DEDÝ. TÜRKÝYE Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkan Yardýmcýsý Faik Yavuz, ‘’Önümüzdeki dönemde ekonomide pastanýn daralmasýyla çok acý ve acýmasýz bir rekabet ortamýnýn bizi beklediðini unutmayalým’’ dedi. Adana Ticaret Odasý’nýn (ATO) önderliðinde hazýrlanan, Mersin, Kahramanmaraþ, Antalya Ticaret ve Sanayi Odalarý’nýn katýlýmýyla sürdürülen 3,2 milyon avro bütçeli ‘’Avrupa Ýþletmeler Aðý Akdeniz Projesi’’nin tanýtýmý düzenlenen törenle yapýldý. TOBB Baþkan Yardýmcýsý Yavuz, törende, her buhran döneminden sonra dünyanýn yeniden þekillendiðini söyledi. 1929 buhraný ile 2. dün ya sa va þýn dan sonra dün(TOBB) Baþkan Yardýmcýsý ya nýn ye ni den Faik Yavuz þekillendiðini belirten Yavuz, ‘’Bu dönemde emniyeti saðlamasý için BM’nin, paranýn rahat dolaþýmýnýn saðlanmasý için Dünya Bankasý’nýn, iþ-

letmelerin güvenliðinin saðlanmasý için de NATO kuruldu. 2007’ye kadar bu sistem geldi. 2008’de ise yeni bir küresel kriz baþladý’’ diye konuþtu. ‘’Önümüzdeki dönemde ekonomide pastanýn daralmasýyla çok acý ve acýmasýz bir rekabet ortamýnýn bizi beklediðini unutmayalým’’ diyen Yavuz, þunlarý kaydetti: ‘’Bunun için iþletmelerimize eðitim saðlayacak, teknolojik yönden ilerleme saðlamasýna katkýda bulunacak, finansal destekleri nasýl saðlayacaklarý konusunda yardýmcý olacak Avrupa Ýþletme Aðý projesi çok önemli. Ýþletmelerimizin yüzde 90’ý KOBÝ niteliðindedir. Bu iþletmelerimizin yabancý dil bilen uzmanlarý yok. Ama artýk bunlarýn görevini görecek bir að var. Ýþletmelerimiz bu aðdan yeterli bilgi ve destekleri alacaklardýr.’’ Yavuz, ihracatta 32 milyar dolarlýk bir düþüþün olduðunu ve yýl sonu ihracatýn 100 milyar dolar civarýnda gerçekleþmesinin beklendiðini ifade ederek, þöyle devam etti:”Ýhracatýmýzý artýrmamýz için, ekonomimizi üretim aðýrlýklý dýþ pazara satabileceðimiz bir model üzerine kurmamýz gerekiyor. Bunun kurarken de iþletmelerimiz, emek yoðun iþlerde çok çabuk ilerleyen yüzde 8 gibi büyüyen Çin ile yüzde 6 büyüyen Hindistan ile yarýþacak. Bizim rakiplerimiz bunlar. Biz ABD ile yarýþmýyoruz. Biz bunlarla yarýþmýyoruz. Bu nedenle Avrupa Ýþletme Aðý iþletmelerimiz için önemli bir kurum. Teknolojik bilgi, finansmana ulaþmanýn yollarýný öðretecek önemli bir kurum.’’

44 ÜLKENÝN SAHÝPLENDÝÐÝ GENÝÞ AÐ KOSGEB Baþkan Yardýmcýsý Hasan Tanrýöven de Avrupa Ýþletmeler Aðý, AB ülkeleri, aday ülkelerin yaný sýra ABD, Çin ve Þili gibi dünyanýn dört yanýndan 44 ülkenin sahiplendiði geniþ bir að olduðunu söyledi. Tanrýöven, 2007-2008 döneminde, Türkiye adýna, KOSGEB, sanayi ve ticaret odalarý ve üniversitelerin, iþletmelere hizmet ortak paydasýnda buluþmasýyla, 7 Adet Avrupa Ýþletmeler Aðý Türkiye Konsorsiyumunu baþarýyla kurduklarýný ifade eti. Tanrýöven, ‘’Yeni konsorsiyumlar ile birlikte KOBÝ’lerin Avrupa Ýþletmeler Aðý Ankara, Kahramanmaraþ, Ýzmir, Gaziantep, Samsun, Ýstanbul ve Bursa merkezli ortaklýk yapýsý ve ortaklarýn kurduðu temsilcilik ofisleri yardýmýyla 44 ayrý noktadan hizmet alabilecekler. Bu da KOBÝ’lerimize yerinde hizmet saðlanmasý noktasýnda çok olumlu bir geliþmedir’’ dedi. ATO Baþkaný Þaban Baþ ise Avrupa Ýþletmeler Aðý Akdeniz Projesini, proje ortaklarý olan Antalya, Mersin, Kahramanmaraþ ticaret ve sanayi odalarý, KOSGEB ve Kahramanmaraþ ÝGEM tarafýndan oluþturulan konsorsiyum tarafýndan ortaklaþa yürütüklerini ifade etti. Baþ, ‘’Küresel rekabetin en yoðun þekilde hissedildiði bugünlerde Odalarýmýzýn ve KOSGEB Baþkanlýðýnýn iþbirliði yaparak bölge iþletmelerimize bu yeni hizmetlerle destek vermesi bölgesel rekabet gücümüzün artmasý ve kalkýnmamýz için büyük önem taþýmaktadýr’’ diye konuþtu. Toplantýya, ABD’nin Adana Konsolosu Daria Darnell, Emniyet Müdürü Salih Kesmez, Kahramanmaraþ Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Þahin Balcýoðlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Yardýmcýsý Adnan Vucudi Özen, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý Genel Sekreteri Kadir Dölek ile çok sayýda davetli katýldý. Adana /aa

Çek kanunu tasarýsý, komisyonda kabul edildi

Gümüþ Grup’un tercihi yine Volvo kamyon oldu nULUSLARARASI kara taþýmacýlýðýnda hizmet veren Gümüþ Grup’un tüm filosu Volvo çekicilerden oluþuyor. Tercihini yine Volvo’dan yana kullanan Gümüþ Grup, teslim aldýðý dört adet yenilenmiþ motorlu FH 4x2, 460 HP ile filosunu geniþletiyor. 2001 yýlýndan bu yana uluslararasý kara taþýmacýlýðýnda uzman olan Gümüþ Grup, verdiði kaliteli hizmet ile pazar payýný her geçen gün arttýrýyor. Gümüþ Grup, konusunda uzman kadrosu ile müþterileri için her zaman hesaplý, güvenilir, kaliteli ve sorunsuz iþ ortamý saðlamayý amaçlýyor. Uluslararasý taþýmacalýk konusunda tüm geliþmeleri ve son teknolojiyi uygulayarak müþterilerine zaman kazandýrýyor. Gümüþ Grup, Avrupa, Ortadoðu, Rusya ve komþu ülkeleri ile Türki Cumhuriyetler’e taþýmacýlýk konusunda ön plana çýkýyor. Ýstanbul/ Ekonomi Servisi

TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Hüdaverdi Büyükköse'nin annesi, salihat-ý nisvandan

Naciye Büyükköse

'nin

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

‘’köprü’’ görevi gördüklerini kaydetti. Küresel krize de deðinen TOBB Baþkaný, krizden çýkýþýn iþ adamlarý sayesinde olacaðýný, ancak ülkelerin korumacýlýk politikalarý uygulamamalarý gerektiðini dile getirdi. Hisarcýklýoðlu, alýnýp satýlmayan malýn deðerinin olmayacaðýný, küresel ölçekte kimin nerede yatýrým yaptýðýnýn da bir önemi bulunmadýðýný, önemli olanýn iþ ve aþ üretmek olduðunu kaydetti. Münih /aa

Karadeniz'in kalkaný Akdeniz'de üretiliyor TARIM ve Köyiþleri Bakanlýðý’na baðlý Akdeniz Su Ürünleri Araþtýrma, Üretim ve Eðitim Ens ti tü sü Mü dü rü Dr. Yýl maz Em re, Karadeniz’in kalkan balýðýnýn, Akdeniz’de araþtýrma yapýlan Beymelek Lagününe uyum saðladýðýný bildirdi. Yýlmaz Emre,yaptýðý açýklamada, Türkiye ile Japonya arasýnda yapýlan iþbirliði çerçevesinde balýk çeþitlerini geliþtirmek ve su ürünleri endüstrisini desteklemek amacýyla ‘’Karadeniz Kalkaný’’ olarak bilinen kalkan balýðýnýn Akdeniz’de de üretilip yetiþtirilmesini saðlamak amacýyla baþlatýlan projenin 2010 yýlý sonunda sona ereceðini söyledi. ‘’Karadeniz’de Balýk Yetiþ-

tiriciliðini Geliþtirme Projesi’’ ve ‘’Karadeniz Kalkaný Ýçin Sürdürülebilir Yavru Üretimini Geliþtirme Tekniði’’ olarak adlandýrýlan iki projenin 10 yýldýr Japonya Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý (JICA) ile birlikte yürütüldüðünü ifade eden Emre, þu bilgileri verdi: ‘’Kalkan balýðý kültürü için teknik iþbirliði çalýþmalarý çerçevesinde 10 yýl önce JICA iþbirliði ile proje baþlatýlmýþtý. Proje 2010 yýlý sonu itibariyle sona erecek. Amacýmýz Türkiye’de su ürünleri endüstrisini çeþitlendirmek ve karasal alanlarda kal kan ye tiþ ti ri ci li ði nin ge liþ ti ril me si ni sað la mak týr. Kal kan ba lý ðý ný Ka ra de -

niz’den aldýk, Akdeniz’de yetiþtiriyoruz. Kalkan balýðý yavru üretimi Trabzon’da baþ la dý. Fa kat o ra da bü yüt me ko þul la rý uygun deðil. Karadeniz kýyýlarý çiftlik oluþturma açýsýndan da uygun deðil. Yavru balýk üretiminden sonra büyüklerin de önemli olduðunu düþündük ve JICA ile 3.5 yýllýk protokol imzalandý.’’ Beymelek’te Akdeniz Su Ürünleri Araþtýrma, Üretim ve Eðitim Merkezi’nde kalkan balýðýn hastalýðý, yem, su ihtiyacý, pazar durumunun incelediklerini ifade eden Emre, Antalya, Ýzmir ve Adana’da bu konuda araþtýrma ve incemeler yaptýklarýný kaydetti. Antalya / aa

nÇEK Kanunu Tasarýsý, yapýlan bazý de ði þik lik ler le TBMM A da let Ko misyonunda kabul edildi. Tasarýya göre, bankalar, önce çek hesabý açtýrmak isteyenin yasaklý olup olmadýðýný kontrol edecek, ayrýca kiþinin ekonomik ve sosyal durumunun belirlenmesinde gerekli basiret ve özeni gösterecek. Bankalar, çek hesabý açtýrmak isteyenlerin yasaklýlýk durumuna iliþkin adli sicil kayýtlarýný, açýk kimliklerini saptamak için fotoðraflý nüfus cüzdaný, pasaport veya sürücü belgesi örneklerini, yerleþim yeri belgelerini, vergi kimlik numaralarýný, tacir olanlarýn ayrýca ticaret sicili kayýtlarýný, esnaf ve sanatkâr olanlarýn ise esnaf ve sanatkâr sicili kayýtlarýný almak ve çek hesabýnýn kapatýlmasý halinde bunlarý, hesabýn kapatýldýðý tarihten itibaren 10 yýl süreyle saklayacak. Yerleþim ye ri yurt dý þýn da bu lu nan ki þi ler, ban ka ya ken di le ri i le il gi li Tür ki ye’de bir adres bildirmek zorunda olacak. Çekin karþýlýðýnýn tamamen veya kýsmen bulunmamasý halinde, çek düzenleyenin bankaca bilinen adresleri talebi halinde hamiline verilecek. Çek hesabý ilgilinin, vekilin veya yasal temsilcisinin imzasý olmadan açýlamayacak. Çek hesabý açýlmasýný veya mevcut çek hesabýndan çek defteri verilmesini isteyen kiþi, her defasýnda tacir veya esnaf ve sanatkar olup olmadýðýný, kendisi hakkýnda yasak bulunmadýðýný banka ya ya zý lý o la rak be yan e de cek. Hakkýnda çek düzenleme ve çek hesabý açma yasaðý kararý bulunan gerçek kiþinin, yönetim organýnda görev yaptýðý, temsilcisi veya imza yetkilisi olduðu tüzel kiþiye çek defteri verilmeyecek. Ankara / aa

Cemil ve Þükran Daðlý

Yeni Hasankeyf'i TOKÝ inþa edecek

TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Hüdaverdi Büyükköse'nin annesi, salihat-ý nisvandan

Naciye Büyükköse

'nin

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Mustafa, Havva ve Merve GÜNGÖR

TOPLU Konut Ýdaresi (TOKÝ), Güneydoðu’daki 3 tarihi kentte yöresel mimariye uygun projeler uygulayacak. Ýdare, Mardin’de, Mardin taþý kullanarak yöresel mimariye uygun 1440 konut yapacak. Diyarbakýr Suriçi semti gecekondu iþgalinden kurtarýlacak. Yeni Hasankeyf için 596 konut, Ilýsu Köylüleri için 48 konut inþa edilecek TOKÝ’den verilen bilgiye göre, Batman’ýn tarihi Hasan-

keyf ilçesinin Ilýsu Barajý’nýn sularý altýnda kalacak olmasýndan dolayý evlerini kaybedecek vatandaþlar için de TOKÝ tarafýndan yöresel mimariye uygun evler yapýlacak. TOKÝ, Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü ve Afet Ýþleri Genel Müdürlüðü arasýnda imzalanan üçlü protokol kapsamýnda baþta Hasankeyf olmak üzere Ilýsu Barajý’nýn sularý altýnda kalacak tüm yerleþim alanlarý aþama aþama

taþýnacak. Ilýsu Barajý’nda su tutulmasý programýna göre Hasankeyf ilçesinin taþýnmasý çalýþmalarýný yürütecek olan TOKÝ, yeni Hasankeyf için 596 konut inþa edecek. Konutlar vatandaþlara 20 vadeli olarak satýlacak. Müstakil ve çok katlý olarak yapýlacak binalardan oluþan konutlarýn inþaatýna 2010 yýlýnda baþlanacak. TOKÝ ayný zamanda devlet binalarýný da yapacak. Ankara / aa

TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Emin Oran'ýn kayýnvalidesi, Hüdaverdi Büyükköse'nin annesi

Naciye Büyükköse

'nin

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

y


12

YENÝASYA / 6 ARALIK 2009 PAZAR

ÝLAN

y seri ilânlar n EMLAK CENTURY

ELEMAN HAYATINIZI DEÐÝÞTÝRMEK ÝSTER MÝSÝNÝZ? www.geleceginisfirsati.com n ÖNER TEKSTÝL San. Tic. Ltd. Þti.'ne Ön Muhasebe bilen sekreter aranýyor. Adres: Evren Mah. Evren San. Sit. 1.Kýsým No: 28/2B Esenyurt/ÝST. Tel: 0212 672 95 80 Gsm: 0532 487 60 46 n ACELE BEYLÝKDÜZÜ civarýndan, binek- kango doblo türü lpg veya dizel türü kendi aracýyla çalýþacak þoförler aranýyor. Tel: (0 532) 385 40 48 n BAÐCILAR civarýnda aracýyla çalýþacak þoförler Cep: (0 537) 556 47 47 Tel: 0(212) 644 23 04 n ACELE ULUSLARARASI firmamýzda yönetim, organizasyon, satýþ destek ve takým oluþturma üzerine part ti me full ti me ça lý þa cak bay bayan Ankara, Konya, A da na, Ýz mir, Ýs tan bul baþvuru: Gsm: (0542) 781 67 90 diðer iller www.yuksekkazan.com n AVCILAR'DA 2003 mo del ve ü ze ri a ra cýy la çalýþacak þoförler aranýyor. Tel: 0(212) 509 16 73 Gsm: (0538) 813 86 60 n ALMANYA'DA ÇA LIÞ MIÞ Ke sin dö nüþ yapmýþ olanlarýn emeklilik (rente) prim iadesinin ödenmesi saðlanýr. Ayrýca Almanya ile bütün resmî yazýþmalarý yapýlýr. Müracaat: Pazartesi-Cuma arasý 09:00-17:00, Tel: 0 (216) 336 32 24 n SÝZ KRÝZDE ÝÞ, biz ise her eve kesinlikle gerekli ürünümüzü pazarlayacak ana bayi, tali bayi ve bulunduðu bölgede parttime-fulltime olarak ürünümüzden günde 3 adet satarak ayda 1.800 TL kazanmak isteyen öðretmen, polis, asker, emekli, ev hanýmý, pazarlama grubu olan ve gerçekten iþsiz, para ka zan ma ya ih ti ya cý o lan temsilcileri bulamýyoruz. ciddî þekilde ilgileniyorsanýz www.remzi58.com sitemizi ziyaret ettikten sonra lütfen (0 541) 248 00 58 nolu telefondan irtibata geçiniz.

Emlak Century ÜmraniyeÇek me köy'e ma aþ+prim sistemiyle çalýþacak tecrübeli gayrimenkul danýþmanlarý arýyor. Tel: 0 (216) 481 8555 n VAKIF BÜROMUZA tesettürlü sekreter alýnacaktýr. CV Fax: 0 216 449 98 68 birgulyormaz@hotmail.com n TERMAL HASTANE ve termal tatil köyü projemize Vizyon ve Misyon Sahibi, dinamik, lider ruhlu Genç/emekli, bay/bayan danýþmanlar Tel: (0 507) 218 39 51 e-posta: hl_ozdogan@hotmail.com

ÝÞ ARIYORUM n ES KÝ ÞE HÝR

A NA DO LU ÜNÝVERSÝTESÝ Tv Sinema Bö lü mü me zu nu yum. TGRT ve TRT'de çalýþtým. Filmler yaptým. Yöneticilik ve Reklâm iþlerinde iþ arýyorum. 0533 374 89 58 Elemana ihtiyaç varsa Ýhlas Holding'de çalýþabilirim. n ÝSTANBUL AVRUPA Yakasýnda sigortasý olan þoförlük iþi arýyorum. Gsm: (0 535) 783 24 42

SIFIR SERMAYELÝ EK ÝÞ FIRSATI www.quenst.com

SATILIK DAÝRE n ACÝL SATILIK DAÝRE

Ankara Sincan'da sahibinden + / 3+1 ters dubleks çift daire 70.000 TL pazarlýklý, oto takas olabilir. Tel: (0532) 585 75 19 n SATILIK DAÝRE Ankara Mamak Kýbrýs köyünde 3+1 115 m 2 ye ni da i re 78.000 TL Tel: 0 312 369 14 44 Gsm: 0 544 554 10 67 n GEBZE MERKEZ'de Kelepir Daire Daireye ait açýk otoparký bulunmaktadýr. Çamlýk Parkýna 3 sokak mesafede. 77.000 TL Tel: 0 (212) 282 85 55 n ÝSTANBUL ÇATALCA kabakça içinde yola cephe elektiriði suyu su kuyusu telefonu meyva aðaçlarý bulunan bulunan 90m müstakil ev satýlýktýr. 270m, 75.000 tl Tel: 0 (212) 795 02 11 n BURSA ÝVAZPAÞA semtinde satýlýk ev

Tel: 0 (224) 223 71 08 n KONYA KARATAY Fetihkent Siteleri'nde 6 katlý apartmanýn 1. katýnda kuzeydoðu cepheli, 147 m2 ve merkezi sistem kaloriferli, 3+1 özelliðine sahip 65.000 TL deðerinde satýlýk ev. Gsm: (0 533) 769 04 02 (0 505) 547 51 60

kondu 55.000 TL, Ýslambey mahallesinde 3 kat bina 155.000 TL, Arnavutköy merkezde 3. kat 90 m2 daire 85.000 TL, Sayit Çaðan: (0 531) 940 64 77 Müslim Polat (0 538) 445 54 10

SATILIK ARSA

Ar na vut köy Po lis O ku lu 356 m2 110.000 TL Arnavutköy Bosna Caddesine cephe 620 m2 330.000 TL Arnavutköy Kýbrýs Cad de si ne cep he 179 m 2 160.000 TL Arnavutköy Kars mahallesi 135 m2 50.000 TL Ta þo luk Bað lar 157 m 2 42.000 TL Ta þo luk De ðir me nar ka sý 401 m2 100.000 TL Ta þo luk Çan gal çeþ me 300 m2 62.000 TL Ta þo luk Kuþ ka ya 153 m 2 38.000 TL Tayakadýn 350 m2 26.000 TL Çilingir Türkköþe 203 m2 17.000 TL Çilingir Muayene Ýstasyonu 474 m2 47.000 TL Haraççý Türkköþe 185 m2 14.000 TL Dur sun köy 5240 m 2 140.000 TL GÜL KA EM LAK ÝN ÞA AT GAYRÝMENKUL DANIÞMANLIÐI Ahmet DÝNÇ 0532 441 70 17 0535 768 63 04 Mer kez Mah. Fa tih Cad. Aygen Ýþ Merkezi No: 86 K:2/21 Arnavutköy/ ÝSTANBUL Tel: 597 12 86 Fax: 597 12 87 gulka.emlak.insaat@hotmail.com n SAHÝBÝNDEN SARAY Büyükyoncalý Palamutdere Mevkiinde 307m2 Ýmarlý Ýfrazlý Müstakil Parsel. Pafta No- F19B15D2A Ada No746 Parsel No-3 Yatýrým Ýçin Ýdeal Bir Yer Görülmeye Deðer. 16.000 TL Tel: 0 (212) 599 45 46 Gsm: (0 532) 4769007

n BURSA ORHANGAZÝ'de

sahibinden 12.000 m 2 , 5.000 m2, 2.100 m2, 2.600 m2 þeftali ve zeytinlikler, 47.000 m2 arazi (0538) 888 68 45 (0532) 574 11 15 n ANKARA MAMAK Kýbrýs Köyünde 39321/8 imarlý 1000 m2 arsa 150.000 TL 0 (312) 369 14 44 - (0544) 554 10 67 nSAHÝBÝNDEN SATILIK Ankara'da Akyurt ilçesinde 534 m2 10 dairelik arsa Fiyat: 55.000 Gsm: (0533) 230 16 38 n ÝSTANBUL GÜVEN arsa ofisinden Sakarya Kaynarca'da duble yollarýn geç ti ði or ga ni ze sa na yi projelerinin olduðu çok kazandýran, güzel yatýrýmlýk, dönümü 6.000 TL'den baþlayan müstakil tapulu araziler. Gsm: (0536) 770 04 97 (0532) 272 35 29 n KAYA EMLAK Arnavutköyde 2 katlý bina 120.000 TL Arnavutköy ve çevresinde ifrazlý hisseli her türlü ar sa tar la da i re le ri miz mevcuttur. Tel: (0 535) 581 08 58 (0 542) 373 28 43 0 (212) 597 98 29 Adres: Merkez mah. Fatih cad. Aygen Ýþ Merkez. No: 86/28 Arnavutköy Ýstanbul ka ya.em lak.in sa at@hot mail.com n BABA GÖRÜÞ Emlak Çi lin gir tüp kö þe de 1950 m2 çevrili: 110.000TL, Taya ka dýn da 151 m 7.000 TL, Boðazköyde 4 kat i mar lý 200 m 2 ar sa lý 150.000 TL, Ýslambey mahallesinde 112 m2 ge ce kon du 65.000 TL, Boðazköyde arsa 412 m2 cadde cephe içinde gece

T.C. ÞÝÞLÝ 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Dosya No: 2007/2501 Talimat Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 11/12/2009 günü saat: 15.00 -15.10‘da SEYRANTEPE TRAFÝK OTOPARKI - ÞÝÞLÝ / ÝSTANBUL Adresinde yapýlacak ve o günü kýymetlerin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde 16/12/2009 günü ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak satýlacaðý. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40’ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüchaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %.... oranýnda K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 20/11/2009 Muhammen kýymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 5.000,-TL 1 34 YA 1564 PLAKALI 2000 MODEL RENAULT KANGO BUZ BEYAZI KAPALI KASA KAMYONET B: 70107

GÜLKA EMLAK ÝNÞAATTAN SATILIK ARSALAR

VASITA nFORD CONNECT - 2004 Model - Gri - 42.000 km Temiz - Sahibinden - 90'lýk - Yeni Lastikler - Dizel Tel: 0(332) 582 32 71

Gsm: (0 544) 487 72 60 n ACÝL satýlýk temiz 98

mazda lantis 9300 TL Cep: (0 535) 505 98 07 n OPEL'leriniz nakit alýnýrsatýlýr. Tel: 0 (212) 659 68 58 Cep: (0 532) 624 00 99 n ARACIYLA (doblo, dizel, lpg'li) binekler. Tel: 0 (212) 653 53 36 n 2001 MODEL Renault Laguna 1.9 DTÝ Dizel 177.000 km orijinal servis, bakýmlý 14.250 TL. Tel: 0 (216) 310 46 58 Gsm: (0 552) 333 90 03

ÇEÞÝTLÝ SENABÝL TEKSTÝL örnek kumaþ satýþ yeri telsiz mh. G 10 sk.No: 42 Zeytinburnu Gsm: (0539) 555 35 35 Tel: 0(212) 558 77 34

SANSET ELEKTRÝK her türlü tesisat, tamirat, bakým ve onarým iþleri yapýlýr. Gsm: (0 546) 417 33 97 n SA TI LIK dev re mülk 3+1=98m 2 Ar mut lu i.t.k. taksi ile takas yapýlabilir Tel: (0536) 870 00 41 n KÝRALIK PANELVANLAR, minübüsler, dizeller. Metin Tümay Tel: 0(212) 217 08 70 Gsm: (0533) 470 29 90 n TAÞKIN OTO Ýhsan TAÞKIN Eski Edirne asfaltý No: 734 Sultangazi TEL: 668 94 66-2HAT CEP: (0 533) 244 50 77 www.arabam.com n FÝNANSAL YATIRIM uzmaný'ndan bireysel emeklilik fýrsatý! Bireysel emeklilik ve tüm hayat sigortasý ürünlerinde kiþiye özel birikim, yatýrým ve teminat planlarý ile sigorta poliçesi hazýrlanýr. bilgi ve baþvuru: (0 505) 768 10 01 n ATAKAN ÖZEL güvenlik ve sürücü kurslarý 2495 sayýlý yasa gereði kimlik yenileme 31.12.2009' da sona erecektir. Yenileme eðitimleri için acele ediniz. Uygun fiyat ve ödeme þartlarýyla kaydýnýzý yaptýrabilirsiniz. Baðcýlar meydaný Tel: 0 (212) 462 92 32 n YASÝN SPOT KLASÝK mobilyalarýnýz, an ti ka la rý nýz, ha lý la rý nýz, avizeleriniz, deðerinde yerinden alýnýr. Tel: 0(216) 337 23 85 Cep: (0 535 )252 27 60

n SUNNY TEKNOLOJÝ Güneþi halis dayanýklý tüketim mallarý pazarlama sanayi ticaret limited þirketi aracýðý ile alýnýr. Bize sormadan karar vermeyin. Tel: 0(212) 659 51 90 0(212) 659 04 09 www.sny.com.tr www.halisticaret.com n GÜVENTAÞ EVDEN Eve Nakliyat þehir içi þehirler arasý nakliyat iþleriniz uzman ellerde güvenle yapýlýr. ayrýca ofis - büro taþýmacýlýðý, fabrika, banka, piyano,fuar, taþýma iþlerinizde hizmetinizdeyiz. Tel: 0 (212) 216 44 66 0 (212) 469 92 82 www.guventasnakliyat.net n ÞÝLE EMÝRDAÐ DOÐAL kaynak suyu avrupa yakasýna bayilikler verilecektir. iletiþim ve bilgi için hemen bizi arayýnýz. Cep: (0532) 323 69 18 (0507) 227 78 28 n TEK PANJURDAN FIRATpen de 12 aya varan taksit imkâný alüminyum doð ra ma, o to ma tik ke penk, panjur, cam balkon, küpeþte, duþakabin, sineklik ayrýca tüm iç mimarlýk tadilat ve dekorasyon iþlerinizde tecrübeli kadromuzla hizmetinizdeyiz. Tel: 0(212) 575 84 24 (0532) 261 69 57 n HÝÇ MASRAFSIZ kullanýma hazýr halde lüks 2 katlý 800 metre kare acil uygun fiata kiralýk dükkân Baðcýlar: (0 539) 718 90 37. n TÜYLÜOÐLU ÞEHÝRÝÇÝ, ÞEHÝRLERARASI sigortalý ambalajlý, maragozlu, tesi sa týy la e lek trik ci siy le kredikartýnýza taksit imkâný Tel: 0(212)213 55 48 0 (216) 445 13 17 Cep: (0532) 527 19 39 24 SAAT Hizmetinizdeyiz www.tuyluogluevdeneve.com n GÜN LÜK ÝS TAN BULSAMSUN sevkiyatý vardýr. www.samnak.com.tr Adres: nakliyecilersitesi 6. blok no: 607 ZEYTÝNBURNU Tel: 0 (212) 416 69 59, 0 (212) 510 27 55 Cep: (0537) 573 04 44 n EMÝN OTOMOTÝV Ýbrahim Halil Çilenti Adres: Es ki E dir ne As fal tý No: 464/b Sultangazi Tel: 0 (212) 667 32 00 n CEYHUN TESÝSAT doðalgaz-kalorifer-su tesisatý iþleri itina ile yapýlýr. Cep: (0 532) 498 77 59

ANKARA

Seminere Davet

Konu : Risâle-i Nur Açýsýndan Hayatý Doðru Okuma Konuþmacý: Nejat EREN Tarih : 06 Aralýk 2009 Pazar Saat: 20.00 Yer : Asyanur Kültür Merkezi Adres : Lale Sok. 8/1 Pursaklar / ANKARA

TAZÝYE

GEÇMÝÞ OLSUN

Gazetemizin ekonomi sayfasý sorumlusu, arkadaþýmýz Ümit Kýzýltepe'nin dedesi

Muhterem kardeþimiz

Veli Ertuðrul

'un

Necati Yýlmaz

'ýn

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz.

y

y

SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN e-mail: reklam@yeniasya.com.tr Fax: 0 (212) 515 24 81 n ÇOCUKLAR GELECEÐÝMÝZ minik tomurcuklar çocuk evi sýcak, sevgi dolu bir ortamda, tecrübeli öðretmenlerimiz ile çocuklarýnýzý bekliyoruz. 4.Levent/Sanayi Mahallesi-Ýstanbul Tel: 0(212) 282 49 33 www.mi nik to mur cuk lar.com n YÜK SEK ci ro lu ke bap çý dükkâný Cep: (0 554) 314 06 61 n ARMUTLUDA sömester tatil zamaný satýlýk devremülk. 8500 TL Cep: (0 532) 781 30 82 n AR MUT LU'da 98 m 2 , sömester tatil dönemi 23 Ka sým, 7 A ra lýk sa tý lýk devremülk. Cep: (0 532) 749 27 82 n EKÝBÝMLE çelik kondiksiyon imalat ve çelik çatý iþleri yapýlýr Cep: (0 535) 794 45 02 n ÖRDEKÇÝOÐLU NAKLÝYAT evden eve þehiriçi ve þehirler arasý nakliyat garantili, sigortalý, marangozlu, ambalajlý Tel: 0(216) 387 66 91 Cep: 0(216) 387 94 85 (0 532) 743 01 50 kredi kartý geçerlidir. Ayrýca de po muz mev cut tur. www.or dek ci og lu nak li yat.com n ARTI-GRUP lpg'de kampanya 10 taksit Atiker sýralý: 999 TL karbüratörlü: 400TL 4 si lin dir Lan dri sý ra lý: 1.650 TL dolapdere Tel: 0(212) 247 56 63 0 (212) 247 56 64 n ÖZSERVAN NAKLÝYAT evden eve taþýmacýlýk þehiriçi-þehirler arasý garantili-sigortalý-marangozlu. Tel: 0 (212) 676 22 26, 0(212) 676 22 27, Gsm: (0532)677 71 04 Adres:Denizköþkler mah.De niz köþk ler cad. No:80/a Av cý lar-Ýst. www.ozservannakliyat.com oz ser van nak li yat@hot mail.com Depomuz mevcuttur. n OF-TAÞ EVDEN eve nakliyat. þehir içi þehirlerarasý, garantilisigortalý Tel: 0(212) 211 17 11 0 (216) 661 39 51 0 (216) 573 38 40 Cep: (0532) 645 69 52 Kredi kartý geçerlidir. n BAYAN hocadan Tez hip& Cer rah pa þa'da haftada 1 gün bayan öðrencilere 0(212) 529 43 60 (0537) 981 73 94

n ÖZDÝLEK NAKLÝYAT

Hasan Ubiç Orhantepe Mahallesi Halitpaþa Cad. No: 2 CevizliKartal TELEFON: 0(216) 305 17 72 CEP: (0 533) 819 36 51 n 1 AYDA OKUMA yazma öðretilir (0 554) 943 66 51 n 0 (216) 489 52 34 . (0 538) 702 96 46 acele büro eþyalarýnýza, mobilyalarýnýza, beyaz eþyalarýnýza yerinde nakit. n PAÞA TRAFÝK müþavirliði araç muayene hizmetleri. Motorlu a raç la rý ný zýn tüm tra fik tescil iþlemlerini araç muayene iþlemlerini yapmak üzere hizmet vermekteyiz. (0 507) 363 22 06 (0539) 923 84 28 0 (212) 659 79 07 0 (212) 659 79 08 pasatrafik@hotmail.com Adres: Ýstoç Ticaret merkezi 5. ada No: 104 Ýþ Bankasý yaný ÝstoçÝstanbul n DÝNÇER NAKLÝYAT Ev den e ve þe hir ler i çi þe hir ler a ra sý, si gor ta lý, marangozlu, ambalajlý. www.evdenevedincer.com Tel: 0 (212) 217 29 30 0 (216) 307 05 45 (0 532) 590 16 03 n BELEDÝYELER ÖZEL kuruluþlar Ýstanbulun her semtinde araþtýrmaya yönelik anketleriniz adet üzerinden çok uygun ekonomik olarak yapýlýr. Gsm: (0 538) 288 43 00 n GELENEK YAYINEVÝ olarak yýllarýn tecrübesi ile yeni adresimiz Esenler'de sizlerin hizmetinizdeyiz, bize bir telefon kadar yakýnsýnýz. Tel: 0 (212) 562 01 71 Adres: Fevzi Çakmak Mah.. Fevzi Çakmak Caddesi. No: 39/2 Esenler / ÝSTANBUL n BENNU SPOT ev-büro eþyalarýnýz deðerinde alýnýr satýlýr Tel: 0 (216) 342 40 07 Gsm: (0 532) 484 50 33 n ACÝL BAÐCILARDA 9000 m 2 , yüksek kira

gelirli, her iþe uygun bir kýsmý arsa ile takas olur fabrika satýlýktýr. Gsm: (0 532) 593 85 77 n MÝNARE YAPIMI, ta di la tý, bo ya sý i ti na i le yapýlýr. Deneyimli e ki bi miz le yurt dý þý ve yurt içi hertürlü minare yapýmý, kubbe yapýmý, cami boyasý, deprem yönetmeliðine uygun be to nar me tü nel ka lýp sistemi minare yapýyoruz. Ayrýca kararmayan kubbe ve minare alemi temin edilir. Ercan Usta Gsm: (0 555) 243 92 53 (0 506) 260 23 28 ercancengiz@hotmail.com n ÝMALATCI FÝRMADAN garantili koltuk takýmlarý sadece 1250 TL Tel: 0 (212) 493 40 00

DEVREN nDEVREN KÜTAHYA

Tavþanlý'da Hastane karþýsý sýnda -eczane veya baþka iþe müsait-. 80 m2 dükkân Tel: (0530) 220 17 66 n KADIKÖY de 3 katlý teraslý sigara yasaðýndan etkilenmeyen cafe (as ker lik ne de niy le) 70.000 TL devir Tel: 0 (216) 337 38 80 n DEVREN SATILIK bay bayanokul çantasý ki ra: 750 TL pa zar lýk sýz: 40.000 TL Adres: Ýstoç 5. Ada. No: 79 MahmutbeyBaðcýlar TEL: 0 (212) 659 40 77 CEP: (0 532) 433 38 16 n YALNIZLIKTAN DEVREN satýlýk kuruyemiþ. Fatih/Ýst. Gsm: (0 538) 843 79 96

ZAYÝ Pamukkale Üniversitesinden aldýðým Kimlik Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin Gözkaya Ehliyetimi, Personel Kimliðimi ve Öðrenci Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Gazi Deniz


13

YENÝASYA / 6 ARALIK 2009 PAZAR

HABER

Yollar bölündü, kazalar azaldý

MÝZAH

ULAÞTIRMA BAKANI BÝNALÝ YILDIRIM, BÖLÜNMÜÞ YOLLARIN YAPILMASIYLA BÝRLÝKTE ÖLÜMLÜ TRAFÝK KAZALARINDA ÖNEMLÝ ORANDA DÜÞÜÞLER OLDUÐUNU KAYDETTÝ. ULAÞTIRMA Bakaný Binali Yýldýrým, “Bölünmüþ yollardaki ölümlü trafik kazalarý yüzde 25 ile yüzde 89 arasýnda azaldý. Yol kusurundan kaynaklanan kazalar da 4 kat azaldý” dedi. Eskiþehirli Yönetici ve Ýþadamlarý Derneðinin, Beykoz’daki Kýyý Emniyeti Genel Müdürlüðü Anadolu Hisarý Eðitim Tesislerinde düzenlediði akþam yemeðinde konuþan Yýldýrým, Eskiþehir’in, Anadolu’nun baðýmsýzlýk mücadelesine damgasýný vuran ve 100 yýldan fazla bir süredir demir yollarýyla anýlan bir þehir olduðunu söyledi. Yýldýrým, Eskiþehir’e bugüne kadar 80 kilometre bölünmüþ yol yapýldýðýný ifade ederek, bu yollara 200 kilometre daha ilâve ettiklerini ve 300 trilyon para harcadýklarýný kaydetti. Geçen 7 yýlda Eskiþehir için 2 katrilyon 200 trilyon para harcadýklarýný belirten Yýldýrým, bu þehirde 7 yýlda 70 yýlda yapýlan yatýrýmlarýn 10 ka-

týný gerçekleþtirdiklerini söyledi. Ülkenin dört bir yanýný birbirine baðlayan bütün yollarý bölünmüþ yol haline getirmek için yütürülen bölünmüþ yol çalýþmalarýnda bugüne kadar 11 bin 300 kilometre bölünmüþ yol yapýldýðýný bildiren Yýldýrým, þöyle devam etti: "Bunun iki faydasý var. Bölünmüþ yollardaki ölümlü trafik kazalarý yüzde 25 ile yüzde 89 arasýnda azaldý. Yol kusurundan kaynaklanan kazalar da 4 kat azaldý. Türkiye’de kilometre baþýna kaza oraný 4,6 iken, bu oran Avrupa’da 3’ün altýnda. Bölünmüþ yollar yapýlmadan önce Türkiye’de bu oran yüzde 6’ydý. Biz küçük bir kasabayý her yýl trafik kazalarýnda kaybediyoruz. Diðer faydalarý da zaman-

Ýhale Ýlaný Kit Karþýlýðý Cihaz Satýn Alýnacaktýr OKMEYDANI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ 2010-2011-2012 MALÝ YILI HASTANEMÝZ MUHTELÝF BÝRÝMLERÝNE KÝT KARÞILIÐI CÝHAZ alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt No : 2009/170720 1. Ýdarenin a) Adresi : DARÜLACEZE CADDESÝ. NO: 25 ÞÝÞLÝ/ÝSTANBUL b ) Telefon ve Faks Numarasý : 212 221 77 77 - 212 221 77 03 c ) Elektronik Posta Adresi : ihale@okmeydani.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa): www.okmeydani.gov.tr 2. Ýhale konusu malýn a) Niteliði, Türü ve Miktarý: 6 Kalem Cihaz (12 kalem kit karþýlýðýnda) (Ekli listede belirtilmiþtir). b ) Teslim Yeri: OKMEYDANI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ AMBARI c ) Teslim Tarihleri : Sözleþmenin imzalanmasýna müteakiben; Kan Gazý Cihazý için 31.08.2011, Hemogram ve HbA1c cihazlarý için 29.02.2012, Trombosit Agregasyon Cihazý için 28.02.2011 ve Manuel Elektroforez ile Nefelometre cihazlarý için 28.02.2013 tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir. 3. Ýhalenin a ) Yapýlacaðý Yer : OKMEYDANI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ b ) Tarihi ve Saati : 29.12.2009 -10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu, 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat, 4.1.5. Ýhale konusu alýmýn/iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir: Ýsteklinin imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler ise þunlardýr: a) Ýstekli adýna düzenlenen sanayi sicil belgesi, b) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen imalat yeterlilik belgesi, c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen imalat yeterlilik belgesi, ç) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin yerli malý bilgisi, d) Týbbi cihaz üreticisi OEM ( Original Equipment Manafacturer-Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzý ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliðini kazanmýþ ise bu üretime iliþkin sözleþme, e) Aday veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler. Aday veya istekli imalatçý olduðunu yukarýdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir. 4.3.3.

Alo danam kaçtý! ÇETÝN KASKA cetinkaska@hotmail.com

dan, yakýttan ve havaya verilen karbondioksit gazýndan tasarruf edilmesi.’’ Ulaþtýrma Bakaný Yýldýrým, iktidarlarý döneminde sadece bölünmüþ yollara 34 katrilyon para harcadýklarýný dile getirdi. Bakan Yýldýrým, ‘’Hizmeti de altyapýyý da Eskiþehir’e bir dünya kenti perspektifin-

den bakarak yapýyoruz. Türkiye’nin ilk yüksek hýzlý tren hattýný yaptýk. Mart’tan bu yana Eskiþehir’in adýný dünyada duymayan kalmadý. Bu, uzun vadede güzel þehrimizin yalnýzca turizmine yansýmayacak, ekonomisine ve sosyal hayatýna da yansýyacak’’ diye konuþtu. Ýstanbul / aa

4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzýna iliþkin belgeler: Ýstekli teklif ettiði ürünlerin T.C. Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduðuna dair belgeyi ihale dosyasýna koyacaklardýr. UBB kaydý gerektirmeyen ürünler için Saðlýk Bakanlýðýnýn ilgili birimlerinden kayda gerek olmadýðýna dair belge ibraz edecektir. 4.3.4. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman, 1. Firma teklif edeceði sistemlerin özelliklerini içeren kataloglarýný, önemli teknik özelliklerini (test yöntemi, pipetleme þekli, ayný anda taþýdýðý reaktif ve numune miktarý, start düðmesine basýldýktan sonra ilk sonuç alma süresi ve saatteki test sayýsý vb.), ayrýca; firma sistemde yer alacak cihazlar için Türkçe hazýrlanmýþ günlük kullaným rehberi sunmalýdýr. Bu rehber; çalýþma prensibi, çalýþma basamaklarý (kalibrasyon, kontrollerin çalýþmasý, hasta bilgilerinin girilmesi vb.) ve günlük ve periyodik bakým çizelgesi ihale dosyasýnda sunulacaktýr. 2. Ýstekli, teknik þartnameye uygunluklarýný kendini kendi antetli kâðýdýna imzalý olarak cevaplayacaklarý “Þartnameye Uygunluk Belgesi” ni ihale dosyasýnda sunacaklardýr. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Kamu kurum ve kuruluþlarýyla özel sektörde yapýlan týbbi sarf malzeme satýþ ve/veya imalatý ilgili iþler kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif, sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 25 Türk Lirasý karþýlýðý ayný adresten satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 28 Türk Lirasý doküman bedelini Vakýf Bankasý Perpa Þubesi 00158007284602082 No’lu hesap numarasýna yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresinde belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OKMEYDANI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ-DARÜLACEZE CAD. NO: 25 ÞÝÞLÝ/ÝSTANBUL adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYÝRMÝ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Diðer Hususlar: a) Ýstekli teklif mektubunda, teklif edeceði ürünün SIRA NUMARASINI, MALZEME ADINI, MARKASINI, UBB KODUNU VE BRANÞ KODUNU belirtmek zorundadýr. b) Ýstekli teklif edeceði ürünlerin UBB belgelerinin üzerine ürün sýra numaralarýný yazacaktýr. Týbbi Cihaz Sarf ve Demirbaþ Kalemleri Listesi

B: 70329

—Yav Fitnat iyi tut þu öküzü. Sakýn býrakayým deme ha. Bi kaçarsa var ya, gerisini ne sen sor ne ben söyleyeyim. Kasap þuracýkta hemen çaðýrayým. Bana bak Fitnat, o öküz kaçarsa, sen de babanýn evine kaç haa. — Aaaa Cimþit sen de. Elime öküz gibi öküz vermiþsin bi de kaçýrma diyosun. Kaçacak olursa ben ancak aval aval bakarým. Baksana, beþ yýldýzlý Eminönü maðazalarýndan aldýðým cilop gibi elbiseler güme gitti. Cimþit bak tansiyonum yükseldi. Þimdi erkeklik taslamanýn zamaný deðil, gel de yardým et, bak kaçýyoooor. — Ben sana demedim mi sýký tut. Vaaay baþýma gelenler. — Üzülmene gerek yok ayol. ‘Alo Danam Kaçtý Hattý’ný arasana? Hemencecik bulurlar. — Ta mam, a ra ya yým ba ri. A lo Danam Kaçtý Hattý mý? — Hayýr, kardeþ burasý karga toplama merkezi, ama danam kaçtý hattý da birimlerimize baðlýdýr sizi az bekleticim efem. Hemen baðlýyorum. Alo danam kaçtý servisi sorun ne? — Sorun ne mi? Her halde hal hatýrýnýzý sormak için aramadým. Bu hat sohbet etmek için kurulmadý. Hanýmefendi, danam kayboldu onun için aradým.

kaçan bi renkteydi. Aaa yeter bak; biraz sonra ben kaçýp oraya gelecim. Biraz sonra inekten vazgeçersem hiç þaþmayýn. —Yavrusu falan var mýydý bahtsýz dananýzýn? — Da na mýn baht sýz ol du ðu nu nerden çýkarttýnýz? Allah bilir hangi çimende inekliyor? Danamýn 2 tane babadan yetim yavrusu var. Zavallý o melül haliyle bakýyor onlara. Yav siz insanýn keçilerini kaçýrýrsýnýz. Ben nereden bileyim dananýn otobiyografisini dün aldým, bugün sýrra kadem bastý. Zaten hayvan pazarýnda diþlerine baktýrana kadar beni kaç defa duvara mýhladý. — Endiþelenmeyin ayol, bütün birimlerimiz þu anda ineðinizin arkasýnda dolanýyorlar. Ceymis Bont'un dedektif filmlerini izlediðimden olsa gerek, bu akýl dolu sorularý size soruyorum. Yoksa kimse bunlarý sormaz haaa. — Dedektif oyunu oynamayý býrakýp, þu bizim öküzü bulsanýz iyi olacak. Ayrýca bu telefon su ile çalýþmýyor. Ay sonunda 3 tane dana parasý gelirse onu ödemek zorunda kalacak benim, sen deðil. Bu yýl zaten ateþ pahasýna aldýk o öküzü. — Ayýptýr ama ortaklarýnýzýn oyununa gelip, onlara gitmiþ olmasýn mý? Ýnek ama bu ihtimali de gözden kaçýrmayalým derim yani. — Þimdi keçileri kaçýrdým yahu. Da na a rar ken ke çi le ri ka çýr mak. Keçim kaçtý biriminiz var mý? —Amaaan sizde beyefendi, bir dana diyorsunuz, bir keçi hangisi kaçtý? Danaysa tamam ama keçiler uysal hayvanlar olduðu için ve pek baba evini terk etmediklerinden o bi ri mi da ha kur ma dýk. Bu a ra da Gülsüm arkadaþýný iadeyi ziyarete bulunmuþ olabilir.

ESKÝ HARÇLIKLAR VE ESKÝ BAYRAMLAR

‘‘

Alo Danam Kaçtý Hattý mý? Hayýr, kardeþ burasý karga toplama merkezi, ama danam kaçtý hattý da birimlerimize baðlýdýr sizi az bekleticim efem. Hemen baðlýyorum. Alo danam kaçtý servisi sorun ne? — Biraz rilaks olun efem. Asabilik hiç yakýþmýyor size. Bu arada dananýz nereye kaçtý? — Burada hayvan muamelesi görmekten býkmýþtý. Kendisini insan yerine koyacak Hindistan’a gitti. Arkada beni aramayýn diye bir fax çekmiþ. Yav siz insaný apandis yaparsýnýz. Ben ne bileyim neye gitti. — Beyefendi sizi az bekleticim. Hiç bu kadar yoðun olmamýþtýk. Bu gün kaçan kaçana… …Kýz Melahat, Rýfkýgillerin danasý bulundu mu? Adam 10 defa aradý. Nerdeyse kalpten gidecek haaa. — Abla þimdi yerini tesbit ettik. Tam Hindistan’a girmek üzereyken birimlerimiz. Kýskývrak yakaladýlar. Daha doðrusu kuyruðundan yakaladýlar. — Aaaa kýrk yýlda bir dana yakaladýk. Güzel, iþinizi doðru yapýn. Beyefendi orada mýsýnýz? —Ben buradayým da, benim danam nerde? — Dananýzý biraz tarif eder misiniz? — 5 yaþlarýnda kývýrcýk saçlý, yakýþýklý, kýsa tiþörtlü, mavi pantolonlu, haa bi de iki boynuzlu… yav bildiðimiz dana. Möööleyen, etinden yediðimiz, sütünden içtiðimiz dana. Bir dananýn nasýl tarif edildiði ni bil mi yo rum. Da ha ön ce hiç bana nasip olmadý. — Efem rengi nasýldý? Beyaz mý, lacivert mi? — Hiç birisi, biraz mora benzeyen ama mor olmayan ve turkuaza

Eskiden güzel hasletlerimiz vardý. Hani bunlardan bi tanesi de bayramda verilen harçlýktý. Baktým bu bayramda elini öptüðüm tonton dedelerin hiçbirisi elini cebine sokmadý. Ehh dedim bu güzel âdetinde suyu kurudu. Ekonomik kriz miriz diyoruz, ama bayramýn ne günahý var? Ver þuradan bir þeyler, sevinsin kabilinde çocuklar. 24 yaþýndaki birisi nasýl çocuk olur diyorsanýz. Biliyorum diyorsunuz. Ama bir þeyi de unutuyorsunuz, belki hâlâ benim içimde çocuk olmak özlemi var. Zaten ondan el öpüyorum her halde, yani, galiba, kesinlikle. Sadede geliyorum. Hepinizin geçmiþ, gelecek bayramý mübarek olsun. Özellikle dede ve ninelerin ellerinden öpüyorum. Bizim bayram gününde dana ve koyunlarla heyecanlý bir maceramýz oldu. 50 kocaman baþ, 100 ufak baþ kesme merasimine iþtirak ettim. Þu anda eklemelerimin hiçbirisi iþlevini yerine getirmiyor. ‘Tatar Ramazan’ýn baðýrýþý hâlâ kulaklarýmda. Ekiplerin hepsine teþekkür ediyorum. Dana getirme ve oturmasýný saðlama ekibi; Ramazan, Yunus, Said, Cenk çok iyi performans sergilediler. Avrupa kupalarýna katýlabilirler. Koyun getirme, kaçmasýný önleme, deri toplama ekibi; Bendeniz, Hasan abi, Nusret, Bey doktor Ömer Abi bunlarda vasatý aþtýlar. Ama hiçbirisine ileride kasaplýk mesleði verilmez. Kan görme korkularý var sanki. Ýlâhî, salâvat, imam ekibi; Ýlyas Abi yine o muhteþem sesiyle ortalýðý daðýttý. Zaten geçen seneki göreviydi. Biraz ses verse sorun kalmayacak. Büyük baþ doðrama, kýrma, dökme, çatma ekibi; Münir Abi, Yusuf Abi (o þimdi asker) Yaþar Abi, Recep Abi, Ercüment, Yakup bunlar en iyinin iyisiydiler, balta sesi akþama kadar hiç susmadý. Halay baþýnda görev verilebilir bunlara. Küçük baþ paketleme, ciðer ayýklama, kemik soyma ekibi; Müslim, Mahmut, Recep bunlar bütün maharetlerini sergilediler. Bunlardan bir orkestra bile oluþturulabilir. Ama býçak hiç ellerine oturmuyor. En iyisi mi biz bunlara tencere, kazan verelim. Ayrýca bütün gün boyunca yerinde durmayan sürekli çalýþan Ýsmail ve Celalettin Abilerden Allah razý olsun.


14

YENÝASYA / 6 ARALIK 2009 PAZAR

SPOR F.Bahçe: Önder gece kulübünde geç saatlere kadar eðlendi

ÖNDER ÖLÜMDEN DÖNDÜ FENERBAHÇELÝ FUTBOLCU ÖNDER TURACI BANYODA GEÇÝRDÝÐÝ BÝR KAZA SONRASINDA ELÝNDEN AMELÝYAT OLDU. FAZLA KAN KAYBEDEN OYUNCUNUN, DUÞ YAPARKEN KAYIP YARALANDIÐI ÖÐRENÝLDÝ. SAÐ elinde kesik meydana gelen ve hastaneye kaldýrýlan Fenerbahçeli futbolcu Önder Turacý'nýn, ameliyat edildiði bildirildi. Acýbadem Kadýköy Hastanesi'nde sað el bileðinden ameliyat olan Turacý'nýn genel durumunun iyi olduðunu öðrenildi. Oyuncunun menajeri Doðan Ercan, Önder'in sabah evinde duþ alýrken ayaðýnýn kaydýðýný ve tutunmak isterken düþtüðünü

söyledi. Ercan, yaptýðý açýklamada, ''Önder sabah duþ alýrken ayaðý kayýnca duþakabine tutunmak isterken düþmüþ. Bu sýrada duþakabinin camý kýrýlýnca elinde kesik meydana gelmiþ. Kendisi fazla kan kaybetmiþ. Þu anda ameliyattan yeni çýktý ve genel durumu iyi. Henüz kendine gelemedi'' dedi. Önder için ''Ýntihar etti'' þeklinde çýkan dedikodularýn doðru olmadýðýný kay-

deden menajer Doðan Ercan, ''Kesinlikle böyle bir þey yok. Duþ yaparken gerçekleþen bir yaralanma. Kendisi ailesiyle oturuyor. Annesi olay nedeniyle çok üzüldü'' diye konuþtu. Öte yandan, Önder'in annesinin hastanede baygýnlýk geçirdiði ve kendisine teskin edici iðne yapýldýðý öðrenildi. Önder sakatlýðý yüzünden Eskiþehirspor maçý kadrosuna alýnmamýþtý.

Önder Turacý'nýn evki kazada sað el bileðinin kesildiði bildirildi.

"FUTBOLCUMUZ Önder Turacý sakatlýðý sebebiyle Eskiþehirspor maçý kadrosuna alýnmamýþtýr. Tedavi olmasý ve dinlenmesi gereken Önder Turacý, gece geç saatlere kadar bir gece kulübünde eðlenmiþ ve daha sonra evine gitmiþtir. Evde sebebini bilemediðimiz bir hadise sonrasý sað el bileðinde radial atar damarýnda ve el bileði kiriþinde kesik oluþmuþtur.Daha sonra ailesi tarafýndan Ataþehir'deki bir polikliniðe sonrasýnda da Kadýköy Acýbadem Hastanesi'ne götürülmüþtür. Sabah 10'da Doç. Dr. Ufuk Nalbantoðlu tarafýndan ameliyata alýnan Önder Turacý, iki saat süren baþarýlý bir operasyon geçirdi. Sað el bilek seviyesindeki kesi ve buna ait damar ve kiriþler primel olarak onarýldý. Bir gece hastanede kalacak olan Önder Turacý'nýn on gün içersinde de antrenmanlara baþlayabileceði açýklandý."

HA­BER­LER

GÜNEÞ ÝLK SINAVA ÇIKIYOR TRABZONSPOR, ÞENOL GÜNEÞ YÖNETÝMÝNDE ÝLK SINAVINI BUGÜN VERÝYOR. BORDO-MAVÝLÝLER, GÜNEÞ ÝLE ÇIKACAÐI ANKARAGÜCÜ MAÇINDAN GALÝBÝYETLE AYRILMAYI HEDEFLÝYOR. Ýstanbul Büyükþehir'le oynuyor

G.Saray çýkýþ arýyor Potada 2010 kura çekimi 15 Aralýk'ta Çýraðan'da TÜRKÝYE'NÝN 28 Aðustos-12 Eylül 2010 tarihleri arasýnda ev sahipliði yapacaðý 2010 FIBA Dünya Þampiyonasý'nýn kura çekimi, 15 Aralýk Salý günü yapýlacak. Basketbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamada, Türkiye'de gerçekleþtirilecek büyük organizasyonun kura çekiminin, 15 Aralýk Salý günü gerçekleþtirileceði bildirildi. Çýraðan Kempinski Otel'de gerçekleþtirilecek kura çekimine, þampiyonaya katýlacak ülkelerin temsilcileri, yýldýz oyuncularý, antrenörleri katýlacak. Yapýlan açýklamada, katýlmasý belli olan 20 takýmýn yanýnda Wildcard alacak 4 takýmýn, 13 Aralýk Pazar günü Uluslararasý Basketbol Federasyonlarý Birliði'nin (FIBA) Genel Kurul Toplantýsý sonunda açýklanacaðý kaydedildi.

Akýllar CSKA maçýnda NADÝ AKSOY nadiaksoy@mynet.com

orluk derecesi yüksek maçlar kazanýlýp takým iddialý duruma gelince, Beþiktaþ bu hafta lider olabilir diye düþünmüþtük. Zaten Mustafa Denizli de ilk yarý liderliði ve 30 hafta da þampiyonluktan bahsetmemiþ miydi? Tam Beþiktaþ havaya girdi artýk Avrupa maçlarýndan önce ve sonra puan kaybetme klasiðini bozdu dediðimiz hafta içinde, ligin zayýf ekiplerinden Diyarbakýrspor’a takýldý. Hesapta olmayan puan kaybý ile hem liderlik, hem de taraftarla “yeniden baþlama”þansý kaybedildi. Ba zen id di a lý ol mak ve id di a lý ko nuþ mak futbolculardaki motivasyonu bozabili yor. Be þik taþ lý fut bol cu lar haf ta i çin de yapýlan açýklamalardan ve Salý günü oynanacak Þampiyonlar ligi karþýlaþmasýndan etkilenmiþ olmalýlar ki maç içinde “nasýl olsa kazanýrýz” havasýndaydýlar. Ama futbolda kazanmak için gol atmak gerekiyor. Ge len po zis yon la rý cö mert çe har car san maç so nun da ye nil me di ði ne þük ret mek zorunda kalýrsýn. Mustafa Denizli, Diyarbakýr’ýn kapanacaðýný düþünerek orta alanda Yusuf (Tabata) ve Tello’dan faydalanmayý düþünmekle ne kadar isabetli karar verse de, saðda Nihat ve ilerde tek baþýna kalan Nobre’yi oynatarak, Beþiktaþ’ýn sað ve soldan atak geliþtirememesine sebep oldu. Artýk ortaya uzun toplar atýp Nobre den medet ummanýn faydasýzlýðýný herkes gördü. Diyarbakýrsporlu futbolcularýn sakatlýk bahanesi ile oyunu durdurmalarý ve hakem Bülent Yýldýrým’ýn buna anlayýþ göstermesi belki de yorulan Beþiktaþlý futbolcular içinde iyi oldu. Zira ikinci yarýda daha diri bir Diyarbakýr vardý. Sonuçta, maçýn baþýndaki taraftarýn her iki takýmý tribünlere çaðýrmasý ile dostça baþlayan mücadele dostça bitmiþ oldu. Beþiktaþ, önemli CSKA maçýna, üst üste 9. maçýný kazanmýþ ve belki de lider olmuþ bir takým olarak çýkma þansýný kaybetti. Ancak Rusya ekibini yenip (çok zor maç olacak ve galibiyet de yetmeyebilir) UEFA ya kalabilirse hem maddi hem moral bakýmýndan çok þeyler

Z

TÜRKCELL Süper Lig'de bugün Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'u konuk edecek Galatasaray'da tek hedef galibiyet. Ligdeki son iki maçýnda, önce Manisaspor ile 11 berabere kalýp, ardýndan da Bursaspor'a 10 yenilerek 5 puan yitiren sarýkýrmýzýlý takým, yaþadýðý önemli puan kayýplarýna, Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor karþýsýnda ''dur'' demek istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'u yenip, grubunu lider tamamlamayý garantileyen Galatasaray, Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor maçýna da bu moralle çýkacak. Galatasaray, Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor karþýsýna 3 oyuncusundan yoksun olarak çýkacak. SABRÝ SARI KART CEZALISI Sarý-kýrmýzýlýlarda, sarý kart cezalýsý Sabri'nin yaný sýra sakatlýðý devam eden Milan Baros ve Panathi na i kos ma çýn da om zu çý kan Gökhan Zan, takýmdaki yerlerini ala ma ya cak lar. A li Sa mi Yen Sta dý'nda sa at 20.00'de baþ la ya cak ma çý, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

TÜRKCELL Süper Lig'de bugün sahasýnda Ankaragücü ile karþýlaþacak Trabzonspor, yeni teknik direktörü Þenol Güneþ yönetimindeki ilk maçýna çýkacak. Geçen hafta Hugo Broos'un görevden alýnmasýnýn ardýndan sportif direktör Ünal Karaman ile çýktýðý maçta Eskiþehirspor'u sahasýnda 2-1 yenerek kötü gidiþata 'dur' diyen bordo-maviler, Güneþ yönetimindeki ilk maçýnda Ankaragücü'nü yenmeyi hedefliyor. Trabzonspor'da en son 2005-2006 sezonunun 7. haftasýndaki Vestel Manisaspor maçýnda Trabzon'da alýnan 2-0'lýk yenilgi sonrasý görevinden ayrýldýðýný açýklayan Þenol Güneþ, 143 hafta sonra bordo-mavili takým baþýnda Hüseyin Avni Aker Stadý'nda sahaya çýkacak. Bordo-mavili takýmda, sakatlýklarý bulunan Yattara ve Tayfun ile henüz hazýr hale gelmeyen Zafer Yelen, karþýlaþmada yer alamayacak. Yönetimin aldýðý son karar sonrasýnda bugün sahaya kaptan olarak tecrübeli futbolcu Song çýkacakTrabzonspor'un Ankaragücü karþýsýna Sylva, Serkan, Song, Egemen, Cale, Selçuk, Colman, Gabriç, Alanzinho, Umut ve Gökhan 11'i ile çýkmasý bekleniyor. Öte yandan Trabzonspor Kulübü Baþkaný Sadri Þener, taraftarlara seslenerek, "Þenol Güneþ ve oyuncularýna sonuna kadar inanýn. Bu takým Süper Lig'de baþarýlý olmak için elinden geleni yapacaktýr. Taraftarlarýmýzdan takýmlarýný desteklemelerini bekliyoruz" dedi.

DÝYARBAKIR'DAN BEÞÝKTAÞ'A TEÞEKKÜR

KAPANAN TAKIMA GOL ATMAK ÇOK ZOR

nDÝYARBAKIRSPOR Baþkaný Çetin Sümer, takýmýnýn Beþiktaþ karþýsýnda aldýðý bir puandan dolayý onlarý kutladý. Beþiktaþ ile Diyarbakýrspor arasýnda oynanan ve golsüz sona eren maçýn ardýndan çýkýþta basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Sümer, kulüpte yaþanan sýkýntýlara raðmen futbolcularýn ortaya koyduðu oyundan memnun olduðunu belirterek, "Her kulüpte maddi sýkýntýlar yaþanýyor. Bizde de yaþanýyor. Buna raðmen oyuncularýmýz Beþiktaþ karþýsýnda iyi mücadele ettiler ve bir puanla ayrýlmasýný bildiler" diye konuþtu. Beþiktaþ taraftarlarýna yaptýklarý tezahüratlardan dolayý teþekkür eden Baþkan Sümer, "Beþiktaþlý taraftarlar çok iyi bir davranýþ sergiledi" dedi.

nBEÞÝKTAÞ'IN Þilili futbolcusu Rodrigo Tello, ilk yarýda çok fazla gol þansý bulduklarýný, ancak bunlarý deðerlendiremediklerini söyledi. Ýkinci yarýnýn baþýnda da pozisyonlar bulduklarýný antalan Tello, ''Ama sonra iki takým da savunmalarýný öne çýkardý. Bu takýmlara karþý, koparacak golü bulamazsanýz, zorlanýrsýnýz. Bu maçta bir puan kazanmadýk, iki puan yitirdik'' dedi. Takýmda kadronun sürekli deðiþmesiyle ilgili bir soruya Tello, ''Lig baþladýðýndan bu yana tek bir kadroyla oynamýyoruz. Bu takýmda 23 futbolcu var ve hepsi hazýr. Kimin girdiði, çýktýðý önemli deðil, çünkü herkes hazýr'' cevebýný verdi.

BEÞÝKTAÞ'IN HIZI KESÝLDÝ SÜPER LÝG'DE SON 8 MAÇINI KAZANAN SÝYAH-BEYAZLILAR, DÝYARBAKIRSPOR ÝLE GOLSÜZ BERABERE KALARAK GALÝBÝYET SERÝSÝNÝ SONLANDIRDI. DÝYARBAKIRSPOR, 2001-2002 SEZONUNDA DA BEÞÝKTAÞ'IN 9 MAÇLIK GALÝBÝYET SERÝSÝNE SON VERMÝÞTÝ. SÝYAH-BEYAZLILAR ÜST ÜSTE 6. LÝG MAÇINI DA GOL YEMEDEN TAMAMLADI. TÜRKCELL Süper Lig'de 15. haftanýn açýlýþ maçýnda Diyarbakýrspor ile golsüz berabere kalan Beþiktaþ, 8 maçlýk galibiyet serisine son verdi. Kendi sahasýnda oynadýðý maçta, alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren rakibi karþýsýnda sürpriz puan kaybý yaþayan siyah-beyazlýlar, maç fazlasýyla liderlik koltuðuna oturma þansýný ise yitirdi. Özellikle son dakikalarý gergin geçen maçta Beþiktaþlý taraftarlar, oyunun son bölümünde Diyarbakýrporlu oyuncularýn sýk sýk yerde kalmalarýna, ''zaman geçiriyorlar'' gerekçesiyle tepki gösterdi ve alkýþlarla protesto etti. TARÝH TEKERRÜR ETTÝ Ýstanbul'dan bir puanla dönen Diyarbakýrspor, lig tarihinde ikinci kez Beþiktaþ'ýn galibiyet serisini sonlandýrdý. Yeþil-kýrmýzýlý ekip, 2001-2002 sezonunda 11. ile 19. haftalar arasýnda 9 maç art arda kazanan Beþiktaþ ile 20. haftada Diyarbakýr'da yine 0-0 berabere kalarak, rakibine çelme takmýþtý.

NÝHAT YUHALANDI: Büyük umutlarla sezon baþýnda yuvasýna dönen Nihat Kahveci, Beþiktaþ taraftarýnýn gözünden düþtü. Diyarbakýr maçýnda oyunda kaldýðý süre içinde çok net bir gol pozisyonunu deðerlendiremeyen ve etkili olamayan milli futbolcu, 72. dakikada yerini Ekrem'e býrakýrken, taraftarlarca yuhalandý.

BEÞÝKTAÞ YÝNE GOL YEMEDÝ Altý golle sezonun en az gol yiyen takýmý unvanýný elinde bulunduran Beþiktaþ, bu özelliðini Diyarbakýrspor maçýnda da sürdürdü. Ligde en son golü 9. haftada 2-1 kazandýðý Kasýmpaþa maçýnda, 88. dakikada penaltýdan Moritz'in ayaðýndan yiyen siyah-beyazlýlar, daha sonraki 5 lig maçýnda kalesini gole kapatmýþtý. Diyarbakýrspor karþýsýnda da rakibine gol izni vermeyen Beþiktaþ, tam 542 dakikadýr gol yemiyor.

MEHMET OKUR'LU JAZZ 11. GALÝBÝYETÝNÝ ALDI nMEHMET Okur'un iyi performans sergilediði karþýlaþmada Utah Jazz evinde konuk ettiði Indiana Pacers'ý 96-87 ile geçti. Mehmet Okur'un formasýný giydiði Utah Jazz, EnergySolutions Arena'da konuk ettiði Indiana Pacers'ý 96-87 yendi. Utah Jazz'da Mehmet Okur ilk beþte baþladýðý karþýlaþmayý 13 sayý- 8 ribaund- 1 asist ve 1 blok ile tamamlarken galibiyette önemli rol oynadý. 28 dakika süre alan Mehmet Okur, iki sayýlýk atýþlarda 1/4, üç sayýlýk atýþlarda 3/3, serbest atýþ çizgisinde ise 2/2 isabet ile oynadý. Double double yapan Carlos Boozer'ýn 35 sayý- 13 ribaund ile sezonun en iyi maçlarýndan birisini çýkardýðý Utah Jazz'da (11-7) Wesley Matthews 18 sayý- 5 ribaund, double double yapan oyunculardan Deron Williams 11 sayý- 13 ribaund, Paul Millsap ise 11 sayý- 12 ribaund ile mücadele etti.

Hidayet Türkoðlu, Washington Wizards önünde 20 sayý üretti.

HÝDAYET SON 8 SANÝYEDE RAPTORS'U KURTARDI n NB'DE Toronto Raptors, deplasmanýnda Washington Wizards'ý, Hidayet Türkoðlu'nun uzatmanýn son 8 saniyesinde attýðý 2 sayýlýk basketle 109107 yenilgiye uðrattý. Milli basketbolcu Hidayet Türkoðlu'nin 20 sayýyla oynadýðý maçta, Raptors bu galibiyetle 5 maçlýk yenilgi serisine son verdi. Son derece çekiþmeli bir mücadeleye sahne olan ve normal süresi 96-96 berabere biten maçta Türkoðlu, ürettiði 20 sayýnýn yanýsýra, 9 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynadý. Takýmýnýn maçtaki son 6 sayýsýný atan Türkoðlu, maçýn bitimine 8 saniye kala attýðý 2 sayýlýk basketle takýmýna galibiyeti getiren isim oldu. Verizon Center'da 20,173 kiþinin izlediði maçta 43 dakika sahada kalan Türkoðlu, 31 sayý ve 16 ribaundla oynayan Chris Bosh'tan sonra maçta takýmýnýn ikinci en fazla sayý atan ismi oldu. Raptors'da ayrýca Andrea Bargnani ve Demar DeRozan 16'þar, Jose Calderon ise 15 sayýyla, takýmlarýnýn galibiyetine katkýda bulundu.

2010 DÜNYA KUPASI RESMÝ MAÇ TOPU JABULANI nADÝDAS ve FIFA, Dünya Kupasý Güney Afrika 2010 Resmi Maç Topu adidas "JABULANI"yi futbolseverlerin beðenisine sunuyor. Zulu dilinde kutlama anlamýna gelen "JABULANI", Güney Afrika'dan esinlenen bir tasarýma ve yepyeni bir teknolojiye sahip.Yeni maç topu 5 Aralýk'tan itibaren tüm adidas maðazalarýnda satýþa sunuldu. "JABULANI" ismi, Güney Afrika'da konuþulan 11 resmi dilden biri olan ve Zulu kabilesinin kullandýðý Bantu dilinden geliyor.

ÖZEL OLÝMPÝYATLAR FÝNALÝ YARIN ÝSTANBUL'DA nTÜRKÝYE Özel Sporcular Spor Eðitim ve Rehabilitasyon Derneði tarafýndan, zihinsel engelli çocuklarýmýzý spor aracýlýðýyla toplumsal hayata kazandýrmak amacýyla "Özel Olimpiyatlar TürkiyeVodafone Gençler Karma Futbol Turnuvasý" finali 7-8 Aralýk'ta Ýstanbul'da yapýlacak. Adana, Balýkesir, Bursa, Edirne, Kýrklareli, Karabük, Kayseri, Manisa,Ýstanbul, Sinop ve Zonguldak'ta düzenlenen maçlar sonucunda birinci olan okullarýn katýlacaðý finalde, 72 özel engelli sporcuya 48 partner sporcu eþlik edecek.

TÜRKCELL SÜPER LÝGDE BUGÜN 13.30 Gaziantep-Antalyaspor: Abdullah Yýlmaz 13.30 Kayserispor-Bursaspor: Selçuk Dereli 13.30 Gençlerbirliði-Denizlispor: Fýrat Aydýnus 16.00 Trabzonspor-Ankaragücü: Yunus Yýldýrým 20.00 Galatasaray-Ýstanbul B. B: Hüseyin Göçek


SiyahMaviKýrmýzýSarý

YENÝASYA / 6 ARALIK 2009 PAZAR

Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ

Alt ýslatmak çocuðu çekingen yapýyor me­li­dir.­An­ne-ba­ba­ve­ço­cuk­a­ra­sýn­da­ki­i­liþ­ki­nin­ ni­te­li­ði­ de­ ö­nem­li­dir.­ Bu­ sü­reç­te bi­zim­psi­ko­lo­ji­miz­na­sýl­dý,­o­na­kar­þý­dav­ra­nýþ­la­rý­mýz­da­sað­lýk­lý­tep­ki­ler­ve­re­bil­dik­mi? Bu­so­ru­la­rýn­ce­vap­lan­ma­sý­da­bi­zi­doð­ru­ya u­laþ­tý­ra­bi­lir. Tu­va­let­e­ði­ti­mi­ve­ri­lir­ken­ya­pý­lan­bas­ký­lar,­vur­ mak,­ba­ðýr­mak­gi­bi­o­lum­suz­tep­ki­BANU YAÞAR / Psikolog&Psikoterapist ler­de­ço­cuk­lar­da­duy­gu­sal­trav­ma­ya­se­bep ol­mak­ta­ve­alt­ýs­lat­ma­nýn­i­nat­laþ­ma­ya­dö­yasarbanu@yahoo.com nüþ­me­si­ne­yol­aç­mak­ta­dýr. Bu­sü­reç­ço­cu­ðun­öz­gü­ve­ni­ne­de­cid­dî o­cuk­psi­ki­yat­ri­sin­de­ki­a­dý­ ‘e­nü­re­- za­rar­lar­ ver­mek­te­dir.­ Bü­yü­me­si­ne­ rað­sis’ o­lan­alt­ýs­lat­ma­prob­le­mi,­ol­- men,­hâ­lâ­al­tý­ný­ýs­la­tan­ço­cuk,­be­bek­gi­bi duk­ça­ sýk­ rast­la­ný­lan­ bir­ prob­- gö­rül­mek­ten­ kor­kar.­ Bu­ du­ru­mu­ kim­se­lem­dir.­ Ço­cuk­luk­ yýl­la­rýn­da­ baþ­- nin­gör­me­si­ni­is­te­mez,­u­ta­nýr,­sý­ký­lýr.­Da­la­ma­sý­na­ rað­men,­ ba­zen­ i­le­ri­ki ha­çe­kin­gen­dav­ra­nýr,­ye­te­nek­le­ri­ni­or­ta­yaþ­la­ra­ka­dar­de­vam­e­de­bil­mek­te­dir.­Er­kek ya­koy­mak­ta­zor­luk­çe­ker.­Ý­le­ti­þim­de­i­fa­ço­cuk­lar­da­kýz­la­ra­o­ran­la­da­ha­faz­la­gö­rül­- de­güç­lü­ðü­ya­þa­ya­bi­lir.­Al­tý­ný­ýs­lat­tý­ðý­i­çin mek­te­dir.­ Hem­ an­ne­yi,­ hem­ de­ ço­cu­ðu þid­det­ gö­ren­ ço­cuk­lar­da­ i­se­ da­ha­ cid­dî yýp­ra­tan­bir­sü­reç­ol­ma­sý­do­la­yý­sýy­la,­an­ne- öz­gü­ven­prob­lem­le­ri­gö­rül­mek­te­dir. ço­cuk­a­ra­sýn­da­ki­i­liþ­ki­yi­de­o­lum­suz­yön­de Bu­ se­bep­le,­ e­ðer­ ço­cu­et­ki­le­mek­te­dir. ðu­mu­zun­ alt­ ýs­lat­Ço­cuk­lar­da­ id­ra­rý­ný­ tut­ma­ya­ ya­ra­yan ma­prob­le­mi­var­sa, kas­la­rýn­ge­li­þi­mi­fark­lý­lýk­gös­ter­mek­le­be­ra­bu­ ko­nu­da­ da­ha ber,­yak­la­þýk­o­la­rak­i­ki­yaþ­ci­va­rýn­da­ol­gun­ger­ç ek­ç i­ çö­luk­ ka­z a­n ýr.­ Gün­d üz züm­ler­ bul­ma­kon­tro­lü­ da­ha­ ön­ce mýz­ ge­r ek­l i... ge­li­þir.­Ba­zý­ço­cuk­lar­Ön­ce­lik­le­alt­ýs­da­ gün­d üz­ ve­ ge­c e lat­ma­ prob­le­mi kon­t ro­l ü­ ay­n ý­ an­d a beþ­ ya­þ ýn­d an ka­za­ný­lýr.­Gün­düz­tu­son­ra­ hâ­lâ­ de­va­let­ a­lýþ­kan­lý­ðý­ ka­za­vam­ e­d i­y or­s a, nan­ ço­cuk­la­rýn­ ge­ce­ilk­ a­þ a­m a­ o­l a­le­r i­ bez­l en­m e­y e­ de­rak,­ fi­zik­sel­ bir vam­ e­d il­m e­s i,­ bu so­ru­nu­ o­lup­ ol­prob­le­min­ i­le­ri­ki­ yaþ­ma­d ý­ð ý­ ko­n u­la­r a­ ka­d ar­ i­l er­l e­m e­s i­n e sun­da­ço­cuk­dok­to­run­yol­a­ça­bil­mek­te­dir.­ dan­ yar­d ým­ al­m a­m ýz Alt­ ýs­lat­ma­ prob­le­mi­ psi­ko­lo­jik ge­rek­li...­ Son­ra­ki­ a­þa­ma­da kö­ken­li­ o­la­bil­di­ði­ gi­bi,­ ge­ne­tik­ ve­ fi­zik­sel fi­zik­sel­ bir­ se­bep­ bu­lu­na­ma­dý­ðý se­bep­le­re­ de­ bað­lý­ o­la­bi­lir.­ A­i­le­ bi­rey­le­rin­- du­rum­lar­da,­ psi­ko­lo­jik­ da­nýþ­man­lýk­ hiz­de­ ya­ da­ bi­rin­ci­ de­re­ce­de­ki­ ak­ra­ba­lar­da met­le­rin­den­fay­da­la­ný­la­rak,­bu­yön­de­a­raþ­var­sa,­ ka­lýt­sal­ o­la­rak­ ço­cu­ða­ da­ ak­ta­rý­la­bi­- týr­ma­ya­pýl­ma­lý­dýr.­Ay­ný­za­man­da­ge­ce­ýs­lir.­Ba­zen­de­ço­cuk­ge­ce­gün­düz­kon­tro­lü­- lat­ma­la­rý­çok­yo­ðun­de­ðil­se,­bez­bað­la­mak nü­ka­zan­dýk­tan­son­ra­psi­ko­lo­jik­bir­se­be­be ye­ri­ne­u­yu­duk­tan­i­ki­sa­at­son­ra­kal­dý­ra­rak bað­lý­o­la­rak­tek­rar­al­tý­ný­ýs­lat­ma­ya­baþ­la­ya­- tu­va­le­te­ gö­tür­mek­ i­þe­ ya­ra­ya­bi­lir.­ Bu­ra­da bi­lir.­ Kar­de­þin­ do­ðu­mu,­ bo­þan­ma,­ a­i­le­ i­çi ö­nem­li­o­lan­ku­cak­ta­de­ðil,­yü­rü­ye­rek­tu­va­prob­lem­ler­ gi­bi­ se­bep­ler­le­ sü­reç­ ba­þa­ dö­- le­te­git­me­si­dir.­Çün­kü­bu­þe­kil­de­öð­ren­me ne­bi­lir.­ Bu­ ne­den­le,­ ön­ce­lik­le­ se­bep­ o­lan da­ha­ka­lý­cý­ol­mak­ta­dýr. fak­tö­rün­bu­lun­ma­sý­ö­nem­li­dir.­Fi­zik­sel­bir Ço­cu­ðun­ fi­zik­sel­ ve­ ruh­sal­ sað­lý­ðý­nýn prob­lem­o­lup­ol­ma­dý­ðý­týb­bî­bir­mu­a­ye­ne­- ko­run­ma­sý­ i­çin,­ alt­ ýs­lat­ma­ prob­le­mi­nin den­son­ra­an­la­þý­la­bi­lir.­E­ðer­týb­bî­bir­so­ru­- ih­mal­e­dil­me­den­te­da­vi­e­dil­me­si­ö­nem­li­na­ rast­lan­ma­mýþ­sa,­ psi­ko­lo­jik­ se­bep­ler­ a­- dir.­ Kü­çük­ yaþ­lar­da­ üs­tün­de­ du­rul­ma­sý, raþ­tý­rýl­ma­lý­dýr.­Ço­cu­ðun­o­dö­nem­de­i­çin­de se­bep­le­rin­ a­raþ­tý­rý­lýp­ bu­lun­ma­sý­ ve­ te­da­bu­lun­du­ðu­ruh­sal­du­rum,­son­dö­nem­de­a­- vi­si,­ sað­lýk­lý­ bir­ ki­þi­lik­ ve­ kim­lik­ duy­gu­su i­le­i­çin­de­ya­þa­ný­lan­sü­reç­ler­göz­den­ge­çi­ril­- i­çin­ö­nem­li­dir.

TERAPÝ GÜNLÜÐÜ

Ç

AÝLE - SAÐLIK

15

Saðlýðýnýz için merdiveni kullanýn RUTÝN ÇALIÞMA DÜZENÝ OLANLAR ÝÇÝN EN ÝYÝ EGZERSÝZ YOLUNUN ASANSÖRE BÝNMEK YERÝNE MERDÝVEN ÇIKMAK OLDUÐU BÝLDÝRÝLDÝ. lý­þan­la­rý­i­çin­be­den­sel­ak­ti­vi­te­ler­ruh­ve­be­den­sað­lý­ðý­yö­nün­den­bü­yük­ö­nem­ta­RUTÝN ça­lýþ­ma­dü­ze­ni­o­lan­lar­i­çin­en­i­yi­eg­zer­siz­yo­lu­nun­a­san­sö­re­bin­þý­yor.­Ke­mik­le­rin­sað­lam­kal­ma­sý,­kalp-do­la­þým­sis­te­mi­nin­güç­len­me­si­ve­do­mek­ye­ri­ne­mer­di­ven­çýk­mak­ol­du­ðu­bil­di­ril­di.­Ýç­Has­ta­lýk­la­rý­Uz­ma­ný ðal­yaþ­lan­ma­nýn­ge­cik­ti­ril­me­si­i­çin­be­den­sel­ak­ti­vi­te­yi;­uy­ku­ve­ye­me­iç­me­gi­bi Dr.­Ön­der­Ak­ka­ya,­“Di­zi­niz­de­her­han­gi­bir­prob­lem­ol­ma­dý­ðý­tak­dir­de hayat­bi­çi­mi­ne­sok­mak­ge­re­kir.­Gü­nün­bü­yük­bö­lü­mü­nü­iþ­ye­rin­de­bil­gi­sa­yar a­san­sö­rün­bo­zuk­ol­du­ðu­nu­farz­e­din­ve­a­san­sör­ye­ri­ne­mer­di­ven­kul­kar­þý­sýn­da­o­tu­ra­rak­ge­çi­ren­ki­þi­ler,­fi­zik­sel­ak­ti­vi­te­le­re­za­man­a­yý­ra­ma­dýk­la­rý­i­la­nýn.­E­ðer­bir­gök­de­len­de­o­tu­ru­yor­ve­ya­ça­lý­þý­yor­sa­nýz,­a­san­sör­den çin­has­ta­lýk­la­ra­dâ­ve­ti­ye­çý­kart­mak­ta­dýr­lar.­O­fis­dý­þýn­da­fi­zik­sel­faaliyetle­re­za­bir­kaç­kat­ön­ce­in­me­yi­a­lýþ­kan­lýk­ha­li­ne­ge­ti­rin”­de­di. man­a­yý­ra­ma­yan­ki­þi­ler,­o­fis­i­çin­de­bir­ta­kým­eg­zer­siz­ler­ya­pa­rak­for­Uz­man­lar,­ö­zel­lik­le­o­fis­ya­da­ben­ze­ri­iþ­yer­le­rin­de­ça­lý­þan­mu­nu­ko­ru­yup­da­ha­sað­lýk­lý­ha­le­ge­le­bi­lir”­di­ye­ko­nuþ­tu.­A­san­sö­re lar­da­çok­sýk­gö­rü­len­ek­lem­ve­sýrt­að­rý­la­rýn­dan­kur­tul­ma­nýn bin­mek­ye­ri­ne­mer­di­ven­kul­lan­ma­yý­ter­cih­e­den­ki­þi­ler­de,­a­ni­ö­lüm en­et­ki­li­yo­lu­nun­o­fis­i­çe­ri­sin­de­ya­pý­la­cak­kü­çük­eg­zer­siz ris­ki­nin­yüz­de­15­a­zal­dý­ðý­ný­be­lir­ten­Dr.­Ön­der­Ak­ka­ya,­“Mer­di­ha­re­ket­le­ri­ol­du­ðu­na­dik­kat­çe­ki­yor.­Fi­zik­sel­a­çý­dan­ak­tif ven­ler­den­i­nip­çýk­mak­bal­dýr­kas­la­rý­mý­zý­ça­lýþ­tý­rýr,­ka­lo­ri­le­ri­mi­zi ol­ma­nýn­sað­lýk­lý­hayatýn­a­nah­ta­rý­ol­du­ðu­nu­kay­de­den­Ýç da­ha­ko­lay­yak­ma­mý­zý­sað­lar.­Ba­sa­mak­la­rý­bi­rer­bi­rer­çýk­mak­ye­ri­Has­ta­lýk­la­rý­Uz­ma­ný­Dr.­Ön­der­Ak­ka­ya,­ha­re­ket­siz­li­ðin ne­i­ki­þer­i­ki­þer­çý­kar­sak­yüz­de­55­o­ra­nýn­da­da­ha­faz­la­yað­yak­ma­has­ta­lýk­la­rýn­o­luþ­ma­sýn­da­sað­lýk­sýz­bes­len­me­den­da­ha Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Önder Akkaya mýz­müm­kün­dür”­de­ðer­len­dir­me­sin­de­bu­lun­du. Bursa / cihan bas­kýn­rol­oy­na­dý­ðý­nýn­al­tý­ný­çiz­di.­Dr.­Ak­ka­ya,­“O­fis­ça­-

Asýrlýk aktar ‘önce doktor’ diyor DÜNYA genelinde son alarak etkisini gösteren ‘’domuz gribi’’ gibi salgýn hastalýklarýn Türkiye’de de yayýlým göstermesi üzerine, korunmak ve olasý durumda þifa bulmak isteyenlerin bitkilere yöneldikleri ve bunun da aktarýn satýþlarýný önemli düzeyde arttýrdýðý belirtildi. Hatay’da dört kuþaktýr baharat ve güzel kokular satan Kumru ailesinin en son aktar iþletmecisi Cihat Kumru, mesleðini severek yaptýðýný, insanlarýn saðlýklý hayatýna katkýda bulunmanýn mutluluðunu duyduðunu ve bunu sürdürmekte kararlý olduðunu söyledi. Cihat Kumru, babasýný 4 yýl önce kýz kardeþiyle geçirdiði trafik kazasýnda kaybetmesinin ardýndan, küçüklüðünden bu yana çalýþtýðý dükkânýn iþletmeciliðini üstlenmek durumunda kaldýðýný anlattý. Baharatçýlar Çarþýsý’ndaki dükkânýn 100 yýldýr Hataylýlara hizmet verdiðini belirten Kumru, þöyle devam etti: ‘’Burasý babamýn dedesi Hacý Hakký Kumru’dan bizlere kadar geliyor. Geçmiþte doktor sayýsý az olduðundan insanlar her türlü hastalýkta þifa bulmak için ak-

tarlara koþarlardý. Týp da bu kadar ilerlememiþti. Bitki ve baharatlar derde deva oluyordu. Ardýndan dükkâný dedem, ondan da babam devraldý, iþleri iyice büyüdü, çeþit arttý. Ben de zaman zaman okuldan kaçar, dükkâna yardýma gelirdim. Baharat ve bitki kokularýný sever, nelere çare olduðunu araþtýrýrdým. Babam vefat ettikten sonra annemle dede mesleðimizi sürdürmeye karar verdik. Vatandaþlarýn bizlere güvenerek hastalýklarýna bitkilerle çare aramalarýndan gurur duyuyoruz. Ancak bunu asla istismar etmedik. Bilmediðimiz bitkiler hakkýnda yorum getirmedik. Birçok saðlýk sorunun þifasý bitkidir, ancak bize güvenip çare arayanlara yine de doktora gitmelerini öneriyoruz.’’ Yöreye özgü ürünlerin yanýnda tescilli ve markalý ürünlere aðýrlýk vererek müþterilere sunduklarýný, gelecekte ihracata da yönelmeyi hedeflediklerini anlatan Kumru, toplum saðlýðýný ilgilendiren ve yayýlým gösteren hastalýklar döneminde iþlerinin yoðunlaþtýðýný söyledi. Hatay / a­a­

SiyahMaviKýrmýzýSarý


SiyahMaviKýrmýzýSarý

HATAY MÜFTÜSÜ:

Ýnsanlýk ayýbý HATAY Müftüsü Mustafa Sinanoðlu da insan haklarý açýsýndan din özgürlüðünü bütün dünya hukuk sistemlerinin kabul ettiðini söyledi. Çaðdaþ, demokratik yapýya sahip bir ülkede minare konusunda referandum yapýlmasýna anlam veremediklerini belirten Sinanoðlu, uygulamayý ‘’insanlýk ayýbý’’ olarak yorumladý.

Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR

Y 6 ARALIK 2009 PAZAR

Antakya’dan Ýsviçre’ye ders ÝSLÂM, HIRÝSTÝYAN VE YAHUDÝ TOPLULUKLARININ BÝR ARADA YAÞADIÐI, ANTAKYA'DAKÝ DÝN ADAMLARI, ÝSVÝÇRE'DE MÝNARE YASAÐI KARARINA TEPKÝ GÖSTERDÝLER. ANTAKYA Rum Ortodoks Kilisesi Vakfý Baþkaný Fadi Hurigil, yaptýðý açýklamada, Ýsviçre’de yapýlan referandumda, yeni minare yapýmýnýn yasaklanmasýna iliþkin karar çýkmasýný eleþtirdi. Kiþisel olarak bu geliþmenin dinî konudan çok siyasî yönü olduðunu düþündüðünü belirten Hurigil, Ýsviçre hükümetinin ‘’hata yaptýðýný anlayýp kýsa sürede yanlýþtan döneceðini sandýðýný’’ bildirdi. Ýslâm, Hristiyan ve Yahudilerin yüzyýllardýr sorunsuz þekilde bir arada yaþadýðý Antakya’nýn, Ýsviçre’deki geliþmeye cevap niteliði taþýyan bir þehir olduðunu anlatan Hurigil, ‘’Bu þehirde yaþayan farklý dinlere mensup kiþiler birbirine saygý duyup hoþgörüyle yaklaþýyor. Herkes karþýsýndaki insaný olduðu gibi kabulleniyor’’ diye konuþtu.

‘ANTAKYA: EZAN-ÇANHAZZAN’

Antakya'da Katolik kilisesi ile cami yanyana bulunurken, hemen karþýlarýnda da sinagog yer alýyor.

ya’daki üç semavî din mensuplarýnýn MUSEVÝ CEMAATÝNÝN GÖRÜÞÜ kardeþçe ve el ele yaþadýðýný söyledi. An tak ya Mu se vi Ce ma a ti Vak fý Farklý dine mensup olmalarýna karþýn Baþkaný Þaul Cenudioðlu da Antak- hiçbir baský veya olumsuzluk içeren

farklý olaya rastlamadýklarýný belirten Cenudioðlu, ‘’Ýsviçre’deki minare referandumu, çað dýþý ve tasvip edilemeyecek bir durum.’’ Antakya / aa

DÝN adamlarý ve bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri de TRT tarafýndan 7 yýl önce gerçekleþtirilen 6 bölüm halindeki ‘’Antakya: Ezan-Çan-Hazzan’’ belgeselinin þehirdeki gerçeðin bir ispatý olduðunu ve Ýsviçre’deki geliþmeye karþý adeta cevap niteliði taþýdýðýný belirttiler. Sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, yönetmen ve yapýmcýlýðýný Kerime Senyücel, metin yazarlýðýný Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ataman Demir’in üstlendiði, 2 yýllýk çalýþmanýn ürünü olan belgeselde, Antakya’nýn 23 asýrlýk bir geçmiþe sahip, ‘’Musevi, Hristiyan, ve Müslüman toplumlara ait kültürlerin yoðrulduðu bir þehir’’ olarak tanýtýldýðýna dikkati çekiyorlar.

Kedilerin hazin mýrmýrlarýný dinlesen, “Yâ Rahîm, yâ Rahîm” çektiklerini anlarsýn. Bediüzzaman, Mektubat, s. 70

Google sözlük devrede ÝNTERNET devi Google, 28 dilde tercüme yapabilen bir online sözlük hizmetini hiçbir açýklama yapmadan sessiz sedasýz baþlattý. “google.com/dictionary” internet adresinden yeni baþlayan tercüme hizmeti sade bir sayfadan

kullanýcýlara istenilen dilden diðer dile çeviri yapabiliyor. Henüz Türkçe hizmet vermeyen online sözlük, Ýngilizce’den diðer dillere veya diðer dillerden Ýngilizce’ye baþarýlý bir þekilde tercüme yapýyor. San Fransisco / aa

Ýnternette dev ortaklýk ÝNTERNET devleri Mic ro soft ve Ya hoo, internette arama konusundaki ortaklýklarýyla ilgili mü za ke re le ri ta mam la dýk la rý ný ve yetkililerin onayýný beklediklerini açýkladý. Ýki gruptan yapýlan ortak açýklamada, reklam sektörünün kilit oyuncularýnýn geniþ desteðinin alýndýðý belirtilerek, ortaklýklarýna 2010’un baþýnda

onay verilmesini bekledikleri kaydedildi. Temmuzda açýklanan ortaklý ða gö re, Mic ro soft, reklam satýþý için güç sað lar ken ken di si te si ve Yahoo’nun sitelerine arama için teknoloji temin edecek. Amerikan makamlarýnýn bu ortaklýk için tutumlarýnýn henüz bilinmemesine karþýn, iki grubun ittifaký Kanada ve Avustralya makamlarýndan onay almýþtý. New York / aa

Meslek liseliler hem yemek piþiren, hem spor yaptýran kondisyon aleti üretti. FOTOÐRAF: CÝHAN

Meslek liselilerin icadý KAYSERÝ Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi’nde öðrenim gören öðrenciler, mekaniksel enerjiyi elektrik enerjisine dönüþtüren kondisyon aleti geliþtirdi. Kendi bisikletlerini kullanarak gerçekleþtirdikleri kondisyon aletiyle hem spor yapmayý,hem de elektrik üreterek evin ihtiyacýný karþýlamayý amaçlayan liseli mucitler, projelerinin patentini almaya çalýþýyor. Yaklaþýk iki haftalýk bir çalýþma sonrasýnda elektrik üreten kondisyon bisikletini hazýrladýklarýný anlatan lise öðrencisi Serkan Bitgen, araba akü þarj dinamosu ve kendi bisikletini kullanarak kondisyon bisikletini o-

luþturduklarýný söyledi. Dinamo sargýlarýndan alýnan alternatif gerilimi transformatör yardýmýyla 220 voltluk elektrik enerjisine çevirdiklerini ifade eden Bitgen, kondisyon bisikletinin evin aydýnlatma ihtiyacý baþta olmak üzere elektrikle çalýþan bütün ev aletlerini çalýþtýrabildiðini aktardý. Elektrikli kondisyon aletinin parçalarýný evlerinde kullandýklarý malzemelerle tamamladýklarýný dile getiren Özlem Yeþiltaþ, Televizyon, ýsýtýcý, fýrýn, çamaþýr, bulaþýk makineleri, ütü, saç kurutma makinesi gibi cihazlarýn bu sistemle çalýþtýrýlabildiðini kaydetti. Kayseri / cihan

“This is it” rekor kýrdý POP þarkýcýsý Michael Jackson’ýn son konser provalarýnýn belgesel niteliðindeki kaydý ‘’This is it’’ filminin, dünya genelinde 250 milyon dolar hasýlat yaptýðý bildirildi. Sony Stüdyosundan yapýlan açýklamada, filmin 3,4 milyar kiþi tarafýndan izlendiði ve bu rakamýn bu tarz bir film için rekor düzeyde olduðu kay-

dedildi. Ekim sonunda gösterime giren filmde, Jackson’un Temmuz ayýnda Londra’da vermeye hazýrlandýðý konserler için provalar sýrasýnda alýnan kayýtlarýn yaný sýra birçok klip yer alýyor. Michael Jackson, 25 Haziranda Los Angeles’ta 50 yaþýndayken aþýrý doz ilaçlar yüzünden ölmüþtü. New York / aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

06.12.2009  

BU SENE ON BÝNLERCE KÝÞÝ ÝZLEDÝ KARÞIOY VE ÞERH YETMEZ 6 ARALIK 2009 PAZAR / 60 Kr YAÞ’A YARGI YOLU AÇILSIN ESKÝ KARA, HAVA, DENÝZ KUVVETLER...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you