Page 1

CZ

DRENTECH® NASTAVENÍ DRENÁŽNÍCH ZAŘÍZENÍ DRENTECH S VODNÍMI SLOUPCI PRO ŘÍZENÍ TLAKU NASTAVENÍ PODVODNÍHO „UZAVÍRACÍHO“ VENTILU 1. Připravte si dodanou injekční stříkačku se sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem (asi 45 ml). 2. Naplňte ventil přes otvor (1) až po rysku. 3. Vytáhněte injekční stříkačku: otvor se automaticky zavře. REGULACE PODTLAKU VODNÍMI SLOUPCI

1

Obrázek 1

1. Otevřete víčko plnicího otvoru (2). 2. Naplňte regulační sloupce (3) vodou do potřebné úrovně na příslušné stupnici. Vizuálně zkontrolujte, zda kapalina v obou sloupcích je na zhruba stejné úrovni. 2

Jako obecné vodítko Vám poslouží tato množství kapaliny a odpovídající úrovně podtlaku: 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm

H 2O H 2O H 2O H 2O

160 ml 250 ml 320 ml 390 ml

Obrázek 2

3. Zavřete plnicí kohout (4) podle obrázku 3. VAROVÁNÍ - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před zahájením používání zařízení a v případě jakýchkoli pochybností se podívejte do návodů k použití. 4

Obrázek Figure 3 3


DRENTECH® PŘIPOJENÍ KE ZDROJI PODTLAKU Pomocí připojovací hadičky připojte zdroj podtlaku přímo k otvoru pro přívod podtlaku (obrázek 4). Automatická regulace (poloha A) umožňuje při jakémkoli průtoku a nastavení podtlaku zajistit správné bublání ve vodních sloupcích. Pokud bude podtlak přiváděný do zařízení nedostatečný (obrázek 5), bublání by mohlo být menší, než je třeba. V takovém případě použijte regulační knoflík: průtok bude stoupat, když budete knoflíkem otáčet směrem ke (obrázek 5) znaménku „+“ (obrázek 4).

5

Obrázek 4

TRANSPORTNÍ POLOHA Zařízení je nyní možno dát do vodorovné polohy, jak je vidět na obrázku 6, a to na vždy na krátkou dobu jako například při převozu pacienta, aniž by přitom docházelo k unikání kapalin nebo jejich mísení v různých komorách. VAROVÁNÍ Je nutno pamatovat na to, že ve vodorovné poloze hrozí vodnímu uzávěru nebezpečí. Doporučujeme na dobu, po kterou bude zařízení ve vodorovné poloze, hadičku od pacienta upnout.

Obrázek 5

Tabulka pro přepočet tlaku

COD. 00052/03

Redax S.r.l. Via Volta,51 Mirandola (MO) Italy

Obrázek 6

sdcd  

KATALOG, EPS