Page 1


Inhoudstafel 1. Leiderschap

6.Resultaten bij klanten, leveranciers en partners

Missie, visie en waarden

Inzet openbare orde

Excellente politiezorg

Afwezigheidstoezicht

Organogram

Technopreventie

2. Strategie en beleid

Aantal gevonden fietsen

Situering politiezone – omgevingsfactoren

Aantal dossiers slachtofferbejegening

Beleidsorganen

Aantal felicitaties

Beleidskeuzes

Opsluitingen

Deelname aan externe netwerken en werkgroepen Samenwerkingsverbanden 3. Management van medewerkers

7.Resultaten bij medewerkers Vorming Ziekte

Personeelskader

Preventie en bescherming op het werk

Personeelsbezetting

Vriendenkring

Personeelsveranderingen

Korpsfeest

Personeelslijst Interne communicatie Externe communicatie Welzijn 4. Management van middelen

8.Resultaten bij de maatschappij Intern toezicht Briefwisseling 9. Resultaten bij bestuur en financiers Criminaliteit 2010

Ontvangsten en uitgaven 2010

Verkeersongevallen 2010

Investeringen 2010

Kantschriften 2010

Gebouwen

Uitvoering actieplannen 2010

Voertuigen ICT Materiaal 5.Management van processen Primaire processen en werking basisfunctionaliteiten Ondersteunende functionaliteiten

Capaciteitsbesteding 2010 10. Verbeteren en vernieuwen Beleid Logistiek en communicatie


Politiezone Mira Voorwoord Als politiezone worden we jaarlijks geconfronteerd met een diversiteit aan gebeurtenissen, zowel op bestuursvlak als op dagdagelijks operationeel vlak. Het verzoenen van beide vlakken is niet altijd een evidente zaak. De tendens inzake werkdruk zette zich ook in 2010 verder. Een steeds grotere inzet is vereist van onze diensten. Een greep uit een aantal werkindicatoren; een stijging van het jaarlijks aantal meldingen, tussenkomsten, opgestelde processen – verbaal, vastgestelde verkeersovertredingen; bevestigt deze tendens. Een steeds efficiëntere inzet van onze mensen, gecombineerd met technische hulpmiddelen en automatisatie is dan ook noodzakelijk. De organisatie dient zich daaraan aan te passen. In 2010 werd daarom gestart met de oprichting van een lokaal informatie kruispunt, om de informatiegestuurde politiezorg ook binnen de politiezone Mira vorm te geven. Ook aan de verdere digitalisering van de politiezone werd in 2010 gewerkt, een weg die de volgende jaren zal verder worden bewandeld. De verantwoording van onze werking en resultaten was in 2010 heel sterk gericht op de externe communicatie. Zo hielden we in 2010 een opendeurdag, waarbij we onze deuren letterlijk hebben opengezet. Op de werkvloer Waregem stelden alle diensten van de politiezone zich voor, er werden demonstraties getoond met de patrouille - en drugshond, een ‘crime scene’ werd geënsceneerd, de resultaten van de politiezone werden voorgesteld, … . De meer dan 2000 bezoekers bevestigden de interesse in onze werking en de diensten. Daarnaast werd ook transparant gecommuniceerd over onze middelen. Eind oktober werden op een persmoment in Spiere - Helkijn alle nieuwe voertuigen van de voorbije 2 jaar voorgesteld. De voorbije twee jaren werden jaarlijks een tiental voertuigen gekocht, om het verouderde voertuigenpark op relatief korte termijn te vernieuwen. Dit persmoment werd ook aangegrepen om 4 nieuwe wijkinspecteurs voor te stellen. Ook de politiezone Mira wordt geconfronteerd, zoals tal van andere politiezones, met een groot aantal personeelsleden die met pensioen gaan. De volgende jaren zal hier sterk op geanticipeerd moeten worden, om de kennisoverdracht van de pensioengerechtigde personeelsleden te waarborgen. Eén opvallende tendens wens ik u niet te onthouden. In 2010 werd, voor het tweede jaar op rij, een sterke daling van het aantal verkeersongevallen met letsel vastgesteld. Dit betekent dat, sinds het ontstaan van de politiezone, nooit eerder zo weinig letselongevallen waren vastgesteld binnen de politiezone Mira! 2010 was ook het tweede jaar op rij, waarin onze interventieploegen tijdens elke interventieshift ademtesten afnamen. Hierdoor werd de pakkans op alcohol (wat in bijna 20% van de ongevallen de oorzaak is) voor het tweede jaar op rij sterk opgedreven. Naast de dagelijkse inspanningen van onze verkeersdienst, bewijst dit, dat een korpsbrede inspanning inzake (verkeers) veiligheid een sterke impact kan hebben ! Hoofdcommissaris Jean-Pierre Coudenys, korpschef

5


1. LEIDERSCHAP

Politiezone Mira

6

De manier waarop de leiding betekenis geeft aan de organisatie, de koers bepaalt en deze vertaalt in een missie, visie en expliciete normen en waarden.

Waarden Betrokkenheid Uniform (respect voor het voorkomen) Universeel

Missie, visie en waarden

Responsabilisering

Missie

Gefundeerd

Door een permanente, zichtbare en tastbare aanwezigheid een belangrijke bijdrage leveren aan de

Transparantie Efficiënt Samenwerking

subjectieve en objectieve veiligheid.

Professioneel

Visie

Eenvormig

De politiezone Mira wil zich profileren als een scha-

Respect voor en van Klantgericht

kel in de veiligheidsketen door te voldoen aan de realistische behoeften en verwachtingen van onze

Excellente politiezorg

belanghebbenden. Hiervoor zal zij zorg dragen voor het performant uitbouwen van de processen van haar

Elke politiezone draagt bij tot de maatschappelijke

basisopdrachten met de nadruk op zowel een pro

veiligheid door te streven naar een “excellente poli-

actieve als reactieve aanpak.

tiezorg”. Deze excellente politiezorg wordt gedragen door drie pijlers: de gemeenschapsgerichte politiezorg, de informatiegestuurde politiezorg en een optimale bedrijfsvoering.


Politiezone Mira

7

Maatschappelijke veiligheid


De pijler van de gemeenschapsgerichte politiezorg

4 resultaatgebieden (waarbinnen zich de 5 groepen

zorgt ervoor dat de politie zich in en tussen de

van belanghebbenden bevinden) en een continue

gemeenschap bevindt om via een geïntegreerde

terugkoppeling van deze resultaatgebieden naar de

benadering de maatschappelijke problemen aan te

organisatiegebieden. Dit zijn ook de fundamenten

pakken. Een informatiegestuurde politiezorg moet

van dit jaarverslag. Door uit te gaan van het principe

ervoor zorgen dat de aanpak van deze problemen

dat ‘meten weten is’, worden voor elk van deze ge-

Politiezone Mira gestuurd wordt op basis van de nodige informatie.

de kwaliteit van onze werking te kunnen opvolgen

betrekking op de manier waarop de politieorgani-

en, indien nodig, bij te sturen. Tal van (resultaat)indi-

satie bestuurd wordt, namelijk aan de hand van het

catoren zijn terug te vinden in dit jaarverslag.

EFQM – managementmodel Politie België. Dit ma8

bieden meetindicatoren gedefinieerd om zodoende

De laatste pijler, de optimale bedrijfsvoering, heeft

nagementmodel bestaat uit 5 organisatiegebieden,

EFQM – managementmodel Politie


Politiezone Mira Organogram (in termen van functies en diensten)

9


2. STRATEGIE EN BELEID

Politiezone Mira

10

De manier waarop de organisatie haar missie en visie implementeert door een heldere, voor alle groepen belanghebbenden uitgewerkte strategie, en hoe deze wordt vertaald in een concreet beleid, plannen en budgetten.

Situering politiezone – omgevingsfactoren

30 industrieterreinen, voornamelijk geconcentreerd

De politiezone Mira is een meergemeentezone, gelegen

75 transportbedrijven met een uitgebreide vloot

in het uiterste zuiden van de provincie West–Vlaanderen, grenzend aan de provincies Oost – Vlaanderen en Henegouwen en nabij de Franse grens. Op een uitgestrekte oppervlakte van 182 km2 zijn 21 deelgemeentes en 27 woonkernen terug te vinden. In vogelvlucht bedraagt de maximale afstand noord – zuid bijna 22

in Waregem en het noorden van Zwevegem. vrachtvervoer bevolken onze zone. In totaal zijn zo’n 7000 ondernemingen actief in de zone, waaronder een 30tal supermarkten en warenhuizen en een aantal grote winkelcentra (Molecule, Het pand). Gecombineerd met de aanwezigheid van een aantal dichte concentraties van winkels (Gentseweg in Sint-Eloois-

kilometer, in oost – west richting bijna 15 kilometer.

Vijve, Avelgemstraat in Zwevegem, …) zorgt dit op

100 kilometer gewestwegen en de aanwezigheid van

de autosnelweg A14/E17, met een op – en afrittencomplex in het zuiden van Waregem, zorgen voor druk zwaar vervoer op de risicovolle gewestwegen. Twee spoorweglijnen met 3 spoorwegstations (Anzegem, Vichte en Waregem; met de nodige kleine criminaliteit), 3 waterwegen en 18 bustrajecten verzorgen een aanzienlijk aandeel personen - en goederenvervoer. Deze veelvuldig gebruikte mobiliteitsmogelijkheden zorgen voor een gunstige economische ligging met meer dan

piekmomenten voor heel druk verkeer. 86.366 inwoners bevolken onze zone, waarvan 42% woonachtig is in Waregem. Deze stad is, met 819 inwoners per km2, dubbel zo dicht bevolkt als de andere gemeentes. Echte risicowijken zijn niet terug te vinden in onze zone. 1,5% van de bevolking heeft de buitenlandse nationaliteit, waarvan de helft in Waregem woonachtig is. Iets meer dan 1/5 van de bevolking van de politiezone Mira is jonger dan 17 jaar. Onze zone telt 2 moskeeën,


Politiezone Mira

waarvan één officieel erkend is door de Vlaamse overheid. Ongeveer 18000 leerlingen maken dagelijks de verplaatsing van en naar de school, waarbij een aantal schoolroutes de risicovolle gewestwegen doorkruisen. Naast ruim 250 restaurants, eethuizen en cafés huisvest de zone bijna 25 fuifzalen. Steeds vaker dienen onze diensten op deze plaatsen tussen te komen. Bijna 200 activiteiten vereisen jaarlijks effectieve politie-inzet. De grootste inzet wordt geleverd om de wielerwedstrijden en de voetbalwedstrijden van eersteklasser SV Zulte-Waregem in goede banen te leiden. Jaarlijkse hoogtepunten zijn Waregem Koerse (30.000 à 40.000 bezoekers) en Military (10.000 bezoekers).

Beleidsorganen De politiezone Mira heeft rechtspersoonlijkheid en wordt bestuurd door eigen organen, met name de politieraad en het politiecollege. De korpschef is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid en meer bepaald voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan: hij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het lokaal politiekorps en voor de uitoefening van het beheer van dit korps. Het politiecollege Iedere meergemeentezone beschikt over een politiecollege dat van rechtswege bestaat uit

de burgemeesters van de samenstellende gemeenten van de zone en wordt voorgezeten door een voorzitter. Huidig voorzitter van het politiecollege van de politiezone Mira is burgemeester Kurt Vanryckeghem (Waregem). Samenstelling Het politiecollege wordt gevormd door: • de burgemeester van de gemeente Anzegem, Gerniers Victor • de burgemeester van de gemeente Avelgem, Vantieghem Lieven • de burgemeester van de gemeente Spiere-Helkijn, Walraet Dirk • de burgemeester van de gemeente Zwevegem, Vanwelden Claude • de burgemeester van de stad Waregem, Vanryckeghem Kurt De korpschef van de lokale politie woont de vergaderingen van het politiecollege bij en is belast met de voorbereiding van de dossiers die aan het politiecollege worden voorgelegd. Ook de zonesecretaris woont de vergaderingen bij en maakt het proces-verbaal van de vergaderingen van het politiecollege op: notulen, die de besproken onderwerpen en desbetreffende beslissingen bevatten, worden opgesteld. Het politiecollege komt minstens eenmaal per maand samen, in navolging van art 45 van de Wet op de geïntegreerde politie wat stipuleert dat de korpschef maandelijks verslag dient uit te brengen aan de burgemeester of het politiecollege. Normalerwijze vergadert het politiecollege zo vaak als het dat nodig acht.

11


Stemmen Het politiecollege kan slechts geldig beslissen als het op geldige wijze werd samengeroepen en als het op geldige wijze beraadslaagt: in het politiecollege beschikt elke burgemeester over een aantal stemmen naar evenredigheid met de minimumdotatie van zijn gemeente. De wijze van stemmen is bepaald en beslissingen worden in principe genomen bij meerderheid van stemmen. De vergaderingen van het politiecollege zijn steeds besloten en aldus nooit openbaar.

Politiezone Mira

12

Bevoegdheden De voornaamste bevoegdheden van het politiecollege kunnen als volgt worden opgesomd: • bijeenroepen van de politieraad en opstellen van de dagorde. • Kan optreden als tuchtoverheid en voert de rechtsgedingen van de politiezone mits voorafgaande machtiging van de politieraad. • voorleggen van een algemeen beleidsplan. • instaan voor het dagelijks beheer van de goederen van de zone en gunnen van de overheidsopdrachten. • Is belast met de financiën van de politiezone en de opmaak van het begrotingsontwerp. • uitvoeren van verificaties van de kas. • gunnen van overheidsopdrachten en aangaan van leningen waartoe de politieraad heeft beslist. • detachering en aanstellingen van politiepersoneel. • aanwerving van administratief en logistiek personeel (externe aanwerving). • …

De politieraad Krachtens art. 11 (Wet op de geïntegreerde politie) worden in meergemeentezones, zoals de politiezone Mira, de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad. Maar in tegenstelling tot de gemeenteraad, die alles regelt wat van gemeentelijk belang is, zijn de bevoegdheden van de politieraad beperkt tot die welke de wet (Wet op de geïntegreerde politie) haar toekent. Samenstelling De politieraad van de politiezone Mira bestaat uit: • de 5 burgemeesters van de samenstellende gemeenten die van rechtswege lid zijn. • de 21 leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die van de politiezone deel uitmaken en die in een evenredige verhouding worden afgevaardigd vanuit de vijf gemeenteraden. • de korpschef van de lokale politie die belast is met de voorbereiding van de dossiers die aan de politieraad worden voorgelegd. • de zonesecretaris die verantwoordelijk is voor de opmaak van de notulen. De bijeenroeping van de politieraad geschiedt door het politiecollege: plaats, dag, uur van de zitting samen met de agenda worden bij aanplakking in het gemeentehuis bekendgemaakt aan het publiek alsook via publicatie op de website van de politiezone Mira en dit 7 vrije dagen voor de zitting. De politieraad zetelde 6 maal in 2010. In 2010 volgden mevrouw Polfliet Maria en mevrouw Devos Connie, respectievelijk politieraadslid Dujardin Davine en politieraadslid Kindt Bart op.


Politiezone Mira

Politieraadsleden

WAREGEM ZWEVEGEM ANZEGEM AVELGEM SPIERE-HELKIJN

Dhr. ADAMS Guy Dhr. BENOIT Willy Dhr. DESTOOP Henri Mevr. DEVOS Connie Dhr. GODEFROID Jules Mevr. KINDT Ann-Sophie Mevr. POLFLIET Maria Dhr. VANTIEGHEM Georges Dhr. WYCKHUYSE Xavier Dhr. CLAEYS Marc Dhr. D’HAENE Antoon Dhr. DENDONCKER Stephaan Dhr. FRANCOYS Eric Mevr. POLEYN Sabine Dhr. VANDENBORRE Andres Dhr. DEMEULEMEESTER Willy Dhr. RECOUR Eddy Dhr. TACK Dirk Mevr. DEROOSE Deborah Dhr. VERSCHUERE Annicq Dhr. RIGOLE Roland

Politieraadsleden (31/12/2010) Stemmen Binnen de politieraad kan er op twee manieren worden gestemd: middels een mondelinge stemming of middels een geheime stemming waarbij het voornamelijk gaat om aangelegenheden die personen aanbelangen. Elk politieraadslid beschikt over één stem, het hele jaar door. Besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Enkel voor de stemming over de vaststelling van de begroting, begrotingswijzigingen en jaarrekening worden de politieraadsleden in groepen ondergebracht, volgens de gemeente en elke groep beschikt over het stemmengewicht van de burgemeester van zijn gemeente. Dit stemmengewicht wordt in gelijke delen verdeeld onder de leden, met inbegrip van de burgemeester.

Verdeling stemgewichten

Bevoegdheden De voornaamste bevoegdheden van de politieraad kunnen als volgt worden opgesomd: • organisatie en beheer van het lokale politiekorps: financieel en budgettair beheer, middelenbeheer, personeelskader, aanwervingen, ontslag,... . • goedkeuren van bepaalde delen van het zonaal veiligheidsplan die een weerslag hebben op aan gelegenheden die ressorteren onder de politieraad. • bevoegdheden i.v.m. de werking van de rechtspersoon (rechtsgedingen, patrimonium, secretaris, bijzonder rekenplichtige, …). • vaststellen van de begroting en de rekeningen van de politiezone Mira. • vaststellen van het huishoudelijke reglement van de politieraad en het presentiegeld (zitpenningen). • De politieraad is niet bevoegd voor het uitvaardigen van politieverordeningen en heeft geen tuchtbevoegdheid naar de personeelsleden van de politiezone Mira. • …

13


De zonale veiligheidsraad Samenstelling In elke politiezone wordt een systematisch overleg

Vanaf 2011 volgt Jean – Marie Cool Frits Verhaeghe

gepleegd tussen de burgemeester (s), de procureur

op als Procureur des Konings en zal dan ook in die

des Konings, de korpschef van de lokale politie en de

hoedanigheid de zonale Veiligheidsraad van de poli-

bestuurlijk directeur – coördinator van de federale

tiezone Mira bijwonen.

Politiezone Mira

politie of zijn afgevaardigde. Dit overleg vindt plaats in de zonale veiligheidsraad. In de politiezone Mira is de zonale veiligheidsraad als volgt samengesteld:

14

• de voorzitter, burgemeester Kurt Vanryckeghem. • de leden van het politiecollege. • de korpschef en de secretaris. • de Procureur des Konings Verhaeghe Frits. • 1e substituut Procureur des Konings Janssens Tom. • de bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie hoofdcommissaris Dhoest Luc. • de gerechtelijk directeur-coördinator van de federale politie hoofdcommissaris Lebrun Bernard. • verbindingsambtenaar van de Provincie hoofdcommissaris Rondelez Roger. • verbindingsambtenaar van de FGP hoofdcommissaris Normon Danny. • intern preventie-adviseur Commissaris Seynaeve Gerrit. • analist van de politiezone Sabbe Dieter. • (eventuele deskundigen).

Bevoegdheden Het lokaal veiligheidsbeleid weerspiegelt zich in het zonaal veiligheidsplan dat rekening houdt met de prioriteiten opgesomd in het nationaal veiligheidsplan. Het zonaal veiligheidsplan staat voor een projectmatige aanpak van fenomenen die problematisch zijn binnen een bepaalde politiezone, wordt vierjaarlijks opgemaakt en voorbereid door de zonale veiligheidsraad. De frequentie van vergaderen van deze zonale veiligheidsraad hangt af van de beleids- en beheercyclus van de politiezone Mira. In 2010 heeft de zonale veiligheidsraad twee zittingen gehouden waarbij volgende items werden besproken: evaluatie actieplannen, criminaliteitscijfers, kostenboeking, samenwerkingsakkoord NMBS holding – Politiezone Mira, samenwerkingsprotocol PLP 41 – Gerechtelijke Arrondissement Kortrijk, psychosociale hulpverlening binnen de politiezone Mira, … .

Beleidskeuzes Zonaal veiligheidsplan 2009 – 2012 Bij de opmaak van het zonaal veiligheidsplan 2009 – 2012 werden volgende strategische doelstellingen opgenomen:


Politiezone Mira Strategische doelstellingen ZVP 2009 – 2012 Veiligheidsfenomenen Verkeer

Dienstverlening Meer en zichtbare dienstverlening

Drugs en hormonen

Algemene oproepbehandeling

In 2010 werd gekozen om 5 prioritaire thema’s op te nemen in het actieplan verkeer: snelheid, alcohol/ drugs in het verkeer, gordel, zwaar vervoer én parkeren, wat een nieuw thema betekende in vergelijking met de thema’s van 2009. Ook werd ervoor gekozen om de BIVV normen als doelstellingen op te nemen

Eigendomsdelicten Interne communicatie Beschadigingen Ontwikkelen van / vandalisme procesindicatoren Kwaliteit van proces - verbaal - Inhoudelijk - Initiële vaststellingen - Doorlooptijd

inzake alcohol, snelheid en gordel. De inzet van de

Strategische doelstellingen ZVP 2009 – 2012

den in 2010 aan een aantal specifieke ‘aandachtsloca-

verkeerscontroles werden 50/50 verdeeld: 50% op de gewestwegen en 50% op de gemeentewegen. Actieplan drugs en hormonen 2010 De informatiegestuurde werking, in 2009 geïmplementeerd, werd in 2010 verder uitgewerkt. Daarnaast werties’ gewerkt: de drugsproblematiek in scholen, in en aan het station te Waregem en in het uitgangsleven. Actieplan eigendomsdelicten 2010 Het uitgewerkt actieplan van 2009 werd verder aangepast met een aantal nieuwe initiatieven. Zo werden contacten gelegd met een aantal partners (De Post, de Lijn) om geïntegreerd de problematiek rond bepaalde eigendomsdelicten te kunnen aanpakken. Inzake preventie werd een nieuwe preventiestand aangekocht en werden uiteenzettingen inzake technopreventie gegeven aan de wijkagenten, om bij de inschrijving van nieuwe bewoners bepaalde technopreventieve tips te kunnen geven. Actieplan vandalisme 2010 Inzake vandalisme werd een proefproject opgestart rond een welbepaalde locatie: het project Holstraat – Gezellestraat (Waregem). Hierbij werd integraal en geïntegreerd een aanpak uitgewerkt rond

Actieplan verkeer 2010

deze vandalismegevoelige (overlast) locatie.

15


Nationaal veiligheidsplan 2008 - 2011 Inzake veiligheid en leefbaarheid werden binnen het nationaal veiligheidsplan 2008 – 2011 volgende veiligheidsfenomenen weerhouden: 1. Ernstige geweldmisdrijven (met focus op verschijningsvormen die evolueren in de tijd) 2. Eigendomsdelicten (met focus op rondtrekkende dadergroepen) 3. Ernstige economische – financiële criminaliteit (met focus op corruptie, fraude en witwassen) 4. Drugproductie, drughandel en druggerelateerde criminaliteit 5. Ernstige informaticacriminaliteit 6. Zware milieucriminaliteit (met focus op georganiseerde afvalzwendel) 7. Intrafamiliaal geweld / partnergeweld 8. Terrorisme 9. Mensenhandel en mensensmokkel 10. Jongerencriminaliteit en criminaliteit waarvan jongeren het slachtoffer zijn 11. Verkeersonveiligheid 12. Overlast en straatcriminaliteit

Politiezone Mira

16

Om een moderne en kwaliteitsvolle politie te kunnen garanderen worden daarnaast een aantal succesbepa-

11. Interventie en algemeen toezicht 12. Recherche en onderzoek 13. Ordehandhaving 14. Verkeersveiligheid 15. Partnership 16. Innovatie 17. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 18. Performant financieel beheer Bij de bepaling van de strategische doelstellingen in het zonaal veiligheidsplan dient rekening te worden gehouden met de doelstellingen uit het nationaal veiligheidsplan op basis van de eigenheid van de politiezone. Voor wat betreft de politiezone Mira zijn alle weerhouden strategische doelstellingen uit het eigen zonaal veiligheidsplan 2009 – 2012 ook strategische doelstellingen uit het nationaal veiligheidsplan. De doelstellingen verkeersonveiligheid, eigendomsdelicten en drugs zijn ook binnen de politiezone Mira strategische doelstellingen. De doelstellingen overlast, straatcriminaliteit en jongerencriminaliteit uit het nationaal veiligheidsplan vinden we terug in ons actieplan vandalisme.

lende factoren en randvoorwaarden gedefinieerd:

Wat betreft de interne werking wordt ernaar ge-

1. Kwaliteitsvolle dienstverlening 2. Integriteit 3. Geïntegreerde werking en steun 4. Beschikbaarheid en inzetbaarheid 5. Informatiehuishouding 6. Investering in medewerkers 7. Wijkwerking: samenwerking tussen lokale politie en lokale leefgemeenschap 8. Onthaal (basispolitiezorg) 9. Politionele slachtofferbejegening 10. Politionele opvolging van opgelegde voorwaarden

tatieve dienstverlening te voorzien. Ook hier vinden

streefd bij de uitvoering van alle functies een kwaliwe de doelstellingen uit het nationaal veiligheidsplan terug in de doelstellingen van het zonaal veiligheidsplan, maar dan concreet uitgewerkt tot op het niveau van de politiezone. Een kwalitatieve informatiehuishouding is bijvoorbeeld terug te vinden in onze strategische doelstelling interne communicatie. Verkeersveiligheidsovereenkomst 2010 In 2010 kreeg de politiezone Mira 537.658 euro uit het verkeersveiligheidsfonds. Hiervan ging een deel


Politiezone Mira naar daadwerkelijke acties op het terrein en naar

personeel 14%. In 2008 werden reeds 5 burgerper-

de inzet van burgerpersoneel. Dit burgerpersoneel

soneelsleden aangeworven, waarvan 3 bijkomende

wordt ingeschakeld om de administratieve opvolging

personeelsleden. 2 burgerpersoneelsleden werden

van de dossiers te verzorgen, zodat zoveel mogelijk

aangeworven, ter vervanging van burgerpersoneels-

politiepersoneel kan worden vrijgemaakt voor ter-

leden die de politiezone Mira verlieten. Hiermee

reinwerk. De daadwerkelijke acties op het terrein

werd de vereiste 16% uit de CP2 reeds in 2008 be-

waren gericht naar snelheid, rijden onder invloed van

haald. Eind 2010 bedroeg de verhouding burgerper-

alcohol / drugs, gordel en goederen – en personen-

soneel / operationeel personeel 18% !

vervoer. Stappenplan calogisering In uitvoering van de omzendbrief FOD Binnenlandse Zaken dd 1 december 2006 werd in 2007 een stappenplan opgemaakt voor het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie. Aangezien dergelijke taken hoofdzakelijk worden uitgevoerd door het administratief en logistiek personeel (Calog personeel), spreekt men over een CALOGiseringsoperatie. Dit draagt ook bij tot het blauw op straat, aangezien het wegnemen van administratieve taken voor het politiepersoneel ten behoeve van burgerpersoneel kan bijdragen tot het meer aanwezig zijn op het terrein. Volgens de ministeriële omzendbrief CP 2 dient gestreefd te worden naar een verhouding burgerpersoneel / operationeel personeel van 16%. Het uitgewerkt stappenplan calogisering van de politiezone Mira nam een aanvang in 2007 en moest in 2010 resulteren in het vrijmaken van 5 operationele leden voor operationeel werk binnen de politiezone Mira en een bijkomende aanwerving van 5 burgerpersoneelsleden. Bij aanvang van het stappenplan (01/01/07) bedroeg de verhouding burgerpersoneel / operationeel

Deelname aan externe netwerken en werkgroepen Als schakel in de veiligheidsketen is het belangrijk niet alleen intern voldoende overleg te plegen, maar ook aanwezig te zijn op externe overlegstructuren: • AIK – overleg met functionele beheerders • Arrondissementeel APO overleg • Arrondissementeel overleg kindermishandeling • Arrondissementeel overleg verkeer • Arrondissementeel rechercheoverleg • Arrondissementele raad slachtofferzorg • Arrondissementele werkgroep ‘spijbelen op school’ • Begeleidingscomité • Cel mensenhandel • Gemeentelijke vergaderingen mobiliteitsplan • Gemeentelijke verkeerscomissies • Jeugdwelzijnswerk • Lokaal drugoverleg Waregem • Netwerk inspectiediensten • Netwerk audiovisueel verhoor • Netwerk verdovende middelen • Netwerk verkeerscoördinatoren • Netwerk Vlaanderen referentiepersonen GGPZ • Netwerk zeden

17


• Overleg Astrid • Overleg bovenlokaal politionele slachtofferzorg • Overleg n.a.v. jaarlijkse evenementen: Waregem Koerse • Overleg CIC / CIWES • Overleg korpschefs gerechtelijk arrondissement • Overleg korpschefs West – Vlaanderen

Politiezone Mira

• Overlegplatform parket – politie - pers

• Provinciaal netwerk organisatieontwikkeling • Provinciaal netwerk PLP 41 • Provinciaal beleidsgroep verkeer • Provinciale hrm-club, afdeling Zuid • Provinciaal overlegplatform 18

personeelsverantwoordelijken • Provinciale ronde tafel preventieambtenaren West - Vlaanderen • Provinciale werkgroep bromfietsproject • Provinciale werkgroep contactpersonen ziekenhuiscriminaliteit • Provinciale werkgroep wapens • Stuurgroep crisisnetwerk • Stuurgroep gemeentelijke administratieve sancties • Stuurgroep leadership • Stuurgroep preventiewerkgroep Zwevegem • Stuurgroep VVSG • Vergadering mbt geplande werken, omleidingen, … • Vergadering van Vlaamse technische en functionele beheerders • Verkeersforum West - Vlaanderen • Voetbal: lokale adviesraad • Voetbal: federale politie IVV – voetbalcel • Welzijnsteam Kortrijk

Samenwerkingsverbanden Een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid vraagt inspanningen van alle belanghebbenden. Om deze inspanningen te bundelen en meer op elkaar af te stemmen heeft de politie diverse samenwerkingsverbanden afgesloten met zijn partners. Zowel met de naburige zones, de zones uit het gerechtelijk arrondissement Kortrijk als op provinciaal vlak werden tal van samenwerkingsakkoorden afgesloten Federaal

- Protocol logistieke steun (met federale politie DGM)


Politiezone Mira Provinciaal

- Samenwerking met het Communicatie en

- Veiligheidsprotocol Gerechtelijk arrondissement Kortrijk – PLP 41

Informatie Centrum (CIC/CIWES), die de

- Protocol inzake de samenwerking tussen de politie

dispatching verzorgt

en de gerechtsdeurwaarders

- Samenwerkingsakkoord ‘De Lijn’ - Politiediensten West - Vlaamse Provincie

- Provinciale Scramble - Protocol uitoefenen intern toezicht

- Protocol PZ Vlas – PZ Mira – detachering CIC Brugge

- Akkoord voor de oprichting van een gemeenschap pelijk Frans – Belgisch onderzoeksteam

(Midow, Kouter, Regio Tielt, Het Houtsche, Middelkerke, Mira) Arrondissementeel

- Protocol opsluitingen - Samenwerkingsakkoord politiële slachtofferbejegening

- Samenwerkingsprotocol inzake prioritaire oproepafhandeling (PZ Midow)

- Protocol steun FGP inzake afluisteren, opnemen en verwerken van telecommunicatiegegevens

- Protocolakkoord AIK Kortrijk - Protocol betreffende de samenwerking tussen de

Lokaal

- Protocol met takeldiensten - Protocol apothekers - Protocolakkoorden met de betrokken partijen rond de voetbalwedstrijden van SV- Zulte Waregem en Racing Waregem

- Contract algemene dierenophaling - zwerfkatten - Charter voor het partnership Buurtinformatienetwerk Zelfstandige ondernemers (BIN-Z) te Waregem

- Samenwerkingsovereenkomst Sociaal Huis Zwevegem

lokale politie en de federale politie van het

- Protocol inzake de inzet van de preventieve

arrondissement Kortrijk in het raam van de

radars op het grondgebied van Anzegem,

oprichting van een taskforce

Avelgem, Spiere – Helkijn, Waregem

- Protocol inzake operationele samenwerking tussen lokale en federale recherche

- Protocol Politiealarm Kortrijk Rood - Samenwerkingsprotocol tussen gerechtelijke overheid, de lokale en federale politiediensten met de banksector, de post en de distributie ondernemingen ter beheersing van bovenlokale criminaliteit

- Samenwerkingsprotocol Herstelrechtelijke en Constructieve afhandeling minderjarigen

- Samenwerkingsprotocol Intrafamilaal geweld

en Zwevegem.

- Intentieverklaring Stationsomgeving Waregem en stopplaatsen Anzegem en Vichte

19


3. MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS Personeelskader

Politiezone Mira

Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 legde de minimumformatie vast van de politiezone Mira. De minimumnormen werden vastgelegd op: - 123 operationele personeelsleden - 10 burgerpersoneelsleden.

20

De manier waarop de organisatie haar medewerkers inzet, stimuleert en waardeert om haar strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren en bij te stellen.

Organiek werd het aantal operationele personeelsleden opgetrokken tot 125. Op 31/12/2010 telde de politiezone Mira 127 operationele personeelsleden en 23 burgerpersoneelsleden.


Politiezone Mira

Personeelsleden (31/12/10)

Organiek voorzien

Operationeel kader

127

125

Officierskader

13

8

Middenkader

21

26

Basiskader

88

86

Kader van Agenten van politie

5

5

Burgerpersoneel

23 (*)

10

Niveau A

3

1

Niveau B

5

1

Niveau C

8

2

Niveau D

7

6

Totaal

153

135

Personeelsbestand op 31/12/2010 (*) 7 burgerpersoneelsleden zijn statutair aangeworven, 3 burgerpersoneelsleden hebben het Gesco – statuut en 13 burgerpersoneelsleden hebben een tijdelijk contract.

Leeftijdscurve pz mira

21


Personeelsbezetting Secretariaat van de korpschef

Basisfuncties

Korpschef

Interventie 2 commissarissen

1 hoofdcommissaris 2 bedienden Politiezone Mira 1 adviseur

Korpssecretariaat

11 hoofdinspecteurs

Zonesecretaris

48 inspecteurs

1 arbeider

Openbare orde

1 commissaris

2 hoofdinspecteurs

Wijk / onthaal

1 commissaris

2 hoofdinspecteurs

23 inspecteurs

1 bediende

Slachtofferzorg

1 commissaris

1 inspecteur

1 consulent

Analist

1 adviseur

22 Steundiensten Logistiek

1 consulent

1 arbeider

ICT

2 consulenten

Personeel en financiĂŤn

1 commissaris

Preventie en veiligheid

1 inspecteur

1 assistent

1 bediende

Lokale recherche

4 hoofdinspecteurs

8 inspecteurs 1 assistent

Gerechtelijk secretariaat

1 commissaris

1 hoofdinspecteur

Milieucel

1 inspecteur

2 assistenten

2 bediende

Verkeer

2 commissaris

2 hoofdinspecteurs

Proceseigenaar mobiliteit

1 commissaris

2 inspecteurs

Informatiebeheer

1 commissaris

5 agenten van politie

Intern toezicht

1 commissaris

1 consulent

1 hoofdcommissaris is gedetacheerd naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. (in cumul met een

andere taak)

1 hoofdcommissaris is gedetacheerd naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken 2 inspecteurs zijn gedetacheerd naar het CIC/Ciwes 1 calog niveau A geniet het regime van loopbaanonderbreking

3 assistenten


Politiezone Mira Personeelsveranderingen Personeelsleden die de zone verlieten Datum

Naam

Reden

30 juni 2010

Consulente T’Sjoen Lotte

Vrijwillig vertrek

30 juni 2010

Assistente Huyghe Sonia

Einde contract

17 juli 2010

Assistent Vanobbergen Micha

Vrijwillig vertrek

15 augustus 2010

Consulent Werbrouck Wibo

Vrijwillig vertrek

31 augustus 2010

Assistent Gruyaert Marjorie

Vrijwillig vertrek

30 september 2010

INP Balduck Hedwig

Pensioen

31 december 2010

INP Lebon Luc

Pensioen

31 december 2010

INP Vanhoutte Carlos

Pensioen

31 december 2010

INP Vercamer Lieven

Pensioen

31 december 2010

HINP Sobrie Jean-Pierre

Pensioen

31 december 2010

INP Vanwijnsberghe Andy

Mobiliteit

23


Aanwervingen Operationeel Om operationeel personeel aan te werven worden jaarlijks mobiliteitscycli georganiseerd. Hierdoor kunnen zowel personeelsleden van de lokale als de federale politie hun kandidatuur stellen. In 2009 werden 3 mobiliteitscycli georganiseerd. Alle indiensttredingen van 2009 gebeurden per 01/01/10.

Politiezone Mira

Eerste mobiliteitscyclus 2009

24

Betrekkingen

Aantal kandidaten

Aangeworven

1 INP Interventiedienst

2

INP Annelies Buyck

Betrekkingen

Aantal kandidaten

Aangeworven

1 AGP Verkeer

3

AGP Veerle D’Haene

Betrekkingen

Aantal kandidaten

Aangeworven

2 INP interventiedienst

5

INP Rebecca Haes

Tweede mobiliteitscyclus 2009

Derde mobiliteitscyclus 2009

INP Andy Wydoodt

Betrekkingen

Aantal kandidaten

Aangeworven

1 HINP interventiedienst

4

HINP Alexander Decroos

Ingevolge het overschrijden van het aantal personeelsleden die een 4/5 regime genieten, kon na de eerste mobiliteitscyclus 2009 een bijkomend interventie – inspecteur aangeworven werden. Op deze manier werd INP Mike Dambre op 01/09/2010 benoemd binnen de politiezone. In 2010 werden 5 mobiliteitscycli georganiseerd. Een aantal betrekkingen voor inspecteur bij de interventiedienst werden bij elke mobiliteitscyclus opengesteld wegens onvoldoende kandidaten bij de voorgaande mobiliteitscyclus.


Politiezone Mira

Eerste mobiliteitscyclus 2010

Betrekkingen

Aantal kandidaten

Aangeworven

4 INP Interventie

2

INP Donche Wendy INP Muille Christof

Tweede mobiliteitscyclus 2010

Betrekkingen

Aantal kandidaten

Aangeworven

2 INP Interventie

1

INP Desmet Annelies

Betrekkingen

Aantal kandidaten

Aangeworven

3 INP interventiedienst

3

INP Raes Mathieu

Derde mobiliteitscyclus 2010

INP Uttenhove Philip INP Vandevoorde Bart

Betrekkingen

Aantal kandidaten

Aangeworven

1 HINP interventiedienst

3

HINP Verriest Johan

Betrekkingen

Aantal kandidaten

Aangeworven

3 INP interventiedienst

1

INP De Grauwe Marijke

Betrekkingen

Aantal kandidaten

Aangeworven

2 INP interventiedienst

0

Vierde mobiliteitscyclus 2010

Vijfde mobiliteitscyclus 2010

25


Burgerpersoneel

Benoemingen

Op 1 juli 2010 trad Isabelle Bouckaert in dienst als

Eddy Haerinck werd op 1 april 2010 benoemd tot

diensthoofd maatschappelijke ondersteuning, terwijl

commissaris van politie. Als commissaris blijft hij zijn

per 1 september 2010 Pieter Demeulemeester en

taak uitvoeren op de verkeersdienst.

Politiezone Mira

Jordy Vermeeren het korps vervoegden. Pieter werd assistent bij het gerechtelijk secretariaat, terwijl Jordy de functie van ICT consulent opnam. Op 16 september 2010 trad Maaike Demeyer toe tot de stafdiensten. 26

Mutaties Personeelslid

Vanuit

Naar

HINP Verbrugge Jose

Interventie

Gerechtelijk secretariaat / LIK

INP Geert Libbrecht

Interventie

Staf – en steundiensten

INP Ronny Defoort

Wijkdienst

Staf – en steundiensten

INP Bernard Victor

Interventie

Wijkdienst

INP Bart Tremerie

Interventie

Wijkdienst

Marijke Coppens

Gerechtelijk secretariaat

Verkeersdienst

Rita Vanoppen

Staf – en steundienst

Gerechtelijk secretariaat

Per 1 januari 2011 zullen INP Kurt D’Haene en INP Malika Bentouaf van de interventiedienst naar de wijkdienst Zwevegem muteren en muteert HINP Arnout Vanacker van de interventiedienst naar wijkdienst als wijkcoördinator.


Politiezone Mira Personeelslijst (31/12/2010) NAAM

VOORNAAM

GRAAD

Operationeel personeel ARDENOIS ERIC HINP BATTIAU ROLAND HINP BEKAERT LUC CP BENTOUAF MALIKA INP BEYAERT VEERLE INP BOONAERT ANN AGP BOONE DIRK INP BOSSUYT DIRK HINP BOUDEWYN JAN HINP BOUDRINGHIEN RINO INP BRUYNEEL CHRISTOFF INP BUYCK ANNELIES INP CAPPON POL CP CATTEEUW GEERT HINP CATTEEUW JACQUES INP CHIERS BART INP COUDENYS JEAN HCP/KC COUDRON BART INP DAGRAIN MICHEL INP DAMBRE MIKE INP DE BAERE FILIP INP DE CONINCK - ALLIET ROLAND INP DEBUE DIRK INP DECLERCQ FRANKY INP DECLERCQ SOFIE INP DECROOS ALEXANDER HINP DEFOORT RONNY INP DELATTRE JULIEN INP DELCHAMBRE CHARLY INP DELDAELE PATRICK HINP DELRUE JAN INP DEMETS ERIC CP DEMEULENAERE FRANKIE INP DEMEYER MARC CP

DIENST

Werkvloer

Interventie Interventie Staf Interventie Maatschappelijke ondersteuning Verkeer Recherche Gerechtelijk bureel Recherche Recherche Wijk Interventie Personeelsdienst Recherche Interventie Interventie Korpschef Interventie Interventie Interventie Wijk Wijk Wijk Wijk Interventie Interventie Staf Interventie Wijk Recherche Wijk Verkeer Wijk Gerechtelijk bureel

Waregem Waregem Waregem Waregem Anzegem Waregem Zwevegem Waregem Zwevegem Zwevegem Anzegem Waregem Waregem Zwevegem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Zwevegem Waregem Avelgem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Spiere-Helkijn Zwevegem Zwevegem Waregem Waregem Waregem

27


DEMEYER DEMOOR DEMUYNCK DESMET DESTOOP DETOLLENAERE DEVOS DEWEER D’HAENE D’HAENE DHEEDENE DONCHE EECKHOUT FARIA DE SOUSA GEENENS GLORIEUX GODEFROOD HAERIJNCK HAERINCK HAES HANSSENS HELDENBERGH HOOGHE HOSTE HUYSENTRUYT JONCKHEERE LAVAERT LEBON LECLUYSE LEFEVRE LIBBRECHT MABBE MAHIEU MUILLE NYS ORY PARMENTIER PEIRS ROGGE

GRIET CLAUDIA VINCENT CINDY NATALIE LUC FILIP PAUL KURT VEERLE FREDERIC WENDY XAVIER CHRISTIAN FRANK BERT JOS LIEVE EDDY REBECCA TIM KARINE PETER FRANCKY WESLEY LEANDER BENNY LUC LYNE BJORN GEERT RUDY TONY CHRISTOF CHARLY HENDRIK JEFKE JEROEN NANCY

INP INP INP INP INP HINP INP INP INP AGP INP INP INP INP HINP INP INP AGP CP INP INP AGP INP INP INP INP INP INP INP INP INP CP CP INP INP INP HINP INP INP

Politiezone Mira

28

Wijk Recherche Verkeer Interventie Wijk Wijk Interventie Interventie Interventie Verkeer Interventie Interventie Interventie Preventie en veiligheid Interventie Interventie Recherche Verkeer Verkeer Interventie Interventie Verkeer Interventie Wijk Interventie Interventie Recherche Wijk Interventie Afgedeeld Out Staf Wijk Staf Interventie Milieucel Interventie Interventie Interventie Interventie

Anzegem Zwevegem Waregem Waregem Anzegem Anzegem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Avelgem Waregem Waregem Zwevegem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Zwevegem Zwevegem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Avelgem Waregem Waregem Waregem Waregem


Politiezone Mira ROOBROUCK RYSSAERT SABBE SABBE SAELENS SAVER SCHOONACKERS SEYNAEVE SEYNS SOBRIE SOREYN STEELANDT SUCAET TAELMAN TAILLIEU TANGHE TERRIJN TIRIONS TITECA T’KINDT TREMERIE TUYTENS VALCKE VAN BRAEKEL VAN COPPERNOLLE VAN DER BEKEN VAN OVERSCHELDE VAN PRAET VANACKER VANASSCHE VANAVERBEKE VANDEN HEEDE VANDENBERGHE VANDENBOSSCHE VANDERHAEGHEN VANDESOMPELE VANDEVENNE VANHOUTTE VANMAERCKE

LODE DANNY HANNES PHILIP MARNIC PASCAL MARC GERRIT ANTOON JEAN-PIERRE STEFAAN DIRK PETER RIK LORENZO SARAH BRECHT NOEL STEPHAAN BART BART CLAUDINE MATHIJS KATRIEN MARNIX THIERRY SHARON GEERT ARNOUT JOHAN FRANK MICHAEL RIK HANS PHILIP BRECHT DELPHINE CARLOS JAN

INP HINP INP INP INP HINP CP CP HINP HINP INP HCP INP INP INP INP INP INP INP INP INP AGP INP INP INP HINP INP INP HINP INP INP CP HINP INP CP INP INP INP INP

Interventie Interventie Interventie Wijk Interventie Interventie Interventie Maatschappelijke ondersteuning Interventie Wijk Interventie Afgedeeld Out Interventie Wijk Afgedeeld Out Interventie Interventie Recherche Wijk Interventie Wijk Verkeer Interventie Wijk Interventie Evenementen Interventie Wijk Interventie Wijk Interventie Interventie Evenementen Interventie Staf Interventie Wijk Wijk Interventie

Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Anzegem Waregem Waregem Waregem Brussel Waregem Avelgem Brugge Waregem Waregem Zwevegem Zwevegem Waregem Avelgem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Zwevegem Zwevegem Waregem

29


VANPARYS VANWIJNSBERGHE VERBRUGGE VERBRUGGE VERCAMER VERCOUTER VERMEULEN VERRIEST VERVAEKE VICTOR VOET VUYLSTEKE WITTEVRONGEL WITTEVRONGEL WYDOODT Burgerpersoneel (Calog) AVET BOUCKAERT COPPENS DE SMET DEGROOTE DELOBELLE DEMEULEMEESTER DEMEYER ENGELS LEMARCQ PUTMAN SABBE STASSYNS T’JOENS VAN BELLEGHEM VAN DE WOESTYNE VANHOUTTE VANOPPEN VANSTEENKISTE VERCRUYSSE VERMEEREN VERVAQUE VINDEVOGEL

GINO ANDY JOHAN JOSE LIEVEN JUTTA WENDY JOHAN ELS BERNARD PIETER WALLIE HANNELORE RUDI ANDY KATHELIJN ISABELLE MARIJKE GODELIEVE GREETJE NADIA PIETER MAAIKE FANNY ANDREAS SEVERINE DIETER MEGGY REGINE NANCY VERONIQUE NATHASCHA RITA KRISTIEN FREDDY JORDY ELISA SONIA

HINP INP HINP HINP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP INP ASS CONS ASS ARB BED BED ASS ASS ARB CONS ASS ADV ADV ASS CONS CONS ASS BED BED BED CONS ADV ASS

Politiezone Mira

30

Recherche Interventie Interventie Gerechtelijk secretariaat / LIK Interventie Interventie Recherche Interventie Wijk Wijk Interventie Verkeersdienst Interventie Recherche Interventie

Zwevegem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Zwevegem Waregem Anzegem Zwevegem Waregem Waregem Waregem Zwevegem Waregem

Verkeer Maatschappelijke ondersteuning Verkeersdienst Logistiek Gerechtelijk bureel Wijk Gerechtelijk bureel Staf Interventie Systeembeheer Verkeer Staf Staf Recherche Logistiek Verkeer Gerechtelijk bureel Gerechtelijk bureel Staf Personeelsdienst Staf Loopbaanonderbreking Personeelsdienst

Waregem Anzegem Waregem Waregem Waregem Avelgem / Spiere Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Zwevegem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem Waregem


Politiezone Mira Interne communicatie

Vergaderplan

ingespeeld op de noden en de steun, die verleend

Binnen de politiezone Mira wordt gebruikt gemaakt

wordt aan de diensten inzake de werking, processen

van een vergaderplan. Dit plan werd ontwikkeld als

en procedures. De korpschef, de adjunct – korpschef,

antwoord op het knelpunt communicatie, dat naar

de zonesecretaris en de verantwoordelijken inzake

voren kwam in het medewerkerstevredenheidson-

personeel, mobiliteit, opleiding en gemeenschapsge-

derzoek van 2003. In essentie worden een minimum

richte politiezorg en interne zorg maken deel uit van

aantal momenten van basisoverleg voorzien, waarbij

het beleidsoverleg.

problemen die op een lager niveau en binnen dit niveau niet kunnen opgelost worden naar een hoger

Intranet

niveau van overleg worden gebracht. De vijf momen-

Om alle medewerkers van de nodige informatie op

ten van ‘basisoverleg’ zijn:

de hoogte te houden, beschikt de politiezone Mira over een intranet, inhoudelijk gestructureerd volgens

• Dagelijkse ochtendbriefing • Maandelijkse dienstvergadering • Maandelijks korpswerkoverleg • Maandelijkse managementvergadering • Maandelijks diensthoofdenoverleg Daarnaast wordt halfjaarlijks een plenaire korpsbijeenkomst georganiseerd. In het voorjaar is dit een korpsbijeenkomst met gans het korps, terwijl de plenaire bijeenkomst in het najaar een interactief moment is met de korpsleiding in kleinere groepen.

het EFQM – model. Hierop zijn alle interne nota’s, actieplannen en dergelijke relevante informatie terug te vinden. Daarnaast beschikken we ook over een interne en externe screensaver (met boodschappen voor de bezoekers aan het onthaal).

Korpsblad ‘MIRAKRANTJE’ In eigen beheer worden jaarlijks een aantal edities van ons korpsblad uitgegeven. Inhoudelijk bestaan deze ‘mirakrantjes’ uit een mix van beleidsonderwer-

In 2010 werd een overlegmoment toegevoegd tot

pen en personeelsnieuws. Ook de gepensioneerde

het vergaderplan: het beleidsoverleg. Hierin werd

collega’s ontvingen de krantjes om te symboliseren

voorbereidend werk geleverd voor het beleidsonder-

dat ze bij de ‘Mira’-familie blijven behoren.

steuningsteam en de strategische planning en wordt

31


Externe communicatie Vooral de verschillende demonstraties met de patrouille - en drugshond en de toegepaste politie technieken, de ‘crime scene’ en het voertuigenpark kenden een groot succes. Meer dan 2000 bezoekers

Politiezone Mira

werden verwelkomd.

32 De externe communicatie wordt verzorgd met behulp van de website. Hierop verschijnen wekelijks tal van nieuwsberichten, is er up to date informatie terug te vinden over de dagelijkse werking en het korps en worden er de resultaten van de verschillende acties van de politiezone Mira gepubliceerd. Op 3 oktober 2010 stelde PZ Mira zijn deuren open voor het grote publiek tijdens een geslaagde open deur dag. Hierbij werd een parcours uitgestippeld, dat doorheen de diverse gebouwen van het hoofdkantoor te Waregem leidde en waarbij alle diensten werden voorgesteld.

Welzijn Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Preventie en bescherming op het werk werd deeltijds waargenomen door een eigen (interne) preventieadviseur niveau II: commissaris Gerrit Seynaeve, in samenwerking en overleg met de vzw IDEWE (externe dienst voor preventie en bescherming op het werk), Hof ter Weze 1 te 8800 Roeselare.


Politiezone Mira Syndicaal overleg: Basisoverlegcomité (BOCPOL) en Comité

en Comité ter preventie en bescherming op het werk:

Preventie en Bescherming op het Werk (BOCPBW)

automatische invoering maaltijdvergoeding, aanpassing

Aan de basisoverlegcomités worden – voor de personeels-

diensturen piekploegen, beveiliging politiecommis-

leden die tot hun ressort behoren – alle bevoegdheden

sariaat, poulevorming, mogelijkheid tot dragen polo,

verleend die in particuliere bedrijven opgedragen zijn aan

track en trace, beperking verlofstelsels, discrepantie

de comités voor preventie en bescherming op het werk en

tussen burgerpersoneel, jaarverslag interne dienst PBW

die betrekking hebben op al die personeelsleden, hetzij

2009, huisvesting lokale recherche, plaatsbezoek dokter

op personeelsleden van het operationeel kader dan wel

Vincke interventiezaal, … .

van het administratief en logistiek kader. De afvaardiging van de overheid in de basisoverlegcomités bestaat uit ten

Vertrouwenspersonen

hoogste drie leden waarvan er één al dan niet deskundige

Binnen elk lokaal korps bestaat een vertrouwensdienst.

is, de syndicale delegatie is beperkt tot 3 vertegenwoor-

Afhankelijk van het totaal kader van de zone bestaat

digers per vakvereniging en kunnen worden bijgestaan

deze dienst uit één of meerdere vertrouwenspersonen.

door maximum 2 technici per vakvereniging, per agenda-

De wet van 11 juni 2002 ter bescherming van geweld,

punt.

pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk verschafte een eerste aanzet omtrent ongewenst

In principe kunnen de bevoegde (administratieve) overhe-

grensoverschrijdend gedrag op het werk. De vertrou-

den pas na overleg met de representatieve vakorganisaties

wenspersonen zelf kennen hun oorsprong in het KB

in de daartoe opgerichte comités het volgende vaststellen:

van 17/05/2007. Binnen de politiezone Mira zijn zes

• Beslissingen tot vaststellen van de personeelsformatie van de politie. • De regelingen die als grondregels beschouwd worden, ook die regels die betrekking hebben op arbeidsduur en organisatie van het werk. • Maatregelen van inwendige orde en administratief statuut. De overlegcomités brengen een advies uit over de voorstellen die hen op grond van bovenstaande materies worden voorgelegd en bij de Comités kunnen ook voorstellen die strekken tot de verbetering van de menselijke relaties of tot verbetering van de productiviteit, besproken worden. In 2010 werden 2 zittingen BOCPOL en 2 zittingen BOCPBW georganiseerd. Volgende thema’s zijn aan bod gekomen tijdens de zitting van het Basisoverlegcomité

vertrouwenspersonen actief. Hun taak bestaat erin om raad te geven, hulp te bieden en bij te dragen tot een informele of formele oplossing van het probleem. Daarnaast zijn ook 9 interne zorgcollega’s actief. Zij zijn geen vertrouwenspersoon, maar geven bijstand, informatie en zorgen voor de eerste psychosociale opvang van de korpsleden van de PZ Mira.

33


4. MANAGEMENT VAN MIDDELEN Ontvangsten en uitgaven 2010

Politiezone Mira

Het grootste gedeelte van de financiering van de politiezone Mira gebeurt via de federale dotatie en de gemeentelijke dotaties. Daarnaast wordt ook een aanzienlijke bijdrage uit het verkeersveiligheidsfonds ontvangen. Hieronder vindt u de aangerekende ont-

34

De manier waarop vanuit strategie en beleid de beschikbare middelen worden aangewend om de activiteiten van de organisatie effectief en efficiĂŤnt uit te voeren.

vangsten en uitgaven van 2010.

Inkomstenbron 2010

Bedrag (â‚Ź)

%

Gemeentelijke dotatie Waregem

2983597

23,06%

Federale basistoelage

2902670,28

22,44%

Batig resultaat gewone dienst 2010

2427771,38

18,77%

Gemeentelijke dotatie Zwevegem

1716001

13,26%

Gemeentelijke dotatie Anzegem

878208

6,79%

Gemeentelijke dotatie Avelgem

687684

5,32%

Bijdrage verkeersveiligheidsfonds

551090

4,26%

Bijkomende federale toelages

208447,82

1,61%

Bijdragen hogere overheid in weddelasten

200136,11

1,55%

Gemeentelijke dotatie Spiere Helkijn

149469

1,16%

(Credit) interesten en aflossing door hogere overheden

108604,7

0,84%

Batig resultaat van de buitengewonde dienst 2010

84095,07

0,65%

Vergoedingen voor kleine schade en prestaties

39096,53

0,30%

Totaal ontvangsten 2010

Inkomstenbronnen 2010

12936870,89


Politiezone Mira Kostenpost 2010

Bedrag

%

Gewone dienst Uitgaven voorgaande jaren

659,31

0,01%

Personeel (inclusief patronale bijdragen)

9472327,60

75,79%

Leningen en intresten

391371,80

3,13%

Administratie

353822,82

2,83%

Gebouwen

349436,01

2,80%

Technische kosten

272111,74

2,18%

Voertuigen

188844,94

1,51%

Onkosten personeel

105357,36

0,84%

Subsidies en bijdrages

24520,75

0,20%

Tussenkomsten in wedden gedragen door andere zones

27274,95

0,22%

Roerende voorheffing

6527,80

0,05%

Buitengewone dienst Investeringen 2009

209749,11

11,75%

Inveteringen 2010

392557,86

22,00%

Totale uitgaven 2010

11794562,05

Kostenposten 2010

75% van alle werkmiddelen werden besteed aan personeel.

Investeringen 2010 Bijna 600 000 euro werd in 2010 geïnvesteerd. Hierbij gaat het om de effectief betaalde investeringen in 2010.

Investeringen

Bedrag

Aankoop van auto’s en combi’s

442722,3

Informaticamaterieel

115073,6

Aanpassingswerken aan gebouwen

23818,35

Aankoop van ledlampen, kogelvrije vesten, spijkereggen, astridoortjes, ademanalysetoestellen

18086,1

Investeringen 2010

35


Gebouwen

Spiere, Oudenaardseweg 71 (056/45.77.02) • Wijk Spiere - Helkijn

Elke gemeente / stad in een meergemeentezone be-

Politiezone Mira zijn de verschillende diensten van de politiezone Mira

Daarnaast beschikt het korps over twee politielood-

gehuisvest op vijf locaties.

gen en bromfietsen en zes detentiecellen, waarvan

schikt over één of meerdere politieposten. Daardoor

sen, voor het stallen van inbeslaggenomen voertuivier in Waregem en twee in Zwevegem. Deze laatste

36

Waregem, Schakelstraat 2 (056/62.67.00)

twee worden gebruikt door de lokale recherche tij-

• Zonaal onthaalpunt

dens lopende onderzoeken.

• Interventiedienst • Verkeersdienst

De toegang tot elke werkvloer wordt beveiligd door

• Gerechtelijk bureel

een badgesysteem. Gekoppeld hieraan is een tijdsre-

• Korpschef

gistratie - en personeelsplanningssysteem.

• Korpssecretariaat • Wijk Waregem • Personeelsdienst • Dienst operaties • Dienst logistiek • ICT Zwevegem, Harelbeekstraat 54 (056/62.67.81) • Wijk Zwevegem • Lokale recherche Anzegem, Beukenhofstraat 42 (056/77.67.12) • Wijk Anzegem • Maatschappelijke ondersteuning Avelgem, Gemeenteplein 1B (056/64.40.05) • Wijk Avelgem • Milieucel • Cel Preventie en veiligheid


Politiezone Mira

Voertuigen Het voertuigenpark van onze politiezone bestaat uit - 45 voertuigen

• 16 combi’s

• 29 personenwagens

Waarvan onder andere

• 1 uitgebouwde combi

• 1 mobiele kantoorwagen

• 14 anonieme voertuigen

• 1 4x4 - voertuig

- 20 fietsen - 4 bromfietsen - 2 aanhangwagens

37


ICT PC Totaal aantal PC’s Vaste posten Draagbare posten Servers Servers type HP,L2000 Andere types van servers Aansluitingen Op ISLP Op internet (broadband)

2003 27 24 3 1 6 58 2

Politiezone Mira

38

2004 27 24 3 1 6 82 1

2005 36 30 6 1 6 85 1

2006 91 85 6 1 6 93 1

2007 103 97 6 1 6 98 1

2008 114 99 15 1 9 99 1

Beschikbare middelen ICT

Materiaal Radio’s De radiocommunicatie wordt verzorgd via het Astridnetwerk. Daarvoor beschikt de politiezone over 2 basisstations, 14 mobiele stations (ingebouwd in de voertuigen), 118 draagbare radiostations en 2 mobiele koffers.

Bewapening 130 kleine (traangas-)spuitbussen 120 halfautomatische pistolen 9X19mm 20 revolvers .38 sp/357 magnum 3 machinepistolen Heckler en Koch 9 mm 2 beveiligde wapenkamers 6 beveiligde wapenkasten 39000 patronen 65 lange wapenstokken (65 tot 85 cm) 125 telescopische wapenstokken

2009 114 99 15 1 9 99 1

2010 113 99 14 1 16 99 5


Politiezone Mira

Uitrusting en speciale middelen 1 Snelheidsmeter type ‘Gatsometer’ 10 preventieve snelheidsmeters met snelheidsaffichage 2 verkeersanalysetoestellen (viagis) 3 curvometers 2 sonometers 12 digitale fototoestellen 10 GPS toestellen 2 scanners 2 videorecorders 1 videocamera 1 SIM-kaartlezer 7 spijkereggen 30 kogelwerende vesten 20 schilden 20 HHOO beveiligingsstukken 4 bewakingscamera’s 14 alcoholtests / ademanalysetoestellen

39


5. MANAGEMENT VAN PROCESSEN

Politiezone Mira

40

De manier waarop de organisatie vanuit strategie en beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en waar nodig verbetert of vernieuwt, teneinde haar doelen te realiseren.

Primaire processen en werking basisfunctionaliteiten Het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vastlegging van de organisatie – en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren, vertaalt de ‘minimale dienstverlening’ die de lokale politie dient te garanderen aan zijn bevolking, in volgende kerntaken: 1. wijkwerking. 2. onthaal. 3. interventie. 4. politionele slachtofferbejegening. 5. lokale opsporing en lokaal onderzoek. 6. handhaving van de openbare orde. 7. verkeer.

Kerntaak Onthaal De functie onthaal bestaat uit het te woord staan van de burgers die zich, fysiek in persoon, telefonisch of schriftelijk tot de politiedienst wenden. Dit te woord staan omvat ofwel een onmiddellijk gevolg geven aan de hulpvraag, ofwel wordt er verwezen naar een interne of externe dienst, tot wie de burger zich dient te richten om een oplossing te bekomen voor zijn of haar hulpvraag. Indien de permanente fysieke aanwezigheid van een politieambtenaar in een onthaalpunt niet haalbaar is, moet, door middel van technische infrastructurele maatregelen, worden verzekerd dat de burger zich fysiek of telefonisch bij een onthaalpunt kan aanbieden en onmiddellijk met een politieambtenaar in contact kan treden. Onthaal te Waregem Als minimale werkings – en organisatienorm voor de uitvoering van de fysieke toegankelijkheid geldt 12 uur per dag: om aan deze minimale norm te voldoen werd een permanent zonaal onthaal (24u / 24u) voorzien in het hoofdcommissariaat te Waregem. Bezoekers aan het permanent politieonthaal te Waregem worden tijdens de kantooruren op werkdagen opgevangen door onthaalbedienden.


Politiezone Mira

Onthaal in de samenstellende gemeenten

wordt sinds 12 juni 2008 volledig verzorgd door

In de gemeenten Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn

CIWES (Communicatie en informatiecentrum West

en Zwevegem wordt op werkdagen en zaterdagen

– Vlaanderen) te Brugge, zodat telefonische op-

aan politieonthaal gedaan door de plaatselijke wijk-

roepen naar het 101 nummer rechtstreeks worden

werkers en dit op vastgelegde tijdstippen. Daarnaast

doorgeschakeld naar CIWES. Ook de oproepen via de

zijn de wijkkantoren van Anzegem, Zwevegem en

muurtelefoons, worden rechtstreeks doorgeschakeld

Avelgem ook uitgerust met muurtelefoons.

naar de CIWES.

Het beantwoorden van alle oproepen (dispatching) Gemeente

Gegevens

Anzegem Avelgem

maandag

dinsdag woensdag donderdag vrijdag

zaterdag

zondag

Beukenhofstraat 42 09-12 056/77.67.12

09-12

12-18

09-12

09-12

09-12

Gesloten

Gemeenteplein 1B 09-12 056/64.40.05

09-12 16-19

09-12

09-12

09-12

09-12

Gesloten

Spiere-Helkijn Oudenaardseweg 71 09-12 056/45.77.02

09-12

14-17

09-12

09-12

09-11

Gesloten

Waregem,

Schakelstraat 2 056/62.67.00

24/24

24/24

24/24

24/24

24/24

24/24

24/24

Zwevegem,

Harelbeekstraat 54 056/62.67.81

09-12

09-12

12-18

09-12

09-12

09-12

Gesloten

Onthaaluren politiezone MIRA

In 2010 behandelde de politiezone 22978 meldingen. Dit betekent dat er gemiddeld meer dan 60 meldinMeldingen 2010

gen per dag worden verwerkt.

41


Kerntaak Interventie De functie interventie bestaat erin om binnen een passende termijn een antwoord te bieden op elke oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is. Als minimale werkings – en organisatienorm geldt de inzet van een interventieploeg gedurende 24 uur op 24 uur, aangevuld met een bijkomende ploeg, gedurende 84 uur per week. Daarnaast is een officier van bestuurlijke en gerechtelijke politie permanent bereikbaar en terugroepbaar om binnen de kortst mogelijke termijn zijn functie op te nemen.

Politiezone Mira

42

Om aan de kerntaak interventie te voldoen, staan binnen de politiezone Mira permanent twee interventieploegen beschikbaar, tijdens de vrijdagnamiddag en weekendnachten aangevuld met een bijkomende piekploeg. Daarnaast worden dagelijks bijstandsploegen ingezet voor diverse opdrachten. Indien zich onverwacht ernstige problemen voordoen, die op zeer korte termijn een uitzonderlijk hoge personeelsinzet vereisen, werd met de omliggende politiezones het ‘scramble’ – akkoord afgesloten om onderlinge steun te verlenen. Een eigen ‘mira alarm’procedure of intern oproepsysteem voorziet in de onmiddellijke aflossing van die collega’s uit andere zones.

Evolutie aantal interventies

Evolutie dagelijks aantal interventies

De helft van alle interventies dienen uitgevoerd te worden op het grondgebied Waregem. Een kwart van de interventies worden uitgevoerd op het grondgebied Zwevegem.

Interventielast 8322 interventies werden in 2010 afgehandeld. 3230 (of bijna 40%) daarvan waren dringende interventies, interventies waarbij de fysieke integriteit van personen in acuut gevaar was. Gemiddeld dienen de interventieploegen 23 interventies per dag af te werken.

Verdeling interventies


Politiezone Mira Interventielast per dag en per maand Op zaterdag werden de meeste interventies geteld. Op weekenddagen zijn er gemiddeld meer interventies dan op weekdagen.

Interventies op weekdag

Interventielast tijdens het weekend Interventielast per dag

In het weekend liggen de pieken inzake het totaal aantal interventies in de vrijdagnacht, de zaterdagnacht ĂŠn tijdens de zaterdagmiddag. De piek tijdens de zondagnacht kent minder interventies dan tijdens de andere weekendnachten.

Interventielast per maand

Interventielast tijdens de week In de tijdsperiode voor 7 uur ’s morgens is het relatief rustig. In de tijdsperiode 07u – 24u worden de meeste interventies uitgevoerd. Interventies in het weekend

43


Gemiddelde aanrijtijd dringende interventies De dispatching van onze interventieploegen gebeurt via CIWES. Een noodoproep, via het 101-nummer, komt bij CIWES terecht, wordt geregistreerd, waarna, indien nodig, een interventieploeg wordt gestuurd. Het aanrijden wordt gemeten tussen het ogenblik

Politiezone Mira

waarop de CIWES de melding ontvangt en het moment van aankomst op de plaats van het incident.

44

Belangrijk hierbij te weten is dat deze tijden geme-

Die aanrijtijd verschilt van gemeente tot gemeente

ten worden, vanaf het ogenblik de telefoon wordt

en wordt voortdurend geëvalueerd. Bij interventies in

opgenomen. De tijdsduur, die de klant besteed aan

Waregem zijn de interventieploegen duidelijk sneller

het formuleren van het probleem aan de dispatcher,

ter plaatse dan in de rest van de politiezone.

is derhalve ook in de berekeningen opgenomen. Dringende interventies zijn interventies, waarbij de fysieke integriteit van personen acuut gevaar loopt. Om de aanrijtijden van de dringende interventies te berekenen wordt gebruik gemaakt van de cijfers, die ter beschikking worden gesteld van CIWES. Interventies, waarvan de aankomsttijd niet bekend is, kunnen derhalve niet gebruikt worden om deze gemiddelde aanrijtijd te berekenen. Van de 3230 dringende interventies is in 58% van de tussenkomsten (1868) de aankomsttijd gekend. Vorig jaar bedroeg dit percentage nog 67%! De onderstaande cijfers hebben dus betrekking op deze 1868 tussenkomsten.

Locatie

Gemiddelde aanrijtijd

Anzegem Avelgem Sp-Helkijn Waregem Zwevegem

20’ 24’ 26’ 16’ 22’

PZ MIRA

19’

Gemiddelde aanrijtijden dringende interventies

Gemiddelde aanrijtijd dringende interventies 2010

De aanrijtijd, gerekend vanaf het tijdstip dat de interventieploeg op de hoogte wordt gebracht van de interventie, kent over de verschillende jaren een constant gemiddelde van 12 minuten.

Verschil tussen verwittiging ploeg en ploeg ter plaatse


Politiezone Mira Interventies naar aard feiten

lokale omstandigheden en bevolkingsdichtheid. Als

30% van alle interventies hebben te maken met

minimale werkings – en organisatienorm voor de uit-

personen in nood of geschillen tussen personen. In-

voering van deze functie geldt: 1 wijkagent per 4000

terventies voor verkeersongevallen vormen 15% van

inwoners. Onze bevolking telt iets meer dan 86 000

alle interventies, terwijl interventies inzake verkeers-

inwoners, omgerekend naar deze normen betekent

problematiek 11% van de interventies uitmaken.

dit voor onze zone een minimum van 21 wijkagenten.

Het aantal interventies inzake milieu en diefstallen

De politiezone Mira telt 23 wijkinspecteurs.

maken elk 10% van alle interventies uit. De wijkinspecteur heeft diverse en uiteenlopende taken, bij hem kan de burger altijd terecht met al zijn kleine problemen. Wanneer zijn tussenkomst aan de basis geen of onvoldoende resultaat geeft, kan hij de burgers doorverwijzen naar de meer gespecialiseerde

45

diensten. De wijkinspecteur voert preventief toezicht uit, bemiddelt in geschillen en wint informatie en inlichtingen in. Daarnaast wordt hij of zij eveneens belast met verkeers- en schooltoezichten, administratieve en gerechtelijke opdrachten en allerhande controles (vergezellen van deurwaarders, begeleiden van manifestaties, ‌).

Interventies naar aard feiten

Kerntaak Wijkwerking De functie wijkwerking bestaat uit het aanbieden van een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare politiedienst, die in haar werking maximaal georiĂŤnteerd is op de behoeften en verwachtingen van haar omgeving. De wijkwerking is als het ware de

Gemeente

2004

2005

2006

2007

2008

2009 2010

Anzegem

519

541

526

549

545

570

549

Avelgem

554

501

500

459

503

442

370

Spiere/Helkijn 144

170

77

112

112

82

111

Waregem

1632

1641

1592

1814

1887

1834 1904

Zwevegem

958

950

1056

907

950

960

Totaal

3807

3803

3751

3841

3997

3888 4036

hoeksteen van een gemeenschapsgerichte politie en neemt als dusdanig een belangrijke plaats in, in de basispolitiezorg. De wijkwerking wordt georganiseerd op basis van de geografische indeling van het grondgebied van de zone, rekening houdend met de

Gecontroleerde adreswijzigingen per jaar

1102


Politiezone Mira

46

Werkterrein van de 23 wijkinspecteurs op 31/12/10


Politiezone Mira Kerntaak Lokale Recherche

korpschefs geopteerd om het effectief voor alle zones

De lokale recherche voert opdrachten uit van gerech-

van het arrondissement, ongeacht de grootte, op

telijke politie, die nodig zijn voor het beheren van lo-

10% te brengen. Het opsporings – en onderzoeks-

kale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen

team van de politiezone Mira bestaat uit 12 operatio-

op het grondgebied van de politiezone Mira.

nele leden en 1 administratief bediende waarbij een

Zij vervult eveneens sommige gerechtelijke politieop-

onderzoeksploeg van 2 personen continu ‘bereikbaar

drachten van federale aard.

en terugroepbaar’ is.

Haar hoofdtaak bestaat uit: • het uitvoeren van opdrachten van het Parket van de Procureur des Konings en van de onderzoeksrechters. • het garanderen van een recherchepermanentie om zo de wachtofficier en de interventieploegen bij te staan onmiddellijk na de vaststelling van bepaalde misdrijven. • het beheersen van bestuurlijke en gerechtelijke informatie. Daarnaast wint de lokale recherche eveneens alle politioneel relevante informatie in. De resultaten van de opsporingen, onderzoeken en informatiegaring worden in een proces-verbaal of verslag vastgelegd en aan de bevoegde overheden overgemaakt. De lokale recherche draagt dus bij tot het beheersen en terugdringen van de voornaamste criminaliteitsproblemen in de zone. Doorgaans betreft het onderzoeken die omwille van hun aard, ernst of omvang als langdurig of bovenlokaal ingeschat worden. Er wordt steeds geijverd om de daders te vatten en voor het gerecht te brengen alsook om het nadeel te recupereren en aan de slachtoffers terug te bezorgen.

Milieucel Op de werkvloer Avelgem is de milieucel gehuisvest. Deze cel bestaat uit één voltijds inspecteur. Deze cel organiseert de aanpak van milieudelicten (opsporing, vaststelling, onderzoek) met een kleinschalig/ lokaal karakter evenals delicten die onder de noemer ‘zware milieucriminaliteit’ kunnen ondergebracht worden zoals bedoeld binnen het federaal veiligheidsplan en onderschreven in het beleidsplan van de gerechtelijke autoriteiten. Daartoe worden milieu-inbreuken en stedenbouwinbreuken opgespoord en vastgesteld en worden gerechtelijke verdere onderzoeken in dit verband in opdracht van het Parket of de Onderzoeksrechter uitgevoerd. In 2010 werden er 26 processen-verbaal opgesteld, 137 gerechtelijke onderzoeken (kantschriften) uitgevoerd en 39 adviezen en verslagen opgesteld. 204 muziekactiviteiten werden aan de politie ter kennis gebracht, waarvan de meerderheid in Waregem plaatsvonden

Als norm werd gesteld dat de dienst lokale recherche minimum 10% (in zones van 230 personeelsleden of meer) of 7% (in andere zones) dient uit te maken van het totaal aantal operationele personeelsleden. Binnen het arrondissement Kortrijk werd door de Muziekactiviteiten 2010

47


Kerntaak Ordehandhaving

Kerntaak politionele slachtofferbejegening

De functie handhaving van de openbare orde bestaat

De kerntaak politionele slachtofferbejegening omvat

erin de openbare rust, de openbare veiligheid en de

het verschaffen van adequate opvang, informatie

openbare gezondheid te vrijwaren en, in voorko-

en bijstand aan het slachtoffer. De lokale politie

mend geval, te herstellen. Een officier van bestuurlij-

organiseert zich derwijze, dat elke politieambtenaar

ke politie is permanent bereikbaar en terugroepbaar

en agent van politie in staat is deze taak te ver-

om binnen de kortst mogelijke tijd zijn functie op te

schaffen. In geval de lokale politie geconfronteerd

nemen.

wordt met zeer ernstig slachtofferschap mag ze een

Politiezone Mira

beroep doen op een gespecialiseerde medewerker,

48

Meest zichtbaar voor de bevolking is de ordehand-

personeelslid van de politiediensten, inzake slachtof-

having op lokaal niveau tijdens de aanwezigheid van

ferbejegening. Als minimale werkings – en organi-

de lokale politie bij iedere manifestatie waarop grote

satienorm voor deze functie geldt: één gespeciali-

volkstoeloop of verkeersdrukte wordt verwacht zoals

seerde medewerker per zone. Bovendien wordt de

bij plaatselijke manifestaties, optochten en aller-

permanente bereikbaarheid en terugroepbaarheid

hande feestelijkheden. Op federaal niveau bestaat de

van dergelijke medewerkers verzekerd, eventueel in

kerntaak ordehandhaving eruit dat er bijstand wordt

samenwerking met andere zones.

geleverd aan de federale politie tijdens het uitvoeren van haar opdrachten tot handhaving van de openba-

De dienst maatschappelijke ondersteuning bestaat

re orde. Dit houdt in dat het personeel van de lokale

uit een inspecteur, een gespecialiseerd medewerker

politie kan ingezet worden om versterking te leveren

(maatschappelijk assistent) en een leidinggevende

buiten de eigen zone, tijdens voetbalmatchen, stakin-

commissaris. Zij coördineren de politionele slachtof-

gen, bewakingsopdrachten, … .

ferbejegening en behandelen andere sociale thematieken binnen de politiezone Mira.

De dienst operaties en evenementen bestaat uit één

De dienst maatschappelijke ondersteuning wordt

officier en twee hoofdinspecteurs, die samen instaan

eveneens wat betreft haar taken inzake slachtof-

voor de administratieve voorbereiding van de evene-

ferbejegening bijgestaan door een team van slacht-

menten die de inzet van politie vereisen.

offerbejegenaars die permanent bereikbaar en

Eén hoofdinspecteur bereidt de evenementen voor

terugroepbaar zijn. In 2010 verzekerden 9 slachtoffer-

en levert op vraag van de verschillende gemeente-

bejegenaars een 24u permanentie.

besturen tal van adviezen inzake activiteiten waarvoor een vergunning dient afgeleverd te worden.

Tot het takenpakket van de dienst maatschappelijke

De tweede hoofdinspecteur maakt deel uit van de

ondersteuning behoort, naast het voorzien in politi-

voetbalcel en bereidt onder leiding van een tweede

onele slachtofferbejegening en de coördinatie ervan,

officier de voetbalwedstrijden in Waregem voor.

ook het uitvoeren van herbezoeken van slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen, zelfdoding e.a., in samenspraak met de slachtofferbejegenaar die


Politiezone Mira initieel is tussengekomen, het behartigen van dossiers

Verkeershandhaving slaat op het geheel van maatre-

intrafamiliaal geweld, het uitvoeren van gerechtelijke

gelen en middelen om de naleving van de verkeersre-

taken (kantschriften e.a.) met een sociale dimensie

gels af te dwingen en te voorkomen dat ze opnieuw

waarbij de tussenkomst van de dienst maatschappe-

worden overtreden.

lijke ondersteuning de klant ten goede komen, meer bepaald taken binnen de domeinen jeugd en gezin,

Op 31/12/2010 maakten 9 politiebeambten en 4 ad-

schoolverzuim, verwaarlozing, … . Ook het uitbou-

ministratieve medewerkers deel uit van de verkeers-

wen van de interne politiezorg behoort tot het do-

dienst: zij vormen de motor van het zonaal actieplan

mein van de dienst maatschappelijke ondersteuning.

verkeer en vervullen tal van informatieverstrekkende, preventieve en repressieve verkeerstaken en dit al-

De cel preventie en veiligheid staat in voor de op-

les met als doel het aantal verkeersongevallen en

maak en coördinatie van de beveiligingsadviezen en

verkeersslachtoffers in te perken met minder ernstige

preventieprojecten, het geven van preventievoor-

gevolgen voor de betrokkenen. Een 10e operationeel

drachten, de coördinatie van het afwezigheids – en

lid is proceseigenaar van de kerntaak mobiliteit.

vakantietoezicht, de opvolging van de Buurt Infor-

Volgend takenpakket wordt hierbij gehanteerd:

matie Netwerken, het opvolgen van alarminstallaties, advies en controle van veiligheid op evenementen en de controle op de bewakingsbedrijven, bewakingsagenten, portiers en privé-detectives. Deze cel preventie en veiligheid bestaat uit één voltijdse

• Coördinatie van periodieke verkeerscontroles, inclusief snelheidscontroles. • Signalisatievergunningen voor werken en plaatsing van containers op de openbare weg.

inspecteur, daarnaast werken twee medewerkers mee

• Verkeersveiligheid nabij die vergunde wegenwerken.

aan de organisatie van diefstalpreventie.

• Coördinatievergaderingen naar aanleiding van belangrijke wegenwerken.

Kerntaak Verkeershandhaving

• Zetelen in Provinciale verkeers- en begeleidingscommissies. • Gemeentelijke verkeerscommissies en begeleidingscommissies ‘Mobiliteitsplan’ bijwonen. • Vastgestelde verkeersongevallen uittekenen (GIS). • Analyse verkeersongevallen. • Veilig verkeer nabij de scholen bewaken. Verkeershandhaving is geen taak voor de verkeersdienst alleen. Ook tijdens de uitvoering van andere kerntaken kunnen personeelsleden geconfronteerd worden met verkeersaangelegendheden. Omdat in het verleden werd vastgesteld dat er een te onduide-

49


lijk kader was, waarbinnen alle operationele leden

Ondersteunende functionaliteiten

van de politiezone Mira verbaliserend optraden inzake verkeer, werd een verbaliseringsbeleid opge-

Gerechtelijk bureel / Lokaal Informatie Kruispunt

steld. Dit beleid steunt op een aantal pijlers: verlagen

Het gerechtelijk secretariaat is een belangrijke scha-

van het gevaars - en letselrisico, een goede mobili-

kel in de informatiegestuurde politiezorg: het is deze

teit verzekeren, rekening houden met wetgeving,

dienst die de eindcontrole op de kwaliteit van de

richtlijnen van parket, actieplannen en de verkeers-

gegevens moet garanderen. Het gaat om gegevens

veiligheidsovereenkomst, een geloofwaardig beleid

die van het lokale naar het federale vlak worden

voeren en draagvlak creëren en een lange termijn

overgedragen en de processen-verbaal die naar het

visie nastreven. Dit verbaliseringsbeleid bepaalt een

parket worden overgemaakt. Daarnaast zijn ze ook

aantal prioritaire thema’s, waartegen de politiezone

verantwoordelijk voor de verwerking van de in – en

Mira prioritair en verbaliserend dient op te treden.

uitgaande gerechtelijke briefwisseling. Het gerechte-

De thema’s zijn gekoppeld aan het ongevallenrisico:

lijk bureel bestaat uit een diensthoofd commissaris en

overdreven en onaangepaste snelheid, rijden onder

een hoofdinspecteur (beiden functioneel beheerder),

invloed van alcohol, rijden onder invloed van drugs

geholpen door 4 burgerpersoneelsleden. Het Lokaal

of andere stoffen, goederen en personenvervoer, vei-

Informatiekruispunt coördineert het verzamelen,

ligheidsgordel en andere beveiligingsmiddelen (helm,

verspreiden en interpreteren van operationele infor-

kinderzitjes,...), agressief gedrag in het verkeer, rood-

matie op zonaal niveau, ter ondersteuning van het

licht-negatie, niet handenvrij-GSM-gebruik tijdens

nemen van gefundeerde keuzes. Het LIK vormt op die

het sturen, gevaarlijk en hinderlijk parkeren en het in

manier een centraal aanspreekpunt van operationele

gevaar brengen van zachte weggebruikers.

informatie voor alle diensten, zowel intern als extern.

Politiezone Mira

50

Eén hoofdinspecteur bemant het ‘LIK’. Technisch beheer Twee systeembeheerders verzorgen het technische beheer van de hard – en softwareprogramma’s. Beide functies worden verzorgd door burgerpersoneelsleden, ondersteund door een diensthoofd ICT. Samen staan ze in voor de ontwikkeling en het beheer van alle informaticasystemen en –netwerken eigen aan het korps. Financiën en personeel Eén officier en twee burgerpersoneelsleden staan in voor de personeelsadministratie, het beheer van de


Politiezone Mira personeelsinzet en de comptabiliteit van de presta-

Korpssecretariaat

ties. Een geautomatiseerde toegangs- en prestatie-

Twee administratieve medewerkers staan in voor de

controle zorgt voor het registreren van de uren, de

verwerking van de in – en uitgaande bestuurlijke

juiste boeking van de uitgevoerde opdracht en het

briefwisseling, verzorgen de administratieve taken

bijhouden van de uurroosters. In nauwe samenwer-

van de korpsleiding en het beheer van de geauto-

king met de bijzondere rekenplichtige beheert de

matiseerde korpsbibliotheek. Alsook de organisatie

officier ook de financiële middelen voor wat betreft

en het beheer van vergaderingen wordt vanuit het

de dagelijkse werkingsmiddelen.

korpssecretariaat gecoördineerd.

Logistiek dienst

Zonesecretaris

Het logistiek beheer van de zone wordt uitgevoerd

De zonesecretaris staat in voor de dossiervoorbe-

door een burgerpersoneelslid, bijgestaan door een

reiding en de verslaggeving van zittingen van het

tweede burger, die de dagelijkse koerierdienst ver-

politiecollege, politieraad, zonale veiligheidsraad,

zorgt tussen de verschillende werkvloeren, gemeen-

directie- en overlegcomités, blijft op de hoogte van

tebesturen, Parket,… . De werking van de dienst

vigerende regelgeving, onderhoudt contacten met de

logistiek omvat onder andere het beheer van het

bestuur –en voogdijoverheden en beheert de brief-

wagenpark, gebouwen en korpsmateriaal, beheer

wisseling gericht aan en uitgaande van het politiecol-

van kledij(fonds), aankoop en verdeling kantoorma-

lege en politieraad.

teriaal en prijs/kwaliteitsonderzoek voor geplande aankopen.

Beleidsondersteuning De analist staat in voor de analyse van potentiële

Intern toezicht

veiligheidsproblemen binnen de zone, bereidt het

De dienst intern toezicht ondersteunt de korpschef

jaarverslag en het zonaal veiligheidsplan voor en de

om toe te zien op een kwaliteitsvolle werking van

daaruit voortvloeiende operationele actieplannen en

het korps en haar leden en laat klachten onderzoe-

zorgt voor de implementatie van managementmodel-

ken lastens het eigen personeel. Deze functie werd

len en principes van procesmatig werken, concepten

deeltijds waargenomen door één officier, occasioneel

excellente politiezorg en kwaliteitszorg.

bijgestaan door een collega. Maandelijks bracht de dienst intern toezicht via de korpschef verslag uit aan de voorzitter van het politiecollege, aan de voorzitters van het vast comité van toezicht op de politiediensten (Comité P) en van de tuchtraad, aan de algemene inspectie van federale en lokale politie, en tenslotte aan de Procureur des Konings.

51


6. RESULTATEN BIJ KLANTEN, LEVERANCIERS EN PARTNERS

Politiezone Mira

Inzet openbare orde In 2010 werden bijna 170 evenementen verzorgd met politie inzet, inclusief 26 voetbalwedstrijden binnen de eigen zone ĂŠn spottersopdrachten van de Waregemse voetbalploegen buiten de zone. Buiten de zone werden daarnaast nog 34 opdrachten aan

52 In welke mate voldoet de organisatie aan de verwachting van de klant en hoe waarderen en ervaren partners en leveranciers de relatie met uw organisatie.

openbare orde uitgevoerd. 7991 manuren werden besteed aan openbare orde, waarvan 6514 manuren aan openbare orde binnen de zone en 1477 manuren openbare orde buiten de zone.


Politiezone Mira

Eersteklasser SV Zulte – Waregem speelde in 2010 23 thuiswedstrijden (21 competitiewedstrijden, 1 wedstrijd voor de beker van België en 1 vriendschappelijke wedstrijd). De gemiddelde politie – inzet bij een competitiewedstrijd bedroeg 18 eigen manschappen. Derdeklasser Koninklijke Racing Waregem speelde 2 thuiswedstrijden, waarbij politiepersoneel werd ingezet. Gedurende deze thuiswedstrijden van Koninklijke Racing Waregem werden 6 eigen medewerkers ingezet. Ook bij de uitwedstrijden van SVZW werden telkenmale eigen spotters meegestuurd. Tenslotte werd één vriendschappelijke wedstrijd verzorgd tussen twee ploegen, die niet tot de eigen zone behoorden. De eigen capaciteit, nodig voor het voetbalgebeuren, kwam in 2010 neer op 2566 manuren,

Evolutie aantal aanvragen afwezigheidstoezicht

De meeste aanvragen (en derhalve uitgevoerde afwezigheidstoezicht door de politie) doen zich voor tijdens de maanden juli.

zijnde het beheer van thuiswedstrijden van SVZW en KRCW (2097 manuren) en de inzet van de spotters op verplaatsing (469 manuren). Globaal gezien verliepen de thuiswedstrijden rustig.

Afwezigheidstoezicht

Aantal aanvragen afwezigheidstoezicht

Personen, die gedurende lange tijd afwezig of op vakantie zijn, kunnen bij de politie afwezigheidstoezicht

Technopreventie

aanvragen. Gedurende deze periode bezoekt de politie regelmatig de panden. 363 aanvragen resulteerden in

Tijdens het werkjaar 2010 werden 6 preventievoor-

700 bezoeken. Gemiddeld 2 maal worden de woonsten

drachten gehouden en werd er deelgenomen aan 3

bezocht. Ten opzichte van de twee voorgaande jaren

beurzen ter promotie van technopreventie. Daarnaast

is er een daling merkbaar van het aantal aanvragen

werden er 77 technopreventieve adviezen gegeven,

tot afwezigheidstoezicht. De opstoot van de voorbije

waarbij elk technopreventief advies vergezeld was

jaren, door het gebruik van police-on-web lijkt voorbij.

van een advies tot aanbeveling inzake (fiscaal aftrekbare) investeringen in beveiligingen.

53


Aantal gevonden fietsen In 2010 werden in de politiezone Mira 147 fietsen gevonden. Hiervan kwamen een gedeelte terug bij

Politiezone Mira

hun eigenaar terecht. De meerderheid van de fietsen, waarvan de eigenaars onbekend bleven, werden ingevolge gemeentelijke overeenkomsten afgestaan aan de vereniging ‘VELOODS’ en de VZW Mobiel Kortrijk. 54

Evolutie oproepen dienst slachtofferbejegening

Aantal dossiers slachtofferbejegening In 2010 werd 52 maal een slechtnieuwsmelding uitgevoerd door de slachtofferbejegenaars. Dit is een status quo in vergelijking met vorig jaar.

king op (pogingen tot) zelfdodingen of verkeersongevallen.

Reden

Zelfdoding

Natuurlijk

Verdacht

tussenkomst

+ poging

overlijden

overlijden

diefstal

2005 2006 2007 2008 2009 2010

12 14 15 16 13 14

9 3 9 3 9 8

3 6 4 4 4 5

3 0 1 1 2 4

Tussenkomsten slachtofferbejegening

Ongeval

De meerderheid van de tussenkomsten had betrek-

15 13 10 10 15 13

Brand 1 2 0 1 3 1

Zware

Andere 4 2 7 7 6 7


Politiezone Mira

Aantal felicitaties

Opsluitingen

Meer dan 40 felicitaties en dankbetuigingen voor ons

In 2010 werden 167 opsluitingen verricht. Ten op-

korps of voor een individuele medewerker werden

zichte van vorig jaar betekent dit een daling met

schriftelijk overgemaakt in 2010. Vele van deze

bijna 8%.

bedankingen hadden te maken met het dagelijkse reguliere politiewerk tijdens interventies, de wijkwerking, de inzet tijdens de evenementen, het bijstaan van slachtoffers, ‌ . 55


7. RESULTATEN BIJ MEDEWERKERS

Politiezone Mira

Vorming Tijdens het werkjaar 2010 werd door het personeel van de zone 465 interne en / of externe opleidingsmodules van kortere of langere duur gevolgd. Elk personeelslid volgde gemiddeld 3 modules, wat een investering van 8022 manuren vertegenwoordigt. In

56

2010 werd 3,5% van onze netto capaciteit besteed aan opleidingen en vorming. In hoeverre levert de organisatie een toegevoegde waarde voor de medewerkers, qua verwachtingen, inzet en betrokkenheid.


Politiezone Mira

Ziekte In 2010 werden in totaal door alle personeelsleden 1970 ziektedagen opgenomen, dit betekent een daling van ruim 200 dagen ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld betekent dit 13 ziektedagen per personeelslid. Evolutie aantal gevolgde opleidingsmodules

Het absenteïsmecijfer voor 2010 (het aantal ziektedagen en ‘baaldagen’ ten opzichte van het aantal dagen voor alle personeelsleden) bedroeg 3,58%. Ten opzichte van vorig jaar daalde dit percentage met meer dan 1,5%. Het is voor het eerst sinds 2006 dat het absenteïsmecijfer terug daalde.

Evolutie aantal geïnvesteerde manuren

Jaar 2006 2007 2008 2009 2010

Absenteïsmecijfer 3,01% 3,83% 4,51% 5,27% 3,58%

Evolutie totaal aantal ziektedagen

57


3 van de 8 arbeidsongevallen mét arbeidsongeschiktheid werden veroorzaakt door agressie vanwege derden, 2 ongevallen betroffen een val op een gladde

Politiezone Mira

weg, 2 arbeidsongevallen deden zich voor tijdens het aanrijden naar een interventie (zelfde verkeersongeval, waarin beide collega’s gewond werden gewond) en 1 ongeval tijdens een misstap uit een dienstvoertuig

Evolutie gemiddeld aantal ziektedagen per persoon

58

Preventie en bescherming op het werk Tijdens het ‘woon-werkverkeer’ heeft er zich in 2010 geen enkel ongeval voorgedaan. Vorig jaar hadden er zich nog 3 ongevallen voorgedaan. Op de ‘werkvloer’ heeft de daling inzake het aantal ongevallen van vorig jaar zich ook in 2010 verder gezet: waar er zich in 2008 21 arbeidsongevallen en in 2009 18 arbeidsongevallen op de ‘werkvloer’ hadden voorgedaan, hebben er zich in 2010 14 arbeidsongevallen voorgedaan, waarvan 8 met en 6 zonder arbeidsongeschiktheid. Deze arbeidsongevallen resulteerden in 177 dagen arbeidsongeschiktheid, wat een sterke stijging is ten opzichte van het aantal dagen arbeidsgeschiktheid van 2009. Deze stijging werd veroorzaakt door 2 van de 18 arbeidsongevallen, die resulteerden in zeer lange periodes van arbeidsongeschiktheid (respectievelijk 100 dagen en 35 dagen).

Evolutie arbeidsongevallen op de ‘werkvloer’

Tijdens het werkjaar 2010 is er opnieuw een duidelijke daling merkbaar inzake het aantal arbeidsongevallen in vergelijking met de werkjaren 2009 en 2008. Om de arbeidsveiligheid in 2010 te verbeteren of te verzekeren werden volgende maatregelen getroffen: - inenting griep (op vrijwillige basis) - inenting tetanus - inenting hepatitis A + B - jaarlijkse aanvulling verbandkisten - jaarlijkse controle brandblusapparaten - aankoop ‘cold packs’ ten behoeve van de monitoren geweldsbeheersing / schietmonitoren - vernieuwing wagenpark - aankoop nieuwe PC’s


Politiezone Mira

- opfrissing lokaal onthaal Anzegem (Vichte) / dienst maatschappelijke ondersteuning en aankoop nieuw meubilair - opleiding geweldsbeheersing conform GPI 48

Vriendenkring De vriendenkring organiseert jaarlijks een aantal vrijetijdsactiviteiten voor collega’s en familieleden. Zo wordt jaarlijks een gezinswandeling gepland, die dit jaar in

59

de omgeving van Outrijve en Bossuit doorging. Ook werden een tweetal fietstochten en een motortocht georganiseerd, ondersteund door de vriendenkring. Daarnaast gaan een aantal, jaarlijks terugkerende, sociale en culturele acties door, zoals: - 26/02/10 Politiequiz in de Biest te Waregem - 26/03/10 Spinning in het OC te Nieuwenhove - 28/03/10 Paaseierenraap in de Bilkhage te Waregem - 20/05/10 Deelname aan Run For Solidarity (georganiseerd door SSDGPI) - 01/10/10 Hutsepotavond in OC Nieuwenhove in combinatie met de organisatie van het voetbaltornooi ‘Miracup’ - 27/11/10 Sinterklaasfeest voor de kinderen te Zwevegem Knokke - 28/11/10 Herdenking overleden collega’s van de politiezone Een quizploeg uit onze zone nam deel aan quizavonden, onder andere in Spiere – Helkijn, in Brugge en in Deinze. De eigen voetbalploeg (‘Miraboys’) nam deel aan tal van tornooien, zoals het voetbaltornooi van Doornik, Moeskroen, het Luiks spotterstornooi, … .

Korpsfeest Op 19 november 2010 vond voor de zesde maal het korpsfeest plaats. De politiezones Midow, Gavers en Vlas namen een deel van de interventiepermanentie voor hun rekening voor de interventies op de gedeelten van de politiezone die grenzen aan hun grondgebied. Artiesten Dirk Bauters en Vanessa Chinitor verzorgden, tussen de verschillende gangen van de maaltijd door, een show, die een combinatie was van humor en zang.


8. RESULTATEN BIJ DE MAATSCHAPPIJ

Politiezone Mira

Gevolgen Voor iedere klacht werd minstens een informatieopdracht gegeven aan de dienst Intern Toezicht en werd een dossier aangelegd. 6 klachten werd geklasseerd zonder gevolg. 3 dossiers hebben geleid tot het opstellen van werkafspraken met de betrokken personeelsleden. 3 dossiers leiden tot bijsturingen via

60

debriefing, 1 dossiers gaf aanleiding tot een lichte Wat hebben de inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen opgeleverd.

tuchtstraf ‘de waarschuwing’ en 3 dossiers werd afgesloten met de lichte tuchtstraf ‘de blaam’. 2 dossiers zijn nog in behandeling.

Intern toezicht

Tendens In 2010 ontving de dienst intern toezicht 18 klachten

Ten opzichte van 2010 werd een daling van het aan-

tegen politiemensen of het korps in het algemeen.

tal klachtendossiers vastgesteld.

Deze klachten hadden betrekking op de al dan niet vermeende gebrekkige werking van deze personeelsleden zelf of het korps in zijn totaliteit. Deze klachten werden rechtstreeks overgemaakt aan de korpschef of werden aan het korps overgemaakt via het Comité P.

Klachtdossiers tegen politiepersoneel


Politiezone Mira

Briefwisseling 6410 inkomende stukken en 4067 uitgaande brieven of dossiers werden verwerkt. Drie kwart van deze 10477 stukken hadden betrekking op verkeersaangelegenheden (3018), recherche onderzoeken of inlichtingen (786), preventie en veiligheid (761), evenementenbeheer (747), exploten (611), personeelsaangelegenheden en vorming (565), wapens (540), hercontactnames (396), verblijfplaatsen (262), en milieu – aangelegenheden (176).

61


9. RESULTATEN BIJ BESTUUR EN FINANCIERS

Politiezone Mira

62 Bestuur en financiers vormen zich een oordeel over de totale prestatie van de organisatie met de nadruk op het behalen van de strategische doelstellingen, het financiële rendement op het geïnvesteerde vermogen en de kwaliteit van het management.

Criminaliteit 2010 stijging van 17%! Om analyses te maken in verband In 2010 werden 13662 gerechtelijke (zowel aanvan-

met de criminaliteit binnen onze politiezone wordt

kelijke als navolgende) processen-verbaal opgesteld

niet alleen gebruik gemaakt van de cijfers binnen

(exclusief verkeersaangelegenheden) binnen de poli-

onze eigen database, maar worden ook de criminele

tiezone Mira. Dit zijn er 2413 ofwel 20% meer dan in

feiten, die betrekking hebben op onze zone, maar

2009! Daarnaast werden 3155 onbepaalde navolgen-

niet bij ons zijn aangegeven, gebruikt (ANG cijfers).

de processen – verbaal opgesteld. Dit zijn navolgende

Op die manier kan een volledig beeld worden ge-

processen – verbaal, die door onze zone dienden te

schetst van de criminaliteit binnen onze politiezone.

worden opgesteld, terwijl het aanvankelijke feit zich in een ander zone heeft afgespeeld. Veelal zijn dit

Op basis van de ANG cijfers hebben zich in 2010 4160

verhoren van inwoners uit onze zone, die betrok-

criminele feiten binnen de politiezone Mira voorge-

ken waren bij feiten die zich buiten de zone hebben

daan. Dit betekent een daling in vergelijking met het

voorgedaan (als getuige, slachtoffer, dader, etc .. ). In

voorgaande jaar.

aantallen zijn dit er 464 meer dan in 2009 ofwel een


Politiezone Mira

feiten van diefstallen en afpersing. In vergelijking met de voorgaande jaren zet de daling van de diefstallen zich verder, zowel in absolute aantallen als procentueel ten opzichte van de totale criminaliteit. Dagelijks heeft de zone te maken met gemiddeld vier feiten van diefstallen, waarvan één feit van fietsdiefstallen en één inbraak in gebouwen. 15% van alle criminele feiten, gepleegd in de zone, waren feiten van vandalisme en vernielingen. Absoluut is het aantal feiten gedaald, terwijl het procentueel status quo blijft. De meerderheid van de feiten van vandalisme

Evolutie aantal misdrijven

63

hebben te maken met vandalisme op gebouwen en De top 4 van de criminaliteit bestaat uit diefstallen en

voertuigen. Het aantal misdrijven tegen de lichame-

afpersing, gewelddadige misdrijven tegen eigendom-

lijke integriteit is, zowel procentueel als absoluut

men, misdrijven tegen de lichamelijke integriteit en

gestegen. 90% van deze feiten handelen over feiten

milieudelicten. Deze vier fenomenen behelzen samen

van slagen en verwondingen. Milieu – aangelegen-

70% van de totale criminaliteit.

heden maakt 8% van de totale criminaliteit uit,

Bijna 40% van de criminaliteit heeft betrekking op

70% van deze feiten zijn feiten van nachtlawaai en geluidsoverlast.

Soort misdrijf Diefstal en afpersing Gewelddadige misdrijven tegen eigendom Misdrijven tegen lichamelijke integriteit Milieu Verdovende middelen Totaal aantal misdrijven

Criminaliteitscijfers 2010

2007 1779 636 405 107 143 3872

46% 16% 10% 3% 4%

2008 1956 735 414 201 150 4413

44% 17% 9% 5% 3%

2009 1720 41% 643 15% 403 10% 207 5% 164 4% 4228

2010 1612 620 433 322 178 4160

38% 15% 10% 8% 4%


Verkeersongevallen 2010 PZ MIRA met stoffelijke schade met gewonden met alcohol met vluchtmisdrijf

2003 1426 1084 76% 342 24% 115 8% 432 30%

2004 1399 1050 75% 349 25% 105 8% 447 32%

2005 1269 940 74% 329 26% 115 9% 389 31%

Politiezone Mira

2006 1356 1020 75% 336 25% 159 12% 452 33%

2007 1280 939 73% 341 27% 127 10% 464 36%

2008 1456 1085 74% 371 26% 163 11% 481 33%

2009 1398 1079 77% 319 23% 144 10% 514 37%

2010 1410 1116 294 139 425

Evolutie verkeersongevallen

In vergelijking met vorig jaar kende het aantal 64

verkeersongevallen een minime stijging van 1%. Het aantal letselongevallen daarentegen daalde met ruim 8% ten opzichte van vorig jaar en met meer dan 20% ten opzichte van 2008. Nooit eerder waren er zo weinig letselongevallen sinds het ontstaan van de politiezone Mira !

Evolutie verkeersongevallen met alcohol en vluchtmisdrijf

Kantschriften 2010 Kantschriften zijn gerechtelijke opdrachten, uitgaande van de gerechtelijke overheid. In 2010 werden door onze politiezone 10607 kantschriften verwerkt, een stijging met 7% ten opzichte van vorig jaar, Evolutie verkeersongevallen

waarbij de stijgende tendens van het aantal opgemaakte kantschriften verder gezet wordt.

79% 21% 10% 30%


Politiezone Mira

1722 kantschriften waren APO-dossiers, dossiers waarbij de navolgende onderzoeksopdrachten niet uitgevoerd worden door het korps, waar de aanvankelijke vaststellingen werden gedaan, maar naar korpsen uit naburige politiezones of zelfs arrondissementen om het dossier te kunnen vervolledigen alvorens over te maken aan het parket. Jaarlijkse evolutie kantschriften

Aard van de kantschriften

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Betekening van gerechtelijke stukken

1301

1227

1325

1442

1515

1729

1867

2449

Voortgezet operationeel gerechtelijk onderzoek

2296

1579

1412

1367

1505

1836

2122

2137

Verkeersongevallen en –inbreuken

1816

1922

1465

1567

1906

1949

2278

2072

APO – opdrachten

14

737

922

787

994

1200

1667

1722

Herinneringen

1012

941

452

470

464

511

575

577

Teruggave van stukken

149

172

144

189

218

175

250

276

Inlichtingen

334

352

250

189

156

257

177

150

Opvolging van voorlopige /

34

27

15

42

41

54

91

127

Kennisgeving

66

72

53

74

47

79

75

94

Wapens

8

0

31

64

200

130

79

90

Voegen van inlichtingsbulletins

2317

2637

821

57

101

113

88

81

Aanmaningen

378

257

530

390

184

158

64

77

Nationaliteitskeuze

0

0

15

56

63

41

53

50

Verhoren (niet-gespecificeerde)

215

105

106

138

89

48

52

46

Verzoeken om eerherstel of genade

60

77

81

53

62

54

55

39

Moraliteitsonderzoeken

37

28

37

33

30

47

32

34

Andere

729

604

689

594

401

475

374

586

Totaal

10766

10737 8348

7512

7973

8856

9899

10607

(verhoren en voorgezet onderzoek)

voorwaardelijk in vrijheid gestelde personen

(Boete, Minnelijke schikking, OI, gerechtskosten,…)

Gerechtelijke opdrachten

65


Bijna 15 000 overtredingen inzake snelheid werden in

Uitvoering actieplannen 2010

2010 vastgesteld binnen de politiezone Mira. Daarnaast Zonaal actieplan verkeer

werden ruim 1600 inbreuken tegen de gordel, meer dan

In het zonaal actieplan verkeer werden volgende

800 parkeerovertredingen en ruim 800 overtredingen

prioritaire thema’s opgenomen: alcohol / drugs, snel-

tegen verkeerdelijk gsm gebruik vastgesteld.

heid, gordel, zwaar vervoer en pakeren. In onder-

Politiezone Mira

staande tabel zijn de inspanningen (manuren) van de politiezone Mira terug te vinden op de verschillende thema’s van het zonaal actieplan verkeer. Dit betekent evenwel niet dat aan thema’s, die niet expliciet worden opgenomen in het actieplan verkeer 66

(zoals gsm, lichten, rijbewijs, … ), geen aandacht

Evolutie aantal geverbaliseerde verkeersovertredingen

wordt besteed. Deze thema’s zijn opgenomen in de reguliere verkeerspatrouilles. Thema’s Snelheid bromfietscontroles met interceptie zonder interceptie Gordel Alcohol / drugs in het verkeer weekend week Zwaar vervoer Parkeren

Manuren 1768u 281u 617u 870u 1718u 2525u 1177u 1348u 1137u 261u

Inzet actieplan verkeer

In 2010 werden binnen de zone meer dan 22 000 verkeersovertredingen opgesteld, 17780 met een onmiddellijke inning, 1533 met een PV van waarschuwing en 2689 met een klassiek proces-verbaal. Ten opzichte van 2004 betekent dit meer dan een verdubbeling van het aantal geverbaliseerde verkeersovertredingen.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Onmiddellijke inning

10426 14320 15421 15646 17404 17780

Proces – verbaal

3556

2134

2899

2647

3246

2689

Proces

1290

1156

1490

1270

1482

1533

verbaal van waarschuwing

Geverbaliseerde verkeersovertredingen

Elk jaar worden steeds meer inspanningen geleverd inzake alcoholcontroles. Het afnemen van 2 ademtesten tijdens elke interventieshift werd verder uitgevoerd, om een sterke 24 - uren pakkans te creëren naar alcohol, zodat een bestuurder ten allen tijde een ademtest kan opgelegd worden. In de loop van 2009 werd hiermee gestart, in 2010 werd dit het ganse jaar door uitgevoerd. Daardoor zijn het aantal ademtesten gestegen met meer dan 30% in 2010 in vergelijking met 2009, zodat op jaarbasis meer dan 7700 ademtesten werden afgenomen in 2010. Dit betekent dat dagelijks gemiddeld 20 ademtesten worden afgenomen binnen de politiezone Mira.


Politiezone Mira

Evolutie aantal gecontroleerde bestuurders

Door de geleverde inspanningen zijn de alcoholpercentages in 2010 verder gedaald. Het totaal aantal bestuurders dat een ontoelaatbaar alcoholgehalte ver-

Jaar

Gecontroleerde

Zware

% zware

voertuigen

overtreding

overtreding

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

3470 14186 50696 65650 136858 132117 145025 160927

414 1581 3727 3915 5630 4021 4055 4424

11,93% 11,14% 7,35% 5,96% 4,11% 3,04% 2,80% 2,75%

2009

140234

5390

3,84%

2010

130568

5124

3,92%

Aantal passanten en overtreders bij bemande snelheidscontroles

toont (alert en positief) bedroeg in 2010 nog 6,7% van

67

de gecontroleerde bestuurders, terwijl het percentage bestuurders dat positief blies 4,9% bedroeg.

Evolutie snelheid (bemand)

De onbemande camera’s controleerden 4.825.704 voerEvolutie ontoelaatbaar alcoholgehalte

tuigen op snelheid en rood licht negatie. Hierbij werden 3152 snelheidsovertredingen geregistreerd, waarvan

Sinds 2006 wordt ook een striktere opvolging gedaan

416 een zware snelheidsovertreding begingen. 304

van de richtlijn, dat er bij elk ongeval een alcoholtest

bestuurders (ofwel 0,01%) negeerden het rood licht.

dient te worden afgenomen. Maandelijks worden deze cijfers bekeken en waar nodig bijgestuurd. Ge-

Jaar

Gecontroleerde

Zware

% zware

middeld wordt in 70% tot 80% van de ongevallen een

voertuigen

overtreding

overtreding

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1285132 4798721 6467109 6155923 5242572 5 039 294 4 825 704

383 831 3081 1373 870 495 416

0,03% 0,02% 0,05% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01%

ademtest opgelegd. Ruim 470 controle uren bemande snelheidscontroles werden uitgevoerd. In totaal begingen 13 837 bestuurders (of 10%) een snelheidsovertreding. 5124 hiervan begingen een zware overtreding. Ten opzichte van 2009 betekent dit een status quo.

Aantal passanten en overtreders bij onbemande snelheidscontroles


Zonaal actieplan eigendomsdelicten Het zonaal actieplan eigendomsdelicten bestond uit een luik diefstallen uit/van voertuigen én gebouwen en een luik fietsdiefstallen.

Politiezone Mira Evolutie snelheid (onbemand)

Zonaal actieplan drugs en hormonen

In beide actieplannen worden aspecten van preventie, repressie en nazorg behandeld. Inzake preventie worden preventievoordrachten en technopreventieve adviezen verstrekt. Repressie wordt verzorgd door snel in te spelen wanneer zich fenomenen voordoen binnen in de zone. Nazorg wordt verleend door het aanbieden van herbezoeken en technopreventieve

68

adviezen bij de slachtoffers.

De nadruk van het actieplan drugs en hormonen werd gelegd op een informatiegestuurde aanpak. Die aanpak dient gebaseerd te zijn op informatie (pv’s, meldingen, informatierapporten, … ). Een belangrijk item daarvan was het gebruik van informatierapporten (Rir’s). In vergelijking met 2009 zijn er één derde meer informatierapporten opgesteld en ten opzichte van 2008 is het aantal zelfs vervijfvoudigd. Daarnaast werden voor 418 manuren geïnvesteerd in het actieplan drugs en hormonen, waarvan 255 manuren in effectieve terreincontroles.

Aantal hercontactnames slachtoffers

In totaal werd 626 manuren besteed aan het actieplan eigendomsdelicten in 2010. Deze manuren werden verdeeld onder (bijkomende) nachtpatrouilles, het uitvoeren van afwezigheidstoezicht en technopreventie. Het aantal alarmmeldingen kenden, net als in 2009, een gevoelige stijging.

Evolutie aantal informatierapporten inzake drugs


Politiezone Mira ALARMMELDINGEN PZ Mira

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Inbraakalarm gebouwen

158

114

132

126

151

151

160

166

Hold-upalarm

14

11

33

38

39

42

38

63

Onbepaald

19

13

18

30

47

33

63

51

Vals alarm

0

0

10

11

12

15

17

30

Agressiealarm

28

32

38

24

15

11

10

16

Brand

11

8

11

14

14

10

40

53

Brandkastalarm

3

0

3

0

0

6

3

5

Gezondheid

0

0

2

3

1

3

2

2

Gas

1

2

1

1

1

1

2

0

Inbraakalarm voertuigen

4

0

2

4

1

0

2

1

Politiealarm

1

0

0

1

5

0

1

0

Type Seveso alarm

0

0

0

1

0

0

0

0

TOTAAL aantal alarmmeldingen

239

180

250

253

286

272

338

387

PV’s ingevolge valse alarmmelding

40

71

61

31

42

63

48

72

Alarmmeldingen

Zonaal actieplan vandalisme

Capaciteitsbesteding 2010

In 2010 concentreerde het actieplan vandalisme zich op het weekendvandalisme. Hierbij werd er gestreefd

Operationeel personeel

naar een daling van het weekendvandalisme. 527 manuren werden besteed aan het zonaal actieplan

Binnen

vandalisme, waarvan 457 manuren werd besteed aan

Kostenposten

overlastpatrouilles, waarbij ook de vandalismegevoelige locaties werden bezocht.

Capaciteit

Nominaal

Administratie 44100,75 PV 20650,89 Onthaal 15635,44 OGP / Postoverste 11315,4 Opleiding 7252,31 Vergadering 5893,59

42,1% 19,7% 14,9% 10,8% 6,9% 5,6%

Totaal

100%

104 848,38

Capaciteitsbesteding operationeel personeel (binnen) Evolutie maandelijks aantal feiten van weekendvandalisme

%

69


Burgerpersoneel Buiten

Capaciteit

Kostenposten

Nominaal

%

Kostenposten

Nominaal

%

Interventie Uitvoeren kantschriften Verkeersopdrachten Openbare orde (lokaal) Gerechtelijk onderzoek Wijkwerking Public Relations Openbare orde (buiten zone) Preventie Patrouille Zonale actieplannen Slachtofferbejegening Totaal

44301,63 12374,78 10448,28 6722,88 6223,36 5920,28 2041,66 1477,01 1348,42 1160,84 1132,77 574,05 93725,96

47,3% 13,2% 11,1% 7,2% 6,6% 6,3% 2,2% 1,6% 1,4% 1,2% 1,2% 0,7% 100%

Administratie Logistiek Onthaal Vergaderingen Opleiding Slachtofferzorg Public relations Buiten Totaal

25967,73 3258,15 2188,73 938,6 769,2 428,74 302,04 65,5 33918,69

76,4% 9,6% 6,5% 2,8% 2,3% 1,3% 0,9% 0,2% 100%

Politiezone Mira

70

Capaciteit

Capaciteitsbesteding burgerpersoneel

Om de volledige capaciteitsbesteding van het korps te bekijken dient de capaciteitsbesteding van het opera-

Capaciteitsbesteding operationeel personeel (buiten)

tioneel en burgerpersoneel samen te worden bekeken

Eén derde van de totale capaciteit van het operatio-

en wordt het administratief werk opgenomen binnen

neel kader werd besteed aan administratie (inclusief

de functie, waarvoor het werd geleverd. Het verlenen

pv’s), en één vijfde aan interventies op het terrein.

van noodhulp vraagt één kwart van de capaciteit, terwijl één vijfde wordt besteed aan de lokale opsporingen (lokaal onderzoek). De functie verkeer behelst 13% van de capaciteit. Functie Noodhulp Lokale opsporingen / Kantschriften Verkeer Management van medewerkers Onthaal Openbare orde / Bestuurlijke politie Strategie en beleid Wijk Management van middelen Slachtofferbejegening Totale capaciteit

Capaciteitsverbruik operationeel politiepersoneel

Capaciteitsbesteding korps 2010

% 26,83% 20,45% 12,89% 10,05% 8,69% 7,87% 4,63% 4,07% 3,12% 1,40% 100,00%


Politiezone Mira Overuren Door het operationeel kader werden in 2010 gezamenlijk 14070 overuren gepresteerd. Ten opzichte van vorig jaar is dat een daling van 2664 uren.

71

Evolutie overuren

Evolutie overuren


Blauw op straat

Per 1 november 2009 werd overgestapt naar een nieuwe, meer verfijnde kostenboeking. Hierdoor werden kostenposten toegevoegd en werd het korps gesensi-

Politiezone Mira

biliseerd naar een nog betere en correctere kostenboeking. Gedurende de maanden november / december 2009 bedroeg het blauw op straat 31%. Indien we dit percentage als nieuwe nulmeting voor de toekomstige evolutie van blauw op straat bekijken betekent dit een stijging met 2% !

72 Bruto blauw op straat 2007 2008 2009 Jan/Okt '09 Nov/Dec '09 2010 37% 36% 34% 34% Blauw op straat 2010 (bruto)

Om het percentage blauw op straat te berekenen, gebruiken we onze geautomatiseerde tijdsregistratie. De verschillende kostenposten worden in 5 grote categorieĂŤn ingedeeld: onbeschikbaarheden (onder andere verlof, schorsing, syndicale activiteiten, medische afwezigheden, bloedgeven, detachering), binnendienst (administratie, opleiding, wachtdienst OGP, dispatching, administratie, PV, vergadering), onthaal, anoniem (gerechtelijk onderzoek), blauw (dit zijn de zichtbare buitendiensten, zoals interventiedienst, ordediensten binnen de zone, wijkdienst, verkeersdiensten, kantschriften, uitvoering zonale actieplannen en patrouille). In 2010 bedroeg het (bruto) blauw op straat 33%. Ten opzichte van 2009 betekende dit een daling met 1%.

Evolutie blauw op straat (bruto)

31%

33%


Politiezone Mira

Naast een berekening van het percentage blauw op straat op basis van de bruto capaciteit (dus met onbeschikbaarheden) kan ook een verdeling van onze netto capaciteit worden gemeten, dus zonder rekening te

Bruto blauw op straat 2007 2008 2009 Jan/Okt ‘09 Nov/Dec ‘09 2010 47% 46% 45% 46%

42%

43%

houden met de onbeschikbaarheden. 46% van onze prestaties worden geleverd op het terrein. Hiervan zijn 43% zichtbaar blauw binnen de zone en 3% anoniem. Van de 54% binnendiensten wordt 8% besteed aan het onthaal en 46% aan binnendiensten. Ten opzichte van het volledige jaar 2009 is er een daling met 2% 73

vast te stellen van het blauw op straat. Als we het netto percentage blauw op straat echter afmeten aan de nulmeting van november / december 2009 krijgen we een stijging met 1%!

Evolutie blauw op straat (netto)

Blauw op straat 2010 (netto)


10. VERBETEREN EN VERNIEUWEN

Politiezone Mira

74

In welke mate plant de organisatie de ontwikkeling en doorvoering van aanpassingen of verbeteringen.

Beleid Een aantal van de actieplannen 2011 zullen uitgewerkt worden op een kleinschaliger niveau en resultaatgerichter. Actieplan verkeer 2011 De 5 grote prioritaire thema’s van het actieplan verkeer 2010, snelheid, alcohol/drugs in het verkeer, gordel en zwaar vervoer, parkeren worden behouden, net als de diverse doelstellingen (zowel intern als de BIVV doelstellingen) en de 50% verdeling naar gemeentewegen / gewestwegen.

Actieplan drugs en hormonen 2011 Het actieplan 2011 zal gericht zijn op de aanpak van de ‘kleinere’ drugsdossiers. Terwijl de grote dossiers worden aangepakt door de lokale recherche, zullen ‘kleinere’ dossiers aangepakt worden door projectteams. Dit zijn teams, samengesteld uit het volledige korps, die een aantal taken ter ondersteuning van de lokale recherche zullen uitvoeren.


Politiezone Mira

Actieplan eigendomsdelicten 2011

Logistiek en communicatie

Het actieplan eigendomsdelicten zal zich in 2011 sterk richten op de aanpak van de fietsdiefstallen.

2011 wordt een mijlpaal inzake de verdere digitali-

Inzake de aanpak van de diefstallen uit/van voer-

sering van het korps, met de inwerkingtreding van

tuigen en de inbraken in gebouwen zal volledige

het digitaal archief en het ECM (Enterprise content

medewerking worden verleend aan de overkoepe-

management) platform, waarbij alle mogelijke infor-

lende projecten, die georganiseerd worden vanuit

matie op één platform zal terug te vinden zijn

het gerechtelijk arrondissement.

Actieplan vandalisme 2011 In navolging van het project ‘Holstraat- Gezellestraat’ zullen een aantal zeer concrete overlast en vandalismegevoelige locaties worden aangepakt.

75


jaarverslag politiezone mira 2010 V.U: Hoofdcommissaris Jean-Pierre Coudenys, korpschef Politiezone Mira PZ 5457 Schakelstraat 2 8790 Waregem tel. 056/60路67路00 fax. 056/62路67路11 e-mail: korps@pzmira.be website: www.pzmira.be


Jaarverslag 2010  

Jaarverslag 2010 politiezone mire

Jaarverslag 2010  

Jaarverslag 2010 politiezone mire