Page 1

Nieuwsbrief 01

www.vormingdienstencheques.be


www.vormingdienstencheques.be

Voorwoord Geachte lezer, De dienstencheque sector is nog steeds in volle groei. Hebt u de IDEA-studie van de federale overheid reeds doorgenomen? Is het antwoord negatief, dan raden wij u aan om hiervoor toch even tijd te maken. U kan het rapport downloaden op onze website: www.vormingdienstencheques.be. Blijft u ook graag op de hoogte van de laatste nieuwtjes? Wij ook! Vergeet u dus niet te registreren voor de digitale versie van deze nieuwsbrief. Voor de eerste maal drukken we deze op papier. Maar om vlotter met u te communiceren en u steeds op de hoogte te houden van de talrijke opleidingsinitiatieven in uw sector, verzoeken wij u om uzelf en/of uw medewerkers te registreren via onze website.

2

In dit eerste nummer van de nieuwsbrief in 2012 maken wij van de gelegenheid gebruik om u goed te informeren over uw verplichtingen als onderneming inzake opleiding en vorming van uw personeel. In een eerste artikel vindt u meer inlichtingen over het ontstaan van de opleidingsverplichtingen en de vertaling ervan naar uw sector. Verder houden wij de vinger aan de pols over alle belangrijke ontwikkelingen die een impact kunnen hebben op de dienstenchequesector. Er zijn namelijk heel wat organisaties, subsidies en interessante projecten waar u beroep op kan doen, ter ondersteuning van uw activiteiten. Dit kan de kwaliteit van uw dienstverlening alleen maar ten goede komen. Het sectoraal vormingsfonds dienstencheques is een sectoraal initiatief, uitgaande van de sociale partners. Maak er gebruik van! Chantal Lefever Directeur Sectoraal vormingsfonds dienstencheques www.vormingdienstencheques.be info@vormingdienstencheques.be


www.vormingdienstencheques.be

Opleidingsinspanningen voor werknemers: een must voor alle sectoren in België. «De kennismaatschappij», «levenslang leren», «lerende organisaties»… Ongetwijfeld gaat er bij u een belletje rinkelen. Het zijn slagzinnen, maar ze verwijzen ook naar objectieven waaraan sectoren moeten voldoen. Inderdaad, zowel op het Europese, federale en regionale niveau worden verschillende doelstellingen gesteld om de opleidingsinspanningen voor bedrijven en individuele werknemers te stimuleren. Op Europees niveau, bijvoorbeeld, werd tijdens de top van Lissabon, inmiddels reeds meer dan tien jaar geleden, vooropgesteld dat minstens 12,5% van de beroepsactieve bevolking elk jaar bijscholing zou volgen. Eén werknemer op acht, dus. Op Belgisch, federaal niveau, stellen de sociale partners via hun interprofessionele akkoorden reeds jaren voorop 1.9% van de globale loonmassa te investeren in opleiding. Een belangrijk principe is dat vorming een verantwoordelijkheid is van zowel werkgever als werknemer. In die geest en overeenkomstig artikel 30 van het Generatiepact en een Koninklijk Besluit van 11 oktober 2007 worden de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, kortom de sociale partners uit de sectoren, gevat. Het is inderdaad aan de sectoren om concrete pistes te ontwikkelen om ofwel de opleidingsinspanningen jaarlijks met 0,1% te verhogen, ofwel een jaarlijkse toename van de participatiegraad aan opleiding met

5 procentpunten te realiseren. Sectoren die onvoldoende aandacht besteden aan de vorming en opleiding van hun werknemers en zo de norm niet halen, krijgen een sanctie opgelegd. Deze sanctie bestaat uit een bijkomende RSZ-werkgeversbijdrage van 0,05% die bestemd is voor de financiering van het stelsel van het betaald educatief verlof. Het al dan niet leveren van de opleidingsinspanning, wordt dus op sectoraal niveau geëvalueerd. Ondernemingen die ressorteren onder een sector die onvoldoende opleidingsinspanningen levert, moeten deze bijdrage betalen. 3


www.vormingdienstencheques.be

Hoe controleert men de opleidingsinspanningen? De globale opleidingsinspanning van 1,9% van de totale loonmassa van alle Belgische ondernemingen wordt beoordeeld op basis van een verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De sociale balansen die ondernemingen moeten afleveren dienen als basis voor het opmaken van dit verslag door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Zo werd recentelijk de lijst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van sectoren die deze inspanningen niet hebben behaald.

4

Hoe ver staat het met deze verplichtingen in uw sector? Uw onderneming ressorteert onder de sector van de dienstencheques en het paritair comitÊ 322.01. Om tegemoet te komen aan de verplichtingen inzake de opleidingsinspanningen hebben de sociale partners in uw sector al verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten. Vooreerst is er een apart fonds voor bestaanszekerheid voor de vorming opgericht, kortweg het sectoraal vormingsfonds dienstencheques. Vanuit dit initiatief ontvangt u vandaag deze brief, nieuwsbrief en een opleidingsaanbod met de VDAB. Gelijkaardige initiatieven bestaan voor WalloniÍ en Brussel-Hoofdstad. Kijk naar de website: www.vormingdienstencheques.be om er meer over te vernemen. In eerste instantie heeft het vormingsfonds een opleidingsaanbod uitgewerkt met de publieke instanties in de verschillende regio’s: VDAB, Bruxelles Formation en Forem Formation. Om de opleiding financieel interessant te maken voor de ondernemingen uit de sector, werden er ook specifieke afspraken gemaakt.

Zo krijgen de ondernemingen de kans om hun werknemers in te schrijven voor technische vakopleidingen en startersopleidingen. De sociale partners sloten verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten af, om voor de voorgaande periodes aan hun opgelegde verplichting te voldoen. Nog zeer recent, in juni 2011, sloten de sociale partners een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst af voor de periode 2011 en 2012. Wat moet u doen als onderneming? In het kader van de verplichtingen rond vorming van uw werknemers opteerden de sociale partners ervoor om een collectieve opleidingstijd in te stellen. Wat houdt dat concreet in? Elke dienstencheque-onderneming moet jaarlijks in een collectieve opleidingstijd voorzien voor haar dienstenchequewerknemers. Door die tijd te berekenen weet de onderneming hoeveel uren vorming er op ondernemingsvlak moet toegekend worden voor de opleidingen van de werknemers. Om uw verplichting voor 2012 te bepalen, neemt u het aantal werknemers tewerkgesteld in de onderneming op 1 januari 2012. Dat aantal moet u omzetten in voltijds equivalenten. Werknemers die op 1 januari 2012 bijvoorbeeld 50% of 19 uren werken, tellen mee voor een halftijds equivalent. Werknemers daarentegen die wekelijks 38 uren presteren tellen mee voor een voltijds equivalent1. Om de collectieve opleidingstijd te bepalen vermenigvuldigt u het aantal voltijds equivalenten met 11 uur.


www.vormingdienstencheques.be

Voorbeeld: Op 1 januari 2012 stelt u 100 werknemers te werk. 50 werknemers werken voltijds (38 uren/week). en de overige werken halftijds (19 uren/week). U heeft 75 voltijds equivalenten in dienst. Om de collectieve opleidingstijd te bepalen, gaat u als volgt te werk: 75 x 11 = 825 uren. In 2012 moet u voorzien in 825 uren opleiding voor uw personeel.

Welke opleidingen komen in aanmerking? Verschillende vormen van opleiding komen hiervoor in aanmerking, zowel interne als externe opleidingen. U kan ervoor opteren om: • een interne opleider aan te stellen en de werknemer individueel te bege- leiden op de werkvloer of in groep op te leiden. • of u kan ervoor opteren om een exter- ne persoon van een opleidingsinstituut aan te stellen die de opleiding voor u verzorgt. De federale overheid komt gedeeltelijk tussen in de terugbetaling van uw opleidingskosten.

Bij het organiseren van een interne opleiding voor uw personeel, is het aangewezen om eerst een aanvraag tot erkenning van uw opleiding aan te vragen bij de federale overheid. Hebt u dat nog niet gedaan, neem dan zeker contact op met de federale overheid tel 02 233 47 17, fax 02 233 46 75 of opleidingsfonds.dienstencheques@ werk.belgie.be Vermits u op ondernemingsvlak voor uw werknemers op jaarbasis een aantal uren opleiding moet verstrekken in 2012, is het aangewezen om een opleidingsplan op te stellen. Zo kan u bepalen op welke manier u de uren opleiding over uw personeel zal verspreiden.

Wenst u hierover meer informatie, neem dan zeker contact op met het sectoraal vormingsfonds op het nummer 02 421 15 88 - 02 421 15 89 of info@vormingdienstencheques.be

1 Voor de berekening van het aantal voltijds equivalenten, kan u contact opnemen met uw sociaal secretariaat of met uw federatie.

5


www.vormingdienstencheques.be

Protocolakkoord in de sector van de dienstencheques: vorming van nieuwe werknemers

Eind vorig jaar sloten de sociale partners een protocolakkoord waarin ook initiatieven inzake opleidingen worden aangekondigd. De sociale partners zijn het er over eens om ten laatste op 1 januari 2013 een verplichting tot vorming van alle nieuwe werknemers in te stellen. Het sectoraal vormingsfonds dienstencheques zal hiervoor een sectoraal vormingsplan voor de jaren 2012-2013 uitwerken. Zij kwamen ook overeen om overleg op te starten met de federale overheid om de restmiddelen van het federale opleidingsfonds te activeren om de vormingsverplichting voor nieuwe werknemers te realiseren.

6

Hierrond onderhandelen de sociale partners verder. Wij houden u alvast op de hoogte via onze nieuwsbrieven. Registreer u daarom via www.vormingdienstencheques.be


www.vormingdienstencheques.be

Op te volgen data 30-6-2012

Indien u in 2011 opleidingen organiseerde voor uw personeel dan kan u onder bepaalde voorwaarden rekenen op een tussenkomst in de opleidingskosten. Contacteer de federale overheid voor meer informatie: tel. 02 233 47 17 fax 02 233 46 75 opleidingsfonds.dienstencheques@werk.belgie.be. Indien de opleiding erkend is en u een terugbetaling wenst te bekomen, moet u eerst een aanvraag tot terugbetaling invullen. 30 juni 2012 is de uiterste datum voor het indienen van uw aanvraag tot terugbetaling voor opleidingen die in 2011 plaatsvonden. Dossiers die na deze datum bij het federale opleidingsfonds worden ingediend, worden niet meer aanvaard. Hou deze datum in het oog.

Opleidingsbudget 2012: Elk jaar kent het federale opleidingsfonds dienstencheques (OFDC) uw onderneming een maximum terug te betalen bedrag toe als tussenkomst in de gemaakte opleidingskosten voor uw dienstenchequewerknemers. De federale overheid informeert u hierover per brief, die binnenkort wordt verstuurd. Bij het redactioneel afsluiten van deze nieuwsbrief, waren de budgetten nog niet gekend maar hou zeker en vast uw postbus in de gaten!

7


www.vormingdienstencheques.be

Initiatief in de kijker Ervaringsbewijs: ook voor de dienstenchequesector

8

Het ervaringsbewijs is een initiatief van het Vlaams ministerie voor Werk en Sociale Economie. Je kan nu éénmaal niet alles vastleggen in schoolse diploma’s en attesten. Werkervaring en vakgebonden vaardigheden ontwikkel je door dagdagelijks in het werkveld te staan. Het ervaringsbewijs is letterlijk een (officieel) bewijs van bekwaamheid en kan door iedereen, die over de nodige vaardigheden beschikt, behaald worden, ongeacht zijn of haar vooropleiding. Ook door een opleiding te volgen of in uw vrije tijd actief te zijn, kan u bepaalde vaardigheden aanleren die essentieel zijn voor uw vak. Door de dagelijkse praktijk doet u ervaring op en wordt u goed in een job. En soms wilt u dat ook kunnen bewijzen: als u op zoek gaat naar een (nieuwe) job of als u wilt doorgroeien. Ook als u geen diploma’s of attesten hebt, kan u dankzij het Ervaringsbewijs uw vaardigheden zwart op wit bewijzen. Ook voor de dienstenchequesector bestaan er ervaringsbewijzen, eentje voor poetshulp (m/v) en eentje voor stoomstrijk(st)er. Zowel voor de werkgever, de werknemer of de werkzoekende is dit een interessant gegeven en een extra troef op de arbeidsmarkt.

Een troef voor werknemers en werkzoekenden Het Ervaringsbewijs is er zowel voor werkzoekenden als voor mensen die al werk hebben. Heel wat mensen op de arbeidsmarkt beschikken immers over een pak praktijkervaring voor de uitoefening van een beroep, zonder dat ze die ervaring kunnen bewijzen aan de hand van een diploma of getuigschrift. Ze deden die ervaring bijvoorbeeld op tijdens een stage of een cursus, als vrijwilliger of uit liefhebberij, of gewoon als door het runnen van een eigen gezin. Maar doordat hun vaardigheden niet officieel bekrachtigd werden, dreigen ze kansen op de arbeidsmarkt te missen Het Ervaringsbewijs onderstreept het belang van (praktijk) ervaring en is op vele vlakken een troef. Een troef voor werkgevers Goede medewerkers vinden is niet altijd evident. Geschoolde medewerkers vinden evenmin. Bovendien wenst u als onderneming bij voorkeur medewerkers met een minimum aan ervaring waarvan u weet dat ze de job adequaat zullen uitvoeren. De Vlaamse Overheid erkent via het Ervaringsbewijs het belang van ervaring op de werkvloer. Dit document toont zwart op wit aan dat een (kandidaat-) werknemer over de nodige competenties beschikt.


www.vormingdienstencheques.be

Poetshulp & Stoomstrijk(st)er Om het Ervaringsbewijs voor poetshulp en/of stoomstrijkster te halen moeten de werknemers hun vaardigheden bewijzen. Hiervoor moet de werknemer of de werkzoekende contact opnemen met ĂŠĂŠn van de officieel erkende testcentra. De nodige informatie kan u terugvinden op de website www.ervaringsbewijs.be of op vraag bij uw sectoraal vormingsfonds: info@vormingdienstencheques.be.

Inhoud van de praktische proef Voor beide beroepen is er een standaard opgesteld. Over de inhoud van de praktische proef kan u meer informatie bekomen op de website: www.ervaringsbewijs.be. De kandidaat wordt voorbereid op het afleggen van de proeven.

9


www.vormingdienstencheques.be

Opleiding in de kijker E-tools van de VDAB

10

De VDAB ontwikkelde twee e-tools, specifiek gericht op de dienstencheque-sector en ontwikkeld voor het opleiden van dienstencheque-werknemers. De eerste e-tool «schoonmaken bij mensen thuis» bestaat al een tijdje. Deze e-tool maakt een werknemer wegwijs in het poetsen van alle kamers in een huis. Recent voegde de VDAB er een nieuwe e-tool aan toe, waar vooral aandacht wordt besteed aan de attitudes die een werknemer moet ontwikkelen om als dienstencheque-werknemer aan de slag te gaan en te blijven werken. De taakgerichte attitudes, evenals het omgaan met regels- en verantwoordelijkheden en het persoonlijk en sociaal functioneren komen aan bod in deze tool. In deze webcursus maak de werknemer kennis met 3 verschillende huishoudhulpen die in drie verschillende gezinnen

gaan werken. Hierbij doen zich natuurlijk allerlei situaties voor. Welke hoofstukken komen aan bod? • De kennismaking van de dienstenche- que-werknemer met de klant. • De taken die de dienstencheque-werk- nemer uitvoert. • Het omgaan met regels door de diens- tencheque-werknemer • De communicatie met de klant door de dienstencheque-werknemer. • Het opnemen van de verantwoordelijk heden door de dienstencheque-werk- nemer. De beide cursussen worden gratis, online aangeboden aan werkzoekenden en aan werknemers. Inschrijven kan via de VDAB website: http://vdab.be/webleren cursuscode 800376 en 800333.


www.vormingdienstencheques.be

Agenda Het sectoraal vormingsfonds dienstencheques en de VDAB slaan de handen in elkaar en bieden in 2012 opleidingen aan voor zaakvoerders en/of het omkaderingspersoneel van uw dienstenchequeonderneming. Aan de hand van praktische informatie en ÂŤtips and tricksÂť leren wij u hoe uw onderneming het meeste kan halen uit de VDAB-website en de VDABwerking! U zal versteld staan van de

mogelijkheden! Bovendien wordt er een toelichting gegeven over diversiteit en discriminatie in de sector, het verkrijgen van subsidies via opleidingen, diversiteitsplannen en het voeren van een aangepast beleid naar de particuliere klanten. U zal hiervoor binnenkort een uitnodiging ontvangen! Noteer dus deze data alvast in uw agenda.

11

Roeselare

donderdag 8 maart 2012

Sint Niklaas

dinsdag 13 maart 2012

Brugge

donderdag 15 maart 2012

Ieper

donderdag 22 maart 2012

Leuven

dinsdag 27 maart 2012

Wevelgem

donderdag 29 maart 2012

Denderleeuw

dinsdag 17 april 2012

Hasselt

donderdag 19 april 2012

Vilvoorde

dinsdag 24 april 2012

Peer

donderdag 10 mei 2012

Antwerpen

dinsdag 5 juni 2012

Tongeren

donderdag 6 september 2012

Mechelen

woensdag 3 oktober 2012

Wondelgem

dinsdag 9 oktober 2012

Turnhout

donderdag 22 november 2012


Havenlaan 86 bus 302 | 1000 Brussel 02 421 15 88 | 02 421 15 89 info@vormingdienstencheques.be www.vormingdienstencheques.be

VU/ Chantal Lefever/ Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques. Eerste druk: februari 2012. Niets uit deze publicatie mag gekopieerd en/of verspreid worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Layout: www.francoisealbertyn.com - Š foto’s: www.laylaaerts.be

Opmerkingen, vragen en/of suggesties? Contacteer ons!

vorm DC - Nieuwsbrief 01  
vorm DC - Nieuwsbrief 01  

Sectoriaal Vormingsfonds Dienstencheques