Page 1


Donateuren

Anonymes M. Théo Thiry, Echternach M. René Fuchs, Echternach M. Jean Audry, Bech M. Claude Braas-Schramer, Echternach M. Jos Massard, Echternach M. Peter Czibula-De Kempeneer, Echternach M. Nico Flies, Echternach M. Georges Feltes, Echternach M. René Huberty-Schroeder, Echternach ASKAL s.à r.l., Echternach M. Pierre Lech, Echternach Beim Laange Veit, Echternach M. Jean-Pierre Wohl, Echternach Fam. Feltgen, Berdorf

Mme Emilie Sauber-Wehr, Echternach Arnold Wagner s.ä r.l., Echternach Voyages Bollig, Echternach Mme Daisy Heinen-Mach, Echternach Peintures Becker s.à r.l., Echternach M. André Hartmann-Bemtgen, Echternach M. Jean-Claude Strasser-Bintener, Echternach Mme Christiane Hoscheid-Nicks BCEE, Echternach Becker & Fils, Echternach M. Guy Braas-Haller, Echternach M. Luc Birgen, Echternach M. Nory Kruchten, Echternach Mme Patricia Dupong, Echternach M. Jules Berg, Echternach Mme Maggy Müller-Schiltz, Echternach


CNE Moartfest 2013  

5. an 6. Oktober 2013 - Echternach

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you