Page 1

HRUDNÍ DRENÁŽNÍ SYSTÉM REDAX Výrobce:

Dovozce:

TEMAMEDICA a.s. Pod Sychrovem I 1119/4 101 00 Praha 10 Tel: 284 688 355 Fax: 284 688 346 Email: info@temamedica.cz

1


DRENTECH® VARIANT DRENTECH® DUNE

NÁVOD K POUŽITÍ Systémy Drentech Variant a Drentech Dune jsou hrudní drenážní systémy na jedno použití vybavené sběrnými komorami, těsnicím ventilem a mechanickým regulátorem odsávání. U systému Variant se jako těsnicí ventil používá podvodní ventil. U systémů Dune se používá mechanický ventil se silikonovou membránou v normálně zavřeném provedení. Systémy Dune fungují zcela "suchým" způsobem a použití vody je volitelné s jediným účelem, a to je diagnostika úniku vzduchu pacienta. Tyto drenážní systémy se mohou používat v odsávacím nebo gravitačním režimu a dodávají se ve verzi pro dospělé a v pediatrické verzi se třemi komorami (s jednou trubicí) a čtyřmi komorami (se dvěma trubicemi) s podvodním těsnicím ventilem nebo silikonovým těsnicím ventilem. Tyto systémy se skládají z následujících součástí: 1. Sběrná komora (1) rozdělená na tři odstupňované segmenty s odběrným a/nebo infúzním bodem na drenážním přívodu (10). Sběrná komora má maximální objem 2 200 ml (1 900 ml u pediatrické verze). Ve verzi se dvěma trubicemi je sběrná komora rozdělena na dvě nezávisle odstupňované části umožňující rozdělení drenážní tekutiny. 2. Těsnicí ventil (2). u systémů Variant se jedná o podvodní ventil, zatímco u systémů Dune se jedná o mechanický ventil (vyrobený za použití silikonové membrány). U tohoto druhého ventilu se voda v komoře používá pouze k odhalení ztrát vzduchu a nevytváří podvodní utěsnění. 3. Regulátor odsávání mechanického typu (3): Nastavení optimálního odsávacího toku pro práci ventilu lze sledovat pomocí plovákového indikátoru (4). Úroveň odsávání lze nastavovat pomocí odstupňovaného knoflíku v rozpětí mezi -5 a -40 cm H2O. NÁVOD K POUŽITÍ Drenážní systémy Drentech jsou určené k: - odsávání vzduchu a/nebo tekutin z dutiny hrudní nebo mediastina, čímž se brání jejich hromadění; - obnově a udržování normálních tlakových spádů v dutině hrudní; - usnadnění normálního roztažení plic k obnovení normální dynamiky dýchání. - Produkt na jedno použití. Opakované používání může ovlivnit výkon zařízení a vést k riziku křížové kontaminace. VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ/PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ -

-

-

Systém Drentech se musí udržovat ve vertikální poloze, i během přepravy, a vždy pod hladinou tekutiny v pleurální dutině (minimálně 50 cm). Systém se může krátkodobě umístit do horizontální polohy, jak je vidět na obr. 1 (např. během přepravy pacienta) tak, aby nedošlo ke smíchání tekutin mezi různými komorami nebo úniku tekutiny. U systémů Variant může v horizontální poloze dojít k poškození podvodního těsnění. Když bude systém v horizontální poloze, doporučuje se použít svorku na trubici pacienta. U systémů Dune zůstává těsnění aktivní i v horizontální poloze, takže není třeba na trubici pacienta používat svorku. Dávejte pozor, aby nedošlo ke zlomení nebo přimáčknutí pacientovy drenážní trubice (9). Neblokujte ani nezakrývejte pojistný ventil vypouštění tlaku (5). Nepřipojujte systém k pacientovi, když již bude probíhat odsávání. Díky své speciální konstrukci je systém stabilní a nepotřebuje podepření trubic, aby se mohl používat na podlaze. Systém má rukojeť (13) pro snazší přepravu drenážní jednotky. Rukojeť také umožňuje zaháknutí systému k pacientovu lůžku. 2


-

Nespínejte spojovací trubici pacienta svorkou na dlouhou dobu během drenáže a/nebo přepravy. Tekutina obsažená ve sběrné komoře drenážního systému se nesmí nikdy zavádět zpět, ale musí se zlikvidovat společně s drenážním systémem v souladu s ustanoveními platných předpisů o práci s biologicky nebezpečným odpadem.

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ -

-

Systém nepoužívejte, když byl obal otevřený nebo poškozený. Toto zařízení se může používat výhradně v bezpečných podmínkách v oblasti použití a za použití postupů uvedených v návodu k použití konkrétního typu produktu. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za případy nesprávného použití nebo použití v rozporu s instrukcemi v návodu. Toto zařízení musí používat zdravotnický personál proškolený v používání hrudních drenážních systémů a systémů obnovy krve za dohledu lékaře.

PŘÍPRAVA DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU Drenážní systémy se dodávají v dvojitém sterilním balení. Když budete chtít produkt použít, uchopte dolní konec balení označený šipkami a táhněte ve směru sterilního otvoru. Vyjměte produkt a rozbalte vnitřní ochranný obal za použití aseptického postupu. a. Plnění podvodního těsnicího ventilu - pouze u systémů Variant Drenážní systémy Variant mají těsnicí ventil (2), který ke svému fungování vyžaduje naplnění tekutinou. Pouze tímto způsobem lze zaručit vytvoření podvodního utěsnění, které bude bránit zpětnému toku do pleurální dutiny. Množství tekutiny potřebné k naplnění ventilu je v rozsahu od minimálního množství ("min") 35 ml po maximální množství ("max.) 50 ml. Minimální hodnota se doporučuje ve většině případů; maximální hodnota je vhodná u pacientů, kteří mohou vytvářet vysoký a kontinuální podtlak (např. po rozsáhlé pulmonální lobektomii). . 1. Naplňte injekční stříkačku sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem. Není potřeba používat jehlu. 2. Injekční stříkačku vložte do přípojky (7) a naplňte komoru (2) až po čárkovanou čáru (asi 35 až 50 ml). Voda zmodrá díky barvivu, které je ve ventilu. 3. Vytáhněte injekční stříkačku: přípojka (7) je vybavena ventilem, který automaticky uzavře přístup při vytažení injekční stříkačky. 4. Teď je těsnicí ventil připraven. U systémů Dune je těsnicí ventil vyroben ze silikonové membrány, takže se nemusí plnit vodou. Voda se může doplnit volitelně za účelem diagnostiky úniku vzduchu (viz příslušný odstavec v tomto návodu). b. Připojení drenážní trubice Připojte drenážní trubici (9) k hrudnímu katétru pacienta pomocí spojky (14). Čtyřkomorová verze je vybavena dvěma spojovacími trubicemi k hrudním katétrům. c. Připojení zdroje podtlaku Drenážní systém připojíte ke zdroji podtlaku připojením spojovací trubice k přípojce (6). Zdroj podtlaku musí splňovat minimální požadavky pro zajištění správného fungování regulátoru tlaku. Konkrétně je potřeba provést regulaci zdroje podtlaku na minimální tlak -10 kPa (= -75 mmHg = -100 mbar = -1,45 Psi) a průtok minimálně 10 l/min. d. Regulace odsávacího toku . Regulace odsávacího toku se používá k zajištění správného fungování regulátoru tlaku (3). K tomuto účelu se používá červený plovákový indikátor (4), který podle své polohy umožňuje kvalitativně určit odsávací tok. Po připojení zdroje podtlaku postupně regulujte tok tak, aby byl červený plovákový indikátor (4) na místě a byl dobře viditelný v ploše vymezené

3


průhledným okénkem na přední straně (viz obr. 2). Tato poloha zaručuje optimální odsávací tok pro správné fungování regulačního ventilu negativního tlaku. VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ: -

Když plovákový indikátor nebude viditelný, tj. bude v dolní oblasti okna, může se stát, že regulátor nebude moci dosáhnout vyššího tlaku než -25 cm H2O. Zregulujte tok tak, aby byl indikátor dobře viditelný v průhledném okénku. - Jakákoli dobře viditelná poloha indikátoru v okénku zaručuje optimální fungování regulátoru. Nicméně když bude indikátor umístěný v horní polovině okénka (obr. 2), bude docházet k nadměrné spotřebě vzduchu a energie, aniž by se změnila hodnota regulovaného tlaku. Doporučuje se udržovat indikátor v dolní polovině okénka. Po prvním nastavení nebude systém vyžadovat žádnou korekci, i když se změní odsávací tlak pomocí knoflíku (12). Veškeré změny polohy červeného plovákového indikátoru je možné připsat odchylkám centrálního odsávacího toku. e. Regulace odsávání Podtlak působící na pacienta lze regulovat v rozsahu mezi -5 cm H2O a -40 cm H2O (1 cm H2O = ~ 0,1 kPa =~ 0,1 mbar =~ 0,014 psi). - K nastavení úrovně odsávání otočte regulační knoflík (12) do požadované polohy. - Negativní tlak se okamžitě stabilizuje a systém bude připraven k použití. VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ: -

O úrovni podtlaku musí rozhodnout lékař; alternativně postupujte podle normální nemocniční praxe. - Odsávání je možné přerušit (např. při výměně systému): po každém přerušení zajistěte obnovení odsávání. - Pravidelně kontrolujte, zda je červený plovákový indikátor (4) v dobře viditelné poloze uvnitř průhledného okénka podle výše uvedených instrukcí. Pokud ne, proveďte regulaci tak, aby se indikátor dostal do správné polohy. Mírné odchylky v centrálním odsávacím toku nezpůsobují odchylky nastaveného negativního tlaku. I v případě, že dojde k podstatnému zvýšení průtoku, brání speciální bezpečnostní systém pacienta před újmou tím, že udržuje tlak nezměněný na nastavené hodnotě. V každém případě co nejdříve obnovte správnou polohu indikátoru. f. Systém automatického nastavení odsávacího toku (obr. 2) Systém se dodává v poloze AUTOMATICKÉHO NASTAVENÍ (poloha regulačního knoflíku A), takže nevyžaduje žádné další nastavování. V případě, že systém bude připojený ke zdroji podtlaku s nízkým průtokem, otočte kohoutek do polohy "+", aby se obnovila optimální poloha plovákového indikátoru. Pokud bude plovákový indikátor viditelný v příslušném okénku, znamená to, že systém pracuje podle předem nastavených parametrů bez ohledu na polohu indikátoru v okénku. g. Gravitační režim Tento systém může také fungovat v gravitačním režimu, a to tak, že se odpojí odsávací trubice připojená ke zdroji podtlaku od spojky (6). h. . Diagnostika úniků vzduchu pacienta U systémů Variant musí být těsnicí ventil naplněn tekutinou podle popisu v příslušném odstavci a kontrola úniků vzduchu se provádí pozorováním vzduchových bublinek, které se mohou objevovat v dolní komoře (2) ventilu. U systémů Dune se pozorování úniků vzduchu provádí stejně, ale naplnění dolní komory je volitelné a závisí pouze na potřebě lékaře takové úniky vyhodnocovat. - Přítomnost vzduchových bublinek v dolní komoře těsnicího ventilu (2) signalizuje neúplné roztažení plíce. Snižování množství těchto bublinek během času označuje postupné

4


roztahování plíce. Když bude roztažení úplné, bude možné pozorovat nepřítomnost bublinek v těsnicím ventilu. - Silné bublání v těsnicím ventilu (2) může naznačovat vážný pneumotorax nebo únik vzduchu ve spojích. Proveďte pečlivou kontrolu a když bude tento jev přetrvávat, přivolejte lékaře. i. Filtrační ventil k uvolnění vysokého podtlaku V případě vysokého podtlaku (např. v důsledku stlačení trubice pacienta), kterou u systému Variant signalizuje výška vodního sloupce v těsnicí komoře (2), stiskněte horní část krytu (8). Do systému se vpustí filtrovaný vzduch, který zajistí snížení úrovně podtlaku, jež se projeví na hladině vody v těsnicím ventilu. Až dosáhnete požadované úrovně negativního tlaku, kryt uvolněte. Při vysokém negativním tlaku je podvodní ventil chráněn plovákovým ventilem, aby nedocházelo ke zpětnému toku tekutiny. Když nastane příliš vysoký podtlak, voda natlačí plovák do uzavřené polohy; ventil se znovu otevře při snížení hodnoty negativního tlaku. VÝSTRAHA: Nemačkejte na ventil uvolňování vysokého podtlaku, když bude systém fungovat v gravitačním režimu, nebo když nebude aktivované odsávání. l. Snížení úrovně odstávání Úroveň odsávání lze kdykoli v případě potřeby snížit podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře. přitom otáčejte regulačním knoflíkem (12) tak, abyste dosáhli požadovaného odsávacího tlaku. Odsávací tok není potřeba nijak upravovat. Pozn.: Při snížení odsávacího tlaku pomocí regulačního knoflíku (12) může podtlak na straně pacienta zůstat na předchozí nejvyšší úrovni v důsledku uzavření těsnicího ventilu. Tento rozdíl se v krátké době vyrovná sám; v případě potřeby můžete použít ventil pro uvolnění negativního tlaku (8). m. Výměna systému Drenážní systém je potřeba vyměnit po kompletním naplnění sběrné komory. Přitom postupujte následovně: 1. Připravte si nový systém podle výše uvedených instrukcí tak, aby byl připraven k použití. 2. Přerušte odsávání a zavřete drenážní trubici pacienta normální trubicovou svorkou. 3. Odpojte používaný systém a nahraďte jej novým. 4. Znovu otevřete drenážní trubici a obnovte odsávání. KONTRAINDIKACE Žádné kontraindikace nejsou známé. STERILNÍ PRODUKT - sterilizovaný etylén oxidem. Tento produkt je sterilní v případě, že je obal neporušený. Zařízení na jedno použití. Po každém použití zlikvidujte, nepoužívejte opakovaně. Během skladování chraňte zařízení před vysokými teplotami a ultrafialovým zářením. Při likvidaci zařízení přijměte odpovídající preventivní opatření a postupujte v souladu s ustanoveními platných předpisů o zacházení s biologicky nebezpečným odpadem. POUŽITÉ MATERIÁLY Polystyrén (PS), polypropylén (PP), elastomer (S-E/B-S), polyetylén (PEHD), ABS. MEDICÍNSKÉ ZAŘÍZENÍ NEOBSAHUJÍCÍ LATEX A PVC. OBAL NEOBSAHUJE PVC.

5


LEGENDA 01 Sběrná komora 02 Dolní komora těsnicího ventilu 03 Regulátor odsávání 04 Plovákový indikátor odsávacího toku 05 Bezpečnostní ventil pozitivního tlaku 06 Přípojka odsávání 07 Plnění těsnicího ventilu 08 Ventil pro uvolňování vysokého negativního tlaku 09 Drenážní trubice pacienta 10 Vzorkovací propichovací víčko 11 Vzorkovací komora 12 Regulační knoflík odsávacího tlaku 13 Rukojeť 14 Kónická přípojka drenážní trubice 15 Plovákový uzavírací ventil

6


7


8

dune návod  

dune návod

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you