Van afval tot grondstof

Page 1


van afval tot grondstof

Vroeger was het anders Hier op het platteland, op den buiten, zien we mensen de gezeefde as uit hun Leuvense stoof wegbrengen naar het wegeltje in de achtertuin. Van voren naar achteren, van achteren naar voren. Zo krijgt het pad stilaan de broodnodige verharding om zowel in zomer- als wintertijd, bij droog en nat weer, beloopbaar te blijven. Veel afval is er niet, want die oude Leuvense kachel verbrandt wel wat. Voor het dagelijks aanmaken van het vuur komen de weinige papier- en kartonresten samen met wat houtafval en alles wat ook maar enigszins brandbaar is, goed van pas. Geregeld worden oude kleren en vodden aan huis opgehaald door de plaatselijke voddenraper. Ze worden aan de deur gewogen met een hengsel, een eenvoudig handweegtoestel en de vrouw des huizes krijgt er nog wat voor. Hetzelfde gebeurt met de restjes oud ijzer die men zorgvuldig opspaart. Zelfs voor de gedroogde konijnenvellen komt er af en toe wel een opkoper langs. Dit alles tegen een kleine maar niet te versmaden vergoeding. Groenafval en etensresten zijn er nauwelijks. Mensen eten hun bord leeg en wat soms toch nog overblijft, gaat naar kippen, konijnen en andere huisdieren. Aardappelschillen zijn goed om in de namiddag de gloeiende kolen te bedekken en het vuur in de kachel aan te houden tot tegen de avond. Pas dan krijgt het kacheltje opnieuw wat verse kolen, klaar voor het opwarmen van de prakkies van ‘s middags voor het avondeten. Gebroken potten en glazen en af en toe wat lege conservenblikken zijn er nog niet zoveel. Wat er wel is, wordt dan meestal nog ondergespit in de grond, om later, bij één of andere klus weer te worden opgegraven. Maar niet alles kan ter plaatse worden gedumpt. Al vroeg ontstonden er zowel in de gemeenten als in de stad huisvuilophalingen. Wekelijks zetten de mensen er hun afval op straat in oude wastobbes en komt de vuilniskar langs om de afvalresten weg te halen. De oude gegalvaniseerde wastobbes doen net zolang dienst tot de bodem er helemaal uitvalt. Dan reizen ze op die bewuste dag mee met de rest van het afval, de vuilniskar op, naar het stort. Straten en steegjes worden afgedweild, eerst met paard en kar, later komen er tractoren en vrachtwagens gevolgd door de huidige gesofisticeerde ophaalwagens. Lage weilanden, omwallingen, verlaten kleigroeven en uitgravingen van zandwinningen worden er met de afvalresten opgevuld. Die afvalbegraafplaatsen krijgen al-

lerlei typische volksnamen als ‘t stort, de vuilnisbelt, de vette kaaie enz. Als kind spelen we op de vette kaaie (de scavengers van de streek van de jaren 1950 …), we kunnen er vuurtje stoken en vinden er dingen van mensen – soms haal je er nog iets uit dat bruikbaar is. Het vernikkeld potje dat we ooit mee naar huis brachten, heeft nog jaren gediend als scheerpotje voor vader. Het was onbewust, maar een eerste vorm van recyclage was alvast geboren. Hier en daar had elke gemeente en stad wel een plaats waar ze hun afval konden dumpen. De streek werkt hard en de welstand steekt de kop op. Winkelrekken worden steeds meer gevuld en we consumeren. Heel snel komt er altijd meer afval en de beschikbare opvulbare ruimtes geraken geleidelijk aan vol. Het afval krijgt steeds meer een geurtje; organische stoffen, plastic en brandbare materialen beginnen stilletjes aan een opmars. De hoeveelheden nemen angstwekkend toe, zowel in volume als in gewicht. Het minste dat men kan zeggen is dat naarmate de tijd vordert, de interesse in een vuilnisbelt zowel bij de politici als bij de bevolking snel afneemt. En toch moeten er oplossingen komen - een niet te onderschatten opdracht voor de beleidsmakers, de politici op gemeentelijk, provinciaal, nationaal en internationaal niveau. Het zal heel wat tijd, moeite en geld kosten. In dit werk, over veertig jaar Imog, zien we hoe de streek met zijn politici en de bevolking geprobeerd heeft er iets beters van te maken, zodat men ook in de toekomst hierop terug kan kijken.

Er is veel werk, hoog tijd dus om er aan te beginnen Burgemeesters Lambrecht en Lanneau zijn de voortrekkers In de naoorlogse jaren en het begin van de jaren 1950 werd heel wat stortruimte gebruikt voor de opruiming van de ruïnes van het oorlogsgeweld. Tegen het einde van de jaren 1960 raken de beschikbare plaatsen in de regio waar nog kan worden gestort, snel en zeker opgevuld. De economie neemt alsmaar toe en bedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond. De welstand en de koopkracht stijgen, samen met de werkgelegenheid. Het aan-

19


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

bod aan gebruiks- en verbruiksgoederen neemt steeds sneller toe en de afvalhoeveelheden van bedrijven en gezinnen stijgen angstwekkend. Er kan nu kwistig worden omgesprongen met water want er komt kraantjeswater. Zuinig omspringen met regenwater en putwater is absoluut niet aan de orde. Ligbaden zijn in en wassen gebeurt stilaan meer met automatische wasmachines, echte waterverslinders, maar geen nood want het water is spotgoedkoop, het is gemakkelijk, het werkt. Tot dan toe waren onze vlasroterijen misschien wel de grootste watervervuilers van de streek, en ook stank was navenant, maar niemand die er ooit om klaagde, de vlasbedrijven verschaffen namelijk werk en ze brengen eten op tafel. Er is geen andere keuze. Maar stilletjes aan kwijnen ze weg omwille van wijzigende marksituaties en worden ze vervangen door metaalverwerkende- en textielbedrijven. Het waterverbruik en de -vervuiling nemen angstwekkend toe. Geleidelijk aan komen onze beleidsmensen tot het besef dat het zo niet verder kan en dat er dringend initiatieven dienen te worden genomen om één en ander nog tijdig in goede banen te kunnen leiden. IJveren naar milieuvriendelijke en economisch verantwoorde oplossingen worden beleidsopties met hoge prioriteit. In Zuid-West-Vlaanderen zijn de politici zich meer dan bewust dat het hoog tijd wordt om er iets aan te doen. Als stad aan de Leie wordt Kortrijk met zijn toen ruim 42.000 inwoners al snel geconfronteerd met het verhaal van huisvuil en vuil water. Haar stortplaatsen raken snel vol en men ziet de Leie zienderogen veranderen van kleur. Het is tijd om in actie te treden. Van hogerhand werkt men langzaam maar zeker aan de tot dusver onaangepaste wetten inzake afvalwater en afval. Iedereen blijkt bezig te zijn maar het is een probleem van moed en daadkracht (wie zal het doen) en vooral van financiering (wie zal dit betalen)? Burgemeester Lambrecht van de stad Kortrijk neemt het initiatief. Hij geeft zijn medewerkers de opdracht één en ander te analyseren en te onderzoeken. Zij laten zich omringen door de betrokkenen van de diverse diensten en de technische commissie krijgt vorm. Deze is aanvankelijk samengesteld uit volgende leden: Etienne Blondeel, provinciaal ingenieur van de technische diensten der wegen te Kortrijk, André Desmet, stadsingenieur Harelbeke, Fernand Vanwalleghem, stadsingeni-

20

eur Kortrijk, Willy Lapere, burgerlijk conducteur, Eric Kemp, Ere-stadsconducteur Kortrijk en Sigfried Devroe, stadsconducteur Kortrijk. Ook de andere gemeenten uit de regio worden zienderogen met dezelfde problemen geconfronteerd. Het lijkt al snel duidelijk dat er hier een taak is weggelegd voor een vereniging van gemeenten waarbij ze de krachten bundelen in één organisatie, een intercommunale, die met ruime initiatieven kan omgaan. Om economische redenen zal vooral voldoende schaalgrootte hier belangrijk zijn. Hiervoor beschikken gemeenten over de mogelijkheid om zich te verenigen in een intercommunale. Een intercommunale is een vereniging van gemeenten die onderworpen is aan een regelgeving die van hogerhand is vastgelegd. Zo’n organisatie heeft haar eigen doelstellingen. Voor de dagdagelijkse werking kan een beroep worden gedaan op externe specialisten, technici en eigen personeel. Ze wordt beheerd vanuit een Raad van Beheer die regelmatig zal samenkomen voor het nemen van beslissingen die moeten leiden tot het bereiken van de vooropgezette doelstellingen. Het College van commissarissen zal toezicht houden op de financiën. Burgemeester Lambrecht kan al snel rekenen op heel wat belangstelling van enkele collega’s burgemeesters uit de naburige gemeenten (Deerlijk, Harelbeke, Heule, Kuurne, Ooigem en Zwevegem). Op 21 september 1967 is er in de schepenzaal van het stadhuis te Kortrijk een uitgebreide vergadering. De gemeenten Deerlijk, Harelbeke, Heule, Kortrijk, Kuurne, Ooigem, Zwevegem, Aalbeke, Bissegem, Gullegem, Lauwe, Marke en Moorsele zijn hierop uitgenodigd. Deze vergadering wordt voorgezeten door Jozef Lambrecht, burgemeester van Kortrijk. Naast vertegenwoordigers van de eerste zeven gemeenten zijn aanwezig: Fries Bijttebier, (schepen van openbare werken), Hendriek Caveye (stadssecretaris Kortrijk), Fernand Vanwalleghem (stadsingenieur Kortrijk), Eric Kemp (Ere-stadsconducteur Kortrijk) en Remi Duynslaeger (afdelingschef Kortrijk). De gemeentebesturen van de eerste zeven gemeenten hebben intussen reeds in hun gemeente met een raadsbesluit goedkeuring verleend aan de ontwerpteksten van de statuten en principieel beslist tot toetreding tot een op te richten intercommunale, het latere Imog. Kortrijk zal aanvankelijk de last op zich nemen voor de administratieve


van afval tot grondstof

afhandeling van de acties voor de oprichting van Imog en notaris Maertens zal de oprichtingsakte verlijden. De eerste mandaten van beheerder en commissaris die later zullen worden ingenomen door gemandateerden uit de gemeenten (raadsleden of externen), worden vastgelegd. Gemeenten inwoners

beheerders

commissarissen

4 1 1 1 1 1 1

2

Kortrijk Deerlijk Harelbeke Heule Kuurne Ooigem Zwevegem

45.310 9.768 17.981 9.459 12.228 2.593 11.534

1 1

De heer Van Schaeren laat opmerken dat het doel van Imog tweeledig is: 1° de rioolwaterzuivering en 2°de huisvuilverwerking. Hij trekt de aandacht voor de grote investeringsen exploitatiekosten in verband met rioolwaterzuivering en deelt mede dat de nieuwe wet op de rioolwaterzuiveringsinstallaties zo goed als afgehandeld is en klaar is om ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Kamer. Hierdoor zou goedkeuring van de Imog-statuten mogelijk zijn via een Koninklijk besluit (KB) en zou de mogelijkheid openblijven voor Imog om naderhand de afvalwaterzuivering links te laten liggen en zich te beperken tot huisvuilverwerking. Imog zal na het verschijnen van de wet kunnen oordelen of het al dan niet gewenst is wijzigingen in die zin aan te brengen aan haar statuten te wijzigen in verband met uitbreidingen van haar werking tot rioolwaterzuivering. (sic)

1

Gilbert Maertens, gemeentesecretaris van Kuurne, wordt aangesteld als secretaris van de vereniging. Remi Duynslaeger wordt secretaris van het College van commissarissen en de Technische commissie wordt behouden. Vanaf heden krijgt ze de opdracht om haar taak verder te zetten, die zal erin bestaan om onder meer studies uit te voeren en in te staan voor de nodige voorlichting en raadgevingen aan de Raad van Beheer. Als minimum kapitaal wordt voorzien in 10.000.000 fr. Elke toegetreden gemeenten onderschrijft 100 fr. per inwoner. Op 27 november 1968 is er een belangrijk overleg op het kabinet van de heer burgemeester van Kortrijk en aanwezig waren: Jozef Lambrecht, burgemeester, Hendriek Caveye, stadssecretaris, de heer Van Schaeren, adjunctadviseur Binnenlandse Zaken, Fernand Vanwalleghem, stadsingenieur Kortrijk, Sigfried Devroe, stadsconducteur Kortrijk, Eric Kemp, commandant brandweer Kortrijk en Remi Duynslaeger, afdelingschef en verslaggever. In het verslag van dit overleg vinden we volgende teksten terug: (…) Doel van de bespreking is het oppuntstellen van de definitieve teksten van de statuten en het inwinnen van cijfermateriaal in verband met de kostprijs voor het bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallaties, collectoren, huisvuilverwerking, werkings- en exploitatiekosten, raming van het aandeel van de deelnemende vennoten, e.a.

De vertegenwoordigers van Stad Kortrijk zijn hier niet optimistisch over en dringen aan op een compromis waarbij Imog in zijn doelstellingen naast afvalverwerking ook afvalwaterzuivering opneemt, maar dit doet onder het beding dat er met de studies van afvalwaterzuiveringsinstallaties en collectoren geen aanvang wordt gemaakt binnen de termijn van één jaar na de datum van de oprichting. De teksten van de ontwerpstatuten worden verder afgewerkt. Imog zal deze teksten laten goedkeuren in zijn zitting van de Raad van Beheer. Op deze basis zal het departement van Binnenlandse Zaken een KB treffen houdende goedkeuring van de statuten. (Einde verslag 27 november 1968, Duynslaeger Remi)(sic). Uit het verslag blijkt dat Imog van bij de aanvang sowieso het globale afvalprobleem en het probleem van afvalwater wil aanpakken. Maar van hogerhand werkt men aan afzonderlijke structuren voor het afvalwaterbeleid, vandaar de opmerking van de heer Van Schaeren rond de doelstellingen in de statuten. Want vergeten we niet dat de statuten ook door de hogere overheid zullen moeten worden goedgekeurd. Door een passende keuze van de teksten in de statuten zou Imog naast initiatieven omtrent afval aanvankelijk ook wel initiatieven kunnen nemen rond afvalwater om deze later te kunnen doorgeven aan een andere organisatie.

21


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

1969 Imog wordt boven de doopvont gehouden Huisvuilproblematiek is niet alleen een probleem van de regio Zuid-West-Vlaanderen maar van de ganse provincie en van het ganse land. Het zijn vooral de dichtbevolkte regio’s die het eerst geconfronteerd worden met een gebrek aan ruimte voor stortplaatsen. Op dat ogenblik, eind jaren 60, is het afvalprobleem in hoofdzaak een volume- en ruimteprobleem, en daarom gaat men overal op zoek naar systemen die afval neutraliseren en het volume reduceren. Om één en ander te structureren, wordt er ook op provinciaal niveau gewerkt. Op dinsdag 10 juni 1969 is er op het stadhuis van Kortrijk een consultatievergadering op initiatief van het Provinciaal Gouvernement van West-Vlaanderen onder het voorzitterschap van Piet Monballieu, Bestendig Afgevaardigde van de provincie West-Vlaanderen. Hij deelt mede dat in opdracht van de provincie door de intercommunales voor streekontwikkeling Leiedal en WITAB een studie wordt gemaakt over Huisvuilverwijdering en -verwerking. De provincie zou worden ingedeeld in 10 sectoren met elk een volwaardige economische werking. Binnen elke sector zou één huisvuilverwerkingsinstallatie kunnen worden gebouwd. De sector Kortrijk omvat de volgende gemeenten: Gullegem, Heule, Kuurne, Hulste, Bavikhove, Bissegem, Harelbeke, Marke, Aalbeke, Rollegem, Bellegem, Zwevegem, Beveren-Leie, Deerlijk, Ooigem en Kortrijk zelf. Op de vergadering licht de heer Thienpont, hoofdingenieur-directeur bij de Dienst aanverwante technieken op het Ministerie van Volksgezondheid, toe dat men de inzameling van huisvuil omwille van de hoge investeringen en de productiviteit intercommunaal dient aan te pakken. Gemeenten uit de Imog-regio die nu niet aansluiten, zullen dit later moeten doen wat voor hen uiteindelijk een duurdere optie zal blijken. Zij die over voldoende ruimte beschikken voor tenminste 20 jaar stortgelegenheid, zullen door het Ministerie worden aangeraden om op die plaatsen het huisvuil te storten. Dit houdt in dat er een oppervlakte van 20 à 30 ha nodig is met een opvulling van 2 à 3 meter, en dit voor een regio van 40.000 à 75.000 inwoners. De kostprijs voor deze methode wordt geraamd op

22

180 à 300 fr. per ton. Verbranding van huisafval is te verkiezen boven verkleinen en composteren, maar is ook de duurste optie. Vanaf nu zullen er voor elke intercommunale keuzes moeten worden gemaakt over de aard van de verwerking en alles wat er mee samen gaat. Bij Imog fixeert men zich nogal snel op de verbranding van het afval omdat hierdoor vooral het volume wordt aangepakt, terwijl men ook mogelijkheden ziet voor het verwerken van de resten uit de verbranding, namelijk de assen uit de ovens. Een technische commissie start een onderzoek inzake de inzamelingen en de recipiënten. Het inzamelen van zakken veroorzaakt minder lawaai en levert in vergelijking met een systeem van vuilnisbakken een kostenbesparing op van 30%. Papieren zakken zijn te verkiezen boven plastic zakken omdat deze laatste bij verbranding – door chemische werking – onderdelen van de verbrandingsinstallatie zouden kunnen aantasten. Anderzijds is er, bij huisverwarming op kolen, mogelijk brandgevaar omwille van nog smeulende as in de huisvuilzakken, hoewel het hier geen verschil uit maakt of er papieren dan wel kunststofzakken worden gebruikt. Voor het inschatten van de capaciteit van een mogelijke afvalverwerkingsinstallatie wordt rekening gehouden met de aangroei van de bevolking en de economische ontwikkeling. Gebaseerd op de verwachte evolutie van de afvalhoeveelheden zijn er volgens de subsidiërende overheid drie mogelijke scenario’s. Men mag immers verwachten dat van bij de aanvang niet alle gemeenten zullen aansluiten en dat de afvalhoeveelheden wel eens zouden kunnen toenemen. Uitgaande van de ervaring in andere regio’s kan de Imog-regio zich voor zijn afvalverwerking baseren op drie scenario’s. Scenario A: • Afval van 85.000 inwoners • 750 gram huisvuil per dag per inwoner • 250 à 300 kg per inwoner per jaar, geeft een aanvoer van 90 ton per dag Scenario B: • Afval van 146.000 inwoners • 850 gram huisvuil per dag per inwoner • 250 à 300 kg per inwoner per jaar, geeft een aanvoer van 175 ton per dag


1969

van afval tot grondstof

| In de naoorlogse periode werd het huisvuil ingezameld en opgehaald via huisvuilemmers. In de steden waren dat uniforme gegalvaniseerde emmers. Op den buiten werden hiervoor allerlei recipiënten gebruikt zoals oude wastobbes en steriliseeremmers.

Scenario C: • Aangroei bevolking over 20 jaar met 15% tot 170.000 inwoners • 1 kg huisvuil per dag per inwoner • 62.000 ton afval per jaar met een verbrandingswaarde van 2000 kcal/kg

Installatie type II. Twee ovens van 5 à 5,5 ton per uur met een stortbunker van 2.400 m3 • •

Om deze scenario’s te overbruggen zijn bij het ontwerpen van een afvalverbrandingsinstallatie de volgende opties mogelijk: Installatie type I. Twee ovens van 6 à 6,5 ton per uur met een stortbunker van 1.000 m3 • • •

Scenario A: Scenario B: Scenario C:

werking 12u/dag in 5-dagenweek werking 20u/dag in 5-dagenweek werking 24u/dag in 5-dagenweek

Scenario A: Scenario B: Scenario C:

werking 14u/dag in 5-dagenweek werking 19u/dag in 6-dagenweek werking 24u/dag in 6-dagenweek

Installatie type III. Twee ovens van 4,2 à 4,6 ton per uur met een stortbunker van 3.700 m3 • • •

Scenario A: Scenario B: Scenario C:

werking 16u/dag in 5-dagenweek werking 22u/dag in 6-dagenweek werking 24u/dag in 7-dagenweek

23


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

De prijs voor de verwerking stijgt pro rato de ontwerpcapaciteit en het volume van de bunker, en voor type III kunnen de volgende investeringen worden geraamd: Elektromechanische uitrusting Burgerlijke bouwkunde Grondaankoop 7500 m2 Totaal

68.000.000 fr. 24.000.000 fr. 1.500.000 fr. 93.500.000 fr.

Volgens het toen bestaande Regentbesluit kon men voor investeringen in huisvuilverbranding steeds 30% subsidie krijgen, en op verzoek van de Speciale commissie is het mogelijk om de subsidie te verhogen tot 60%. In West-Vlaanderen kan redelijkerwijs ook verwacht worden dat er een provinciale subsidie komt. Een kostenraming voor de werking van bovenvermelde types kan men als volgt samenvatten: Type A: Type B: Type C:

88 fr. per inwoner of 321 fr. per ton 68 fr. per inwoner of 236 fr. per ton 76 fr. per inwoner of 209 fr. per ton

Afgerond zouden de exploitatiekosten, wanneer men 60% subsidie krijgt, oplopen van minimum 220 tot maximum 350 fr. per ton. Op 9 september 1969 houdt Imog op het stadhuis van Kortrijk de oprichtingsvergadering en een eerste vergadering van wat toen nog Raad van Beheer werd genoemd (later wordt dit Raad van Bestuur). Hierbij worden de volgende beheerders aangesteld: Roger Terryn (schepen Deerlijk), Gerard Lanneau (burgemeester Harelbeke), Octaaf Geysen (gemeentesecretaris Heule), Jozef Lambrecht (burgemeester Kortrijk), Fries Bijttebier (schepen Kortrijk), Julien Mathys (raadslid Kortrijk), Carlos Verhenne (raadslid Kortrijk), Adriën Depoortere (raadslid Kuurne), Georges Vanden Avenne (raadslid Ooigem) en Gabriël Gousseau (raadslid Zwevegem). De vergadering wordt geopend met de heer Jozef Lambrecht als eerste voorzitter en Gerard Lanneau als eerste ondervoorzitter. Gilbert Maertens (gemeentesecretaris Kuurne) wordt secretaris en Remi Duynslager zal instaan voor de bedrijfsboekhouding. Allen worden ze met eenparigheid van stemmen verkozen. Naar aanleiding van deze vergadering wordt er op 9 september 1969 een persnota uitgegeven:

24

… Ter vrijwaring van de openbare gezondheid wensen de openbare overheid, de private sector het treffen van geschikte middelen ter bestrijding van water-, lucht- en grondbezoedeling. Door het aanleggen van, het bouwen van waterzuiveringsstations, het oprichten van een dienst voor huisvuilverwerking, kan de openbare overheid daadwerkelijk en efficiënt meehelpen aan dit werk van openbaar nut bij uitstek. Uit de talrijke contacten die de vertegenwoordigers van de gemeentebesturen van Kortrijk en het Kortrijkse hebben gehad met ter zake bevoegde ambtenaren van het Ministerie van Volksgezondheid en uit besprekingen met de Provinciale Overheid blijkt duidelijk dat iedereen begaan is met het bouwen van waterzuiveringstations, collectoren en inrichtingen voor huisvuilverwerking of -vernietiging. Deze openbare instellingen dragen niet alleen bij tot de bevordering van de openbare gezondheid, ook op economisch vlak hebben zij een gunstige uitwerking (beperking van stapelgronden, vervoermiddelen en transporten). Zich bewust van hun verantwoordelijkheid inzake openbare gezondheid ‘Decreet van 14 December 1789, art. 50, gesteund en geholpen door de vele en nuttige raadgevingen op administratief en technisch vlak hen verstrekt door de hoge ambtenaren, en aangespoord door de overheid hebben de gemeentebesturen van Deerlijk, Harelbeke, Heule, Kortrijk, Ooigem en Zwevegem besloten tot de oprichting van IMOG (Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid). De gemeenteraden van de zeven betrokken gemeenten hebben de statuten goedgekeurd en de kredieten tot volstorting van het te onderschrijven kapitaal werden in de respectieve gemeentebegrotingen ingeschreven. De statuten van de Imog werden goedgekeurd bij KB van 20 maart 1969. Op dinsdag 9 september 1969 werd bij notariële akte overgegaan tot de stichting van Imog. De S.V. Imog heeft een tweevoudig doel: • Oprichten en in bedrijf houden van rioolwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van de verwerking van industriële afvalwaters, • Oprichten en in bedrijf houden van verwerkingsbedrijven voor afval van alle aard, zoals huishoudelijk afval, straatvuil, tuinafval, ook industrieel afval voor zover het in de installaties afbreekbaar of verbrandbaar is. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Kortrijk, stadhuis.


van afval tot grondstof

1969

| Zicht op de terreinen van de vroegere vlasroterijen langs de Leie. Hiervoor werd het BPA 20 langs de Kortrijksesteenweg te Harelbeke ontwikkeld, met bestemming voor openbaar nut, voor de oprichting van installaties voor afvalwaterzuivering en afvalverwerking.

Op 31 december 1968 bedraagt het gezamenlijke bevolkingscijfer van de zeven aangesloten gemeenten 109.999 inwoners. Het te onderschrijven kapitaal bedraagt 11.004.000 fr., wat overeenkomt met 100 fr. per inwoner en per gemeente. De verkregen bedragen zijn af te ronden naar een hoger duizendtal. Per schijf van 10.000 inwoners hebben de gemeenten recht op één beheerder en per schijf van 20.000 inwoners op één commissaris, zodat het aantal beheerders is vastgesteld op 10, het aantal commissarissen op vijf. Verder kan nog worden medegedeeld dat het Provinciaal Gouvernement van West-Vlaanderen overweegt toe te treden tot de Imog. Ook andere gemeenten zullen later tot deze intercommunale kunnen toetreden. De toetredingsvoorwaarden zullen worden besproken op de eerste Raad van Beheer van Imog. In zijn volgende vergadering, op 23 september 1969, stelt de Raad officieel de technische commissie aan. De commissie wordt ook uitgebreid met Julien Provoost, stadstechnisch ingenieur en deskundige bij de ophaaldienst van de Stad Kortrijk. De commissie krijgt als opdracht het opmaken van Het basisontwerp van de verbrandingsinstallatie en van

de studie van de nodige afvalwatercollectoren. Het ontwerp van het zuiveringsstation zal later aan bod komen in een bijzondere studieopdracht door een studiebureau met ervaring in dergelijke opdrachten. Installaties moeten uiteraard een inplanting krijgen en voor de afvalverbranding en de waterzuivering is het toenmalig stadsbestuur van Harelbeke niet bij de pakken blijven zitten. Ere wie ere toekomt maar het is burgemeester Lanneau van Harelbeke die hierbij het voortouw neemt. Welke politicus zou vandaag nog, zonder bang te zijn hiervoor te worden afgestraft, de moed hebben om de omringende gemeenten aan te bieden om op het eigen grondgebied een site te voorzien voor een verbrandingsoven en een waterzuiveringsinstallatie? Sinds enige tijd al maakt men in Harelbeke werk van een bijzonder plan van aanleg, het BPA 20 dat speciaal bestemd zal worden als inplanting voor inrichtingen van openbaar nut, in dit geval als terrein waarop de installaties voor afvalverwerking en waterzuivering kunnen worden gerealiseerd. Er worden initiatieven genomen voor het opmaken van metingen en schattingen om uiteindelijk later te kunnen overgaan tot onteigeningen van de bedoelde gronden (10 ha 90 a 42 ca). Er wordt geadviseerd tot volledige aankoop.

25


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen, de overheidsinstantie die als notaris optreedt bij aankopen door openbare besturen, was toen nog gehuisvest te Gent. Imog begint de boekhouding met een beginbalans van 11.004.000 fr. en keurt op 2 december 1969 zijn eerste Begroting voor het werkjaar 1970 goed. In gewone dienst (dit zijn de werkingsuitgaven tijdens het jaar) krijgen we voor 4.619.240 fr. ontvangsten en voor 2.418.440 fr. uitgaven. In buitengewone dienst (de geplande investeringen) zien we voor 18.480.000 fr. ontvangsten en voor 18.480.000 fr. uitgaven. Voor het realiseren van een huisvuilverbrandingsinstallatie is het akkoord nodig van de minister van Volksgezondheid; de technische commissie zal hiervoor een studie maken met een verantwoordingsnota.

1970 De locatie voor de inplanting van de afvalwaterzuivering en -verbranding wordt vastgelegd De Provincie keurt zijn toetreding tot Imog goed en zal deelnemen met een kapitaal van 1.250.000 fr. Hierdoor krijgen ze twee vertegenwoordigers van categorie 2 in de Raad van Beheer en één vertegenwoordiger in het College van commissarissen. De eerste twee leden die door de Provincie zijn aangesteld, zijn Gerard Tommé en Charles Pype, terwijl Walter Weydts lid wordt van het College van commissarissen. In een schrijven van 18 september 1970 kondigt de gouverneur van West-Vlaanderen een vergadering aan in Brugge van een Werkgroep waterbevuiling en waterzuivering. De financiële steun van de Provincie zal 12,5% bedragen voor het project afvalverbranding. Enkele gemeenten bereiden zich voor op de aansluiting bij Imog, zo vraagt Marke in juli de voorwaarden voor een snelle aansluiting en al snel wensen nu ook de gemeenten Bavikhove, Bissegem en Gullegem toe te treden. Inmiddels is het BPA 20 goedgekeurd (KB 4-12-69) met algemeen nut als bestemming. Het onteigeningsplan wordt opgemaakt voor verdere behandeling. Aan

26

de toenmalige minister van Volksgezondheid Namèche wordt de principiële vraag gericht voor het oprichten van een verbrandingsinstallatie. In afwachting van de definitieve verwerving worden de terreinen van het BPA 20 alvast gehuurd. De huurprijs voor deze gronden, eigendom van de familie Legein, bedraagt 5000 fr. per maand. Diverse studiebureaus bieden al hun diensten aan, zowel voor waterzuivering als voor afvalverbranding. Er wordt overgegaan tot een ontwerpovereenkomst voor de uiteindelijke studie door de technische commissie voor de realisatie van het vuilverbrandingbedrijf. Voor de elektromechanica zal worden gewerkt met een algemene offerteaanvraag, nadien gevolgd door een onderhandse overeenkomst, en voor de bouwkunde opteert men voor een openbare aanbesteding. De heer Thienpont, hoofdingenieur-directeur bij de Dienst aanverwante technieken, wordt verzocht zijn medewerking te verlenen aan de technische commissie en vanuit de overheid wordt er gemeld dat de installatie uitsluitend mag worden opgevat en gedimensioneerd voor huisvuil, niet voor nijverheidsvuil (wat we vandaag bedrijfsafval of industrievuil noemen). Binnen de technische commissie wordt ijverig gewerkt aan een voorstudie voor de huisvuilverbranding. Essentieel hierbij is het bepalen van de te realiseren capaciteit. Hierbij wenst men rekening te houden met het maximum aantal te bedienen inwoners, de groei van de bevolking en de toename van het te verbranden afval. Hoewel de installatie aanvankelijk alleen mag worden gebruikt voor het verbranden van afval van gezinnen, wenst men ook capaciteit te voorzien voor bedrijfsvuil gelijkgesteld aan huisvuil afkomstig van bedrijven uit de eigen regio. De subsidiërende overheid wenst echter alleen subsidie te verlenen voor verwerking van afval afkomstig van huishoudens omdat bedrijven zelf moeten instaan voor de verwerking van hun afval. Naderhand zal het afvalbeleid hier een mouw aan passen en wordt aan huisvuil gelijkgesteld bedrijfsafval toegelaten in de huisvuilverbranders mits er een redelijke tussenkomst is in de verwerkingskosten. Via wegingen van het afval van de lopende huisvuilinzamelingen en aan de hand van informatie uit literatuur kan men een schatting maken van de huidige gemiddelde hoeveelheden huisvuil. Voor het bedrijfsafval werkt men met een vragenlijst die gestuurd zal worden


van afval tot grondstof

1969-1970

| Inplantingsplan van vuilverbrandingsinstallatie op de terreinen van het BPA 20 langs de Kortrijksesteenweg te Harelbeke

naar alle bedrijven uit de regio met meer dan vijftig werknemers. In de vragenlijst wordt er gepeild naar de aard en kwantiteit van door hen geproduceerd bedrijfsafval. Het systeem van de afvalverbranding wordt bepaald door wat de studie van de technische commissie concludeert. Er wordt in eerste instantie geopteerd voor een installatie met 2 ovens, elk met een capaciteit van 4,6 ton/uur en een bunker van 3700 m3. Eenmaal de keuze van het verwerkingssysteem is vastgelegd, moeten alle aanleunende activiteiten onder de loep worden genomen. Belangrijk hierbij is de wijze waarop de inzameling van het huisvuil zal gebeuren. In een vergelijkende studie tussen de klassieke ophaalsystemen, nl. de perswagen type Unimatic (dat breekt en compact maakt) versus het Kuka-maalsysteem, biedt Unimatic de meeste voordelen. Bij het Kuka-systeem wordt het afval tijdens de ophaling zeer sterk verkleind, wat bij de afvalverbranding op een rooster, waar optimaal contact met zuurstof essentieel is, tot slechte resultaten kan leiden. Het onderzoek omtrent de inplanting van de afvalverbranding wordt zowel binnen Imog als bij de overheid positief beoordeeld. De keuze is optimaal omwille van de zeer centrale ligging inzake aanvoer van het huisvuil, de goede bereikbaarheid, en naast het nog te plannen station voor waterzuivering en slibverbranding vlakbij de Leie waarin men het gezuiverde afvalwater kan lozen en waaruit men koelwater voor de afvalverbranding kan afnemen. Het ontwerp voor de verbrandings-

installatie wordt samen met de inplanting goedgekeurd. Op 25 november worden de offertes uitgeschreven voor het gedeelte elektromechanische uitrusting, dit is het geheel van de technische uitrustingen van de afvalverbranding. Ook de minister geeft zijn fiat aan een installatie voor verwerking van het huisvuil volgens het verbrandingsprincipe en de oprichting van de installaties voor de sector Kortrijk; hij zal hiervoor een subsidie voorzien van 60% van de aankoopprijs van de gronden en de kostprijs van de installaties. Imog zal zijn investeringen financieel indekken met leningen. Hiervoor wenst zij aan te kloppen bij het Gemeentekrediet en er worden besprekingen gepland. In zijn Begroting 1971 voorziet Imog zowel voor inkomsten als uitgaven een bedrag van 56.897.800 fr.

27


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

1971 Fries Bijttebier, schepen te Kortrijk, wordt (jarenlang) onze toegewijde voorzitter Naar aanleiding van de nieuwe gemeenteraden worden de mandaten opnieuw ingevuld en dus worden op de algemene vergadering van 11 mei de nieuwe beheerders aangesteld. Het was algemeen bekend dat burgemeester Lambrecht het eerste voorzitterschap had aanvaard om het na de oprichting te kunnen doorgeven aan zijn collega-schepen Fries Bijttebier. De pas aangestelde Raad kiest Fries Bijttebier unaniem tot voorzitter en Marc Bourry tot ondervoorzitter. Bij de overdracht prijst en dankt Fries Bijttebier de heer Lambrecht voor zijn pionierswerk bij de oprichting van Imog. De andere raadsleden zijn: Marcel Dedeurwaerder (Bissegem), Adriën Depoortere (Kuurne), Willy Dochy (Marke), Octaaf Geysen (gemeentesecretaris Heule), Gabriël Gousseau (Zwevegem), Julien Mathys (Kortrijk), Gilbert Seynaeve (Gullegem), Roger Terryn (Deerlijk), Georges Vanden Avenne (Ooigem), Carlos Verhenne (Kortrijk), Germain Tommé (provinciaal raadslid). Gilbert Maertens is secretaris en vanaf 1 juni wordt Remi Duynslaeger als bedrijfsboekhouder vervangen door Claude Vanneste. Om de contacten tussen de Raad van Beheer en het College van commissarissen wat nauwer aan te halen, zal er een waarnemend commissaris kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de Raad van Beheer. De Provincie stuurt nieuwe mandatarissen naar Imog. Het zijn Regine Geuens en de heer Vandekerckhove als bestuurders, en Walter Weydts als commissaris. Het schattingsverslag omtrent de grondverwerving BPA 20 wordt goedgekeurd voor een bedrag van 15.250.000 fr., met een voorstel om op deze basis met de eigenaars te onderhandelen voor verwerving van deze gronden. Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid komt het bericht dat men nog niet met de afvalwaterzuivering mag beginnen omdat er terzake binnenkort een nieuwe wetgeving gepubliceerd zal worden. Even later komt de afvalwaterzuivering opnieuw aan bod door een Wet van 26 maart 71 waarin wordt gesteld dat er in Vlaanderen zal worden gewerkt met drie bekkens. Voor deze drie bekkens, het Kustbekken, het Scheldebekken en het

28

Maasbekken zouden drie maatschappijen worden opgericht. Als tijdspanne voor de totale oprichting voorziet men een periode van vijf jaar. Vanuit het Ministerie vindt men het niet alleen wenselijk maar eigenlijk noodzakelijk dat men nu al werk zou maken van voorstudies. Dit past in de werking van de technische commissie die al heel wat voorstudies heeft aangevat en ook afgerond. De streek kampt met enkele typische problemen. Zo is er in Zwevegem een dringend probleem met afvalwater van de firma Bekaert rond de Keibeek. Dit zou mogelijk verholpen kunnen worden door het aanleggen van collectoren en door de beek te overwelven. De technische commissie krijgt hierbij als opdracht de technische en financiële aspecten te onderzoeken omtrent afvalwatertransport en zuiveringsstations. Er wordt gevraagd hiervoor samen te werken met de diensten van de Provincie, de Intercommunale E3 en Leiedal. De technische commissie doet een voorstel van studieovereenkomst voor studies die moeten leiden tot het maken van ontwerpen voor de aanleg van afvalwatercollectoren met het oog op de toekomstige waterzuivering in de streek. Talrijke gespecialiseerde firma’s en studiebureaus gespecialiseerd in afvalwater zien hier mogelijke opportuniteiten om werk binnen te halen en brood op de plank te krijgen en dus bieden zij al snel hun diensten aan. Voor de offerteaanvraag inzake de elektromechanische uitrusting voor afvalverbranding waren er acht gegadigden. Vier daarvan zullen verder onderzocht worden. Uiteindelijk blijkt dat CEC uit Montrouge (Frankrijk) de meest gunstige offerte heeft gemaakt. Op aangeven van de technische commissie keurt de Raad van Bestuur het voorstel goed en dit wordt voorgelegd aan de minister met verzoek tot maximale subsidiëring. Met CEC zou naderhand een onderhandse opdracht afgesloten worden voor een bedrag van 76.078.179 fr. Het dossier elektromechanische uitrusting van de afvalverbranding wordt van hogerhand onderzocht bij de commissie voor budgettering en ook door de commissie voor buitenlandse materialen, omdat CEC een Franse aannemer is. De minister keurt het dossier elektromechanische uitrusting goed evenals het afsluiten van de onderhandse overeenkomst met CEC Montrouge, gespecialiseerd in de aanmaak en plaatsing van vuurvaste materialen. Voordien kreeg CEC reeds een opdracht voor het


1971-1972

van afval tot grondstof

realiseren van een afvalverbrander voor de intercommunale IDM in Lokeren. Na de keuze van CEC en de goedkeuring door de minister kan nu ook werk worden gemaakt van de gebouwen voor de installatie. De bouwaanvraag voor de afvalverbranding wordt voorbereid en ingediend. De technische commissie maakt een studie omtrent het gebruik van huisvuilzakken en het ophalen van het huisvuil. Het belangrijkste besluit is dat het gebruik van zakken hygiënischer en praktischer is voor de gebruikers. Een inzameling met zakken verloopt veel vlotter en na de inzameling blijven er geen containers staan langs de straat, wat de netheid en de veiligheid ten goede komt. Inzake verbranding kost een papieren huisvuilzak tweemaal meer dan een kunststofzak, maar technisch biedt die een beter perspectief omdat er geen schadelijke reacties zijn van chloor en andere scheikundige stoffen op de vuurvaste bekleding en de metalen onderdelen van de verbrandingsinstallatie. De gemeente Marke vraagt Imog een voorstel te doen voor de inzameling en verwijdering van zijn huisvuil. Marke vraagt Imog te onderhandelen met de diensten van Stad Kortrijk over een mogelijke inzameling van huisvuil door de stadsdiensten op hun grondgebied. Als tegenprestatie zou Marke Kortrijk faciliteiten verlenen bij het gebruik van de stortplaats op het grondgebied Marke. Het akkoord van Kortrijk voorziet een kostprijs van 160 fr. per ophaalpunt per jaar van papieren zakken en met een proefperiode vanaf 1 januari 1972. Na Marke wil nu ook Harelbeke een voorstel krijgen inzake de inzameling van huisvuil via Imog en de mogelijkheid voor een eventuele integratie van zijn huidige ophaler in de Imog-organisatie. In Kortrijk wordt inmiddels gewerkt aan een studie voor reorganisatie van de ophaaldiensten. De volgende zaken komen hierin aan bod: type zakken, de invoering van de vijfdaagse werkweek, mogelijkheden voor nachtinzamelingen en het invoeren van een tweeploegenstelsel, inzamelingen in andere gemeenten die zijn aangesloten bij Imog (al dan niet via Imog), ophaalcapaciteiten, personeelsbehoeften in functie van stortplaatsmogelijkheden, sectorverdeling in de stad en wekelijkse inzamelingen in plaats van twee inzamelingen per week in het stadscentrum. De studie omvat zowel de technische als de organisatorische en financiële aspecten van de diverse scenario’s.

Ook de bedrijven produceren steeds meer afval en steeds weer komen er afvaltransport- en andere bedrijven bij Imog aankloppen voor het inrichten van stortplaatsen voor bedrijfsafval (Transcobel, Prado, …). Er komt zelfs een aanbod om een stortplaats in te richten op de terreinen van een bedrijf, gelegen op de grens Bissegem-Wevelgem, voor het storten op een erkende en vergunde stortplaats achter het vliegveld. De capaciteit zou er nog 600.000 m3 bedragen en er is een eerste financieel aanbod met voorstel van een vergoeding van 1 fr. per bediende inwoner en per maand. De reden dat men hiervoor bij Imog aanklopt is dat men zelf de risico’s van een dergelijke onderneming niet ziet zitten. Er komt een klimaat van strengere regelgeving en hogere exploitatiekosten en men hoopt via de intercommunale snel over vergunningen te beschikken en ook op minder hoge kosten. Imog zal daar echter niet op ingaan, men gaat er van uit dat bedrijven zelf moeten instaan voor het geproduceerde afval en dat zij daartoe zelf initiatieven dienen te nemen.

1972 Afvalwaterzuivering prioritair, ook in ZuidWest-Vlaanderen De Provincie bevestigt schriftelijk dat er drie maatschappijen voor afvalwaterzuivering zullen worden opgericht. Deze zullen opereren onder de vorm van een publiekrechtelijke vereniging. Gemeenten die voor 1 mei 1971 studies rond afvalwater hebben aangevat, mogen deze voortzetten tot in de ontwerpfases. Naderhand zouden ze dan worden overgenomen door de nieuwe op te richten maatschappij. De voorwaarden daaromtrent zullen later worden onderhandeld en vastgelegd. Enkele voorontwerpen rond de Pluimbeek en de Keibeek, studieopdrachten van Kortrijk, Harelbeke en Zwevegem, worden omwille van onvoldoende bestudeerd en gebrek aan technische en economische in- en samenspraak met de technische commissie herzien in het kader van de meest recente opties en regelgevingen. Inmiddels pleiten enkele organisaties ervoor om de Heulebeek niet te overwelven; zij stellen voor om deze te saneren en te voorzien van natuurlijk water.

29


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Naderhand zou men langs de beek investeren in wandelpaden. Dit was meteen één van de eerste initiatieven in de streek voor behoud van het landschap en het creëren van gezonde gelegenheden tot vrijetijdsbesteding. Ook inzake afval zit men in de provincie niet stil en (beter laat dan nooit) werkt men er in stilte aan een indeling voor afvalsectoren binnen de provincie WestVlaanderen. In een eerste optie zou Imog 16 gemeenten toegewezen krijgen. De minister van Volksgezondheid Servais keurt het dossier elektromechanische uitrusting goed. Er komt een Vaste belofte van subsidiëring voor deze opdracht aan CEC. Op de totale kostprijs van 78.623.598 fr. (inclusief btw) komt er een subsidie van 49.530.598 fr. Voor het gebouw van de afvalverbranding dient men voor het type materiaal van de gevelbekleding een keuze te maken uit prefabbeton, asbestcement, staalplaat of aluminiumplaat. Na een bezoek aan enkele productiebedrijven en enkele installaties waar vooral Cortenstaal is gebruikt (Roncq, Wasquehal en Sequedin …) besluit men te kiezen voor Cortenstaal in een donkerbruine kleur. Dit kan bijdragen tot de goede integratie van het relatief hoge gebouw in de omgeving en het landschap. Na veertig jaar is de metalen gevelbekleding vandaag de dag nog steeds quasi onaangetast, niettegenstaande de zware chemische en materiële belasting die het te verduren heeft gekregen. Een perfecte keuze dus en gelukkig maar dat het geen asbestcementplaten geworden zijn, gezien de verworven kennis en de negatieve ervaringen die men heden ten dage heeft rond openbare gezondheid en asbestcementplaten. Aanvankelijk zou men samen met de verbrandinginstallatie ook een conciërgewoning bouwen aan de ingang van het terrein, maar naderhand werd afstand gedaan van deze optie omdat er in het kader van de continue shiften steeds verantwoordelijken aanwezig zouden zijn op de site. Op 19 juni 1972 wordt de onderhandse opdracht met CEC ondertekend. De Provincie belooft een financiële tussenkomst in de bouw van de installatie ten bedrage van 17.297.000 fr. Om één en ander kracht bij te zetten en een aantal keuzes te ondersteunen, wordt een studiereis gepland naar Firenze in Italië met 17 personen van Imog en twee vertegenwoordigers van CEC. Men bezoekt er een CECverbrandingsinstallatie die recent in dienst werd gesteld. De studiereis van technici en raadsleden naar Firenze was

30

een succes, hoewel men vanuit het College van commissarissen deze mening niet deelt – zij betreuren immers dat zij niet waren uitgenodigd. Dit zal worden bijgelegd onder het motto dat ze er vertegenwoordigd waren en dat de studiereis vooral een technische aangelegenheid was. Hiermee komt er een einde aan het dispuut. Voor het uitvoeren van de betonstudies van het gebouw wordt een ontwerpovereenkomst gemaakt met het studiebureau Jacques Lannoo uit Marke. De technische commissie zal instaan voor de coördinatie, en de bouwplannen zouden klaar zijn tegen 15 september. Voor de financiering wenst men een lening aan te gaan bij het Gemeentekrediet. Hoewel het Gemeentekrediet na een eerste overleg absoluut niet bereid was om kredieten te verlenen aan Imog, omwille van ‘niet kredietwaardig’, komt er inmiddels toch een akkoord voor een lening, gewaarborgd door de gemeenten, ten bedrage van 16.000.000 fr. De Stad Kortrijk vraagt de technische commissie om een studie inzake de optimale materiaalkeuze en uniformiteit binnen Imog bij het gebruik van huisvuilzakken. Het experiment met de papieren huisvuilzakken in Kortrijk is een succes omwille van de tijdswinst en de vlotte en hygiënische wijze waarop alles is verlopen. Wel wenst men voorlopig nog niet over te gaan tot een bijkomende proef met plastic zakken. Omwille van de hoge kostprijs zal men in Kortrijk vanaf 1 januari 1973 kunststofzakken gebruiken voor de huisvuilinzameling. Deze zakken zijn vervaardigd uit polyethyleen en bevatten geen chloor, de meest gevreesde boosdoener voor de afvalverbrander. De afmetingen van de zakken bedragen 60 cm x 90 cm x 0,07 mm en ze worden verspreid via de normale distributiekanalen tegen 2 fr. per stuk. Hoewel men denkt met de afvalverbranding het probleem van huishoudelijk afval volledig onder controle te hebben, is men er zich blijkbaar toch van bewust dat niet alles via verbranding kan worden verwijderd, en tijdens één van de overlegvergaderingen doet Harelbeke een oproep opdat Imog een oplossing zou zoeken voor het exploiteren van een stortplaats. Aanvankelijk wordt daar niet onmiddellijk werk van gemaakt. De aannemers van aanverwante sectoren zitten niet stil en zien in de assen van de afvalverbranding een lucratieve business. De firma Paul Bossuyt uit Bellegem doet nu al een voorstel voor de afname van de assen tegen


van afval tot grondstof

20 fr. per ton. Imog besluit om de firma hierover te gepasten tijde te contacteren.

1973 Eerste studies afvalwater geven ramingen van drie kwart miljard frank

1972-1973

zal zijn om een toelichting te geven, wenst de WER op haar uitnodiging geen melding te maken van de naam ‘Imog’. Naderhand komt men tot overeenstemming, en kan Imog toch worden vermeld op de uitnodiging. Bert Vanbelle, lid van de technische commissie van Imog maar tevens medewerker van Leiedal, zal instaan voor deze toelichting, dit in het kader van een goede verstandhouding tussen de intercommunales. Huisvuilverbrandingsinstallatie, omgevingswerken

Bestuur, administratie, personeel en beleid Boekhoudkundig bedraagt het balanstotaal nu 51.404.743 fr. De gewone begroting, dit is het totaal aan bedragen dat dit jaar nodig zal zijn om in de werking van de intercommunale te voorzien, bedraagt 10.513.058 fr. Voor de buitengewone begroting (waaronder de investeringen vallen die op termijn afgeschreven dienen te worden) voorziet men 94.132.000 fr. Achteraan in het boek komt er een overzicht van de evolutie van deze cijfers door de jaren heen. Geleidelijk zullen alle gemeenten uit de sector zich aansluiten bij de vereniging, te beginnen met deze die de stortplaatscapaciteit op het eigen grondgebied zienderogen zien slinken. De gemeenten Bellegem en Vichte vragen om toe te treden en de algemene vergadering keurt de toetreding goed van de gemeenten Beveren-Leie en Bellegem. Tot hiertoe wordt al het studie- en administratieve werk gedragen door de technische commissie en de secretaris. Men begint stilaan in te zien dat men straks eigen personeel voltijds nodig zal hebben. Voor het eerst zijn er in de Raad van Beheer overwegingen voor het aanwerven van personeel. Maar voorlopig wacht men nog af. De discussie omtrent het afbakenen van de verbrandingssectoren in West-Vlaanderen blijft doorgaan en men houdt hieromtrent overleg bij Leiedal aangaande de gemeenten Menen, Moorsele, Lauwe, Rekkem en Wevelgem, die hun eigen afvalverbranding willen aanpakken. Inmiddels verneemt men bij Imog dat deze gemeenten zich richten op een eigen intercommunale IVMO in samenwerking met WITAB en Leiedal. De WER (West-Vlaamse Economische Raad) houdt een contactvergadering omtrent milieuproblematiek in de provincie. Er is heel wat naijver tussen de diverse organisaties en hoewel de technische commissie aanwezig

Ontwerper Jacques Lannoo is intussen klaar met zijn ontwerp voor de aanbesteding van het gebouw voor de afvalverbranding en de eerste raming bedraagt 59.536.272 fr. Na enkele aanpassingen komt men tot een raming van 56.762.404 fr. voor een definitief project dat zal worden overgemaakt aan de minister. De openbare aanbesteding voor de bouwwerken van de afvalverbranding zal doorgaan op 19 april. Bij de opening der biedingen van de aanbesteding voor de bouwwerken van de afvalverbranding op 19 april zijn er 10 offertes. De laagste bieder is de Firma Omer Mouton uit Beernem met een bedrag van 50.585.190 fr. (inclusief btw). Het aanbestedingsdossier burgerlijke bouwkunde afvalverbranding wordt overgemaakt aan de minister en men verwacht spoedig de nodige goedkeuringen om vanaf september de werken te kunnen aanvangen. De aankoop van de gronden kan worden afgerond tegen de prijs van 125 fr. per m2 en de minister keurt de gunning van de bouwkundige werken aan Omer Mouton goed, met de belofte voor een financiële tussenkomst van 60%. Op 5 november 1973 vangt de firma Mouton de werken aan en de raadsleden komen de bouwwerf bezoeken. Kort daarop, op 28 november, houdt Imog een persconferentie op het stadhuis van Kortrijk. De realisatie van de afvalverbranding wordt er toegelicht aan de hand van een maquette van de afvalverbrandingsinstallatie. De maquette zal gedurende enkele jaren tentoongesteld worden in het voorportaal van het stadhuis. Ter hoogte van de werken zal er langs de Kortrijksesteenweg een informatiebord worden geplaatst. Een eerste tekst vermeldt ‘Hier bouwt Imog een verbrandingsinstallatie voor 250.000 inwoners’, maar omdat deze tekst foutief kan worden geïnterpreteerd, wordt deze al snel aangepast in ‘… voor het huisvuil van 250.000 inwoners’.

31


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| Maquette gemaakt door CEC, de Franse aannemer van technische installaties van de huisvuilverbrandingsinstallaties te Harelbeke

Hoewel de aannemer voor de afvalverbranding CEC van Franse origine is, krijgt hij de opdracht om voor de realisatie van de afvalverbranding zoveel mogelijk met Belgische onderaannemers te werken. Er komt een ontwerp voor de infrastructuur- en de wegeniswerken rond de afvalverbrandingsinstallatie. Hiervoor wordt er een raming van 12.527.820 fr. goedgekeurd. Afvalwaterzuivering Op 19 februari 1973 is er een informatievergadering op het stadhuis van Kortrijk met de betrokken gemeenten, gevolgd door een persconferentie over de stand van zaken van de afvalverwerking en de rioolwaterzuivering. De studie ‘Afbakening van het Leiebekken’ wordt aanvaard en overgemaakt aan de minister. Hierin worden de rioleringsgebieden afgelijnd en wordt de inplantingsplaats van de waterzuivering vastgelegd. Dit eerste

32

uitvoeringsprogramma heeft een voorlopig kostenplaatje van 728,5 miljoen fr. In de streek staan er een aantal belangrijke infrastructuurwerken op stapel zoals het rechttrekken van de Leie en de aanleg van de Ringlaan (Kortrijk-Kuurne). Voor deze werken is de impact van het aanleggen van afvalwatercollectoren essentieel. Daarom wordt er zeer dringend aangedrongen op studies over alle afvalwaterrioleringen en collectoren die zich binnen deze projecten zouden situeren. Het betreft hier met name projecten zoals zuidkant Leie en de doortocht van Kortrijk naar Harelbeke, de onderdoorpersing onder de recht te trekken Leie te Kuurne, de onderdoorgang van de Ringlaan en de onderdoorgang van de Heulebeek onder de Brugsesteenweg. Er wordt een urgentieprogramma goedgekeurd voor toevoer van rioolwater naar het geplande zuiveringsstation te Harelbeke. Dit programma omvat in een eerste fase drie hoofdcollectoren: zuidkant Ringlaan vanaf


1973

van afval tot grondstof

| Plan van het zuiveringsgebied IV voor de aanleg van de afvalwatercollectoren voor het afvoeren van het afvalwater naar de zuiveringsinstallatie te Harelbeke

Heule-Watermolen, zuidkant Leie vanaf Marke tot zuiveringsstation te Harelbeke, en de onderdoorpersing onder de Leie. Er wordt hiervoor opdracht gegeven aan de technische commissie. Voor de tweede fase zijn de volgende werken voorzien: het noordelijk gedeelte gemeente Kuurne, een collector langs de Leie. Voor de zuidkant van de Leie verloopt dit met afvloeiing naar het grondgebied Harelbeke, voor de noordkant van de Leie met afvloeiing naar het grondgebied Kortrijk. Na de uitvoering van de eerste fase kan worden begonnen met de studie en het ontwerp van de zuiveringsinstallatie voor het gebied waarvan het afvalwater zal worden gezuiverd in het waterzuiveringsstation te Harelbeke. De minister keurt de studie goed met daarin de afbakening van de sectoren regio Kortrijk en de inwonersequivalenten (IE) die per sector zijn aan te sluiten op de zuiveringsinstallaties. Er wordt gesteld om de sector Harelbeke prioritair te behandelen. De betrokken gemeenten zullen verzocht worden hierover hun akkoord te geven.

In de regio is naast Imog ook Leiedal begaan met de problemen van milieuzorg zoals waterzuivering en afvalverwerking. In het kader van een betere coรถrdinatie uit Leiedal de wens om zo mogelijk aan te sluiten bij Imog voor wat betreft afvalwater en afvalverwerking. Hierover zal een onderhoud worden gepland maar uiteindelijk wordt hieraan geen gevolg gegeven en zal men het houden bij een goede verstandhouding via zijdelingse afspraken. Er is wat trek- en duwwerk vanwege de diverse studiebureaus voor het verkrijgen van de opdrachten rond de afvalwatercollectoren. Om hieraan tegemoet te komen, wordt werk gemaakt van een lijst van studiebureaus voor een evenwichtige verdeling van de studieopdrachten van de afvalwatercollectoren en de waterzuiveringsstations in de regio. Aan het studiebureau Belgroma uit Brussel wordt gevraagd een voorstel te doen voor het uitvoeren van de studieopdracht voor het ontwerpen van een waterzuiveringsstation met rioolgemaal en dienstgebouw te

33


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Harelbeke. Dit bureau zal nu al worden aangesteld, onder voorbehoud van goedkeuring door de minister. De voorstudie van de toevoercollectoren van het gebied met waterzuivering in Harelbeke, Heule, Kortrijk, Kuurne, Marke en Rollegem, samen goed voor 335.500 inwonerequivalenten, wordt goedgekeurd en voorgelegd aan de provincie en de minister. De voorstudie voor de afvalwatercollector Heulebeek in combinatie met de Ring, de autoweg rond Kortrijk, wordt goedgekeurd met een raming van 25.168.600 fr. Enkele studieopdrachten worden al verdeeld. Aan Belgroma zal het zuiveringsstation voor het Zuiveringsgebied IV worden gegund. De studie voor andere zuiveringsgebieden (S7 Wevelgem en S9 Waregem) zouden worden gegund aan het bureau Haegebaert-Puls uit De Haan aan Zee. Deze voorstellen zouden voorgelegd worden aan de minister. De ontwerpen voor de delen collector Heulebeek en de riolen die de rijweg Ringlaan in Kuurne dwarsen, worden goedgekeurd. Geleidelijk komen er initiatieven rond recyclage, onder druk van de hogere prijzen voor afvalverwijdering via stortplaatsen en verbranding. Het bedrijf voor glasrecyclage Van Den Berg & Co uit Mol doet hiervoor een voorstel met een kostprijs van 50 fr. per ton glas. Het voorstel wordt voorlopig niet in overweging genomen aangezien hiervoor een afzonderlijke inzameling vereist is zoals afzonderlijke glascontainers of bollen (systeem Fost Plus) en deze structuur en organisatie zijn er op dit moment nog niet. Uiteindelijk zou dit meer kosten dan het glas gewoon mee te nemen naar de verbranding waar het nadien wordt afgevoerd via de verbrandingsasse. De Raad meent dat statiegeld hiervoor een oplossing moet bieden, wat meteen ook een eerste voorloper zou zijn van het principe de vervuiler betaalt.

1974 Eerste paal voor installatie afvalverbranding in Harelbeke wordt geheid Bestuur, administratie, personeel en beleid Na de algemene vergadering in mei telt Imog reeds 13 gemeenten-vennoten met in totaal 141.512 inwoners. Gemeenten Bavikhove Beveren-Leie Bissegem Deerlijk Gullegem Harelbeke Heule Hulste Kortrijk Kuurne Marke Ooigem Zwevegem

Inwoners 2.950 4.415 5.684 10.389 7.818 18.611 9.818 3.073 44.586 13.345 6.071 2.621 12.131

Intussen is men in enkele andere afvalsectoren in West-Vlaanderen al verder gevorderd met het realiseren van een afvalverbrander. IVIO zal de eerste zijn die in Izegem een installatie in exploitatie brengt. Zijdelings wordt vernomen dat men bij deze intercommunale reeds over gaat tot de aanwerving van een bedrijfsleider met een diploma A1 technisch ingenieur mechanica. Huisvuilverbrandingsinstallatie, omgevingswerken Op 5 januari wordt de eerste paal voor de bouwwerken van de afvalverbranding geheid. Aan CEC wordt bevel tot aanvang der werken gegeven; er zijn 362 kalenderdagen voorzien voor de fabricatie en 220 werkdagen voor de montage. Dit bevel tot aanvang der werken is afhankelijk van de werken burgerlijke bouwkunde door de firma Mouton. Alle palen zouden geheid zijn tegen eind februari. De werken van CEC vangen aan op 18 maart 1974. In het origineel project is er een installatie voorzien voor het

34


1973-1974

van afval tot grondstof

mee verbranden van motoroliën met het huisvuil, maar omdat er op nationaal vlak wordt gewerkt aan alternatieve oplossingen voor het verwijderen van motoroliën, wordt deze installatie voor verbranden van motorolie in de verbrandingsinstallatie, zonder vergoeding voor CEC, uit het project verwijderd. Enkele onderaannemers van CEC worden goedgekeurd, het zijn onder meer de werkhuizen Lambrecht uit Ruisbroek-Sauvegarde voor de metalen delen van de ovens en Damman Croes uit Roeselare voor het afvoeren van de assen. De bouwkunde loopt al snel een vertraging op van 35 tot 40 werkdagen, maar die had nog groter kunnen zijn indien men niet meer werkkrachten had ingezet. Toch wordt er een proces verbaal opgemaakt. Gelukkig heeft CEC toch tijdig de behuizingen van de elektrofilters kunnen plaatsen vooraleer het gebouw later kan worden afgesloten. Bij de afvalverbranding is er nood aan koelwater; dit zal uit de Leie worden gehaald, en hiervoor wordt er beslist tot het oprichten van een pompstation met een filterinstallatie voor het Leiewater. Stelselmatig wordt het project getoetst aan de prille werking van andere verwerkingsinstallaties. Hierbij stelt men vast dat rolbruggen bij afvalverbranding zeer sterk worden belast en dat het beter is te kiezen voor een steviger uitvoering, de meerprijs hiervoor bedraagt 473.000 fr. De streek heeft tijdens de winterperiode her en der te kampen met overstromingen van de Leie. Dit heeft gelukkig weinig invloed op de werf. Hoewel een torenkraan omver is gevallen, wordt toch nog verwacht het gebouw tegen eind mei van volgend jaar van een dak te voorzien. Een regenvrij gebouw zorgt er immers voor dat de aannemer CEC niet gehinderd wordt bij het realiseren van zijn technische installaties. De schoorsteen in onderaanneming van Cheminées Peters zal afgewerkt zijn tegen eind december. De werken inzake infrastructuur worden goedgekeurd met de principiële belofte van subsidiëring. Men voorziet om nog tegen het eind van het jaar te kunnen overgaan tot de openbare aanbesteding. Enkele studies en analyses in regio’s waar men reeds aan afvalverwerking toe is en men regelmatig afvalwegingen uitvoert, geven aan dat er gemiddeld 190 à 240 kg huisvuil en ambachtelijk afval wordt geproduceerd per jaar en per inwoner, wat relatief goed overeenstemt met de gemaakte keuzes rond de ontwerpcapaciteit van de installatie.

Selectief inzamelen en preventie Het bewustzijn rond afval groeit en geleidelijk ontstaan er kleine initiatieven rond het selectief inzamelen van afvalstoffen. In Kortrijk worden op initiatief van studenten op vijf plaatsen containers geplaatst voor het selectief inzamelen van papier en glas. Het resultaat was bevredigend zonder dat we hierover concrete cijfers hebben. In de Raad wordt gevraagd om oplossingen uit te werken voor het selectief inzamelen van papier en karton. Op diverse plaatsen in Vlaanderen worden steeds meer analyses, metingen en wegingen gedaan over de aard en de hoeveelheden van diverse afvalsoorten zoals bedrijfsafval, huisvuil, grof huisvuil enz. Afvalwaterzuivering Tijdens besprekingen op het ministerie (19 december 1973) omtrent afvalwaterzuivering komen er belangrijke wendingen en besluiten. Men zou opteren voor minder maar grotere regionale zuiveringsstations. Geleidelijk begint men ook oog te hebben voor zuivere beken; zo zal de Markebeek in de toekomst alleen nog gevoed mogen worden met natuurlijke, onbevuilde oppervlaktewateren. De afwatering van het gebied Vichte moet gebeuren via het toekomstig waterzuiveringsstation in Waregem. Er komt een voorlichtingscampagne voor de bedrijven in de streek omtrent toekomstige normen voor het lozen van industrieel afvalwater, de heer Thienpont brengt hiervoor een aantal richtlijnen. Het ontwerp voor het waterzuiveringsstation te Waregem zal worden toevertrouwd aan studiebureau De Koninckx om zodoende het tempo van de studies wat op te drijven. De collectoren voor het gebied Harelbeke moeten worden aangevuld met Bellegem-Noord en het voorontwerp Heulebeek moet worden aangepast volgens een nota van de minister. Belgroma maakt het definitieve ontwerp voor de zuiveringsinstallatie Harelbeke. Minister van Volksgezondheid en Gezin Desaegher geeft zijn goedkeuring aan de ingediende studies en projecten van het rioolwaterzuiveringsstation te Wevelgem, toevertrouwd aan Haeghebaert-Puls, en de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Waregem (Beveren-Leie), toevertrouwd aan het studiebureau De Koninckx uit Oostende.

35


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| Plan met overzicht van sectoren S7 voor de waterzuiveringsinstallatie in Wevelgem, S8 voor de waterzuiveringsinstallatie in Harelbeke en S9 voor de waterzuiveringsinstallatie in Waregem (Beveren-Leie)

Zich steunend op KB 10-01-1974 vraagt Imog 100% subsidie voor de aanleg van de waterzuivering en de afvalwatercollectoren. Voor het lozen van afvalwater uit de industrie worden een aantal regels vastgelegd. De industrie zal voor haar afvalwater moeten instaan voor neutralisatie, verwijdering van toxische stoffen en zware metalen. Daarnaast zullen ze toch nog moeten betalen voor het lozen van hun afvalwater. Er komt mogelijk een subsidie van 60% per industrietak – hierover zullen de bedrijven stelselmatig worden geïnformeerd. In een KB van 23 januari 1974 worden de voorwaarden vastgelegd voor het lozen van afvalwater in openbare riolen en oppervlaktewater en de bescherming van het oppervlaktewater tegen waterverontreiniging. Uiterlijk tegen 1 juli 1974 moeten alle industrieën in de streek een lozingsvergunning aanvragen. De bedrijven krijgen hiervoor een schrijven dat gecoördineerd wordt vanuit de technische commissie. De provincie geeft antwoord op de brief van Imog en

36

stelt Fernand Vanwalleghem aan als vertegenwoordiger in de provinciale commissie Leefmilieu-afvalwaters. Tijdens een vergadering van de provinciale commissie voor leefmilieu en afvalwaters (29 maart) laat men uitschijnen dat de werken rond waterzuivering voor de regio Kortrijk zouden worden opgeschort. Bij Imog protesteert men hiertegen met het argument dat een onmiddellijke aanpak noodzakelijk is, gelet op de grote graad van verontreiniging in de regio Kortrijk. Imog laat de provincie weten dat ze een volwaardige vertegenwoordiging wil in de commissie en dat ze eist om de subsidies niet te stoppen. Tot hiertoe heeft men aan de kust ten volle geïnvesteerd zodat men daar van subsidies kon genieten voor de aanleg van afvalwatercollectoren en waterzuiveringsstations. Maar nu de investeringen voor onze regio in de pijplijn zitten, zou het niet fair zijn om ineens maar de subsidies te reduceren of stop te zetten – wat men voor de ene doet, moet men ook voor de andere doen! Er wordt duidelijk gemaakt dat Imog statutair gemachtigd is en


van afval tot grondstof

het initiatiefrecht heeft om collectoren en afvalwaterzuiveringsinstallaties te bouwen en activeren. Op internationaal vlak worden er ook plannen gesmeed omtrent de beheersing van de waterkwaliteit van grensoverschrijdende rivieren en stromen. Volgens een melding van Staatssecretaris Poma aan minister Desaegher zou er in de Europese conventie gevraagd zijn om Frankrijk voorlopig nog te ontslaan van de zuivering van de waterlopen Leie en Spierebeek met betrekking tot alle parameters. Vanuit Imog wordt hiertegen sterk geprotesteerd. Het heeft immers weinig zin in de eigen regio afvalwater te gaan zuiveren om de Leie proper te krijgen als hier op hetzelfde ogenblik stroomopwaarts niks aan wordt gedaan. Poma neemt akte van de eisen van Imog en staat achter de uitdrukkelijke wens van Imog de lidstaten te overtuigen om toch tot een snelle inplanning van deze zuiveringen over te gaan. De heer Thienpont zetelt in de werkgroep ter zake en hoopt de aangelegenheid met goed gevolg te kunnen regelen. Frankrijk zal nu toch, zij het met inachtneming van bijzondere parameters en een wat bredere timing, afvalwater moeten zuiveren op de Leie en de Spierebeek. Voor de gronden eigendom Callens gelegen binnen het BPA 20 van het zuiveringsstation wordt opdracht gegeven aan het ComitĂŠ tot aankoop voor het maken van een schattingsverslag om naderhand te kunnen overgaan tot aankoop of onteigening. Na het houden van een beperkte prijsvraag wordt een overgebleven fabrieksschoorsteen van de vlasroterij Legein afgebroken door Despriet uit Kortrijk voor de prijs van 75.000 fr.

1975 Inplanting waterzuiveringsstation door de overheid principieel aanvaard Bestuur, administratie en personeel Geleidelijk groeit binnen de organisatie de nood aan kapitaal, en daarom zal aan de gemeenten gevraagd worden tot volstorting van 30% van het kapitaal pro rato van 100 fr. per inwoner. Imog vraagt een specifieke kredietopening voor de betaling van zijn lopende facturen.

1974-1975

Voor zijn eigen secretariaat koopt Imog een typemachine aan die de eerste stap vormt in de verdere evolutie van de Imog-administratie. Er ontstaan ideeĂŤn om binnen Imog een eigen technische dienst te ontwikkelen omdat zijn actieterrein steeds verder uitdeint, zowel binnen als buiten de grenzen van de nu reeds aangesloten gemeenten. De Raad gaat hiermee akkoord maar denkt aan de mogelijke recuperatie van deze kosten en zal hiervoor goedkeuring vragen aan de minister. Voor de opvolging van waterzuivering wordt geopteerd om volgend jaar een burgerlijk ingenieur bouwkunde in dienst te nemen. De aanwerving van een bediende wordt alsnog uitgesteld. Er worden voorbereidingen getroffen voor het aanwerven van een technicus voor het opvolgen van de afvalverbranding maar door een aantal onvoorziene vertragingen op de werf wordt dit nog even uitgesteld, tot begin 1976. De technische commissie zal werk maken van een organigram van de huisvuilinzameling. Huisvuilverbrandingsinstallatie, omgevingswerken De werken van de aannemer bouwkunde Mouton lopen steeds meer achterstand op. Als het gebouw niet tijdig afgeraakt en een dak krijgt, dreigt dit de realisatie van de technieken door CEC in het gedrang te brengen. Mouton krijgt hiervoor een proces verbaal met daarin duidelijke aanwijzingen voor zijn aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen. De vertraging loopt al snel op tot 60 dagen, dit belemmert vooralsnog niet de voortgang der werken van CEC, maar blijft oplopen tot zeventig dagen en meer, en een worstcasescenario krijgt stilaan steeds meer vorm. Wanneer Mouton 100 dagen achterstand heeft op de planning, krijgt het bedrijf opnieuw een proces verbaal. Tot overmaat van ramp lopen de bouwwerken nu door een defecte torenkraan nog meer vertraging op. Mouton heeft al een vertraging van 112 dagen en zijn onderaannemer Chauffage Declerq ziet de bui al hangen voor de installatie van de centrale verwarming en het sanitair deel in het dienstgebouw. De firma vraagt een initiatief van Imog aangezien Mouton onvoldoende financiĂŤle waarborgen biedt om de werken verder uit te voeren. Aannemer Mouton krijgt voor zijn vraag van 100 dagen termijnverlenging een verlenging van 35 dagen. Men probeert ook nog bij de Bank Brussel Lambert een krediet los te peuteren door daar de inkomsten uit lopende

37


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| Zicht op de werfinrichting en de werken Mouton voor de gebouwen van de huisvuilverbrandingsinstallatie

38


1975

van afval tot grondstof

facturaties bij Imog in pand te geven, maar de bank ziet dit niet zitten en haakt af. Dit houdt in dat een faillissement van betrokkene in de lucht hangt. Bouwwerken Omer Mouton doet inmiddels schuldafstand aan Chauffage Declercq uit Izegem voor een bedrag van 464.797 fr. en aan NV Structo uit Brugge voor een bedrag van 1.050.839 fr. voor levering van de betongewelven van het dak van het bedrijfsgebouw. Deze aannemers en leveranciers worden rechtstreeks betaald door Imog. Dit moet dan wel gebeuren via opname in de vorderingsstaten van de werken Omer Mouton met aanduiding van schuldafstand en dit tegen de betreffende bedragen uit het project. Imog aanvaardt dit om zoveel mogelijk verdere onnodige vertragingen te vermijden. Hierdoor wordt de aannemer rechtstreeks betaald door Imog voor de werken die hij uitvoert voor zijn opdrachtgever Mouton. Door de steeds oplopende vertragingen in de bouwkunde komen ook de werken van CEC in het gedrang. CEC schrijft een brief met vragen om meerprijzen omwille van een felle ommekeer van de economische conjunctuur waardoor de voorziene prijsherzieningen de normale prijsstijgingen onvolledig opvangen. Ze stellen hierin wel ook dat de uitvoering niet zal lijden onder deze evolutie en geven aan hiervoor een dossier samen te stellen. Imog zegt in een eerste reactie dat men tot hiertoe steeds op correcte wijze de voorschotten ten bedrage van 40% heeft betaald zodat CEC hiermee zijn onderaannemers voldoende en tijdig heeft kunnen contracteren. Elke vraag van CEC zal sowieso voorgelegd worden aan de overheid. De realisatie van de schoorsteen, een onderdeel van de werken CEC, is voltooid en de elektrische verlichting is ingeschakeld. Deze voorziening is een veiligheidsmaatregel voor het vliegverkeer, meer in het bijzonder voor de toestellen van en naar het vliegveld van Wevelgem. CEC heeft zijn montagewerken kunnen aanvatten op 15 september en de elektrofilters zijn nu volledig geplaatst. In een overleg met CEC omtrent hun vraag naar een extra meerprijs overhandigen zij ons een lijvig rapport, door Imog later Rode Boek genoemd omwille van de rode kaft. Men vraagt CEC alle vragen te beargumenteren, hierbij steunend op het algemeen lastenboek dat van toepassing is op de werken voor de staat. Bij de openbare aanbesteding voor de infrastructuurwerken rond de installatie zijn er zes biedingen. Aannemer Persyn uit Zwevegem is de laagste bieder voor een bedrag van 15.963.158 fr. en dus zullen hem

de wegeniswerken rond verbranding worden gegund, de subsidiĂŤring bedraagt 9.999.700 fr. De werken worden begonnen vanaf 1 juli. Vooral de oprit naar de stortbunker, waarvoor er een grote ophoging is voorzien, vraagt bijzondere aandacht aangaande een homogene verdichting zodat er zich later niet al te veel verzakkingen zouden voortdoen. Voor de toegang tot de afvalverbranding zal overgegaan worden tot de aankoop van een stuk grond langs de Kortrijksesteenweg ter hoogte van de achtergelegen installaties. Dit zal gebeuren via onteigening van de eigenaars Frederic Martens Vanderplancke. De aankoop van deze gronden voor de toegang moet worden bespoedigd omdat Persyn pas nadien met de werken kan beginnen. De vervoersmaatschappij Taximat uit Kortrijk biedt zijn diensten aan voor het vervoer van afval. Afvalwaterzuivering Inmiddels is er binnen Imog een principieel akkoord omtrent de inplanting van het waterzuiveringsstation te Harelbeke. Het station zal bestaan uit de klassieke technieken die tot nog toe bij de waterzuivering werden ingezet. Aan de ingang komt er een roosterinstallatie voor het afzonderen van grote en zwevende afvalstoffen, verder voorziet men in een zandvang om het zand tegen te houden. Nadien volgt de eigenlijke zuivering met beluchting door het inbrengen van zuurstof, met daarna een nabezinking waar de resterende vaste delen (het slib) worden afgescheiden. De slibbehandeling zou gebeuren door het te verbranden, nadat het eerst in een etageoven is gedroogd. Imog mag van de subsidiĂŤrende overheid zijn waterzuiveringsinstallatie dimensioneren op 200.000 inwonerequivalenten. Dit is gekoppeld aan 150% van de huidige bezetting van de bevolking en verzorgingsinstellingen uit het gebied waarvan het afvalwater in Harelbeke zal worden gezuiverd. De collectoren voor de sector S7 (Zuiveringsstation Wevelgem) worden geraamd op 390 miljoen fr. Het voorontwerp voor de collectoren, de pompstations en de onderdoorgangen in het zuiveringsgebied met bestemming station S8 (Harelbeke), bedraagt 162.700.000 fr. Het schema voor de waterzuivering S8 Harelbeke omvat een roosterinstallatie, een zanden vetvang, een biologische zuivering met oxidatie,

39


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

chemische defosfatering, een nabezinking en een slibbehandeling met indikking, zeefbandpersen en drogen en verbranden in de etageoven. De raming hiervoor bedraagt 311.000.000 fr. Bij een subsidie van 80% door de staat en 12,5% door de provincie komt dit neer op een kostprijs van 233 fr. per inwoner, bij een subsidie van 80% door de staat maar zonder subsidie van de provincie bedraagt dit 622 fr. per aangesloten inwoner. Maar er wordt stilletjes gehoopt op een integrale terugbetaling vanwege Volksgezondheid voor het geheel van de waterzuivering en de afvalwatercollectoren. Voor de eerste keer in de annalen van Imog wordt er gesproken over het scheiden van afvalwater en regenwater. Het ministerie dringt aan op de aanleg van gescheiden stelsels voor de sector S7 in het industriegebied van Wevelgem. Er komt goed nieuws: de subsidiĂŤring voor de bouw van afvalwaterzuiveringsinstallaties zal 100% bedragen, mits de realisatie volledig in overeenstemming is met de normen van de overheid. Imog maakt het ontwerp van de collectoren LeieNoord A, Spoorwegbrug over de Leie te Kortrijk tot aan de onderdoorgang te Kuurne ter hoogte van het waterzuiveringsstation S8 te Harelbeke, twee onderdoorgangen en twee pompstations met een totale raming van 104.850.746 fr. over aan de minister. Naar aanleiding van de werken herkalibrering en rechttrekking van de Leie vanaf de Bessenlaan tot aan de Lt. Gerardstraat te Kuurne, wordt voorgesteld de collector mee op te nemen in de werken Aanbesteding door de Dienst der Waterwegen omdat de collector langs de nieuwe Leie zal liggen. De ontwerpen hiervoor zouden verder worden gegund aan private studiebureaus. Willy Lapere neemt ontslag uit de technische commissie omdat hij mogelijk de collectoren zal ontwerpen en er onverenigbaarheid is tussen beide activiteiten. Inmiddels hebben enkele studiebureaus hun diensten aangeboden voor het uitvoeren van studies rond collectoren: Willy Lapere uit Kortrijk, Belconsulting uit Tielt, Jean-Pierre Duynslaeger uit Kuurne en Jacques Lannoo uit Marke. Zoals eerder aangekondigd en verwacht wordt de oprichting van de WZK, de waterzuiveringsmaatschappij van het kustbekken, vanaf 16 juni 1975 een feit en worden de waterzuiveringsmaatschappijen Scheldebekken en Maasbekken voorlopig nog niet opgericht. Dit houdt in dat het gedeelte van het Scheldebekken en een groot deel

40

van West-Vlaanderen ongedekt blijven. Imog kaart het probleem aan dat er in West-Vlaanderen een provinciale belasting op waterzuivering wordt geheven waardoor inwoners van de gebieden die niet onder WZK vallen, het risico lopen om dubbel te moeten betalen. Van hogerhand beschouwt men het naast elkaar en samen inrichten van een afvalwaterzuivering en een verbranding als positief omwille van enkele complementaire zaken zoals warmte voor de slibdroging of de slibverbranding. Het ontwerp collector Leie-Noord A wordt goedgekeurd met een raming van 14.879.304 fr. en zal overgemaakt worden aan de minister. Er wordt werk gemaakt van de verdeling van de projecten voor de collectoren voor het zuiveringsstation S8 onder de diverse kandidaten ontwerpers. Hierbij wordt rekening gehouden met factoren zoals de geografische groepering van de projecten, de tewerkstelling binnen hun bureau en hun referenties. Verdeling tussen de diverse studiebureaus (bedragen in miljoen fr.) Aan Lapere Kortrijk: Overdracht van de delen die de technische commissie reeds 125,2 in voorontwerp en ontwerp heeft Onderdoorpersing Leie-Zuid 7,5 10,5 Leie Zuid C1 Leie Zuid B 24,7 Kuurne 4,9 Leie Noord B 20,2 Samen 192,7 of 40% Aan Lannoo Marke: Gaverbeek Pluimbeekstraat Leie Zuid C2 Samen

Aan Duynslaeger Kuurne: Keibeek Pluimbeek Slypebeek A en B Samen

82 24 35,9 141,9 of 30%

72,2 29,1 38,8 140,1 of 30%


1975-1976

van afval tot grondstof

1976 Van Imog naar WZK en wat daarna met de waterzuivering in de streek? Bestuur en beleid Hoewel er op een bepaald moment geruchten waren dat men in Waregem plannen had voor het oprichten van een eigen afvalverbrander, neemt men vanuit die gemeente contact op met Imog om naar de aansluitingsvoorwaarden te vragen. Hieruit kan men afleiden dat de voornoemde plannen terzijde zijn geschoven en dat zij vroeg of laat bij Imog zullen aansluiten. Op nationaal vlak wordt er gewerkt aan de opdeling van sectoren voor afvalverbranding. De minister geeft hiervoor een opdracht aan het SCK (het Studiecentrum voor kernenergie) uit Mol. Personeel Na enkele keren uitstellen, zou het nu de bedoeling zijn om na de vakantie over te gaan tot de aanwerving van het allereerste personeelslid, namelijk een technisch ingenieur. De voorwaarden hiervoor worden vastgelegd. De kandidaat moet slagen in een technische en maturiteitsproef en binnen de zes maanden in ĂŠĂŠn van de Imoggemeenten wonen. Hij moet minstens 26 en maximaal 35 jaar oud zijn. Hij moet daarnaast minstens drie jaar beroepservaring hebben en houder zijn van een diploma A1, specialiteit elektriciteit sterkstroom, elektromechanica of mechanica. De tewerkstelling zal gebeuren onder het RSZ-stelsel en de proefperiode bedraagt twee jaar. De oproep wordt gepubliceerd via de toenmalige ATLAS, het Kortrijks Handelsblad en de Advertentie E3. De aanvangswedde bedraagt 374.419 fr. Op 14 mei wordt de lijst der kandidaten voor bedrijfsleider in de verbrandingsinstallatie afgesloten met 12 regelmatige en conforme kandidaten. De proeven gaan door op zaterdag 12 juni in het stadhuis van Kortrijk. Tien kandidaten hebben deelgenomen. Acht kandidaten waren geslaagd. Jacques Soenens uit Hulste wordt als best gerangschikte aangesteld en zal worden verzocht om zo spoedig mogelijk de functie waar te nemen van bedrijfsleider. Op 7 september is er een bezoek aan de werf en hierop zal ook Jacques Soenens worden uitgenodigd.

Vanaf 1 november zal hij zijn functie waarnemen. Er worden ook procedures opgestart voor de aanwerving van een bediende met een diploma hoger middelbaar onderwijs of gelijkgesteld aan hoger secundair onderwijs, en technici A2 en A3 in de specialisatie elektriciteit of mechanica voor de exploitatie van de installaties. Huisvuilverbrandingsinstallatie La Compagnie de Chauffe, een Franse maatschappij gespecialiseerd in de exploitatie van verwarmingsinstallaties en afvalverbranding, biedt haar diensten aan voor de exploitatie van de afvalverbranding. Imog is echter vast van plan de exploitatie in eigen beheer te houden en hiervoor de nodige manschappen aan te werven. Zoals reeds eerder gevreesd, wordt op 13 januari het vonnis van het faillissement van Mouton bekrachtigd. Imog staat voor dringende beslissingen. De borgstelling wordt opgevraagd bij de Deposito- en Consignatiekas, de instelling waarbij de aannemer voor aanvang van de openbare werken een waarborgsom moet storten als borgstelling voor het geval dat er eventueel later iets verkeerd loopt bij de uitvoering. De betalingen aan de aannemer worden sowieso uitgesteld tot de uiterste datum. De installatie van de centrale verwarming en de sanitaire voorzieningen kan echter doorgaan samen met de betalingen aan de betrokken onderaannemers. De overeenkomst met Mouton wordt verbroken en omgezet in ambtshalve maatregelen. Dit houdt in dat het bestuur de werken opnieuw overneemt en deze verder uitvoert of laat uitvoeren op last van de oorspronkelijke aannemer. De mensen van de technische commissie maken samen met het studiebureau J. Lannoo de nodige tegensprekelijke opmetingen voor opname van de stand van de werken. Voor de tot dan toe nog niet uitgevoerde werken worden er nieuwe onderhandse overeenkomsten afgesloten met de onderaannemers van de elektrische installatie, de verwarming, het sanitaire deel en de liften. Er wordt hard gewerkt en reeds op 2 maart komt er een nieuwe aanbesteding voor de nog resterende bouwkundige werken met een raming ten bedrage van 28.581.743 fr. Voor de aanbesteding van de bouwwerken brengt de tijdelijke vereniging Saelens Meuleman de voordeligste aanbieding met een bedrag van 32.964.278 fr. Aannemer Saelens bezit de erkenning. Maar dan worden wij met een

41


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| Fernand Vanwalleghem, stadsingenieur van Kortrijk en voorzitter van de technische commissie, geeft toelichting tijdens een bezoek van de Raad van Beheer aan de bijna voltooide werken van de huisvuilverbranding

compleet onverwachte situatie geconfronteerd! Mevrouw Meuleman van de tijdelijke vereniging is de echtgenote van Omer Mouton die met zijn eigen bedrijf voor dezelfde werken eerder failliet ging. Op zichzelf een beetje ludiek, maar verder is dit geen beletsel omdat het voldoende is dat ĂŠĂŠn van de partijen van een tijdelijke vereniging voldoet aan de voorwaarden van het bestek. De aanbesteding van de werken burgerlijke bouwkunde, eerder gegund aan Saelens Meuleman, worden desondanks goedgekeurd en voorgelegd aan de minister. Aan Saelens Meuleman wordt algauw een beperkte opdracht toevertrouwd voor het dichtmaken van het dak van het gebouw tegen meerkost en kosten voor de kraan. Zo kan CEC voortgaan met zijn technische werken. Voor de gevelbekleding van de installatie wordt uiteindelijk gekozen voor Robertsonplaten die de vroegere

42

Cortenplaten, die uit productie werden genomen, vervangen. De werken bouwkunde vorderen goed en aan CEC wordt wegens overstromingen in de streek van Ruisbroek (woonplaats van de onderaannemer Lambrecht) een termijnverlenging toegestaan van drie maand. De vooruitzichten zijn om de installatie vanaf 1 maart te kunnen opstarten. De vraag voor prijsherzieningen van CEC wordt voorgelegd aan de minister. De vijver in het project van de infrastructuur- en wegeniswerken was oorspronkelijk voorzien met een betonnen inkuiping. Omwille van technische problemen op het terrein (grondwaterstand en Leiewater) wordt overeengekomen om dit uit te voeren met een meer natuurlijke bodem en een oeverversterking met houten palen en versteviging met grote natuurlijk granietstenen.


1976

van afval tot grondstof

| De leden van de Raad bezoeken de werf. Duidelijk herkenbaar op de foto zijn (vlnr) Gilbert Seynaeve (raadslid), Gilbert Maertens (secretaris), Fries Bijttebier (voorzitter), Fernand Vanwalleghem (stadsingenieur), Carlos Verhenne (raadslid) en Joël Devos (raadslid).

Afvalwaterzuivering De provincie ziet in dat er inzake werkingskosten en belastingen op provinciaal niveau problemen zijn die moeten worden aangepakt en opgelost. En er komt een stoelendans omtrent organisaties die zich over de waterzuivering ontfermen. De vroegere organisatie TVZAK wordt ondergebracht in de WZK Wat binnen West-Vlaanderen niet onder de WZK valt, komt automatisch onder de bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid. Imog verwacht dat het financieren van studies en andere investeringen hierbij op gelijke wijze zou gebeuren als voor de WZK. Voor de regio’s waar de WZK niet actief is, wordt gedacht aan een eventuele uitbreiding van de WZK of een uitbreiding van Imog, of het oprichten van een nieuwe intercommunale. Het is op dit moment

helemaal niet duidelijk hoe het bij Imog verder moet met de waterzuivering, de betrokken gemeenten wensen wel dat de werken absoluut worden voortgezet. Hierbij rijzen er bij Imog allerlei vragen over de inbreng van kapitaal, werkingskosten en coördinatie. Men is zich bij Imog volkomen bewust dat overleg met de provincie hierover zeer dringend aan de orde is. Ingenieur Bötger van het studiebureau Belgroma stelt het voorontwerp van de waterzuivering voor. De raming bedraagt 311.000.000 fr. De minister meldt in een brief dat alle studiekosten van de collectoren en de waterzuiveringsstations, samen met de aankoop van de gronden en de exploitatie voor de volle 100% gesubsidieerd zouden worden. Het waterzuiveringsstation te Harelbeke (S8) wordt opgenomen in een 5-jarenplan met voorrang voor collector Leie-Zuid A. De gebieden Wevelgem (S7) en

43


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Waregem (S9) moeten zich voorlopig beperken tot de studie van de voorontwerpen. Het deel van de collector LZA tussen S1 en S13, toegewezen aan aannemer De Nul, zal gebeuren onder auspiciën van het Ministerie van Openbare werken voor een bedrag van 18.771.972 fr. omdat deze diensten daar bovengrondse werken uitvoeren.

1977 De installatie is klaar om opgestart te worden Bestuur en beleid Inmiddels hebben de fusies van de gemeenten plaatsgevonden. Dit brengt mee dat sommige fusiegemeenten voor dezelfde activiteiten bij een andere intercommunale zijn aangesloten dan sommige van hun deelgemeenten. Binnen de provincie is er nogal wat beweging op het vlak van afvalverwerking. Dit leidt voor enkele gemeenten tot discussie over al of niet toetreden tot de intercommunale dan wel overstappen naar een andere intercommunale. De discussies over de herindeling der sectoren, waarbij de gemeenten binnen de provincie zouden worden toegewezen aan een intercommunale, duren voort. Zowel Imog als de fusiegemeente Wielsbeke stellen dat de deelgemeente Wielsbeke bij Imog hoort aangezien deelgemeente Ooigem nu een deelgemeente is van Wielsbeke en omdat Ooigem reeds voor de fusie bij Imog was aangesloten. De fusiegemeente Wielsbeke neemt autonoom de beslissing om aan te sluiten bij Imog voor haar nog niet aangesloten deelgemeenten Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve. Naar aanleiding van een vraag tot toetreding met haar nog niet aangesloten fusiegemeenten, brengt het College van de gemeente Zwevegem een bezoek aan de installaties. De gemeente Waregem heeft opnieuw contacten gelegd en vraagt de voorwaarden ingeval van een mogelijke toetreding. IVMO, de Intercommunale voor Menen en Ommeland, is intussen opgericht en Imog gaat akkoord met de uittreding van Gullegem van zodra de installaties van IVMO bedrijfsklaar zijn. Gullegem behoort na de fusies immers tot de gemeente Wevelgem die één van de drie vennoten zal zijn van IVMO. Men zou er investeren in een breker

44

voor groot huisvuil, wat dan zou moeten zorgen voor invulling van haar verbrandingscapaciteit. De breekinstallatie zou ter beschikking gesteld worden van alle gemeenten uit de andere omliggende intercommunales. Andere West-Vlaamse afvalintercommunales hebben hun gebied met toegetreden vennoten reeds sterk afgebakend. Momenteel wordt West-Vlaanderen afgedekt door de volgende verenigingen: IVIO Izegem, IVRO Roeselare, IVOO Oostende, IVBO Brugge, Imog Kortrijk-Harelbeke, IVVO Veurne Ieper, IVMO Menen en Knokke voor de gemeente Knokke. Bij de provincie wordt er onder druk van enkele intercommunales toch nog verder geknutseld aan een mogelijke nieuwe opdeling van de verbrandingsector binnen de provincie. Er wordt voorgesteld dat elke intercommunale zijn eigen verantwoordingsnota zou opstellen om te zien welke de verschillende argumenten zijn zodat men nadien tot overeenkomsten en besluiten kan komen. Een overzicht van de afvalverwerkingsinstallaties die van 1953 tot 1977 in België werden gerealiseerd, geeft ons een beeld van de diverse systemen en de evolutie van de systeemkeuzes. De eerste installaties voor afvalverbranding waren geen lang leven beschoren – zeker deze die uitgerust waren met een stoomketel, waren al snel buiten bedrijf. De techniek stond nog helemaal niet op punt en van ervaring was er weinig sprake. Enige tijd later ging men het dan maar proberen met het composteren van de gemengde huisvuilfractie. Dit proces verliep iets beter, maar de kwaliteit van de geproduceerde compost was van die aard dat deze naderhand toch op een stortplaats terecht kwam. Waar men nog beschikte over grote stortplaatsen, werd er gebruik gemaakt van verkleiningsinstallaties: het afval werd eerst verkleind alvorens het te storten. Dit had als voordeel dat de stortplaatscapaciteit beter kon worden benut en dat de geurhinder min of meer kon worden beperkt. Later verbeterde de techniek van de verbranding en ging men daar waar er gebrek was aan ruimte voor stortplaatsen, quasi volledig over op verbranding, aanvankelijk zonder warmterecuperatie of energierecuperatie door elektriciteitsproductie (deze techniek zou pas later nieuwe kansen krijgen).


1976-1977

van afval tot grondstof

Locatie

Systeem

Capaciteit

Jaar Bijzonderheden

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

verbranding H & F VR verbranding Von Roll compost, Dano compost, Dano verkleining, Gondard verkleining, Herbold verkleining, Gondard verkleining, Hazemag verbranding, Claudius Peters verbranding, Claudius Peters verbranding, CEC verkleining, Gondard verkleining, Hazemag verkleining, Hazemag verkleining, Gondard verbranding, Kellert Peukert verbranding, Stein ind. en Roubaix verkleining, Gondard verbranding, Servitherm verbranding, privĂŠ verbranding, Claudius Peters verbranding, Volund Steffens Electro verbranding, Claudius Peters verbranding, Scovronek verkleining, Gondard verbranding, Volund Steffens Electro verkleining, Visno verbranding, Volund Steffens Electro verbranding, Volund Steffens Electro verbranding, Volund Steffens Electro

10 ton/u 2x4 ton/u 2x50 ton/dag 4x50 ton/dag 2x8 ton/u 2x10 ton/u 2x8 ton/u 1x20 ton/u 2x3 ton/u 2x3,5 ton/u 2x3 ton/u 2x3 ton/u 1x20 ton/u 2x3 ton/u 2x8 ton/u 2x2,2 ton/u 1x5 ton/u 6x8 ton/u 2x1 ton/u 2x1 ton/u 2x3,6 ton/u 2x3 ton/u 2x5,5 ton/u 2x2,6 ton/u 2x3 ton/u 2x3 ton/u 2x50 ton/dag 2x3 ton/u 2x3 ton/u 2x3 ton/u

1953 1958 1964 1964 1969 1970 1971 1971 1971 1972 1972 1972 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1976 1976 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977

Monceau sur Sambre Schaarbeek Anderlecht Gent Luik Braine L’Alleud Meise Waver Edegem Deurne Lokeren Kessel-Lo Schoten Gosselies Cuesmes Willebroek Virginal-Sambre Antwerpen Auvelais Hoevenen Izegem Roeselare Harelbeke Knokke Dendermonde Sint-Niklaas Merelbeke Heist-op-den-Berg Merksem Brasschaat

met warmterecuperatie met warmterecuperatie in 1977 stilgelegd

in 1977 stilgelegd

met warmterecuperatie

45


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Later zouden er in Vlaanderen nog andere verbrandingsinstallaties worden gerealiseerd: IVLA Ronse, IVMO Menen, IVBO Brugge, IVOO Oostende, IVM Eeklo, Stad Gent en later IVAGO Gent, ISVAG Wilrijk, RMZ Houthalen en later door Indaver op sites in Antwerpen. In Vlaanderen zijn in 2009 alleen nog de verbrandingsinstallaties in dienst van IVBO Brugge, IVOO Oostende, IVM Eeklo, IVRO Roeselare, IVAGO Gent, Imog Harelbeke, RMZ Houthalen, ISVAG Wilrijk en INDAVER Antwerpen (2). Verkleining vooraleer te storten is totaal in onbruik geraakt. Composteren gebeurt nu alleen nog van selectief ingezameld groenafval of GFT, al dan niet met vergisting. Daar waar afvalverwerking aanvankelijk was gericht op volumereductie en neutralisatie van organische fracties, is deze momenteel specifiek gericht op recyclage en hergebruik van grondstoffen en het optimaal produceren van energie uit hernieuwbare brandstoffen (hout, …). Personeel, administratie Tegen het tijdstip van opstarten van de verbrandingsinstallatie wil men klaar staan met een uitgebouwd personeelsbestand. Voor de aanwerving van een bediende blijkt dat twee kandidaten precies hetzelfde aantal punten hebben behaald. Na stemming beslist de Raad dat de functie wordt toegewezen aan Piet Goemaere uit Moen. Uit de proeven voor technicus kunnen volgende kandidaten worden aangesteld: als A2 elektriciteit zijn het Johan Buysse uit Zwevegem, John Desmet uit Waregem en Jhonny Dhondt uit Gullegem, als A2 mechanica wordt het Claude Verlinde uit Harelbeke, als A3 elektriciteit A. Degroote uit Heule en als A3 mechanica Ronny Dejaeghere uit Bissegem. De kandidaten Buysse en Degrootte aanvaarden de hun aangeboden betrekking niet en in plaats daarvan worden Norbert Vandenabeele uit Kuurne als A2 elektriciteit en Marnik Knockaert uit Kuurne als A3 elektriciteit aangesteld. Werner Maes wordt na het houden van praktische proeven aangesteld als onderhoudswerkman en Ghislaine Deltour als schoonmaakster voor acht uur per week. Dit is de eerste personeelsploeg waarmee Imog moet proberen zijn afvalverbrander operationeel te krijgen.

46

Huisvuilverbrandingsinstallatie De werken elektromechanische uitrusting vorderen goed. Het aanbrengen van de beplating aan de buitenkant van het bedrijfsgebouw is een huzarenstuk. De hoofdaannemer stelt niet minder dan vier onderaannemers tewerk om deze moeilijke klus te klaren. Na een moeilijke start komt er toch schot in de zaak maar het is en blijft tot het einde een bijzonder gevaarlijk en lastig werk. De elektrische uitrusting en de automatisering van de ovens wordt uitgevoerd door de firma Vandendriessche uit Kortrijk, als onderaannemer van CEC. Gelukkig kan die nog juist de werken afronden voor hij failliet gaat. Een eerste oven is half februari klaar voor koud opstarten en alles laat voorzien dat ook de infrastructuur- en wegeniswerken samen met de groenaanleg voltooid zullen zijn in het voorjaar. Het opstarten van de afvalverbranding is voorzien in de maand mei. De gemeenten worden hierover ingelicht en ze worden bevraagd over de organisatie van hun lopende huisvuilinzamelingen. Aan de hand van deze informatie zal Imog de ophaaldiensten tijdig informeren en hen voorzien van de nodige weegkaarten die gekoppeld zijn aan de nummerplaten van de ophalers van de respectieve gemeenten. Hiermee zullen ze elk voor hun gemeente het afval kunnen aanvoeren, en zal het huisvuil per gemeente worden gewogen. Deze weeginformatie kan nadien worden gebruikt voor het maken van alle afrekeningen. Naast de afvalverbrandingsinstallatie staat er een oude vlasfabriek die nog steeds afgebroken moet worden. De afbraak wordt na een beperkte prijsvraag, waarvoor zeven offertes zijn ingediend, gegund aan de firma Lavaert Gebr. uit Rekkem voor een bedrag van 273.600 fr. (de hoogste offerte bedroeg 1.111.200 fr.). De officiële opening is definitief gepland op dinsdag 3 mei. Op het programma staan de ontvangst van de genodigden, een openingswoord van de voorzitter, een rondgang en een receptie in de garageruimte van de installatie. Onder de eregenodigden waren minister van Landbouw Laevens en de gouverneur van WestVlaanderen van Outryve d’ydewalle. De werken burgerlijke bouwkunde worden op 12 april voorlopig overgenomen, dit is het moment waarop het bestuur de exploitatie officieel overneemt en waarop de garantieperiode ingaat. Na één jaar zal men evalueren


1977

van afval tot grondstof

| Gouverneur van Outryve d’ydewalle, Marc Ollivier, parlementslid en raadslid van de Stad Kortrijk, voorzitter Fries Bijttebier, (onbekend), en Jozef Lambrecht, burgemeester van Kortrijk, tijdens de rondgang op de officiÍle opening van de huisvuilverbrandingsinstallatie

of de installatie definitief kan worden overgenomen dan wel of er nog initiatieven te nemen zijn die de aannemer te zijnen laste moet nemen. Reeds kort na het opstarten wordt duidelijk dat er nog heel wat werk moet worden verricht om de installatie op een ietwat comfortabele wijze in bedrijf te kunnen houden. EĂŠn van de eerste initiatieven is de uitrusting van de installatie met een intern videosysteem voor een optimale bewaking van de assenafvoer. Deze realisatie wordt uitgevoerd door de eigen diensten, want nu al blijkt dat we beschikken over een ploeg met ervaren technici. Voor de interne communicatie van het exploitatiepersoneel zal gebruik worden gemaakt van een personenzoeksysteem zodat het personeel in exploitatie onderling contact kan houden in de nogal uitgestrekte installaties. Op 20 oktober kent de installatie haar eerste maar eerder beperkte bunkerbrand. Er is weinig of geen schade

maar uit het voorval kunnen wel wat lessen worden getrokken om in de toekomst erger te voorkomen. Er wordt al snel aandacht gevraagd voor de bezoldiging van het personeel, omwille van de zeer typische opdrachten en de steeds weer onregelmatige uren. De firma Bossuyt die zich al eerder aanbood voor de afname van de verbrandingsassen, doet hiervoor opnieuw een voorstel, men stelt voor om op eigen kosten op het achtergelegen terrein van Imog over te gaan tot het plaatsen van een zeefinstallatie voor het bewerken van de assen uit de installatie. Voor de bruikbare fijne en grove assen zou men Imog een vergoeding betalen van 10 fr. per ton voor een periode van 5 jaar. Imog besluit op dit voorstel in te gaan en zal hierover een overeenkomst voorbereiden. Het huisvuil bevat ca. 3% schroot dat na verbranding met een magneetband wordt gescheiden van de

47


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| Technisch schema van de afvalwaterzuiveringsinstallatie voor sector S8 te Harelbeke, volgens het voorontwerp van studiebureau Belgroma

verbrandingsassen. Het gaat hier om relatief grote volumes laagwaardig schroot die vervuild zijn met asresten. De mogelijkheden voor een positieve vermarkting worden onderzocht. Op vraag van de hoofdingenieur-directeur der Waterwegen kunnen de schippers hun maandelijkse vracht van ca. 100 huisvuilzakken afkomstig van de sluis van Sint-Baafs-Vijve gratis naar de verbrandingsinstallatie brengen. Er komt ook steeds meer vraag vanuit kmo’s en bedrijven voor het verbranden van hun afval. De technische en mogelijke praktische en financiÍle voorwaarden worden onderzocht. Voor het verbranden van bedrijfsafval worden de modaliteiten vastgelegd. Er is een modelcontract waarin de aanvoervoorwaarden zijn opgenomen.

48

Er wordt onderscheid gemaakt volgens de aard en herkomst. Aanvoer is pas mogelijk nadat een overeenkomst is ondertekend. Het tarief voor verbranden van grotere hoeveelheden bedraagt 550 fr. (excl. btw) per ton, met weging op de Imog-weegbrug. Er zijn specifieke voorwaarden voor toevallige kleine aanvoer (namelijk 100 fr. per aanvoer) en men kan een abonnement nemen voor wekelijkse kleine aanvoer tegen 2000 fr. (excl. btw) per jaar. Het tarief voor bijzonder vuilnis dat rechtsreeks via de trechter wordt ingebracht, bedraagt 800 fr. per ton.


van afval tot grondstof

1977

| Plan met situering van de Imog-gemeenten en de afvalwatersectoren voor de waterzuivering, in 1978

Afvalwaterzuivering Er komt goed nieuws voor Imog want in een KB van 20 december 1976 wordt gesteld dat waterzuiveringsinstallaties voor 100% gesubsidieerd zullen worden. De heer Bรถtger komt melden dat men vanuit Volksgezondheid voorstelt om het project waterzuivering te starten met de helft van de capaciteit, dus met 75.000 inwonerequivalenten (IE), maar zonder slibbehandeling. Imog protesteert hiertegen en wenst een totaalproject op volle capaciteit. Na herwerking van het voorontwerp van de waterzuivering komt Belgroma zijn nieuw project voorstellen: burgerlijke bouwkunde 227.000.000 fr., elektromechanische uitrusting 92.450.000 fr., slibverwerking 37.500.000 fr.,

en dit voor een installatie met een capaciteit van 150.000 IE. Dit voorstel wordt overgemaakt aan de minister met de vraag om het houden van aanbestedingen en offerteaanvragen goed te keuren. De minister geeft zijn fiat aan het ontwerp van de afvalwaterzuiveringsinstallatie en met een capaciteit van 150.000 inwonerequivalenten samen met een slibverbranding. Belgroma kan met dit voorontwerp als basis zijn definitief ontwerp opmaken. Er is een vraag vanuit de Diensten van de waterwegen om de terreinen van de waterzuivering op te spuiten met zand en aarde dat afkomstig is van de werken van de rechttrekking en de verbreding van de Leie.

49


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

1978 Steeds meer gemeenten treden toe Bestuur en beleid Het College van de gemeente Anzegem komt op bezoek met de vraag tot toetreding voor haar fusiegemeenten. De gemeente Zwevegem sluit aan met haar gemeenten Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs. Spiere-Helkijn vraag informatie voor een eventuele toetreding. Het College van de gemeente Avelgem komt op bezoek en vraagt de voorwaarden voor toetreding. In het najaar besluit de gemeente Avelgem om toe te treden met zijn 8601 inwoners. Dit wordt bekrachtigd in een buitengewone algemene vergadering op 22 november met 861 aandelen. Op de algemene vergadering wordt de toetreding goedgekeurd van de volgende gemeenten: Zwevegem, Anzegem en Spiere-Helkijn. Armand Bulteel, schepen, wordt beheerder voor Zwevegem en André Leroy voor Anzegem. Louis Nys wordt opgenomen in het College van commissarissen voor Spiere-Helkijn. André Degroote werd op 30 oktober voorgedragen door Avelgem wat bij Imog zal worden bekrachtigd in mei 1979. Deze aanstellingen gelden tot mei 1980. Naar jaarlijkse gewoonte nodigt Imog na de Algemene Vergadering de vertegenwoordigers van zijn vennoten uit op een lunch. Dit jaar zal deze worden gehouden bij Vanwonterghem te Kuurne. Bij IVMO wordt door Leiedal en WITAB een studie uitgevoerd omtrent de realisatie van een installatie voor de verwerking van grof huisvuil. Het grof huisvuil zou er worden verwerkt via een breker, na ontijzering kan het residu worden verbrand in de IVMO-verbrandingsinstallatie. Deze activiteit zou ook ter beschikking worden gesteld van de andere omliggende intercommunales en zodoende kunnen instaan voor invulling van de capaciteit van de breker; met de brandbare fractie uit de breekinstallatie kan de verbrandingscapaciteit worden ingevuld. Personeel, administratie De aanvoer van huisvuil stijgt snel door de bijkomende aanvoer vanuit de gemeenten die recent zijn toegetreden. ‘Meer gemeenten’ betekent een hogere aanvoer, wat ons al snel verplicht tot het invoeren van een continu

50

drieploegensysteem met een ochtend-, middag- en nachtploeg, en er stellen zich vragen omtrent passende vergoedingen. De Raad gaat akkoord om nachtwerk te vergoeden tegen 125%. Er wordt bijkomend personeel aangeworven uit de bestaande wervingsreserve. Eric Vandecasteele wordt de bijkomende stoker en René Debosschere is de nieuwe kraanman. Er wordt beslist om over te gaan tot de aanwerving van een burgerlijk ingenieur voor de activiteit waterzuivering. De heer Delaere wordt als best gerangschikte kandidaat met eenparigheid van stemmen aangesteld in de functie van burgerlijk ingenieur voor opvolging van de activiteiten waterzuivering. Huisvuilverbrandingsinstallatie Nu de verbrandingsinstallatie in dienst is, wordt al snel duidelijk dat dergelijke installaties onderworpen zijn aan een voortdurende slijtageslag. Willen we de installatie op een efficiënte wijze operationeel houden, dan zullen we voortdurend aandacht moeten schenken aan onderhoud en herstellingen – en hiervoor zijn mensenhanden en wisselstukken nodig. Er worden offertes gevraagd voor reservemateriaal en wisselstukken, roosters, transportbanden, de grijpermotor en takelmaterieel. Dat de originele installatie niet volmaakt is, hebben we ook al begrepen. Vanaf het eerste moment gaan we op zoek naar verbeteringen en aanpassingen die de exploitatie economischer en meer bedrijfszeker kunnen maken. Door gebruik te maken van Leiewater voor het ontstoffen en koelen van de assen, kan er worden bespaard op drinkwater; hiervoor zal men aftappen op de aanwezige hoge drukleiding van het koelwatercircuit met Leiewater. Voor de verplichte controle op de rookgassen wordt een offerte gevraagd aan enkele erkende labo’s zoals Vinçotte, AIB en Servaco. Een eerste milieuklacht komt van bewoners van Kuurne die wonen aan de overzijde van de Leie. Het gaat om een klacht inzake geluidshinder die wordt veroorzaakt door de koelventilatoren die zich bevinden boven in het gebouw. De bedrijfsleiding stelt voor om de ventilatoren uit te rusten met een akoestisch scherm. Dit zal in eigen regie worden uitgevoerd. De Stad Moeskroen heeft problemen met zijn Speedburn Dit is oorspronkelijk een Amerikaans systeem dat ginder opgesteld wordt aan de grens van een woestijn


1978

van afval tot grondstof

| De kraanman in de kraanstand voor het beheren van het huisvuil in de afvalbunker en het vullen van de ovens

waarbij stank en stof die vrijkomen bij exploitatie, geen hinder vormen. Het is eigenlijk niks anders dan een grote overdekte ruimte waar het huisvuil gewoon op een vlakke betonnen stookvloer wordt verbrand met slechte luchtaanvoer, zonder enige vorm van rookgaszuivering. De installatie staat op de grens tussen Kortrijk en Moeskroen en er zijn al snel klachten rond geuroverlast en rookontwikkeling. De toenmalige burgemeester Detremmerie van Moeskroen beseft al snel dat zijn Speedburn geen lang leven beschoren is. Hij komt op bezoek en vraagt toestemming voor een tijdelijke aanvoer van zowat 300 ton huisvuil per week. Imog gaat hiermee akkoord en rekent hiervoor een prijs aan van 750 fr. per ton. De belangstelling voor het verbranden van bedrijfsafval kent een gestadige groei, reeds 86 bedrijven namen hiervoor contact op en met 36 ervan wordt al snel een overeenkomst afgesloten. De vraag van CEC naar meerprijzen via hun Rode Boek krijgt via een schrijven van de minister een negatief

antwoord. Daarmee kan deze zaak dan ook als afgesloten worden beschouwd. Aannemer Bossuyt zal het schroot afvoeren naar Galloo in Menen, voor een kostprijs van 210 fr. per ton. Op 27 september is er de definitieve oplevering van de installaties elektromechanische uitrusting door CEC. Afvalwaterzuivering De ontwerpen voor de collectoren Leie-Zuid en Eiland worden goedgekeurd met een raming van 125.446.000 fr. In een laatste ontwerp van de waterzuiveringsinstallatie komt Belgroma tot een totale raming van 756.741.241 fr., op te splitsen in behandeling van slib voor 84.917.800 fr., beluchting 16.676.160 fr., elektromechanische uitrustingen 127.131.215 fr. en bouwkunde 528.016.066 fr. Bij het project werd bijzondere aandacht geschonken aan de esthetiek van de gebouwen en de zorg voor hinder door afzuiging en overkappingen van een aantal

51


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

installatie-onderdelen met geurrisico’s (zoals onder meer de hele slibbehandeling waar de klassieke beerputgeur niet te vermijden is).

1979 Studie voor uitbreiding afvalverbranding met energierecuperatie Bestuur en beleid Op de algemene vergadering wordt de toetreding van de gemeente Avelgem definitief bekrachtigd. De GOM West-Vlaanderen wenst regelmatig overlegvergaderingen te houden met vertegenwoordigers van de West-Vlaamse afvalintercommunales. Imog vaardigt hiervoor haar bedrijfsleider Jacques Soenens af. Aan de ingang van de site wordt er een duidelijk uithangbord geplaatst. Er komt bericht dat de subsidiëring van de gronden voor het project afvalverbranding is goedgekeurd ten bedrage van 60% op 1.125.000 fr. voor een gebied van 1 ha 50 a. Personeel, administratie De Raad van Bestuur brengt na haar vergadering een bedrijfsbezoek aan de installaties. Om enkele sociale activiteiten kansen te geven, wordt er een personeelsfonds opgericht dat zal worden aangevuld met een jaarlijkse bijdrage van 1.200 fr. per personeelslid. De afstoting van de waterzuiveringsactiviteiten vragen heel wat administratief werk en wijzigingen in de boekhouding (nvdr: er waren toen nog geen computerprogramma’s). Door de sterke groei van Imog is de boekhouding volumineuzer geworden. Dit brengt mee dat de dienstdoende boekhouder de zaak nog maar moeilijk kan behappen. Intussen dreigt er ook één en ander scheef te gaan lopen. De bedrijfsboekhouder Frans Delaere uit Kuurne neemt het op zich om samen met Piet Goemaere de Imog-boekhouding duchtig aan te pakken en op punt te stellen. In de verbrandingsinstallatie staan heel wat onderhouds- en aanpassingswerken op stapel. Er wordt

52

geopteerd om zoveel mogelijk in eigen regie te werken, daarom wordt besloten een nieuwe technicus A2 mechanica aan te werven, namelijk Medard Van de Velde uit Waregem, die wordt geselecteerd vanuit de wervingsreserve. Het atelier wordt verder uitgerust met een eigen draaibank. Er wordt overgeschakeld van de 40-urenweek naar de 38-urenweek en er is steeds meer onderhoudswerk. Het personeelsbestand wordt opnieuw uitgebreid: Johan Buyse uit Hulste wordt aangeworven als technicus A3 mechanica. Er wordt een wachtdienst georganiseerd om bij onverwachte gebeurtenissen tijdig personeel te kunnen oproepen met tussenkomst in de telefoonkosten van het betrokken personeel. Huisvuilverbranding We worden geconfronteerd met onverwachte problemen. De inwoners hebben namelijk nog altijd de gewoonte om alles wat ze kwijt willen, in de huisvuilzak te stoppen. Dit is ook het geval met gras en tuinafval, maar doordat dit meer water dan brandbare materie bevat, zorgt dit ervoor dat het geheel van gras, tuinafval, aarde en huisvuil niet meer brandbaar is in de ovens. Gewoon huisvuil bevat immers voldoende brandbare stoffen opdat het zonder toevoeging van andere brandstof spontaan het proces in werking houdt. Maar nu dus rijzen er heel wat problemen omwille van een slechte verbranding. Tijdens bepaalde periodes is de kwaliteit van het afval dermate slecht, vooral omwille van immense hoeveelheden gras en tuinafval, dat het verbrandingsproces nog maar met veel moeite in werking kan worden gehouden. We staan voor een meervoudige opdracht: communiceren met onze bevolking voor beter brandbaar huisvuil en werken aan alternatieven, zowel voor het verwijderen van gras en tuinafval als voor het aanpassen van de verbrandingsinstallatie, zodat deze beter bestand is tegen slecht brandbaar afval. Slechte verbranding geeft ook moeilijk transporteerbare bodemassen en hier ontstaan er ook problemen op het nogal zwakke systeem voor assenafvoer dat helemaal niet geschikt lijkt voor het afvoeren van half verbrand huisvuil. De afvoerinstallatie voor as wordt omgebouwd, vereenvoudigd en uitgevoerd met krachtiger motoren. De werken worden uitgevoerd in eigen regie. Door het plaatsen van een trilzeef worden de assen gesorteerd in


van afval tot grondstof

een fijne en grove fractie. De fijne fractie wordt hierdoor zonder nabewerking onmiddellijk bruikbaar voor de aanleg van verhardingen en parkings. Na enkele jaren werking stelt men vast dat de afvalgrijpers in de opslagbunker essentieel zijn voor het vullen van de ovens en dat heel wat onderdelen aan vervanging toe zijn. Zonder grijper kunnen de ovens immers niet gevuld worden en vallen de ovens stil. Daarnaast kan zonder de grijpers het vuilnis in de bunker niet worden gestapeld en komt de aanvoer van het huisvuil in de opslagbunker in het gedrang. Daarom wordt beslist tot de aankoop van de belangrijkste grijperonderdelen. Hetzelfde geldt ook voor de rolbrug: steeds meer raakt men er van overtuigd dat de realisatie van een tweede rolbrug geen overbodige luxe zou zijn. Daarom wordt principieel beslist om over te gaan tot de procedure voor aankoop van een tweede rolbrug, met een raming van 2.840.000 fr. Er komen voorstellen vanwege de intercommunale IVMO die haar eigen afvalverbranding in Menen geleidelijk van de grond ziet komen. Ze hebben geïnvesteerd in een grofvuilbreker, wat aanvoer mogelijk zou maken van grofvuil voor verwerking in hun breker met metaalrecuperatie en verbranding van het residu, tegen een vergoeding van 1.272 fr. per ton verbranding. Imog informeert hierover haar gemeenten en laat hen zelf beslissen om al dan niet van deze dienstverlening gebruik te maken. Maar slechts weinig gemeenten gaan daarop in en het grof vuil gaat alsnog her en der naar een stortplaats. De metaalrecuperant Vanheyghem Gebr. uit Gent bevestigt zijn aanbod voor het afnemen bij Imog van schroot tegen een vergoeding van 200 fr. per ton. Er wordt besloten op dit aanbod in te gaan. De afname van het schroot loopt vlot maar Vanheyghem geeft aan dat het schroot ca. 20% onzuiverheden bevat. Verificatie leert dat dit inderdaad het geval is, en dit wordt verrekend in de uiteindelijke prijs. Een eerste grote revisie van de roosters zal worden gegund aan de tijdelijke aanneming Seghers EngineeringCEC (inmiddels werd de activiteit afvalverbranding van CEC overgenomen door Seghers Engineering). De Stad Gent verwerkt sinds jaren zijn huisvuil in een installatie voor huisvuilcompostering. Dit is de voorloper van de eigenlijke composteerinstallaties zoals die heden ten dage worden geëxploiteerd. Bij de vroegere huisvuilcompostering bracht men het gemengde huisvuil in zijn geheel in een composteerinstallatie. Na compostering ging

1979

men er de niet organische fracties zoals glas, metalen, inerte materialen en niet composteerbare zaken uit verwijderen via afzeven en andere technieken. Het resultaat was een zeer onzuiver, grijskleurig compost, wat door de afnemers niet erg werd geapprecieerd en wat de afzet van het product dan ook sterk bemoeilijkte – soms noopte dit zelfs tot afvoer naar een stortplaats. Door een alsmaar strenger wordende regelgeving wordt in bedrijf houden van dergelijke installaties steeds moeilijker. Het eindproduct – de zogenaamde grijze huisvuilcompost uit huisvuilcompostering – krijgt het omwille van kwaliteitseisen steeds moeilijker op de afzetmarkt. Vooral in de tuinbouw groeit het lijstje van punten waaraan grijze compost absoluut niet mag voldoen, vooral omwille van de vele zichtbare onreinheden zoals stukjes kunststof, glas, zand enz., zonder van de onzichtbare onvolkomenheden nog te spreken. De aannemerscombinatie CEC-Seghers Engineering zal voor de Stad Gent naast de huisvuilcompostering een afvalverbrandingsinstallatie bouwen met een quasi gelijke capaciteit als bij Imog. Na deze eerste stap in afvalverbranding zal Seghers volledig autonoom de afvalverbrandingsinstallaties bouwen van Wilrijk en Oostende. Het wordt voor Seghers een jarenlange uitdaging om als Vlaams bedrijf zowel in binnen- als buitenland installaties te bouwen voor afvalverbranding en waterzuivering. De concurrentie is hard en de risico’s zijn groot. Na enkele succesvolle jaren kan Seghers deze bedrijvigheid echter onmogelijk voortzetten. Voor Imog betekent dit dat men voor de nazorg en aanpassingen aan de eigen installatie bij andere gespecialiseerde bedrijven zal moeten aankloppen. De aannemer Bossuyt laat zijn transportactiviteiten over aan Hedwig Moerman uit Bellegem (firma Becotrans). Zo krijgen we een andere afnemer voor de bodemassen uit de ovens. Het aantal klanten voor het verbranden van horecaen bedrijfsafval neemt stelselmatig toe en er wordt beslist om de tarieven niet te verhogen of aan te passen. Het zijn tijden van energiecrisis en de technologieën voor energierecuperatie uit afval hebben reeds een lange lijdensweg afgelegd. Het is vooral de recuperatieketel die met de warmte uit de zeer corrosieve en erosieve rookgassen warm water of stoom produceert, die steeds weer getroffen wordt door lekkende buizen en wanden die doorbranden. Dit was voor heel wat besturen toch het signaal om hun afvalverbrander uit te rusten met een systeem

53


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

voor energierecuperatie. De geplande installatie bij intercommunale IVOO die aanvankelijk alleen voorzien is voor verbranding, wordt nog voor het einde van de procedure van de offerteaanvraag uitgebreid met energierecuperatie voor productie van elektriciteit. De geproduceerde elektriciteit wordt deels aangewend voor de eigen installaties, de rest gaat op het net van WVEM waarmee de IVOO een overeenkomst heeft afgesloten. Voor Imog is dit het signaal om ook voor de installatie te Harelbeke de mogelijkheden te onderzoeken voor een uitbreiding naar energierecuperatie. Na een eerste voorstudie wordt er op 31 augustus een nota gemaakt over de mogelijkheden voor een uitbreiding van de bestaande afvalverbranding met een energierecuperatie. De studie energierecuperatie wordt verder ook aangevuld met een onderzoek naar de mogelijkheden voor wijkverwarming: een systeem waarbij Imog via de warmte van de verbranding warm water zou produceren om dit nadien via een ondergronds buizenstelsel naar de woningen te brengen waar het zou kunnen worden ingezet voor de centrale verwarming. Afvalwaterzuivering De minister meldt dat hij alle opdrachten en studies die tot nog toe door Imog werden aangegaan, verder zal honoreren. Hij vraagt tevens dat Imog omtrent afvalwaterzuivering geen nieuwe overeenkomsten meer zou afsluiten maar deze over zou laten aan de WZK. Dit is een eerste belangrijk signaal voor Imog dat inhoudt dat men langzaam maar zeker de activiteiten rond waterzuivering zal moeten loslaten en afstaan aan de WZK. Op 10 oktober is er de opening van de biedingen van de waterzuiveringsinstallatie S8 te Harelbeke. Omdat de informatieronde van de sector S7 (Wevelgem) onvoldoende ver gevorderd is, worden de studies en ontwerpen over afvalwatercollectoren en een waterzuiveringsstation tijdelijk uitgesteld, maar omdat de voorstudie nagenoeg is afgerond en er hiervoor voldoende gegevens beschikbaar zijn, is er overeenstemming om voorrang te verlenen aan de waterzuivering in sector S9 (Waregem-Beveren-Leie). Het studiebureau Deconinckx krijgt de opdracht om de definitieve studie (studieopdracht met datum 17 juli 1974) voor collectoren en waterzuivering aan te vangen.

54

1980 Minister wil realisatie waterzuiveringsstation opnieuw aanbesteden Bestuur en beleid De gemeenten hebben tot hiertoe bij hun toetreding slechts de helft van het maatschappelijk kapitaal volgestort. Door de toenemende activiteiten wordt hen nu gevraagd de resterende 50% vol te storten. In samenspraak met de afgevaardigden van het Ministerie van Binnenlandse Aangelegenheden Lammens en Devil wordt de Imog-boekhouding door de bedrijfsboekhouder Frans Delaere tot op de lopende dag geboekt en goedgekeurd. De gemeente Waregem doet opnieuw navraag naar de toetredingsvoorwaarden en zij vragen om al meteen huisvuil te mogen aanvoeren. Administratie Er wordt een eerste fotokopieertoestel aangekocht evenals een eerste dienstwagen van 6 pk in de typische oranje kleur RAL 2000. De nummerplaat begint met de letters BET en daarom wordt de auto altijd ‘den BET’ genoemd. Communicatie, sensibilisering en preventie Men is zich bij Imog nu al bewust dat sensibiliseren en informeren belangrijke items zijn in een afvalbeleid en een eerste informatiebrochure, over 10 jaar Imog, wordt opgesteld. De bedrijfsleider Jacques Soenens wordt uitgenodigd om samen met afgevaardigden van Seghers Engineering op een congres over European Waste to Energy een uiteenzetting te geven van de ervaringen in Vlaanderen omtrent afvalverbranding. Het congres gaat door in Washington, en de meest relevante Europese afvalverbrandingssystemen met hun ervaringsgegevens zullen er aan bod komen. Het wordt een rijke ervaring en de rode draad bij de diverse sprekers is dat afvalverbranding moet samengaan met energierecuperatie. Meer nog dan voorheen ondervindt de exploitatie van onze ovens enorme moeilijkheden. Het huisvuil is dusdanig gemengd met onbrandbare en natte organische


1979-1980

van afval tot grondstof

fracties dat verbranden soms onmogelijk wordt. Vooral het vele gras en tuinafval blijft de grote boosdoener. Diverse scenario’s om hieraan te verhelpen, worden onderzocht. Er wordt vooral gedacht aan selectief inzamelen van de organische tuinafvalfracties. Op 15 oktober is er hierover op het stadhuis van Kortrijk overleg met de gemeenten. Men vindt er het voorstel van het afzonderlijk inzamelen omwille van de kostprijs en praktische moeilijkheden niet haalbaar. Het voorstel om het aantal zakken per gezin per beurt te beperken, heeft voor- en nadelen, en daarom kan men er niet op ingaan. Een proef met groenafvalcontainers die her en der zouden worden opgesteld, wordt overwogen en iedereen is het eens met het voorstel om de bevolking te sensibiliseren en op te roepen om minder groen en gras in de huisvuilzak te proppen. Er zal voor de inwoners van de aangesloten gemeenten een brochure worden opgesteld met een uiteenzetting van de problematiek en de mogelijke alternatieven. De brochure zal worden opgemaakt in samenspraak met de technische commissie. Per gemeente komt er een gepersonaliseerde folder. Imog zal de kosten voor de folders op zich nemen, de gemeenten zullen instaan voor de verspreiding ervan. Publicatie en verspreiding wordt voorzien tegen de volgende lente en de media zullen worden betrokken bij de actie. Huisvuilverbranding, energierecuperatie De Raad geeft zijn goedkeuring aangaande het uitvoeren van de nodige aanpassingen aan de afvalverbranding. Het betreft de ontdubbeling van de rolbrug en de assenafvoer, evenals het realiseren van een gedeeltelijke warmterecuperatie voor warme verbrandingslucht en productie van warm water dat voor eigen gebruik als sanitair warm water zal worden aangewend. In het dossier verbranding worden de volgende ontwerpen voor beperkte offerteaanvragen en ramingen goedgekeurd en overgemaakt aan de minister: de ontdubbeling van de rolbrug (raming 4.500.000 fr.), ontdubbeling van de assenafvoer (raming 8.300.000 fr.), warmterecuperatie met thermische olie voor productie van warme lucht en warm water (raming 5.100.000 fr.). De tarieven voor het verbranden van bedrijfsafval worden vastgesteld op 670 fr. per ton, kleine toevallige aanvoer van winkeliers 150 fr., abonnement 2.500 fr.; de vergoeding voor aanvoer van papier en karton door

Bekaert uit Zwevegem blijft onveranderd op 175.000 fr. De firma Becotrans (Hedwig Moerman) doet voorstellen om de assen van de ovens achteraan op de installaties op te slaan in silo’s. In ruil hiervoor zou hij de lopende overeenkomst bestendigen aan 20 fr. per ton als vergoeding voor Imog. Er komt een eerste overleg met WVEM omtrent de energierecuperatie. De eerste berekeningen door WVEM tonen aan dat zowel Imog als WVEM voordeel kunnen halen uit een energierecuperatie. Een belangrijke voorwaarde bij dit alles is het verkrijgen van een stevige staatssteun bij de investeringen en een garantie op een verzekerde afname van de geproduceerde energie tegen gunstige prijzen. Aan de minister wordt een brief gestuurd met de principiële vraag omtrent mogelijke subsidies bij een eventuele uitbreiding van de Imog-verbrandingsinstallatie met een systeem voor energierecuperatie en elektriciteitsproductie. Tijdens een overlegvergadering op 18 maart wordt er met WVEM verder gediscussieerd over de kilowattuurprijzen en de mogelijke verdeling van risico’s, kosten en opbrengsten. Er is een voorstel voor een evenredige verhouding over de hele lijn van het project en de exploitaties. Over de rol hierbij van het Imog-personeel en een aantal praktische zaken zal verder worden overlegd in een volgende vergadering, gebaseerd op de ervaringen opgedaan bij de installatie van IVOO in Oostende. Al snel komen er voorstellen voor een raamovereenkomst tussen Imog en WVEM voor de realisatie van een energierecuperatie. Een overleg met de nieuwe minister van Volksgezondheid Kempinaire wordt voorbereid en op 24 september brengt hij een bezoek aan installaties. Dit wordt voor Imog een ideale gelegenheid om te polsen naar de mogelijkheden voor financiële steun in het dossier van de energierecuperatie. Afvalwaterzuivering Naar aanleiding van een vraag van Imog omtrent energierecuperatie en de op til zijnde procedure van de waterzuiveringsinstallatie brengt minister van Volksgezondheid Galle een bezoek aan de Imog-installaties. Wat bij zijn bezoek al kon worden vermoed, wordt bewaarheid. Het was duidelijk dat diverse aanbieders die

55


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

bij de eerste offerteaanvraag een te hoge prijs hadden gevraagd, bij de minister hadden aangeklopt om hem te bewegen tot een nieuwe procedure om alsnog een kans te krijgen. In zijn schrijven aan Imog stuurt minister Galle aan op het opnieuw aanbesteden van het hele dossier waterzuiveringsstation maar nu alles samen in één lot met het toelaten van suggesties en het invoeren van een exploitatieovereenkomst voor 15 jaar waarmee rekening wordt gehouden bij de gunning van het project. De aannemers kunnen terug aan het werk voor het maken van een nieuwe offerte. Uiteindelijk zal er toch maar eentje de bestelling kunnen krijgen. Imog volgt het voorstel van de minister om over te gaan tot het opnieuw aanbesteden van het zuiveringsstation S8 te Harelbeke met een algemene offerteaanvraag waarbij alles in één lot is samengevoegd met suggestiemogelijkheden en een exploitatiecontract voor 15 jaar. Op 5 november worden de biedingen geopend, er komen acht reacties. De aanbieding van de tijdelijke vereniging met de aannemers NV Contractors EGTA als specialist bouwkunde en NV Degremont Benelux als specialist voor de technieken, heeft de meest voordelige en conforme aanbieding, voor een bedrag van 704.334.830 fr. (incl. 16% btw). Er wordt voorgesteld om dit voor te leggen aan de minister. De minister geeft zijn fiat aan het ontwerp voor de realisatie van de afvalwatercollector Heulebeek. De raming bedraagt 41.337.387 fr. en de subsidiëring bedraagt 100%. Hoewel alles volgens afspraken met de overheid is gebeurd, gaat minister Galle plots niet meer akkoord met de eerder gedane aanstellingen van Lannoo en Duynslaeger als ontwerpers voor de collectoren in de sectoren S7 (waterzuivering Wevelgem) en S9 (waterzuivering Waregem). Imog bezorgt hem de nodige informatie en geeft aan dat deze aanstellingen gebeurden op 17 oktober, twee dagen dus voor de ultieme datum van 19 oktober, en nog voor de datum waarop de minister zijn richtlijn uitvaardigde om voor alle studies een beroep te doen op de diensten van de WZK. Na wat gekibbel zal men hierover toch overeenstemming bereiken en worden de aanstellingen bestendigd. In overleg met Leiedal, dat instaat voor de ontwikkeling van de industriezone aldaar, wordt het waterzuiveringsstation S7 definitief ingeplant op het industrieterrein Wevelgem-Bissegem.

56

De collectorwerken Leie-Zuid C-2 worden gegund aan de firma Stevin uit Antwerpen voor een bedrag van 6.082.059 fr. Intussen worden de beheerders van het studiebureau Hagebaert-Puls zenuwachtig, zij willen niet uit de boot vallen als ontwerper en dus komt er een bericht waarbij het bureau zijn kandidatuur als ontwerper voor het zuiveringsstation S7 (Wevelgem) absoluut wil bestendigen. Met de WZK wordt omtrent de activiteiten in de sectoren S7 (Wevelgem), S8 (Harelbeke), en S9 (Waregem) overeengekomen om alle beslissingen van Imog genomen tussen 2 december 1975 en 17 oktober 1978 te valideren. Imog kan dus aan de respectieve bureaus de opdrachten geven voor het opmaken van de voorontwerpen. In een omzendbrief van de minister van 19 oktober 1978 wordt de overeenkomst tussen Imog en de WZK bestendigd. Deze werkwijze brengt geen bijkomende kosten mee voor de overheid.

1981 Het huisvuil is van slechte kwaliteit en het vuur wil niet branden Bestuur en beleid De WZK krijgt haar hoofdzetel in Oostende en haar werkterrein bestrijkt de kustregio’s. De Raad wil niet dat de regio Kortrijk omwille van deze overname achterop wordt gesteld, en drukt zijn bekommernis uit hieromtrent. Imog vraagt de mogelijkheid te onderzoeken voor een mogelijke decentralisatie van de WZK door het inrichten van een vestiging in de regio Kortrijk. (Nvdr: Dit was een laatste goed geprobeerde poging om in eigen regio een contactpunt te behouden inzake het beleid rond afvalwater, maar daar zal er niks van in huis komen.) Op 27 november is er de overname van alle Imog-waterzuiveringsactiviteiten door de WZK. Hierbij wordt logisch overeengekomen dat ook het personeel mee wordt overgenomen en dit minstens onder hetzelfde financieel statuut (betreffende de bezoldiging) als bij Imog.


1980-1981

van afval tot grondstof

| De brochure ‘Spaar uw huisvuilverbrander’ voor het sensibiliseren van de inwoners om het gras en tuinafval niet meer in de huisvuilzak te stoppen

Personeel, administratie Al snel ziet men in dat het opzetten van een passend personeelsbeleid in het kader van een eigen sterke en ervaren technische ploeg essentieel zal zijn voor de verdere ontwikkelingen van de installatie en de organisatie. Hierbij schieten de klassieke statuten voor gemeentepersoneel sterk tekort en er wordt werk gemaakt van een passend personeelsstatuut met eigen typische bevorderingsgraden. Men tracht ook al aan de toekomst te denken maar dat krijgt tegenwind, en op het voorstel om een groepsverzekering af te sluiten bij OMOB wordt niet ingegaan vanwege de te hoge financiële lasten. Achteraf zou blijken dat dit misschien wel een gemiste kans is geweest. Communicatie, sensibilisering en preventie De tekst voor de informatiebrochure waarbij we de bevolking willen vragen tuinafval niet in de huisvuilzak

te steken, krijgt stilaan vorm. De brochure zal gedrukt worden bij drukkerij Sabbe uit Kuurne voor de prijs van 101.384 fr. Om dit alles nog wat kracht bij te zetten, worden er plannen gemaakt voor de eerste open dagen bij Imog, van 15 tot en met 17 mei. Deze worden een groot succes, we verwelkomen ruim 5.000 bezoekers. De brochure Spaar uw huisvuilverbrander wordt er uitgedeeld en naderhand wordt deze via de gemeenten in alle brievenbussen gestopt. Huisvuilverbranding, energierecuperatie De ervaring bij collega’s leert dat de installaties te kampen hebben met ontploffingen in de ovens en brand in de opslagbunkers. Steeds meer zijn we ons bewust van risico’s zoals brand en ontploffingen, wat leidt tot tijdelijke onbeschikbaarheid van de installatie en met de bijbehorende financiële verliezen. Aan OMOB zal een polisvoorstel worden gevraagd. In de ovens krijgen we ook steeds meer te maken

57


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

>| Bij een eerste brand in de bunker is het wel even schrikken

| De eerste open dagen van Imog waren een overweldigend succes. De vele bezoekers zien in dat de best beschikbare middelen worden ingezet.

met slechte verbranding. Hierdoor zijn de asresten van zeer slechte kwaliteit en eigenlijk ongeschikt voor verder gebruik. Met Becotrans, de afnemer van de assen, wordt een overeenkomst afgesloten voor het afvoeren van de slechte assen. Bij slechte verbranding is vooral de assenafvoer een gesel voor het exploitatiepersoneel. Daarom moet er dringend werk worden gemaakt van een optimalisering waarbij de slecht verbrande assen op een comfortabele wijze kan worden afgevoerd in een container in plaats van in een assensilo die telkens weer verstopt geraakt, wat normaal leegmaken ervan onmogelijk maakt. Ontwerper Jacques Lannoo wordt aangesteld voor het project burgerlijke bouwkunde voor de aanpassingen van de assenafvoer en de minister geeft zijn fiat aan deze uitbreidingswerken met een raming van 17.900.000 fr. Op 22 juni kent de installatie een brand in de bunker, veroorzaakt door een kortsluiting op de grijper. Bij OMOB wordt aangedrongen op een verzekering tegen

58

brand, machinebreuk en afvoer van het vuilnis bij onbeschikbaarheid van de installaties. Er komen vijf offertes voor de ontdubbeling van de rolbrug waarvan er slechts drie conform de eisen zijn. De meest gunstige offerte komt van Femont uit Willebroek. Voor de warmterecuperatie met thermische olie biedt Elboma de beste van vijf offertes. Aan Femont worden de werken gegund voor de rolbrug voor een bedrag van 4.312.142 fr. en aan Elboma de werken energierecuperatie met thermische olie voor een bedrag van 10.711.115 fr. Voor dit laatste deel is er wat commotie vanwege Seghers Engineering met een offerte ten belope van 15.239.340 fr., maar dat wordt beargumenteerd en in der minne geregeld. De minister geeft in een schrijven van 13 augustus 1981 zijn akkoord voor het verlenen van 60% subsidie voor een recuperatieproject met elektriciteitsproductie uit de afvalverbranding. Een voorlopige raming voor het


1981

van afval tot grondstof

totale project bedraagt 250 miljoen fr. Er wordt beslist snel werk te maken van het ontwerp en een overeenkomst met WVEM voor de afname van de energie. Samen met de vertegenwoordigers van WVEM, Deschepper en Wallaeys, wordt er op 16 oktober overleg gepleegd omtrent de inhoud en de opmaak van een raamovereenkomst Imog-WVEM. Hierin worden de principes vastgelegd voor de overeenkomst tussen beide partijen en dit alles krijgt snel goedkeuring van beide organisaties. De firma Destructo uit Izegem, gespecialiseerd in het verwijderen van bijzondere afvalstoffen, vraagt naar de mogelijkheden voor het verbranden van niet-giftige stoffen in de verbrandingsovens. In een advies van de diensten van het SCK uit Mol wordt gesteld dat hierbij grote voorzichtigheid is geboden. We beslissen een negatief antwoord te geven op de vraag van Destructo. Bij Imog wordt geopteerd om de Imog-installaties zeer nauw te betrekken bij een gepland nationaal onderzoek dat

aangaande deze problematiek zou worden opgedragen door de minister van Volksgezondheid aan het SCK. Voor de eerste keer in de geschiedenis laat het dioxinemonster van zich horen. Op enkele gemeenteraden is er interpellatie en nogal wat commotie omtrent een Nederlands persuittreksel. Daarin wordt de productie van dioxines aangetoond bij afvalverbranding samen met de gezondheidsrisico’s voor mens en dier. Afvalwaterzuivering In de gemeente Deerlijk zijn er wegeniswerken waarbij best nu al een afvalwatercollector wordt voorzien om te vermijden dat men de werken daar nadien opnieuw moet opbreken. Imog neemt de prefinanciering van deze collector op zich voor de werken Gaverbeek Rijksweg 308 te Deerlijk.

59


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

1982 Steeds meer groeit het besef dat er toch nog grote nood is aan een stortplaats Bestuur en beleid Gullegem, een deelgemeente van de fusiegemeente Wevelgem, treedt uit en sluit aan bij IVMO Menen. Dat was eerder al overeengekomen op provinciaal niveau, bij de opdeling van de sectoren voor afvalverwerking. Afval is inmiddels een bevoegdheid geworden van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse overheid heeft een nieuwe organisatie opgericht, de OVAM (Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij). Voortaan zal alles wat met afval heeft te maken in Vlaanderen, door OVAM worden behandeld. Op 24 mei is er op het stadhuis van Kortrijk een eerste overleg met afgevaardigden van deze organisatie waarmee we vanaf heden nog heel veel zullen moeten overleggen en samenwerken. De gemeente Waregem doet er tot het laatste moment alles aan om haar afval toch nog te mogen storten op haar eigen stortterrein. De stelling van OVAM is echter dat alle capaciteit van de bestaande afvalverbranders zo snel en optimaal mogelijk opgevuld dient te worden en dat oude stortplaatsen dienen te worden afgewerkt en gesloten. Waregem krijgt geen vergunning meer om nog huisvuil te blijven storten op zijn stortplaats die gelegen is op de terreinen naast het gebied rond de huidige terreinen. Vanaf 1 januari 1983 zal Waregem, dus bijna noodgedwongen, toetreden met zijn deelgemeenten Desselgem, Sint-Eloois-Vijve en Waregem. Beveren-Leie, de andere deelgemeente van Waregem, was reeds vennoot van bij de stichting. Een raadslid doet een voorstel om, in het licht van besparingen, de lunch na de algemene vergadering te vervangen door een broodjesmaaltijd. Dit wordt unaniem aanvaard maar de daaropvolgende jaren wordt toch opnieuw een klassieke lunch aangeboden. Men heeft namelijk al snel ingezien dat dit het enige jaarlijkse overlegmoment is tussen een breder forum van gemeentelijke mandatarissen en Imog en dat dit sterk bijdraagt tot het in stand houden van de broodnodige contacten en het voeren van inhoudelijke communicatie tussen de gemeenten en de bestuurders.

60

Roger Terryn, bestuurder bij Imog en burgemeester van Deerlijk, werd inmiddels beheerder bij de WZK. Met OMOB wordt een polis afgesloten voor een verzekering tegen Brand, staking, oproer, kwaad opzet, springstoffen en bedrijfsschade bij onbeschikbaarheid van de verbrandingsinstallatie. Huisvuilverbranding, energierecuperatie De firma MBLE zal instaan voor levering van een branddetectiecentrale voor bewaking van de bunker en een aangepaste telefonische alarmcentrale met de diverse diensten. Er komt een automatische branddetectie in de bunkerruimte. De blusinstallatie met hoge druk en blusschuim wordt geleverd door Vannasche uit Hulste. De bovenste kroon van de schoorsteen was toe aan herstelling. De werken worden gegund aan de bouwer, Cheminées Peters uit Brussel, kostprijs 98.600 fr. Tijdens het herstel van de bovenste kroon wordt vastgesteld dat enkele herstellingen aan de binnen- en buitenzijde dringend nodig zijn. Door Cheminées Peters wordt een offerte gemaakt ten bedrage van 589.000 fr. en de werken worden uitgevoerd. Aan Becotrans, de afnemer van de assen, wordt toestemming verleend voor de opslag van assen op het achterliggend terrein van de installatie. Tot hiertoe kon men voor het leegmaken van de silo’s waarin de bodemassen worden opgeslagen, gebruik maken van een afgedankte vrachtwagen die we van de diensten van stad Kortrijk kosteloos hadden geërfd. Echter, deze welgekomen hulp was maar een voorlopige oplossing en de aankoop van een eigen vrachtwagen en vijf containers wordt voorbereid. Geleidelijk groeit de aanvoer van het huisvuil. De hoeveelheid afval in de bunker loopt bij momenten snel op, zeker als er ook stilstand is. Er wordt geopteerd om de installatie gedurende enkele weekends continu te laten draaien. Het tijdelijk tekort aan personeel wordt ingevuld door het personeel van IVMO, de intercommunale uit Menen met haar installatie in aanbouw. Het is een ideale gelegenheid om haar personeel, tijdens 104 werkuren, te laten kennismaken met de exploitatie van verbrandingsovens en alles wat erbij komt kijken. Het studiecentrum SCK uit Mol krijgt opdracht van de minister tot het uitvoeren van een zeer uitgebreide meetcampagne inzake de rookgassen van de afvalverbranders.


1982

van afval tot grondstof

| We krijgen een afgedankte vrachtwagen van de stadsdiensten van Kortrijk. Deze wordt ingezet op de Imog-verbrandingsinstallatie voor de evacuatie van de bodemassen uit de assensilo’s.

Volgens het KB van 21 april dienen er vanaf nu jaarlijks twee meer uitvoerige meetcampagnes en analyses uitgevoerd te worden inzake de kwaliteit van de rookgassen en de verbrandingsassen. Betreffende de rookgassen heeft men vooral aandacht voor chloor en stof en bij de assen onderzoekt men de goede uitbrand. Dit laatste kan vooral bij huisvuil met veel gras en tuinafval, te wensen over laten. De tarieven voor bedrijfsafval worden verhoogd tot 870 fr. (excl. btw) per ton voor grotere hoeveelheden, 3.200 fr. (excl. btw) voor een abonnement, 200 fr. voor kleine toevallige aanvoer en de aanvoer van Bekaert Zwevegem wordt forfaitair berekend op 352.170 fr. (excl. btw). De Stad Moeskroen heeft de problemen rond zijn Speedburn niet kunnen oplossen en vraagt bij Imog naar de mogelijkheden voor het verbranden van huisvuil. Maar met de aansluiting van Waregem in het vooruitzicht en de werken rond de energierecuperatie wordt geoordeeld dat een regelmatige aanvoer beter niet wordt

aanvaard. Evenwel kan altijd worden overwogen om – na overleg – toevallige hulp te bieden in de mate dat de eigen exploitatie dit zou toelaten. Het studiebureau Jacques Lannoo uit Marke, wordt aangesteld als ontwerper voor de werken burgerlijke bouwkunde van de energierecuperatie. Het ontwerp van de elektromechanische uitrusting zal worden opgemaakt door technici van WVEM en Imog en de technische commissie. Het voorontwerp elektromechanica wordt goedgekeurd met een raming van 340.000.000 fr. Het project ontdubbeling assenafvoer krijgt goedkeuring van de minister. De werken bouwkunde voor de assenafvoer worden gegund aan Koch Ockier uit Harelbeke voor een bedrag van 2.984.913 fr. en het gedeelte elektromechanica wordt toegewezen aan Hancke NV Metaalwerken uit Lo-Reninge, voor een bedrag van 5.366.790 fr. Het voorontwerp van de elektromechanische installatie energierecuperatie wordt goedgekeurd en de raamovereenkomst met WVEM kan nu definitief worden

61


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| De bouwwerf van de waterzuiveringsinstallatie, ontworpen door Imog en later overgenomen en geëxploiteerd door de WZK

afgesloten. Om enige ervaring op te doen rond diverse technieken van de energierecuperatie, worden voor de technici van Imog en WVEM een aantal bezoeken gepland aan gelijkaardige installaties (Bremershaven in Duitsland en het eiland Jersey). De raamovereenkomst tussen Imog en WVEM wordt afgesloten voor 30 jaar en kan nu na een aantal bijsturingen vanwege WVEM door beide partijen officieel worden ondertekend.

oplossingen voor de gestelde problemen. Bij de diensten van de minister wordt gevraagd welke de mogelijkheden zijn van subsidiëring bij een eventuele inrichting van de stortplaats maar het antwoord daarop is totaal negatief omdat men het storten wil beperken door het afval na sortering naar verbranding, compostering en recyclage te sturen. Afvalwaterzuivering

Stortplaats De idee dat er heel wat nood is aan een intercommunale stortplaats, blijft alsmaar groeien. Voor diverse afvalstoffen, inert en grof onbrandbaar materiaal, gras en tuinafval is er voorlopig geen andere oplossing. Ook voor verwijdering van het huisvuil bij onbeschikbaarheid van de eigen installaties kan een eigen stortplaats zeer nuttige diensten bewijzen. Imog is hiervoor wel verzekerd maar verzekeringen dekken echter alleen de mogelijke kosten, zij bieden nog altijd geen praktische

62

Door de afsplitsing van de waterzuivering, nu eigendom van de WZK en Imog, moeten de grenzen tussen de twee eigendommen opnieuw worden afgebakend. De toegang tot de waterzuivering naast de afvalverbranding zal deels verlopen over de bestaande gemeenschappelijke toegangsweg Imog-WZK. Voor de financiële overdracht van de activiteiten waterzuivering van Imog naar de WZK worden alle investeringen en kosten nauwkeurig bijgehouden. Volgens een eerste samenvatting zijn er door Imog voor een bedrag


van afval tot grondstof

van 42.225.733 fr. aan investeringen gebeurd, de aankoop van de terreinen voor de afvalwaterzuivering bedraagt tot hiertoe 28.976.408 fr. en de algemene onkosten specifiek voor deze activiteit gemaakt, belopen 8.131.363 fr. De lijst met deze bedragen zal aan de WZK worden voorgelegd als financiĂŤle afrekening bij de overname. In het project waterzuivering werd intussen geopteerd voor de vergisting van het slib in plaats van verbranding. Met deze nieuwe techniek ontstaat de mogelijkheid van een energierecuperatie. Hierdoor zal de waterzuivering geen gebruik meer hoeven te maken van warmte uit de afvalverbranding en moeten er verder geen technische linken meer worden voorzien tussen de verbrandingsinstallatie Imog en de waterzuivering WZK. Dat brengt mee dat de energiebalans van het project Imog-energierecuperatie een ander beeld vertoont: alle warmte afkomstig van de afvalverbranding blijft daarmee immers ter beschikking van Imog ten voordele van de elektriciteitsproductie.

1983 Waregem moet stoppen met het storten van huisvuil en treedt noodgedwongen toe Bestuur en beleid Na de jaarlijkse algemene vergadering worden in de Raad van Beheer Fries Bijttebier en Marc Bourry unaniem verkozen tot voorzitter en ondervoorzitter. Gilbert Maertens wordt bestendigd als secretaris en Piet Goemaere als bedrijfsboekhouder. Waregem beslist op de gemeenteraad van 24 januari om toe te treden tot Imog met zijn volledige gemeente. Het Imog-bestuur wil de traditie hernemen door aansluitend op de algemene vergadering de genodigden en de vertegenwoordigers van de vennoten uit te nodigen voor een lunch. Deze gaat ter gelegenheid van de aansluiting van Waregem door in het Hotel Resto Diana in Waregem. OVAM maakt snel werk van een 5-jarenplan en een afvalstoffenplan met bindende plannen voor het afvalbeleid in Vlaanderen. Tijdens een overleg op 4 juli met vertegenwoordigers van OVAM, GOM West-Vlaanderen en

1982-1983

de West-Vlaamse intercommunales worden enkele krijtlijnen van het beleid besproken. Alles zal gericht zijn op het beperken van afval en het herwinnen van energie om wat overblijft op een doelmatige, milieuvriendelijke en prijsbewuste wijze te verwijderen. Men wil de bestaande installaties optimaliseren, de bestaande stortplaatsen waar mogelijk vergunnen, afwerken en of saneren. Er kunnen enkele nieuwe stortplaatsen worden ingericht die volledig moeten voldoen aan de strenge eisen van een Europese regelgeving. Recyclage van glas, tuinafval, schroot, papier en karton moeten worden geoptimaliseerd en de eindproducten van enkele verwijderingssystemen moeten worden gevaloriseerd. Aan de discussie van de sectorindeling in WestVlaanderen komt nog niet direct een einde. Maar voor Imog is de kous wel af omdat er voor onze regio geen wijzigingen meer op het getouw staan. Bij sommige verenigingen denkt men aan de oprichting van een fonds om de verwerkingsprijzen bij alle intercommunales op gelijke hoogte te brengen. Dit kan een edele gedachte zijn, maar door wie en op welke wijze dit fonds gespijsd zal moeten worden, is een open vraag. Hiervan zal er in de verre toekomst niks terecht komen. De installatie in Menen is bijna gebruiksklaar en zoals voorzien treedt Gullegem uit en stapt men over naar de intercommunale IVMO in Menen. Hiermee lijkt West-Vlaanderen goed bezet te zijn door verbrandingsovens. Knokke heeft zijn eigen installatie naast zijn vroegere stortplaats, de installaties van IVBO Brugge, IVIO Izegem, IVRO Roeselare en Imog Harelbeke zijn momenteel beschikbaar. Bij IVVO Veurne-Ieper, de intercommunale voor de Westhoekgemeenten, is een verregaande procedure voor een verbrandingsinstallatie in Diksmuide en later in Veurne afgesprongen op de discussie over de vestigingsplaats maar ze kunnen met hun afval naar IVBO (Brugge) en IVOO (Oostende). Voor WestVlaanderen wordt het overleg nu vooral toegespitst op een optimale opvulling van de capaciteit van de in werking zijnde installaties. Op een vergadering georganiseerd door WITAB wordt bij IVRO te Roeselare overlegd over de bevoorrading van de installaties IVBO Brugge, IVMO Menen en IVOO Oostende, evenals over de prijsvorming. Ambachtelijk afval en industrieafval blijken al snel een belangrijke aanvulling te zijn op het huisvuilaanbod. Het zou wenselijk zijn om hiervoor normen vast te leggen inzake tarieven.

63


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Er is bij OVAM reeds enige tijd sprake van invoering van milieuheffingen. We hebben heel wat vragen en dringen aan op inspraak. Verder willen alle exploitanten-afvalverbranders met OVAM overleggen over de exploitatievergunningen die hen recent werden gegeven. Personeel, administratie Imog schrijft zich in voor de projecten tewerkgestelde werklozen door tewerkstelling van Filip Vandaele uit Marke als technicus A2 (elektriciteit) en Marc Debrabandere uit Harelbeke als technicus A3 (elektriciteit). Huisvuilverbranding, energierecuperatie De automatisering van de installatie wordt stelselmatig bijgewerkt en uitgebreid door het eigen personeel. Met de ontdubbeling van de assenafvoer en de energierecuperatie met thermische olie is er nood aan meer ruimte voor besturings- en controleapparatuur. De bedieningsdesk in het midden van de controlezaal wordt weggehaald en vervangen door een meer geavanceerd en groter exemplaar dat aanleunt tegen het synoptisch bord. Gelukkig kan onze competente ploeg van ervaren technici alle werken uitvoeren in eigen regie. Imog komt intussen in de problemen met de afvoer van zijn verbrandingsassen omdat de afnemer van de assen, Becotrans, failliet gaat. Al snel komen enkele aannemers monsters nemen. In de hoop dat er spoedig een alternatieve oplossing komt, wil Imog in de toekomst werken met eigen vervoer. Het OCW (Openbaar centrum voor wegenbouw) start een onderzoek over het mogelijk gebruik van de bodemas in de wegenbouw. Op de weg Kortrijk-Doornik wordt er zelfs een testvak aangelegd met bodemas als onderfundering. De resultaten daarvan werden nooit nagegaan, al bleek dat de kwaliteit van de assen voor dergelijke toepassingen niet evident was. Er wordt opdracht gegeven aan Vanderheyden uit Brussel voor een algemene revisie van alle meet- en regelapparatuur van de installatie. De tarieven voor verbranding worden vastgelegd op 870 fr. per ton, 3.250 fr. voor het abonnement, 200 fr. voor toevallige aanvoer en het forfaitair bedrag voor Bekaert bedraagt 321.180 fr. Voor de afvalverbranding werd de exploitatie-

64

vergunning vernieuwd. Er moet werk worden gemaakt van een typisch uithangbord. Het vliegas, het fijne stof dat in de elektrostatische filters wordt afgescheiden, moet afzonderlijk van de bodemassen worden afgevoerd. De emissiewaarden van de rookgassen moeten regelmatig gemeten worden voor de parameters HCL, HF, CO en stof. Imog wacht ongeduldig op de eerste meetresultaten van de onlangs afgeronde meetcampagne uitgevoerd door het SCK. De nieuwe exploitatievergunning verplicht ons tot het plaatsen van een omheining rond de site van de installatie. Er komt een werkplan waarin de regels van de werking zijn beschreven en er wordt aandacht gevraagd voor de werking van de verbranding inzake luchtovermaat en uitbrand van de bodemas. Het ontwerp van de recuperatie met elektriciteitsproductie wordt op 10 mei goedgekeurd met een raming van 352.630.000 fr. Op 29 juni wordt de raamovereenkomst tussen WVEM en Imog ondertekend door de voorzitters van beide verenigingen, baron Emmanuel de Bethune voor WVEM en Fries Bijttebier voor Imog. Op de opening der biedingen van de algemene offerteaanvraag voor de elektromechanische uitrusting van de recuperatie-installatie zijn er vier biedingen waaronder een offerte met de laagste kostprijs van de TV MST voor een bedrag van 388.878.648 fr. De hoogste bieding bedraagt 457.729.073 fr. Na onderzoek der biedingen en keuze van een aantal varianten blijkt dat de offerte van de TV MST als meest voordelige en conforme offerte kan worden voorgelegd aan de minister, met het verzoek voor maximale subsidiĂŤring. Stortplaats Harelbeke vraagt om een spoedige oplossing voor het storten van afval dat niet verbrand kan worden. Er worden contacten gelegd met OVAM zodat kan worden gestreefd naar duurzame oplossingen. Op 9 maart is er hierover al overleg met OVAM. Op de vergadering zijn aanwezig: Frank Parent, directeur-generaal van OVAM en zijn medewerkers Luk Vanacker en John Mestdagh, voor Imog zijn er voorzitter Fries Bijttebier, secretaris Gilbert Maertens, bedrijfsleider Jacques Soenens en Bert Vanbelle, lid van de technische commissie. Er wordt gepolst naar de toekomstvisie van de overheid en de technieken die men wil aanwenden voor het legaal


1983

van afval tot grondstof

| Herstellingswerken in eigen regie aan het wegdek van de af- en oprit van de weegbrug

verwijderen van inert afval, grof vuil, bedrijfsafval, slib en huisvuil in noodsituaties. We vernemen dat men de stortplaatsen zal onderverdelen in drie soorten, nl. categorie 3 voor inert afval (steenpuin), categorie 2 voor huisvuil en gelijkaardig afval, en categorie 1 voor afval van industrie. Tijdens zijn zoektocht naar een stortplaats belandt Imog al snel in Moen. De gemeente Zwevegem huurt er de kleiputten van de familie Hansens-Demeestere als stortplaats en is bereid de huur over te dragen aan Imog. Op 7 september is er overleg tussen het College van Zwevegem en Imog in verband met de toekomstmogelijkheden voor de stortplaats te Moen. De gemeente Zwevegem huurt de stortplaats van de eigenaar die vruchtgebruiker is. Deze huur voorziet dat Imog kan huren van de gemeente via onderverhuring. Er wordt geopteerd om de stortplaats via Imog verder te ontwikkelen met een exploitatie volgens de meest recente wettelijke bepalingen. In een eerste fase zou deze alleen bestemd zijn voor afval van gemeenten en bedrijven binnen de

Imog-gemeenten. Bijzondere aandacht zou gaan naar de aard van de te storten afvalsoorten in relatie met hinder. De exploitatie moet zelfbedruipend worden door een juiste afstemming tussen de prijzen voor het storten en verbranden. Voor het afval van de gemeenten, private bedrijven en industrie zou een specifiek prijzenbeleid worden gevoerd al naargelang de aard en de hoeveelheden van het afval. Op een stortplaats van categorie 1 kan naast industrieafval ook huisvuil en daaraan gelijkgesteld afval worden gestort, wat maakt dat we daarmee een universele oplossing krijgen. Imog zal instaan voor het verkrijgen van een categorie 1-vergunning voor industrieafval. Deze zal binnen afzienbare tijd klaar zijn en worden overgemaakt aan de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen. Een aantal zaken rond de aanleg van de stortplaats worden voorbereid. Maar ook andere bedrijven maken zich op om binnen de Imog-regio stortplaatsen te ontwikkelen. Aannemer Despriet uit Kortrijk wil een dossier opstarten voor een stortplaats in een zandwinning in de

65


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

gemeente Desselgem. Bij navraag zou daar uitsluitend inert afval gestort mogen worden en alvast geen bodemas uit de ovens. Inzake de te volgen procedure zouden zowel de ontginningsvergunning voor de zandwinning als een stortplaatsvergunning nog moeten worden aangevraagd. Bij nader inzien wordt al snel duidelijk dat er hier geen taken weggelegd zijn voor Imog en de zaak zal zonder vervolg blijven. Afvalwaterzuivering Op de provincie gaat men over tot het verlijden van de verkoopakte van de terreinen van het waterzuiveringsstation S8 te Harelbeke en de regeling van alle financiĂŤle implicaties. De ondertekening gebeurt door Olivier Vanneste, voorzitter van de WZK en gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Palmer Rosseel (raadslid WZK en lid van de Deputatie van de provincie WestVlaanderen), Jacques Bultinck (directeur van de WZK), Fries Bijttebier (voorzitter van Imog), Gilbert Maertens (secretaris) en Bert Vanbelle (lid van de technische commissie). De uiteindelijke afrekeningen bedragen 42.225.733 fr. voor de investeringen, 28.976.408 fr. voor de aankoop van terreinen en 8.131.363 fr. voor algemene kosten, of in totaal 79.333.504 fr.

1984 Energierecuperatie met elektriciteitsproductie wordt gegund Bestuur en beleid Door het plotse overlijden van de ondervoorzitter van Imog en burgemeester van Harelbeke Marc Bourry, zal Eric Pinoie hem in beide functies opvolgen. Op de algemene vergadering zijn voor het eerst na de fusie de tien gemeenten vertegenwoordigd met hun respectieve aandelen. Gemeenten

Aandelen A

Inwoners

Anzegem 1.274 Avelgem 861 Deerlijk 998 Harelbeke 2.426 Kortrijk 7.569 Kuurne 1.257 Spiere-Helkijn 184 Waregem 3.310 Wielsbeke 796 Zwevegem 2.170 Totaal A 20.845 Aandelen B Provincie West-Vlaanderen 1.250

13.173 8.478 11.024 25.402 75.587 12.764 1.867 33.469 8.203 22.732 212.699

Totaal aandelen A en B 22.095

Communicatie, sensibilisering en preventie Via de media vernemen we dat de minister van Leefmilieu de gemeenten met een supersubsidie van 90% wil stimuleren tot het spoedig inrichten van containerparken. De bevolking zal er terecht kunnen met tuinafval, papier en karton, glas, schroot, motorolie en frituurolie. Imog informeert hierover onmiddellijk zijn gemeenten. We houden op 17 september voor onze gemeenten een dringende informatievergadering over de stortplaats, containerparken, aankoop van containers en regeling

66


1983-1984

van afval tot grondstof

van containertransporten. Voor een snelle aanpak van de realisatie van de containerparken wordt er alvast een nieuwe vergadering gepland op 15 oktober. De gemeenten worden naar huis gestuurd met een aantal belangrijke vragen en opdrachten rond het gegeven containerparken. In de vergadering van 15 oktober, met als enig agendapunt de containerparken, kan worden vastgesteld dat alle gemeenten belangstelling hebben voor een globaal project. Hierbij zou Imog instaan voor het totaalproject en het subsidiedossier. In elke gemeente zou een containerpark worden opgericht. Nu dienen we in elke gemeente alleen nog een geschikte plaats te vinden. Aan de gemeenten wordt gevraagd om Imog zo snel mogelijk te informeren over een mogelijke site voor de oprichting van een containerpark. Imog zou dan, vanuit één globaal dossier, bij de minister een algemene aanvraag indienen voor principiële belofte. Huisvuilverbranding, energierecuperatie Bij de afvalverbranding werkt de recuperatie-installatie voor de opwarming van de verbrandingslucht en sanitair warm water die werd geleverd door Elboma, perfect. Sinds deze installatie met de voorverwarming van de verbrandingslucht operationeel is, zijn de problemen met slechte verbranding sterk verminderd. Als nu ook nog het gras en het tuinafval geweerd kan worden, zal de exploitatie optimaal verlopen. Met OVAM is er overleg omtrent de kostprijs voor het verbranden van bedrijfsafval. Er is overeenstemming dat er minstens gewerkt wordt tegen kostprijs maar dat hierbij rekening dient te worden gehouden met de hoge calorische waarde en de soms moeilijke verwerkingsgraad van het afval, waardoor hogere verwerkingsprijzen verantwoord zouden zijn. Er is heel wat lobbywerk vanwege de aannemers voor de toewijzing van de werken voor de energierecuperatie. ACEC heeft biedingen gedaan voor de turboalternator en Seghers Engineering voor het totaalproject, maar ze worden bij de beoordeling van de offertes niet als meest gunstige aanbieder behouden. Imog dringt aan op goedkeuring bij minister van Leefmilieu Jan Lenssens en stuurt hem een gemotiveerde nota omtrent de economische en ecologische haalbaarheid. Het dossier recuperatie wordt goedgekeurd door de diensten Inspectie Financiën. Er wordt verder onderzoek

gedaan naar de erkenning van Triga. Triga is een Frans bedrijf dat deel uitmaakt van de Tijdelijke Vereniging en door zijn deelname de tijdelijke vereniging aan de nodige erkenning hielp. Met een beslissing van de Vlaamse Executieve op 30 mei 1984 wordt goedkeuring verleend voor 60% subsidie op een bedrag van 375.603.887 fr. voor de offerte van de Tijdelijke Vereniging Mahy-SertTriga (TV MST ) aan wie de opdracht voor de elektromechanische uitrusting van de recuperatie-installatie met elektriciteitsproductie wordt toevertrouwd. Met een schrijven van 7 augustus van minister Jan Lenssens kan aan TV MST de opdracht worden gegund voor een herwerkt bedrag van 321.028.963 fr. met daarop een subsidie van 234.993.000 fr. De financiering van de werken recuperatie zal gebeuren via leningen die Imog zal afsluiten bij het Gemeentekrediet. WVEM zal te gepasten tijde instaan voor zijn aandeel in de gemaakte kosten. TV MST krijgt bevel tot aanvang der werken vanaf 26 november, de totale uitvoering en leveringstermijn bedraagt 600 kalenderdagen, waaronder 400 voor de fabricatie en 200 voor de installatie. Nu de techniek van de recuperatie-installatie bekend is, kan werk worden gemaakt van het gebouw turbinezaal en de aanpassingswerken aan de gebouwen ovenzaal voor de stoomketel en de garage voor de waterpost. Studiebureau Jacques Lannoo uit Marke wordt als ontwerper aangesteld voor de werken burgerlijke bouwkunde. Stortplaats Inmiddels werd er voor de stortplaats in Moen een vergunningsaanvraag voor categorie 1 ingediend en deze wordt goedgekeurd. We zullen er naast bedrijfsafval ook grof vuil en het afval van de gemeenten kunnen bergen en we kunnen ons verder voorbereiden op een lange lijdensweg om de site, in overeenstemming met de opgelegde vergunningsvoorwaarden, bedrijfsklaar te maken. Met de gemeente Zwevegem wordt een overeenkomst gesloten voor onderverhuring van de stortplaats te Moen voor een bedrag van 30.000 fr. per maand en Imog aanvaardt de principes van de gemeente Zwevegem en de voorwaarden van de exploitatievergunning waaraan de inrichting dient te voldoen.

67


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| Voor de komst van Imog – zicht op de kleiputten te Moen die men voorheen al had gebruikt voor het stockeren van het baggerslib uit het kanaal Bossuit-Kortrijk

Bij een eerste update blijkt dat er nog heel wat zaken uitgevoerd moeten worden alvorens de stortplaats kan worden geĂŤxploiteerd. De exploitatievergunning verplicht de uitbater onder meer tot de volgende realisaties: een omheining en randbeplanting, een weegbrug, wegverharding met parkeerruimte en een wielwassing, een dienstlokaal en een loods, materieel voor de stortactiviteiten en uitrusting van een atelier, voorzieningen voor telefoon, water, elektriciteit en verwarming. Voor de inrichting van de stortplaats worden de volgende leveringen en werken gegund: weegbrug bij Delaere uit Harelbeke voor 1.158.300 fr., een afsluiting door Vandenbroucke uit Deerlijk voor 440.999 fr., een loods bij Frisomat uit Wijnegem voor 359.190 fr. en een bulldozer bij Case-Poclain uit Aartselaar voor 3.207.050 fr. Vooraleer kan worden aangevangen met het leegpompen van de kleiput, dient de waterkwaliteit onderzocht te worden door de diensten van de WZK. In een eerste kosten-batenanalyse wordt ca. 15 miljoen fr. voorzien voor de inrichting en zes miljoen fr. voor

68

jaarlijkse onkosten. Dit staat tegenover een aanvoerprognose van 24.000 ton vanuit de particuliere sector met een ontvangstenraming van 7.200.000 fr. Er wordt subsidie aangevraagd maar algauw blijkt dat waar de overheid vroeger voor 30% tussenkwam in de investeringskosten, men vanaf heden vanuit OVAM geen subsidies meer zal voorzien voor de inrichtingen van stortplaatsen. Integendeel, bovenop de stortkosten zal men de klanten een milieuheffing aanrekenen die de kostprijs zal verhogen en die door Imog zal moeten worden afgedragen aan OVAM. In een eerste fase zullen er voor de inrichting en de uitbating twee personeelsleden worden ingezet. Voor het inrichten van de stortplaats worden de volgende ramingen goedgekeurd: aankoop rupslader 5.800.000 fr., plaatsen van een omheining 858.000 fr., installatie van een weegbrug 1.275.000 fr.


van afval tot grondstof

1985 De gemeentelijke containerparken zitten in de pijplijn Bestuur Gezien de wijzigingen in de wetgeving op de handelsvennootschappen (besluiten van 5 december 1984 en 21 februari 1985) waarbij het bedrijfsrevisoraat wordt hervormd, zullen wijzigingen van de statuten noodzakelijk zijn. De diensten van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden gaan de impact na van de nieuwe regelgeving voor de intercommunales en raden de intercommunales aan voorlopig nog wat af te wachten met de wijzigingen van de statuten. Beleid Bij de diensten van OVAM werkt men ijverig aan de ontwikkeling van een Vlaams afvalstoffenplan voor de periode 1985-1990. Dit plan zal bepalen op welke wijze men de komende jaren in Vlaanderen met afval zal dienen om te springen. Hierover is er op 25 juni een overlegvergadering bij de GOM West-Vlaanderen. Personeel, administratie Inmiddels begint de administratie van de hele Imogorganisatie serieus uit zijn voegen te barsten en is men zich bewust van de noodzaak van een snelle informatisering. Hieraan zal een studie worden gewijd. Aan het gespecialiseerd bedrijf Application Development uit Kortrijk wordt de opdracht toevertrouwd voor het uitvoeren van een algemene studie voor de informatisering van de administratie tegen een kostprijs van 96.280 fr. Dit leidt tot projecten voor een beperkte offerteaanvraag met ramingen van 1.580.000 fr. voor de hardware en 1.856.000 fr. voor de software. Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie Het is geen aprilgrap, maar op maandag 1 april blijkt dat de installatie onmogelijk nog opgestart kan worden omdat er in de schoorsteen helemaal geen trek is. Bij nader

1984-1985

toezicht blijkt dat de binnenmantel die was opgetrokken in metselwerk van boomse boerkes, gewone bakstenen dus, over de volledige lengte van 60 meter is ingestort. De installatie zal minstens een tweetal weken onbeschikbaar zijn en dringende werken zijn echt noodzakelijk. Tevens moet er snel een oplossing worden gezocht voor het huisvuil van onze gemeenten want de bunker zal door deze onverwachte periode van stilstand de aanvoer van huisvuil niet kunnen opvangen. Uit een navraag bij OVAM blijkt dat storten op onze eigen stortplaats in Moen nog niet kan worden toegestaan. Dus wordt er gekeken naar andere stortplaatsen want geen enkele afvalverbrander kan de capaciteit van Imog aan. Na wat overleg wordt de afvoer verspreid over drie stortplaatsen. Kortrijk kan naar Langemark (500 fr. per ton), het vuilnis van Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Wielsbeke, Beveren-Leie en Desselgem kan naar Lendelede (500 fr. per ton), terwijl Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Waregem en Zwevegem mogen afvoeren naar Kwaremont (175 fr. per ton). De binnenmantel zal opnieuw worden gebouwd in vier afzonderlijke moten van 15 meter in plaats van één stuk van 60 meter, wat de uitzettingsproblemen bij het opstarten en stoppen zal reduceren. Het opruimen van het puin binnenin de buitenmantel kost 171.730 fr. De metselwerken voor een nieuwe binnenmantel worden uitgevoerd door Cheminées Peters uit Brussel voor de prijs van 3.300.000 fr. Op vrijdag 26 april kan de installatie terug in dienst worden genomen. De afvoer naar de stortplaatsen heeft in totaal 1.020.170 fr. gekost. De roosters van de ovens zijn aan vervanging toe en de kleine reservevoorraad die we bij het opstarten hadden gekregen, is stilaan uitgeput. We plaatsen een bestelling van roosteronderdelen in vuurvast staal bij de gieterij Jadot in Beloeil op basis van enkele originele nieuwe stukken (in de plaats van plannen). De hele levering wordt echter bij Jadot opgemerkt door een afgevaardigde van Seghers en via een deurwaarder in beslag genomen door Seghers Engineering. Na expertise worden de stukken vrijgegeven. Imog zal zich verdedigen en neemt een advocaat onder de arm. De hele procedure zal enkele jaren aanslepen en wordt naderhand nog verwezen naar de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, maar uiteindelijk kan worden aangetoond dat Seghers hierop geen patentrechten kan laten gelden en dat Imog zich vrij op de concurrentiële markt kan begeven om zich te bevoorraden van wisselstukken voor zijn verbrandingsrooster.

69


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Imog krijgt zijn rechten en zelfs nog een schadevergoeding. Servaco doet de eerste officiële monsternemingen en analyses van de rookgassen en de assen van de verbrandingsovens voor een kostprijs van 76.050 fr. Uit de eerste analyses van de rookgassen uitgevoerd door het labo Servaco blijkt dat wordt voldaan aan de huidige voorwaarden inzake rookgasemissies. Af en toe blijven er geluidsklachten komen rond de verbrandingsinstallatie maar dan wel vanuit een onverwachte richting. Daarom wordt er besloten tot het uitvoeren van genormaliseerde metingen. OVAM meldt dat de bodemasse van de afvalverbranding onder geen beding nog kan worden gebruikt voor de verharding van parkings en wegen en dat deze voortaan gestort moet worden op een stortplaats van categorie 1 of 2. Hiermee wordt duidelijk dat we er alle belang bij hebben om zo snel mogelijk te kunnen beschikken over een eigen stortplaats en eigen transportmogelijkheden. Er zal een tweede vrachtwagen met containersysteem worden aangekocht. Na een schriftelijke vraag komt er een schriftelijke toestemming van OVAM dat Imog, na een eenvoudige melding, zijn huisvuil in geval van onbeschikbaarheid van zijn afvalverbranding mag storten op zijn eigen stortplaats zodra deze wordt opengesteld. Er komt een principiële belofte voor de realisatie van een rookgaszuivering op de afvalverbranding met 60% subsidie. De tarieven voor het verbranden van bedrijfsafval worden opgetrokken tot 900 fr. per ton, 200 fr. voor toevallige aanvoer en 3.750 fr. voor jaarabonnementen. De forfaitaire vergoeding voor aanvoer van papier en karton van de firma Bekaert wordt met 4% opgetrokken en het dossier zal worden voorgelegd aan de dienst prijzencommissie van economische zaken. In een eerste voorstudie wordt uitgekeken naar een uitbreiding van de afvalverbranding met een eerste stap inzake rookgaszuivering. Dit zal sowieso moeten gebeuren in een bijkomend gebouw, en een belangrijke meerkost betekenen van minstens 200 fr. per ton. We dienen bij OVAM een aanvraagdossier in en er komt een principiële belofte van subsidiëring voor 60%. Later zal men hier van terugkomen en elke vorm van subsidies rond rookgaszuiveringen stopzetten. Men gaat er immers van uit dat elke installatie sowieso moet beantwoorden aan de regelgeving voor de uitstoot van de rookgassen en dat er

70

in dit geval van stimuli geen sprake meer kan zijn. Een lening van 168.000.000 fr. aangevraagd bij het Gemeentekrediet voor het project energierecuperatie wordt goedgekeurd. Het ontwerp van het gebouw turbinezaal kan worden goedgekeurd met een raming van 30.063.747 fr. De bouwaanvraag voor het gebouw turbinezaal wordt afgerond en ingediend. Bij de aanbesteding van de bouwkundige werken voor de recuperatie heeft NV Bekaert Building Company (BBC) uit Waregem de laagste offerte met een bedrag van 33.825.117 fr. Een tweede bieder, NV EGTA Contractors uit Antwerpen, brengt een offerte uit van 45.988.974 fr. De Raad beslist om de werken te gunnen aan BBC. Minister Lenssens keurt het project bouwkunde gegund aan BBC uit Waregem goed en er volgt onmiddellijk een bevel tot aanvang omdat de werken van de elektromechanische uitrusting vorderen zoals was gepland. Stortplaats De eerste investering voor de aanleg van de stortplaats in Moen is de aankoop van een waterpomp met een capaciteit van 200 m3 per uur, kostprijs 175.000 fr. De WZK keurt de kwaliteit van het te lozen water goed en de lozing van het water uit de kleiput naar het kanaal kan gebeuren via de riool naast de steenbakkerij. De geprefabriceerde constructie van het dienstlokaal voor de stortplaats in Moen werd door onze eigen mensen gemaakt op de site te Harelbeke en is klaar voor plaatsing op de site te Moen. Voor het boren van de peilputten rond de stortplaats – om naderhand het grondwater te kunnen controleren – wordt een beroep gedaan op putboorder Vyncke uit Heule. Op de stortplaats zijn het dienstlokaal en de loods geplaatst en de riolering zal gebeuren door Deswebo. Er kan worden aangevangen met het leegpompen van de kleiput en om dit proces wat te bespoedigen, wordt er tijdelijk een tweede pomp gehuurd. De aanleg van draineringen en het waterdicht maken van de wanden van de put met klei gebeurt via onderhandse opdrachten met plaatselijke aannemers. De afsluiting wordt geplaatst en er wordt begonnen met het leegpompen van de put. Het is nu wachten tot het eerste stukje vaste grond in zicht komt. Op de stortplaats is de weegbrug geplaatst en er wordt verwacht dat het leegpompen nog 10 dagen kan duren. Er wordt klei uit eigen ontginning gebruikt voor


1985

van afval tot grondstof

| Het geprefabriceerd dienstlokaal op de site te Moen, ontworpen en gebouwd door onze eigen technici

de afdichting van de stortwanden, daarnaast wordt de bankwaarborg aan OVAM geregeld. In het voorste gedeelte van de kleiput stuit men op een dikke sliblaag. Bij navraag blijkt dat het slib afkomstig is van baggerwerken die men enkele jaren geleden heeft uitgevoerd op het naastgelegen kanaal Bossuit-Kortrijk. Daar was men afgeraakt van het slib, maar wij zaten er nu wel mee geplaagd. Het wordt een behoorlijk maar onverwacht lastig karwei om dit stortplaatsgedeelte toegankelijk te maken voor de aanvoer van afval. Er worden plannen gemaakt voor een bekken voor het afvalwater van de stortplaats, het percolaat, en via een studie zal worden bepaald waar en hoeveel peilputten er moeten komen. De doorlaatbaarheid van de kleibodem zal worden nagegaan door een gespecialiseerd labo. Voor de exploitatie van de stortplaats zullen aanvankelijk twee personen worden ingezet. Het lijkt aangewezen om over te gaan tot de aankoop van een vuilnisverdichter, dit is een zware machine met ijzeren wielen met daarop scherpe uitsteeksels waarmee men het afval verkleint en sterk samendrukt, waardoor de ruimte in de put beter kan worden benut. Er zijn

eindelijk goede vooruitzichten en de stortplaats kan in bedrijf worden genomen vanaf 1 oktober. Gedurende de proefperiode kunnen gemeenten gratis hun gemeentelijk afval aanbrengen. Dit afval kan worden gebruikt om de bodem van het voorste gedeelte van de kleiput bereikbaar te maken. De aanvoer van bedrijfsafval wordt nog wat uitgesteld. De studie van de doorlaatbaarheid van de plaatselijke klei geeft een gunstig resultaat. Bij Verbist uit Breendonk wordt een gereviseerde vuilnisverdichter aangekocht, van het merk Hanomag en met bouwjaar 1980, voor de prijs van 3.303.250 fr. Het werkplan voor de stortplaats is door de diensten van OVAM aanvaard en er wordt shredderafval, afkomstig uit de verwerking van autowrakken, gebruikt voor de aanleg van de onderste laag van de stortput. Er wordt nu snel een definitieve toestemming verwacht vanwege OVAM voor de volledige ingebruikneming van de stortplaats. Er zullen tarieven worden opgesteld voor bedrijfsafval. Voor afval van de gemeente worden de tarieven pro rato bepaald: 300 fr. per vracht van maximum 5 m3,

71


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| Het leegpompen van de kleiput, met een zelfgemaakt vlot voor het vastzetten van de pompen

500 fr. voor 10 m3 en 1.000 fr. voor containers met een inhoud van meer dan 10 m3. Er is een eerste tijdelijke afvoer van huisvuil naar de stortplaats wegens een geplande stilstand van de afvalverbranding door werken aan de recuperatie. Dit heeft uiteraard een impact op de inzameling omwille van de langere afvoerweg en de risico’s van beschadiging van de huisvuilwagens tijdens het rijden op de stortplaats. Al snel ervaart men de voordelen van de ophaling wanneer men gewoon naar de installatie in Harelbeke kan gaan. Containerparken, afvaltransport Bij de gemeenten lijkt het zoeken naar een plaats voor het inrichten van de gemeentelijke containerparken niet zo evident en de gevraagde informatie over geschikte sites laat nogal op zich wachten. Er wordt getracht een inrichting van een containerpark te realiseren op de site van de stortplaats, om mogelijk een deel van de aanvoer aldaar selectief te kunnen inzamelen. Deze vraag zal naderhand niet worden aanvaard door de diensten van OVAM omdat

72

het hier hoofdzakelijk zal gaan om afvalstoffen van niethuishoudelijke oorsprong. Tijdens een globaal overleg met OVAM rond de containerparken worden de grenzen van de projecten vastgelegd. Er kan een lokaal of een gewoon containerpark worden ingericht in Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Wielsbeke, Zwevegem en Spiere-Helkijn met een subsidieerbare oppervlakte van 1000 m2, waarvan 760 m2 verhard en met een omheining van 170 m, een poort, een portiershuisje en groenaanleg. In Kortrijk en Waregem is er plaats voor een Centraal containerpark van 1.500 m2 waarvan 760 m2 verhard, een afsluiting met poort en groenaanleg en een portiershuisje. Voor de centrale containerparken kan men voorzien in een hakselaar en een ruimte voor snoeiafval, en met een overdekking voor kwikbatterijen en vervallen medicijnen. De dossiers moeten voor 31 oktober een vaste belofte van subsidiĂŤring krijgen om aanspraak te kunnen maken op de 90%-subsidie. De gemeenten zouden elk het niet-subsidieerbare deel van hun park ten laste nemen en Imog zal instaan voor de containers en de drie hakselaars. De gemeenten


1985-1986

van afval tot grondstof

zullen zelf exploiteren, en Imog zal instaan voor de afvoer van het afval en de verwijdering of de bestemming en de bijbehorende administratie. Met het studiebureau J. P. Duynslaegher uit Kuurne wordt een overeenkomst afgesloten voor de ontwerpen van de infrastructuur en de exploitatievergunningen. De dossiers containerparken werden inmiddels ingediend en er is een principieel akkoord van minister Lenssens voor de inrichting van drie centrale en zes lokale containerparken met 90% subsidie. De lokale parken komen in de gemeenten Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Wielsbeke en Zwevegem, de centrale parken komen in Kortrijk, Avelgem en Waregem. Het voorontwerp van het project containerparken werd door het studiebureau Duynslaeger snel aangepakt en afgerond met een raming van 19.698.234 fr. waarvan 4.467.620 niet-subsidieerbaar wegens overschrijding van subsidieerbare hoeveelheden. Het dossier wordt tijdig overgemaakt aan OVAM. Imog heeft zijn ontwerpen klaar voor de hakselaars. De raming voor drie toestellen bedraagt 5.140.000 fr. en het project voor 9 oliecontainers, 18 open containers en 18 gesloten containers wordt geraamd op 5.140.800 fr. Door heel wat aanpassingen dienen de ramingen voor de infrastructuurwerken van de containerparken aangepast te worden tot een bedrag van 21.181.289 fr. Minister Lenssens gaat principieel akkoord met subsidiëring van de inrichting van de containerparken, en er komt een openbare aanbesteding met opening der biedingen op 4 oktober 1985. Er komen vier biedingen voor de aanleg van de containerparken. A & B Ockier uit Kortrijk brengt de laagste bieding uit met een bedrag van 22.207.669 fr. Bij de offertevraag van de containers is de NV Metaalwerk Hancke Lo-Reninge de laagste van twee bieders met een offerte van 5.374.492 fr. De levering van de hakselaars zal kunnen worden gegund aan de firma Maurice Verbeke & Zonen uit Brugge voor een bedrag van 4.141.200 fr. als meest gunstige van vier bieders. De definitieve belofte voor de aanleg van de containerparken komt er al snel aan. De gemeenten worden hierover ingelicht om hun terreinen tijdig klaar te stomen voor de aanvang van de werken. OVAM maakt werk van een modelreglement voor het exploiteren van de containerparken. Imog zal hiervan gebruik maken en waar nodig wat bijsturen in functie van de Imog-situatie.

1986 De stortplaats in Moen, na een zeer lastige geboorte nu toch in gebruik Bestuur In de vergadering van de Raad van Beheer volgend op de algemene vergadering worden voorzitter Fries Bijttebier, ondervoorzitter Eric Pinoie en secretaris Gilbert Maertens herkozen en aangesteld. Door de vernieuwing van de provincieraad in oktober 1985 zijn er nieuwe aanstellingen in de Raad van Beheer. De provincieraadsleden Alfred Platteau uit Avelgem en Chris Reyntjens uit Zwevegem komen in de Raad van Beheer en Walter Weydts wordt commissaris. Bad Godesberg uit Duitsland, waarmee de Stad Kortrijk verbroederd is, nodigt Kortrijk uit op een symposium omtrent het globale beheer van milieu en afval in haar stad. Fernand Vanwalleghem en Jacques Soenens worden daarnaartoe afgevaardigd. De werken aan de waterzuivering die sinds de overgang vanuit Imog opgevolgd worden door de WZK, zijn zodanig gevorderd dat men weldra kan proefdraaien. Er wordt een bezoek gepland van de leden van de Raad van Bestuur van Imog aan het waterzuiveringsstation dat gelegen is naast de Imog-site. Personeel, administratie Voor de informatisering van de administratie Imog Harelbeke en Moen was er op 19 februari de opening der biedingen. De offerte van Inforcom uit Harelbeke is met 3.930.242 fr. de meest gunstige bieding en zal hen worden gegund. Als straks de informatisering wordt ingevoerd, zal er heel veel werk zijn voor het ingeven van de basisgegevens. Hiervoor wordt geopteerd voor een tewerkstelling via een BTK-systeem (Bijzonder Tijdelijk Kader). Met de nieuwe projecten rond de containerparken en de verdere uitbating van de stortplaats zal er ruimte zijn voor meer tewerkstelling. Dit zal in eerste instantie worden opgevangen via een DAC-project (derde arbeidscircuit) voor tewerkstelling van zes ongeschoolden, twee chauffeurs, één geoefend arbeider en één administratief bediende. Het aanvraagdossier voor tewerkstelling via een DAC-project verloopt gunstig. In het licht van de

73


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

sterke uitbreidingen van het personeelsbestand acht de Raad het opportuun om werk te maken van een heus organigram en een passend personeelsstatuut. Het ontwerp van organigram wordt besproken op een bijzondere bijeenkomst met een afvaardiging van het bestuur en de directie. Bij het vaststellen van het organigram worden de functies van algemeen directeur, boekhouder en de verantwoordelijken vastgelegd en wordt het systeem van loopbaanonderbreking ingevoerd. De twaalf personeelsleden die met een gesco-statuut (gesubsidieerde contractuelen) zijn aangeworven, zullen dezelfde bezoldiging krijgen als het vaste Imog-personeel. Voor het personeel komt er een Collectieve polis ongevallen en ziekten die wordt afgesloten bij OMOB. De werknemer betaalt de premie. Voor de exploitatie van de recuperatie-installatie worden twee personeelsleden aangeworven. Men opteert voor één medewerker A2 mechanica of elektromechanica en één medewerker A2 elektriciteit elektromechanica. Beleid Op een overlegvergadering op 14 november met WITAB en de West-Vlaamse afvalverbranders vernemen we dat de installatie van IVBO te Brugge volzet is, en de vraag wordt gesteld of elke intercommunale niet beter een stortplaats in eigen beheer kan hebben. De discussie omtrent een uniforme prijs ingeval van onderlinge hulp gaat verder. Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie De exploitatievergunning van de afvalverbranding voorziet dat het stof uit de elektrofilters afzonderlijk moet worden opgevangen en alleen kan worden gestort op een stortplaats van categorie 1 (industrievuil). Het initiatief wordt genomen voor de aankoop van twee stofcontainers met een aanvraag voor subsidies. Voor de eerste maal komen er aanpassingen aan het bedrijfsgebouw te Harelbeke. De grote ijzeren rolluiken en poorten vooraan zijn onhandig bij gebruik en zullen worden vervangen. De werken worden gegund aan de bvba Callens uit Harelbeke voor een bedrag van 152.125 fr. Voor de levering van een reservegrijper (totale kostprijs 2.760.324 fr.) is er een vaste belofte van

74

1.697.000 fr. subsidie. De levering wordt gegund aan Femont uit Breedonk. De tarieven voor verbranding worden vastgesteld op 200 fr. voor kleine aanvoer, 3.750 fr. voor abonnementen, 960 fr. per ton voor bedrijfsafval en 480 fr. per ton voor de specifieke aanvoer van brandbaar materiaal van de firma Bekaert. Op 21 januari krijgt bouwaannemer Bekaert Building Compagnie bevel tot aanvang der werken van de turbinezaal en de bijbehorende bouwwerken voor de energierecuperatie met elektriciteitsproductie. De fundering van de turboalternator is voltooid en van 21 tot 28 april volgen de eerste aanpassingen aan de bestaande installatie waarbij beide ovens moeten worden stilgelegd. Op 31 mei zal de fundering voor de luchtcondensor klaar zijn en de aanpassingswerken zijn gunstig verlopen zodat de afvalverbranding volgens plan opnieuw kan worden opgestart. Op 10 november worden de alternator en de turbine geleverd. Het waterzeefstation op de site te Harelbeke dat vroeger instond voor het koelwater van de koeltorens, zal nu het water aanleveren voor de koeling van de turboalternatorsystemen. Gezien het belang van de bedrijfszekerheid van deze installatie wordt geopteerd om het zeefstation te overdekken, om het beter te beschermen tegen vrieskoude. De vorstvrije overdekking van het waterzeefstation zal 1.005.589 fr. kosten. Intussen is het duidelijk geworden dat er een exploitatievergunning nodig is voor uitbreiding van een hinderlijke inrichting Klasse 1 voor de indienststelling van de warmterecuperatie. De aannemer van de elektromechanische uitrusting vraagt een termijnverlenging van 240 kalenderdagen wat uiteindelijk zal worden toegestaan omdat de bouwkundige werken door diverse omstandigheden pas na een evenlang aantal dagen konden worden gegund en afgewerkt. De stoomketel voor de recuperatie zal tegen het jaareinde klaar zijn. De werken burgerlijke bouwkunde zullen begin volgend jaar worden opgeleverd. Stortplaats Op de stortplaats blijft OVAM de (zelfs beperkte) aanvoer van bedrijfsafval verbieden en het afvalwater moet via de onderdoorpersing onder het kanaal in de riool geloosd worden, niet in het kanaal. Men wil immers elke vorm


1986

van afval tot grondstof

| De bouwwerken van de fundering voor de turboalternator voor de recuperatie-installatie te Harelbeke

van vervuiling van het kanaalwater vermijden omdat het verderop in Stasegem via de vijvers van De Gavers wordt aangewend voor het produceren van drinkwater. Er wordt nu alles op alles gezet omdat de aanvoer naar de afvalverbranding in april gedurende een tijd volledig zal worden gestopt vanwege werken aan de recuperatie. De realisatie van de draineringen met de pompput, de percolaatbekkens en de nodige grachten aangelegd op de stortplaats zijn voltooid. Voor de zuivering van het percolaat moet er tegen eind 1986 een oplossing worden voorgesteld aan OVAM. De inspecties op de stortplaats gaan verder en er worden steekboringen gevraagd op de ondergrond, met name betreffende de dikte van de onderste kleilagen, om de waterdichtheid van de kleilaag na te gaan. Op 27 maart 1986 komt de lang verwachte toestemming van OVAM voor het storten van afval en het aanvatten van de volledige exploitatie. Er moet nog werk worden gemaakt van een lozingsvergunning en een hydrogeologisch onderzoek van de bodemgesteldheid van de hele site. Op 7 april zal de site officieel in exploitatie

gaan als stortplaats van categorie 1 voor industrieel afval. Door een beslissing van OVAM mag er vanaf 16 april op de stortplaats in Lendelede geen afval meer gestort worden afkomstig van Imog-gemeenten, om het afval zo goed mogelijk te verspreiden over de nog overblijvende stortplaatsen. Imog zal aanvankelijk alleen bedrijfsafval aanvaarden van bedrijven met activiteiten binnen de Imog-gemeenten. De stortplaats is nu volledig opengesteld en dagelijks is er al een aanvoer van een veertigtal vrachten; dit aantal gaat in stijgende lijn. Er is overleg tussen de West-Vlaamse stortplaatsen omtrent de openingperiodes voor het verlof. Uit het hydrogeologisch onderzoek van de stortplaats komt naar voren dat de ondoorlatendheid kleiner is dan 2,4 cm per jaar. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van OVAM. Op dit moment zijn er in een brede straal rond Imog naast Moen (categorie 1) nog maar vijf erkende stortplaatsen, allemaal gesitueerd in een vroegere zand- of kleiwinning: Inafzo in Zonnebeke (categorie 1) voor

75


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| Werken tijdens het hydrogeologisch onderzoek van de bodemlagen op de site van de kleiontginning te Moen. Elke laag wordt gesitueerd en onderzocht op samenstelling en dikte.

industrieel afval, Vandeputte in Lendelede (categorie 2) voor huishoudelijk afval, Vandamme in Kwaremont (categorie 2) voor huishoudelijk afval en Danckaert in Burst (categorie 2) voor huishoudelijk afval. De regelgeving inzake de stortplaatsexploitatie is voortdurend in beweging aangaande vervoersdocumenten, controles en verantwoordelijkheden, en daarom is het nuttig om regelmatig contact te houden met de collegaexploitanten. De aanvoer naar de stortplaats loopt al snel op tot 55 vrachten per dag, wat meer dan behoorlijk is. De studie inzake een passende waterzuivering is nog niet klaar en het lozen gebeurt voorlopig via een doorsteek onder het kanaal met afvoer naar de Schelde tegen lagere normen. De lozing gebeurt conform de vergunning over een meetgoot voor het meten van de debieten. Op de stortplaats bedragen de tarieven voor bedrijfsafval van 1.500 tot 2.500 fr. voor volumevrachten van 10 tot 20 m3. Industrievuil krijgt een kostprijs van 300 tot 350 fr. per ton en voor de specifieke afvalstoffen van de

76

firma Bekaert zijn de tarieven respectievelijk 350 fr. voor ferrohydroxide en 375 fr. voor het zeeppoeder. Al snel worden de tarieven bijgestuurd met prijzen voor zuiver inert afval van 500 tot 750 fr. voor volumes van 10 tot 20 m3, voor textielafval van 1.500 tot 2.500 fr. voor volumes van 10 tot 30 m3 en voor stofferige producten van 2.500 tot 3.000 fr. voor containers van 10 tot 20 m3. De milieuheffingen werden intussen volgens decreet vastgelegd en de eerste tarieven bedragen respectievelijk 40 fr. voor het storten van huisvuil, 20 fr. voor het storten van inert afval, 100 fr. voor het storten van industrieafval en 20 fr. voor het verbranden van huisvuil. De uitbater, in dit geval Imog, doet de inning en betaalt per kwartaal de ge誰nde bedragen door aan OVAM. Containerparken, afvaltransport De minister keurt de aanleg goed van de containerparken: Lot 1 Aanleg terreinen en wegenis 22.207.669 fr. met een subsidie van 18.945.000 fr., Lot 2 Containers


van afval tot grondstof

1986

| Verdichten van afval op de stortplaats met de compactor

5.375.492 fr. met 5.040.000 fr. subsidie en Lot 3 Hakselaars voor 4.141.200 fr. waarvan 3.883.680 fr. subsidies. Imog zal zelf instaan voor het werken met de hakselaars en de afvoer van het afval maar wil hierbij samenwerken met particuliere aannemers. Daarom wordt uitgezien naar een universeel containersysteem voor de vrachtwagens. De gemeenten worden stelselmatig ge誰nformeerd over de aanleg van hun containerparken en de opmaak van de exploitatievergunningen met een algemene reglementering voor uitbating, toezicht en verhandelen en afvoeren van de containers. Het bevel tot aanvang der werken der containerparken komt op 10 maart. Voor de vakantie zouden alle containerparken afgewerkt zijn. De volgorde der werken wordt als volgt bepaald: Kuurne, Zwevegem, Harelbeke, Avelgem, Anzegem, Kortrijk, Deerlijk, Waregem en Wielsbeke. Omdat Imog wil instaan voor het transport van de containers rond de containerparken, wordt beslist om via een beperkte offerteaanvraag over te gaan

tot de aankoop van een vrachtwagen, 26 ton en 260 pk, met een raming van 3.058.300 fr. Het containersysteem voor de vrachtwagen Leebur wordt besteld bij Thomas uit Merchtem, kostprijs 868.700 fr. De containers werden eerder al gegund aan Hancke uit Lo-Reninge. De levering van de vrachtwagen wordt gegund aan de firma Ampe Gebr. uit Olsene. Het wordt een Renault, kostprijs 2.903.600 fr. Tijdens een overlegvergadering met de gemeenten op 7 juli wordt de stand van zaken meegegeven voor het opstarten van de containerparken met de voorstellen van Imog inzake de exploitatie, het afvoeren van containers en de bijbehorende aspecten. Aan de hand van een ontwerpreglement voor de exploitatie van de parken wordt een laatste stand van zaken besproken voor het opstarten van de containerparken. Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de autonomie van de gemeenten inzake een aantal keuzes die men zelf wil maken omtrent personeel en het afvoeren van containers.

77


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Imog wil, aanvullend op zijn eigen vervoerscapaciteit, gebruik maken van de diensten van particuliere containerbedrijven. Een bestek hiervoor wordt goedgekeurd. De tarieven aangerekend aan de gemeenten, voor het containertransport van en naar de containerparken, zullen deze zijn van de laagste offerte van de particuliere bieders. Imog zal werk maken van de kostprijs – voor hakselen komt er een tarief van 950 fr. per uur voor het gebruik van de machine inclusief de bediening door één persoon. Tuinaanleggers kunnen snoeihout aanvoeren tegen 2 fr. per kg. De hakselaars zijn geleverd en er wordt werk gemaakt van een kostprijsberekening voor het inzetten van de machines met bediening op de containerparken. De containerparken werden inmiddels in gebruik genomen en de officiële opening is gepland op 22 december. De aanleg van het containerpark te Kuurne liep wat vertraging op omwille van collectorwerken maar inmiddels zijn ook alle portiershuisjes op de parken geplaatst. Bij de offertevraag voor het containertransport biedt Trans Vanheede de meest voordelige offerte. De firma wil het glas gratis afnemen, voor schroot is er een opbrengst van 1 fr. per kg voor Imog, en ook het opmaken van de motorolie kost Imog niets. Het besef groeit dat er initiatieven nodig zijn rond KGA klein gevaarlijk afval afkomstig van gezinnen. Imog zal overleggen met OVAM voor het opstarten van proefprojecten voor een georganiseerde KGA-inzameling. De pilootinzameling van KGA zal gebeuren via een mobiel inzamelsysteem en de kosten ervan worden ten laste genomen door OVAM. Een eerste inzameling zou gebeuren op de site te Harelbeke en dit voor de hele Imog-regio.

78

1987 Containerparken worden in bedrijf genomen en er is elektriciteitsproductie Bestuur De Raad staat er op om na de vergadering van 13 januari voor het eerst sinds haar bestaan een nieuwjaarsreceptie te houden voor het personeel in de vergaderzaal van Imog. Personeel, administratie Ghislaine Deltour vraagt haar ontslag aan als poetsvrouw, zij wordt vervangen door een medewerker met gesco-statuut. De programmering van de informatisering en de hardware zijn klaar voor ingebruikneming in Moen. De automatische facturatie verloopt sinds 1 januari 1987 via informatisering. Met het invoeren van de informatica is er ineens nood aan een andere inrichting van de burelen. De werken worden gegund aan de firma Deco uit Harelbeke en kosten 577.745 fr. De telefooninstallatie wordt volledig vervangen en er zal worden gewerkt met een eigen uitgebreide centrale met drie buitenlijnen en 12 binnenlijnen. De aankoop zal eenmalig 33.480 fr. kosten tegenover een jaarlijkse huur bij de RTT van 35.580 fr. per jaar. Beleid Op een overleg tussen de West-Vlaamse afvalintercommunales (12 februari) wordt gepeild naar de mogelijkheden voor onderlinge hulp tussen de intercommunales ingeval van overlast of onbeschikbaarheid. Imog zit hier goed en kan steeds terecht op zijn eigen stortplaats. Hulp voor afvalverbranding vanuit Imog voor de collega-intercommunales kan tegen 795 fr. per ton maar dan beperkt in tijd en met een maximum van 600 ton voor de eerste maand, 300 ton voor de tweede maand, en nadien volgens afspraak. De milieuheffingen zijn met het decreet van 22 oktober 1986 definitief een feit geworden. Dit betekent dat Imog inningsplicht heeft voor zijn klanten te Harelbeke en Moen. Er zijn heel wat vragen omtrent de invoering van de


1986-1987

van afval tot grondstof

| Gouverneur van West-Vlaanderen Olivier Vanneste, voorzitter Fries Bijttebier, minister Jan Lensens, burgemeester Eric Pinoie van Harelbeke en burgemeester Jozef Dejaeghere van Kortrijk tijdens de officiĂŤle indienststelling van de Energierecuperatie met elektriciteitsproductie op de Imog-afvalverbrandingsinstallatie en de Afvalwaterzuiveringsinstallatie op 7 oktober 1987.

milieuheffingen. Vooral de vraag of ze al dan niet btwplichtig zijn, blijft een moeilijk punt. Naderhand zal blijken dat hierop btw moet worden aangerekend. Voor gemeenten-vennoten en bedrijven met btw-plicht maakt dit geen verschil, maar voor diensten rechtsreeks aan particulieren zal de kostprijs verhogen met het bedrag van de btw op de heffing. Communicatie, sensibilisering, preventie In het licht van de geplande open dagen in oktober zal er een nieuwe Imog-brochure worden opgesteld. Samen met WVEM en de WZK zal een globaal programma worden opgesteld om de drie installaties (waterzuiveringsinstallatie, elektriciteitscentrale en afvalverbrandingsinstallatie met elektriciteitsproductie), zo gunstig mogelijk te kunnen voorstellen. Op 7 oktober worden de energierecuperatie van Imog en de afvalwaterzuivering van de WZK officieel geopend door minister Lenssens. WVEM, WZK en Imog zullen

tijdens het daaropvolgend weekend van 10 en 11 oktober hun deuren openen voor het grote publiek om er hun installaties te promoten. De open dagen zijn met ruim 7.500 bezoekers een overrompelend succes. Voor de gelegenheid werd er een pendeldienst ingelegd tussen Imog, de WZK en WVEM. Alle sites liggen langs de Leie. Men kon de overstap tussen de twee sites zowel met de boot over de Leie als met een autobus wagen. Het werd voor velen een onvergetelijke dag en de organisaties waren tevreden over het succes. Als attentie voor de inzet van de voorbije periode met de open dagen en het opstarten van de elektriciteitsproductie biedt het bestuur zijn personeel en haar partners een etentje aan. Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie Het afvalbeleid van OVAM laat langzaam maar zeker sporen na. Bedrijven worden gecontroleerd op de productie en

79


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

de verwijdering van hun afval. Dit maakt dat geleidelijk een aantal illegale circuits verdwijnen. Afvalverwijdering wordt daardoor ineens ook fors duurder en met de milieuheffingen doet men er nog een schepje bovenop. Voor sommige afvalstoffen is verbranding plots de meest economische oplossing, waardoor men bij de afvalverbranding het aanbod van bedrijfsafval spectaculair ziet stijgen. Bedrijfsafval bevat meestal veel papier, karton, hout en plastiek. Dit zijn stoffen die minstens drie à vier maal meer warmte bevatten dan het huisvuil, wat voor gevolg heeft dat er per uur minder kilo’s door de ovens gaan. Concreet betekent dit dat de kosten per ton voor de verbranding van deze afvalsoorten de hoogte in gaan. De verbrandingstarieven worden aangepast tot 250 fr. voor kleine aanvoer, 5.626 fr. (excl. btw) voor een abonnement en 960 fr. per ton (excl. btw) voor grote aanvoer. De aanvoer naar verbranding zal dit jaar stijgen tot 54.000 ton tegenover 51.000 ton in 1986. Op 25 februari was, door een hevige brand van afval op de transportbanden, omstreeks 6u30 de totale verbrandingsinstallatie onbeschikbaar. Alles werd in het werk gesteld om binnen de kortste keren de installatie opnieuw bedrijfsklaar te krijgen. Tijdens de stilstand van vijf dagen kon het vuilnis worden opgeslagen in de bunker. De schade zou door OMOB worden vergoed samen met de kosten door onbeschikbaarheid van de installatie wegens brand. De twee stofcontainers voor de afzonderlijke afvoer van het filterstof worden gegund aan Hancke voor de prijs van 628.320 fr. Volgens de milieu- of exploitatievergunning moeten alle installaties voor afvalverbranding tegen 1 april 1988 uitgerust zijn met een eerste stap van rookgaszuivering. De termijn is echter te kort om dit nog te realiseren en wegens de supersnelle evolutie van technieken en normen is het nuttig een aantal beslissingen voor te bereiden. Op 15 december beslist de Vlaamse Gemeenschap dat de termijn wordt verlengd en de datum van 1 april wordt verschoven naar 31 december 1990. Er wordt verwacht om vanaf 15 april te kunnen aanvangen met de inbedrijfneming. Als alles volgens plan verloopt, beginnen vanaf 11 mei de koude tests van de recuperatie-installatie en vanaf juni de warme tests. De stoomketel kan na een positieve druktest zijn certificaat van indienststelling krijgen.

80

Door de administratieve rompslomp rond de subsidiëring van de bouwwerken turbinezaal dienden de werken elektromechanische uitrusting lang te worden uitgesteld. Om die reden heeft Imog het nodig geacht de aannemer TV MST een verlenging toe te staan voor zijn uitvoeringstermijn van 240 dagen, met akkoord van OVAM. Aan de recuperatie wordt nu met man en macht gewerkt om de belangrijke datum van 7 oktober te kunnen halen. De turbine komt binnen op 21 juli en de alternator op 7 september. Murphy nestelt zich in de installatie: tijdens het opstarten blijkt dat de alternator defect is. Alles wordt in het werk gesteld om de herstelling zo snel mogelijk uit te voeren. Op vrijdag 2 oktober kan de installatie volledig worden opgestart met productie van de eerste kilowatturen elektriciteit. In de komende jaren zal het noodlot nog twee keer toeslaan voor hetzelfde euvel op dezelfde alternator. Wat nooit en nergens gebeurt met dat soort machines, gebeurt wel bij Imog. Niemand heeft dit in de hand, het defect laten herstellen en zo snel mogelijk voortdoen, is de enige keuze. Dergelijke reparaties zijn natuurlijk duur en leiden bij elk defect tot minder inkomsten uit de energieproductie – kortom, een angstwekkende situatie. We blijven hoopvol en stellen vast dat er tijdens de eerste 305 uren werking 1.190.000 kilowattuur werd geproduceerd uit de verbranding van ca. 2.900.000 kg afval. De recuperatie draait op volle toeren en de opleveringsproeven zijn voorzien voor januari 1988, dit is na 1.000 uren industriële werking. De werken aan de recuperatie hebben een hoge tol geëist van de infrastructuur rond de verbrandingsinstallatie en na tien jaar is een heraanleg van voetpaden en voortuinen wel aangewezen. Stortplaats Er is heel veel vraag om te mogen aanvoeren naar de stortplaats, maar het is evenwel uitkijken naar wat men precies wil aanvoeren (want natuurlijk is niet om het even wat toegelaten) en er moet zorg worden gedragen voor de veiligheid op en rond de stortplaats. Imog werkt aan een regeling voor de aanvaarding van industriële afvalstoffen naar de stortplaats. In die zin zal snel werk worden gemaakt van een reglement voor de aanvoer van industriële afvalstoffen.


1987

van afval tot grondstof

| De machine voor de productie van elektriciteit (turboalternator) in de turbinezaal. De aandrijving gebeurt met stoom geproduceerd uit warmte van de afvalverbranding. De geproduceerde elektriciteit wordt deels gebruikt voor de eigen installaties, de rest gaat op het elektriciteitsnet.

Op en rond de site is er nogal wat werk voor een graafmachine, daarom wordt er gedacht aan een eigen eerste toestel. De graafmachine wordt na het doorlopen van de procedures gegund aan Luyckx uit Brecht. Het wordt een Hitachi voor de prijs van 4.493.440 fr. De aanvoer naar de stortplaats is ontzettend groot. Het voorste gedeelte van de stortput is na amper zes maanden reeds voor een vijfde gevuld. Imog is zich bewust dat de situatie zo niet verder kan evolueren en dat er initiatieven moeten komen om minder inert afval te storten. De tarieven op de stortplaats moeten dringend worden aangepast, zowel voor de aanvoer van bedrijven als voor de aanvoer van gemeenten. Containerparken, afvaltransport Voor het verwijderen van diverse afvalstoffen van de containerparken werden offertes opgevraagd aan gespecialiseerde afnemers. Het hakselen van groenafval zal gebeuren door Imog, en voor gemeenten die dit wensen

kan schroot worden afgevoerd via Lavaert. Voor papier en karton zijn er gelijkwaardige offertes via Spaarkarton Vangoethem uit Brugge en Padec uit Deerlijk. Dit laat sterk vermoeden dat er een afstemming is gebeurd tussen deze afnemers. Motorolie kan worden verwijderd via Trans Vanheede uit Geluwe en voor glas kan men kiezen tussen Trans Vanheede of Transcobel uit Menen. De gemeenten kunnen zelf de keuze maken met welke diensten ze willen samenwerken, maar de gunning zal gebeuren via Imog en de mogelijke netto-opbrengsten van sommige recyclagematerialen zullen ten goede komen aan de respectieve gemeenten. Acht gemeenten hebben geopteerd om een beroep te doen op de diensten van Imog voor de afvoer van de containers. De containerparken worden voorlopig overgenomen en vanaf 1 maart worden ze stelselmatig geopend in de gemeenten Anzegem, Avelgem, Harelbeke, Kortrijk en Zwevegem. Imog zorgt er voor het Werkplan en de aanvoerregisters.

81


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

82


1987-1988

van afval tot grondstof

April, de eerste volledige maand dat de containerparken van Avelgem, Anzegem, Kortrijk, Wielsbeke en Zwevegem toegankelijk waren voor de eigen bevolking, liet een totale aanvoer noteren van 130 containers voor de verbrandingsoven en de stortplaats. Afnemer Vangoethem zet de prijs voor papier op de containerparken op nul fr., vanwege (volgens hem) de slechte marktprijzen. Imog stemt hiermee in maar zal de markt van dichtbij opvolgen en zo nodig snel ingrijpen. Het containerpark van Kuurne gaat open vanaf 2 september. Er wordt een nieuwe offerteaanvraag gelanceerd voor het afnemen van afvalstoffen van de containerparken. Voor papier is er een bod van Vangoethem uit Brugge, Spaarkarton uit Brugge en Padec uit Deerlijk. Transcobel (Menen) en Trans Vanheede (Geluwe) doen een bod voor motorolie en Casier (Deerlijk) en Lavaert (Rekkem) maken een offerte voor schroot. Het glas krijgt belangstelling van Trans Vanheede en Transcobel. De offerteaanvraag voor afname van afvalstoffen van de containerparken leidt tot volgend resultaat: motorolie is kosteloos bij Transcobel. De afname van glas is eveneens kosteloos en gaat naar Transcobel voor Anzegem, Avelgem, Kortrijk en Zwevegem, en naar Trans Vanheede voor Deerlijk, Kuurne en Wielsbeke. Schrootafname kan worden verdeeld tussen Lavaert en Trans Vanheede. Voor papier en karton is er slechts één mogelijkheid met Padec Deerlijk tegen een vergoeding van 0,2 fr. per kg, te betalen door Imog. Voor elk soort afval kunnen de gemeenten beslissen of ze meedoen, en met welk bedrijf ze dat willen doen. De afrekening infrastructuurwerken van de containerparken werd door de minister goedgekeurd. De kosten voor de investeringen van deze eerste stap in de richting van een selectief afvalbeleid met brede dienstverlening aan de bevolking, kost de gemeenten slechts een habbekrats. Daarbovenop komen dan nog de besparingen door minder verwijdering via storten of verbranden en meer recyclage van grondstoffen. Maar het is nog maar een eerste stap en er is nog heel veel werk aan de winkel. De bedragen van de kosten ten laste van de gemeenten voor de aanleg van hun eerste containerpark zijn mede door de grootschalige subsidiëring zeer laag.

<| De containerparken in de gemeenten

Anzegem 275.565 fr. Avelgem 315.870 fr. Deerlijk 394.755 fr. Harelbeke 619.530 fr. Kortrijk 275.161 fr. Kuurne 253.992 fr. Waregem 250.942 fr. Wielsbeke 1.229.785 fr. Zwevegem 191.180 fr. Totaal ten laste van de gemeenten 3.806.780 fr. Subsidietotaal 17.295.958 fr. Algemeen totaal 21.102.738 fr.

1988 Energierecuperatie bij afvalverbranding wordt een uitdaging en een lastige opdracht Bestuur De Raad keurt een pakket beleidsopties goed: de vuilverbranding en de recuperatie zullen verder op punt worden gesteld en de rookgaszuivering zal na grondige studie tijdig worden gerealiseerd. De stortplaats moet maximaal worden uitgebreid via ophoging en grondaankoop. De verwijdering van bedrijfsafval wordt van dichtbij opgevolgd met de vraag welke initiatieven vanwege Imog kunnen of moeten worden genomen. De sensibilisering van mensen, bedrijven en gemeenten moet worden opgedreven en continu worden bijgestuurd. De lunch na de jaarvergadering in mei gaat dit jaar door in ‘t Hallegoed te Harelbeke. Door een wijziging van de wet op de handelsvennootschappen van 5 december 1984 en de gecoördineerde teksten op 30 november 1985, art. 64, zijn intercommunales verplicht een bedrijfsrevisor aan te stellen. JosephMichel Boes uit Kortrijk wordt voorgesteld en zal in de volgende vergadering worden bestendigd als bedrijfsrevisor. Later zal dit Boes & Co worden. Ieder raadslid heeft zo zijn eigen stokpaardje. Zo heeft raadslid Jozef Cornette de specialiteit om rekenkundige en taalkundige foutjes in nota’s en verslagen meteen aan de kaak te stellen, wat lovenswaardig is. Hij is ook

83


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

bezorgd dat de computers van Imog gekraakt zouden worden, maar ook daar was al aan gedacht en we konden Jozef gerust stellen. Personeel, administratie De aanvoer naar verbranding stijgt dusdanig dat we verplicht worden om over te gaan tot een continue werking met weekendwerk, zeven dagen op zeven. Hierdoor moet er bijkomend personeel worden ingezet. De wervingsreserves waren uitgeput. De 13 kandidaten voor A2 ovenbestuurder en de 8 kandidaten A3 kraanbestuurder worden onderworpen aan de voorziene proeven. Na de proeven kan er een wervingsreserve aangelegd worden met vier kandidaten A2 en vijf kandidaten A3. Er worden drie kraanbestuurders A3 en twee ovenbestuurders A2 aangeworven. Op de verbrandingsinstallatie is er in exploitatie steeds meer nood aan een wachtdienst met eigen personeel voor het dringend verlenen van technische assistentie ingeval van onverwachte gebeurtenissen zoals defecten of brand. Voor de aanwezigheidscontrole zal het bestaande prikkaartensysteem worden vervangen door een automatische controle met directe koppeling aan de informatisering om op deze wijze de administratie rond loonberekeningen strikter in de hand te kunnen houden. Het containervervoer is dusdanig toegenomen dat een directe communicatie met de vrachtwagens vanuit dispatching onontbeerlijk lijkt. Bij SAIT wordt hiervoor een systeem aangekocht voor de prijs van 539.700 fr. Beleid Door de aanwezigheid van de vele textielbedrijven in de streek is er een massale productie van diverse soorten textielafval. Voor een betere visie op hun afvalproductie en een betere aanpak ervan in de toekomst wordt er overlegd tussen het Textielpatroonsverbond, Leiedal, OVAM en de GOM West-Vlaanderen. We wijzen op het feit dat de grote hoeveelheden tapijtafval om technische redenen niet samen kunnen worden verwerkt met het huisvuil in de verbrandingsinstallatie en dat er omwille van de schaars wordende ruimte op de stortplaats werk moet worden gemaakt van preventie en recyclage. Dit zal geld kosten, maar het is wel onontbeerlijk in het komende afvalbeleid.

84

Communicatie, sensibilisering, preventie Het aantal bedrijfsbezoeken gaat in stijgende lijn en er wordt beslist om een bedrijfsfilm te produceren. Er wordt videomateriaal aangekocht bij Acces Video uit Deerlijk voor een bedrag van 342.181 fr. voor het vertonen van de bedrijfsfilm aan de bezoekers. De eerste Imogbedrijfsfilm gaat op 17 november in première; de film wordt goed onthaald. Afvalverbranders worden steeds meer op de korrel genomen. In een persartikel van een Waalse krant wordt gesteld dat er Waals frituurvet wordt verbrand in Harelbeke. Dit is helemaal uit de lucht gegrepen, zeker als men hiermee doelt op de Imog-huisvuilverbranding. Er wordt geprotesteerd en een rechtzetting gevraagd. Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie De uiteindelijke eindafrekening voor het bouwen van de afvalverbranding wordt afgesloten met een bijkomende subsidie van 4.536.000 fr. Verder is het duidelijk dat er niks meer moet worden verwacht van de provincie of OVAM voor de grondaankoop. De intercommunale IVLA van de Vlaamse Ardennen heeft nogal wat problemen met haar verbrandingsinstallatie in Ronse. Er komt een vraag vanwege OVAM voor een noodplan waarbij het huisvuil van de regio IVLA bij Imog zou kunnen worden verwerkt ingeval de IVLAafvalverbranding onbeschikbaar zou zijn. Imog stemt hiermee in en stelt een kostprijs voor van 965 fr. per ton. De schacht onder de vultrechters is aan vervanging toe, eigen mensen zullen hiervoor instaan. Hij wordt vervangen door een uitvoering in vuurvast staal zodat die mogelijk langer operationeel zou kunnen blijven. De jaarlijkse officiële rookgassencontrole wordt gegund aan het labo van Prof. Alfons Buekens voor een bedrag van 124.200 fr. Meer aanvoer naar verbranding betekent meer afval in de bunker. Om grotere hoeveelheden efficiënter te kunnen opslaan, zullen de bunkeropeningen aan de poorten 5 en 6 worden dichtgemaakt, dit zal worden uitgevoerd in eigen regie. De afvalhoeveelheden stijgen halfjaarlijks met ca. 10%. De tarieven voor verbranding van bedrijfsafval worden opgetrokken van 960 naar 1.150 fr. per ton omwille van de


1988

van afval tot grondstof

hoge calorische waarde. De tarieven voor het storten worden volgend jaar met 10% verhoogd. Hierdoor verwacht men meer selectiviteit en wat minder druk op de aanvoer. Het voorbije jaar inde Imog voor haar exploitaties storten en verbranden 5.305.481,5 fr. aan milieuheffingen. Deze worden doorgestort aan OVAM. De druk van steeds meer aanvoer naar de stortplaats wordt alsmaar groter. Hoewel de herkomst van het afval soms moeilijk is vast te stellen, wil Imog haar stortplaats maximaal voorbehouden voor afval van bedrijven met activiteiten binnen haar gemeenten-vennoten. De recuperatie-installatie kent nogal wat technische problemen. Na een korte werkingsperiode is er opnieuw een lek aan de stoomketel die vanaf 20 december 1987 buiten dienst werd gesteld. Gelukkig kunnen de ovens, zoals vroeger via de koeltoren, blijven draaien zodat men het afval kan blijven verwerken ondanks de onbeschikbaarheid van de recuperatie. De aannemer TV MST belooft er alles aan te doen om de recuperatie snel opnieuw te kunnen opstarten en alle stoombuizen van de oververhitter worden vervangen. BERI, de ontwerper van de stoomketel, stelt dat het defect aan de oververhitter te wijten is aan de hoge stofproductie van de ovens. Om verdere discussies te vermijden, past Imog de bestaande installatie aan om aldus de stofbelasting in te dijken, wat voor een betere werking van de stoomketel moet zorgen. De recuperatie wordt voor de zoveelste keer opnieuw opgestart. Toch blijft het zoeken naar oplossingen om de snelle corrosie van de oververhitter onder controle te krijgen maar het is vergeefse moeite en met de werking van de recuperatie gaat het van kwaad naar erger. We worden opnieuw geconfronteerd met lekkende stoombuizen in de oververhitter en de installatie wordt voorlopig niet overgenomen, met als resultaat een proces verbaal van niet-oplevering. Dit wordt gevolgd door een proces verbaal van weigering van voorlopige oplevering en vaststelling van nietuitvoering met een verzoek om binnen de 15 dagen de nodige werken uit te voeren. Deze procedure wordt gevolgd wanneer het bestuur bij overheidsopdrachten vaststelt dat de aannemer, ook na herhaald aandringen, in gebreke blijft. Meester Liétaer wordt door Imog onder de arm genomen. Er wordt een externe expert aangesteld voor onderzoek van de problemen bij de energierecuperatie. Het wordt W&E (Widmer und Ernst) uit Zürich, een

ovenbouwer met Europese ervaring in afvalverbranding met energierecuperatie. Beide partijen, Imog en de TV MST, zullen elk de helft van de kosten op zich nemen. De expert van W&E komt op 9 november op bezoek om de conclusies van zijn expertise toe te lichten. Op deze vergadering stelt hij letterlijk: ‘Bij het bepalen van de oorzaken van de niet-industriële werking van de installatie voor warmterecuperatie en elektriciteitsproductie moeten de problemen gezocht worden in het concept en de constructie van de stoomketel, hetzelfde geldt voor de kleppen en de afvoervijzels’. Op 28 november komt er een ultiem overleg tussen IMOG en de aannemer van de recuperatie, de TV MST. Imog ziet geen heil meer in verdere discussie en stelt dat het moment voor serieuze beslissingen is aangebroken. Met een schrijven van de TV MST van 6 december wordt toch nog eens voorgesteld om bijkomende expertises te laten uitvoeren door W&E. Imog heeft er genoeg van en antwoordt al op 9 december met een kordaat ‘neen’. Op 13 december betreurt de TV MST de beslissing van Imog, men beweert niet in gebreke te zijn en verwijt Imog zelfs dat het geen suggesties doet. Ze beloven verder onderzoek, maar spreken zich niet uit over een timing en de kosten. Hierop richt Imog een laatste schrijven tot de TV MST om hen aan te manen tot het opmaken van een uitvoeringsontwerp van alle nodige aanpassingen aan de installatie die de TV MST tot op heden heeft gebouwd, opdat de recuperatie-installatie met elektriciteitsproductie volwaardig industrieel zou kunnen werken volgens de waarborgen en alle voorwaarden van het bestek. Bij deze opdracht moet gestreefd worden naar een maximaal behoud van de door de TV MST reeds uitgevoerde voorzieningen en constructies. Deze opdracht zou zo vlug mogelijk moeten worden uitgevoerd. Indien de aannemer hierop niet positief kan ingaan, zal Imog besluiten tot het uitvoeren van ambtshalve maatregelen. De kostprijs van het project bouwkunde van de recuperatie was bij aanbesteding 28.910.356 fr., de eindafrekening bedraagt 31.011.914 fr. Stortplaats Bij Imog wordt nu al gedacht aan een toekomstige uitbreiding van de stortplaats. Er zouden mogelijkheden zijn door te storten in ophoging en het vergroten van de put door verdere kleiontginning.

85


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| Aanvankelijk proberen we met kleine hakselaars de bergen groenafval te verkleinen. Maar de hoeveelheden zijn massaal en nemen alsmaar toe. De kleine toestellen zullen al snel plaats moeten ruimen voor krachtiger machines met een grotere capaciteit.

Er komt een tweedehands vrachtwagen voor het uitvoeren van diverse werken op en rond de stortplaats. Na onderzoek wil Imog voorlopig niet ingaan op de vraag om een gedeelte van haar stortplaats als een categorie 2 voor huishoudelijk afval in te richten. Hierdoor zou het aantal afvalstoffen dat in deze stortruimte nog zou mogen worden gestort, sterk worden gelimiteerd en zouden de mogelijkheden voor het aanbrengen van bedrijfsafval van de firma Bekaert vanuit haar activiteiten in Zwevegem sterk aan banden worden gelegd. De kleiput op de stortplaats wordt maximaal uitgediept. Hierdoor krijgen we een groter stortvolume en de klei kan worden gebruikt voor het afdichten van wanden en het afwerken van volgestorte delen. De huurvergoeding die Imog moet betalen aan de gemeente Zwevegem voor het gebruik van de stortplaats wordt opgetrokken van 30.000 naar 60.000 fr. per maand, ter compensatie van de vervuiling van het wegennet rond de site door de aan- en afrijdende vrachtwagens en het gebruik van de toegangswegen naar de site

86

die door de aanvoer sterker worden belast en meer onderhoud zullen vergen. Uit studies blijkt dat gezien de aard van verontreiniging de zuivering van het afvalwater van de stortplaats of het zogenaamde percolaat best wordt aangepakt met beluchting en nabezinking. Gespecialiseerde bedrijven zullen worden gecontacteerd voor het maken van voorstellen. Compostering Er zal werk worden gemaakt van een alternatief groenafvalbeleid. In 1987 werd er minstens 3.500 ton zuiver groenafval aangevoerd naar de stortplaats. Er komt een voorstel voor de aankoop van een hakselaar met hoge capaciteit. Voor het project groenafval wordt definitief beslist tot de aankoop van een groenafvalverkleiner via een dossier voor maximale subsidiĂŤring.


1988-1989

van afval tot grondstof

Containerparken, afvaltransport Sinds het opstarten werden er van de containerparken van de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Kortrijk, Kuurne, Wielsbeke en Zwevegem niet minder dan 1.626 afvalcontainers afgevoerd, waaronder 1.697 ton afval naar verbranding en 141.930 kg naar de stortplaats. De parken van Anzegem, Avelgem, Kortrijk en Wielsbeke leverden 113.544 kg schroot af. De papiermarkt kent blijkbaar slechte tijden. De afnemer van het papier op de containerparken, Van Goethem uit Brugge, gaf daarvoor sinds enige tijd geen geld meer. Toch willen we hierover opnieuw onderhandelen en er komt een nieuw voorstel met een vergoeding voor Imog van 0,2 fr. per kg. Inmiddels wordt er vastgesteld dat er op de containerparken heel veel aanvoer is van afval met kleine vrachtwagens. Het gaat hier meestal om afval van kkmo’s, kmo’s en bedrijven. Ze hebben voor deze uitweg gekozen omdat verbranden en storten geld kost en alsmaar duurder wordt, terwijl de containerparken gratis gebruikt kunnen worden. De gemeenten worden hierover ingelicht, men wijst op het feit dat dit zal leiden tot hoge kosten die eigenlijk niet ten laste mogen komen van de gemeenschap. Zonder dit goed te beseffen, komt de problematiek van het DIFTAR-systeem (wat staat voor gedifferentieerde tarifering en inhoudt dat men betaalt volgens de soort en hoeveelheid van de aanvoer) voor het eerst aan bod. In zijn offerte doet Trans Vanheede een bod voor afname van het glas tegen een vergoeding voor de gemeenten van 0,25 fr. per kg. Er komt een nieuwe offerteaanvraag voor diensten op de containerparken. Bij OVAM is er voor het eerst sprake van een KGA-box. Samen met OVAM werken we bij Imog aan een pilootproject voor het inzamelen van oude geneesmiddelen. De Stad Harelbeke wordt hierbij door OVAM uitgekozen voor het houden van een proefproject voor een KGAinzameling.

1989 Ambtshalve maatregelen voor het voltooien van de recuperatie-installatie Bestuur Omdat na de verkiezingen de nieuwe gemeenteraad in Kortrijk in mei nog niet is samengesteld, zijn er ook geen nieuwe aanstellingen voor vertegenwoordiging bij Imog. Daarom wordt tijdens de jaarvergadering in mei voorgesteld om het verlenen van mandaten te verdagen en af te handelen op een volgende algemene vergadering die zal doorgaan op 12 juni. Op de jaarvergadering van 9 mei wordt de Imogbedrijfsfilm voor het eerst vertoond aan de vertegenwoordigers van de gemeenten. In de Grote Algemene Vergadering van 12 juni worden in voortzetting van de jaarvergadering van 9 mei de bestuurders en commissarissen aangeduid. De Raad van Beheer verkiest opnieuw unaniem Fries Bijttebier tot voorzitter en Jozef Desmet tot ondervoorzitter. De Raad brengt na zijn vergadering van 19 september een bezoek aan de site Imog-Moen. Op de vraag van onze buur, betonbedrijf Nerva te Harelbeke, om hun een achterliggend stuk grond van Imog te verkopen, wordt aanvankelijk niet ingegaan. Naderhand doet Nerva een voorstel tot onderlinge ruil van gronden. Dit is een positief voorstel dat verder wordt onderzocht en waarover men onderhandelt. Personeel, administratie Opnieuw duiken er heel wat vragen op rond het statuut van het personeel en de bezoldiging. In een bijzondere commissie opgericht met leden van de Raad en de technische commissie wordt gewerkt aan een eigen personeelsstatuut. Er wordt een nieuwe wervingsreserve aangelegd voor personeel A2 en A3 in de specialiteiten elektriciteit en mechanica. De telefax doet zijn intrede in de Imog-administratie en er worden toestellen aangekocht voor Harelbeke en Moen. De eerste telefax bij Imog wordt geleverd door Scherpereel uit Kortrijk en kost 66.500 fr.

87


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Beleid Met de nieuwe Vlaamse minister voor Milieu en Afvalbeleid Kelchtermans wordt het roer helemaal omgegooid. Hij beslist om alle subsidies rond afvalverbranding af te schaffen. Dit betekent dus geen subsidies op de noodzakelijke investeringen rond rookgaswassingen. In Wallonië zullen ze nog jaren doorgaan met deze subsidiëring, de Vlaamse afvalintercommunales en gemeenten moeten zelf opdraaien voor deze hoge investeringskosten. Daarbovenop worden onder druk van de Europese regelgeving een aantal normen strenger en worden deze versneld ingevoerd. In Gent is er een eerste uitgave van Ifest, een gebeuren rond Flanders Technology, een initiatief van minister Gaston Geens voor de promotie van de technologische evolutie in Vlaanderen. Betreffende de afvalwereld zien we er vooral een vernieuwend aanbod rond recyclage van kunststoffen en diverse systemen voor zuivering van afvalwater. Communicatie, sensibilisering, preventie Imog wil de banden met zijn gemeenten wat nauwer aanhalen. Maandelijks zal er na elke bestuursvergadering samenvattende informatie worden overgemaakt aan de gemeenten met de stand van zaken aangaande diverse projecten, en in sommige gevallen zal ook een bericht worden gestuurd naar de pers. Voor het eerst zien we nu ook bij OVAM initiatieven verschijnen rond educatie en sensibilisering. Imog schrijft zich in voor een OVAM-project inzake educatief materiaal: men zal aan de leeftijd aangepaste, kant-enklare lespakketten over afval en milieu aanmaken voor gebruik in de scholen. Imog zal er voor zorgen dat dit materiaal bij de juiste onderwijsinstellingen terecht komt en hen begeleiden bij het gebruik; alles zal gekaderd worden in het globale communicatieplan van Imog. Dit jaar zullen we deelnemen aan de Bedrijvencontactdagen die doorgaan in de Expohallen van Kortrijk. Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie OVAM houdt bij alle afvalverbranders een grote bevragingsronde. In de toekomst zal meer nadruk worden gelegd

88

op recyclage en verbranden met energierecuperatie. Er worden bij Imog voorbereidende studies gedaan omtrent een mogelijke uitbreiding van de verbrandingsinstallatie, een rookgaszuivering, het vergroten van de stortbunker en nieuwe alternatieve installaties op de site te Harelbeke. In het dispuut met Seghers Engineering rond patenten en de roosterelementen krijgen we na vele jaren melding van onze raadsheer D’hoore dat het onderzoek eigenlijk zou aantonen dat er geen patent is op het roostersysteem. Daarom vindt Seghers het aangewezen om afstand te doen van het geding rond de aanmaak van roosters bij Jadot. Imog kan hiermee akkoord gaan en vraagt vergoeding van de gemaakte kosten waarmede Seghers uiteindelijk zal instemmen. Dit is een historische overwinning inzake de aanschaf van wisselstukken voor de roosters die vanaf heden kunnen worden aangekocht op de vrije markt zonder verplichte tussenkomst van de originele aannemer. Bij de maandelijkse follow-up van de aanvoer naar verbranding wordt vastgesteld dat de aanvoer in de maand januari van 1989 ten opzichte van een jaar eerder met ca. 10% is toegenomen, wat ons noopt tot verder en nauwgezet opvolgen van de situatie. De gemeente Kruishoutem vraagt om hun huisvuil te mogen aanbieden voor verbranding. Dit wordt bij wijze van test aanvaard tegen 1.325 fr. per ton – dit is de gemiddelde kostprijs die de gemeenten op dit ogenblik betalen voor het verbranden van huisvuil. Maar hierop komt nog btw omdat Kruishoutem op dit moment nog geen lid is van de intercommunale. De weegbrug in Harelbeke wordt geautomatiseerd en gekoppeld aan het bestaande informaticasysteem. De automatisering en koppeling van de weegbrug van de afvalverbranding wordt gegund aan Inforcom Harelbeke voor een bedrag van 666.600 fr. Het beton bij enkele bunkerpoorten is door het vele afval dat er werd gestort, fel aangetast, herstellingen dringen zich dus op. Deze werken aan de bunkerpoorten worden gegund voor een kostprijs van 432.900 fr. aan Modern Renovation Technics uit Deinze. We leggen strengere eisen op voor de aanvoer van bedrijfsafval naar verbranding. Hoogcalorisch afval en stofferige aanvoer zal worden geweerd. Het afval van een twintigtal bedrijven wordt niet meer aanvaard voor verbranding.


1989

van afval tot grondstof

| Werken tijdens het herstellen en reinigen van de assenextractoren: voor onze mensen een vuile, ongezonde en onaangename job

Wegens werken van Stad Gent aan de eigen afvalverbranding en een tijdelijk overaanbod in IVBO Brugge werd er bijstand verleend aan de Stad Gent voor het verbranden van ca. 50 ton huisvuil per dag in de periode van 9 tot 17 september, tegen een vergoeding van 1.000 fr. per ton. Bij een algemene evaluatie van de verbrandingsinstallatie wordt gesteld dat heel wat herstellingen nodig zijn op korte termijn. Op middellange termijn komt er een planning voor het vervangen van de assenextractoren en de vervanging van de koeltorens. Op lange termijn zal worden voorzien in een uitbreiding van de stortbunker. Het bestuur verleent volmacht aan de voorzitter en de secretaris voor het opstarten van de procedure ambtshalve maatregelen op de aanneming TV MST. Dit is een procedure waarbij het bestuur zelf de touwtjes in handen neemt om op kosten van de aannemer de opdracht die hij onvoldoende of niet heeft uitgevoerd, af te werken volgens de overeenkomst van de betreffende opdracht. Het bestuur kan hierbij een beroep doen op tussenkomsten

van andere aannemers om de opdracht te voltooien. Het is evident dat er hierbij heel wat getouwtrek ontstaat en dat dit meestal gevolgd wordt door een juridische procedure waarbij deurwaarders en experts en advocaten van beide kanten worden betrokken om hun gelijk te proberen aan te tonen. De TV MST antwoordt in een schrijven heel verwonderd te zijn over het initiatief ambtshalve maatregelen van Imog. Imog pleegt overleg met ketelbouwer NDTI uit Willebroek en geeft hen de opdracht voor het uitvoeren van een voorstudie voor het aanpassen van de stoomketel. NDTI rond zijn studie af en maakt een offerte voor de aanpassingswerken aan de stoomketel: 32.700.000 fr. voor ontwerp en engineering, fabricatie en afbraak en montage van de installaties inclusief een reinigingssysteem. Omdat er maar weinig gespecialiseerde bedrijven zijn die deze problematiek nog durven aan te pakken, zal Imog de werken bij wijze van hoogdringendheid gunnen aan NDTI via een onderhandse opdracht.

89


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Alle afbraakwerken gebeuren onder toezicht van een deurwaarder. Na de definitieve ontwerpen van NDTI zullen ook de stofafvoer uit de ketel en de rookgaskleppen worden aangepakt. In de discussie rond de recuperatie wordt de TV MST op 11 mei gedagvaard in kortgeding. Naar aanleiding van de ambtshalve maatregelen stelt de rechter een deskundige aan die de initiatieven van Imog moet opvolgen: Dirk Christiaens uit Kortrijk is de gerechtsdeskundige en NDTI is begonnen met de aanpassingswerken aan de ketel, dit alles in het kader van de ambtshalve maatregelen, waarvan de kosten ten laste worden gelegd van de TV MST. Voor de vijzels van de stofafvoer uit de ketel was er eerder al een geding aangespannen door de TV MST tegen haar eigen onderaannemer Vanden Bulcke uit Kortenberg met als deskundige Prof. Willy Geysen. Deze werken worden vrijgegeven om te worden gevoegd bij de procedure van het geheel van ambtshalve maatregelen. Beide deskundigen eisen bewaring van de afgebroken stukken. Dit zal gebeuren in een prefabloods achteraan op het terrein. Ook de rookgaskleppen, eerder ge誰nstalleerd door de TV MST, zijn ongeschikt en zullen worden vervangen door een eigen concept in vuurvast beton. Deze werken worden gegund aan Pasek voor de prijs van 7.743.680 fr. De vijzels voor de stofafvoer zullen worden gerealiseerd door Toledo voor de prijs van 8.037.000 fr. Inmiddels zijn er de vooruitzichten om de recuperatie te kunnen opstarten vanaf april 1990. Tot op heden zijn de totale kosten van de ambtshalve maatregelen reeds opgelopen tot 55.614.763 fr. Aan Fernand Meunier, ingenieur van Generg die aan de wieg stond van het ontwerp van de recuperatie-installatie, zal assistentie worden gevraagd bij het opnieuw opstarten in april volgend jaar. Stortplaats De cijfers van de aanvoer naar de stortplaats na een eerste jaar exploitatie zijn verontrustend hoog. Als het zo voortgaat is onze schaarse ruimte binnen de kortste keren volgestort, en wat dan? De hoeveelheden kunnen als volgt worden samengevat: verbrandingsassen 12.653.070 kg, textielafval 5.730.900 kg, afval van gemeentediensten 16.923.000 kg, bouwafval containerparken 1.381.250 kg, grof vuil en groenafval gemengd 6.019.790 kg, groenafval bedrijven en tuinaanleg 1.069.075 kg, groenafval containerparken 933.025 kg en gemengd afval 7.619.860 kg.

90

Dit toont aan dat er nog zeer veel werk aan de winkel is in het zoeken naar alternatieve oplossingen voor verwerking, verwijdering en recyclage. Er is alsnog nood aan een doelgericht afvalbeleid en aan stortplaatsen, zowel voor afval van bedrijven als van gemeenten. Enige sturing moet mogelijk zijn door toepassing van correcte tarieven. De zoektocht naar alternatieven moet dringend worden voortgezet. Ook bij de andere intercommunales is men zich bewust van deze noden, en systemen om elkaar onderling te helpen, moeten verder worden ontwikkeld. We hebben plannen om de stortplaats uit te breiden en er wordt opdracht gegeven voor het uitvoeren van een gedetailleerde hydrogeologische studie voor de ruime omgeving van de site te Moen. Er worden offertes gevraagd voor een hydrogeologisch onderzoek op de site van Moen aan gespecialiseerde bedrijven. De volgende kandidaten zullen hiertoe worden uitgenodigd: Becewa uit Gent, Betech uit Mortsel, Verbeke uit Lauwe en Geolab uit Gent. Het hydrogeologisch onderzoek voor Moen wordt opgedragen aan Betech voor een totaal bedrag van 2.247.500 fr. Er zal worden gegund in fases. Het afvalwater of het percolaat van de stortplaats dient gezuiverd te worden alvorens men het kan lozen. Vier gespecialiseerde bedrijven in zuiveringsinstallaties worden uitgenodigd om een voorstel te doen voor waterzuivering op de stortplaats, de raming voor de investeringen bedraagt 4.730.000 fr. De afvalcompactor die enkele jaren geleden tweedehands werd aangekocht, heeft zijn beste tijd gehad en kan beter worden vervangen door een nieuw apparaat met een grotere verdichtingscapaciteit. Vooral door de massale aanvoer van tapijtafval slinkt de stortplaatscapaciteit te snel. Er wordt daarom beslist de aanvoer van zuiver tapijtafval afkomstig van tufting stop te zetten. Het lijkt nuttig nu al werk te maken van een verlenging van de vergunning van de stortplaats (die nog loopt tot 5 april 1994). Het invoeren van de eerste beperkende maatregelen voor de aanvoer naar de stortplaats werpen al meteen vruchten af en er wordt beslist te werken aan een uitbreiding van de stortplaats in ophoging met aanleg in categorie 2 (huishoudelijk en gelijkgesteld afval) omdat de exploitatievoorwaarden voor categorie 1 (industrieel afval) te hoog zijn en wij ons als intercommunale vooral richten op afval voor categorie 2.


1989

van afval tot grondstof

| De eerste echte Imog-vrachtwagen, door het personeel de FAK genoemd omwille van de letters op zijn nummerplaat

De gemeente Kluisbergen vraagt om groenafval te mogen aanvoeren naar de stortplaats te Moen. Omdat storten van groenafval niet milieuvriendelijk is en het onlogisch is om de beperkte stortplaatsruimte zo maar te gaan opvullen met groenafval, wordt de aanvoer niet aanvaard. Groenafval is immers organisch afval dat volgens de regelgeving best wordt verwijderd via compostering. Omdat steeds meer personeel tewerkgesteld is rond de activiteiten stortplaats en containertransport, is er nood aan meer huisvesting. Hieraan zal worden verholpen met de inrichting op de site te Moen van een specifieke werfcabine voor de uitbreiding van de vestiaires en de eetzaal. In West-Vlaanderen stichten de stortuitbaters een beroepsvereniging onder de vorm van een vzw. Als enige intercommunale met een stortplaats wordt ook Imog gevraagd om hiervan lid te worden. Het is echter niet zo evident om als intercommunale lid te zijn van een vzw, daarom wordt er een tussenoplossing gevonden zodat Imog kan deelnemen aan het overleg zonder effectief te moeten toetreden.

Onze oudste vrachtwagen, de FAK, is al acht jaar in dienst en vergt steeds meer onderhoud en herstellingen – hoog tijd dus om te denken aan uitbreiding en vervanging van het wagenpark. Er komen zeven biedingen voor levering van een nieuwe vrachtwagen. De firma Ampe Gebr. uit Olsene doet de voordeligste bieding met een offerte voor een vrachtwagen Renault voor een bedrag van 2.409.750 fr. Compostering Het project uitbreiding van de stortplaats zal worden geflankeerd door een project voor sorteren van afvalstoffen en verwerking van groenafval. Kempeneer uit Dilbeek brengt met zijn bod voor een verkleiner van groenafval, een Sim Crusher voor 9.985.000 fr., de meest voordelige van de vier uitgebrachte biedingen. Het dossier van een groenafvalverkleiner krijgt goedkeuring met een subsidie van 8.316.000 fr. op een totale prijs van 13.301.338 fr.

91


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Containerparken, afvaltransport De containerparken barsten uit hun voegen. Het aantal bezoekers stijgt zienderogen en de aanvoer is zeer groot. Hierdoor moeten er voor sommige afvalsoorten containers worden bijgeplaatst op de zo al krappe ruimte. Her en der ontstaat een sterke behoefte om het containerpark uit te breiden. Op sommige containerparken worden initiatieven genomen voor meer selectiviteit inzake bouw- en groenafval. Het transport van de containers naar de verbranding en de stortplaats zal vanaf 1 mei uitsluitend gebeuren via Imog. De gemeente Deerlijk vraagt een container voor selectief inzamelen van kunststoffen. Alvorens hierop in te gaan, zal eerst worden onderzocht of er voor dit type afval een ecologische oplossing gevonden kan worden. Door de toenemende drukte wordt het op enkele containerparken zelfs te druk, dit is ondermeer het geval in Waregem en Kortrijk. Hierdoor wordt het vervangen van containers tijdens de openingsuren zeer onveilig en wordt er geopteerd om de containerwissels maximaal te organiseren tijdens de sluitingsuren. Vanuit Imog dringen we aan om uit zien naar uitbreiding van enkele sites. Een selectief beleid op de containerparken zal de vraag naar meer containers doen toenemen zodat er beslist wordt tot aankoop van 18 open containers als uitbreiding van een eerdere levering bij Hancke uit LoReninge. Bij de offerteaanvraag voor levering van negen open containers van 20 m3 werden er vijf dossiers opgevraagd maar er kwam slechts één bieding van Hancke uit Lo-Reninge voor de prijs van 1.406.223 fr. Op 11 december houdt Imog een overlegvergadering met zijn gemeenten over de begroting, het gebruik van de stortplaats en de vooruitzichten, de werking rond de containerparken met praktische schikkingen, het beleid in verband met milieuheffingen, de visie van Imog op het groenafvalbeleid en voorstellen rond meer selectieve inzamelingen van grof huisvuil. Groenafval moet afzonderlijk worden ingezameld en gecomposteerd. Het grof huisvuil moet selectiever worden ingezameld: recycleerbare goederen zoals metalen en glas die zich in het grof vuil bevinden, moeten afzonderlijk worden ingezameld. Aldus kunnen de afzonderlijke fracties naar recyclage en het niet-recycleerbare afval naar verbranding, en moet alleen wat dan nog rest, gestort worden. Het selectief inzamelen van grof vuil komt stilaan op gang en wordt gepromoot in de gemeenten Kortrijk en Kuurne.

92

1990 Onverwacht verlies van een vooruitstrevend voorzitter en een toegewijde secretaris, twee kopstukken van het eerste uur Bestuur Totaal onverwacht bereikt ons op zaterdag 3 februari 1990 het bericht dat Fries Bijttebier, sinds 1970 ononderbroken voorzitter van onze vereniging, plots is overleden. Het verlies van onze voorzitter was voor iedereen heel verrassend en pijnlijk. Fries was een groot mens en laat een enorme leemte na in zijn gezin, in zijn eigen firma, in het stadsbestuur van Kortrijk waar hij schepen van Middenstand en Openbare Werken was, in de vele organisaties waarvan hij medebestuurder was en uiteraard hier bij Imog als voorzitter van onze intercommunale. Imog en de zorg voor milieu lagen onze voorzitter zeer nauw aan het hart – zijn beleid bij Imog was hiervan een sprekende getuigenis. Tijdens zijn voorzitterschap investeerde Imog voor meer dan twee miljard op het vlak van waterzuivering en vuilbehandeling. Typische uitspraken als ‘Imog is een glazen huis’, ‘We moeten verder’, ‘Er is nog zoveel te doen’, ‘Onze gemeenten moeten betrokken worden’ en vragen als ‘Hoe gaat het met ons personeel’, ‘Wanneer zullen we elektriciteit produceren’ kwamen van onze voorzitter, met wie wij in een klimaat van vertrouwen konden samenwerken, zowel in goede als in kwade dagen. Sinds het droevige bericht moeten we het zonder hem doen. Het voorzitterschap wordt voorlopig waargenomen door Jozef Desmet. Op de volgende vergadering van de Raad van Bestuur zal Roger Terryn unaniem verkozen worden tot voorzitter. Roger is burgemeester van Deerlijk en zetelt al sinds de oprichting van Imog in de Raad van Bestuur. Marieke Benoit uit Kortrijk-Bissegem neemt het mandaat van schepen over van Fries. Omdat de Raad van oordeel was dat het nuttig zou zijn om nog een tweede ondervoorzitter te benoemen, werden de statuten hiertoe aangepast. Op de vergadering in oktober zal Hilde Demedts, schepen in Kortrijk, tot ondervoorzitter worden verkozen. Op 17 september komt het College van Kruishoutem op bedrijfsbezoek, zij hebben belangstelling om toe te treden. Eigenlijk is Kruishoutem aangewezen op de IVM


van afval tot grondstof

1989-1990

| Fries Bijttebier, schepen in Kortrijk en voorzitter van Imog tijdens de periode 1969-1990

93


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| Roger Terryn, burgemeester van Deerlijk en voorzitter van Imog tijdens de periode 1990-2007

met hun verbrandingsinstallatie in Eeklo, maar omwille van de grote afstand naar Eeklo wil Kruishoutem liever niet toetreden tot de IVM. Tot nu toe voeren zij hun huisvuil als niet-vennoot dus af naar de verbrandingsinstallatie in Ronse. Bij OVAM wordt er echter een plan ontwikkeld waarbij men ervan uitgaat dat de kleinere verbrandingsinstallaties zich niet verder zullen of kunnen aanpassen aan de nieuwe emissienormen. Dit plan voorziet alleen nog in grotere installaties en wordt het Masterplan voor de afvalverbranding in Vlaanderen genoemd. Met dit OVAM-Masterplan in gedachten is het duidelijk dat de installatie in Ronse geen lang leven meer beschoren is. Imog heeft wel nog enige marge voor een nieuwe (kleine) gemeente en bovendien is Kruishoutem gunstig gelegen – langs de E17 – zodat de afvaltransporten niet voor problemen zorgen. Raadslid Jean de Bethune dringt aan op een oplossing voor de verwijdering van kleine hoeveelheden afval van kmo’s. Uit een summiere studie naar de mogelijkheden

94

van een specifiek kmo-containerpark blijkt dat er relatief hoge kosten mee gemoeid zijn. Wellicht is een optimale oplossing te vinden in de mogelijkheden voor het gebruik van het klassieke containerpark, mits er een verantwoorde tussenkomst kan worden gevonden inzake de kosten voor het verwijderen van het afval. Steeds meer blijkt dat sommige afvalsoorten in de toekomst een belangrijke positieve commerciële waarde zullen hebben. Dit maakt dat initiatieven die op termijn kunnen leiden tot recyclage van afval tot grondstoffen, waardevol zijn en kansen moeten krijgen, beklemtoont Tony Verhaeghe, bestuurder bij Imog en raadslid in Waregem, tijdens één van de vergaderingen. Hij wijst op de grote uitdagingen die er voor Imog in de toekomst zijn weggelegd op dit vlak. Het was een visionaire tussenkomst waarvan we het gedachtegoed tot op vandaag trachten te realiseren. Op 19 november bereikt ons het droevige bericht dat onze secretaris Gilbert Maertens is overleden. Gilbert was amper zestig jaar en al van bij de stichting van onze


1990

van afval tot grondstof

| Gilbert Maertens, gemeentesecretaris van de gemeente Kuurne en secretaris van Imog vanaf de stichting in 1969 tot 1990

intercommunale in september 1969 actief als secretaris. Al die tijd was geen inspanning hem te veel om de bestuursorganen en de medewerkers van onze maatschappij bij te staan met raad en daad, en vooral met veel dossierkennis en hulp van zijn vele relaties, teneinde de evolutie van Imog in goede banen te helpen leiden. Alle zittingen, op twee na, heeft hij met bekwame hand kunnen leiden. Met Gilbert – steeds met een glimlach op het gezicht – verliezen wij niet alleen een vriendelijk secretaris maar ook een zeer goede vriend. De mogelijke grondtransactie in Harelbeke tussen Imog en onze buur Nerva werd verder onderzocht. Tussen de partijen worden gelijke stukken grond onderling gewisseld. De waarde ervan werd geschat op 749.000 fr. Dit is een gouden zaak voor Imog die hierdoor haar grens met Nerva behoorlijk kan opschuiven waardoor er voldoende plaats vrijkomt voor een aanbouw bij de bestaande installatie van rookgaswassing.

Personeel, administratie Omdat Moen nood heeft aan administratief personeel, wordt Veerle De Tollenaere aangeworven met een gescostatuut als administratief bediende. Nieuwe regelgeving verplicht bedrijven tot een officiĂŤle eerste stap naar meer bedrijfsveiligheid. Imog moet als gevolg hiervan een diensthoofd veiligheid aanstellen en hiervoor wordt er een beroep gedaan op Medard Van de Velde als verantwoordelijke van de site Harelbeke. Er worden wervingsreserves aangelegd voor medewerkers A2 en A3 elektriciteit en mechanica, administratief bediende, machinist, chauffeur en onderhoudswerkman. In Harelbeke kampen alle overheidsgebouwen met plaatsgebrek, er wordt getracht ieder hoekje zo goed mogelijk te benutten. Zo wordt de bovenruimte van de trappenhal ingericht als bergplaats voor de opslag van horeca- en bedieningsmaterieel dat wordt gebruikt tijdens vergaderingen in de nabijgelegen vergaderzaal.

95


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Er worden plannen gemaakt voor een mogelijke uitbreiding van het administratief gebouw in Harelbeke, met als ontwerper het studiebureau Lannoo Snoeck en Partners (het vroegere studiebureau Jacques Lannoo) uit Marke. Uiteindelijk zal er worden geopteerd voor een uitbreiding van de burelen door het bouwen van twee verdiepingen bovenop de huidige personeelsruimtes. Een eerste raming bedraagt ca. 8 miljoen fr. De telefooncentrale moet opnieuw uitgebreid worden, de kosten hiervan worden geraamd op 350.000 fr. De firma Inforcom die eerder instond voor de informatisering, wordt overgenomen door Praxial uit Brussel. Door de minder goede opvolging luidt dit voor onze mensen van de administratie en de boekhouding een lastige periode in, maar zij houden moedig vol en slaan er zich zo ook wel door. Beleid Op een congres over Milieu en afval in Berlijn komen vooral de nieuwe technieken aan bod over het hergebruik van afval en de compostering van organische afvalstoffen. Het Masterplan van OVAM doet bij alle intercommunales met een verbrandingsinstallatie heel veel stof opwaaien. Het plan voorziet immers nogal ongenuanceerd in het verdwijnen van kleinere installaties en stelt gespreid over Vlaanderen vijf à acht grotere installaties voorop. Het is evident dat sommige exploitanten zich daar heel ongemakkelijk bij voelen. Daarom worden er op 9 januari dringende overlegvergaderingen gehouden bij IVRO (’s voormiddags) en bij de afvalintercommunale IBOGEM (Burcht) (na de middag), temeer omdat voor sommige installaties het voortbestaan echt wel in het gedrang komt. Er komt een Manifest van de West-Vlaamse voorzitters en WVEM (als partner voor de energierecuperatie bij IVOO) dat werd voorbereid op de vergaderingen van 16 en 23 januari. In dit Manifest dat aan OVAM werd overgemaakt als antwoord op hun Masterplan, wordt gepleit voor het behoud van de zuivere intercommunales en de onderlinge samenwerking om de bestaande installaties optimaal te benutten. Maar ook de minister zit niet stil met betrekking tot dit Masterplan. In een specifiek schrijven vraagt hij naar de precieze houding van Imog tegenover het plan: is er bereidheid om zowel financieel als beleidsmatig de opties in het plan mee ten uitvoer te brengen en welke evolutie

96

is er in dit dossier in de provincie West-Vlaanderen? Imog antwoordt dat men ook in de toekomst een actieve rol wil blijven spelen in een geest van samenwerking met de andere intercommunales, dat men bereid is om de installaties uit te breiden en dat men wil meewerken om burgers en bedrijven bewust te maken van het nut van minder afval en meer sorteren en recycleren. In het kader van dit masterplan gaan de West-Vlaamse Intercommunales te rade bij Prof. Aviel Verbruggen om de mogelijkheden van een poolvorming – een verregaande samenwerking tussen de West-Vlaamse intercommunales voor afvalverwerking – te onderzoeken. Prof. Verbruggen besluit zijn studie voor mogelijke Poolvorming tussen de intercommunales in WestVlaanderen door te stellen dat de huidige samenwerking (waarbij men naar eigen vermogen elkaar hulp verleent tegen overeengekomen condities) het beste kan worden voortgezet, … zonder meer. Dit typische voorbeeld toont aan dat verstandig proberen soms te verkiezen is boven kostelijk en verregaand redeneren. De Imog-installatie werd opgenomen in het OVAMMasterplan en er zullen versneld initiatieven komen naar onderzoek inzake mogelijke uitbreidingen. Eén van de belangrijke punten van het Masterplan is de noodzaak van een rookgaswassing bij de verbrandingsinstallatie. Imog wil hierbij geen enkel risico nemen en acht de tijd rijp om over te gaan tot de aanstelling van een ontwerper. Momenteel bedraagt de rentevoet voor leningen 10,29%, wat minder gunstig is voor het aangaan van zware investeringen, maar soms kan men daar niet onderuit. Communicatie, sensibilisering, preventie De tapijtfabrikanten verenigd in het Nationaal verbond der tapijt- en meubelstofproducenten hebben de boodschap rond het afval goed begrepen: zij moeten er alles aan doen om minder textielafval te produceren, zoniet worden zij geconfronteerd met zeer hoge verwijderingskosten. Er wordt meteen van start gegaan met een stuurgroep inzake afval waarop telkens ook Jacques Soenens van Imog uitgenodigd zal worden. Men zal er zoeken naar alternatieve oplossingen zoals verbranden (cementindustrie), reductie van afval, en hergebruik en recyclage.


van afval tot grondstof

Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie De tarieven voor verbranding van bedrijfsafval worden opgetrokken tot 1.325 fr. per ton. De datum waarop afvalverbranding uitgerust moet zijn met een rookgaszuivering, werd opnieuw verschoven en is nu vastgelegd op 31 december 1992. Vanaf 22 januari wordt het huisvuil van Kruishoutem afgevoerd naar de verbrandingsinstallatie te Harelbeke. Gebaseerd op een eerste evaluatie in verband met de keuze van het type rookgaszuivering wordt beslist om het ontwerp van het gebouw alsmede de technieken te gunnen aan één ontwerper. Er wordt een marktonderzoek gedaan naar ervaren ontwerpers en aldus kan Belconsulting uit Tielt worden aangesteld. Er wordt naarstig gewerkt aan het ontwerp van de rookgaszuivering dat in januari klaar moet zijn voor goedkeuring en publicatie. Voor de rookgaszuivering zal worden gekozen voor een nat systeem in twee trappen omwille van het lage verbruik van chemicaliën. In een haalbaarheidsstudie wordt getoetst naar de mogelijkheid van uitbreiding van de verbrandingsinstallatie op de site door er grotere ovens bij te plaatsen. De studie over de uitbreidingsmogelijkheden van de installaties te Harelbeke wordt gegund aan Belconsulting uit Tielt. Wanneer de wind uit het westen of noord-westen waait, komen er soms nog klachten binnen over te veel nachtlawaai van de koelventilatoren. Om dit probleem te verhelpen, worden de nodige maatregelen genomen door de akoestische afscherming bij te stellen. Heel vreemd, maar op 6 november krijgt Imog Harelbeke het bezoek van de gerechtelijke diensten. Is er een klacht? Gewapend met een heus huiszoekingsbevel wordt ter plaatse alles inzake vergunning, aanvoer en exploitatie gecontroleerd. Alles verloopt in een serene sfeer en achteraf horen we er niks meer over. Een defecte transformator van de verbrandingsinstallatie te Harelbeke dient dringend vervangen te worden, hiervoor werden de diensten ingeroepen van de firma Gaillard uit Desselgem (kostprijs 631.455 fr.). De defecte transformator heeft een giftige vulling van clopheen en zal op legale wijze met de nodige attesten worden verwijderd. De kosten hiervoor kunnen oplopen tot ongeveer 200.000 fr.

1990

De oude schoorsteen heeft stilaan haar beste tijd gehad en zal tijdelijk plaats moeten ruimen voor een voorlopige 50m-hoge schoorsteen in plaatstaal die nadien gebruikt zal worden in noodgevallen. Uit drie offertes werd het ontwerp voor deze schoorsteen (die werd geraamd op 3.250.000 fr.) toegewezen aan de firma Mengé uit Sint Amandsberg, voor een bedrag van 3.660.673 fr. De controle op de aanvoer van het bedrijfsafval voor de verbrandingsinstallatie wordt opgedreven. Vooral containers bevatten soms afval dat omwille van de aard en vorm niet geschikt is voor verbranding in de installatie. In de zaak van de ambtshalve maatregelen tegen de TV MST doet Imog bij de Depositokas een aanvraag voor het verkrijgen van de 32.103.000 fr. borgstelling. De bedragen zullen echter nooit worden vrijgegeven: zowel de betrokken banken als de TV MST halen deze zaak voortdurend door de gerechtelijke molen om vrijgave steeds weer te kunnen rekken. Het gevolg is wel dat wij sindsdien de waarde van het systeem van borgstellingen heel erg in vraag hebben ge steld. BERI, de ontwerper van de steeds maar lekkende stoomketel, houdt nog steeds vol dat de installatie te veel stof produceert en dat dit één van de redenen is waarom de stoomketel niet functioneert. Imog wenst hier uitsluitsel over te hebben en laat dit controleren door specialisten. Prof. Alfons Buekens zal worden gevraagd de nodige metingen en analyses uit te voeren van een functionele installatie en dit zowel met als zonder ketel. De resultaten van het onderzoek aangaande de stofproductie van de ovens wijzen op een volstrekt normale werking. De hoeveelheden bedragen ca. 28 kg per ton verbrand afval en de uitbrand is goed. Bij het opstarten op 10 april met de ketel op één ovenlijn stelt AEG tot overmaat van ramp schade vast aan de reductiekast van de turboalternator. Tacke, de Duitse constructeur, zal het nodige doen maar op deze wijze wordt de uiteindelijke opstartdatum natuurlijk opnieuw verdaagd. De reductiekast van de turboalternator zal vanaf 20 augustus opnieuw in dienst genomen kunnen worden en de recuperatie kent een goede opstart. Diezelfde proeven worden ook uitgevoerd bij een functionele verbrandingsinstallatie met recuperatie, en opnieuw blijkt dat de stofproductie normaal is en de uitbrand zeer goed. De installatie wordt opgeleverd in aanwezigheid van de deskundige.

97


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Stortplaats Bij de diensten van het vroegere Mijnwezen die toezicht houden op het gebruik van de voormalige en lopende kleiontginningen, wordt geïnformeerd naar de mogelijkheden voor verdere ontginningen op de site. Uit het antwoord blijkt dat men tot het uiterste wil gaan en volop steun wil verlenen om de aanwezige klei in het gebied rond de stortplaats te kunnen ontginnen, omdat ook voor hen de mogelijkheden rond kleiontginningen schaars zijn geworden. De milieuheffingen gaan van 900 naar 1.000 fr. per ton op de stortplaats en voor het verbranden van bedrijfsafval is er een verhoging naar 350 fr. per ton. De jaarlijkse analyse van het afvalwater en de peilputten van de stortplaats moet worden uitbesteed aan een erkend labo. Na verordening kan deze opdracht worden gegund aan Servaco uit Wevelgem, de kostprijs bedraagt 282.030 fr. De oude compactor toont stilaan zichtbare tekenen van slijtage en is dus toe aan vervanging. Deze investering wordt geraamd op 12.090.000 fr. De levering van een nieuwe compactor kan worden vergund aan Oswald De Bruycker uit Oostende, het wordt een Bomag, kostprijs 10.115.000 fr. Sortering, grof vuil, houtafval, kunststoffen Op de stortplaats worden er proeven gedaan voor sortering van het afval van de gemeenten, omdat er soms slordig wordt omgesprongen met het selectief inzamelen zodat de diverse soorten afval (recupereerbaar, organisch, brandbaar of te storten) ongesorteerd naar de stortplaats worden gebracht. Compostering De groenafvalverkleiner werd geleverd met oplevering op 23 maart. Voor de exploitatie van de compostering van groenafval zal er nood zijn aan bijkomende uitrustingen zoals een dieplader, een vrachtwagen, een bandenlader, een zeefmachine en zo mogelijk ook een bijkomende bergplaats. Een bandenlader voor de groencompostering wordt aangekocht bij Luyckx uit Brecht, het wordt een EX160 WD, kostprijs 5.753.650 fr. Nu er een duidelijk zicht is op de werking rond organisch afval, wordt het tijd om hiervoor een aangepaste vergunning aan te vragen en

98

dient Imog op 4 oktober een aanvraag in voor verlenging van zijn vergunning composteren van groenafval op de site te Harelbeke. Containerparken, afvaltransport Onder druk van het afvalbeleid doet Solvay verwoede inspanningen op de containerparken voor de recyclage van plastics, in het bijzonder van PVC. Op het containerpark in Kuurne loopt er – met de steun van Solvay, één der grootste producenten van PVC-korrels – een pilootproject inzake selectief inzamelen van plastics, meer bepaald van PVC. Ook wordt de afzetmarkt voor andere kunststoffen nader onderzocht. De offertevraag voor afname van materialen van de containerparken levert één afnemer op voor papier en karton. De firma Padec uit Deerlijk vraagt een bijdrage van 1.000 à 1.500 fr. per container voor vrachten van minder dan 2 ton. Voor zwaardere vrachten zijn er geen kosten. Recup-oil geeft 0,5 fr. per liter voor motorolie en Eurofat uit Zwevegem biedt 4 fr. per kg voor frituurolie en -vetten. Voor schroot is er een offerte van Lavaert waarbij 1.500 fr. betaald dient te worden indien de aanvoer maandelijks kleiner is dan 1 ton. Er zijn geen nieuwe aanbiedingen om glas te verwerken. Het aantal containervrachten neemt verder toe zodat Imog tijdens drukke periodes niet in staat is met eigen transportmiddelen tijdig alle diensten rond de afvoer uit te voeren. Imog wil hiertoe tijdens drukke periodes een beroep doen op particuliere containertransporteurs. Voor het eerst is er sprake van het gebruik van perscontainers op de containerparken, zodat er flink kan worden bespaard op de transportkosten. Door het afval te persen, wordt het volume in hoge mate gereduceerd zodat het aantal vrachten naar verbranding en stortplaats sterk kan worden beperkt. Na onderzoek en na afloop van enkele pilootprojecten heeft OVAM besloten om de inzameling van KGA concreter te organiseren. Minister Kelchtermans geeft aan alle Vlaamse gezinnen een milieubox. De wijze waarop de gunning voor het aankopen van de boxen door de minister werd beslist, zal nog lang blijven nazinderen en zelfs een minder gunstige afloop hebben voor de minister, want één en ander blijkt niet helemaal volgens de geldende procedures te zijn verlopen. De milieubox of de KGA-box doet zijn intrede en Imog opteert inzake de inzameling van KGA of Klein Gevaarlijk Afval om dit naar


1990-1991

van afval tot grondstof

de containerparken te brengen. Ziekenhuisafval wordt in diverse soorten onderverdeeld. Zo mag Imog in zijn afvalverbranding geen specifiek ziekenhuisafval (afval dat op één of andere wijze in contact is geweest met patiënten of verzorgingsactiviteiten) ontvangen.

1991 Onze eerste schoorsteen gaat tegen de vlakte Bestuur Aan Kruishoutem worden definitieve financiële voorstellen gedaan voor een lidmaatschap bij Imog. Ze krijgen met hun 7.226 inwoners 723 aandelen en komen – net als de andere vennoten – financieel tussen in gedane investeringen en kosten. De grondoverdracht tussen buurbedrijf Nerva en Imog wordt op 5 februari officieel bekrachtigd en de akten worden ondertekend door onze voorzitter Roger Terryn en ondervoorzitter Jozef Desmet. Personeel, administratie Eerder al werd beslist om de directie uit te breiden, de proeven voor de functie van industrieel ingenieur vinden plaats op 12 januari. De vacante betrekking van industrieel ingenieur als adjunct van de algemeen directeur, wordt ingevuld door Johan Bonnier uit Wervik die per 1 juni in dienst treedt. Diverse activiteiten zoals de controles op de rookgasemissies, de aanmaak van gedemineraliseerd water, de waterzuivering, een KGA-inzameling en -sortering, enz. vereisen de deskundigheid van een industrieel ingenieur scheikunde. Nu blijkt dat er meer werk is dan één persoon kan uitvoeren, wordt besloten de plaats van industrieel ingenieur scheikunde vacant te stellen en deze in te vullen via een aan te leggen wervingsreserve. Voor de wervingsreserve industrieel ingenieur scheikunde zijn er uiteindelijk zes kandidaten. Bea Vermeersch uit Assebroek zal in februari 1992 als best gerangschikte kandidaat worden aangesteld. Onze enige en eerste dienstwagen doet al 12 jaar dienst en is eigenlijk aan vervanging toe.

Beleid Het afvalstoffenplan 1991-1995 wordt op 20 februari goedgekeurd door de Vlaamse regering. Na het slepend overleg en de verregaande studie van Prof. Aviel Verbruggen omtrent poolvorming onder de West-Vlaamse afvalintercommunales kwam men tot het besluit dat samenwerking best kan op vrije basis en met overeenkomsten naargelang van de mogelijkheden. Origineel en essentieel hierbij is wel dat men best lid wordt van elkaar. Op deze wijze kan men, voor de financiële afrekeningen ingeval van een dienstverlening genieten van een gunstig btw-statuut. Dit vergt wel enige wijzigingen in de statuten, wat bij elke vereniging zal worden voorbereid en uitgevoerd. De afvalintercommunales IVMO Menen, IVBO Brugge, IVIO Izegem, IVOO Oostende, IVRO Roeselare, IVVO Veurne-Ieper en Imog zullen alle onderling vennoot worden met 10 aandelen (aandelen B). In de jaren zeventig werden enkele afvalverbrandingsinstallaties gerealiseerd waarvan de exploitatie nu geleidelijk problematisch wordt omwille van de grote onderhoudskosten en de komende verplichtingen rond rookgaszuivering, zoals in Brasschaat, Edegem, enz. De installatie in Ronse van de intercommunale IVLA, de Intercommunale voor afvalverwerking van de Vlaamse Ardennen moet voor langere tijd stilstand ondergaan. We maken met hen een overeenkomst om gedurende een drietal weken hun huisvuil te verbranden, tegen 1.600 fr. per ton. Er komt steeds meer afval naar ons toe en de toekomst laat voorzien dat het nog erger wordt. Enkele verbrandingsinstallaties zullen het binnenkort laten afweten en moeten sluiten omdat ze letterlijk en figuurlijk uitgebrand zijn en niet meer voldoen aan de huidige en toekomstige normen. De stortplaats wordt onwaarschijnlijk snel opgevuld. Op dit moment is onze overtuiging dat we het alleen maar zullen kunnen rooien met meer verbrandingscapaciteit en we zien uit naar een haalbaarheidsstudie voor uitbreiding van de installatie te Harelbeke. We mikken op een grotere bunker, met daarop aansluitend één nieuwe oven van 15 ton en de mogelijkheid dat we daarna stelselmatig de twee bestaande ovens van 5 ton/uur kunnen vervangen door 2 ovens van 7,5 ton/uur. Tijdens de overlegvergaderingen met de WestVlaamse afvalintercommunales kwamen we op het idee

99


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| (vlnr) Ondervoorzitter Jozef Desmet, voorzitter Roger Terryn, Eric Derycke, staatsecretaris van Wetenschapsbeleid en directeur Jacques Soenens tijdens zijn bezoek aan de installaties te Harelbeke op 2 oktober 1991

om zo mogelijk de vrijstaande kleiput van steenbakker Ostyn in Meulebeke via een gezamenlijk initiatief in te nemen als stortplaats. Deze zou dan worden gebruikt voor residu’s van de afvalverbranding en het niet-recupereerbaar bedrijfsafval. Tijdens een informatiemoment met het College van Meulebeke vernemen we al snel dat ze een dergelijk initiatief helemaal niet genegen zijn, zelfs niet als het project vanuit de intercommunale zou worden getrokken en gerund. Door allerlei omstandigheden zal er van dit plan niks in huis komen. Wat later stelt Inafzo, de uitbater van de stortplaats in Zonnebeke, dat zij het initiatief zullen nemen om de kleiput te exploiteren als stortplaats, een afspraakje tussen steenbakkers noemt men dat.

100

Communicatie, sensibilisering, preventie Raadslid Eric Derycke van Waregem is inmiddels Staatsecretaris voor Wetenschapsbeleid geworden en hij brengt op 2 oktober een bezoek aan Imog. Milieu en afval zijn inmiddels zowat de aandachtspunten geworden voor allerlei actiegroepen. Zoals gewoonlijk krijgen zij die daadwerkelijk proberen hieraan iets te doen, aanvankelijk de volle laag. Zo wordt ook Imog beschouwd als één van de boosdoeners: Agalev organiseert op 16 november een protestactie tegen het beleid en de activiteiten van Imog. Wij antwoorden met een boodschap van openheid en inzet van alle mogelijke middelen.


1991

van afval tot grondstof

Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie De oude rolbrug krijgt een grote onderhoudsbeurt, uitgevoerd door Femont uit Willebroek, kostprijs 1.180.000 fr. De schoorsteen op de twee verbrandingsovens, onze eerste, moet plaats maken voor het bouwen van de rookgaszuivering met een nieuwe schoorsteen die aangepast is aan de koude en natte rookgassen uit de wassers. Het gespecialiseerd bedrijf Depaepe uit Nevele maakt de meest gunstige offerte met een bedrag van 1.579.500 fr. In het dispuut met de TV MST met de ambtshalve maatregelen zullen op 8 januari 2001 de experts aangesteld door de rechtbank worden uitgenodigd voor de definitieve overname van de recuperatie en het voorleggen van de uiteindelijke eindafrekening van de ambtshalve maatregelen. Er wordt vastgesteld dat een vergroting van de stralingskamer van de ketel absoluut noodzakelijk is. Aan NDTI wordt de opdracht gegeven voor de ontwerpstudie, kostprijs 95.000 fr. De eindafrekening van de werken elektromechanica van de energierecuperatie met een subsidieerbaar bedrag van 359.943.100 fr. (321.028.963 fr. bij inschrijving), kan ten gevolge van het lang aanslepen van de ambtshalve maatregelen nu pas worden ingediend bij OVAM. Uit een eerste voorontwerp blijkt dat de elektromechanische uitrusting van de rookgaszuivering mag worden geraamd op 310.687.000 fr. De opening der biedingen voor de diverse loten van de rookgaszuivering (lot 1 Elektromechanische uitrusting, lot 2 Schoorsteen, lot 3 Burgerlijke bouwkunde) begint op 31 januari 1992. Stortplaats Voor de site Moen wordt beslist om over te gaan tot de aankoop van een rupslader en een tractor met aanhanger. Op een volgestort gedeelte van de stortplaats wordt een verhard terrein aangelegd door stabilisatie van klei met kalk. De oppervlakte bedraagt ca. 10.000 m2 en de werken worden uitgevoerd tegen 75 fr. per m2. Dit verhard oppervlak zal dienst doen als opslagplek van groenafval. Onze compostering krijgt alsmaar meer aanvoer en na enige tijd composteren is het moment aangebroken om een gedeelte te gaan afzeven. In afwachting van eigen materieel maken we gebruik van de diensten van Lavaert uit Rekkem, bij wie wij een zeefmachine huren.

Er wordt nu op zowat elke plaats compost geproduceerd. Door de hoge milieuheffingen en de kosten voor storten wordt groenafval maximaal selectief ingezameld en naar compostering gestuurd. Het beleid van heffingen heeft hier wel degelijk zijn effect. Maar niet overal kan worden gezegd dat de kwaliteit van de compost behoorlijk is. Een OVAM-initiatief omtrent onderzoek van compost met medewerking van de Universiteit Gent en de professoren Verdonck en Viane moet proberen hier orde in te scheppen. Er komt een kwaliteitscertificaat voor de groencompostering. De plannen volgen elkaar snel op. In het OVAM Masterplan GFT en groenafval wordt ondermeer vastgelegd in welke regio’s men GFT (groente-, fruit- en tuinafval) zal inzamelen en waar men zich zal beperken tot de inzameling van groenafval. Dit plan voorziet tevens dat de nog op te richten organisatie VLACO zal instaan voor de kwaliteitszorg en -bewaking bij compostering en de commercialisering van de compost. Er wordt voorzien in een subsidiÍring van 30% voor verwerkingsinstallaties van organisch afval, dus ook van groenafval. Containerparken, afvaltransport Na heel wat overleg met de gemeenten wordt beslist tot het aankopen van negen perscontainers. De firma Cobra maakt de meest gunstige offerte met een prijs van 952.900 fr. per stuk voor het leveren en installeren van negen perssystemen (persen plus bijbehorende containers van 30 m3). Na wat aarzeling bij sommige gemeenten wordt nu, met uitzondering van Waregem, onmiddellijk positief gereageerd op ons voorstel zodat een bestelling kan worden geplaatst van maar liefst 15 containers en 13 persen voor een totaal bedrag van 12.696.705 fr. Cobra zal twee perscontainersystemen leveren per maand. De bevoegde schepen van de gemeente Waregem is nog steeds niet overtuigd van het nut om de activiteit perscontainers af te ronden via Imog en denkt aan zelf investeren in eigen perscontainers. We blijven rustig onderhandelen en wachten nog wat af, en met wat assistentie van enkele Waregemse intercommunale-denkende raadsleden komt het allemaal in orde, tot voldoening van alle partijen. Imog neemt de afvoer van de containers van de containerparken in handen en bepaalt voor het eerst tarieven. De kostprijs voor vervoer vanaf het containerpark naar de stortplaats te Moen of naar de afvalverbranding

101


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

1992 Met VLACO krijgen we een sterke partner voor onze groencompostering Bestuur Kruishoutem beslist op de gemeenteraad van 9 februari om lid te worden van onze vereniging. Als gevolg van het overleg omtrent poolvorming tussen de afvalintercommunales wordt beslist dat alle West-Vlaamse intercommunales lid zouden worden van elkaar. Dit zal worden voorgelegd op een buitengewone algemene vergadering waarbij de wijzigingen van de statuten zullen worden voorgelegd om dit onderlinge lidmaatschap van de WestVlaamse afvalintercommunales mogelijk te maken. Personeel, administratie

| De veelbesproken KGA-box, een duur cadeau van minister Theo Kelchtermans aan alle Vlaamse huishoudens

te Harelbeke varieert volgens de afstand en bedraagt 1.650 à 1.950 fr. per container. Voor het verwijderen van papier en karton van de containerparken betalen we vanaf heden 1.800 fr. voor vrachten met een inhoud vanaf 2,5 ton en 3.000 fr. voor vrachten met een kleinere inhoud. Het gaat de goede kant op met de schrootmarkt en Galloo uit Menen biedt 500 fr. per ton voor verbrandingsschroot afgeleverd op zijn werf in Menen. De kunststoffen die selectief worden ingezameld op het containerpark van Kuurne, kunnen bij Areb uit Laarne worden afgeleverd. Het selectief inzamelen van KGA is één van de hot items van het milieuconvenant. De minister schenkt alle burgers een cadeau met een heuse KGA- of milieubox. Deze actie zal hoe dan ook de selectieve inzameling van KGA op gang trekken. Bij Imog kiezen we voor het brengen van afval naar het containerpark. Dit moet dan wel gebeuren via een chemiekluis en we gaan voor deze realisatie bij OVAM te rade voor een typebestek. Door het chemiekluizenproject af te stemmen op de eisen van OVAM, kunnen we straks genieten van maximale subsidiëring.

102

De revisor wijst op de onhoudbare situatie voor de opvolging van de administratie en doet aanbevelingen voor het vacant verklaren van een administratief bediende, waarvoor de procedures worden ingezet. Zowel vanuit het bestuur, de directie als de vakbonden wordt aangedrongen op het aanmaken van een eigen en aangepast administratief en geldelijk statuut voor alle functies. Hierin worden enkele bijzonderheden opgenomen, zoals een gewaarborgd loon bij afwezigheid wegens ziekte gedurende een bepaalde periode. De regelgeving rond veiligheid verplicht tot de aanstelling van een diensthoofd en adjuncten voor de veiligheid. Johan Bonnier wordt diensthoofd en als adjunct voor de binnen- en buitendiensten worden respectievelijk Medard Van de Velde en John Desmet aangesteld. De mobilofoon doet zijn intrede bij de buitendiensten. Diensten aan gemeenten-vennoten Hoewel Imog niet van plan is om zelf huisvuil te gaan inzamelen, willen we er toch alles aan doen om de gemeenten ook hiervoor een optimale service aan te bieden. Er wordt geopteerd voor bestekken per gemeente met Imog als verantwoordelijke en opdrachtgever voor het hele dossierverloop en de praktische opvolging. Gemeenten zullen hiervoor alleen het bedrag betalen van de effectieve ophaalkosten die door de aannemers wordt aange-


van afval tot grondstof

rekend. Met inbreng van de gemeentediensten maken we werk van een typebestek dat naderhand gebruikt wordt voor de projecten van de gemeenten die het zouden wensen. De gemeenten Anzegem, Avelgem en Spiere-Helkijn vragen al snel om een procedure op te starten voor een huisvuilinzameling in hun gemeente. Vijftien aannemers worden aangeschreven voor de diensten in deze drie gemeenten. Bij de opening der biedingen worden er zeven offertes behouden. De gemeente Anzegem gaat niet in op de resultaten van de biedingen voor de huisvuilinzameling via het Imog-dossier. Voor de gemeenten SpiereHelkijn en Avelgem is er een offerte, die bij samenvoeging van de loten van beide gemeenten met een offerte van Vancoppenolle uit Kortemark zeer interessant lijkt, met een kostprijs van 690 fr. per bedieningspunt per jaar. Naderhand meent één der bieders dat hij is benadeeld wegens het niet gunnen van het lot Anzegem en er wordt een procedure opgestart die uiteindelijk op niks zal uitdraaien omdat een bestuur nooit de verplichting heeft om een offerte te gunnen. De gegunde inzamelingen worden opgestart vanaf dit jaar op 1 december voor Avelgem en vanaf 1 juli in Spiere-Helkijn. Communicatie, sensibilisering, preventie Imog doet speciale inspanningen om het personeel van zijn gemeenten van naderbij te betrekken bij de werking van de vereniging. De specifieke diensten rond afval van alle gemeenten komen aan de beurt op een uitgebreide informatiedag, met een bezoek aan de installaties en een uitgebreide toelichting over de werking en de toekomstplannen. Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie Op 31 augustus 1993 vervalt de milieuvergunning voor de afvalverbranding, recente besluiten in Vlarem I stellen dat afvalverbranding een categorie 1-bedrijf is en dat een MER een milieueffectrapport, een noodzakelijk stuk is in het dossier van een vergunningsaanvraag. In dit rapport worden alle milieuaspecten omtrent de betreffende exploitatie door erkende deskundigen onder de loep genomen. Nadien moet dit rapport door de overheid nog goedgekeurd worden om alsnog te kunnen dienen als onderdeel van de milieuaanvraag. De tijd dringt dus

1991-1992

en onmiddellijk wordt een gespecialiseerd bureau aangesteld dat zich kan beroepen op de diverse milieudeskundigen voor de milieuaspecten gekoppeld aan een afvalverbranding. De kostprijs van de operatie MER bedraagt 2.238.500 fr. Voor het geheel van zijn exploitaties is het beheer van de wisselstukken en de voorraad een fulltime job geworden die steeds verder uitbreiding neemt. De functie van magazijnier wordt vacant verklaard en bij een eerste oproep zijn er zeven kandidaten. Er wordt al snel een magazijnier aangesteld voor Harelbeke. Alvorens de verbrandingsassen uit de ovens kunnen worden afgevoerd via de rubberen transportbanden worden ze bevochtigd voor afkoelen in een assenextractor. Dit toestel baart ons personeel al jaren zorgen. Elke dag moet het ding verscheidene keren handmatig worden ontlast en soms is de blokkering zo hard dat de ovens moeten worden gestopt om over te gaan tot evacuatie (van de as en het afval dat zich in de extractor bevindt) via mankracht, wat een ongezond, vies en vervelend karwei is. Deze toestellen hebben intussen hun beste tijd gehad (zij dateren van 1976). Na een uitvoerig marktonderzoek en door informatie op te vragen bij onze collega’s, gaan we over tot vervanging door een krachtiger en meer onderhoudsvrije uitvoering, wat een succes zal worden. De werken worden uitgevoerd na offerteaanvraag door Geldhof uit Harelbeke voor een kostprijs van 8.176.108 fr. Eén van de originele hydraulische afvalgrijpers (bouwjaar 1976) waarmee het vuil vanuit de afvalbunker in de ovens wordt gebracht is helemaal rijp voor de sloop. De grijper wordt voor ontmanteling in wisselstukken verkocht aan IVRO Roeselare, voor een bedrag van 175.000 fr. Onze eerste volwaardige vrachtwagen, onze FAK, zo genoemd naar de letters van zijn nummerplaat, is toe aan een nieuw containeroptreksysteem dat wordt geleverd door Thomas uit Berchem voor de prijs van 956.000 fr. In de samenwerkingsovereenkomst voor de energierecuperatie tussen Imog en WVEM komt SPE, dit is de samenwerkende vennootschap voor de productie van elektriciteit, in de plaats van WVEM voor afname en levering van de elektrische energie. Na ruim een jaar legt de gerechtsdeskundige Dirk Christiaens, in de zaak TV MST een rapport neer bestaande uit vier lijvige boeken. Het dispuut van de borgstelling in dezelfde zaak TV MST

103


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| De afvalgrijper voor het stapelen van het afval in de bunker en het vullen van de ovens

104


1992

van afval tot grondstof

zal op 4 november worden gepleit voor de rechtbank in Brussel. Het resultaat zal zijn dat er alsnog geen vrijgave komt van de 32.000.000 fr. Maar Imog werkt intussen op eigen houtje onverdroten verder aan de optimalisering van het project. De stralingskamer van de stoomketel lijkt veel te klein bemeten en er wordt beslist tot uitbreiding ervan, met een kostenplaatje van 28.970.275 fr. Dit zal in het kader van de ambtshalve maatregelen uitgevoerd worden volgens de meest gunstige bieding van NDTI uit Willebroek. Voor het project bouwwerken van de rookgaszuivering op de afvalverbranding komen er vijf offertes met uiteenlopende bedragen van 54.348.656 fr. tot 57.394.366 fr. De meest gunstige bieding wordt gedaan door Bekaert Building Company (BBC) uit Anzegem. Er zijn vijf biedingen voor de elektromechanische uitrusting van de rookgaszuivering met een grote variatie tussen de bedragen van de inschrijvingen, van 161.606.500 fr. tot 637.556.819 fr. Stortplaats Enkele belangrijke toestellen voor de exploitaties op de site te Moen worden aangekocht. Een tractor wordt geleverd door M. Naessens uit Ingooigem, kostprijs 3.580.418 fr., een frontlader kost 729.960 fr. en een aanhanger door Dezeure uit Veurne 1.457.750 fr. Een bijkomende graafmachine en rupslader zal worden geleverd door Luykx uit Brecht voor de prijs van 4.982.530 fr. Het gespecialiseerd bedrijf EDW uit Grimbergen maakt een studie voor de waterzuivering van de site te Moen. Sortering, grof vuil, houtafval, kunststoffen De plannen voor een definitieve uitbreiding van de activiteiten in Moen worden steeds duidelijker. Onze eigen diensten zullen instaan voor de opmaak van de algemene lay-out en de dossiers rond de technieken. De ontwerpen voor de bouwkunde worden gegund aan Lannoo Snoeck. Op de site in Moen wordt een procedure gestart om de gronden (23 ha 89 a 65 ca) tussen de oude kleiput en het kanaal aan te kopen. Deze gronden kregen eerder al een bestemming voor openbaar nut nadat ze zouden worden ontgonnen. Dit past in de strategie van Imog.

Compostering Om de kwaliteit en de afzet van de compost een duwtje in de rug te geven, wordt VLACO op de kaart gezet. Het wordt een vzw met eigen statuten waarin de openbare composteerders, de intercommunales of de bedrijven die exploiteren in opdracht van een intercommunale en OVAM als belangrijkste partners vertegenwoordigd zijn. Luc Vanackere, stafmedewerker bij OVAM, wordt voorzitter, Paul Macken (IOK ) en Jacques Soenens (Imog) worden ondervoorzitter; Ann Braeckeveldt, medewerker bij OVAM, wordt eerste secretaris. Onmiddellijk treden een dertigtal besturen toe tot de vereniging. Imog huurt voor de bewerking van de compost zeefmachines en hakselaars bij Debree uit Maldegem en Lavaert uit Rekkem. Daar dit al snel een voltijdse activiteit wordt, is de tijd rijp om te voorzien in eigen materieel, waardoor de nodige bestekken en subsidiedossiers worden aangemaakt. De actie gratis compost voor de bezoekers van het containerpark in Deerlijk is een succes. Dit werkt aanstekelijk bij de andere gemeenten en de actie wordt overal ingevoerd, het betekent een perfecte promotie voor ecologisch omgaan met organisch afval. In 1991 was er al een selectieve aanvoer van 11 miljoen kg groenafval. Voor 1992 verwachten we een stijging tot ruim 15 miljoen kg. Dit houdt in dat we in de zeer nabije toekomst moeten uitzien naar een groter rijpingsveld waar de compost naar zijn eindkwaliteit gaat, alsook naar een overdekking voor de gezeefde compost. De nood aan een grotere composteerruimte, een tweede hakselaar en een eigen zeefmachine wordt bestendigd. Voor de machines en basisinvesteringen rond compostering kan worden gerekend op zo’n 35% subsidiÍring vanwege OVAM. Containerparken, afvaltransport Voor diverse afvalstoffen van de containerparken worden de afnemers aangesteld. Padec uit Deerlijk staat in voor papier en karton, Lavaert uit Rekkem voor schroot, Eurofat uit Moen voor frituurolie en frituurvetten en Recup-oil uit Ingelmunster voor motorolie. Euroglas uit Wevelgem en Trans Vanheede uit Geluwe krijgen elk een deel van het glas. De plannen voor de chemiecontainers op de containerparken krijgen stilaan vorm, met voorlopige ramingen tussen 1.162.000 fr. en 690.000 fr. Na overleg met

105


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

gemeenten en OVAM kan worden overgegaan tot de aankoop van 14 chemiekluizen (4 in Kortrijk en 1 in de andere gemeenten). De totale kostprijs bedraagt 16.262.400 fr. waarop een subsidie kan worden verwacht van ca. 10.000.000 fr. Imog zal fungeren als opdrachtgever en ook het hele dossier begeleiden en opvolgen. Omdat de gemeenten hun eigen containerparken beheren en zij er ook eigenaar van zijn, betalen ze nadien het niet-subsidieerbare deel van de chemiekluizen op hun parken. Spiere-Helkijn is tot hiertoe de enige gemeente zonder containerpark. Ook zij willen nu een beroep doen op de Imog-diensten voor het geheel van de oprichting van een containerpark. Imog wordt opdrachtgever van het totaalproject en trekt het subsidiedossier. Voor het gedeelte infrastructuur doen we een beroep op het studiebureau Duynslaeger uit Kuurne.

1993

ziet men het liever anders. Het is aan Imog om hier een initiatief te nemen en er wordt overleg gepleegd met de eigenaars. Dit overleg over de aankoop springt nogal vlug af en er wordt beslist tot onteigening. Imog werkt ijverig aan een bijkomende motivering voor de aankoop van het voorperceel tussen de site en de Kortrijksesteenweg te Harelbeke en kan hierbij gebruik maken van de steun van Aminal die het opneemt voor Imog. We moeten alle zeilen bijzetten voor de onteigening van dit voorperceel langs de Kortrijksesteenweg, want de eigenaars zijn niet bereid om zomaar toe te geven. Voor het dossier Onteigening voorperceel laat Imog zich juridisch bijstaan door Meester Vancoillie uit Oudenaarde. Het lijkt aangewezen om de grens tussen de VMZ (huidige eigenaar van de terreinen van de waterzuivering in Harelbeke) en Imog afvalverbranding te verleggen ten behoeve van een bredere toegang voor Imog langs de kant van de waterzuivering. Het betreft een aankoop van 1.600 m2 grond. Personeel, administratie

We maken ons eerste MER voor een nieuwe milieuvergunning voor de afvalverbranding. De milieuboxen beginnen aan hun historisch verhaal Bestuur Wegens wijzigingen in de reglementering op de handelsvennootschappen past Imog zijn statuten aan tijdens een buitengewone algemene vergadering die doorgaat op 28 oktober in het stadhuis te Kortrijk. Notaris Maertens wordt gelast met de administratie. Eric Algoet, raadslid in Waregem en bestuurder bij Imog, wordt stadssecretaris in Menen en neemt ontslag bij Imog. Pierre Monserez, sinds jaren trouw en toegewijd lid van het College, wenst het wat rustiger aan te doen en stopt als commissaris. Raadslid Peter Desmet uit Waregem wordt bestuurder ter vervanging van Eric Algoet en Jozef Vanfleteren uit Kortrijk-Heule vervangt Pierre Monserez. Commissaris Etienne Seys wordt vervangen door Dirk Vanluchene, raadslid in Zwevegem. Het scheelde geen haar of op het terrein tussen de afvalverbranding en de Kortrijksesteenweg kwam er een heus appartement met onderaan ruimte voor een winkel. Zowel bij Imog als bij de VMZ en de Stad Harelbeke

106

Wegens verbouwingswerken aan en rond de vergaderzaal zullen de vergaderingen van de Raad van Bestuur het hele jaar doorgaan in het Ontmoetingscentrum van Harelbeke. De voorgevel van het dienstgebouw te Harelbeke zal worden gesaneerd. De uitbreiding van de burelen langs de kant van de afvalbunker wordt uitgevoerd door Deltour Demuzere uit Gullegem, kostprijs 2.913.985 fr. Daisy Deceuninck uit Kortrijk wordt als best gerangschikte kandidaat aangeworven uit een wervingsreserve voor administratief medewerker en Veerle De Tollenaere krijgt een halftijdse baan voor onbepaalde duur en wordt vanaf nu belast met administratief werk in Harelbeke. Voor de exploitaties te Harelbeke wordt geopteerd voor aanwerving van een gegradueerde elektriciteit, mechanica of elektromechanica. Beleid De GOM stelt in een rapport dat er voldoende verbrandingscapaciteit is in West-Vlaanderen. Imog betwijfelt dit en zegt dat er te veel wordt gestort: ondanks de vele geplande initiatieven rond recyclage zal de verwijdering van bedrijfsafval immers nog een hele tijd


1992-1993

van afval tot grondstof

| Overzicht van de gemeenten die in 1993 bij Imog zijn aangesloten

Communicatie, sensibilisering, preventie We nemen deel aan Tuinexpo 1993 van 6-14 maart in de Kortrijkse Hallen. Met de maandelijkse Imog-nieuwsbrief komt er een nieuwe vorm van communicatie voor de gemeenten. Het werd stilaan tijd dat Imog zich een eigen gezicht aanmeet en een logo kan hierbij niet ontbreken. Op de Raad van juli wordt een eerste ontwerp voorgesteld. Het Imog-logo wordt definitief aanvaard en is tot op heden onveranderd gebleven. Door de vele ontwikkelingen van de activiteiten is de bedrijfsfilm niet meer actueel en zal deze een update krijgen. De firma AAP uit Waregem zal de bedrijfsfilm actualiseren om deze op de open dagen van 9 tot 11 september te kunnen tonen aan het brede publiek. Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie

moeten gebeuren via storten. Het is dan ook meer dan nuttig om met de nog geschikte sites en de resterende stortvolumes zuinig om te springen. De milieuheffingen voor afvalverbranding gaan van 150 fr. naar 250 fr. per ton voor huisvuil en bedragen 500 fr. voor bedrijfsafval, terwijl de heffingen op storten stijgen naar 1.500 fr. per ton. Diensten aan gemeenten-vennoten Voor de sites in Harelbeke en Moen alsook voor de omgeving is een regelmatige veegbeurt niet overbodig en in heel wat gemeenten is het tijdelijk inzetten van een veegmachine een welkome hulp bij sommige schoonmaak- en opruimingswerken. Daarom kan Imog zich beter een eigen veegwagen aanschaffen en deze zo ruim mogelijk inzetten. Er wordt een bedrag uitgetrokken van 6.545.000 fr. voor investering in een veegmachine. Bij Mol uit Hooglede wordt een veegmachine Scarab Major aangekocht voor 4.284.792 fr. Onze activiteit veegmachine kent bij de gemeenten-vennoten al snel succes met na enkele maanden al ruim 500 veeguren!

De dienst prijzencommissie van economische zaken gaat akkoord met een prijsverhoging van 15% in plaats van 20% voor verbranden en van 25% in plaats van 30% voor storten. Deze procedures verlopen altijd zeer moeizaam en onrealistisch. De diensten aldaar hebben weinig of geen voeling met de heel specifieke afvalwereld noch met de pijlsnel evoluerende regelgeving die oorzaak is van de zeer snelle toenames van kosten en risico’s. Inmiddels werd de afvalverbranding bij IVIO Izegem stilgelegd en het huisvuil uit deze regio kan deels bij Imog worden verwerkt tegen een verwerkingsprijs van 2.185 fr. per ton. De allereerste vrachtwagen die bij Imog in dienst werd genomen, de FAK, snakt nu echt naar een rustiger bestaan. Hij wordt uit dienst genomen maar zal wel nog jaren instaan voor intern transport van containers op de site te Harelbeke. De opmaak van het MER voor de afvalverbranding verloopt langzaam maar zeker. Dit rapport staat positief tegenover een uitbreiding van de stortbunker die zich steeds meer opdringt. De milieuvergunning voor de afvalverbranding loopt af op 31 augustus. Nu het rapport klaar is, wordt alles op alles gezet om nog tijdig een nieuwe vergunning te bekomen bij de Deputatie. Het vergunningsdossier afvalverbranding wordt door de Deputatie ontvankelijk verklaard en de bijbehorende hoorzitting op 5 juli in het Ontmoetingscentrum

107


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| De folder van Tuinexpo 1993

| Het logo van Imog

van Harelbeke verloopt zeer rustig, er zijn een dertigtal aanwezigen. De milieuvergunning voor de afvalverbranding met rookgaszuivering wordt verleend voor een termijn van 20 jaar. Er komt evenwel toch nog reactie op de milieuvergunning voor de afvalverbranding, met name van de vzw Regionale Milieubelangen die beroep aantekent. De oude schoorsteen moet dringend worden afgebroken (kostprijs 1.579.500 fr.). Om de werken te bespoedigen, doet de aannemer een voorstel voor afbraak met springstoffen tegen dezelfde prijs. Er is een akkoord mits de nodige initiatieven worden genomen in verband met veiligheid, vergunningen en verzekeringen. Bij de afbraak van de schoorsteen met explosieven was men echter vergeten om de hulpdiensten te verwittigen. Hierdoor ontstond er nogal wat deining. Sommige buren en voorbijgangers dachten dat er een ernstig ongeval was gebeurd. Precies om 12 uur werd de schoorsteen neergehaald en deze viel perfect op de voorziene plaats. Nog dezelfde dag, tegen 16 uur was alles opgeruimd en leek het alsof er niks gebeurd was. Enkel de zijwand van

108

het fabrieksgebouw had wat geleden onder glasschade maar deze werd vergoed via de verzekering van de afbreker. Herstellingen aan het dak van de afvalverbranding worden uitgevoerd door Decoene Construct uit Kortrijk, kostprijs 3.461.181 fr. Het project voor de technische uitrusting rookgaszuivering krijgt een voorlopige raming van 211.245.468 fr. Aannemer BBC zal de bouwwerken voor de rookgaszuivering aanvangen op 1 maart, kostprijs 54.879.099 fr., terwijl de werken elektromechanica worden gegund aan Fabricom Lurgi uit Brussel. In zijn expertiseverslag legt Prof. Geysen de verantwoordelijkheid van de stofafvoer vijzels bij de twee partijen, de TV MST als hoofdaannemer en Vandenbulcke als onderaannemer. Dit strookt met de visie van Imog. Op 14 december is er de overname van de werken TV MST en de werken van de ambtshalve maatregelen door NDTI voor de uitbreiding op de stralingskamer van de stoomketel. Het is tijd voor een definitieve afrekening van het geheel van de werken van de recuperatie.


1993

van afval tot grondstof

| Het afbreken van de oude schoorsteen door dynamiteren, tijdens en na. In een tijdspanne van enkele uren was de klus geklaard en was alles opgeruimd

De totale kosten van alle werken, met name het bedrag van de basisofferte plus het bedrag van de werken volgens ambtshalve maatregelen lopen op tot 359.284.513 fr., waarvan 87.292.397 fr. voor de ambtshalve werken. Sortering, PMD, papier en karton, kunststoffen, glas De gemeenten die zich inschrijven voor het milieuconvenant worden verondersteld over te gaan tot selectief inzamelen van droge fracties, dus zeker van papier en karton. Dit zal voor Imog een aanzet zijn om later initiatieven te nemen voor een eigen sorteerinstallatie. Stortplaats Op een afgewerkt gedeelte van de stortplaats wordt een vloer gelegd met betonnen prefabelementen als tijdelijke verharding voor de compostering. Er wordt principieel beslist om over te gaan tot onteigening van de gronden die liggen tussen de oude kleiput en het kanaal in het kader van hun bestemming voor openbaar nut.

Een voorontwerp van MER voor vergunning rond de stortplaats wordt overgemaakt aan Aminal. Bij het afdekken van de stortplaats van categorie 1 voor industrieafval moet een ontgassingsinstallatie worden gerealiseerd. Benvitec uit Beringen zal deze werken uitvoeren, kostprijs 2.474.000 fr. De milieuvergunningen voor de stortplaatsen van categorie 1 en 2 lopen pas af op 5 april 94, maar er wordt nu al beslist tot het aanmaken van dossiers voor verlenging van de exploitaties. Er wordt gedacht aan een uitbreiding van de stortvolumes door een ophoging van de terreinen rond de site. Deze reliĂŤfwijziging impliceert een bouwvergunningsaanvraag die zal worden ingediend. Voor diverse werken op en rond de stortplaats en de compostering worden diverse machines aangekocht: een mobiel laadsysteem en een verreiker wordt aangekocht voor 2.145.000 fr. bij De Lille uit Hulste, en Kempeneer uit Dilbeek levert een zeefmachine voor 6.089.000 fr.

109


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| De compostering van groenafval

Compostering Bij wijze van promotie levert Imog compost op containerparken tegen een kleine vergoeding van 1.000 fr. per container. De compostering loopt naar wens, hoewel er aandacht gevraagd wordt voor de kwaliteit van de geproduceerde compost. Voor de compostering van groenafval wordt een project opgestart voor de aankoop van een sneldraaiende mobiele hakselaar, met een kostenraming van 7.437.000 fr. en een te verwachten subsidie van 60%. Het informatieblad Vlacovaria verschijnt voor het eerst en zal met periodieke publicaties alle betrokken partijen informeren over de VLACO-werking met sensibilisering en informatie omtrent regelgeving, exploitatie en kwaliteitsopvolging rond composteren en compost. Inspanningen worden geleverd om de geproduceerde compost te kunnen slijten. Er komt een initiatief voor levering van compost tegen 50 fr. per zak van 40 liter, en de verkoop in bulk kost 450 fr. per ton. Bij VLACO werkt men aan promotie van de compost via deelnames

110

aan diverse evenementen zoals De week van de compost, Agribex en Hortibel. De sneldraaiende mobiele hakselaar voor de groencompostering te Moen zal worden geleverd door Kempeneer uit Dilbeek voor 10.155.000 fr. Containerparken, afvaltransport De chemie- of KGA-kluizen worden op alle containerparken geplaatst voor eind februari en al snel blijkt dat er nood is aan een tweede ophaalwagen die zal ingezet worden om KGA op te halen en voor het uitvoeren van diverse andere taken. Op 4 maart is er op het containerpark te Deerlijk de symbolische indienststelling van de kluizen op de containerparken. Wilfried Denys, InspecteurGeneraal van OVAM, wordt uitgenodigd op dit evenement. De nodige voorbereidingen worden getroffen voor het bedelen van de KGA-boxen aan de bevolking. Op dit moment is Indaver Antwerpen de enige bestemming voor het KGA-afval, aan hen wordt een voorstel gevraagd. Indaver maakt een offerte voor het jaarlijks verwijderen van


van afval tot grondstof

1993

| De ophaalwagen voor KGA

ca. 40 ton KGA voor een prijs van 25.000 fr. per ton. Imog wordt door het Besluit van de Vlaamse Executieve van 13 maart erkend als ophaler van KGA. Er is heel wat te doen rond de milieuboxen. De toenmalige Vlaamse minister van Leefmilieu Norbert De Batselier meldt in zijn schrijven van 21 juni 1993 dat de milieuboxen eigendom blijven van de Vlaamse Gemeenschap, dat de gemeenten de boxen moeten bedelen en dat de gebruiker persoonlijk verantwoordelijk is voor het gebruik. De inzameling van tl-lampen op de containerparken wordt opgestart en de verwijdering zal gebeuren via De Bree uit Maldegem. De prijs bedraagt 20 fr. en 30 fr. voor lampen van respectievelijk 160 cm en 180 cm. Op de eindafrekening van het project KGA-kluizen op de containerparken komt er een subsidie van 10.753.000 fr. In Kortrijk haalt Imog KGA op via een huis-aan-huisinzameling met de KGA-wagen. Deze inzameling verloopt parallel met een grofvuilinzameling door de diensten van de Stad. In Moen worden initiatieven genomen voor de aankoop van een tweetal kleine percelen van 269 m2 en

712 m2, kant Bavegemstraat en Steenbakkersstraat. Voor het verwerven van de gronden rond de stortplaats langs de kant van het kanaal is er overleg met de gemeente Zwevegem. EDW uit Grimbergen doet een voorstel voor de technische uitrusting van een waterzuivering te Moen. De kostprijs bedraagt 6.545.000 fr. Vanaf heden moet er voor de papierinzameling 0,5 fr. worden bijbetaald aan Padec uit Deerlijk. Deze kostprijs voor het inzamelen van papier en karton stijgt verder naar 1 fr. per kg en na 1 april naar 1,5 fr., dit bovenop de vervoerprijs van 1.800 fr. Men kan er zich op zijn minst vragen over stellen en we kunnen best uitkijken naar een eigen commercialisering zodat de beloning gaat naar de partij die ze verdient. Voor het ledigen van glascontainers op de containerparken is er slechts ĂŠĂŠn bieding. Daarbij lopen de kosten bij Glas Europe uit Wevelgem op tot 1.650 fr. per container en per maand, verhoogd met 2.500 fr. per lediging. Schroot kan nu gratis afgevoerd worden via Lavaert uit Rekkem. Na een marktonderzoek naar afzet van oude kledij krijgt Curitas, de inzamelaar

111


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

van kledij, de voorkeur. De gemeenten kunnen zelf beslissen waar de containers voor de inzameling worden opgesteld. De verpakkingsindustrie moet haar verantwoordelijkheid opnemen en krijgt specifieke normen opgelegd inzake het selectief inzamelen, hergebruiken en recycleren van verpakkingsafval. Zij verenigt zich in een nieuwe organisatie met de naam Fost Plus. De eerste afvalstoffen die aan bod komen zijn glas, papier en karton. Kmo-afval komt steeds meer aan de orde. Uit de enquête bij de kmo’s zegt 94% dat ze kampen met afvalproblemen. Als oplossing zou 54% opteren voor een eigen containerpark. Maar op praktisch vlak beheersen ze de situatie en het zijn vooral de kosten die hen zorgen beginnen te baren. Toch zijn de containerparken voor veel bedrijven alsnog een gratis uitweg. Op de containerparken verschijnen enorme hoeveelheden kmo- en bedrijfsafval. Imog wijst op de hoge kosten en de overlast en zal samen met de gemeenten zoeken naar passende oplossingen. Spiere-Helkijn was tot hiertoe de enige Imog-gemeente zonder containerpark. Het bestuur nam er eerder de beslissing tot het oprichten van een containerpark. Voor de realisatie met een raming van 7.615.957 fr., wordt gehoopt op 60% subsidie en zal het bureau Jean-Pierre Duynslaeger uit Kuurne fungeren als ontwerper van de infrastructuur. Imog zal instaan voor de subsidiedossiers en de technieken door Imog. Aannemer Goddeeris uit Moorslede brengt de meest gunstige bieding voor de infrastructuur van het containerpark Spiere-Helkijn, kostprijs 5.750.505 fr. De gemeente Anzegem belast Imog met het ontwerpdossier voor een tweede gemeentelijk containerpark in de Landergemstraat, raming 3.428.455 fr. De vzw gehandicaptenzorg Feniks uit Avelgem zoekt ijverig naar activiteiten voor zijn bewoners en samen met Imog wordt het project inzameling van kroonkurken in het leven geroepen. Imog zorgt voor de inzameling op de containerparken en de aflevering bij Feniks, en hun mensen verzorgen er de verdere sortering. Op deze wijze gaan sociale tewerkstelling en milieu hand in hand.

112

1994 Imog bestaat 25 jaar. Stad Kortrijk wordt met zijn grote-hoeveelhedenpark de vader van de DIFTAR-parken Bestuur Imog bestaat dit jaar 25 jaar, een passende gelegenheid voor het organiseren van een uitstap voor bestuursorganen en personeel. De afvalintercommunales IVIO Izegem, IVLA Oudenaarde en de gemeente Wortegem-Petegem nemen contact op met Imog voor het verbranden van huisvuil. Deze vraag wordt aanvankelijk voor verder onderzoek doorverwezen en met onze West-Vlaamse vennoot IVIO zal er naderhand een overeenkomst worden afgesloten voor het verbranden van huisvuil. Personeel, administratie Voor de wervingsreserve van een gegradueerde technicus worden 120 personen van de 185 die een sollicitatie indienden, uitgenodigd. Jacob Eerdekens wordt aangeworven als gegradueerde elektromechanica voor de exploitaties te Harelbeke. De omgeving rond de afvalverbranding kan best een steuntje gebruiken en er wordt beslist tot heraanleg van de omgeving met een studieopdracht door Paul Deroose, landschapsarchitect uit Jabbeke. Arbowar uit Waregem krijgt de opdracht voor de heraanleg van de omgeving rond de installatie te Harelbeke met een gunstige offerte van 4.986.411 fr. Beleid Bij de overheid en OVAM hebben ze de smaak te pakken, de tarieven voor milieuheffingen stijgen opnieuw. Voor verbranding van huisvuil wordt het 154 fr. in plaats van 150 en voor bedrijfsafval 513 fr. in plaats van 500. De heffingen op de stortplaats gaan van 1.500 fr. naar 1.538 fr. voor storten van industrieafval op een stortplaats van categorie 1 en van 750 fr. naar 769 fr. voor aan huishoudelijk afval gelijkgesteld afval en door de gemeentelijke diensten geproduceerd afval op een stortplaats van categorie 2.


van afval tot grondstof

Communicatie, sensibilisering, preventie Om de sensibilisatie kracht bij te zetten, promoot Imog een aantal van zijn diensten via het teletekst-systeem van WTV dat wordt beheerd door regionale teletekst uit de Karmelietenlaan 12 te Kortrijk. Het bureau Eyes uit Kortrijk verzorgt de uitvoering van enkele spots voor uitzending op onze regionale zender WTV. De sensibilisering rond afvalpreventie en zwerfvuil zal worden ondersteund met een pakket aankopen met subsidiëring via een offerteaanvraag, van 1.500 compostvaten en 450 zwerfvuilbakjes.

1993-1994

Het verbranden van bedrijfsafval kost naargelang van de soort inmiddels 2.585 à 4020 fr. per ton (excl. btw). In de zaak van de ambtshalve maatregelen tussen Imog en de TV MST komen op 3 mei alle partijen samen voor de definitieve overname van de werken van de TV en van de werken ambtshalve maatregelen. Er komt vooralsnog geen einde aan de procedures, maar hun raadsheer Meester Decaluwé dringt toch aan op een snel eindverslag van de deskundige en vraagt tegelijk om de kosten van het deskundig onderzoek te beperken. De gerechtsdeskundige Christiaens in de zaak TV MST legt zijn tweede expertiseverslag neer, hierop kunnen partijen hun aanmerkingen formuleren, waarna een eindverslag volgt.

Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie

Sortering, PMD, papier en karton, kunststoffen, glas

OVAM wijst op de evolutie van normen voor emissies van dioxines. Daardoor zijn metingen nodig om de stand van zaken van de Imog-installatie voor deze tot dan toe in de nieuwe wassing onbekende parameter te kunnen updaten. Hiertoe worden onmiddellijk de nodige beslissingen genomen. Er wordt een aanvraag voor bouwvergunning ingediend voor uitbreiding van de stortbunker. De vergunning wordt geweigerd wegens te groot, te weinig plaats op de site en omwille van de toekomstperspectieven naar een meer selectief afvalbeleid gericht op gescheiden inzameling. Al vlug worden deze plannen binnen Imog bijgesteld en beslist men toch voor een relatieve uitbreiding van de bunker, met overdekking van het stortplatform plus voorzieningen voor het personeel. De klacht tegen de milieuvergunning voor de afvalverbranding vraagt deskundige opvolging en Meester Liétaer wordt aangesteld als raadsheer. De stalen vultrechters van de ovens zijn na vele jaren dienst, door het neervallend vuilnis totaal uitgebuild en tot op de draad versleten. De vernieuwing kost 1.303.050 fr. en wordt uitgevoerd door GCM uit Overmere. Het moment om de automatische roosterbediening en -sturing te moderniseren, is aangebroken. Dit zal grotendeels in eigen regie worden uitgevoerd. De installatie van de rookgaszuivering is vanaf 13 juli toe aan warmtetests. Van 18 tot 23 augustus worden de officiële tests gehouden en de voorbereidingen worden getroffen voor een officiële indienststelling op 10 september.

De druk om droge fracties (papier en karton, glas) selectief in te zamelen, wordt steeds groter. De geest van selectief inzamelen heeft zich meester gemaakt van de afvalmarkt. Nieuwe technieken schieten als paddenstoelen uit de grond. Eén ervan is het gebruik van duobakken bij de inzameling van droge fracties. We laten geen enkele gelegenheid ongemoeid voorbijgaan en organiseren een dagtrip voor de besturen van onze vennoten waarbij we op 5 en 8 oktober een bezoek brengen aan de installatie Triselect te Halluin. We zien daar dat de duobak – zoals zijn naam het zelf zegt – bestaat uit twee compartimenten. Hierdoor kan men elk van de compartimenten afzonderlijk gebruiken voor een selectieve fractie. Dit zou bijvoorbeeld in het ene compartiment het restafval kunnen zijn en in het andere de verpakkingen. De ophaling gebeurt met een duowagen die ook uitgerust is met twee compartimenten, waarbij beide fracties vanuit de duobak in één ledigingsbeurt in de respectieve compartimenten van de duowagen worden gekieperd. Het ledigen van de twee deelfracties kan gebeuren op de respectieve verwerkingseenheden, hetzij bij de afvalverbranding of in de installatie voor verdere sortering van de verpakkingen. Er wordt overleg gepleegd met de diensten van OVAM, Belconsulting en Lannoo Snoeck omtrent het inzetten van duobakken en er wordt beslist om de oprichting van het sorteercentrum op te splitsen in een lot bouwkunde en een lot technieken. Het ontwerp van de duobakken wordt bij Imog goedgekeurd met een raming van 334.524.000 fr. waarop een maximale subsidie verkregen kan worden van 117.262.000 fr.

113


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| Overzicht van de diverse onderzochte ophaalscenario’s voor de selectieve inzameling van papier en karton en verpakkingen uit de eerste globale Imog-studie

Tijdens een overleg met OVAM, Fost Plus en de ontwerper worden de mogelijkheden onderzocht voor de uitbreiding van de bunker en het realiseren van een sorteerhal op de site te Harelbeke. Het project sorteercentrum zal gelijktijdig aangepakt worden met de uitbreiding van de bunker en een overdekking van het stortplatform; OVAM wil ook 30% subsidie geven inzake het project voor het sorteren van verpakkingen.

114

Stortplaats De opmaak van het MER (milieueffectrapport) voor activiteiten op de site te Moen evolueert gunstig. De huidige vergunningen lopen af op 31 maart 1999. Hetzelfde gebeurt voor het sorteren van afval waarvan de vergunning afloopt op 1 januari 1998. En zowel voor nieuwe activiteiten als voor activiteiten waarvan de vergunning


1994-1995

van afval tot grondstof

vervalt, dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De opdracht voor het aanmaken van de vergunningen voor de site te Moen zal worden uitbesteed aan een gespecialiseerd bureau. Er wordt een vergunningsaanvraag ingediend voor het inrichten en uitbaten van een stortplaats van categorie 1, een stortplaats van categorie 2, een compostering van groenafval en het lozen van gezuiverd afvalwater. De steeds maar hogere eisen bij de exploitatie van de stortplaats bezorgen ons steeds meer kosten, en een nieuwe verhoging van de tarieven dringt zich op. MLV, het studiebureau van Prof. Vandewerf, maakt een ontwerpstudie voor een natuurlijke waterzuivering van het afvalwater van de stortplaats die moet worden voorafgegaan door een kunstmatige trap met beluchting. Compostering De werking van VLACO wordt voor de helft ondersteund door OVAM, maar om tegemoet te komen aan het geheel van de werking wordt een VLACO-lidmaatschap gevraagd en goedgekeurd van 10 fr. per ton verwerkt groenafval. Binnen VLACO maakt men werk van een label dat kwaliteitsgaranties aangeeft van de geproduceerde compost. De vele controles en analyses verbonden aan het label brengen kosten met zich die integraal door VLACO worden gedragen; om die reden wordt de bijdrage van de composteerders naderhand opgetrokken van 10 fr. naar 15 fr. per ton verwerkt groenafval. De eindafrekening van de diverse nieuwe machines op de compostering worden goedgekeurd, de mobiele zeefmachine wordt berekend op 6.421.285 fr. met een subsidie van 1.926.000 fr. (30%) en de groenafvalverkleiner wordt berekend op 7.525.741 fr. met een subsidie van 4.695.000 (60%). De tarieven voor compostering worden vastgelegd: voor groenafval van gemeenten bedragen zij naargelang van de soort 975 à 1.420 fr. per ton en voor groenafval van niet-gemeenten (bedrijven voor tuinaanleg, particuliere personen) bedragen ze 1.015 fr. tot 1.480 fr. per ton. Om de kwaliteit van de compost uit de groencompostering te kunnen garanderen en verbeteren, wordt er een verharding aangelegd in herbruikbare betonelementen. Er worden plannen gemaakt voor een totaal nieuwe compostering van groenafval op het terrein langs het kanaal met een oppervlakte van ca. 2,5 ha.

Containerparken, afvaltransport Bij een eerste huis-aan-huisinzameling van KGA in Kortrijk werden er 870 boxen aangeboden, samen goed voor een totaal gewicht van ca. 3.059 kg KGA. De verwerking van tl-lampen schiet uit de startblokken en er komt een nieuwe verwerker. Steenhoudt uit Erembodegem doet een bod van respectievelijk 10 en 15 fr. per lamp met afmetingen van 120 cm en 180 cm, waarop wordt ingegaan. Voor het eerst heeft men zicht op de kosten voor het verwijderen van KGA: zij lopen voor de eerste helft van dit jaar reeds op tot 1.498.890 fr. De aanvoer van brandbaar afval op de containerparken is in één jaar met ruim 2 miljoen kg toegenomen. Deze stijging neemt percentages aan van 120% in Kortrijk tot 193% in Waregem. Stefaan Bral, schepen in Kortrijk, steekt zijn nek uit en geeft het goede voorbeeld met de oprichting van een grote-hoeveelhedenpark in de Karel De Goedelaan. Met de steun van de provincie en OVAM investeert de stad in een pilootproject dat het DIFTARvoorbeeld zou worden voor de andere Imog-gemeenten. Imog kan er het project ondersteunen met de technische studie en ondersteuning dat later ook als basis zal dienen voor het DIFTAR-systeem met weegbruggen, slagbomen en betalingssystemen op de containerparken in de andere gemeenten. De infrastructuurwerken voor inrichting van het containerpark in Spiere-Helkijn worden gegund aan aannemer Goddeeris en het project containerpark Landergemstraat in Anzegem krijgt vorm. Voor het containerpark Landergem-Anzegem maakt de aannemer Chemical Storage uit Kortrijk de meest gunstige offerte met een bedrag van 2.923.041 fr. voor levering van containers en een KGA-kluis. Er moet dringend iets worden gedaan aan de niet te stuiten stijging van de aanvoer van afval naar de containerparken. Een initiatief waarbij vooral het afval van de kmo’s selectief kan worden aanvaard, liefst tegen een verantwoorde vergoeding, moet dringend worden uitgewerkt. De plannen voor een sorteercentrum naast zowel de afvalverbranding als de stortplaats staan volledig op één lijn met de aanpak van deze problematiek. Als de bedrijven het niet doen, moeten wij het maar doen.

115


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

1995 Fost Plus steekt de kop op en we sluiten een overeenkomst af. De tuinafvalbak doet zijn intrede Bestuur Ingevolge de vernieuwingen van de Gemeenteraden en de Provincieraad per 1 januari 1995 komen er wissels in de mandaten. De presentiegelden zullen vanaf 1 januari 1995 opgetrokken worden tot 2.700 fr. per zitting. Personeel, administratie Onze collega Frans Vanweehaeghe overlijdt op 7 september ten gevolge van een dodelijk verkeersongeval op weg van zijn werk, de site te Moen, naar huis. Frans was sinds jaren een plichtsbewust medewerker als vrachtwagenbestuurder in ons bedrijf. Met hem verliezen we een vriend en een zeer trouwe Imog-fan die aan de wieg stond van ons containertransport. Beleid Op een internationaal evenement in Zwitserland met als titel Geneve R, staat de R vooral voor recyclage. De belangrijkste onderwerpen zijn het verbranden met energierecuperatie, selectief inzamelen van droge afvalfracties, hergebruik van gesorteerde afvalfracties en aandacht bij de aanmaak van verpakkingen in functie van later hergebruik. Deze trend vinden we vanaf nu zowat overal terug, wat ons bij Imog zal stimuleren om onze visie scherp te stellen en onze plannen in deze richting te dirigeren. Het zopas verschenen Bodemdecreet is al meteen van toepassing voor de sites Harelbeke en Moen. Aan het gespecialiseerd bureau ERM uit Mechelen wordt onmiddellijk de opdracht gegeven voor een eerste oriĂŤnterend bodemonderzoek kostprijs 317.500 fr. Diensten aan gemeenten-vennoten Als eerste stap naar een volledige afschaffing van de klassieke grofvuilinzameling doet Imog voorstellen om grote stukken grof vuil huis-aan-huis in te zamelen op

116

afroep, dit is op individuele aanvraag, tegen een kleine vergoeding. Bij VVSG wordt samen met de Vlaamse afvalintercommunales op 4 december een werkvergadering gehouden omtrent de demarches van Fost Plus en een mogelijke samenwerking tussen intercommunales en VVSG. Dit is een eerste stap in de oprichting van Interafval, de Vlaamse vereniging van afvalintercommunales onder de hoede en auspiciĂŤn van VVSG. Communicatie, sensibilisering, preventie Omwille van vermeende klachten omtrent de afvalverbranding organiseert Imog een open informatievergadering voor de omwonenden en de brede bevolking. Een twintigtal mensen woont op 6 oktober deze vergadering bij en neemt kennis van de werking van Imog en de installaties, ze zijn overtuigd van de degelijkheid en goede zorgen waarmee onze organisatie haar taken vervult. Vanuit een samenwerking tussen het Welzijnsconsortium, Leiedal en de afvalintercommunales IVMO Menen en Imog wordt gewerkt aan de oprichting van een vzw Kringloopcentrum. Doel van de vzw is: Het bevorderen van de tewerkstelling voor langdurig werklozen en personen met een handicap door het creĂŤren van een aangepaste en kwalitatief waardevolle vorm van tewerkstelling. Imog is bereid daar in mee te stappen voor het item hergebruik. Jacques Soenens zal voor Imog het overleg opvolgen. De afvalintercommunales Imog en IVMO dekken volledig het werkingsgebied af van het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen. Beide verenigingen stemmen in met een jaarlijkse ondersteuning pro rato van 15 fr. per inwoner. Dit staat in verhouding met de kostenbesparingen teweeggebracht door hun activiteiten van hergebruik en recyclage. De Stad Kortrijk vraagt de medewerking van Imog voor hun Roefeldag waarmee Imog graag instemt. Imog doet mee aan Tuinexpo 1995 en krijgt bij deze gelegenheid het VLACO-label dat aangeeft dat de geproduceerde compost voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Op zaterdag 10 juni wordt een informatiedag gepland voor de bestuurders van Imog en de raadsleden van de gemeenten. Het evenement de Vlaamse Open Bedrijvendag op 24 september is voor Imog een ideale gelegenheid om zich bij de bevolking verder te profileren en promoten.


van afval tot grondstof

De inschrijving hiervoor kost 76.000 fr. en de opbrengsten van diverse activiteiten gaan naar een goed doel dat we zelf mogen uitkiezen – we opteren voor het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen. We krijgen een delegatie van de Deputatie van Vlaams-Brabant op bezoek in het licht van hun zoektocht naar een samenhangend geheel van beleidsmatige investeringen in diverse afvalverwerkingssystemen in hun regio. Vanuit de Provincie maakt afgevaardigde Jan Durnez samen met de GOM West-Vlaanderen werk van een eerste provinciaal afvalstoffenplan. Hierbij vallen vooral de thema’s op rond sensibilisering, initiatieven in de onderwijsinstellingen en ondersteuning van de Kringloopcentra. Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie OVAM dreigt bij Imog met een fiscale boete van 927.180 fr. voor het niet tijdig doorsluizen van enkele heffingsbedragen. De oorzaak is duidelijk te wijten aan een informaticaprobleem. Deze discussie wordt later bijgelegd en Imog krijgt hiervoor een kwijtschelding. Het filterstof is eigenlijk een concentraat van diverse schadelijke stoffen zoals zware metalen en allerlei chemische stoffen. Omwille van gezondheidsrisico’s voor personeel en de mensen in de omgeving, bij het verhandelen en het storten, moet het verwijderen ervan in de verbrandingsinstallatie en op de stortplaats gebeuren via Bigbags als verloren verpakking (ook de zak wordt gedumpt). Hierdoor wordt vermeden dat het filterstof zich terug kan verspreiden op en rond de stortplaats. Het is een eerste maatregel rond een strengere aanpak van filterstof die de kostprijs wel enigszins opdrijft. Maar straks wordt het nog duurder wanneer het goedje een nabehandeling moet krijgen. Voorlopig houden we het bij de verpakking in Bigbags. De ovens krijgen het lastig bij het verbranden van afval met een alsmaar hogere calorische waarde. Bijkomende koelventilatoren op de wanden moeten zorgen dat de ovens minder dichtgroeien. De huisvuilhoeveelheden via de huis-aan-huisinzameling dalen verder met 3% terwijl de hoeveelheid brandbaar afval op de containerparken blijft stijgen. Men kan zich niet van de indruk ontdoen dat heel wat mensen hun restafval dumpen op het containerpark

1995

om op deze wijze de luttele kosten van een huisvuilzak te kunnen ontlopen. Vergelijking van de afvalcijfers van september tegenover september van vorig jaar jaar toont aan dat huisvuil in zakken daalde met 12,77%, terwijl brandbaar afval op containerparken steeg met 10,1%. Dit is een duidelijke aanwijzing dat er een verschuiving plaatsvindt van het restafval in huisvuilzakken naar de gratis containers op het containerpark. De hoeveelheden huisvuil ingezameld via zakken dalen later nog voort met ca. 1,57% terwijl de cijfers op de containerparken een stijging vertonen van 5,42%. Het strenger beleid rond aanvaarding van bedrijfsafval voor verbranding werpt al snel vruchten af: deze toevoer naar de afvalverbranding is gedaald met 12,6 %. Geluidsmetingen rond de afvalverbranding moeten aantonen of een klacht van bewoners uit de Vlaanderenlaan gegrond is. Accoustical Engineering voert genormaliseerde metingen uit, de resultaten tonen aan dat er geen overschrijdingen zijn. Blijkbaar wordt alle geluid versterkt door de felheid van het doordringende achtergrondgeluid dat is veroorzaakt door het drukke verkeer op het uitgebreide wegennet in de omgeving. Deze informatie wordt overgemaakt aan de diensten van de Stad. Vlarem II bis stelt in het BSB van 31 juli 1995 dat er bijkomende controles komen op de rookgassen rond parameters als temperaturen en verblijftijden. Er ontstaat onduidelijkheid bij metingen van dioxines in de rookgassen. Het minste dat men kan stellen, is dat zowel de meetsystemen en de analysemethodes als de technische aanpak voor bestrijding van dioxines op dit moment heel onduidelijk zijn. We willen er bij Imog echt voor gaan maar het zal nog een lange en moeilijke strijd worden om dit probleem goed onder de knie te krijgen. Bij een tussentijds verslag van dioxinemetingen uitgevoerd door Envirotox zijn de metingen dan weer gunstig. Aan Belconsulting wordt een studieopdracht gegeven om na te gaan op welke wijze de afvalverbranding kan functioneren in overeenstemming met de op til zijnde dioxinenormen. In de opdracht aan Belconsulting zal worden gestreefd om tegen eind 1997 een ontwerpstudie klaar te hebben inzake de dioxinebeheersing bij afvalverbranding. Uit goede bron wordt vernomen dat het controlecomité voor gas en elektriciteit plannen heeft om steun te verlenen aan elektriciteit uit hernieuwbare bronnen van

117


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| Het optimaal Imog-scenario uit de studie voor de selectieve inzameling van papier en karton en verpakkingen met de optie via de duobakken

ca. 1 fr. per kilowattuur maar op energie uit afvalverbranding zou dit alsnog niet van toepassing zijn. De eindafrekening van BBC voor de aanneming bouwkunde van de rookgaszuivering bedraagt 56.899.655 fr. Sortering, PMD, papier en karton, kunststoffen, glas De stad Harelbeke adviseert gunstig inzake de bouwaanvraag van een Imog-sortering naast de afvalverbranding en de aanvragen voor milieuvergunningen inzake sortering en bunkeruitbreiding zijn ingediend. La CommunautĂŠ Urbaine heeft voor haar regio Rijsel in Halluin een nieuwe sorteerinstallatie in gebruik genomen voor papier, karton en glas afkomstig van een selectieve inzameling met duobakken. Met de vertegenwoordigers van onze gemeenten plannen we een bezoek aan de afvalverwijdering in Halluin in verband met het gebruik van duobakken en de werking van hun sorteerinstallaties. Imog zou dit scenario voor zijn regio toepassen in de vorm van een tweewekelijkse inzameling van zowel papier en karton als PMD, in ĂŠĂŠn ophaalbeurt met een duoophaalwagen. Sinds kort verplicht de overheid de verpakkings-

118

industrie tot een terugnameplicht van PMD en papier en karton. Dit betekent dat ze op hun kosten moeten instaan voor het organiseren van selectieve inzameling van een aantal verpakkingen (van huishoudelijke oorsprong). Voor glas, papier en karton en PMD werd hiervoor door de verzamelde verpakkingsindustrie de vzw Fost Plus opgericht. Deze organisatie zal zich geleidelijk nestelen in het verhaal van de afvalinzameling in gemeenten en intercommunales. Ze zijn gebonden aan een timing voor het halen van opgelegde inzamelingsquota en recyclagepercentages. Dit alles zal worden vastgelegd in de zogenaamde erkenning die ze moeten krijgen vanuit een interregionaal akkoord tussen de drie gewesten. De financiering van hun activiteiten zal men halen uit eventuele opbrengsten van de verkoop van de ingezamelde verpakkingen en bij tussenkomsten van hun leden, de verpakkingsindustrie. Deze zal op haar beurt de kosten doorberekenen aan de consument. De organisatie Fost Plus mengt zich steeds meer in de debatten rond de selectieve inzameling van verpakkingen en stelt voor om in een eerste stap naar samenwerking alle kosten van de glasinzameling op zich te nemen.


1995

van afval tot grondstof

| Het Fost Plus-scenario voor de selectieve inzameling van papier en karton en PMD

In ruil willen ze enige praktische schikkingen en alle informatie over de lopende inzameling. Dit zal Fost Plus essentiële informatie bezorgen ten behoeve van een toekomstige definitieve aanpak betreffende glasinzameling. Er wordt verder onderhandeld over een bestek voor glascontainers en een ophaalsysteem met containers voor afvoer van glas in twee kleurenfracties, wit en gekleurd. Fost Plus bereikt inmiddels een Interregionaal akkoord met de gewesten Wallonië, Brussel en Vlaanderen omtrent initiatieven rond en verplichtingen ten aanzien van verpakkingsafval. Wij zijn vast van plan om in te staan voor de organisatie en de feitelijke uitvoering van de glasinzameling. Hiermee willen we duidelijk zelf de volle verantwoordelijkheid dragen voor de plaatsing van de glasbollen, de correcte lediging en de netheid rond de sites. Dit initiatief vereist heel wat technische uitrustingen. Er wordt beslist tot goedkeuring van de bestekken voor een ledigingssysteem voor de bollen, een vrachtwagenkraan met weegeenheid, rotator en kraantravers, de totale raming bedraagt 3.500.000 fr. Bij een bezoek aan de glasrecyclage van Vlar uit Willebroek vernemen we dat een gunstige afzetmarkt kwaliteit vraagt, wat alleen mogelijk is bij een nette en zeer selectieve inzameling.

Een eerste globaal samenwerkingsvoorstel van Fost Plus wordt voor juridisch advies voorgelegd aan onze advocaat, Meester Verhaeghe uit Waregem. Buiten enkele punten waaraan we aandacht moeten schenken, krijgen we een gunstig advies. Het project duobakken ten bedrage van 281.112.522 fr. krijgt een vaste belofte van subsidiëring voor 116.657.000 fr. Er is opnieuw overleg met Fost Plus over een pilootproject scholen, glasinzameling en het project duobakken dat een investering zou vergen. De overeenkomst met Fost Plus, die in een eerste fase al onmiddellijk een vergoeding voorziet van 1.700.000 fr. voor de inzameling van papier en karton en glas, wordt goedgekeurd. Bij Fost staan ze evenwel weigerachtig voor het invoeren van het duobakkensysteem voor de inzameling van droge fracties omwille van vragen in verband met kosten en mogelijke vervuiling tussen de diverse fracties. Ook de gemeenten willen hierover nog hun zeg krijgen, het zijn immers hun inwoners die met de nieuwe systemen zullen worden geconfronteerd. Het onderzoek naar de haalbaarheid van duobakken waarbij gelijktijdig huisvuil en droge fracties wordt ingezameld, wordt

119


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

op de spits gedreven met het houden van een algemene offerteaanvraag voor een inzameling met duobakken via duo-ophaalwagens. Eén raadslid wil zich onthouden bij dit initiatief onder het motto dat Imog te veel taken opneemt die eigenlijk door de particuliere sector moeten worden uitgevoerd en dat Imog alleen moet optreden als blijkt dat de particuliere sector faalt. Maar dit houdt ons niet tegen en we werken onze initiatieven verder uit. Al snel krijgen we van OVAM de vaste belofte van subsidiëring voor het project duobakken. In het verlengde van de lopende overeenkomst met Fost Plus wil men voortaan alle kosten betalen rond de glasinzameling mits de overeenkomst wordt uitgebreid. Er moet één glasbol komen per 1.200 à 1.500 inwoners. Het project Aankoop glasbollen wordt nog even in beraad gehouden. Na overleg met de gemeenten kan men een globaal samenwerkingsakkoord afsluiten tussen Imog en Fost Plus. De vrachtwagenkraan voor glas en het container-optreksysteem worden gegund aan Swaenepoel uit Hooglede. Bij MP uit Muizen wordt een eerste pakket duoglasbollen aangekocht voor 5.558.063 fr. Imog zal het glas van de inzameling via het Fost Plus-contract moeten aanleveren bij GLV Vanheede in Rumbeke. Het ontwerp van het sorteercentrum in Harelbeke wordt goedgekeurd met een eerste raming van 293.719.962 fr. voor het geheel van technieken en bouwkunde. Daarnaast krijgt ook het ontwerp van de bunkeruitbreiding goedkeuring met een raming van 107.744.130 fr. voor technieken en bouwkunde. Er komt een positief bericht van OVAM voor de subsidiëring van het sorteercentrum ten belope van 65.330.000 fr. op een totale prijs van 209.960.000 fr. Imog wil zich richten op de inzameling van papier en karton en andere droge verpakkingen, en wacht de resultaten af van de offertevragen rond de inzameling van duobakken versus blauwe zakken. Intussen zal PMD vanaf 1 januari 1992 via een specifieke PMD-container selectief worden ingezameld op de containerparken. Afvoer naar sortering en kosten voor sortering en verwijdering of commercialisering worden volledig gedragen door Fost Plus. Fost Plus zal nu ook waar nodig instaan voor een verharding onder de glasbollen, om op deze wijze de omgeving rond de glasbollen proper te kunnen houden.

120

Stortplaats Het MER omtrent het project kleiontginning en de inrichting van een stortplaats op de vrijgekomen ruimte krijgt goedkeuring van de diensten van Aminal. Het zal gebruikt worden als basis voor het opmaken van een vergunningsaanvraag. In het Gemeenschapshuis te Moen werd op 21 november de hoorzitting gehouden in het dossier milieuvergunning voor ontginning en storten van afval. De zitting verloopt rustig en naar wens. Het ontwerpen van de bouwkundige werken voor de percolaatzuivering worden gegund aan Lannoo-Snoeck. De studie rond natuurlijke waterzuivering van Prof. Vandewerf wordt verder ontwikkeld en uitgebreid met een gecombineerd en geïntegreerd systeem. Er wordt een milieuvergunning afgeleverd voor de realisatie en exploitatie van een waterzuivering op de site te Moen met einddatum 2005. Ook de bouwvergunning voor de percolaatzuivering op de stortplaats wordt afgeleverd. Voor de gronden palend aan de Imog-site gelegen aan de hoek van de Cominnestraat en de Steenbakkersstraat, samen 1 ha 65 a groot, wordt aan het aankoopcomité een opdracht tot aankoop gegeven. Op de stortplaats zijn er overschrijdingen inzake de afvalwaterlozingen. Medio 1996 zou de waterzuivering er een feit moeten zijn. Het project bouwkunde van de waterzuivering te Moen wordt goedgekeurd met een raming van 22.050.000 fr. Sortering, grof vuil, houtafval, kunststoffen We zien grote hoeveelheden houtafval verschijnen op de stortplaats en in de afvalverbranding. Er wordt een studieproject opgezet omtrent de mogelijkheden rond de recuperatie van houtafval. Compostering De thuiscompostering wordt blijvend ondersteund en er worden 2.000 compostvaten aangekocht bij Aralco. Na een eerste promotie met een spot op de regionale televisie WTV en een brochure voor het gebruik van tuinafvalbakken tegen vergoeding zijn er al onmiddellijk 250 aanvragen. Naar aanleiding van een discussie rond ofwel de inzameling van GFT ofwel het alternatief van een systeem


1995

van afval tot grondstof

| Het compostvat en de tuinafvalbakken

Het bedrijf Plastigi uit Mortsel krijgt de opdracht voor een levering van compostvaten, met een kostprijs per vat van 1.160 fr. Containerparken, afvaltransport

van tuinafvalbakken wordt beslist tot opmaken van een ontwerpbestek voor een offerteaanvraag voor beide systemen. Al snel blijkt dat de tuinafvalbak voor Imog de beste keuze is. In Kortrijk wordt groenafval sinds jaren jaarlijks een aantal keren huis-aan-huis opgehaald. Met het Imog-initiatief van de tuinafvalbakken kan deze inzameling wellicht worden afgeschaft of in elk geval sterk worden gereduceerd. In akkoord met de gemeenten wordt alles in gereedheid gebracht om de inzameling van groenafval via de groene bakken vanaf 1 januari aanstaande te kunnen opstarten. De levering van de bakken werd gegund aan Plastic Omnium voor een bedrag van 744.088 fr. Het initiatief betreffende tuinafvalbakken komt geen ogenblik te vroeg, de hoeveelheden groenafval zijn op één jaar tijd met ca. 30% toegenomen. Het reglement voor de tuinafvalbakken wordt goedgekeurd en bij wijze van promotie zullen personeelsleden tegen betaling van een waarborg van 1.000 fr. voor de bak, gratis gebruik kunnen maken van de diensten van de groenafvalinzameling.

Perscontainers kunnen worden aangekocht met 60% subsidie op 500.000 fr. per perscontainer met perseenheid. Er wordt overwogen om meer perscontainers in te zetten op de containerparken. Het aanvraagdossier voor 10 perscontainers krijgt de definitieve toezegging van subsidiëring voor 3.765.000 fr. De opdracht gaat naar Valvan uit Menen voor een totaal bedrag van 11.989.000 fr. De tarieven voor het gebruiken van perscontainers op de containerparken worden teruggebracht van 3.750 fr. per container naar 2.575 fr. Voor de afzet van autobanden die op de containerparken terechtkomen en op de sites Harelbeke en Moen worden ingezameld, kunnen we terecht bij Dureco in Harelbeke tegen ca. 25 fr. per stuk. Samen met allerlei afvalstromen worden grote hoeveelheden isomo of polystyreen aangeboden. Hiervan is volledig hergebruik of recyclage mogelijk via de firma Verpola uit Brugge en er wordt geopteerd voor selectief inzamelen van deze fractie tegen een kostprijs van 50 fr. per m3. De inzameling gebeurt met plastic zakken op de containerparken en de overslagstations te Harelbeke en te Moen. Padec, de afnemer van papier, laat uitschijnen dat er een gunstige prijzenevolutie op til is voor papierafzet. Meer dan waarschijnlijk moeten we dit initiatief van Padec zien in het feit dat zij de bui al zien hangen, omdat Imog in de toekomst zelf wil instaan voor het gehele traject van de papierinzameling. Enkele bedrijven doen voorstellen voor het selectief inzamelen van afgedankte elektrische toestellen. We gaan daar niet op in. Met wat we vandaag weten rond deze inzameling, kunnen we stellen dit een actie was door een stille voorloper van Recupel, georganiseerd door bedrijven met voorkennis omtrent deze materie. Door de toenemende druk op hun eerste en enige containerpark in Sint-Eloois-Vijve beslist de gemeente Waregem tot de realisatie van een tweede containerpark dat gelegen zal zijn in Beveren-Leie. Imog krijgt de volledige opdracht voor de subsidiedossiers en de uitvoering. Het dossier containerpark Waregem wordt opgemaakt en overgemaakt aan OVAM.

121


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| De inzameling van lege, ongeschonden wijn- en champagneflessen op de containerparken in draadcontainers. Een lovenswaardig sociaal project dat het met de komst van Fost Plus moest afleggen tegen de inzameling via duoglasbollen.

Onder impuls van de provincie worden op de containerparken ongebroken wijnflessen ingezameld. Imog betaalt voor het gebruik van de draadcontainers alleen een waarborg van 6.000 fr. per stuk. De totale kost voor het verwijderen van KGA in 1994 bedraagt 4.391.110 fr. voor de gemeenten met daarbovenop een deelname van OVAM ten bedrage van 6.586.665 fr. KGA-inzameling op de containerparken vraagt opleiding waarvoor Imog graag wil instaan. KGA kan worden afgevoerd naar Biffa tegen een gemiddeld tarief van 21,9 fr. per kg, tegenover 26 fr. vroeger bij Indaver.

122

1996 Interafval wordt opgericht en wordt een stevige partner voor onze intercommunales. We voeren de selectieve inzameling in van PMD en papier en karton met duoophaalwagens Bestuur Onze ondervoorzitter Jozef Desmet verlaat Imog om voorzitter te worden van een huisvestingsmaatschappij. Hendrik Deprez, raadslid in Harelbeke, zal hem vervangen als bestuurder. Voorzitter Terryn dankt Jozef voor zijn jarenlange toegewijde diensten bij Imog. Na het afscheid van Jozef Desmet wordt Guido Breda uit Zwevegem verkozen tot ondervoorzitter.


1995-1996

van afval tot grondstof

| Bea Vermeersch, industrieel ingenieur scheikunde, werkt in het labo tijdens het testen van de kwaliteit van het ketelwater en het afvalwater.

Personeel, administratie Johan Bonnier wordt milieucoördinator en Bea Vermeersch, industrieel ingenieur scheikunde bij Imog, wordt adjunct. Door recente en toekomstige uitbreidingen van heel wat activiteiten is het aantal personeelsleden sterk gegroeid. Om alles netjes in kaart te brengen, is er nood aan een personeelsbehoefteplan en de daarmee gepaard gaande aanpassingen aan het Administratief en geldelijk statuut, dat nu gewoon de naam krijgt van het arbeidsreglement. Het organigram wordt op enkele punten bijgestuurd en Daisy Deceuninck wordt verantwoordelijke voor de boekhouding en financiën. Er komt meer administratieve hulp. De dagelijks uitgaande briefwisseling neemt alsmaar toe zodat de aankoop van een omslagvulmachine een logische investering lijkt. De sterke uitbreiding van de technieken rond de afvalverbranding vereist meer technische ondersteuning

en opvolging aan de top. Hiervoor wordt een procedure gestart, voor de aanwerving van een industrieel ingenieur. Zes kandidaten zijn geslaagd en Gert Wastyn uit Lauwe wordt aangeworven uit de wervingsreserve. Jan Cognie uit Deerlijk wordt uit de wervingsreserve aangesteld als adjunct verantwoordelijke voor de activiteiten op de site te Moen. Daar is de behuizing voor personeel te krap geworden en wordt er gewerkt aan een uitbreiding van de accommodaties. De personeelsuitstap naar Coquelles, Boulogne-surMer en de Côte d’Opale is een succes. Beleid Na enkele overlegrondes tussen de Vlaamse afvalintercommunales en VVSG wordt Interafval opgericht. Dit overlegplatform heeft als doelstelling het uitwisselen van brede ervaring en informatie, houden van onderling overleg en ontwikkelen van standpunten in de richting van overheden en private ondernemingen. Bij Interafval

123


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| Demontage van de rotor van de alternator voor herstellingen van de elektrische windingen

worden de overlegrondes opgestart. André Meyfroodts wordt er de eerste voorzitter en Jacques Soenens krijgt een zitje als ondervoorzitter. Diensten aan gemeenten-vennoten Dagelijks komen er klanten aankloppen om aan te sluiten op de dienst van de tuinafvalbakken, er zijn na één maand al 111 vrijwillig betalende aansluitingen. Het aantal groeit gestaag en naast de 180-liter- en de 280-literbakken wordt nu ook de 1.000-literbak ingevoerd. De dienst tuinafvalbakken heeft tegen het jaareinde reeds meer dan 400 betalende klanten, gespreid over de 11 Imog-gemeenten. Communicatie, sensibilisering, preventie Bij de provincie begint men met sensibiliseringscampagnes via de regionale zenders. Imog levert assistentie bij een zwerfvuilactie georganiseerd door de milieudienst

124

van de Stad Harelbeke. Voor alle gemeenten is deelname aan het komende milieuconvenant een evidentie. Zonder veel bijkomende initiatieven halen ze bijna allemaal de norm voor welgekomen financiële steun. De bijdrage hierbij van de organisatie van de selectieve inzamelingen van droge fracties en de overeenkomst tussen Imog en het kringloopcentrum, is niet onbelangrijk. Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie De diensten van Aminal vragen tegen 30 juni een bindend schema in verband met de maatregelen voor de beheersing van dioxines en de verlaging van de temperatuur van het geloosde afvalwater in Harelbeke. Voor dit laatste zal gewerkt worden met een koelvijver die zal worden aangelegd achteraan op het terrein naast de sorteerhal. Bij Imog zijn de technici samen met Belconsulting druk op zoek naar alternatieven voor de aanpak van dioxines. Er wordt een bezoek gepland aan de installatie in Duiven,


van afval tot grondstof

Nederland, waarvan de structuur nogal overeenkomt met deze van Imog. Daar slaagt men er in de dioxines te beheersen door injectie van actief kool in de natte wassers. Na het bezoek aan de installaties in Duiven worden bij Imog proeven georganiseerd met injectie van actief kool in de wassers. De metingen en analyses van dioxines en de andere Vlarem-parameters worden gegund aan Envirotox voor de prijs van respectievelijk 381.150 fr. en 211.752 fr. De proefopstelling voor de dioxinebeheersing wordt uitgevoerd in samenwerking met Norrit, de leverancier van het actief kool dat zal worden aangewend tijdens de proeven. In de natte wassers van de rookgaszuivering wordt actief kool geïnjecteerd vanuit Bigbags. Bij de productie van elektriciteit op de afvalverbranding steekt Murphy opnieuw de kop op als de alternator nog maar eens defect blijkt. Er is een onderbreking in de koperen windingen van de rotor en de recuperatie ligt stil. Gelukkig kunnen we nog afval verbranden via de koeltorenwerking. Bij het gespecialiseerd bedrijf Etamo uit Antwerpen wordt de rotor van de alternator grondig onderzocht en blijkt dat het euvel te wijten is aan constructiefouten bij de elektrische verbindingen en lasnaden. Dit probleem wordt vakkundig aangepakt door de rotor volledig te reviseren. Etamo voert de nodige herstellingen uit op de rotor van de alternator, kostprijs 3.416.000 fr., waardoor nieuwe defecten ten gevolge van conceptiefouten onmogelijk nog zouden mogen voorvallen. De definitieve vordering ten laste van de TV MST bedraagt 89.161.492 fr. Onze raadsheer maakt hiermee zijn besluiten ten gronde in de zaak van de TV MST. Sortering, PMD, papier en karton, kunststoffen, glas De werken burgerlijke bouwkunde voor het sorteercentrum voor PMD en papier en karton, de bunker en de administratieve gebouwen te Harelbeke worden gegund aan Structon Demeyer uit Gent voor een bedrag van 218.489.586 fr., onder voorbehoud van goedkeuring door OVAM die instaat voor de subsidies. De offerte voor de technische uitrustingen voor de sortering in Harelbeke wordt onder voorbehoud van goedkeuring van OVAM gegund aan de meest gunstige offerte, namelijk Geldof uit Harelbeke, voor een prijs van 95.543.614 fr. Met 49.302.000 fr. subsidie krijgt het project bouwkunde voor de sortering in Harelbeke een flinke duw in de rug. Het bestek voor levering van PMD-zakken wordt

1996

goedgekeurd samen met het bestek in 11 loten (één lot per gemeente) voor het selectief inzamelen van de blauwe zakken of PMD en selectief inzamelen van papier en karton. De sortering van PMD zal aanvankelijk niet bij Imog kunnen gebeuren. Voor de tijdelijke sortering van PMD wordt een offertevraag uitgeschreven. Fost Plus zet een eerste stap naar de onderwijsinstellingen met een informatiebrochure voor de scholen over selectief inzamelen van PMD en papier en karton. De offertes voor het Fost Plus-project, de selectieve inzameling van PMD en papier en karton en het sorteren van PMD, zullen geopend worden op 27 juni. We beslissen om zelf in te staan voor de inzameling van PMD en papier en karton in de gemeente SpiereHelkijn, op deze wijze kunnen we zelf ondervinden wat een dergelijke inzameling met zich brengt en doen we heel wat ervaring op. Hiervoor schaffen we ons een eigen specifieke duo-ophaalwagen aan. Bij Mol uit Hooglede wordt een duo-ophaalwagen aangekocht, kostprijs 7.202.000 fr. De wekelijkse capaciteit van deze wagen is ruimer dan voorzien en plots ontstaan er in één klap nieuwe mogelijkheden. De wagen wordt al snel ingezet voor het inzamelen van groenafval en grof huisvuil, dit worden nieuwe activiteiten rond projecten die alleen kans maken als ze vanuit integratie worden aangepakt. Alles verloopt goed en de eerste duo-ophaalwagen zal al snel volzet zijn. Vanaf 1 oktober sluit Imog een overeenkomst af met Fost Plus voor een periode van vijf jaar. Drieëntachtig instellingen doen mee aan het Fost Plus-scholenproject voor de fracties papier en karton en vijfenzeventig voor de fractie PMD. Het Fost Plus-scenario voorzag één inzameling per maand voor papier en karton en twee inzamelingen per maand voor PMD, telkens met gewone ophaalwagens. Maar de offertevraag wijst uit dat het Imog-scenario met duo-ophaalwagens niet alleen milieuvriendelijker is en een betere dienstverlening garandeert maar daarnaast financieel ook nog voordeliger uitvalt. Vooral dit laatste aspect is een stimulans voor Fost Plus. De inzameling van PMD en papier en karton wordt toegewezen volgens het Imog-scenario: ophaling om de twee weken met een duo-ophaalwagen. De containerparken zullen voor dezelfde fracties bediend worden via Imog en het sorteren van PMD zal gebeuren bij Trans Vanheede uit Rumbeke

125


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

tot de Imog-sortering in Harelbeke bedrijfsklaar zal zijn. Deze inzamelingen worden toegewezen per lot aan Sonneville uit Izegem, Callens uit Wielsbeke, Jacobs uit Staden en Imog. De selectieve en gescheiden inzameling van de fractie PMD en de fractie papier en karton zal in gespreide orde in alle gemeenten worden ingevoerd: Anzegem 8 januari 1997, Avelgem 15 november 1996, Deerlijk 14 november 1996, Harelbeke 25 november 1996, Kortrijk 7 oktober 1996, Kruishoutem 18 november 1996, Kuurne 15 november 1996, Spiere-Helkijn 9 januari 1997, Waregem 6 januari 1997, Wielsbeke 13 november 1996, Zwevegem 7 januari 1997. Tegen eind januari 1997 worden alle gemeenten bediend met deze selectieve inzameling met een huis-aan-huisinzameling om de twee weken. De ophaaldagen voor de selectieve fracties vallen samen met deze van de restfractie. Hierdoor is het mogelijk een relatief eenvoudige ophaalkalender samen te stellen, de ene week alleen restfractie, de volgende week restfractie en PMD en papier en karton enz. De duo-inzameling brengt sommige burgers aan het twijfelen omdat ze denken dat PMD en papier en karton in de voertuigen opnieuw samengevoegd worden. Dit misverstand wordt via communicatie uit de wereld geholpen. Op 27 september wordt een persconferentie gehouden en op 7 oktober is er in Kortrijk een eerste demo-inzameling die werd voorafgegaan door een intense informatiecampagne. De scholen krijgen van Fost Plus een informatiepakket voor inzameling van drankverpakkingen en papier en karton samen met de nodige recipiÍnten voor de selectieve inzameling van hun droge afvalfracties. Deze worden ingezameld samen met de tweewekelijkse ophaling van PMD en papier en karton voor huishoudens. OVAM organiseert een diepgaande sorteeranalyse van huisvuil. De intercommunales wordt gevraagd een deel van de kosten op zich te nemen – voor Imog betekent dit 750.000 fr. Op evenementen wordt er heel los omgesprongen met afval, en ook hier komen er initiatieven van OVAM. Stortplaats De overheidsdiensten van Natuurlijke Rijkdommen die bevoegd zijn voor de ontginningen, steunen het initiatief van Imog voor verdere kleiontginning van de site te

126

Moen. Ze zijn voor Imog een sterke partner bij de zoektocht naar een bestemming van de klei. Er worden her en der met ontginners en keramische nijverheden onderhandelingen gevoerd om het ontginningsproject uitvoerbaar te maken en in een bestek te kunnen gieten. Op de site te Moen werd vroeger (nog voor de activiteiten van de gemeente en Imog) in de kleiput heel wat afval ongecontroleerd gestort. Dit gebeurde toen allemaal zonder enige voorzorg voor de omgeving en de natuur. Niemand had er aan getwijfeld dat OVAM voor het oriĂŤnterend bodemonderzoek van de site te Moen uitgevoerd door ERM, zou vragen naar verder onderzoek en het opstellen van beheersmaatregelen omdat er hier en daar wel wat werk aan de winkel was om enkele oude kwaaltjes van bodemverontreining in te dammen en te bestrijden. Het kostenplaatje voor de studie alleen komt op 1.955.000 fr., en het is dan maar aan Imog om te zorgen dat de toestand in orde wordt gebracht. In Moen zal EDW uit Grimbergen instaan voor de technische uitrusting van de waterzuivering en Desot uit Boezinge voor de bouwkunde. Deze werken voor het percolaat in Moen zullen in augustus klaar zijn om te proefdraaien. Het overleg rond de vergunningen voor ontginning en storten verloopt vlot en er zijn goede vooruitzichten met planning voor ontginning tegen eind 2006, en volstorten van de vrijgekomen ruimte tegen 2011. Tegen de milieuvergunningen in Moen wordt beroep aangetekend. Het is vooral de nogal ruime vergunning voor een stortplaats die het moet ontgelden, wegens te groot en te lang in de tijd. Minister Kelchtermans vindt het beroep tegen de milieuvergunning gegrond. Dit wordt ons kenbaar gemaakt met een schrijven van 5 november. Als motief wordt aangegeven dat de afgeleverde vergunning aanleiding kan geven tot bedrijfsgebonden storten, wat niet goed is en strijdig met het afvalstoffenplan. Imog reageert hierop onmiddellijk met het indienen van een nieuwe vergunning voor een ingekrompen en gefaseerde uitbreiding van de stortplaats, de exploitatie van een compostering van groenafval, overslag van KGA en een sortering voor houtafval en grof vuil samen met gebouwen voor administratie en accommodatie voor personeel. Voor de site te Moen werd een bouwvergunning verleend voor de ontginning en nadien het opnieuw opvullen van de groeve. Door het opschorten van de milieuvergunning worden alle werken rond de ontginning tijdelijk opgeschort.


1996

van afval tot grondstof

| De inzameling van glazen flessen en bokalen met duoglasbollen (wit en gekleurd) volgens het Fost Plus-scenario

| Duowagens voor de gelijktijdige inzameling van de fracties PMD en papier en karton

Compostering VLACO en Imog werken samen aan een opleiding van compostmeesters. In een eerste sessie wordt gekozen voor een gemiddelde van twee personen per gemeente. Imog zal opnieuw 4.000 compostvaten aankopen. OVAM geeft zijn akkoord voor de subsidiëring van de compostering en de sorteerhalle evenals van een gedeelte van de afwerking van de site te Moen. Er is haast bij het afwerken van het dossier. Om nog dit jaar te kunnen genieten van de subsidies, moet het ontwerp tegen november klaar zijn en afgeleverd bij OVAM. Maar we zetten een tandje bij en ook deze deadline zal worden gehaald. Containerparken, afvaltransport Voor het nieuwe containerpark in Beveren-Leie krijgt Chemical Storage Engineering uit Kortrijk voor een bedrag van 5.279.230 fr. opdracht tot het uitvoeren van de werken en leveringen rond de technische uitrustingen, de containers en de chemiekluis. Hierop zijn er voor 2.979.000 fr. subsidies toegezegd. De containerparken van Avelgem, Deerlijk en Kruishoutem zijn toe aan nieu-

we milieuvergunningen. Imog levert hierbij de nodige technische ondersteuning. Er worden bijkomende perscontainers geplaatst op de containerparken van Anzegem, Avelgem, Deerlijk en Wielsbeke. Meer afval naar de containerparken betekent meer containers, en er wordt beslist om een beperkte offertevraag te houden voor de aankoop van 37 containers. Isomo van bedrijven wordt verwijderd via Verpola tegen 200 fr. per zak van één m3. Per ton betekent dit een relatief hoge prijs maar het is een volumeproduct en alles in acht genomen blijft ook hier recycleren beter dan verbranden. Gelijktijdig met de discussie rond KGA worden ook de vervallen geneesmiddelen aangepakt. OVAM opteert voor terugname via de farmaceutische sector. Spijtig genoeg wordt dit alles zeer gebrekkig gecommuniceerd naar de bevolking en zeer slecht opgevolgd door farmaceutische bedrijven en apothekers. Zelfs tot op vandaag blijft deze sector, waar met ontzettend veel geld van consumenten wordt omgesprongen, in gebreke. De sector maakt zeer vage beloften en hanteert erg lauwe inzamelscenario’s. Hierdoor komt het merendeel van dit afval terecht in het restafval en het KGA.

127


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

1997

In Harelbeke hebben we ons oog laten vallen op de oude huizenrij langs de Kortrijksesteenweg voor de afvalwaterzuivering. Alles laat voorzien dat er in de nabije toekomst steeds meer nood zal zijn aan ruimte, vandaar dat wij alles wat grenst aan de Imog-site en dat vrij komt, willen verwerven.

voor sorteerders (m/v). Al vlug zal blijken dat het sorteersters worden, blijkbaar zijn vrouwenhanden daartoe beter geschikt dan die van mannen. Er worden 16 sorteersters aangeworven op proef voor een halftijdse job. Patrick Degloire en Daniël Vandewalle, allebei werkzaam in het technisch onderhoud van de afvalverbranding, worden nu verantwoordelijke in de sortering. Er worden vijf personeelsleden aangetrokken in het kader van WEP-Plus. Het bestuur heeft geoordeeld dat ook voor onze organisatie sensibilisering en communicatie een hot item is en zal blijven. Hiertoe wordt Koen Delie uit Oostrozebeke aangeworven als directeur Marketing en Public Relations en het wordt een nieuwe start want er is veel werk voor de boeg.

Personeel, administratie

Beleid

Bea Vermeersch, jarenlang trouw medewerkster, neemt afscheid van Imog voor een job dichter bij huis als milieucoördinator in een groot Brugs bedrijf. Oscar Moonen zal haar vervangen. Willy Botteldoorne en Werner Maes, allebei tewerkgesteld in Harelbeke, zijn onze eerste werknemers die op rust gaan. Willy was een boeiend man die bij gelegenheid nog veel ervaring putte uit zijn eerdere tewerkstelling bij een distributiebedrijf van chemische producten. Hij was tevens de man die zelf zijn tanden uittrok en nadien probeerde om ze opnieuw te bevestigen met snelkleeflijm! Het eerste lukte, het tweede helaas niet en uiteindelijk moest hij toch naar de tandarts. Werner was vanaf het eerste ogenblik één van onze sterkste fans, die overal opkwam voor zijn Imog. Geen opdracht was hem teveel, maar het timmeren aan ons eerste prefabdienstgebouw voor Moen dat hij samen met John Desmet had ontworpen, zal wel één van zijn meest begeerde opdrachten geweest zijn. Beiden kunnen na heel wat discussies met de betrokken overheden op brugpensioen gaan volgens de bestaande CAO 17-overeenkomst. Blijkbaar is het voor personeel met een RSZ-statuut in een openbaar bestuur niet evident om voor een en ander dezelfde rechten te krijgen als personeel van particuliere bedrijven. Maar na veel inspanningen vanwege onze administratie werd alles uiteindelijk voor mekaar gekregen. Met het oog op de exploitatie van het nieuwe sorteercentrum te Harelbeke worden er vacatures uitgeschreven

Bij OVAM werkt men aan een nieuw Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen. Gelukkig is er nu InterafvalVVSG, van waaruit de intercommunales hun opmerkingen gemeenschappelijk kunnen bundelen en verdedigen. Volgens het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval, moet grof afval voorbehandeld worden alvorens het nietbruikbare en brandbare materiaal mag worden verwijderd via storten of verbranden. Het plan vraagt dat de kosten voor huisvuil worden doorberekend aan de effectieve gebruikers. De restafvalfractie moet tegen 2001 met 25% gereduceerd worden. Na heel wat gepalaver en discussie binnen VLACO en met OVAM wordt beslist dat West-Vlaanderen een groenafvalregio wordt. Dit houdt in dat men er ontsnapt aan de verplichting tot het inzamelen van GFT, tenzij de cijfers voor restafval op termijn niet worden gehaald. Een bijzonder aandachtspunt in het Voorontwerp Uitvoeringsplan huishoudelijk afval is de invoering van DIFTAR of gedifferentieerde tarifering. Forfaitaire belastingen komen hierdoor steeds meer onder druk te staan. Aan het DIFTAR-principe is voldaan zodra de vervuiler op één of andere wijze effectief zelf betaalt voor zijn eigen afval in verhouding tot de aard en de geproduceerde hoeveelheden van het afval dat hij aanbiedt voor verwijdering. Dit kan via een voldoende hoge kostprijs van de zakken, via betaling per volume of gewicht of via betaling volgens inzamelbeurten. Tijdens een informatievergadering bij Imog over het nieuwe plan huishoudelijke afvalstoffen geeft Luk Vanackere een toelichting voor 55 aanwezigen.

De strijd tegen het dioxinemonster is begonnen. DIFTAR op de containerparken, een gedurfde uitdaging voor onze gemeenten Bestuur

128


1997

van afval tot grondstof

Diensten aan gemeenten-vennoten Kruishoutem vraagt dat Imog de organisatie van de huisvuilinzameling op zich neemt met een nieuwe marktbevraging. Dit was eerder al gebeurd vanuit Waregem met een gunning aan Jacobs uit Staden. Imog neemt de hele organisatie op zich en fungeert hierbij als opdrachtgever. De kosten worden volledig doorberekend aan de betreffende gemeente, zonder bijkomende kosten. De gemeente Zwevegem gaat als eerste in op het voorstel van Imog om zijn globale inzameling van grof vuil af te schaffen en te vervangen door een inzameling op afroep tegen een vergoeding die betaald wordt door de gebruiker. Deze diensten worden door Imog verzorgd. Ook de Stad Harelbeke vraagt nu aan Imog voor opname van het dossier huisvuilinzameling en er wordt een bestek uitgeschreven. De gemeente Anzegem is de eerste kandidaat voor het selectief inzamelen van groenafval In Kruishoutem kan het huisvuil worden opgehaald door Vermander uit Brugge met een laagste bod van 625 fr. per bedieningspunt per jaar. Waregem vraagt Imog om het dossier van de huisvuilinzameling, dat nu gegund is aan Jacobs uit Staden, over te nemen, en hiermee wordt ingestemd. Communicatie, sensibilisering, preventie Tot hiertoe was het Kringloopcentrum Zuid-WestVlaanderen (KLC Z-WVL) gestart met een vestiging en een winkel in Kortrijk en Menen. Om meer gebiedsdekkend te kunnen werken, komt er nu ook een Kringloopwinkel in het centrum van Waregem. Gemeenten hebben een geschreven document nodig voor het item Kringloop in hun dossier milieuconvenant met OVAM, waarbij ze kunnen aantonen dat ze samenwerken met een Kringloopcentrum. Hiervoor wordt tussen Imog en het Kringloopcentrum een geschreven overeenkomst opgesteld en goedgekeurd. Daarin wordt verwezen naar het kosteloos inzamelen van bruikbare goederen, het herstellen, het uitbaten van een kringloopwinkel, de samenwerking met OCMW’s omtrent tewerkstelling en het leveren van goederen aan OCMW-klanten. Gemeenten moeten hun bevolking sensibiliseren voor het gebruik van het KLC, en komen, zij het via Imog, financieel tussen in werkingskosten van het KLC.

Fost Plus brengt voor het eerst voor alle gezinnen een heuse Afvalkalender uit en een specifieke Afvalkrant rond preventie en hergebruik van verpakkingen. Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie Op 21 en 23 januari worden er dioxinemetingen uitgevoerd op de afvalverbranding met de actief-koolinstallatie in proefopstelling. De analyses van deze metingen geven ongunstige resultaten. Er worden nog enkele verfijningen doorgevoerd van de opstellingen van de injectie van actief kool en de metingen worden opnieuw uitgevoerd. Verder blijven er nog steeds heel veel vragen omtrent de meetmethode die uitsluitsel moet geven over waarden van ĂŠĂŠn miljardste van een gram. Het bezoek aan de installaties in Duiven versterkt Imog in zijn doelstellingen om dioxines onder controle te krijgen met actief kool in de natte wassers. De strijd en de proeven worden zonder uitstel voortgezet. Dioxinemetingen van stof na de wassers tonen aan dat de dioxines hier vooral terug te vinden zijn op de stofdeeltjes en dat alles op alles moet worden gezet voor een optimale stofvang in en na de wassers. In de zaak ten gronde rond de ambtshalve maatregelen krijgen we de indruk dat de TV MST, na kennis te hebben genomen van het verslag van de deskundige en waar ze niet te best uitkomen, nu heeft gekozen voor een juridisch steekspel. Bij de discussie rond de vrijgave van de borgstelling van de TV MST maakt de rechtbank er zich eenvoudig van af door te verwijzen naar de uitkomst van de technische en juridische discussie die al jaren aan de gang is. Dit bewijst dat borgstellingen als druk op de ketel of als hulp in geval aannemers niet voldoen aan hun plichten, een maat voor niks zijn; het zijn niets anders dan administratieve procedures die wel geld kosten maar eigenlijk tot niets leiden. Overal bij de overheden wordt gezocht naar bijkomende inkomsten. Zeer binnenkort mag Imog zich bijvoorbeeld verwachten aan een retributie op het gebruik van Leiewater voor het koelen van de turboalternator. Hier wordt Leiewater afgenomen, gefilterd en na opwarming binnen de lozingsnormen onvervuild opnieuw naar de Leie gebracht. Het stof uit de elektrofilters werd tot op heden gestort op de eigen stortplaats. Wegens strengere eisen wordt dit

129


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

|De vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen met bij aanvang kringloopwinkels in Kortrijk en Menen, later ook in Waregem, Wevelgem, Zwevegem en Avelgem

steeds meer in vraag gesteld en moet wellicht worden uitgekeken naar alternatieven. Met IVIO Izegem wordt een overeenkomst gesloten voor het verbranden van ca. 8 miljoen kg afval per jaar. De milieuheffingen voor storten op een stortplaats van categorie 1 en 2 bedragen 2.177 fr. per ton. Voor verbranden zonder energierecuperatie en zonder wassing bedraagt de heffing 506 fr. per ton tegenover 240 fr. in het geval van Imog waar aan beide voorwaarden vervuld is. De tarieven voor verbranden van bedrijfsafval bedragen naargelang van de afvalsoort 3.094 à 4.546 fr. per ton. Sortering, PMD, papier en karton, kunststoffen, glas Risico’s van brand moeten met de nieuwe stortbunker en het nieuwe sorteercentrum optimaal worden ingeperkt via een specifieke branddetectie en -bestrijding. Dit zal bijkomend worden ondersteund met een video-installatie die vanuit de continu bemande kraanstand van de afvalverbranding zal worden bewaakt.

130

Tot nog toe beschikte men op de site van Harelbeke slechts over één weegbrug waarop alle aan- en afvoer kon worden afgerekend via een weging voor en na. Met de komst van het sorteercentrum wordt het allemaal nog complexer. Duo-ophaalwagens moeten na het ledigen van de eerste fractie een tussenweging krijgen om daarna het nettogewicht van de tweede fractie afzonderlijk te kunnen noteren. Er komen nu ook na sortering aan de outputzijde heel wat gesorteerde fracties vrij zoals papier, karton, schroot, aluminium en diverse andere kunststofsoorten. Er wordt een project ontwikkeld waarbij alle wegingen kunnen gebeuren via de bestaande en twee bijkomende weegbruggen. Deze zijn gekoppeld aan elkaar en aan het bestaande informaticasysteem, zodat de bijkomende manuele administratie hier minimaal zal zijn. Met de selectieve inzameling van glas, papier en karton en PMD zal de aanvoer van huisvuil uit de huis-aanhuisinzameling met ongeveer 20% dalen. In Kortrijk zijn de opgehaalde hoeveelheden huisvuil hierdoor zelfs met 28% gedaald. Er dient bijgevolg werk te worden gemaakt


1997

van afval tot grondstof

| Het sorteercentrum op de site te Harelbeke voor sortering van PMD, papier en karton en diverse kunststoffen

van de invulling van de restcapaciteiten van alle exploitaties, meer in het bijzonder van de Imog-afvalverbranding. Door de overeenkomst met Fost Plus is het verhaal van de duobakken niet meer aan de orde. Zij willen immers geen bakken omdat ze opteren voor de blauwe zak voor PMD en papier en karton dat los mag worden aangeboden voor de inzameling. Daarbovenop betalen ze zelf de volledige kosten voor ophalen en verwijderen van het PMD en deze van het gedeelte verpakkingen in de papier- en kartonfractie. OVAM zal hierover worden ingelicht zodat blokkering van eerder beloofde subsidies niet verder hoeft. De bouwwerken van het sorteercentrum te Harelbeke vorderen zoals voorzien en de sortering draait voor het eerst op 12 november. Na de opstart van de sortering in Harelbeke brengen we met onze sorteersters op 17 november bezoeken aan een aantal sorteerinstallaties. Structon en Geldof vragen allebei een termijnverlenging voor de werken aan het sorteercentrum. Het bestek commercialiseren van papier en karton uit de Imog-sortering wordt goedgekeurd. Hierrond is er

heel wat commotie omdat de papierinzamelaars zich bedreigd voelen in hun job; er is dan ook eindeloos overleg en discussie met Filpap, de vereniging van particuliere papierinzamelaars, die de procedure liever willen stopzetten. Imog laat zich hierbij niet in de doeken doen en krijgt steun van zijn voogdijoverheid. We gaan gewoon door met de procedure en zullen het papier uit de sortering verkopen aan de beste bieder. Stortplaats Op 1 december wordt een aanvraag voor milieuvergunning ingediend voor de volgende activiteiten: uitbreiden van de stortplaats, groencompostering, verkleining, sortering, KGA-overslag, loods voor machines en een werkplaats voor onderhoud van de machines. De waterzuivering op het percolaat in Moen wordt eind oktober in dienst genomen en het water kan worden geloosd in de gracht via een onderdoorpersing onder het kanaal richting Schelde. De installatie omvat een

131


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

biologische voorzuivering. Omdat er te weinig organisch voedsel in het afvalwater zit om de bacteriën te voeden, moet hier worden bijgevoederd met methanol. Hierna volgt er een natuurlijke nazuivering met bezinking, rietvelden en een nageschakelde actief-koolfilter. De methanolinstallatie voor de voeding van de biologie in de waterzuivering op het percolaat wordt geïnstalleerd door aannemer CSE uit Kortrijk. Met dit alles zijn we voldoende uitgerust om ons afvalwater te kunnen zuiveren zodat dit binnen de normen kan worden geloosd. Sortering, grof vuil, houtafval, kunststoffen De investering verkleinen en sorteren van grof vuil met een raming van 25 miljoen fr. wordt mee opgenomen in de plannen van de nieuwe infrastructuren te Moen. De aanvragen voor bouw- en milieuvergunningen voor de nieuwe projecten in Moen worden ingediend. Door de positieve inbreng bij een aantal instanties krijgt Imog Moen in het Structuurplan Vlaanderen een gunstig plaatsje dat toelaat de site in de toekomst sterker en milieugericht uit te bouwen. OVAM zegt 30% subsidie toe op het project afvalverkleining. De vergunning rond de ontginning vraagt om een specifieke studie rond stabiliteit van bermen en wanden in relatie met de omgeving, meer in het bijzonder met het naastgelegen kanaal Bossuit-Kortrijk. Prof. Debreuck zal dit samen met het reeds aangestelde studiebureau aanpakken. Het bestek voor de kleiontginning met als procedure een algemene offerteaanvraag, wordt goedgekeurd en gepubliceerd. Voor de bouwaanvraag van de nieuwe projecten rond het sorteercentrum en een groenafvalcompostering te Moen zijn de vooruitzichten gunstig. De bouwvergunningen voor de nieuwe projecten te Moen werden afgeleverd. De opening der biedingen voor de bouwwerken te Moen gaat door op 4 november. Decoene Construct uit Kortrijk heeft met een bedrag van 188.926.609 fr. de beste van de vier ingediende offertes. De stortkosten worden verhoogd met 10% voor nietselectief afval en met 3% voor selectief afval.

132

Compostering De snelle aangroei van het klantenbestand van de tuinafvalbakken, nu reeds 599, noopt tot een tijdige aankoop van bakken van 180, 280 en 1.000 liter. Met de inzameling van tuinafvalbakken voldoen alle Imog-gemeenten aan de eisen van het milieuconvenant inzake groenafval. Deze dienst brengt geen financiële noch materiële lasten voor de gemeenten en ontslaat hen van het uitvoeren van afzonderlijke ophaalrondes van groenafval. Om de gemeenten ter wille te zijn, biedt Imog hen een totaaloplossing aan voor het inzamelen van groenafval. Het scenario bestaat uit de tuinafvalbakken tegen betaling (kosten voor de gebruiker) aangevuld met inzamelingen in voorjaar en najaar of tweemaandelijkse inzamelingen tegen kostprijs naargelang van de keuze van de gemeente. Er worden 2.500 tuinafvalbakken aangekocht. Ter aanvulling kunnen houders van een bak in periodes met meer groenafval (bijvoorbeeld afgevallen bladeren in de herfst) ook groenafval bergen in composteerbare zakken. De zakken worden door Imog aangekocht bij Jemaco en te koop aangeboden aan de bevolking via Imog en de gemeenten. Containerparken, afvaltransport De toevoer van grote hoeveelheden bedrijfsafval op de containerparken moet onder controle gehouden worden en voor sommige fracties moet gezocht worden naar systemen om de effectieve kosten aan te kunnen rekenen. Eens te meer wordt aangedrongen om het toezicht op de containerparken te versterken. Hiermee wordt niet zozeer gedacht aan meer personeel, wel aan goed opgeleid personeel dat effectief de taken van toezichter aankan. Om de problemen rond communicatie tussen de dispatching in Moen en de containerparken op te lossen, zal Imog op alle containerparken een faxtoestel installeren zodat de communicatielijnen altijd open blijven. De 18 faxtoestellen voor de containerparken worden na marktonderzoek geleverd door Burotechnics uit Zwevegem, kostprijs 8.110 fr. per stuk. De druk op een sterker toezicht op de containerparken heeft Imog er toe aangezet om te voorzien in een bemanning die vanuit Imog kan worden ingezet op de containerparken van de gemeenten die hier om vragen. Imog zal hiertoe opleiding en cursussen organiseren


1997-1998

van afval tot grondstof

voor het eigen personeel en dat van de gemeenten. Gemeenten zullen gebruik kunnen maken van Imogcontainerparkwachters voor zowel langere als tijdelijke periodes, of voor overgangssituaties. Binnenkort komt er op de containerparken een container voor de selectieve inzameling van oude kledij en houtafval. De gunning van de container oude kledij zal gebeuren na marktbevraging via een offerteaanvraag. Curitas is de enige bieder bij de offerteaanvraag voor het plaatsen van kledijcontainers op de containerparken. Ze bieden 2,5 fr. per kg aan, een bedrag dat zal worden afgedragen aan de respectieve gemeenten die zouden ingaan op het voorstel. De afrekening van de technieken op het nieuwe containerpark in Beveren-Leie bedraagt in totaal 4.503.359 fr., maar krijgt wel een subsidie van 2.387.004 fr. Het wagenpark omvat nu al 13 wagens en weer zijn er plannen voor nieuwe aankopen: twee wagens zijn aan vervanging toe en er is nood aan meer transportmiddelen.

1998 Het sorteercentrum voor PMD en papier en karton wordt officieel geopend. De dioxinecommissie doet haar werk en Aminal stopt de afvalverbranding Bestuur Statutair werd bij de oprichting van Imog een periode bepaald van dertig jaar. De intercommunale heeft volgend jaar een eerste periode van dertig jaar achter de rug en is dus aan verlenging toe. De officiële bekrachtiging zal gebeuren op een buitengewone algemene vergadering in april 1999 met Paul Maertens uit Kortrijk als dienstdoend notaris. Nog dit jaar zullen hiervoor alle voorbereidingen worden genomen. Intussen kunnen de panden vlak voor de site in Harelbeke worden aangekocht en al onmiddellijk zal het terrein worden verhard met een wegneembare vloerplaat in elementen van prefabbeton omdat alle grond nu nuttig is en onmiddellijk in gebruik zal worden genomen. Ook de aankoop van de rij woningen op de Kortrijksesteenweg

met nummers 278, 280, 282, 284 en 286, gelegen vlak voor de waterzuivering, kan nu definitief worden afgerond. Personeel, administratie Piet Goemaere, sinds 1977 werkzaam bij Imog, achtereenvolgens als bediende, bedrijfsboekhouder en later als administrateur, verlaat Imog na ontslag. In het nieuwe organigram worden enkele functies gewijzigd. De bedrijfsboekhouder wordt directeur Administratie en Financiën, er komt een directiesecretaresse en de ingenieur scheikunde wordt milieucoördinator en diensthoofd veiligheid. Daisy Deceuninck, sinds kort directeur Administratie, neemt haar plaats in op de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Gert Wastijn, die enkele maanden geleden werd aangesteld tot industrieel ingenieur voor de installaties in Harelbeke, neemt ontslag. Er wordt niet geaarzeld om een nieuwe werfreserve aan te leggen voor functies van industrieel ingenieur, vrachtwagenbestuurders en mechanici. De vrijgekomen plaats van industrieel ingenieur wordt ingenomen door Jurgen Moreau uit ZwevegemOtegem als best geplaatste kandidaat uit de wervingsreserve. Jurgen zal zich geleidelijk aan inwerken in de taken van de hoofdverantwoordelijke, Medard Van de Velde, op de site te Harelbeke. Voor het eerst komen ook de receptionisten-telefonisten aan de beurt. Mia Duc zal samen met Greta Snoeck die later wordt opgevolgd door Brendy Windels, als eerste de receptie in Harelbeke verzorgen. Mia zal zich hierbij in de loop der jaren heel bijzonder ontfermen over haar klanten van de tuinafvalbakken. Ze zal tegen het einde van 2008 haar tienduizendste klant mogen inschrijven. We willen te allen prijze een btw-problematiek ophelderen rond investeringen en acties voor de activiteit sortering van PMD en papier met de diensten van het gespecialiseerd bureau Moores en Rowland. De discussie gaat over de (al dan niet) aftrekbaarheid van de btw voor diensten door Imog ten laste van Fost Plus. Dit dossier kan na maanden hard werken door onze administratie, op perfecte wijze en met een voor ons gunstige financiële afloop, worden afgehandeld.

133


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| De selector, een mobiel minicontainerpark (op een containerchassis) voor het selectief inzamelen van diverse afvalsoorten (PMD-papier en karton, organisch afval, glas enz.) op markten en andere evenementen

Beleid Afvalverbranders krijgen er voortaan een nieuwe verplichting bij met het opmaken van een milieuaudit voor de afvalverbranding: een opdracht die wordt gegund aan Lloyds R. uit Antwerpen. En om het rijtje voor de afvalverbranding compleet te maken, zullen we binnenkort verplicht moeten beschikken over een ISO-certificaat. Blijkbaar zijn bepaalde sectoren bij de Provincie komen aankloppen met hun afvalproblemen. In een schrijven van de gouverneur worden we verzocht om via de containerparken oplossingen te verzinnen voor afval van winkeliers, kmo’s en bedrijven. We kunnen niet alles maar we willen onze taken waar mogelijk ook zoveel mogelijk vervullen. Al snel worden enkele mogelijkheden onderzocht. Hierbij moet er voor de items controle, betaling en vergunningen een oplossing worden gezocht om onder welbepaalde voorwaarden een aantal afvalstoffen te aanvaarden die kunnen worden gelijkgesteld aan huishoudelijk afval, zoals verpakkingen, houtafval, inerte

134

materialen, groenafval enz. afkomstig van niet-huishoudelijke activiteiten. OVAM gaat, met Vlarem in de hand, steeds verder met het opvolgen van alle afvalstromen in Vlaanderen. De meldingsplicht voor gemeenten, bedrijven en afvalverwerkers aan OVAM wordt ingevoerd met de bedoeling dat geen enkel stukje afval nog aan hun aandacht en controle zal kunnen ontsnappen. Diensten aan gemeenten-vennoten De Stad Harelbeke kiest ervoor om de huisvuilinzameling op haar grondgebied te laten uitvoeren met een lot Bavikhove en Hulste en een lot Harelbeke. Door deze keuze is het mogelijk om in één dossier de opdracht te splitsen in diverse delen of loten. Inschrijvers kunnen zelf kiezen voor welke loten ze deelnemen en loten kunnen bij gunning al dan niet worden samengevoegd. Imog wordt opdrachtgever in het gunningsdossier via een offerteaanvraag.


van afval tot grondstof

1998

| Schematisch overzicht van de mogelijkheden voor het inzamelen van alle afvalsoorten en de wijze van hun verwerking of verwijdering, hetzij via Imog Harelbeke, Imog Moen of andere externe bedrijven

135


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Jacobs uit Staden brengt de meest gunstige offerte van de zeven biedingen voor de inzameling van huisvuil op het grondgebied lot 1 Harelbeke met een bedrag van 642 fr. per bedieningspunt en per jaar en voor lot 2 Bavikhove en Hulste met een bedrag van 603 fr. per bedieningspunt en per jaar. Inert afval wegbrengen naar het containerpark (meestal afbraakmateriaal, enz.) is voor velen een lastig karwei, daarom ontwikkelen we het initiatief van een inzameling van inert afval tegen betaling via Bigbags. De gebruiker haalt bij Imog Bigbags op en betaalt een vergoeding. Thuis stopt hij zijn inert afval in de Bigbags en wij halen de zak op nadat de gebruiker ons een seintje heeft gegeven – een eenvoudig en goed systeem dat na heel wat communicatie steeds meer wordt gebruikt. Bij veel gemeentebesturen is er vanuit de landbouwsector vraag naar een financieel en praktisch haalbare oplossing voor de verwijdering van landbouwfolies. Nietselectieve en vervuilde landbouwfolies verwijderen via de stortplaats kost al snel 5.750 fr. per ton. We gaan op zoek naar alternatieven. Netheid, sortering per kunststofsoort en aanbieden in kleinere pakketten worden hierbij de basisregels. Met de wetenschap dat er op de wekelijkse markten heel veel mensen komen en dat er ook veel afval wordt achtergelaten, ontwikkelen we de Selector. Het is een mobiel minicontainerpark dat al snel een plaatsje krijgt op de wekelijkse markten van Harelbeke en Zwevegem. Communicatie, sensibilisering, preventie In een meerjarenplan voor sensibilisering van burgers en bedrijven worden de krijtlijnen uitgetekend voor de komende jaren. Hierbij wordt vooral gefocust op initiatieven voor het vermijden van afval, en het selectief aanbieden van een diversiteit aan afvalsoorten. Interafval publiceert zijn eerste Jaarbericht 1997, met daarin het Vlarea het Vlaamse reglement inzake afvalvoorkoming en afvalbeheer, als één van de belangrijkste agendapunten van het voorbije jaar. Er dient zich een opportuniteit aan en we maken gebruik van het mediakanaal Karaat waarin we maandelijks een specifiek afvalitem zullen toelichten en promoten. Er wordt besloten om deel te nemen aan de Vlaamse Openbedrijvendag op 4 oktober. Dit evenement kent

136

succes met ruim 8.000 bezoekers op de site te Harelbeke en ruim 4.000 op de site in Moen. Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie Blijkbaar schiet de hetze in verband met dioxines en afvalverbranders onze Vlaamse minister Kelchtermans, bevoegd voor afvalverbranding, in het verkeerde keelgat want hij geeft opdracht aan een groep van wijzen, de zogenaamde Dioxinecommissie, om alle installaties te screenen en te checken op hun degelijkheid. We gaan geen enkele inspanning uit de weg en de dioxinemetingen worden voortgezet. Het wordt een moeilijke strijd, vooral omdat de systemen zowel voor het meten en analyseren als voor het bestrijden niet echt op punt staan. Diverse analyses op gelijke exploitaties geven ongelijke resultaten aan. Zo geven drie analyses van gelijktijdig genomen monsters sterk verschillende cijfers aan; Envirotox geeft 0,22 nanogram TEQ een meting van Tauw Milieu toont 0,3 nanogram, en RIC komt uit op 0,06 nanogram. Na de dioxines krijgen we nog met een andere parameter te maken, NOx of de stikstofoxides. We zijn vast van plan om desbetreffend voorgoed de nodige investeringen te doen. De opdracht aan Belconsulting voor de studie betreffende de dioxinebeheersing wordt uitgebreid met de NOx-bestrijding samen met geluidsreductie en rendementsverbeteringen bij exploitatie van de afvalverbranding. Aan de Dioxinecommissie wordt een dossier overgemaakt met daarin de opgave van alle initiatieven en de tot nog toe bekomen resultaten; we kunnen vanuit onze meest recente metingen resultaten aangeven van 0,055 nanogram, wat ons hoopvol stemt. We krijgen opnieuw een dioxinemeting met gunstige cijfers. Aminal drijft de druk op de verbrandingsinstallaties verder op en vraagt ijking van de meettoestellen op de emissies van de klassieke parameters; daarnaast eist men een onafgebroken debietmeting van de rookgassen in de schoorsteen. De buitenwereld heeft intussen via de media uitgebreid de jacht kunnen volgen op de afvalverbranders die verantwoordelijk worden gesteld voor zowat alles wat verkeerd loopt in het milieu. We vinden dat we met opgeheven hoofd onze positie en de wijze waarop we onze


1998

van afval tot grondstof

| Voorpagina van het eerste Jaarbericht van Interafval

verantwoordelijkheid opnemen, mogen (en moeten) communiceren, daarom wordt er een persnota uitgegeven: De dioxineproblematiek bij onze afvalverbranding is niet nieuw. Dit wordt bewezen doordat Imog zich reeds in 1982 bereid verklaarde om, in samenwerking met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de diensten van het Studiecentrum voor Kernenergie, een onderzoek inzake rookgasemissie en dioxine-uitstoot te voeren. Deze diensten werden later overgeheveld naar Vito. Deze studie, die een groot aantal metingen en analyses omvatte, werd in 1984 samengevat in een 300 bladzijden tellend rapport met een besluitvorming omtrent de Imogsituatie. Aangezien er toen geen Belgische norm was, werden de resultaten vergeleken met de zeer strenge Nederlandse norm die rekening hield met een 250-voudige veiligheidsfactor tegenover mens, dier en natuur. Deze norm was op dat ogenblik zelfs strenger dan deze in Zwitserland.

Voor de meest ongunstige situatie inzake plaats en windrichting besluit het rapport voor de Imog-installaties: Men kan dus stellen dat in de meest ongunstige omstandigheden de strenge Nederlandse norm (die de maximum toegelaten hoeveelheid aangeeft) voor een persoon met normaal lichaamsgewicht verre van bereikt wordt. Verder merkt de studie op dat Imog in een vorig rapport zelfs lagere waarden had inzake emissies van dioxines. Recente studies en onderzoek over achtergrondwaarden in lucht en bodem in diverse regio’s geeft voor HarelbekeKuurne normale waarden. Merken we hierbij tevens op dat afvalverbranding slechts in geringe mate (in normale situatie) verantwoordelijk is voor de totale dioxineproductie. Dit wordt momenteel bewezen door recente metingen waarbij men in de omgeving van sites, bij volledig stilgelegde afvalverbranding, geen lagere dioxinewaarden in de lucht kon vaststellen. Immers heel wat andere elementen en bronnen zijn oorzaak van een continue en ongecontroleerde productie van dioxines – hierbij behoren vooral knalpotten van wagens,

137


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

vuurtjes stoken, schoorstenen van verwarmingsinstallaties en andere natuurlijke en industriële installaties. Imog heeft zelfs een verklaring voor zijn gunstige resultaten. Hierbij zijn er twee punten essentieel: het voortdurend streven naar een perfecte technische installatie en het streng exploiteren van de installatie door het personeel. Continue exploitatie van de installaties gecombineerd met energierecuperatie en elektriciteitsproductie, samen met een doorgedreven rookgasreiniging, vormen bij Imog de basis voor de behaalde resultaten. Een chronologisch overzicht van de normen en de daaraan gekoppelde Imog-initiatieven geeft een duidelijk beeld van het vooruitstrevend en ecologisch zinvol beleid dat door Imog wordt gevolgd. In 1990, toen er nog geen dioxinenormen waren, voert Imog een onderzoek dat uitmondt in de realisatie (1994) van een installatie voor rookgaszuivering. Vlarem II regelt pas in 1995 de dioxinenormen op bestaande verbrandingsinstallaties, nl. 0,4 nanogram TEQ. Imog haalt in 1996 dioxinewaarden lager dan 0,4 ng TEQ en voldoet hierbij aan de norm. In 1996 brengt Vlarem II de norm op 0,1 nanogram. Met toepassing van actief-kooltechnologie werkt Imog aan een verfijning van de dioxinebeheersing en haalt men reeds in juni 1997 0,22 ng TEQ. Hierbij is quasi voldaan aan de norm rekening houdend met een mogelijke meetfout van 100% op dergelijke lage meetwaarden. In december 1997 kan Imog resultaten voorleggen van 0,55 ng TEQ, waarbij nagenoeg kan worden voldaan aan de norm. Al deze monsternemingen, metingen en analyses en cijfers moeten we zien in de orde van grootte van één tiende van één miljardste van één gram. De huidige afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie en rookgaszuivering is in overeenstemming met de huidige normen en stand van zaken van de technologie. De totale investering van het geheel bedraagt tot op heden 1,1 miljard fr. Het verder instandhouden van de installaties is gezien de behoeften van de regio meer dan verantwoord. De installatie werd eerder opgenomen in het meest recente uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 1997-2001 (…). Het opstarten van de ovens gebeurde tot hiertoe met goed brandbaar afval zonder gebruik te moeten maken van klassieke brandstof. Recente wijzigingen in de regelgeving verplichten ons tot het gebruik van opstartbran-

138

ders en we nemen hiertoe de nodige initiatieven. Op 18 juni zijn wij aan de beurt voor een bezoek door de commissie Baeyens. In het verslag Baeyens staat: ‘Ondanks de positieve indruk van de commissie, is actiefkooldosering een kritisch onderdeel van de installatie. De continue efficiëntie ervan op de dioxineverwijdering kan alleen door continue bemonstering worden aangetoond…’. De commissie stelt voor een continue bemonstering aan te houden vanaf 15 oktober voor een initiële periode van minstens zes maanden met tweewekelijkse analyse door een erkend labo. We stellen ons positief op tegenover alle aanbevelingen en wensen van de commissie en gaan onmiddellijk aan de slag. Voor de continue bemonstering van rookgassen in het kader van dioxinemetingen wordt een installatie ingehuurd bij Becker BM uit het Duitse Winnenden. Parallel met de vele eigen initiatieven en metingen inzake de uitstoot van dioxines en parallel met de werking van de Dioxinecommissie neemt ook de Aminal-inspectie uit Brussel sinds enige tijd het initiatief voor eigen metingen. Hierbij komen alle Vlaamse afvalverbrandingsinstallaties aan bod en sinds kort krijgen we kennis van enkele zeer harde beslissingen tot onmiddellijk stilleggen van installaties die niet voldeden aan de norm van 0,1 ng TEQ. We hielden ons hart vast en eigen metingen gaven aan dat we er in geslaagd waren – na veel inspanningen – om gunstige resultaten te halen. Het viel nu maar te hopen dat ook Aminal deze kon bevestigen. Echter, dat was zonder de waard gerekend: vrijdag dertien november 1998 wordt voor onze organisatie een dramatische dag. Om 16u30 loopt er op de site te Harelbeke een fax binnen vanuit de Aminal-inspectie uit Brussel met de melding dat we gezien de ongunstige resultaten van hun dioxineanalyse 24 uur de tijd hebben om de installatie vrijwillig stil te leggen. Het bericht slaat in als een bom en we voeren uit wat er wordt gevraagd. Binnen de directie nemen we het initiatief om al onze bestuurders onmiddellijk in te lichten. Blijkbaar was de pers minstens even snel op de hoogte als wijzelf. De hele rij verantwoordelijken van Imog, van voorzitter tot ondervoorzitter, burgemeesters, directeur en medewerkers moeten journalisten van kranten en TV te woord staan. Het bevelschrift geeft ook toelichting over wat kon worden gedaan om opnieuw te kunnen of mogen opstarten. Op maandag 16 november is er crisisvergadering


1998

van afval tot grondstof

| Rondgang met de genodigden in de sorteerinstallatie, met (vlnr) voorzitter Roger Terryn, parlementslid Marc Ollivier, algemeen directeur Jacques Soenens, gouverneur Paul Breyne, directeur-generaal OVAM Frank Parent en bestuurder Peter Desmet, tijdens de officiĂŤle opening van het sorteercentrum Harelbeke

met de directie, voorzitter, ondervoorzitters en secretaris. Zijdelings doen we er alles aan om bij alle mogelijke instanties en specialisten raad te vragen en gegevens in te winnen om eruit te geraken. Overtuigd dat we snel opnieuw zullen opstarten, beslissen we om het huisvuil van de omliggende gemeenten te laten aanvoeren naar Harelbeke voor opslag in de stortbunker. Om toch een zekere speling te hebben in de opslagbunker te Harelbeke, wordt het huisvuil van Avelgem, Zwevegem en Spiere-Helkijn naar de stortplaats in Moen gebracht, wat in dergelijke plotse onverwachte situaties is toegelaten. Naar aanleiding van het stilleggen van de verbrandingsinstallatie sturen we een verzoek naar de Vlaamse minister van Leefmilieu en de opvolgingscommissie bij het Vlaamse Parlement. Er wordt overleg gepleegd met de gemeentebesturen en gemeenteraden van Harelbeke, Kuurne en Zwevegem en op 27 november geven we toelichting op de Conferentievergadering van de burgemeesters bij Leiedal.

Op 10 december is er overleg met vertegenwoordigers van de commissie Baeyens en Aminal Brussel. Bij een bedrijfsbezoek met de vertegenwoordigers van de Aminal-inspectie kan worden aangetoond dat er duchtig werk werd gemaakt van enkele technische zaken en dat er een redelijke kans bestaat om de installatie te exploiteren binnen de gestelde dioxinenormen. Er komt een toelating om opnieuw op te starten op 12 december. Er wordt beslist in de Raad om alles op alles te zetten en onverwijld te streven naar de zogezegde zero-emissie op de installatie, voor een absolute beheersing van de dioxines en de stikstofoxides (NOx). Ons personeel wordt op de hoogte gebracht van de plannen, met de uitdrukkelijke verzekering dat ze hoe dan ook aan het werk kunnen blijven, zij het in exploitatie of onderhoudswerken of transport. Om bij geplande onderhoudswerken aan de afvalverbranding het hoofd te kunnen bieden aan de vraag naar voldoende accommodatie voor het personeel, wordt er 800.000 fr. geĂŻnvesteerd voor vaste werfaccommodatie.

139


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

In de zaak TV MST legt onze raadsheer, Meester Liétaer, zijn besluiten neer en al onmiddellijk zien we dat de tegenpartij voorzichtige stappen zet voor een mogelijke regeling in der minne, en deze demarches voor een minnelijke regeling nemen alsmaar duidelijker vormen aan. De pleitdatum hiervoor is, na vele jaren, nu eindelijk vastgelegd op 23 maart 1999. Sortering, PMD, papier en karton, kunststoffen, glas Vanaf 2 februari zal alle PMD die binnen de Imog-regio wordt ingezameld, in onze eigen PMD-sorteerinstallatie worden gesorteerd. Minister Kelchtermans en gouverneur Breyne zullen worden uitgenodigd om op 21 maart het eerste Sorteercentrum voor PMD en papier en karton uitgebaat door een intercommunale, officieel te openen. Aannemers Geldof uit Harelbeke en Structon De Meyer uit Gent krijgen een termijnverlenging omwille van uitbreidingen aan de sorteerinstallaties. In de zaak van de claim door Structon Demeyer, een discussie over meerprijzen, laat Imog zich bijstaan door Meester Honoré, en Ir. Vandenberghe uit Brugge wordt aangeduid als gerechtsdeskundige. Deze zaak zal eind 2009 nog steeds niet zijn afgerond. De contracten voor de afzet van papier en karton vanaf het sorteercentrum in Harelbeke tussen Imog, Padec en Fost Plus worden afgerond en gaan in vanaf 1 april. Naargelang van de sortering en de soort variëren de inkomsten bij afhaling op de sortering van 0,5 tot 1 fr. per kg. Al snel stellen we vast dat er in de papiersortering nood is aan een automatische scheiding van papier en karton, en er wordt een project voor automatische sortering van 3.103.000 fr. goedgekeurd. Voorlopige cijfers rond de selectieve inzameling zijn zeer bemoedigend: voor papier en karton bereiken we al spoedig 64,46 kg per inwoner per jaar tegenover een minimaal opgelegd cijfer van OVAM van 50 kg. Voor PMD zien we 13,03 kg tegenover een OVAM-cijfer van 10 kg en voor glas 26,57 kg terwijl men bij OVAM rekent op 20 kg. Stortplaats De economische haalbaarheid voor de activiteiten ontginning en stortplaats wordt aangetoond met een financieel plan en een verantwoordingsnota. Het bestek

140

algemene offerteaanvraag voor de kleiontginning wordt goedgekeurd en gepubliceerd. Bij de Deputatie wordt de beslissingstermijn voor de lopende milieuaanvragen, voor de site te Moen, met 60 dagen verlengd voor het inwinnen van bijkomend advies. De hoorzitting rond de milieuvergunningen voor Moen op 9 april verloopt rustig en we verdedigen ons project bij de vergunningscommissie te Brugge op 15 mei. De vergunningen worden ons met volgende besluiten verleend: Besluit van de Bestendige deputatie d.d. 3 september jl. waarbij de intercommunale Imog toestemming wordt verleend tot de verdere exploitatie op de site te Moen van de stortplaatsen cat. 1 en 2 voor de groencompostering, het sorteren van inert afval en allerlei niet-gevaarlijke afvalstoffen. en Besluit van de Bestendige deputatie d.d. 3 september jl. waarbij de intercommunale Imog toestemming wordt verleend voor het veranderen van een bestaande inrichting, meer bepaald de uitbreiding van de cat. 1 en 2 stortplaatsen gekoppeld aan een nieuwe kleiontginning, een composteringswerf en KGA-overslag met daarbij een nieuw sorteercentrum op de site te Moen. OVAM en een groep inwoners van Moen tekenen echter beroep aan. In het kader hiervan komt er op 4 december een hoorzitting op de zetel van de diensten van Aminal te Brussel. Sortering, grof vuil, houtafval, kunststoffen Het project voor de technische uitrusting van de sortering en de verkleining te Moen wordt goedgekeurd met een raming van 77.575.000 fr. waarop een subsidie wordt verwacht van 30%. Het dossier Technische uitrusting nieuwe groencompostering wordt goedgekeurd met een raming van 49.688.000 fr. en waarvoor op 30% subsidies wordt gerekend. OVAM bevestigt zijn belofte voor subsidiëring met een bedrag van 37.599.000 fr. voor uitvoeren van de bouwwerken te Moen met gunning aan Decoene Construct uit Kortrijk. De eigenlijke gunning moet nog even worden uitgesteld tot de milieuvergunningen groen licht krijgen.


1998-1999

van afval tot grondstof

Compostering Voor de cursus van compostmeester dagen er 33 ijverige kandidaten op. Het dossier Aankoop tuinafvalbakken wordt omgedoopt tot een dossier GFT-bakken om op deze wijze voor 2.050 bakken een subsidie te krijgen van 826.000 fr. op een totale kostprijs van 6.600.000 fr. Op 14 juni houden we in samenwerking met VLACO op de site te Harelbeke onze eerste Open Compostdag en er komen ruim 500 bezoekers. Om klaar te staan voor de te verwachten aanvragen worden er bij Aralco alvast 4.000 compostvaten besteld. De vaste belofte van subsidiĂŤring ten bedrage van 826.000 fr. voor de aankoop van 2.050 GFT- of tuinafvalbakken is een welgekomen steun want deze dienstverlening groeit snel en telt dan reeds 1.377 klanten. Het bestek voor de technieken rond een nieuwe compostering wordt afgerond met een raming van 33.000.000 fr. en op de lopende groencompostering worden proeven gedaan met een geurbestrijding. Er wordt tijdens het keren van de compost gebruik gemaakt van verneveling van een product dat de slechte geur van het composteringsproces moet neutraliseren. Deze techniek zal ook worden uitgetest op de stortbunker in Harelbeke. Containerparken, afvaltransport De perscontainers op de containerparken bevatten teveel recycleerbare afvalstoffen, zodat strengere controle zich hier opdringt. Het afvalstoffenplan en het convenant voorzien om op elk containerpark een container te plaatsen voor de inzameling van herbruikbare goederen. Deze zijn dan bestemd voor het Kringloopcentrum. Deze vorm van inzamelen van bruikbare goederen zal slechts korte tijd in voege zijn omwille van het minder goede rendement wegens een eerder zwakke aanvoer die dan nog te maken krijgt met heel wat piraterij. Vzw Volterra, die op quasi alle West-Vlaamse containerparken ongebroken wijn- en champagneflessen inzamelde, voelt zich genoodzaakt om deze inzameling te stoppen vanwege de tegenwerking van Fost Plus die deze flessen hoe dan ook in de glascontainers wil. Hiermee komt er een spijtig einde aan een boeiend sociaal project ondersteund door de Provincie en de Gemeenten.

1999 De eerste strijd tegen het dioxinemonster hebben we verloren. We geven niet op en maken van de nood een deugd en investeren in een verregaande rookgaszuivering Bestuur De verlenging voor een nieuwe periode van dertig jaar voor de intercommunale komt alsmaar dichter bij, waardoor voor bestuur en directie een aantal gebeurtenissen, zoals de dioxineproblematiek in Harelbeke en de beroepsprocedures rond de vergunningen voor de site te Moen, wel zeer ongelegen komen. Een intercommunale verlengen op een moment dat haar belangrijkste activiteit onder druk staat door de strenge normgeving en milieureglementering, kan bij vennoten heel wat vragen doen rijzen. Aan de andere kant is het voor ditzelfde bestuur en diezelfde directie wel het geschikte ogenblik om aan te tonen dat ze ook deze situatie aankunnen en deze zelfs in een voordeel kunnen ombuigen. Alles wordt in gereedheid gebracht voor het houden van een Buitengewone Algemene Vergadering op 24 april. Voor goedkeuring van de verlenging voor een nieuwe periode van 30 jaar is een tweederde meerderheid nodig. Uit zijdelingse contacten blijkt dat de buitengewone agenda voor de verlenging van de intercommunale bij alle gemeenten positief zal worden beantwoord. Ter gelegenheid van de discussie over de statutenwijzigingen komt de verdeling van de kosten voor afvalverbranding weer aan bod. Na wat gepalaver wordt er gekozen voor een ongewijzigde kostenverdeling volgens inwonersaantallen (70%) en afvalhoeveelheden (30%). De Raad van Bestuur krijgt de bevoegdheid om jaarlijks de cijfers van de verdeelsleutel (op dat ogenblik 70/30) vast te leggen. Met de eigenaars van de panden op de Kortrijksesteenweg te Harelbeke met nummers 274 en 276 wordt onderhandeld omtrent aankoop op basis van een schattingsverslag van het ComitĂŠ tot Aankoop. Er worden initiatieven genomen voor het aankopen van een aanpalend perceel grond met een oppervlakte van 650 m2, eigendom van de familie Decraene-Vrygem in de Steenbakkersstraat 8 te Moen.

141


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Personeel, administratie Johan Bonnier, adjunct-algemeen-directeur en voorheen diensthoofd veiligheid, wordt preventieadviseur. We gaan over tot het aanleggen van een wervingsreserve voor containerparkwachter. Beleid Niettegenstaande West-Vlaanderen in het OVAM-plan werd ingetekend als een groenafvalregio, komen er toch plannen voor de realisatie van een GFT-installatie in onze provincie, met name bij IVVO voor de regio VeurneIeper. Daar dit agendapunt belangrijk is voor de intercommunales met eigen installaties, organiseert de provincie op 14 januari hierover een overlegvergadering bij IVRO Roeselare. De Vlar, een specifiek afvalbedrijf deels gesponsord met gelden van de overheid, wordt ingepalmd door Indaver. Eerder al liep er een bijzondere samenwerking tussen Vlar en IVVO Veurne-Ieper in het kader van een GFT-composteringsproject. Deze evolutie wordt door de andere West-Vlaamse afvalintercommunales met argusogen bekeken omdat men hen ook wel eens zou kunnen verplichten over te gaan tot inzamelen van GFT, wat zij alsnog niet willen doen. Diensten aan gemeenten-vennoten De gemeente Kuurne vraagt aan Imog om het dossier te trekken voor het inzamelen van restafval op hun grondgebied. Grof vuil ophalen aan huis op afroep, tegen betaling (350 fr. voor het eerste stuk en verder 150 fr. voor bijkomende stukken), heeft al ingang gevonden in Harelbeke, Zwevegem en Anzegem. Communicatie, sensibilisering, preventie We willen de communicatiebanden met het onderwijs nauwer aanhalen en de leerkrachten een handje toesteken. Onze eigen communicatiediensten ontwikkelen hiertoe een educatieve bundel voor de 5de en 6de klassen uit het basisonderwijs. Het gaat de slechte kant op met het residu in de PMDzakken. Dit zijn de onreinheden die niet in de PMD-zak horen. Dit residu varieert in de diverse gemeenten van 19 tot 30% terwijl Fost Plus tot hiertoe een maximum stelde

142

van 25% en vanaf 2000 zelfs nog maar 20%. Werk aan de winkel dus voor communicatie en meer controle: we zullen enkele acties houden waarbij verkeerd gevulde zakken niet meegenomen zullen worden; deze worden wel gestickerd met een boodschap die de foutieve vulling aangeeft. Het residu in de PMD-zakken moet kost wat kost zakken tot onder de 20%. We willen ons doel bereiken door nog meer te sensibiliseren en communiceren, en in sommige gevallen door foutief gevulde zakken niet mee op te halen. Overal rijzen gsm-masten uit de grond. KPN Orange doet een aanvraag om gebruik te mogen maken van de schoorsteen in Harelbeke om er zenders op te plaatsen. Na flink wat onderhandelen komen we een jaarlijks bedrag overeen van 180.000 fr., gekoppeld aan de index. Na Orange komt ook Proximus uit Brussel aankloppen voor het plaatsen van zenders op de schoorsteen in Harelbeke en er komt een deal met eveneens een vergoeding van 180.000 fr. per jaar. Ter gelegenheid van het zero-emissieverhaal willen we de communicatie met de burger nog meer belichten. Zowel vooraan op de Kortrijksesteenweg als achteraan met zicht naar het jaagpad langs de Leie zullen lichtkranten worden geplaatst waarop de actuele waarden van de rookgasmetingen zullen worden geafficheerd. Dit moet het bewijs leveren van openheid en optimale communicatie met de burgers. Na marktonderzoek zal de realisatie ervan worden uitgevoerd door BTI uit Baarle-Hertog tegen 2.494.000 fr. Het milieuconvenant 1997-1999 wordt hier en daar wat bijgestuurd en verlengd tot 31 december 2001. Naast de tuinafvalbakken met reeds 1.700 klanten en de thuiscompostering wordt er een project van wormenbakken op het getouw gezet. Deze systemen kunnen worden ingezet bij het composteren van kleine hoeveelheden organisch keukenafval. Bij een zesde sessie opleiding compostmeesters komen we aan 73 compostmeesters. De doelstelling van ĂŠĂŠn compostmeester per 21.500 inwoners komt dichterbij. Alle campagnes voor thuiscompostering samen hebben ons alvast geen windeieren gelegd want naast de verkoop van 11.872 compostvaten werden al 74 wormenbakken aan de man gebracht. Dit levert een bezettingsgraad op van 13,38%. Om de verkoop van de compostvaten een duwtje in de rug te geven, wordt beslist deze aan te bieden tegen 500 fr. per stuk met gratis levering, terwijl


van afval tot grondstof

men voor een wormenbak 2.000 fr. betaalt. Deze resultaten zijn mee gerealiseerd dankzij de vrijwilligerswerking van onze compostmeesters en daarom verwennen we hen met een studiereis naar Dilbeek en Interleuven (een Intercommunale in Vlaams-Brabant). Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie Milieubeleidsverklaring afvalverbranding Imog verbindt er zich toe steeds te werken in volstrekte overeenstemming met de van toepassing zijnde milieuwetten en vergunningsvoorwaarden. Imog zal haar bedrijvigheden verrichten op een wijze die de kwaliteit van het milieu beschermt en die rekening houdt met de gezondheid en de veiligheid van haar medewerkers, buren en de gehele bevolking. Via voortdurende optimalisatie van onze activiteiten en processen en het gebruik van de best beschikbare technologie wil Imog haar milieuprestaties continu verbeteren. Die doelstelling geldt als richtlijn voor de wijze waarop ze afvalstoffen verwerkt. Imog besteedt grote aandacht aan de voortdurende bewustmaking van haar medewerkers op het vlak van bedrijfsinterne milieuzorg, onder meer via het uitbouwen van een preventiebeleid en het optimaliseren van selectieve inzameling. Imog streeft eveneens naar een continue sensibilisering van de bevolking, van haar klanten, van haar aannemers en leveranciers. Imog streeft naar een open communicatie met iedereen en in het bijzonder met de omwonenden. Imog beschouwt milieuzorg als een integraal onderdeel van totale kwaliteitszorg. Bij de afvalverbranding zijn de resultaten van de analyses van dioxine-monsternemingen op 21, 22 en 23 januari onduidelijk en dubbelzinnig. De cijfers van analyses van gelijktijdige monsternemingen van het ene bureau zijn namelijk zeer goed en deze van het andere slecht. Hoewel beide organisaties erkend zijn en ervaring hebben, duidt dit toch wel op de hoge moeilijkheidsgraad van metingen omtrent dioxines. Na overleg met Aminal en de betrokken bureaus die hun procedures hebben gecontroleerd maar geen interne fouten hebben gevonden, wordt een nieuwe meetcampagne opgezet. De installatie mag blijven draaien. De nieuwe dioxinemetingen resulteren in

1999

ontmoedigende cijfers, nooit eerder waren de waarden zo hoog (2 tot 5 nanogram). Begrijpe wie kan! De installaties worden in overleg met Aminal stilgelegd vanaf 4 februari. Het is tegelijk hard en triestig, maar dit uitstellen kan de relatie met de overheid, onze besturen, ons personeel en de burgers alleen nog maar meer schaden. We hebben enorm veel gedaan en zullen nu ook alles in het werk stellen om de reeds eerder genomen beslissingen voor een installatie met zero-emissies zo snel mogelijk ten uitvoer te brengen. Maar nu staan ons enkele andere heikele problemen te wachten. Hoe moet het nu verder met het afval en ons personeel? Onze eigen mensen zullen we inzetten voor onderhoud, transport en overslag van het afval. Voor de afvoer van het afval wordt gezocht naar een spreidingsplan dat aan zowel financiële als praktische en ecologische eisen moet voldoen. Onmiddellijk blijkt al dat wij niet alles naar één locatie kunnen brengen, omdat er nergens voldoende capaciteit beschikbaar is voor de totaliteit van de aanvoer. Voor het dossier zero-emissies wordt er omwille van de tijdsdruk gekozen voor een onderhandelingsprocedure met brede consultatie van 18 gespecialiseerde aannemers. Deze aannemers wordt verzocht een offerte uit te brengen tegen 2 april. Uitvoeringstermijn, techniek en kostprijs zijn de belangrijkste gunningscriteria. Bij de verwijdering van het afvalaanbod van 42.000 ton wordt (omwille van de lage transportkosten en de vrijstelling van btw) eerst gemikt op verbranding bij de West-Vlaamse collega intercommunales die zo’n 21.000 ton voor hun rekening kunnen nemen. We trachten bij de prijzencommissie onze kostprijs voor afval van derden af te stemmen op het gegeven van de meerkosten wegens overslag en transport. Immers, nu wij zelf het ons aangeboden afval niet kunnen verbranden, worden we opgezadeld met meerkosten voor overslag, transport en verwerkingskosten bij andere installaties. Dit valt aanvankelijk niet in goede aarde, wat wij dan weer onbegrijpelijk vinden – we worden namelijk letterlijk verplicht om afval te verwijderen tegen een lagere vergoeding dan de werkelijke kostprijs. In allerijl wordt er in Harelbeke een overslagsysteem ontwikkeld waarbij afval vanuit de bunkers kan worden ingeladen in containers, kostprijs voor het initiatief 1.664.000 fr. Er wordt afval afgevoerd naar de afvalverbrandingsinstallaties van IVMO Menen, IVOO Oostende,

143


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

IVBO Brugge, IVRO Roeselare, IVAGO Gent, IVM Eeklo, en Miwa Sint Niklaas. Maar soms kan niet alles naar verbranding en we moeten ook rekening houden met de geurproblemen in de buurt van de site te Harelbeke, veroorzaakt door het afval in de bunkers bij een niet-werkende installatie. Daarom moet af en toe worden geopteerd voor afvoer naar de stortplaatsen te Moen en Stevan in Lendelede. Al snel worden er ramingen gemaakt betreffende de hoge meerkosten veroorzaakt door het ganse dioxineverhaal, de teller staat voorlopig op een meeruitgave voor dit jaar van 121.914.028 fr. Op een overleg van onze vennoten met de schepenen van Financiën op 26 maart wordt geopteerd om de meerkosten te verwerken via de begrotingen 2000 tot en met 2004 met geld dat Imog kan opnemen via een lening onder waarborg van de gemeenten. De offertes volgens een onderhandelingsprocedure voor de zero-emissie-installatie worden ten laatste tegen 2 april ingewacht. De prijzen zullen variëren tussen 278.540.828 en 360.894.600 fr. Alstom uit Vélizy in Frankrijk maakt, rekening houdend met de gunningscriteria, (onder meer timing, realisatie en prijs) de meest gunstige bieding en krijgt de opdracht toegewezen voor een bedrag van 298.260.000 fr. De aanvraag voor de milieuvergunning voor de installatie zero-emissie en de beheersing van de dioxines en de NOx verloopt vlot en de vergunning kan ons worden verleend op 1 juli. De bouwvergunning is er op 30 juni. We willen gebruik maken van de tijdelijke stilstand van de installatie voor uitvoeren van een optimalisatieproject dat wordt gegund aan CEI uit Brussel voor de prijs van 33.526.071 fr. Met WVEM wordt onderhandeld voor de levering van aardgas nodig bij de nieuwe rookgaszuivering. De milieuvergunning eist een depositieonderzoek op dioxines. Dit is een test om na te gaan hoeveel dioxines er op een bepaalde plaats via stofdeeltjes gedeponeerd worden over een bepaalde periode. De depositiemetingen zullen 80.000 fr. kosten en er zullen metingen worden uitgevoerd nog voor de installatie opnieuw in werking treedt. Op deze wijze moet kunnen worden nagegaan of er effectief een waarneembaar verschil is tussen de situatie installatie in stilstand en in werking. Bij Becker BM uit Winnenden wordt de apparatuur aangekocht voor de continue bemonstering van rookgassen

144

in het kader van dioxinemetingen voor een bedrag van 3.632.662 fr. De tweewekelijkse analyses van de monsters zullen 24.200 fr. kosten. Bij een klassieke dioxinebeheersing injecteert men actief kool dat de dioxines absorbeert. Verder in de installatie worden de met dioxines beladen actief-kooldeeltjes gevangen in een mouwfilter. Dit is de installatie die bij Imog is voorzien in het project Alstom. Nieuwe technieken zouden het mogelijk maken om dioxines af te breken in mouwfilters met katalytische mouwen. Gore, de producent van deze katalytische systemen, doet ons een voorstel om de mouwfilter uit te rusten met katalytische mouwen. Een goed idee, alleen betreft het hier wel een investering van ruim 30 miljoen fr. Alstom is bereid om zijn garanties aan te houden in geval van plaatsing van de katalytische mouwen en Gore biedt extra garanties tot 56 maanden op de mouwen en uitzonderlijke betalingsvoorwaarden door uitstel van betaling te geven van 28 maanden. We geloven in de werking, temeer omdat we door besparing op het verbruik van actief kool en de stortkosten een terugbetaling zien binnen de vier jaar. De deal wordt gesloten en de installatie zal als één der eerste in Vlaanderen worden uitgerust met katalytische mouwen, wat een bijkomende bescherming moet betekenen voor het milieu. Het West-Vlaams Economisch Studiebureau (WES) wordt belast met het vooronderzoek voor het behalen van de certificaten ISO 14001 en 9002 inzake afvalverbranding. SGS uit Antwerpen wordt aangesteld om Imog te begeleiden voor de opmaak van de dossiers, documenten en informatiebladen nodig voor het ISO-dossier, deze begeleiding kost 473.000 fr. Eén van de allereerste documenten hierbij is het opstellen van een milieubeleidsverklaring die door de Raad wordt goedgekeurd. Na lange jaren van verweer met een berg nota’s en verslagen zal de zaak ambtshalve maatregelen Imog vs. de TV MST uiteindelijk worden bepleit op 23 april. Onze tegenstrever krijgt het nu plots wel heel warm en oefent steeds meer druk uit voor een overleg gericht op een regeling in der minne. We overleggen van onze zijde met onze partner WVEM en onze raadsheer, Meester Liétaer. Gelukkig loopt niet alles slecht af, en ineens is er zicht op een akkoord met de TV MST voor het bereiken van een vergelijk met een betaling van de Tijdelijke Vereniging Mahy-SertTriga van 48.562.680 fr. Met deze som kan Imog akkoord gaan. De zaak heeft nu lang genoeg geduurd en soms is het


1999

van afval tot grondstof

| Een schematische voorstelling van de werking van de katalytische mouwenfilter (omzetting van furanen en dioxines naar CO2 H2O en HCL en de denoxinstallatie (omzetting van NOx naar N2 en H2O)

beter een zogezegd minder goed akkoord, wat we bij Imog wel als goed beschouwen, te hebben dan de resultaten van een goed proces waarvan we de vooruitgang en de uitkomst nog steeds moesten afwachten. Het is passend hier posthuum hulde te brengen aan André Vansande, raadgevend ingenieur (oud-directeur-generaal bij de vroegere Gentse Energie- en Gasbedrijven). Hij heeft ons tijdens onze lange discussietocht en lijdensweg rond dit project steeds met raad en daad en met zijn vele handgeschreven nota’s zowel praktisch, juridisch, technisch als psychologisch, volledig belangeloos bijgestaan. Sortering, PMD, papier en karton, kunststoffen, glas Fost Plus kreeg in december 1998 opnieuw een erkenning. Waar Fost Plus instaat voor de verpakkingen van goederen voor huishoudelijk gebruik, roept de industrie een organisatie in het leven voor verpakkingen van bedrijfsmatige oorsprong. Valipac wordt boven de doopvont gehouden en Imog doet het nodige om via administratieve

ondersteuning zijn particuliere klanten die selectief papier, karton en houtafval aanbieden, te laten genieten van de Valipac-voordelen onder de vorm van financiële tegemoetkomingen en het afleveren van attesten. Het commercialiseren van papier en karton uit de Imog-sortering in Harelbeke kreeg een ruime belangstelling met 5 inschrijvingen. De opdracht wordt tot 30 september 2001 gegund aan de meest gunstige bieding, Sonneville West uit Izegem. Al snel blijkt dat het opportuun is om de balenpers te ontdubbelen. Een project met een raming van 17.690.000 fr. wordt goedgekeurd. Door een brand in de sorteerinstallatie in Izegem wordt PMD uit de IVIO-regio gesorteerd bij Imog. Met de duo-ophaalwagen verzorgen we in eigen regie de inzameling van PMD en papier en karton evenals de ophaling van de tuinafvalbakken in Spiere-Helkijn. Naar aanleiding van de snelle groei van de groenafval-klanten is het nuttig te investeren in een tweede ophaalwagen. Er wordt gekozen voor een mono-ophaalwagen specifiek voor tuinafvalbakken.

145


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Stortplaats In de beroepsprocedure is er een uitspraak door de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling die ons per aangetekend schrijven van 3 maart wordt betekend. Het schrijven bevestigt de milieuvergunningen voor exploitatie van: • • •

Bestaande stortplaats cat. 1 tot 3 september 2003 Bestaande stortplaats cat. 2 tot 3 september 2008 Bestaande groencompostering tot 3 september 2003 • Uitbreiding lozen effluent tot 1 januari 2000 • Kleiwinning 3,4 ha tot 3 september 2008 • Op- en overslag van KGA tot 1 september 2011 • Sorteercentrum en verkleiningsinstallatie tot 1 september 2011 • Verwarmingsketel op hout tot 1 september 2011 • Nieuwe composteringswerf tot 1 september 2011 • Uitbreiden waterzuivering tot 1 september 2011 • Werkplaats en stalplaats voertuigen en aanhangwagens tot 1 september 2011 • Opslag van methanol, mazout en petroleum tot 1 september 2011 Geen vergunning voor : • Stortplaats cat. 2 in ontginning kleiput • Sorteren in open lucht op stortfront Voor de site te Moen worden er in het kader van de verkregen vergunningen een aantal projecten op het getouw gezet: saneringswerken en werken waterdichtheid van de bodem en wanden, afwerken bestaande stortplaats, kleiontginning, bemaling en drainering. Het bodemdecreet stelt ons verder op de proef met verplichtingen tot een Beschrijvend bodemonderzoek voor Moen, kostprijs 344.850 fr. en een oriënterend onderzoek voor Harelbeke, kostprijs 146.190 fr. Beide opdrachten worden uitgevoerd door het studiebureau Ecorem. De studie voor de saneringswerken (ondergrondse waterdichte wand) voor de site te Moen worden gegund aan Ecorem voor 2.498.000 fr. Er zijn vijf offertes voor het saneren en inrichten van een stortplaats in de kleiput en er wordt gegund aan Ecorem voor een bedrag van 1.224.000 fr. De projecten voor kleiontginning, stortplaats en sanering worden opgenomen in één financieel

146

haalbaarheidsplan dat onder begeleiding van Imog wordt opgesteld door Ecorem. Sortering, grof vuil, houtafval, kunststoffen Voor de selectieve inzameling van houtafval verwachten we na de 2.085.992 kg in het aanvangsjaar 1998 dit jaar ruim 5 miljoen kilogram. Er wordt definitief beslist dat houtafval een eigen Imog-activiteit wordt waarbij we proberen meer en beter houtafval selectief in te zamelen om het via de eigen houtafvalverwerking in Moen te behandelen. Onbewust zetten we hier een eerste stap van recyclage over hergebruik naar hernieuwbare energie die over enkele jaren het belangrijkste item zal zijn bij de productie van elektrische energie. Compostering OVAM keurt de technische dossiers goed met een pak subsidies, 24.233.000 fr. voor sortering en 15.522.000 fr. voor de groencompostering op een totaal investeringsbedrag van ca. 110.000.000 fr. De aanneming voor de bouwwerken gebouwen, wegenis, administratief gebouw, sortering, compostering te Moen, werd eerder al gegund aan Decoene Construct uit Kortrijk. Wegens het uitblijven van vergunningen kon de eigenlijke bestelling met bevel tot aanvang der werken alsnog niet worden gegeven. Nu alle termijnen omtrent beroepsprocedures voor de verleende vergunningen verlopen zijn wordt de aannemer Decoene Construct verzocht zijn offerte, waarvan de geldigheidstermijn is verlopen, aan te houden. Na deze periode heeft hij inmiddels recht op een verhoging van zijn prijzen van 5% bovenop de indexformule. De aannemer gaat akkoord en hiermede kan het project bouwkunde nu definitief in opdracht worden gegeven. De nieuwe composteerinstallatie zal bijkomend worden uitgerust met een geurbestrijding, raming 3.240.985 fr. Bij de offerteaanvraag voor de technische uitrustingen in Moen is Geldof uit Harelbeke de meest gunstige van drie bieders met een bedrag van 117.276.443 fr. en voor de groencompostering is dat CEI Brussel met een bedrag van 65.242.128 fr. Beide projecten zullen aldus worden gegund. De aanvang van beide projecten is gesteld vanaf november eerstkomend.


1999-2000

van afval tot grondstof

Containerparken, afvaltransport Een prijsvraag voor het afnemen van schroot van de containerparken kan na een tweede consultatieronde met vier conforme offertes aan de gemeenten worden voorgelegd. In de gemeenten Avelgem, Deerlijk, Kuurne, en SpiereHelkijn zal de ophaling gebeuren door Casier uit Deerlijk tegen een vergoeding van 920 fr. per ton, en bij Imog te Moen en Harelbeke tegen 1.020 fr. per ton. Vantuyne uit Kruishouten zal de diensten uitvoeren in Waregem en Kruishoutem tegen een vergoeding van 976 fr. per ton. Loodbatterijen (zoals startbatterijen van voertuigen) vallen vanaf 1 juli 1998 onder de terugnameplicht. Casier uit Deerlijk zal kosteloos instaan voor de verwijdering van batterijen ingezameld op de containerparken. Sinds de oprichting van de containerparken heeft zowat elke gemeente een eigen sleutelarsenaal opgebouwd voor de toegangspoorten van de parken. Niemand weet nog precies wie binnen (of buiten) de eigen gemeentediensten welke sleutel heeft terwijl onze chauffeurs ook op andere dan de openingsuren op onze terreinen moeten kunnen voor het wisselen van de containers. Deze situatie wordt best op punt gesteld en Imog doet een voorstel om één sleutelplan te ontwikkelen voor alle containerparken. Op deze wijze worden enkele illegale circuits uit de weg geruimd en kan Imog werken met een loper dienstig voor alle containerparken. Door de dioxineproblematiek mogen frituurvetten en -oliën niet meer ingezet worden voor recyclage in dierenvoeders. Onze afnemer Eurofat meldt ons dat ze hierdoor de afname dienen te stoppen. Al snel krijgen we hiervoor nieuwe aanbiedingen: Codeb uit Moeskroen vraagt 15 fr. per kilogram voor de verwijdering maar we kunnen gunnen aan SAF uit Maldegem voor de prijs van 9 fr. per kilogram. Motorolie op de containerparken kan vanaf heden afgenomen worden door Recycoil uit Wielsbeke tegen 2,5 fr. per liter. Voor afgedankte elektrische apparaten is er vanaf 1 juli een terugnameplicht van kracht. Er worden onderhandelingen gevoerd omtrent de inzameling via een organisme. De discussie en het overleg met Recupel omtrent de inzameling van AEEA is begonnen. Bij Imog zijn we vast van plan om ook hierrond een volwaardige activiteit te ontwikkelen.

2000 De afvalverbranding is opnieuw in werking alle emissies blijven ruim onder de norm. De kleiontginning wordt opgestart Bestuur Op de Buitengewone Algemene Vergadering is de verlenging van onze intercommunale voor een periode van dertig jaar het belangrijkste punt op de agenda. Alles verloopt naar wens en de voorstellen worden er unaniem goedgekeurd. We kunnen eindelijk voortwerken! Op 13 juli 1999 keurde de Vlaamse Regering het nieuw decreet goed op de intergemeentelijke samenwerking of de intercommunales. Dit heeft voor quasi alle intercommunales, dus ook voor Imog, nogal wat consequenties. Omtrent heel wat punten in het decreet is er onenigheid. Samen met VVSG en Interafval wordt er overleg gepleegd met de toezichthoudende overheid om één en ander uit te klaren. Voor Imog moeten er alvast heel wat statutenwijzigingen besproken worden op een specifieke Buitengewone Algemene Vergadering. De uitstap op 13 en 14 mei met het bestuur gaat richting Bretagne. De leden van de technische commissie, Fernand Vanwallegem en Bert Vanbelle, die met de andere leden aan de wieg stonden van Imog en zich al die jaren met raad en daad ter beschikking hebben gesteld van de Intercommunale, zijn inmiddels op rust gegaan. Het is meer dan passend hen hier te danken voor alles wat ze zowel voor het bestuur als voor de directie en voor het personeel hebben betekend. Dank zij hun inspiratie en medewerking kon Imog tot op vandaag worden uitgebouwd als een voorbeeld inzake afvalverwerking in Vlaanderen. Personeel, administratie Op 10 april komt Lieven Depoorter in dienst als verantwoordelijke ICT. Patrick Verhelst wordt milieucoördinator en verantwoordelijke milieuzorg; daarnaast krijgt hij de verantwoordelijkheid voor het ISO-verhaal voor de afvalverbranding en de compostering. Jo Duyvejonck uit Waregem wordt aangesteld tot hoofdverantwoordelijke van de technische diensten te Moen. Peter Struyve

147


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

neemt de plaats in van de voltijds magazijnier die ontslag nam. De informatisering heeft een serieuze vlucht genomen en het einde hiervan is nog lang niet in zicht. We starten de procedure op voor het aanwerven van een informaticus. Met de grondige uitbreidingen van de activiteiten te Moen was er nood aan enige aanpassingen in het betreffende organigram; de functies van algemeen verantwoordelijke en technisch verantwoordelijke industrieel ingenieur worden in het leven geroepen. Ons personeelsbestand is de laatste tijd sterk aangegroeid en de wijzigingen in allerlei regelgevingen zijn legio. We gaan op zoek naar passende software voor het aanpakken van al deze problemen en vinden bij Easytime uit Meulebeke een informaticapakket dat ons vooruit helpt en toekomstperspectieven kan bieden, de kostprijs van het basispakket bedraagt 335.900 fr. We verwachten dat we onze vennoten straks een goede dienst kunnen bewijzen door hen een aanbod te doen met opgeleide containerparkwachters en we gaan over tot de aanwerving van twee personen die we klaar houden voor invulling van deze job. Als eerste in de rij zien we de gemeente Anzegem aankloppen voor assistentie bij het toezicht op één van hun containerparken. Na heel wat overleg kan een nieuw organigram worden voorgelegd en goedgekeurd.

Directie: • Algemeen directeur • Adjunct-algemeen-directeur • Directeur Administratie en Financiën • Directeur Marketing, Communicatie en Commercialisering Kader • Hoofdverantwoordelijke Moen • Hoofdverantwoordelijke exploitatie • Technisch adviseur • Preventieadviseur • Informaticabeheerder Uitvoerend niveau 1, technisch kader • Operator A1 • Operatoren • Chef technisch onderhoud • Verantwoordelijke containerpark • Magazijnier • Verantwoordelijken input en output sortering Uitvoerend personeel niveau 1, administratief kader • Boekhouder verantwoordelijke personeel • Directiesecretaresse, verantwoordelijke Administratie, assistent communicatie • Verantwoordelijke technische administratie Uitvoerend personeel • Chef algemeen onderhoud • Kraanman, chauffeur, hulpmagazijnier, mechanicus • Hulpverantwoordelijke onderhoud • Hulpverantwoordelijke algemeen onderhoud • Hulpverantwoordelijke containerparken Uitvoerend personeel niveau 2, administratief kader • Telefonist, intern commercieel medewerker Uitvoerend personeel niveau 3, technisch kader • Sorteerder, sorteerster • Losse arbeider

148


2000

van afval tot grondstof

Diensten aan gemeenten-vennoten Voor de inzameling van het restafval in Kuurne maakt Trans Vanheede uit Geluwe de meest gunstige van de vijf ingediende offertes met een kostprijs van 750 fr. per bediende woning en per jaar. De gemeente Kruishoutem vraagt ons het dossier voor de inzameling van het huisvuil te heropenen omdat de termijn verlopen is. Communicatie, sensibilisering, preventie Dit jaar zal Imog opnieuw deelnemen aan de Vlaamse Openbedrijvendag op 1 oktober met de sites Harelbeke en Moen. Dit evenement zal gekoppeld worden aan de officiĂŤle indienststelling van de nieuwe installaties in Moen op 29 september aanstaande. Bij deze gelegenheid zullen de installaties aan het publiek worden voorgesteld. Naast de Gemeente Schoten en het OCMW van Laarne heeft onze intercommunale zich geĂŤngageerd voor deelneming aan een Presti-project interne milieuzorg dat samen met OVAM en Bond Beter Leefmilieu wordt georganiseerd. De gsm-operatoren Proximus, Orange en Mobistar doen een gemeenschappelijke aanvraag voor het plaatsen van een zendmast op de Imogsite in Moen. De tijd is meer dan rijp om voor de zoveelste keer onze eigen mensen en het personeel van de gemeenten betrokken bij de afvalproblematiek wat meer wegwijs te maken in de vele en snelle wijzigingen in het afvallandschap. Onze eigen diensten ontwikkelen een cursus met diverse sessies die handelen over: het milieukader, afvalvoorkoming, afvalstoffen, sorteren en recycleren, praktijksessies over verwerking. We sluiten een overeenkomst met de Provincie in een project Bevordering van selectieve inzameling op evenementen in 2000 en krijgen een subsidie van 150.000 fr. Alvorens de verbrandingsinstallatie straks in februari opnieuw wordt opgestart, zal er wat extra communicatie worden voorbereid. Er komt een bewonersbrief voor de inwoners van Kuurne en Harelbeke. Onze vennoten en hun milieuraden worden uitvoerig ingelicht en op vrijdag 4 februari houden we een persconferentie en een informatiemiddag voor onze buren en alle belangstellenden. Daarnaast blijft er een open communicatie over de werking en de emissiewaarden via de lichtkranten.

Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie De Raad van State verwerpt het beroep tegen de milieuvergunning voor Imog Harelbeke en we kunnen nog maar eens een discussiedossier afsluiten, in afwachting van het volgende. De prijzendienst geeft zijn akkoord over de nieuwe tarieven van 4.112 tot 5.971 fr. voor het verbranden van bedrijfsafval dat vanaf 1 januari zal worden toegepast. De heffingen voor storten worden verhoogd tot 2.215 fr. per ton en voor verbranden wordt het respectievelijk 244 fr. voor huisvuil en 322 fr. voor bedrijfsafval. De twee oudste hydraulische afvalgrijpers voor de afvalbunkers in Harelbeke zijn aan vervanging toe via een gespreide levering over twee jaar. De raming bedraagt 2.783.000 fr. per stuk. De werken door Alstom betreffende het project voor het beheersen van dioxines en NOx vorderen volgens de planning en verlopen naar wens. De heropstart is voorzien voor 8 februari. Op 13 januari wordt er met Aminal overleg gepland over de opvolgingsprocedures tijdens de opstart. De diensten van de Aminal-inspectie reageren gunstig op een overleg omtrent de geplande opstartprocedures. Het labo SGS uit Antwerpen zal de dioxinemetingen uitvoeren: kostprijs 80.465 fr. per monsterneming en analyse. Hetzelfde labo zal nog in januari depositiemetingen uitvoeren op dioxines terwijl de afvalverbranding nog buiten dienst is en dit wordt nadien herhaald bij een installatie in werking. Op deze wijze kan worden vastgesteld of er aanwijsbare negatieve tekenen zijn die kunnen worden toegeschreven aan de afvalverbranding. Met de opstart van de afvalverbranding kan de afvoer van afval voor verwijdering via externe installaties worden gestopt. We zijn overtuigd van de goede werking van de installatie maar zijn toch altijd ongerust in de periode voordat we de resultaten van de rookgasemissies binnenkrijgen. Telkens weer kunnen we worden gerustgesteld met waarden (in nanogram TEQ: 0,003, 0,005, 0,001, ‌) die soms de detectielimieten overschrijden. De resultaten van de depositiemetingen over de periode januari-februari met de installatie in stilstand geven 6,8 picogram TEQ/m2/dag. In 1999 was dit 7,8 en 5,3 picogram TEQ/m2/dag. De depositiemetingen met de afvalverbranding in werking gaven

149


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

6 picogram TEQ/m2/dag. Wanneer deze cijfers worden vergeleken met de resultaten uit het verleden, bij installatie in rust, zien we dat er geen relatie kan worden aangetoond met de uitstoot uit de schoorsteen van de afvalverbranding. De lichtkranten zijn in dienst. Ze geven de meest recente waarden aan van de dioxinemetingen en de waarden van de continue metingen voor de meest relevante emissieparameters van de rookgassen in de schouw. De resultaten van de dioxinemetingen blijven gunstig en schommelen rond de 0,0055 nanogram. Gezien de opeenvolgende gunstige resultaten van de dioxinemetingen vragen we bij Aminal ontheffing van het opgelegde en bijzonder dure meetprogramma, waarop we een gunstig antwoord krijgen. Bij het opstarten van de afvalverbranding in februari werd er nog gewerkt met sorbaliet (actief kool). De tijd is aangebroken om de katalytische werking van de Goremouwen uit te testen. Nadat we Aminal hebben ingelicht over dit initiatief, stoppen we vanaf heden de sorbalietinjectie en laten we dioxinebeheersing volledig over aan de katalytische mouwen. Deze investering heeft zijn doel bereikt want zelfs zonder het gebruik van sorbaliet (actief kool) kunnen we zeer lage dioxinewaarden noteren van rond de 0,006 ng TEQ (ruim onder de maximale norm van 0,1 ng TEQ). Aminal vraagt nu overal erkenning en keuring van de meetapparatuur die instaat voor de continue emissiemetingen. Sortering, PMD, papier en karton, kunststoffen, glas De sortering van PMD van de IVIO Izegem zal blijven doorgaan tot het jaareinde. Stortplaats Voor het project kleiontginning-stortplaats-sanering wordt een technische werkgroep ge誰nstalleerd met vertegenwoordigers van het bestuur, de technische commissie en de directie. De kleiontginning kan worden toegewezen aan de meest gunstige aanbieder, de Tijdelijke Vereniging Demets Demeuter uit Moorslede. Maar er wacht ons een klacht van Aclagro die zich niet neerlegt bij deze beslissing en annulatie en schorsing vraagt bij de Raad van State. Het project van de ondergrondse waterdichte wand

150

rond de sites stortplaats en kleiontginning wordt goedgekeurd met een raming van 67.518.000 fr. Doel van deze realisatie is het totaal ondergronds isoleren van de vroegere en huidige stortplaatsactiviteiten van de omgeving. Dit moet een volledig antwoord zijn voor de eisen van OVAM inzake het Bodemdecreet waarbij sanering wordt gevraagd van de oude stortplaats (activiteiten in opdracht van de vroegere eigenaars). De wand zal ook de nieuwe exploitaties stortplaats en kleiwinning omsluiten wat dan weer een garantie moet zijn bij lopende en toekomstige milieuvergunningen. Voor het project realiseren van een waterdichte wand komen er 7 biedingen en Proffund, een tijdelijke vereniging van de bedrijven BESIX, Structon en Van Laere maken de meest gunstige bieding tegen een kostprijs van 71.276.000 fr. In Moen levert Transbalans een nieuwe bovenliggende weegbrug, kostprijs 1.441.000 fr. We zijn een helpende hand bij het aanvaarden, op onze stortplaats, van saneringsgronden afkomstig van een werf te Deerlijk met Leiedal als opdrachtgever en Aclagro


2000

van afval tot grondstof

| Brievenbus site Moen, gebouwd met bakstenen gebakken met klei uit de eigen kleiontginning van de site te Moen <| Gouverneur Paul Breyne tijdens zijn toespraak bij de officiĂŤle opening van het sorteercentrum in Moen

uit Zomergem als aannemer. Er is discussie omtrent de administratieve afhandeling van het dossier Verlaagde heffingen en er komen navorderingen ten laste van Imog. Deze zaak zal lang aanslepen via diverse overlegsessies en rechtszaken tussen OVAM, Aclagro en Imog. Na het verwerpen van het annulatie- en schorsingsverzoek door de Raad van State houdt Aclagro zijn vordering aan (medio 2009 is de discussie nog steeds niet afgerond). Sortering, grof vuil, houtafval, kunststoffen Op de officiĂŤle indienststelling van de nieuwe installaties te Moen op 29 september worden we vereerd met de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Vlaams minister van Landbouw en Leefmilieu en de gouverneur van West-Vlaanderen Breyne, samen met vele genodigden. De Open Bedrijvendagen op 30 en 31 oktober lokken ruim 4.000 bezoekers naar Harelbeke en ruim 2.000 naar onze exploitaties in Moen, en als goed doel gaat de opbrengst van de catering naar de vzw Feniks.

Compostering We plaatsen een bijkomende bestelling van tuinafvalbakken: 630 stuks van 180 liter en 420 stuks van 280 liter bij Plastic Omnium uit Aalst voor een totaal bedrag van 2.151.000 fr. De groencompostering in Moen veroorzaakt nogal wat geurproblemen. De ondervoorzitter, Germain Van de Populiere, schepen van Zwevegem (met Moen als deelgemeente), pleit voor inzet van alle middelen om deze problematiek aan te pakken maar looft Imog voor de reeds gedane inspanningen en hoopt dat men deze voort zal zetten teneinde de bevolking van Moen niet op te zadelen met de afvalproblematiek van alle gemeentenvennoten. De geurproblemen in Moen houden aan. Er komt overleg met het gemeentebestuur en de omwonenden en we zijn vast van plan om alle middelen aan te wenden om de overlast weg te werken. De vergunning legt ons een geurstudie op en we gaan

151


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

op zoek naar erkende deskundigen die ons hier kunnen bijstaan. We zetten bijkomende middelen in en maken inmiddels gebruik van een mobiele geurbestrijding die kan worden ingezet windafwaarts van de compostdampen bij het keren en opzetten van composthopen. Langs de nieuwe groencompostering, kant kanaal, worden hoge keermuren gebouwd die moeten dienen om de geur af te houden. We noteren reeds 152 compostmeesters, dit is één compostmeester per 1.500 inwoners, wat een succes mag worden genoemd. Daarnaast laten ook de tuinafvalbakken zich niet onbetuigd met zo’n 3.100 klanten. En klanten van tuinafvalbakken kunnen op momenten dat hun tuinafvalbak tijdelijk te klein is om al het groenafval weg te krijgen, het overtollig tuinafval ook aanbieden in composteerbare zakken die men kan kopen tegen 700 fr. per tien zakken. Containerparken, afvaltransport De Milieubeleidsovereenkomst tussen de Vlaamse regering en de sector die zich bezig houdt met verkoop en distributie van diverse elektrische huishoudelijke toestellen, wordt afgerond. Van enige betrokkenheid met de afvalverwerkers is er vooralsnog weinig of geen sprake. Ons wachten nog moeilijke besprekingen en onderhandelingen met een sector die vast van plan is de burger op te zadelen met een milieutaks, de zogenaamde Recupelbijdrage, maar slechts minimaal bereid is om deze inkomsten te gebruiken voor de inzameling op de containerparken. De discussies rond bruin- en witgoed, dit zijn afgedankte elektrische apparaten zoals onder meer kleine en grote huishoudtoestellen, koelkasten en diepvriezers, televisies, computers en allerlei beeldschermmateriaal, krijgen alsmaar meer obscure vormen. Het dossier is duidelijk beter voorbereid en geënsceneerd door de sector dan door de overheid. Zowat alles betreffende de kostenvergoedingen en de inzameling moet nog worden uitgeklaard. Wat wel vaststaat, is dat de burger nu steevast betaalt en dat de sector er flink aan verdient omdat de centen naar hun organisatie gaan. Het hele gebeuren rond de dioxinecrisis heeft alle sectoren die te maken hebben met landbouwproducten of landbouw in het algemeen, in een sfeer gebracht van controle en kwaliteitsbewaking. Compost moet willens nillens dezelfde weg opgaan, zo niet zal die worden

152

weggedrukt door allerlei concurrerende producten zoals mestderivaten uit de landbouw. Onder impuls van VLACO worden alle leden composteerbedrijven deskundig begeleid en gestimuleerd in de richting van ISO 14001 en ISO 9001 voor bewaking van de kwaliteit van de exploitatie en de eindproducten. De kleine hakselaars van het bouwjaar 1986 worden buitengebruik gesteld en afgeleverd bij Feniks voor hun educatief project. Bij de vzw Feniks in Avelgem werken ze met steun van de Provincie aan het opzetten van een educatieve boerderij. Imog wil hier samen met VLACO zijn eigen steentje bijdragen inzake composteren en het gebruik van compost. Het afvalbeleid wijzigt zienderogen en gaat steeds meer in de richting van hergebruik van grondstoffen. Dit heeft een impact op het beheer van de containerparken want hier is het moment aangebroken om te werken aan het herdefiniëren van de verschillende stromen, het bijplaatsen van containers, selectief inzamelen van diverse deelstromen, en het scherper stellen van de selectiviteit. Alleen door aan de bron te sorteren, kan naderhand kwaliteit worden gegarandeerd. Kwaliteit is het belangrijkste thema bij elk recyclageproces omdat dit het recyclageproduct helpt bij zijn concurrentiestrijd met de op de markt voorhanden zijnde nieuw-geproduceerde producten. Het is tijd om de beschikbare capaciteit van al onze exploitaties te inventariseren en te commercialiseren, ten behoeve van optimaal gebruik en economische valorisatie.

2001 De groencompostering baart ons kopzorgen want er is geurhinder. Imog krijgt een eigen website Bestuur Na de Algemene Vergadering kiest de nieuwe Raad, voor de komende zes jaar, zijn voorzitter en ondervoorzitters. Roger Terryn is reeds jarenlang voorzitter en wordt opnieuw unaniem verkozen. Hilde Demedts wordt verkozen tot eerste ondervoorzitter en Germain Van de Populiere


2000-2001

van afval tot grondstof

tot tweede ondervoorzitter. Etienne De Bel blijft de functie van secretaris waarnemen. Enkele bestuurders doen hun intrede in het nieuwe bestuur. Misschien is dit het moment om bepaalde zaken anders aan te pakken en andere technieken aan te wenden om zowel de kosten als afval te reduceren. Al snel wordt de idee van GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en GFT-bakken opnieuw uit de kast gehaald en er wordt besloten een nieuwe studie op te zetten over DIFTARsystemen binnen Imog voor het inzamelen van huisvuil en andere fracties waaronder GFT. Binnen de eigen diensten hebben we hier eerder al diverse studies en nota’s aan gewijd en deden we de idee van GFT binnen Imog steeds van de hand. Om één en ander opnieuw uit te zoeken, moeten we het nog maar eens laten uitvoeren door een onpartijdig extern bureau. Belconsulting krijgt de opdracht om het GFT-verhaal te toetsen en om na te gaan welke systemen binnen de Imog-context kunnen leiden tot minder restafval en minder kosten. Personeel, administratie Het bestuur keurt het nieuwe personeelsstatuut en organigram goed met toepassing vanaf 1 maart. Dit wordt voorgelegd aan de vakbonden die akkoord gaan, met uitzondering van het CCOD die om principiële redenen uitpakt met een protocol van niet akkoord. Maar het belangrijkste is dat ons personeel tevreden is. Het boekhoudkundig pakket is verouderd en zal binnenkort op een aantal punten softwarematig niet meer worden ondersteund. Meer nog, vanaf volgend jaar betalen we in EUR in plaats van fr., een bijzondere uitdaging voor het personeel van de administratie en de boekhouding dat zich perfect wil voorbereiden op deze omschakeling. Na analyse van de behoeften en een grondig marktonderzoek wordt er nieuwe software aangekocht bij het bedrijf Edan uit Gent voor een bedrag van 7.289.000 fr. Op 8 juli is er een personeelsfeest met barbecue op de site te Moen. Met enkele aanwervingprocedures in het verschiet zullen we van de gelegenheid gebruik maken om ter gelegenheid van de Openbedrijvendag een jobhappening te organiseren. Daar komen ruim vierhonderd geïnteresseerden op af, wat ons 150 sollicitaties oplevert, gespreid over diverse functies voor Harelbeke en Moen.

Beleid De panden op de Kortrijksesteenweg met nummers 278 tot en met 286 worden afgebroken door Lavaert uit Menen, kostprijs 877.250 fr. De aankoop van een eigendom op de Kortrijksesteenweg met huisnummer 276 kan worden afgesloten tegen een kostprijs van 6 miljoen fr. OVAM voert een beleid waarbij het restafvalcijfer moet dalen onder het magische cijfer van 150 kg per inwoner en per jaar. Op dit ogenblik variëren de restafvalcijfers bij onze vennoten van 154 tot 284 kg. Sommigen zijn dus nog een behoorlijk stuk verwijderd van de 150 kg die men tegen 2010 moet bereiken. Initiatieven zijn dus absoluut aan de orde. Uit wat studiewerk blijkt dat de invoering van DIFTAR en het afzonderlijk inzamelen van het bedrijfsafval op de containerparken een must zal zijn. Dit zal investeringen vragen en geld kosten maar achteraf wordt het een zegen en een perfecte vorm van dienstverlening. Op allerlei overlegvergaderingen horen we spreken over Eco-boni en Ecotaksen. De taksen zullen worden gelegd op niet-herbruikbare verpakkingen zoals petflessen en blikjes en de boni zouden worden gegeven voor de ecologische initiatieven. Het zal in elk geval de consument zijn die hier financieel voor opdraait. De taksen zijn er gekomen en van de boni hebben we nog maar weinig vernomen. Het heeft in elk geval geld in het laadje gebracht van de staatskas. Niet onterecht vrezen we dat dit eerder zal uitmonden in een nieuwe vorm van belastingen dan in het geven van bonificaties. Door de Vlaamse Regering wordt er een nieuw subsidiëringsbesluit goedgekeurd. De steun voor diverse installaties zoals sorteringen zal worden afgeschaft en voor andere wordt de steun sterk gereduceerd. Bij Imog kan men van geluk spreken omdat heel wat investeringen in nieuwe activiteiten al vroeger uitgevoerd werden of gepland waren. VVSG doet extra inspanningen om de vele nieuwe raadsleden en bestuurders via informatieavonden wegwijs te maken in het sterk geëvolueerde en complexe afvalbeleid in Vlaanderen. Op 8 november zijn we met Imog aan de beurt. Hierbij wordt vooral de samenwerking belicht tussen gemeenten en intercommunales en het milieuconvenant 2002. Op 20 augustus organiseren we een overleg met

153


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

vertegenwoordigers van de Boerenbond over de recyclage van landbouwplastics. We wijzen hen op de gemeenschappelijke belangen van gemeenten en de Boerenbond om zich van dit afval via een gemeentelijk initiatief te kunnen ontdoen. Interafval brengt met zijn Jaarbericht 2000 een eerste overzicht van de dossiers en de activiteiten waarin het gedurende het voorbije jaar actief was. Op hoog beleidsniveau haalt men een oude kat uit de kast: de discussie over de bevoegdheden en de taakverdelingen tussen gemeenten, provincies en Vlaanderen. Een discussie om duimen en vingers bij af te likken en zeker als men dit toetst aan de vraag wie nu wat moet doen in het afvalbeleid. Het wordt al snel duidelijk dat sommige partijen het wel voor het zeggen willen hebben maar daar geen geld tegenover willen plaatsen. Dat geld zou dan dus maar opnieuw van de gemeenten moeten komen. Het gevolg hiervan is dat alles gewoon bij het oude blijft, zeker wat betreft afval afkomstig van de gezinnen. Diensten aan gemeenten-vennoten De gemeente Wielsbeke geeft Imog de opdracht voor het organiseren van een offerteaanvraag voor het inzamelen van restafval in de gemeente Ooigem. Callens uit Wielsbeke maakt de beste van twee aanbiedingen voor de huisvuilophaling in Kruishoutem met een kostprijs van 859 fr. per bedieningspunt per jaar. Communicatie, sensibilisering, preventie, opleiding Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn er heel wat nieuwe mandatarissen aangesteld, daarom plannen we een overlegmoment met de nieuwe Colleges van onze gemeentenvennoten. We maken van deze gelegenheid gebruik om na het overleg een bezoek te brengen aan onze exploitaties. Onze dienst communicatie ontwikkelt een Witboek compostering en compostmeesterwerking. De compostmeesters ontpoppen zich tot ambassadeurs in afvalvoorkoming. Door hun aanwezigheid vormen ze een onmisbare peiler bij het verzorgen van de lokale ondersteuning voor thuiscompostering, recyclage en vermijden van afval. Dit jaar wordt de Openbedrijvendag ondersteund door Fost Plus en OVAM. De actie staat in het teken van Afval in de kijker. We kunnen met Imog niet ontbreken op het

154

appel en bevestigen onze deelname. Met zo’n 3.500 bezoekers te Harelbeke en zo’n 1.800 te Moen kunnen we tevreden zijn over dit initiatief. Nieuwe medewerkers zullen beter worden geïntroduceerd in het Imog-gebeuren met een Onthaalbrochure voor personeel, een werkstuk opgesteld door onze dienst communicatie. Het is het jaar van de websites. Elk bedrijf dat zichzelf respecteert, heeft een website. Ook onze organisatie kan hierin niet achterblijven en er wordt een project uitbesteed. De kostprijs voor het aanmaken van een eerste Imog-website bedraagt 375.000 fr. Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie We krijgen steeds weer goede meetresultaten betreffende de rookgasemissies en kunnen stilaan iets geruster zijn, hoewel continue attentie en aandacht essentieel blijven. Er wordt een beperkte revisie uitgevoerd op de rotor van de turbine van de energierecuperatie. Femont uit Willebroek maakt de meest voordelige offerte voor de levering van twee afvalgrijpers. De VMZ publiceert het rapport van depositiemetingen (einde 2000) van dioxines. De regio Harelbeke scoort zeer behoorlijk en er is geen teken van mogelijke invloed van de afvalverbranding te bespeuren. In een nieuwe regelgeving worden er beperkingen opgelegd aangaande de emissies van koolstofmonoxide bij afvalverbranding en de eisen inzake meetapparatuur worden ook strenger. We zien de bui hangen en doen onmiddellijk het nodige om ons bestaande meetsysteem te ontdubbelen met een up-to-date FTIR-systeem. Met de recuperatie op de afvalverbranding kan het ook nog altijd beter. In de markt zijn er nieuwe systemen ontwikkeld voor het reinigen van de stoomketel terwijl de installatie in werking blijft. Dit maakt dat er gedurende langere periodes gewerkt kan worden alvorens er moet worden stilgelegd voor een grondige reiniging, en dit heeft een hogere energieproductie tot gevolg. We starten een project op. De vanwege Vlarem II verplichte driejaarlijkse decretale milieuaudit wordt gegund aan Lloyds uit Antwerpen, kostprijs 70.010 fr.


2001

van afval tot grondstof

Sortering, PMD, papier en karton, kunststoffen, glas OVAM keurt de eindafrekening voor de bouwkunde van het sorteercentrum en de bunkeruitbreiding te Harelbeke goed met een totaal van 206.714.446 fr., waarvan 49.137.000 fr. subsidies, samen met de eindafrekening van de technische uitrustingen met een totaalbedrag van 103.064.694 fr., waarvan 30.919.000 fr. subsidies. Er breekt een nieuwe periode aan voor de inzameling van PMD en papier en karton. Het dossier wordt aangemaakt voor het houden van een offerteaanvraag voor de inzameling, met voor elke gemeente een afzonderlijk lot. Dit levert ons zes offertes op. Watco uit Hulsdonk zal de gemeenten Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne en Zwevegem bedienen. Anzegem, Kruishoutem en Wielsbeke worden gegund aan Callens uit Wielsbeke en Jacobs uit Staden mag ophalen in Waregem. SpiereHelkijn wordt bediend door de diensten van Imog. Stortplaats Zomaar afval aanvaarden op de stortplaats, zelfs als deze een vergunning heeft en volledig in orde is met de regelgeving, is sinds enige tijd niet meer toegestaan. Vanaf nu moet er jaarlijks een toelating gevraagd worden aan de minister en krijgen de stortplaatsen quota toegewezen die gedurende het lopende jaar via storten kunnen worden verwijderd. Het laatste stukje beschikbare stortplaats van categorie 1 voor industrieafval, met een volume van ca. 50.000 m3 wordt ingericht voor storten in zoutcelcondities bestemd voor slib en afvalstoffen na solidificatie. Op deze wijze kunnen we deze resterende ruimte inzetten voor delicate afvalstoffen van onze klanten die zo op een reglementaire wijze worden verwijderd. Benvitec realiseert de inrichting van de zoutcel kostprijs 600.000 fr. Het beschrijvend bodemonderzoek en het saneringsvoorstel met de waterdichte wand krijgen goedkeuring van de diensten van OVAM. Dit maakt dat de realisatie van de wand op het terrein definitief kan worden voortgezet. Sortering, grof vuil, houtafval, kunststoffen In een advies van de brandweer wordt aangegeven dat de sorteerinstallaties in Moen moeten worden uitgerust

met een sprinklerinstallatie. Hiervoor zal een dossier worden aangemaakt voor marktbevraging met een raming van 8.000.000 fr. Voor deze sprinklerinstallatie moet er een pomplokaal gebouwd worden op de oever van het kanaal. De bouwvergunning hiervoor wordt aangevraagd en verleend. Met het ingebruiknemen van de grofvuilsortering is het aangewezen enkele afvalstromen opnieuw te definiĂŤren. Vlak glas moet afzonderlijk worden ingezameld en er komt een afzonderlijke fractie multistroom, de fractie van het grofvuil die na het verkleinen nog recycleerbare stoffen zoals hout en metalen en kunststoffen bevat. Compostering VLACO organiseert op 10 maart in de Elisabethzaal in Antwerpen een compostmeestercongres en Imog zorgt voor ondersteuning door onze compostmeesters gratis reisfaciliteiten aan te bieden. In Vlaanderen zit zowat elke composteerder min of meer geplaagd met geurproblemen. Daarom wil VLACO de geurproblematiek aanpakken met een algemene geurstudie die moet aantonen welke de beste technologie is om de kwalijke geuren in te dijken. Na een marktonderzoek kan de geurstudie rond de site te Moen worden gegund aan Project Research uit Gent. Op de groencompostering zijn we nog niet verlost van onze zorgen. Met de middelen waarover we beschikken, proberen we er de moed in te houden. De ontgeuring wordt verfijnd, het proces wordt aangepast. Dagelijks leggen we alles wat binnenkomt, in composthopen die afgedekt worden. We roepen de hulp in van een snuffelaar die elke dag op regelmatige tijdstippen de omgeving afspeurt op mogelijke geurhinder. De klachten worden nauwkeurig opgevolgd en getoetst aan hun echtheid, omdat niet alle geurhinder afkomstig is van onze installatie. Waar nodig en zo mogelijk nemen we de vereiste initiatieven om de echte klachten te reduceren. Door de aanhoudende druk vanwege de bewoners houden we op 28 september een overleg voor een vijftigtal aanwezigen. De vergadering verloopt vrij gespannen maar netjes. En de geurstudie geeft enkele tips aan om de situatie wat te verbeteren, zo moet de ontgeuring wat minder zijn maar de omzetfrequentie hoger, om aldus zuurstofgebrek bij het proces of anaĂŤrobe situaties die de oorzaak zijn van de stank, te vermijden.

155


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Het aangevoerde afval moet vooral vers verwerkt worden en de inbreng van teveel grasachtig materiaal moet worden vermeden. Onze mensen willen dit allemaal wel proberen maar we zijn ons bewust van het feit dat er nog veel meer zal moeten gebeuren om de situatie echt te verhelpen. Er wordt een opdracht gegeven voor studiewerk aan Belconsulting en Lannoo Snoeck omtrent een definitieve aanpak van de geurproblematiek. Containerparken, afvaltransport Ook de containerparken ontsnappen niet aan het bodemdecreet, nog dit jaar dienen ze een oriĂŤnterend bodemonderzoek uit te laten voeren. Imog biedt zijn gemeenten haar diensten aan en zal voor alle containerparken het gehele dossier beheren. Deze bodemonderzoeken op de containerparken zullen geen aanleiding geven tot grote problemen maar op enkele locaties dient men wel voorzichtig om te springen met oliĂŤn en vetten en is er wat nazorg nodig. Recupel is de vzw opgericht door de sectoren die

156

verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de terugnameplicht van AEEA. Echter, Recupel en de sector van Afgedankte Elektrische en Elektronische apparaten komen maar niet van de grond en we houden een protestactie door een drietal containers vol met afgedankte elektrische apparatuur aan te bieden op het kabinet van minister Vera Dua en op de vestiging van de sectororganisatie. Over de drie gewesten heen wordt er een overeenkomst bereikt met Fabrimetal, Febem, Nelectra, Fedis, voor inzameling, transport en recycleren van AEEA. De inzameling zal gebeuren in vier fracties, namelijk de CFK-houdende toestellen (koelkasten en diepvriezers), groot witgoed (zoals elektrische fornuizen, wasmachines, droogtrommels en andere), beeldbuizen (zoals tv’s en computerschermen) en een restgroep zoals kleine elektrische werktuigen, kleine keukenapparaten enz. Met Recupel bereiken we een akkoord om afgedankte elektrische apparatuur in te zamelen op alle containerparken en Regionale overslagstations op de sites te Harelbeke en te Moen.


2001-2002

van afval tot grondstof

<| De inzameling van AEEA, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (zoals koelkasten, diepvriezers, tv’s, computers, grote en kleine huishoudelijke apparaten, …)

2002 Voorzitter Roger Terryn viert zijn jubileum als burgemeester van Deerlijk. VLACO viert zijn tiende verjaardag Bestuur

De vergoedingen vinden we alsnog ontoereikend maar voorlopig moeten we het hier mee doen, en intussen worden de (moeizame) onderhandelingen voortgezet. Onze belangrijkste opdracht blijft natuurlijk dienstverlening voor de burger en onze gemeenten. Op de containerparken zal het afvalhout worden ingezameld in drie fracties: onbehandeld, behandeld zonder MDF (hardboard) en behandeld met MDF. Ook het afval van kkmo’s zal er afzonderlijk worden ingezameld. De resultaten van de evaluatie van onze transportmiddelen worden vertaald in een driejarenplan voor het vervangen, vernieuwen en uitdienstnemen van een aantal vrachtwagens waarvoor de nodige procedures worden opgestart. Eagle Trucks uit Moorslede maakt een gunstige offerte in dit dossier en levert dit jaar nog twee nieuwe vrachtwagens. Een vrachtwagenlaadkraan met rotator voor het leegmaken van de glasbollen wordt geleverd door Palmans uit Wevelgem, kostprijs 1.969.880 fr. Bij de offertes voor een oriënterend bodemonderzoek krijgen we de meest gunstige condities bij Ecolas uit Gent met tarieven van 104.665 fr. per containerpark, verhoogd met een administratieve bijdrage van 9.600 fr., voor de begeleiding en assistentie door Imog. Onze vrachtwagens worden getoetst aan diverse aspecten rond veiligheid. De installatie van een dodehoekspiegel is één van de belangrijkste opties die onmiddellijk gerealiseerd wordt. Onze diensten maken zich klaar voor het behandelen van de uitbreidingen van de containerparken en het invoeren van het DIFTAR-systeem.

We staan voor belangrijke statutenwijzigingen, deze zullen door een werkgroep worden voorbereid. Filippe Defauw, notaris in Kortrijk, wordt aangesteld om de akten te verlijden op de Buitengewone Algemene Vergadering waarop tot de verlenging voor een nieuwe periode van dertig jaar kan worden besloten. Hier past het even hulde te brengen aan onze voorzitter Roger Terryn, met zijn jubileum van 25-jarig burgemeesterschap in Deerlijk. Hij krijgt hiervoor in zijn gemeente een bijzondere huldiging. Bij deze gelegenheid wordt er een vriendenboek gemaakt met als titel ‘Roger Terryn, een burgemeester om niet te vergeten’. Vanuit onze organisatie krijgen we het bijzondere voorrecht ook ons woord van dank en waardering uit te drukken voor onze voorzitter. We citeren hieruit: Onder zijn voorzitterschap wordt Imog krachtig verder uitgebreid. De afvalverbrandingsinstallatie wordt tot tweemaal toe aan de snel evoluerende milieunormen aangepast. Op de site te Harelbeke wordt een sorteercentrum gebouwd voor PMD, papier en karton. De Imog-site te Moen, met tot dan toe als hoofdactiviteit de intercommunale stortplaats, krijgt in 2000 een gloednieuwe installatie voor groenafvalcompostering, een sorteerinstallatie voor grof vuil en houtafval en ruime voorzieningen, voor technische en administratieve uitrustingen. Tijdens zijn voorzitterschap werd ruim € 37.180.000 geïnvesteerd in afvalverwerking voor de regio. Op 15 mei 2001 wordt hij door de kersverse Raad van Bestuur bij Imog opnieuw unaniem verkozen tot voorzitter. Iedereen binnen Imog het bestuur, zijn medewerkers, is zijn voorzitter dankbaar voor de jarenlange, onbaatzuchtige inzet. Een inzet waar mensen en aandacht voor gemeentelijke autonomie en bedrijven steeds centraal staan en een inzet die respect afdwingt bij de hogere besturen. Kortom, alles in dienst van een beleid waar bestuurders en medewerkers vanuit openheid en vertrouwen in samenwerking en met fierheid en tevredenheid hun opdracht ten volle kunnen volbrengen.

157


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Personeel, administratie Onze administratie heeft dank zij de inzet en de goede voorbereidingen met het nieuwe informaticapakket de invoering van de euro goed verteerd. We moeten nu alleen gewend geraken aan de kleinere cijfers. Ons ESFproject (Europees Sociaal Fonds) is met een subsidiebedrag van € 245.442 goedgekeurd en we kunnen aan de slag met een reusachtig pakket opleidingen voor ons personeel. Iedereen binnen de organisatie krijgt de kans om zich in een specifiek thema te verdiepen, zij het informatica, technieken, communicatie, veiligheid enz. De organisatie wil een nieuwe uurregeling invoeren voor de operatoren en de kraanbestuurders in de afvalverbranding. Het betreft vooral de wisseling van de ploegen na het weekend. Aanvankelijk is er niet meteen zicht op een akkoord. De ideeën worden niet doorgedrukt maar doorgepraat, wat uiteindelijk zal leiden tot een goede oplossing. De wacht na het weekend wordt afgelost op maandag 13u, en iedereen is tevreden met deze regeling. De activiteiten op de site te Moen zijn dusdanig uitgebreid dat er een duidelijke behoefte is aan een specifieke dispatching, de dienst voor de organisatie van de ophaaldiensten en het containertransport. De plaats van dispatching wordt vacant gesteld en wervingsreserves worden aangelegd. Hetzelfde fenomeen doet zich voor bij de boekhouding voor de plaats van bediende boekhouding. Door de verdere uitbreidingen in de diversiteit van afvalstoffen en inzamelingen zullen we het zonder een gespecialiseerde informatisering niet meer kunnen blijven rooien, tenminste als we de administratie willen voorzien van handige middelen om met minimaal personeel optimaal te kunnen functioneren. Ook hierop willen we ons tijdig voorbereiden en we starten een marktonderzoek naar evolutieve informaticasystemen. Beleid Voor het eerst in Vlaanderen zien we de idee verschijnen van groene energie. In een publicatie van Kretszmar van het Vito wordt er gepleit om energie te produceren uit hernieuwbare grondstoffen zoals hout, oliën van plantaardige oorsprong, papierafval, biologisch afval enz. In een besluit van 17 december 1997 stelt Vlarea dat medisch afval op een geordende wijze verwijderd moet worden via de artsen, tandartsen, dierenartsen en

158

apothekers. Dit houdt eigenlijk in dat het niet meer via het KGA naar de containerparken kan worden gebracht. Het zal een lange en moeizame weg worden om tot enig resultaat te komen, want ook al zegt de sector dan wel dat ze het doet, in de praktijk doet ze er alsnog weinig of niks aan. Immers, voor de burger ligt de weg naar de restafvalzak en het containerpark nog te veel voor de hand. Rond het kerntakendebat maakt VVSG een synthesenota met daarin samengevat: Het Vlaams en gemeentelijk beleid betreffende huishoudelijk afval scoort op dit ogenblik zeer goed en de taak verschuiven naar de provincies biedt geen enkele zekerheid over een eventuele meerwaarde noch over een inperking van kosten op gemeentelijk niveau. De uitvoering van het afvalbeleid moet zo dicht mogelijk bij de bevolking gebeuren. Het afvalbeleid heeft nood aan nog meer maatwerk; dus dit op een hoger niveau zetten is zonder meer kiezen voor de verkeerde richting. (…) Ons wordt een bestuursmandaat aangeboden bij de vzw BVDA de Beroepsvereniging van Vlaamse Deponieuitbaters en afvalrecyclagebedrijven. Onze adjunctdirecteur Johan Bonnier zal dit mandaat ten persoonlijken titel maar als vertegenwoordiger van onze vereniging waarnemen. Vlaams minister Vera Dua wil producenten van landbouwfolies onderwerpen aan de aanvaardingsplicht. Dit is een overeenkomst waarbij de sector akkoord gaat om in te staan voor de kosten van de verwijdering van de afgedankte producten die ze vanuit hun sector op de markt hebben gebracht. Dit lijkt een edele gedachte en een goed voornemen van de minister, maar er zal niet al te veel van terechtkomen. Het nieuwe subsidiebesluit bevat enkele accenten zoals preventie, selectief inzamelen van luiers, invoeren van betaalsystemen op de containerparken, ondergrondse inzamelsystemen, selectieve inzamelcontainers, composteerinstallaties en vergistingsinstallaties. Sommige daarvan krijgen onze bijzondere aandacht, maar de historie van de luiers is daar vooralsnog niet bij. We nemen kennis van het jaarverslag van het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen dat met zijn vestigingen in Kortrijk, Waregem en Menen een gunstige financiële balans en een positieve balans inzake inzameling, verkoop en tewerkstelling kan voorleggen. Het ontwerp-afvalstoffenplan is intussen in openbaar onderzoek. Door de Vereniging van Vlaamse Steden en


2002

van afval tot grondstof

Gemeenten (VVSG) wordt bij de overheid aangedrongen om de adviesperiode met één maand te verlengen, omdat deze precies in de jaarlijkse verlofperiode valt, zodat er voor velen weinig tijd zal resten om het plan deftig door te nemen en eventuele aanmerkingen te formuleren. Voor West-Vlaanderen wordt er op 5 september een informatievergadering gehouden die doorgaat te Roeselare ten huize van de brouwerij Rodenbach. In teksten van het Ontwerp Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2003-2007 zien we samen met Interafval en VVSG weinig beleidsruimte en voor heel wat afvalstoffen een insteek die moet leiden naar producentenverantwoordelijkheid. Dit is een benadering waarbij de producenten zelf deels of volledig verantwoordelijk worden en al dan niet zelf moeten instaan voor het verwijderen van het afval van burgers dat vanuit hun sector werd aangeleverd. Bij het invoeren van een dergelijk systeem moet de betrokken sector de consument bij de verkoop aan de kassa een toeslag vragen voor de latere verwijderingskosten van het betrokken product. Hierdoor wordt het product duurder, wat slecht is voor de verkoop. Met deze toeslag moeten ze dan later instaan voor de legale verwijdering van het afval bij afdanking van het product. Recente ervaringen, vooral deze met Recupel, doen ons huiveren en beloven niet zoveel goeds, omdat sectoren wel geld innen maar er van hogerhand te weinig druk is om het aan de kassa geïnde geld later weer op een passende wijze te spenderen en uit te geven aan de partijen (gemeenten en afvalverwerkers) die instaan voor de uitvoering van de job (inzamelen en verwijderen) om aldus de actoren effectief te vergoeden voor de geleverde prestaties. Heel wat van dit afval wordt immers meestal verwijderd via de containerparken. Deze functioneren sowieso op kosten van de gemeenten. Aanvaardingsplichtigen zien dit graag gebeuren, maar komen niet even graag tussen in de kosten van hun afval. Diensten aan gemeenten-vennoten Bij Imog maken we een evaluatie van onze inzameling van grof huisvuil op afroep tegen betaling. De gemeenten en de klanten zijn tevreden. Het aantal aanvragen is vrij laag maar er is een oplossing voor hen die het echt nodig vinden. Voor de restafvalinzameling op het grondgebied van de deelgemeente Ooigem zijn er zes biedingen en de opdracht wordt gegund aan het meest gunstige voorstel

van Luc Callens uit Wielsbeke met een prijs van € 17,42 per bedieningspunt per jaar. De restafvalinzameling in Waregem wordt vanuit drie offertes gegund aan Jacobs uit Staden met een kostprijs van € 13,69 per bedieningspunt en per jaar. Het gebruik van herbruikbare drinkbekers op allerlei evenementen kan een eerste stap zijn in de goede richting om minder afval te produceren. Na overleg met de diensten van de provincie biedt Imog zich welwillend aan om een globaal subsidieproject te trekken voor de aankoop en verdeling van herbruikbare bekers in policarbonaat voor alle kandidaat intercommunales en verenigingen in West-Vlaanderen. Administratief en organisatorisch is het een huzarenstuk, vooral door het feit dat iedere vereniging de kans krijgt om zijn eigen naam of logo op de bekertjes van zijn organisatie af te drukken. Maar waar een wil is, is een weg, en uiteindelijk zal er een goede afloop volgen. Communicatie, sensibilisering, preventie Na onderzoek blijkt dat er alleen al in onze regio ruim 1.050 betrokkenen (artsen, apothekers, enz.) zijn bij het selectief inzamelen van geneesmiddelen. Imog zal hen aanschrijven met een enquête en een verzoek tot medewerking aan het project inzamelen van vervallen geneesmiddelen. De enquête rond medisch afval en vervallen geneesmiddelen wordt afgerond. Algemeen kan worden gesteld dat de betrokken sector zich zeer terughoudend opstelt en van mening is dat er zich noch op gebied van preventie, noch voor de selectieve verwijdering, ernstige problemen stellen. In elk geval kunnen vervallen geneesmiddelen niet afgevoerd worden met de KGA-stroom via de containerparken. Ondertussen wordt de intercommunale via Interafval betrokken in een bijzondere sensibilisering voor het inzamelen van vervallen geneesmiddelen en klein medisch afval uit de thuiszorg. Hierin wordt onder meer de bijzondere rol van de apotheker belicht. We houden een promotieronde voor het gebruik van compost via de diverse media, directe mailing, containerparkwerking, marktacties, workshops, Tuinexpo 2003 en bodemsamenstellers. Het nieuwe decreet verplicht intercommunales jaarlijks tot het houden van twee informatievergaderingen. Om organisatorische redenen loopt de organisatie samen met onze collega

159


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

intercommunales Leiedal en Vliegveld Wevelgem. Onze eerste infovergadering in dit kader gaat door op 24 oktober in het Muziekconservatorium te Kortrijk. We maken gebruik van de mogelijkheden geboden door het subsidiebesluit en willen alle onderwijsinstellingen betrekken bij een scholenproject, door het promoten en voordelig aanleveren van drinkwaterfonteinen, brooddozen en drinkbussen. Bij Vivarbel zullen we een bestelling plaatsen van 12.000 brooddozen die € 1,84 per stuk kosten en 12.000 drinkbussen van € 0,96 per stuk. OVAM zal dit project goedkeuren met maximale subsidie zodat we dit tegen extra lage kosten zullen kunnen aanbieden aan de lagere scholen.

Sortering, PMD, papier en karton, kunststoffen, glas

Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie

Stortplaats

Vanaf het begin hebben we de recuperatie-installatie steeds weer op een hoger niveau getild. Maar er komt een stroomversnelling. Energie maken via recuperatie alleen is niet genoeg. In de nabije toekomst zullen er ons rendementen worden opgelegd. En vanaf heden maken we ook daar, weliswaar in fases, hard werk van. Een eerste actie is gericht op de luchtcondensor die wordt geoptimaliseerd met een behuizing. Bij officiële dioxinemetingen krijgen we opnieuw goede resultaten met waarden 0,019-0,008-0,0032 (nanogram/Nm3 TEQ). De Vlaamse minister van Welzijn en Gezondheid evenals zijn collega minister voor Leefmilieu en Landbouw Vera Dua richten samen een steunpunt op voor milieu en gezondheid. Onder leiding van Prof. Jan Baeyens zullen ze onderzoek verrichten omtrent de relatie tussen de gezondheid van de bevolking in Wilrijk, St. Niklaas en Harelbeke en de aanwezigheid van diverse actoren zoals de afvalverbranding. Sluikverbranden is volgens het milieurapport Vlaanderen goed voor 25% van de dioxines in onze lucht. Het lijkt dus meer dan aangewezen hier een sterke campagne aan te wijden gekoppeld aan een passend vervolgingsbeleid. Verder geven enkele cijfers het relatieve belang aan van de belangrijkste parameters bij de rookgasemissies inzake afvalverbranding: CO 0,02%, NOx 1,21%, SO2 0,09%, TOC 0,01%, stof 0,05%, zware metalen 0,47% en dioxines 0,32%. Hiermee is aangetoond dat de initiatieven betreffende rookgaszuivering wel degelijk hun vruchten hebben afgeworpen en dat de huidige boosdoeners nu echt wel elders moeten worden gezocht.

160

Na een globale evaluatie kunnen we bogen op een gunstig verslag van Fost Plus over de werking en de netheid rond glasbollen. Alles kan beter maar het resultaat is behoorlijk. Het residu in de PMD-zakken is terug gestegen tot 21,57%, hoewel we nochtans geruime tijd goed zaten met maximum 20%. Injectienaalden zijn delicate afvalstoffen en dienen volgens OVAM ingezameld te worden via de apothekers. Nog al te veel vinden we ze terug in petflessen tussen het PMD en in het restafval, waar ze vooral een gevaar vormen voor het personeel van de inzameling en de sortering.

Profund heeft de werken aan de waterdichte wand op de site te Moen voltooid binnen de gestelde termijn. Aminal dringt aan op een actualisering van de milieuvergunning voor het lozen van afvalwater op de site te Moen. Ook Imog ontsnapt niet aan vandalisme en in Moen noteren we een eerste geval van inbraak in de burelen, er worden een aantal pc’s gestolen. Sortering, grof vuil, houtafval, kunststoffen Er waren enkele geluidsklachten in Moen maar bij officiële metingen kan worden vastgesteld dat alles binnen de norm blijft. De bouwwerken voor de compostering en de sortering, uitgevoerd door Decoene Construct, worden voltooid, de eindafrekening bedraagt € 5.960.600. OVAM keurt de afrekening van de werken bouwkunde door Decoene Construct goed en verleent hiervoor € 1.173.238 subsidies. De afrekeningen voor de investering in de technieken van de compostering en de sortering in Moen worden door OVAM beloond met subsidies van respectievelijk 22.017.921 fr. en 39.972.615 fr. Met Plaremec een beroepsorganisatie voor kunststofproducenten, wordt er een overlegplatform gecreëerd voor de mechanische recyclage van kunststoffen en PVC-afval. Om dit wat kracht bij te zetten, worden we op 27 juni vereerd met een bezoek van prins Laurent. Hij toont vanuit zijn hoedanigheid van voorzitter van de ecologische stichting KINT (Koninklijk Instituut voor


2002

van afval tot grondstof

| Prins Laurent tijdens zijn bezoek aan de installaties te Moen. Hij wijst de journalisten die hem vragen naar zijn privéleven op de voorbijrijdende vrachtwagen van het kringloopcentrum.

het duurzaam beheer van Natuurlijke Rijkdommen en de bevordering van schone Technologie), veel belangstelling voor het afvalsorteercentrum. Een kleine anekdote hierbij hebben we onthouden: een nieuwsgierig journalist haast zich naar de prins om te vragen naar zijn toekomstige privé- en relatieplannen. Hij wordt prompt terechtgewezen door de prins die de journalist wijst op een toevallig voorbijrijdende wagen van het Kringloopcentrum. De prins zegt ‘kijk daar maar eens naar en schrijf daar maar iets over’ – dit was meteen het einde van het interview. Compostering Aminal bracht op 31 januari een bezoek aan de compostering te Moen en verzoekt ons dringend om uiterlijk tegen de zomer alle geurproblemen uit de wereld te hebben geholpen. We zetten onze zoektocht naar beter verder en deze leidt ons naar een installatie in Baden-Baden waar we op 6 en 7 februari een bezoek brengen aan een

composteerwerf met actieve beluchting onder membraan. Er wordt beslist om met deze techniek zo snel mogelijk een proef op te zetten op onze site met ons groenafval. En op 5 maart houden we opnieuw overleg met de omwonenden en het gemeentebestuur over de definitieve oplossing en timing. Het testproject wordt er voorgesteld waarbij een pilootproject zal worden opgezet voor 2.130 m2 composthopen. Deze zullen afgedekt worden met membranen en actief worden belucht. Gelijktijdig nemen we het initiatief om de geurstudie verder uit te diepen en te verfijnen. De raming voor het realiseren van een pilootproject voor de groenafvalcompostering met het systeem UTV uit Baden-Baden bedraagt 7.797.057 fr. Om de bestrijding van de geurproblematiek versneld aan te pakken, wordt daar een aanvullende bestelling geplaatst van vier beluchtingseenheden. Specifiek betreft het vier mobiele ventilatoren, 336 meter beluchtingsbuizen, vier zuurstofsondes en temperatuursondes en vier Gore-Tex-membranen (46 m). De prijs bedraagt € 223.075.

161


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| De bijeenkomst ter gelegenheid van Tien jaar VLACO in Het Pand te Gent

Voor ons overleg met de buurtbewoners in Moen engageren we een onafhankelijk begeleidingspersoon, de heer Dubrulle en houden we op 2 oktober en 6 november een vergadering. Onze operatoren rond de groencompostering krijgen een intensieve praktijkopleiding in Baden-Baden om er de knepen van het geurloos composteren aan te leren. Met de cijfers van het voorbije jaar mogen we ons volgend jaar verwachten aan een stijging van het aanbod groenafval van zowat 31 à 32 miljoen kg, reden genoeg dus om er alles aan te doen om klaar te zijn tegen het volgende groenseizoen met een geurloze compostering. VLACO viert op 7 juni zijn 10-jarig bestaan met een evenement in het Pand in Gent. We keren met onze afvalverwerking van biologisch afval, meer bepaald met kleine etensresten, helemaal terug naar de natuur. Overal in Vlaanderen en dus ook in onze gemeenten worden kippenacties gepland. VLACO stelt het erkende bureau AIB Vinçotte aan als auditor voor de procedures rond ISO 9001 en 14001 en het geïntegreerd zorgsysteem voor de composteerinstallaties. Dit jaar leidt een studiereis

162

voor onze 190 compostmeesters naar de plantentuin van Meise en de Vlaamse Toontuinen in Hoegaarden. Feniks in Avelgem is er in geslaagd om zijn project Ganzenhof vanuit een ondersteuningsnetwerk voor personen met een handicap uit te bouwen tot een educatieve bioboerderij met een demonstratieproject rond thuiscompostering. Dit is voor Imog een uitstekende aanvulling op het gevoerde beleid en voor heel wat verenigingen een bezoekje waard. Er zijn subsidiemogelijkheden voor compostkoffers, maar de diensten van OVAM zien een dergelijk project graag gebundeld. We bieden vanuit Imog onze diensten aan bij Interafval en VLACO om een Vlaams subsidieproject te trekken voor de aankoop van compostkoffers bestemd voor alle Vlaamse afvalintercommunales. Deze koffers bevatten allerlei spullen zoals informatieborden en boekjes rond composteren, potjes en vergrootglazen om de minuscule levende wezens in de compost te bekijken enz. Ze doen dienst als educatief materiaal voor de compostmeesters en de onderwijsinstellingen.


2002

van afval tot grondstof

Containerparken, afvaltransport Na heel wat overleg met VAL-I-PAC omtrent deelname aan hun project selectief inzamelen van bedrijfsverpakkingen worden we erkend. Er komt een opstartvergoeding van € 2.478,94. De werkingsvergoeding bedraagt € 1,198 per ton en voor de jaarlijkse certificatie door de revisor komt er een bijdrage van € 1.549,33. Recupel gaat met recht maar zonder reden en immer onvoldaan op zoek naar de meest economische oplossing voor het clusteren van de ingezamelde afgedankte elektrische materialen die op de containerparken worden ingezameld. Eén van de voorstellen is het ROS of het regionaal overslagstation waarbij er een clustering is door de intercommunale op een optimale plaats in haar regio. Voor Imog wordt hiervoor de site Moen gekozen. De onderhandelingen tussen Recupel en Interafval en Copidec, onze Waalse tegenhanger, verlopen zeer stroef maar de vooruitgang is traag en onzeker, en onbetrouwbaar bij de besluitvorming. Voor het clusteren van afgedankte elektrische materialen wordt bij wijze van test op de site te Moen een ROS opgezet. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Petit Liège is een vzw rond sociale tewerkstelling die zich bezig houdt met het verwerken van gerecycleerde kurken. We stappen in de samenwerking en op alle containerparken komt er een inzamelrecipiënt voor flessenkurken. De vraag naar assistentie op de containerparken blijft verder toenemen en we doen hiervoor bijzondere inspanningen. De Imog-containerparkwachters worden om beurten ingezet op alle containerparken, zonder aanrekenen van kosten – dit wordt beschouwd als promotie. We maken van de gelegenheid gebruik om er de bezoekers en de containerparkwachters één en ander bij te brengen rond het selecteren en het toezicht op de selectieve inzameling van nieuwe afvalsoorten zoals multistroom, vlakglas, te storten afval, asbest, houtafval en AEEA (afgedankte elektrische apparaten). De gemeente Kuurne wenst via een Imog-project Minawerkers in te zetten op zijn containerpark. Kortrijk gaf al in 1994 het goede voorbeeld met de oprichting van een grote-hoeveelhedenpark in de Karel De Goedelaan. Imog kon er gedurende de voorbije jaren ervaring opdoen vanuit het project dat als basis diende voor het DIFTAR-systeem met weegbruggen, slagbomen en betalingssystemen. Het systeem kon op diverse

punten worden bijgesteld en kan nu als voorbeeld dienen voor de DIFTAR-projecten in de andere gemeenten. Wij zijn alvast klaar om onze gemeenten te ondersteunen bij hun DIFTAR-projecten. In Anzegem maakt het bestuur zich op om het containerpark gevoelig uit te breiden en te diftariseren. Een eerste raming van de voorziene werken ziet er uit als volgt: BEF EUR

34.356 852 Perceel 1: Diverse Perceel 2: Containers, trappen en persen 71.688 1.777 Perceel 3: Weegbruggen, slagbomen en detectielussen 57.118 1.416 Perceel 4: Automatische registratie en betalingssystemen 66.396 1.646 Perceel 5: Infrastructuur en bouwkunde 180.641 4.478 410.200 10.169 Totaal

Samen met het invoeren van selectieve inzameling van vlakglas komen er ook recipiënten voor diverse foliesoorten (krimp, dikwandig enz.). Als eerste in Vlaanderen zamelen we gebruikte plastic bloempotjes in. Op één van de vele overlegvergaderingen werden we hierover door medewerkers van Fost Plus weggelachen, maar al snel vindt het project overal ingang, en het wordt een succesverhaal, zowel voor burgers als voor zij die recycleren. De cursus voor containerparkwachters krijgt een vervolg met specifieke opleidingen voor de onderwerpen lastige klanten, sorteerregels, veiligheid, en DIFTARsystemen. Ook in Deerlijk wil het bestuur het containerpark gevoelig uitbreiden en diftariseren. Een eerste raming van de voorziene werken ziet eruit als volgt: EUR Perceel 1: Diverse 3.749 Perceel 2: Containers trappen persen, 76.188 Perceel 3: Weegbruggen slagbomen detectielussen, 80.027 Perceel 4: Automatische registratie en betalingssystemen 79.435 Perceel 5: Burgerlijke bouwkunde 199.107 Dossier en studiekosten 23.424 Totaal 461.930

163


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

2003 Gemeenten vragen om hun containerparken te diftariseren Bestuur Er is statutair bepaald dat de Raad van Bestuur jaarlijks de verhouding voor de verdeling van de verbrandingskosten voor de gemeenten zal vastleggen. Door daarvan gebruik te maken wil men naast het aantal inwoners ook de hoeveelheid restafval meenemen bij de berekening van de kostenverdeling. In een specifieke werkgroep met enkele raadsleden wordt beslist om de verhouding afvalverbranding vennoten voor 2004 vast te stellen op 70/30. Dit betekent dat 70% van de verbrandingskosten voor het restafval van de inwoners die ten laste zijn van de gemeente, zal verrekend worden pro rato van het aantal inwoners van elke gemeente en dat de resterende 30% te verdelen zijn pro rato van de hoeveelheden restafval die door de respectieve gemeenten zullen worden aangeleverd. Personeel, administratie Het ICT-verhaal waarbij we op zoek zijn naar een informaticasysteem om onder meer afvaltransporten en ophalingen van diverse aard en vormen te kunnen aansturen voor planning en verwerking in statistieken en facturatie, bracht negen kandidaten op. Er zijn heel wat systemen op de markt, maar het systeem dat alle Imogverwachtingen onmiddellijk zou inlossen, zit er niet direct tussen. Na een tussenevaluatie overleggen we verder met de bedrijven IVU en Trasys. Op de site te Moen krijgen Kristof Vanlancker en Filip Putman de functie van verantwoordelijke voor input en output, in respectievelijk de compostering en de sortering. Beleid Milieubeleidovereenkomsten tussen sectoren en de overheid zijn het nieuwe modewoord. Van hogerhand probeert men diverse MBO’s op het getouw te zetten. Hierdoor zijn producenten verantwoordelijk voor de verwijdering van de goederen die ze op de markt hebben gebracht nadat ze door de consument worden afgedankt en als afval worden aangeboden bij verkopers of op de containerparken.

164

Bij de verkoop van hun goederen kan men de consument een toeslag aanrekenen die dan moet dienen om later de verwijdering van de afgedankte goederen, zeg maar de afvalrekening, te betalen. Eén van de sectoren die nu aan bod komt, is Recytyre, het organisme dat moet instaan voor de verwijdering van afgedankte autobanden. Maar de machine loopt niet gesmeerd en het zal nog een hele tijd duren voor er een afdoende oplossing is, temeer daar Recytyre heeft af te rekenen met een onbekende stock aan afgedankte banden die her en der zijn opgeslagen of op de vele landbouwbedrijven dienen om de silo’s af te dekken. Financiële middelen, die uiteindelijk van de consument zullen moeten komen, zijn hier het grote vraagteken. Met de MBO landbouwfolies krijgen we een soortgelijk verhaal. Het marktgebeuren lijkt zo complex dat men er niet uitgeraakt. Een beleid hieromtrent komt er niet en daarom organiseren we zelf, tegen betaling door de gebruikers, periodieke inzamelingen van landbouwfolies op centrale punten. We ijveren voor een uniform inzamelscenario waarover duidelijk kan worden gecommuniceerd met de bedrijven uit onze regio. De folies moeten per soort, netjes zonder aarde en in niet te grote pakketten worden aangeboden, anders is recyclage onmogelijk en zijn ze gedoemd om te worden gestort. Her en der duikt de idee op van cross border lease, een Amerikaans wondermiddel voor onze besturen om op een snelle manier aan heel veel geld te komen en zich van een aantal lastige klussen te ontdoen. Zo kunnen openbare besturen sommige van hun accommodaties, bijvoorbeeld hun riolenstelsels, verkopen aan Amerikaanse groepen en daar veel geld voor krijgen, wat aantrekkelijk lijkt. Maar wat daarna? Wat er nadien nog komt, blijft heel vaag en een groot vraagteken. VVSG-Interafval vindt het belangrijk genoeg om hieraan een boeiend symposium te wijden. Dit symposium leert ons dat het systeem werkbaar is door financiële tussenkomsten van de Amerikaanse Staat aan Amerikaanse bedrijven die investeren in buitenlandse projecten, dat het legaal is maar complex, dat eventuele opbrengsten fel zullen afhangen van de hoogte van de intrestvoet op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, dat de minimale inzet 5 à 7 miljard euro bedraagt, dat de administratieve kosten hoog oplopen en dat de diensten van de Vlaamse Gemeenschap zich niet verzetten tegen dergelijke initiatieven. Na de sprekers te hebben gehoord, overtuigde


2003

van afval tot grondstof

dit nog meer ons vermoeden dat het wel eens rozen met doornen zouden kunnen zijn en we zijn blij dat we er verder geen nutteloze energie meer in hebben gestopt. (Nvdr: Enige tijd later ten andere, zal de Amerikaanse Staat het systeem van subsidies voor dergelijke operaties stopzetten). Sommige collega intercommunales worden in hun activiteiten bedreigd door enkele benaderingen in een WES-studie inzake de geplande GFT-compostering in onze provincie. Eigenlijk stelt de studie dat men door de bouw van een GFT-compostering bij IVVO in Ieper, de afvalverbranding van IVOO Oostende eigenlijk beter kan opdoeken. Als het inzamelen van GFT in gans West-Vlaanderen immers naar Ieper zou worden gebracht, dan blijft er evenredig minder afval over voor verbranding, en uit de studie blijkt dat dan een installatie minder ook zou volstaan. De directies en besturen van de intercommunales gaan in spoedoverleg en met de steun van OVAM komen ze tot enkele dringende eisen en besluiten, waarbij alles op zijn pootjes valt. Daarbij komt ook nog de recent aangekondigde sluiting van de verbrandingsinstallatie van IVMO Menen om de hoek kijken. De eindbesluiten van het overleg luiden als volgt: • De afvalverbranding van IVOO wordt als blijvend noodzakelijk beschouwd in het licht van een aangekondigde sluiting van IVMO. • De restcapaciteit van de GFT-installatie van IVVO zal niet onmiddellijk worden ingevuld door het vrijmaken van capaciteit in de afvalverbranding omdat dit de calorische waarden ontoelaatbaar zou doen toenemen. • De onderlinge samenwerking tussen de intercommunales zal aan een coördinerende rol van de provincie worden toevertrouwd. In een voorontwerp van decreet zien we het initiatief om alle forfaitaire belastingen, vooral rond afval, af te schaffen tegen 1 januari 2007. Dit houdt in dat waar nu iedereen hetzelfde betaalt voor een bepaalde dienst via een forfaitaire belasting, men wil overstappen op retributies waar men betaalt pro rato van gebruik. Voor huisvuil kan dit dan via duurdere zakken of via bakken waarbij men betaalt per beurt en/of per gewicht. Bij afval komt hierbij ook al snel het fenomeen ontwijkgedrag Dit houdt in dat als iets volgens de mening van de mensen te duur begint te worden, die mensen dan onbewust op

zoek gaan naar alternatieven die men eigenlijk liever niet wil, zoals sluikstorten en verkeerd gebruik van de middelen zoals residu in de PMD-zakken. Het is zonneklaar dat één en ander op een andere leest geschoeid moet worden, maar niet alles zal opgelost kunnen worden door met harde hand eisen op te leggen. Belastingen afschaffen kan politiek aantrekkelijk zijn, maar er zal hoe dan ook betaald moeten worden voor de diensten die men de burgers aanbiedt. En de beleidsmensen hebben hiervoor centen nodig. Een probleem waar zeer weinig over wordt gesproken maar dat er wel is, is het ruimen en baggeren van beken, rivieren en stromen. Onze rivieren en waterlopen slibben dicht, maar ruimen van slib kost geld. En dat geld is er misschien wel, ware het niet dat men geen plaats heeft of vindt om de geruimde specie te bergen of te behandelen. De Vlaamse overheid maakte alvast werk van het Ontwerpuitvoeringsplan bagger- en ruimspecie waaraan een openbaar onderzoek wordt besteed en waarin we met Imog een plaatsje hebben verworven. In dit plan stellen we mogelijk een bepaalde ruimte uit de kleiontginning ter beschikking voor de toekomstige berging van specie afkomstig van ruimingen van beken en waterlopen in onze regio. Diensten aan gemeenten-vennoten Vanuit een nieuw marktonderzoek met zeven biedingen kan de inzameling van het restafval in Harelbeke worden gegund aan Luc Jacobs uit Staden met een prijs van € 14,7 per bedieningspunt per jaar. We doen een zoveelste voorzichtige poging om te kunnen overgaan tot een uniformisering van de restafvalzakken bij onze vennoten. Het belangrijkste obstakel hierbij is en blijft de uniformisering van de retributie. Immers de tarieven van de restafvalzakken zijn niet in al onze gemeenten gelijk, zij variëren voor een gewone restafvalzak van € 0,75 tot € 1,25, voor een kleine restafvalzak van € 0,4 tot € 0,75 en voor een kmo-zak van € 0,6 tot € 2. Er is dus nog werk voor de boeg. Het bandenverhaal van Recytyre wordt doorgeschoven naar juni 2004. Intussen kunnen we samen met de gemeenten nog wat op eigen kosten onze eigen boontjes doppen. In de gemeente Kuurne wordt in de wijken Spijker en Schardauw een nieuw project opgestart voor een

165


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| Bezoek aan een Wijkcompostering

selectieve inzameling van glas, PMD en papier en karton, en een wijkcompostering met een plaatselijk demoveld. We dienen hiervoor een subsidieproject in bij OVAM, waar het echter verkeerd wordt geïnterpreteerd met als gevolg dat we hiervoor geen subsidies krijgen. Communicatie, sensibilisering, preventie Een navraag bij de scholen omtrent hun eventuele belangstelling voor drinkwaterfonteinen bleek een succes. In een eerste projectronde kunnen we overgaan tot de bestelling van 60 drinkwaterfonteinen, kostprijs € 405 per stuk bij aankoop, maar alvast een stuk lager voor de gebruikers na aftrek van de subsidiëring door OVAM. De drinkwaterfonteinen worden voor 70% gesubsidieerd, wat een bedrag betekent van € 11.550. Daarnaast zal de VMW nog een bijkomende steun verlenen ter compensatie van de niet-aftrekbare btw. Ons arsenaal voor afvalpreventie wordt uitgebreid met een aantal afvaleilanden. Dit is een geheel van typische

166

recipiënten of containers voor het selectief inzamelen van diverse afvalsoorten zoals papier, glas, petflessen, blikjes enz. op evenementen en in scholen. Voor onze aankoop van de 12.000 drinkbussen en 12.000 brooddozen tegen een prijs van € 0,96 en € 1,84 krijgen we een toelage van € 23.520 op een totale kostprijs van € 40.656. Het provinciaal project herbruikbare drinkbekers dat door Imog wordt getrokken, krijgt goedkeuring voor de aankoop van 50.000 bekers met een raming van € 0,6716 per stuk of een totaal bedrag van € 27.750 en gunning via een algemene offerteaanvraag. Onze communicatiediensten maken werk van een actie Afvalarme school en een scholencharter. We ondersteunen dit met een educatief dossier, gerichte bedrijfsbezoeken en ondersteunend materiaal zoals afvaleilanden, brooddozen, drinkbussen enz. Het restafval in Vlaanderen is opnieuw gedaald van 169 naar 163 kg per inwoner. Voor Imog is het een uitdaging om niet stil te blijven staan, want bij enkele van onze gemeenten is er nog werk aan de winkel.


2003

van afval tot grondstof

| De apparatuur voor de FTIR-analyse. Hiermee worden de diverse vanwege Vlarem verplichte parameters zoals chloor, fluor, zwavel, zware metalen, CO, CO2 enz. continu gemeten

In het jaarverslag van het kringloopcentrum zien we een positieve trend bij de inzameling, de verkoop en aldus een tewerkstelling van 73 personeelsleden. Dit is opnieuw een jaarlijkse stijging van 6,4% en perfect in lijn met de doelstelling van sociale tewerkstelling. Na overleg binnen VLACO en VVSG-Interafval neemt Imog het op als trekker van het Vlaamse subsidieproject voor de aankoop van 350 educatieve compostkoffers. Na een tweede ronde in de marktbevraging kunnen we een eerste pakket van 210 compostkoffers bestellen bij Axi uit Dilbeek tegen â‚Ź 700 per stuk.

erkende labo SGS kan met gunstig advies worden overgemaakt aan Aminal. Sortering, PMD, papier en karton, kunststoffen, glas We stellen vast dat er jaarlijks ruim 200.000 kg archief en vertrouwelijke documenten wordt verwijderd via verbranding maar vanaf heden zullen we dit inzamelen via recyclage met een attest voor geheimhouding. Onze partner hierbij is Sita. Stortplaats

Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie Het nieuwe continue meetsysteem op de rookgassen op basis van de recente FTIR-technologie kan worden gegund aan Fabricom. De kostprijs voor de meetcabine en de FTIR-meetinstallatie zelf bedraagt â‚Ź 294.599. De attestering van de emissiemeetapparatuur door het

Elk jaar moet er omwille van het lopende stortverbod op brandbaar afval toestemming worden gevraagd om nog te mogen storten. Door de minister wordt ons voor het komende jaar een afwijking verleend voor het storten van 40.000 ton bedrijfsafval.

167


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Sortering, grof vuil, houtafval, kunststoffen

Containerparken, afvaltransport

Voor de site te Moen krijgt aannemer Persyn uit Zwevegem een opdracht van € 149.928 voor de bouwwerken van een pompstation naast het kanaal BossuitKortrijk voor de brandbestrijding op de site en Industrial Fire Protection zal er instaan voor het sprinklersysteem tegen een kostprijs van € 258.424. We krijgen hoog bezoek met een afvaardiging van de Europese commissie die belangstelling heeft voor onze kunststofrecyclage als onderdeel van de geïntegreerde afvalverwerking .

OVAM keurt het DIFTAR-project voor het containerpark in Deerlijk goed. In Kuurne en Wielsbeke wordt een aanpassingsdossier opgestart. Ook Waregem beslist om een betalend systeem in te voeren op zijn containerparken in Sint-Eloois-Vijve en Beveren-Leie. We willen de investeringen in eigen middelen voor inzameling en containertransport beperken tot ongeveer 80% van de eigen behoeften, de overige 20% vullen we liefst in met overeenkomsten met particuliere bedrijven. Dit gebeurt na een marktbevraging onder de vorm van een offerteaanvraag voor containertransport, inzameling van tuinafvalbakken en afvoeren van huisvuil in noodsituaties. Eerder al hadden we het plan ontwikkeld om puinafval in te zamelen tegen betaling via een puinafvalzak van ca. 1m3. Maar zolang men het gratis kwijt kan op de containerparken heeft dit geen succes. Nu we echter van plan zijn om onder meer voor puinafval overal DIFTAR te gaan invoeren op de containerparken, is de tijd rijp om extra promotie te voeren voor de puinafvalzak tegen een kostprijs van € 75. We hopen op deze wijze de inwoners wat extra service te kunnen aanbieden en de containerparken wat te ontlasten. Het KGA van de containerparken dat wordt gesorteerd en geclusterd in Moen, zal na marktbevraging worden afgenomen door Sita uit Beerse. Voor de inzameling van afgedankte kledij op de containerparken wordt geleidelijk aan een beroep gedaan op de diensten van het Kringloopcentrum Z-W-Vlaanderen. Bij een evaluatie van onze transportmiddelen wordt beslist om over te gaan tot het aankopen van een vrachtwagen met mono-ophaalwagen, een oplegger met citytrailer een meeneemheftruck en twee vrachtwagens met containeroptreksysteem. OVAM keurt de ontwerpen voor het containerpark in Deerlijk goed, er mag een marktbevraging worden gehouden via offerteaanvragen. Daarna kunnen we snel overgaan tot toewijzing van de infrastructuurwerken voor het containerpark, namelijk aan Stadsbader Flamand uit Harelbeke voor een bedrag van € 164.449. ANG uit Oudenaarde zal er de containers leveren voor € 62.961, terwijl weegbruggen en detectielussen, slagbomen en betaalsystemen worden besteld bij Bam Technics uit Harelbeke voor een bedrag van € 92.336.

Compostering Dit jaar houdt VLACO op 9 maart zijn congres voor de Vlaamse compostmeesters in het concertgebouw te Brugge. Hierbij worden ze vereerd met de aanwezigheid van prins Laurent, minister Vera Dua, en gouverneur Paul Breyne. De Imog-groep kan na het congres nog verder genieten van een boottocht naar Damme. De uiterste streefdatum voor de definitieve ontwerpen voor de projecten rond de groencompostering is 20 mei. In een verfijnde geurstudie kunnen we lezen dat de composteertechnieken die we momenteel toepassen, wel degelijk beantwoorden aan de Best Beschikbare Technologie of BBT wat een troost betekent tegenover de controlerende overheden, maar toch onvoldoende lijkt voor de buren. Immers, als het stinkt, dan stinkt het, en daar kan een BBT niks aan verhelpen. Verder ageren en oplossingen zoeken is dus de enige boodschap. De ontwerpen voor het optimaliseren van de groencompostering worden geraamd en goedgekeurd. De infrastructuurwerken worden geraamd op € 973.638, de technische uitrusting op € 680.388 en de compostmenger op € 320.831. In ons antwoord op een proces verbaal van Aminal op datum van 24 juni over geuroverlast geven we duidelijk aan welke onze plannen zijn om binnen de kortste tijd de definitieve oplossing te realiseren en tussentijds overtollig zacht groen af te voeren voor verwerking in andere installaties. Op 30 oktober houden we voor de omwonenden in Moen een overlegmoment. Het gemeentebestuur doet de inleiding, er komt een toelichting over de tweede geurstudie en wij even een uiteenzetting over de definitieve aanpak inclusief een timing. Na de vragenronde is er een werfbezoek.

168


2003

van afval tot grondstof

|De citytrailer met oplegger en meeneemheftruck voor het inzamelen van AEEA en de selectief ingezamelde afvalsoorten vanaf de containerparken

De uitbreidingen van de containerparken volgen elkaar nu snel op en de ontwerpen voor de AnzegemLandergemstraat, Wielsbeke-Ooigemstraat, WaregemLeenakkerstraat, Overslagstation Imog Harelbeke en Overslagstation Imog Moen worden voorgelegd en goedgekeurd. Sinds kort heeft er zich nu ook een markt ontwikkeld voor het verwerken van allerlei afvalsoorten die probleemloos kunnen worden gerecycleerd mits ze selectief zijn ingezameld. Al deze soorten brengen we samen in een afvalstraatje met daarin afzonderlijke recipiënten voor het selectief inzamelen van folies, vlakglas, bloempotjes, PVC, diverse kunststofsoorten, kurk, cd’s, isomo enz. Stelselmatig wordt deze nieuwe selectieve inzameling uitgetest en op punt gezet en op alle containerparken geïnstalleerd. Onze containerparkwachters hebben het met al die bijkomende afvalsoorten soms niet onder de markt om alles netjes gecommuniceerd en verkocht te krijgen aan de bezoekers van het containerpark. Steeds meer moeten

ook zij afvalspecialist worden en moeten ze kunnen communiceren want mensen kunnen soms erg lastig zijn. Om dit alles eens goed in de verf te zetten, komen onze containerparkwachters ruimschoots aan bod op een specifieke trefdag in de Trefwinkel containerparkwachters gehouden door VVSG-Interafval die doorgaat op 26 november in het ICC Gent. Veiligheid wordt ook voor de containerparken een bijzonder aandachtspunt. Daarom bieden de Imogveiligheidsdiensten zich aan om alle containerparken te onderwerpen aan een evaluatie die naderhand zal worden gebruikt om er één en ander op punt te zetten. Als basis voor het uniformiseren van het retributiereglement DIFTAR op de containerparken gebruikt men de bedragen toegepast in Kortrijk. Er komt een retributie voor niet-recycleerbaar brandbaar afval, te storten afval, bouw- en sloopafval, groenafval, hout en grote hoeveelheden papier en karton. Met het invoeren van DIFTAR moet er werk worden gemaakt van een retributiereglement DIFTAR op de

169


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

containerparken. Er wordt gekozen om op de containerparken in alle Imog-gemeenten dezelfde tarieven te hanteren. Hiervoor zullen de bedragen worden gehanteerd die eerder al in Kortrijk werden ingevoerd op hun grote-hoeveelhedenpark in de Karel de Goedelaan. Er komt een retributie voor niet-recycleerbaar brandbaar afval, te storten afval, bouwafval-sloopafval-puinafval, groenafval, hout en grote hoeveelheden papier en karton.

2004 Er komen groenestroomcertificaten voor elektrische energie uit afvalverbranding. Alle containerparken krijgen een milieustraatje

wordt verdeeld volgens het aantal inwoners, het overblijvend percentage wordt verdeeld pro rato van de hoeveelheden afval die de gemeenten aanleveren op de afvalverbranding. Er is overeenstemming om stelselmatig meer het accent te leggen op de hoeveelheden. In de Raad van Bestuur wordt beslist om de verhoudingsgetallen voor de te verdelen kosten van de afvalverbranding vast te leggen op 65/35 voor 2005 en 60/40 voor 2006. Zo wordt het percentage pro rato van hoeveelheden geleidelijk opgetrokken van 35% naar 40%. Doordat echter quasi alle gemeenten door diftariseren van hun containerparken naar eenzelfde laag restafvalcijfer per inwoner zullen evolueren, maakt dit geen groot verschil in de afrekening tussen de gemeenten onderling. Door nieuwe bepalingen in de programmawet worden de publieke mandatarissen verplicht tot het betalen van een sociale bijdrage op hun zitpenningen.

Bestuur

Personeel, administratie

Naar aanleiding van de Algemene Vergadering zal het traditionele jaarverslag worden gesplitst in een Algemeen activiteitenverslag, een Gemeentelijk activiteitenverslag met de specifieke onderwerpen per gemeente en het officiële document, de eigenlijke Jaarrekening zoals bepaald in de regelgeving. Met het nieuwe decreet moet er nu ook aan het einde van elk dienstjaar een Buitengewone Algemene Vergadering worden gehouden (21 december). Deze moet voorafgegaan worden door een informatievergadering (26 oktober) voor de gemeentelijke mandatarissen, zodat er nu voor elke intercommunale jaarlijks twee algemene vergaderingen komen en twee informatievergaderingen. Gelukkig hebben de intercommunales Leiedal, Vliegveld Wevelgem en Imog eerder al besloten om de infovergaderingen samen te organiseren, anders kregen de mandatarissen en gemeenteraadsleden ieder jaar zes afzonderlijke informatiebijeenkomsten te verwerken, wat misschien wel van het goede te veel zou zijn en problemen zou opleveren om alle sessies bij te wonen. Ieder jaar moet de Raad zich buigen over de verhouding (inwoners/afvalhoeveelheden) voor de afrekening van de kosten van de afvalverbranding voor vennoten. Dit verhoudingsgetal bepaalt op welke wijze de kosten voor het verbranden van het huisvuil van de vennoten worden verdeeld. Een eerste percentage van de kosten

We maken gebruik van de faciliteiten geboden door tewerkstelling via startbanen voor het aanwerven van een administratief bediende. Er worden naast wervingsreserves voor chauffeurs, machinisten en losse arbeiders ook reserves aangelegd voor industrieel ingenieur en licentiaat toegepaste wetenschappen. Saskia Deflo wordt aangesteld als industrieel ingenieur en Joke Eeckhout uit Wielsbeke als licentiaat toegepaste wetenschappen, allebei op de site te Moen. De receptie in het administratief gebouw in Harelbeke groeit uit haar voegen en kan een opsmuk best gebruiken. We plannen enkele aanpassingen met een raming van € 10.724. Het ICT-verhaal wordt afgerond door een gunning aan IVU Benelux uit Venendaal, Nederland. Dit bedrijf heeft de ruimste en de meest passende ervaring die aansluit op onze behoeften voor het maken van routings (plannen van ophaalrondes) en de opvolging van containertransporten in de meest diverse inzamelingen met een grote verscheidenheid in recipiënten en afvalstoffen. De afrekening voor het dossier opleidingen bij het Europees Sociaal Fonds wordt afgesloten met een tussenkomst van € 65.483 plus een toelage voor hefboomkrediet van € 80.034.

170


2003-2004

van afval tot grondstof

| De koelcel voor de tijdelijke opslag bij het inzamelen van aangeboden dode huisdieren die dagelijks worden opgehaald door een erkende verwerker

Beleid

Diensten aan gemeenten-vennoten

Op federaal vlak werd wat gesleuteld aan de nieuwe regelgeving over de vennootschapsbelasting. Bij letterlijke toepassing ervan zijn alle intercommunales en vzw’s die op één of andere wijze aan elektriciteitsproductie doen, al of niet met afval of biobrandstof de pineut. Zij vallen met hun hele omzet onder de vennootschapsbelasting en dit kan iedereen een flinke duit kosten. De nieuwe regelgeving kwam er om binnen de vrijgemaakte energiemarkt enige gelijkheid te brengen tussen de particuliere elektriciteitsproducenten en de zuivere energieproducentenintercommunales. Maar het was niet de bedoeling om er andere instanties mee te treffen. Reden genoeg dus voor de afvalverbranders om iets te ondernemen. Interafval zoekt hiervoor steun bij zijn Waalse collega’s van Copidec die zich nog van geen kwaad bewust waren. Maar ook zij zijn snel bereid om mee in de dans te springen en een ervaren bureau aan te spreken om het dossier te begeleiden. Het wordt een belangrijke en harde strijd met veel onderhandelen en overleg.

Wegwerpluiers maken een belangrijk deel uit van ons restafval. Hieraan kan worden verholpen door selectief inzamelen en recycleren van de luiers of door gebruik te maken van herbruikbare luiers. Imog kiest alsnog niet om zijn gemeenten met deze selectieve inzameling op te zadelen, omwille van de hoge kostprijs en de vele vragen over de essentie en de ecologische waarde van de recyclage. We vinden het beter voor gemeenten die dit onderwerp willen aanpakken, campagnes te voeren voor het gebruik van herbruikbare luiers en stellen voor om een eventuele aankoop te bundelen via een project met 70% subsidiëring dat door Imog zou worden getrokken. Bij sommige gemeenten en intercommunales wordt de druk vanuit particuliere afvalbedrijven voor selectieve inzameling van luiers opgevoerd. De grote vraag hierbij is of meerkosten opwegen tegenover een nog niet bewezen ecologische meerwaarde. Na inzameling moet het hele zootje immers afgevoerd worden naar de enige recyclageinstallatie in Arnhem. Heel wat vragen dus die OVAM

171


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

onder de loep neemt bij een lopend project in VlaamsBrabant. Bij Imog houden we voorlopig de boot af tot er meer duidelijkheid komt over de echte meerwaarde van het initiatief. Heel frequent en steeds meer worden we geconfronteerd met vragen over het verwijderen van dode gezelschapsdieren, kadavers van dode dieren langs de openbare weg en dode vissen (na bijvoorbeeld een massale vissterfte). Ook hiervoor willen we onze gemeenten en de burgers een dienst aanbieden voor legale verwijdering en we zetten alle to do’s op een rijtje. Een milieuvergunning voor kadavers is er eentje van klasse 1 met alles er op en er aan. Sommige omwonenden zijn enigszins ongerust en denken dat we nu kadavers zullen verwerken of verbranden. Maar via goede communicatie kunnen we deze bezorgdheid snel wegwerken en verloopt de procedure rustig. De deputatie verleent ons een vergunning voor tijdelijke opslag van kadavers en de koelcel voor tijdelijke opslag hiervoor wordt aangekocht voor € 2.560. Onder restafval wordt alleen het afval begrepen van de huishoudens. In de gemeente Kuurne zal het restafval worden ingezameld door Van Gansewinkel, met een super gunstige offerte van € 11,5 per ophaalpunt per jaar – de beste uit zes biedingen – en voor Kruishoutem kan de inzameling voor dit afval worden gegund aan Luc Callens uit Wielsbeke voor € 19,36 per bedieningspunt per jaar met de beste bieding uit drie offertes. In de gewone restafvalzakken verdwijnt ook heel wat afval van winkels, kmo’s, bedrijven enz. Om een betere scheiding te krijgen, voeren we de oranje zakken in voor afval van de niet-huishoudens. Gewone en oranje zakken worden samen met het klassieke restafval ingezameld. De Stad Kortrijk doet dit via een afzonderlijke ophaling met specifieke containers. Voor de restafval-statistieken komt het afval in oranjezakken in aftrek pro rato van het aantal verkochte zakken en dit kan belangrijk zijn want gemeenten krijgen al dan niet bonussen via het convenant mits ze een laag restafvalcijfer kunnen voorleggen. Enkele milieuambtenaren doen een bijzondere inspanning om het gemengd afval op de kerkhoven dat nadien alleen nog kan worden gestort, selectief in te zamelen. De Stad Harelbeke is hierbij een perfecte voortrekker. Op al hun kerkhoven voeren ze met 1.000-litercontainers een scheiding door in diverse fracties: restafval, groenafval en bloempotjes, een voorbeeld dat snel opvolging zal krijgen.

172

Communicatie, sensibilisering, preventie We houden een informatiedag voor onze nieuwe bestuurders zodat ze zich tijdens de komende vergaderingen snel kunnen inleven in het reilen en zeilen van de vereniging met zijn veelheid aan activiteiten. Door het grote succes komt er voor de scholen een tweede fase met 240 drinkwaterfonteinen, gesubsidieerd door OVAM en VMW. Het project brengt geen andere kosten mee voor Imog dan de administratieve lasten van het dossier. De niet-gesubsidieerde bedragen komen ten laste van de gebruikers. Deze tweede fase van 240 drinkwaterfonteinen kan worden gegund aan Maestro uit Dilbeek voor de prijs van € 285 per stuk. Bij Neopack uit Aalst bestellen we, na goedkeuring door OVAM, 50.000 herbruikbare bekers voor een totaalbedrag van € 34.969. De compostkoffers zijn aan levering toe en onze Vlaamse minister voor Leefmilieu Tavernier doet de symbolische overhandiging van de eerste compostkoffer aan de vzw Feniks. Dit is een geschenk van Imog aan Feniks als stimulans en beloning voor hun assistentie bij de sensibilisering rond het thuiscomposteren op hun bioboerderij. Op deze wijze willen we hen speciaal steunen bij hun didactisch project op de bioboerderij Ganzenhof, waar ze steeds meer bezoekers en scholen ontvangen en inleiden in de wereld van het composteren. Het is een graag gegeven geschenk van Imog met sterke sociale, sensibiliserende en ecologische waarde. Met Syntra West sluiten we een samenwerkingsovereenkomst voor diverse opleidingssessies rond afval. Onze diensten hebben goed werk geleverd met de aanmaak van een Gemeenschappelijke preventie en sorteerwijzer. Hierin wordt getracht voor elke afvalstof van huishoudelijke herkomst, de meest ecologische wijze van verwijdering aan te geven. Deze uitgave is bestemd voor elk gezin en zal worden gedrukt bij Euroset in Kuurne. Provinciaal wordt een campagne opgezet over illegaal ontwijkingsgedrag, zeg maar sluikstorten en zwerfvuil. De actie wordt op gang getrokken met een eerste evenement in het station van Brugge en zal verder worden ondersteund met posters in alle treinstations en scholen, en met opruimingsacties in de gemeenten. Op 12 oktober is er met Syntra West een eerste informatie- en opleidingssessie over onderwerpen als een beter leefmilieu via een doordacht lokaal duurzaamheidsbeleid en kostenbewust afval verwerken.


2004

van afval tot grondstof

| De Vlaamse minister voor Leefmilieu Tavernier overhandigt de eerste educatieve compostkoffer aan de afgevaardigde van de vzw Feniks uit Avelgem. De koffer zal er worden ingezet op hun bioboerderij.

Ann Braeckevelt, secretaris bij VLACO en stafmedewerkster bij OVAM en Jacques Soenens worden bereid gevonden om al hun kennis en ervaring te bundelen in een ‘Vademecum voor Afval’. Ann neemt vooral de regelgeving voor haar deel en Jacques staat in voor de praktijkervaring. De vrijwilligers van de provinciale zwerfvuilcampagne van 19 maart worden uitgenodigd op 14 mei aanstaande voor een happening op het provinciaal domein te Raversijde. Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie Groenestroomcertificaten zijn al een tijdje in bij projecten met elektriciteitsproductie uit zuivere biomassa. Deze certificaten hebben een bepaalde waarde en kunnen verkocht worden op de vrije markt. Het zijn de grotere energieproducenten die deze certificaten nodig hebben en dus opkopen omdat ze daarmee kunnen aantonen dat

ze voldoende energie hebben aangemaakt uit hernieuwbare brandstof, de zogenaamde biobrandstof. Bij onvoldoende certificaten worden de energieproducenten belast met een boete die hoger oploopt dan de waarde van de certificaten, vandaar de grote belangstelling. Hoewel ons restafval ruim 50% niet-recycleerbare biomassa bevat, waren we tot nog toe bij afvalverbranding uitgesloten van deze tussenkomsten (deel wel biomassa: keukenresten, hout, leder, papier en karton, deel nietbiomassa: kunststoffen, inerte materialen, metalen). Onze Vlaamse minister voor Mobiliteit, Openbare werken en Energie Bossuyt doet het nodige om dit besluit van 28 september 2001 en zijn toepassingen uit te breiden tot de afvalverbrandingsinstallaties. Interafval zal het overleg voeren met de VREG over de aanvraagdossiers en met OVAM aangaande het bepalen van het percentage energie dat in aanmerking komt voor deze certificaten. Bij Imog zullen de certificaten worden toegekend pro rato van 42% van de totale netto-energieproductie uit de eigen afvalverbranding. De toepassing van dit

173


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

percentage vindt zijn reden in het feit dat ons restafval volgens analyses van OVAM slechts 42% biobrandstof bevat. Het Imog-dossier groenestroomcertificaten bij de VREG wordt goedgekeurd voor een periode van drie jaar. In Wallonië blijft afvalverbranding tot hiertoe verder uitgesloten van certificaten. Maar daar genieten ze nog wel van ongeveer 90% subsidie voor alles wat afvalverbranding betreft. We dienen een aanvraagdossier voor groenestroomcertificaten in bij de VREG. De depositiemetingen van dioxines op 8 januari geven met cijfers van 3,9 tot 3,4 picogram aan dat er geen verhoogde waarden worden opgemeten. Het is opnieuw tijd voor de decretale milieuaudit die we na overleg gunnen aan Loyds uit Antwerpen. In zijn publicatie van De Tijd schrijft Guy Van Den Broek dat afvalverbranding met energierecuperatie zowel economisch als ecologisch, Best Beschikbare Technologie (BBT) is (nvdr: terwijl afvalverbranding tot voor kort nog werd beschouwd als een boeman). Sortering, PMD, papier en karton, kunststoffen, glas Enkele gemeenten hadden onbewust de verkoopprijs van hun PMD-zakken verhoogd, wat eigenlijk niet mocht en niet opportuun is. Volgens de overeenkomst tussen de intercommunale en Fost Plus moeten gemeenten wat ze teveel vragen aan de burger, afstaan aan Fost Plus omdat dit beschouwd wordt als winst op de verkoop van de PMDzakken. Daarom wordt vanaf heden de kostprijs voor de PMD-zak overal teruggebracht op het door Fost Plus aanbevolen bedrag van € 0,125 per stuk. Sinds lange tijd sorteren we het ingezamelde papier en karton redelijk verregaand, dit is de zogenaamde diepe sortering. Op deze wijze krijgen we diverse zuivere fracties zoals: wit papier, kranten en tijdschriften, allerlei. Omwille van de hogere loonkosten (deze fijnsortering gebeurt namelijk handmatig) schakelen we terug naar eenvoudige sortering, met gewoon scheiden van de papierfracties van het karton. Sita garandeert ons met deze sorteerwijze de beste verkoopsvoorwaarden en krijgt de opdracht om verder de gesorteerde materialen uit de Imog-sortering te commercialiseren. De vzw Fost Plus krijgt een nieuwe erkenning voor de periode 2004-2008. De overeenkomst met Fost Plus voor het pilootproject inzamelen van verpakkingen in PVC en polystyreen (isomo) wordt afgerond.

174

Stortplaats De vergunde stortplaatscapaciteit is fel geslonken en de kleiontginning is dermate gevorderd dat er werk kan worden gemaakt van een milieuvergunningsaanvraag voor de inrichting van een stortplaats in de ontgonnen ruimte. We zullen een milieuvergunning aanvragen voor slechts de helft van de te ontginnen ruimte, om te vermijden dat men er ons opnieuw van verdenkt te veel stortruimte ineens aan te vragen. Compostering OVAM keurt de diverse loten voor de optimalisatie van de groencompostering goed voor marktbevraging. Lot 1: Infrastructuur € 973.638 waarvan € 340.770 subsidie. Lot 2: Technieken € 680.388 waarvan € 238.130 subsidie. Lot 3: Compostmenger € 265.388 waarvan € 92.800 subsidie. Totaal van alle loten: € 1.919.176 waarvan € 671.700 subsidie.

Lot 3 voor levering van de compostmenger kan worden gegund aan Luyckx uit Brecht voor € 329.295. Met deze machine kan de gehakselde groenafvalfractie optimaal worden uiteengerafeld voorafgaand aan aërobe compostering in de hopen, wat zorgt voor een reukloze procesvoering. De thuiscompostering kent alsmaar meer succes en na de offerteaanvraag kunnen we met subsidiëring bij Sulo uit Ittervoort, Nederland, 4.000 compostvaten aankopen tegen € 24,5 per stuk, 4.000 beluchtingsstokken tegen € 3,63 en 60 wormenbakken tegen € 62. Dit geeft in totaal € 116.273 waarvoor een subsidie wordt ontvangen van € 61.320. Groenafvalcompost is zeer goedkoop en ideaal voor gebruik bij groenaanleg in zowel openbare als particuliere projecten waar heel wat compost kan worden ingezet. Het voorschrijfgedrag voor het gebruik van groencompost door ontwerpers is quasi nihil. Bij wijze van informatie en activering nodigen we de ontwerpbureaus samen met de verantwoordelijken van de gemeenten uit op een studie- en kennismakingsdag op de site van Moen.


2004

van afval tot grondstof

| Zicht op het milieustraatje voor de inzameling van diverse kunststofsoorten zoals isomo, vlakglas, kurk, cd’s, bloempotten, enz.

Containerparken, afvaltransport Het project voor de herinrichting en de aanpassingen van het containerpark in Kruishoutem wordt bij Imog goedgekeurd voor aanvragen van de subsidies bij OVAM. Pas na de goedkeuring ervan door OVAM kan er worden aanbesteed. OVAM keurt de aanbestedingsdossiers goed voor de projecten voor de containerparken in de gemeenten Anzegem, Wielsbeke, Waregem Beveren-Leie, Imog Harelbeke en Moen. Er is heel wat bijval op de persconferentie rond het afvalstraatje waarvan we een model hebben opgesteld op de site te Moen. We hebben er naast de pers ook de verantwoordelijke schepenen en mandatarissen en diverse afnemers en verwerkers van de selectief ingezamelde afvalstoffen in het straatje uitgenodigd. We maken van de gelegenheid gebruik om hen onder meer verder te informeren over de stand van zaken van de diftarisering van hun containerparken.

Vanaf nu zullen we op alle containerparken deze uitgewerkte versie van het milieustraatje installeren. Hiermee kunnen de inwoners heel wat afval selectief aanbieden, zoals matrassen, diverse kunststofsoorten zoals harde plastics, PVC, bloempotjes, diverse folies, cd’s, en is er ook ruimte voor onder meer kurk, isomo, huishoudelijke batterijen, enz. Het wordt de start van een nieuw ingeslagen richting voor recyclage van alle mogelijke grondstoffen onder het motto ‘Afval is grondstof’. Het milieustraatje levert tijdens de paar maanden dat het op zeven containerparken is ingevoerd, 291.000 kg selectieve afvalstoffen op wat een vermindering op restafval inhoudt van 3,5 kg per inwoner per jaar. Een aantal DIFTAR-projecten op gemeentelijke containerparken worden gegund:

175


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| Overzicht van de niet betalende en betalende afvalsoorten op de DIFTAR-parken

Anzegem, Landergemstraat: Infrastructuur door Stadsbader Flamand uit Harelbeke voor € 271.435 Containers door Valvan Menen voor € 33.729 Slagbomen, weegbruggen automatische registratie door Bam Technics uit Nieuwerkerken voor € 61.148 Waregem Beveren-Leie: Infrastructuur door Stadsbader Flamand uit Harelbeke voor € 49.921 Containers door Valvan Menen voor € 33.729 Slagbomen, weegbruggen Bam Technics voor € 40.996 Automatische registratie Bam Technics voor € 61.148 Wielsbeke, Ooigemstraat: Infrastructuur door Stadsbader Flamand uit Harelbeke voor € 222.978 Containers door Valvan Menen voor € 33.729 Slagbomen, weegbruggen Bam Technics voor € 46.813 Automatische registratie Bam Technics voor € 61.148

176

Harelbeke Imog overslagstation: Infrastructuur door Stadsbader Flamand uit Harelbeke voor € 31.382 Containers door Valvan Menen voor € 40.201 Hardware en software door Bam Technics voor € 70.587 Moen-Imog overslagstation: Infrastructuur door Koch Ockier uit Tiegem voor € 21.170 Containers door Valvan Menen voor € 33.224 Weegbrug en slagbomen door Bam Technics voor € 29.572 Hardware en software door Bam Technics voor € 64.979 OVAM keurt de percelen 1 en 2 voor de groencompostering in Moen goed voor het houden van de offerteaanvragen.

Rond Recupel blijven de discussies over de financiële tussenkomsten in de regionale overslagstations en de containerparkwerking steeds maar aanslepen. Intussen betalen de consumenten bij aankoop van elektrische


van afval tot grondstof

toestellen hoge bedragen waarmee Recupel zeer ruime reserves kan aanleggen. De exploitanten van de containerparken accepteren de afgedankte elektrische toestellen gratis, zelfs op hun DIFTAR-parken. De overslagstations doen hun werk en worden alsmaar strenger bekeken. Maar we blijven overtuigd dat er van ernstige vergoedingen door Recupel alsnog geen sprake is. Na veel gepalaver komen ze dan toch met contractvoorstellen die we vanuit Interafval aan een juridisch onderzoek onderwerpen om er alle verborgen angels uit weg te werken want we vertrouwen het hele zaakje voor geen haar. Het lijkt een never-ending story te worden, maar we zijn niet van plan om op te geven en zullen ons niet (door Recupel) laten gijzelen door het de bevolking moeilijk te maken via het niet meer accepteren van deze toestellen, of deze alleen wel nog te accepteren mits men ervoor betaalt. Onze stelling is dat de consument aan de kassa heeft betaald en dat hij de hiervoor bestemde service moet krijgen. Uiteindelijk komt er duidelijkheid over enkele vergoedingen. Recupel zal instaan voor de recipiënten en de afvoer van de ingezamelde fracties, en zal tevens een gedeelte van de kosten vergoeden, voor de inzameling van de afgedankte elektrische apparaten op de containerparken. De tussenkomsten door Recupel bedragen voor de containerparken € 1.237 per site en per 20.000 inwoners plus een variabele vergoeding van € 15,83 per ton. De ROS-vergoeding voor het clusteren bedraagt € 89,5 per ton en voor communicatie zal de vergoeding € 0,05 per inwoner bedragen voor 2004 en € 0,024 per inwoner vanaf 2005. Deze overeenkomst loopt voorlopig tot eind 2005. Volgens Vlarem moeten afgedankte elektrische apparaten op de containerparken regenvrij opgeslagen worden. Recupel is van plan voor alle containerparken te voorzien in specifieke huisjes. We zijn bereid een pilootproject met enkele modellen in gebruik te nemen als test op de definitieve uitvoeringen. Op het containerpark van Waregem te Beveren-Leie is er een opportuniteit om de beschikbare oppervlakte gevoelig uit te breiden om op deze wijze meer afvalsoorten selectief in afzonderlijke containers te kunnen inzamelen. Het project wordt geraamd op € 186.324. Voor het containerpark Kruishoutem worden de diverse loten goedgekeurd: infrastructuur € 340.500, containers € 42.108, weegbruggen en slagbomen € 54.662, registratie administratie en betaling € 81.735.

2004

Steeds meer afvalstoffen (zoals tl-lampen, frituurvetten en oliën, motorolie, …) die op de containerparken terecht komen, vallen onder een terugnameplicht. Dit houdt in dat de verantwoordelijke sectoren financieel moeten bijdragen in de kosten voor de inzameling van hun afvalstoffen die op de containerparken terecht komen. Grote discussie hierbij is er steeds weer over de grootte van de kosten en bedragen – voor de sector liefst niks of zo weinig mogelijk, voor de intercommunales en Interafval de juiste kost tegen de juiste prijs, anders betalen de mensen twee keer, namelijk de eerste keer bij aankoop en de tweede keer via retributies of belastingen. Om dit uit de wereld te helpen, ontwikkelen we bij Interafval hiervoor een kostprijsmodel voor de inzameling op de containerparken per typische afvalfractie. Hiermee kunnen dan de vergoedingen worden vastgelegd, te betalen door de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de inzameling van hun afvalstoffen via de containerparken. Dit moet tevens alle partijen, de intercommunales, de verantwoordelijke organisaties, OVAM en de minister in staat stellen om liefst definitief de alsmaar aanslepende discussies inzake de hoogte van de lasten en de kosten van al deze afvalsoorten bij de inzameling via de containerparken en hoeveel de organisaties daarvoor moeten afdragen aan de exploitant van de containerparken te stoppen. Recytyre, de organisatie rond de MBO inzake afgedankte banden, is bij wijze van aanloop bereid om autobanden van particulieren gratis af te nemen vanop een centrale plaats. We aanvaarden, vanaf 1 februari voor de periode van één jaar, autobanden van particulieren op alle containerparken en clusteren ze op de Imog-site in Moen. Daar worden ze door Recytyre kosteloos weggehaald. Nadien zal kosteloos aanbrengen door particulieren alleen nog mogelijk zijn op de sites te Harelbeke en Moen. We gaan ervan uit dat de mensen zich intussen van hun banden hebben ontdaan. Na een globale opruimactie willen we de autobanden bannen van de containerparken. Bij aankoop van nieuwe banden betaalt men immers een Recytyre-bijdrage, dit is een vooruitgeschoven vergoeding voor het verwijderen van de oude banden die de klant er zogezegd gratis kan achterlaten. Het is sowieso de consument die betaalt, alleen de wijze en het tijdstip waarop kunnen nogal eens verschillen.

177


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| Selectieve inzameling van autobanden in samenwerking met Recytyre, het organisme verantwoordelijk voor de terugnameplicht van dit afval

2005 Afvalverbranding met recuperatie dreigt onder de vennootschapswet te vallen. We verzorgen de inzameling van dode gezelschapsdieren. Bestuur Van hogerhand werkt men aan het project Afbakening van het regionaal stedelijk gebied Kortrijk. Hierin worden een aantal bestemmingen voor terreinen en gebieden vastgelegd of gewijzigd. Door de vele wijzigingen in de loop der jaren rond de rechtrekking van de Leie, de terreinen van de waterzuivering, de afvalwatercollectoren en het terrein van de Imog-site was er nogal wat verwarring ontstaan en om sommige onduidelijkheden weg te nemen, dienen we enkele bezwaren in. Er komt wat meer duidelijkheid rond het zogenaamde zelfstandigenstatuut van de mandatarissen.

178

De verplichte RSZ-bijdrage van 20% voor het werkjaar 2004 zal geregeld en ten laste worden genomen door de vereniging. De komende informatievergadering wordt gepland op 12 april in het Theatercentrum van Zwevegem. Langs de Kortrijksesteenweg, vlak voor onze site, hebben we alleen nog de woning met nummer 274 niet kunnen verwerven. We laten het ComitĂŠ tot Aankoop opnieuw onderhandelen met de eigenaar in de hoop het dossier deze keer gunstig te kunnen afronden. Hiermee zou de totale strook langs de Kortrijksesteenweg voor de bestaande site beschikbaar komen voor een nieuw project waarop we inmiddels al een tijdje aan het broeden zijn (dit project komt later nog uitvoerig aan bod). Personeel, administratie Met een Mobiscan wordt de wijze waarop ons personeel zich naar het werk begeeft, in kaart gebracht. We stimuleren en sensibiliseren het gebruik van de fiets. Als


2005

van afval tot grondstof

| Overzicht van de diverse lagen en materiaalsoorten die aangewend worden voor het bekleden van de bodem en de wanden van de put bij het aanleggen van een stortplaats

| Globaal zicht op de ingerichte stortplaats

ondersteuning garanderen we ons personeel een veilige en zekere terugrit ingeval van onverwachte problemen, er komen veiligheidsborden voor fietsers en we zorgen voor betere fietsbergingen. We hebben aandacht voor de eindeloopbaan-problematiek en na heel wat onderzoek door onze diensten wordt er besloten om hiervoor een groepsverzekering af te sluiten. Dit zal worden toegepast op de personeelsleden vanaf het derde dienstjaar, en voor de directie- en kaderleden met 25 jaar dienst wordt een alternatieve regeling uitgewerkt. Beleid Onze Raad verleent toestemming aan de vertegenwoordiging van Interafval om te onderhandelen met de overheid betreffende de interpretatie van Art. 38 van de wet van 29 april aangaande de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten, zeg maar de problematiek van de vennootschapsbelasting. We laten ons hierbij ondersteunen door specialisten van

Lagae & Philippe en Deloitte, wat een hoop kosten met zich zal brengen. Maar het loont meer dan de moeite en zowel de Vlaamse als de Waalse afvalverbranders zullen hier elk hun duit in het zakje doen. Tijdens een overleg met de hogere overheid over de vennootschapsbelasting vernemen we duidelijk dat de intercommunales sowieso onder Art. 38 van de wet vallen en dat er begrip is voor onze vraag maar dat oplossingen alleen mogelijk zijn door deze regelgeving bij te sturen via de programmawet. We geven onze raadgevers onmiddellijk de opdracht om deze weg te bewandelen en het nodige te doen om tijdig een oplossing te hebben. Er komt wat commotie over enkele alles in één zakuitspraken van onze Vlaamse minister voor Leefmilieu Peeters op een bijeenkomst in Antwerpen. Maar we laten het niet zomaar voorbijgaan, wetende dat men in de Stad Antwerpen één en ander rond selectief inzamelen overboord wil gooien. Het is een verdienstelijke poging van hunnentwege, maar we blijven attent. Achteraf blijkt het zogezegd om een verkeerd begrepen uitlating te gaan.

179


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Diensten aan gemeenten-vennoten Omwille van verspreiding van ziekten vraagt men in de Europese verordening 1774/2003 een strenge aanpak voor het lekvrij verwijderen en afvoeren van dode gezelschapsdieren afkomstig van het openbaar domein. Dit zal voor onze gemeenten geen probleem zijn. Ze kunnen terecht bij onze onlangs vergunde organisatie Kadavers. Hiervoor hebben we naargelang van de grootte (type A, B of C) van de lekvrije zak, tarieven vastgelegd voor de aanvoer door onze vennoten en door particuliere personen. Na de Bigbag of de puinzak voor huis-aan-huisinzameling van inert afval tegen betaling voeren we nu ook de Bigbag of de groenafvalzak in voor de huis-aanhuisinzameling van groenafval bij particulieren voor de prijs van € 55. Hiermee willen we werk maken van een aanvullende dienstverlening op de tuinafvalbak. Dit kan praktisch zijn voor klanten die toevallig en of tijdelijk te kampen hebben met een grote hoeveelheid groenafval maar waarvoor een container te hoog gegrepen zou zijn. Communicatie, sensibilisering, preventie De zwerfvuilacties zullen zich dit jaar speciaal richten op de netheid rond de glasbollen. Over het geheel van het project drinkwaterfonteinen hebben we ruim 90 scholen en instellingen kunnen bereiken. GOM West-Vlaanderen en Leiedal werken samen aan een gesubsidieerd pilootproject Milieucluster bedrijventerreinen Heule-Kuurne. Imog verleent hierbij zijn medewerking voor de selectieve afvalinzameling van KGA van bedrijven. In het jaarverslag van het Kringloopcentrum kunnen we lezen dat men daar al 130 werknemerss tewerkstelt. Met kringloopwinkels gelegen in Avelgem, Kortrijk, Menen, Waregem, Wevelgem en Zwevegem zijn de regio’s IVMO Menen en Imog perfect afgedekt. We sluiten, voor een periode van drie jaar met ingang vanaf 1 juli, een overeenkomst af met het Kringloopcentrum waarbij ze het voorrecht krijgen om oude kledij in te zamelen op alle containerparken. Om het project afvalpreventie daadwerkelijk te ondersteunen, wordt er een dossier opgestart voor het aankopen van 8.000 herbruikbare boodschappentassen. Eén tas wordt geraamd op ca. € 2 en de subsidiëring bedraagt 50%. Naderhand zullen deze tassen het voorwerp uitmaken van een winkelactie die vanuit

180

Imog zal worden aangestuurd. Het project herbruikbare drinkbekers wordt zowel door de gemeenten als verenigingen gunstig onthaald. Gedurende de korte periode dat ze beschikbaar werden gesteld, kregen we al zo’n 20.000 ontleningen op een 15-tal evenementen. Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie De groenestroomcertificaten die we verwerven, hebben een commerciële waarde en kunnen op de vrije markt worden verkocht en dit onafhankelijk van de partner aan wie de groene energie wordt verkocht. Imog verkoopt op dit moment zijn elektriciteit aan SPE en pleegt overleg over een mogelijke onderhandse verkoop van zijn certificaten. Door diverse wijzigingen in de wetgeving naar aanleiding van de vrijmaking van de energiemarkten kan onze partner voor het afnemen van elektrische energie, WVEM-SPE, geen participaties meer nemen op activiteiten met energieproductie. Het overleg over de verkoop van de groenestroomcertificaten met WVEM loopt niet zo vlot als verwacht. We bespreken de te volgen strategie in een werkgroep waarin we ook de verkoop van onze energie in de toekomst aankaarten. Door een besluit van de Vlaamse regering worden alle bedrijven die een grote hoeveelheid brandstof verwerken, verplicht tot het uitvoeren van een energieplan waarin het hele energieverhaal van het bedrijf wordt doorgelicht inzake verbruiken, rendementen en mogelijke investeringen die tot energiebesparing kunnen leiden. Het afval dat we verbranden, wordt in deze context beschouwd als brandstof. Hierdoor zijn alle afvalverbranders zeker van de partij en kunnen ze zich opmaken om een energieplan te laten opstellen. We doen een marktonderzoek en gunnen de opdracht aan Belconsulting uit Tielt. Door steeds maar gebruik te maken van nieuwe technologieën, proberen we onze installaties op een hoger niveau te tillen. In dit kader plannen we een afsluitklep op de uitgang van de turbine om bij korte uitbedrijfneming van de turbine te kunnen werken over de condensor met een koude turbine. Dit moet een hogere beschikbaarheid opleveren van de afvalverbranding. Door een optimalisatie van de reinigingssystemen op de stralingskamers van de stoomketel kunnen we het rendement en de standtijden van de afvalverbranding verhogen. Nieuwe technieken maken dit mogelijk en


2005

van afval tot grondstof

we laten de werken uitvoeren door Clyde Bergeman uit Wesel, Duitsland, voor de prijs van € 305.855. Stortplaats De deputatie verleent Imog een milieuvergunning voor het inrichten en uitbaten van een stortplaats in het vrijgekomen gedeelte van de kleiwinning. Voor de inrichting van de nieuw vergunde stortplaats doen we na een offerteaanvraag een beroep op de diensten van Smet GWT uit Dessel. Om allerlei redenen is de afname van bakstenen verminderd wat ook voor een vertraging heeft gezorgd van de kleiafname door de steenbakkerijen. Dit heeft voor gevolg dat de ontginning niet binnen de aanvankelijk voorziene termijn voltooid zal zijn. Het heeft ook weinig zin de klei te ontginnen om deze op een andere plaats op te slaan. Onmiddellijk afvoeren naar productie is voor alle partijen de optimale oplossing. Na overleg met de diensten van Natuurlijke Rijkdommen wordt besloten een verlenging aan te vragen van de lopende milieuvergunning tot 2013. Sortering, grof vuil, houtafval, kunststoffen De gebruikers van houtsnippers uit de houtafvalsortering stellen alsmaar hogere kwaliteitseisen. Zo willen ze dat de weinige non-ferro metaalresten zoals aluminium, inox en koper worden verwijderd. Vanuit interne studie stellen we onze installatie bij en gunnen we de uitvoering van een non-ferro-installatie op de houtafvalsortering in Moen aan Geldof uit Harelbeke voor een bedrag van € 328.575. In het licht van het groene-energieverhaal krijgt onze houtafvalverkleining en sortering in Moen ineens een heel bijzondere betekenis voor de elektrische centrale in Ruien. Daar hebben ze een gedeelte van de energiecentrale omgebouwd van klassieke brandstof naar biobrandstof om op deze wijze maximaal groene stroom te kunnen produceren. Houtafval is hierbij één van de belangrijkste brandstoffen. Met het kanaal naast onze site hebben we de ideale transportweg over het water om per boot houtsnippers over te brengen naar Ruien. We starten met Electrabel een pilootproject en geloven in de toekomst maar zijn ons zeer goed bewust dat we voor de zoveelste keer bezig zijn met pionieren.

Compostering Dit jaar houdt VLACO op 12 maart zijn compostmeestercongres in Hasselt. Onze kippenactie, die loopt in samenwerking met handelaars, zet reeds meer dan 11.000 kippen aan het werk, wat goed is voor een jaarlijkse afvalverwijdering van ca. 1 miljoen kg. Het vlot niet zo goed met onze aannemer aan wie de infrastructuurwerken voor de groencompostering zijn gegund. Eén van diens belangrijkste toeleveranciers, voor het leveren van de luchtkanalen, laat het totaal afweten zodat er moet worden uitgekeken naar een nieuwe producent. Uiteindelijk komt alles nog goed. De eigenlijke werken zullen kunnen worden aangevat vanaf 1 februari 2006. Intussen kunnen we na heraanbesteden ook de technische delen voor de groencompostering gunnen. Typhoon uit Izegem levert de ventilatoren (€ 76.057), Geldof uit Harelbeke staat in voor alle waterleidingsystemen (€ 65.525), membranen (€ 371.841) en het oprolsysteem (€ 309.336) en Callewaert uit Harelbeke verzorgt het elektrische gedeelte (€ 199.188). Op het geheel van deze werken wordt een totale subsidie voorzien van € 295.604. Containerparken, afvaltransport We hebben overeenkomsten voor afname van frituurvetten bij Anvas-Alvet uit Brugge, voor motorolie bij Recyc Oil uit Wielsbeke en bij Sita voor de andere KGA-soorten die we clusteren in Moen. Voor frituurvetten en motorolie zijn er milieubeleidovereenkomsten (MBO’s) in de maak. Dit biedt de intercommunale en de gemeenten zicht op minder financiële lasten voor het verwijderen van deze stoffen. Zodra de MBO van kracht wordt, kunnen de lopende overeenkomsten inzake prijszetting en wijze van inzamelen zo nodig worden bijgestuurd. Op het containerpark Deerlijk zijn de werken voor het inrichten van het DIFTAR-park beëindigd. De gemeente beoogt een inloopperiode waarbij de installaties worden getest. Gelijktijdig kunnen de bezoekers het systeem integraal gebruiken zonder dat ze hiervoor moeten betalen. Vanaf 1 juni zullen de tarieven van toepassing zijn en zal er wel moeten worden betaald. Deze zeer sociale en eerlijke benadering heeft wel tot gevolg dat de bevolking van deze periode extra gebruik maakt om zich te ontdoen van alles wat ze nog snel gratis kwijt

181


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| Compostering van groenafval met actieve beluchting en afdekmembraan voor een geurloze exploitatie

willen – een aanvoer-boom dus. Hierdoor zal de eerste dagen na 1 juni (vanaf wanneer er betaald dient te worden) de aanvoer klein blijven, wat wel een garantie is voor een rustige aanloopperiode. We krijgen toestemming van onze gemeenten voor het plaatsen van 27 Recupel-huisjes op hun containerparken. De eindafrekening voor de infrastructuurwerken DIFTAR-park Deerlijk bedraagt uiteindelijk € 187.815. Het milieustraatje wordt op alle containerparken uitgebreid met een statief voor afgedankte fietsen. Deze worden opgehaald door de diensten van het Kringloopcentrum en van daaruit verdeeld naar diverse sociale organisaties zoals vzw Velo en vzw Fietsenrijk, die zich toeleggen op het herstellen en onderhoud van fietsen. Het rekenmodel opgemaakt door Akron in opdracht van Interafval voor een objectieve kostenbenadering van de diverse afvalstoffen op de containerparken werd na consultatie met alle betrokkenen en met de diensten van OVAM uitvoerig besproken en waar nodig bijgestuurd.

182

| Recupelhuisjes voor inzamelen van AEEA (afgedankte elektrische toestellen) op de containerparken

Het ministerieel besluit van 18 juli stelt dit model als berekeningsbasis voor het aanrekenen van de inzamelkosten aan producenten voor hun afvalstoffen die onder een MBO vallen en die ze via de containerparken laten inzamelen. De bandensector heeft met Recytyre als beheersorganisme erkenning gekregen met een MBO van 1 april 2005 tot 28 november 2008. Ze zullen instaan voor het kosteloos ophalen van de banden via een erkend operator. Imog zal zelf de banden van de containerparken clusteren in Moen en krijgt hiervoor een vergoeding van € 35 per ton. Recupel stuurt de overeenkomst over de ROS-werking bij. De vergoedingen worden verhoogd. Voor een hoeveelheid van 1.044 ton afgedankte elektrische materialen per jaar zal Imog een vergoeding krijgen van gemiddeld € 138,16 per ton. De uitbreiding van het containerpark van Waregem in Beveren-Leie kost uiteindelijk € 186.400, waarop een subsidie wordt verwacht van € 107.790.


2005-2006

van afval tot grondstof

We maken werk van een nieuw Investeringsprogramma voor rollend materieel voor de jaren 2006-2008. Daarin voorzien we vier tot zes vrachtwagens, één perswagen, een veegwagen, een schuifzeiloplegger, containers, afvaleilanden, een dumper, rupskraan, een ver- en hoogtereiker, een bandenlader, een vorkheftruck en een wiellader.

ingang omdat deze op termijn toch wel eens aanleiding kan geven tot geluidshinder bij onze buren in het naastgelegen appartementsgebouw. Andere nog niet ingenomen lapjes zullen een bestemming krijgen als opslag van containers en we dromen al stilletjes van een multifunctioneel dienstencentrum aan de ingang van de site. Personeel, administratie

2006 We verkopen onze eerste groenestroomcertificaten. Met het nieuwe decreet krijgen we jaarlijks twee informatievergaderingen en twee algemene vergaderingen Bestuur Dit jaar vindt de jaarlijkse informatievergadering in het najaar plaats in Den Tap in Lendelede – voor Imog misschien onlogisch omdat Lendelede geen Imog-gemeente is. Maar we gaan er even graag naar toe. Zo kunnen we ook eens op een andere locatie aangeven wat onze intercommunale zoal in zijn mars heeft. Voor de eerste keer hebben we een Buitengewone Algemene Vergadering (op 19 december) met een specifieke agenda die door de nieuwe regelgeving is opgelegd. De agenda bevat volgende punten: 1. Evaluatierapport met ondernemingsplan, 2. Strategie, beleids- en actieplan 2007 en 3. Bespreking begroting 2007. Vooral de eerste punten zijn nieuw, zij waren vroeger niet van toepassing. Maar we hebben stof genoeg om iets te zeggen over ons verleden en visie en inspiratie genoeg om uit te zien naar de toekomst. De verwerving van de laatste woning (nummer 274) rond de site in Harelbeke werd inmiddels afgerond. Nu we op die locatie alle aangrenzende eigendommen hebben verworven, kunnen we overgaan tot het opmaken van een globaal bestemmings- en uitrustingsplan. Dit wordt gekaderd in een toekomstplan waar we voor het eerst spreken van een DIFTAR-park, een bedrijvenafvalpark op te richten langs de Kortrijksesteenweg. We opteren tevens voor het verleggen van de weegbrug aan de

We hebben weinig geluk met onze procedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor industrieel ingenieur. De drie kandidaten die geslaagd zijn, zien af van een betrekking. Bij het aanleggen van nieuwe wervingsreserves voor industrieel ingenieur krijgen we opnieuw drie geslaagde kandidaten en Ruben Deylgat uit Kuurne kan aan de slag op de site in Moen ter vervanging van Jo Duyvejonck die eerder ontslag nam. We willen de actie Fietsen voor Kyoto steunen en geven een toeslag van € 0,05 per km voor de fietsritten van en naar het werk maar dan alleen voor de mensen die meer dan 50% van het aantal keren het woon-werkverkeer per fiets afleggen. Jacques Soenens, algemeen directeur, wil in 2008 met pensioen gaan. Het is dus tijd om over te gaan tot een evaluatie en het nemen van de nodige initiatieven. We zetten een globaal project op het getouw onder de titel Analyse van de Imog-organisatie. Dit moet uitmonden in het uitwerken van voorstellen met ruime toekomstvisie voor een planmatige aanpak op het vlak van bestuur, directie en personeel. Hiervoor wordt professionele steun gezocht en na marktonderzoek wordt de opdracht voor de analyse van de Imog-organisatie gegund aan CPM uit Melle. Er wordt een stuurgroep opgericht voor het begeleiden van de werkzaamheden. Deze is samengesteld uit twee specialisten van CPM met daarnaast ook Francky Claerhout, onze revisor, en Jacques Soenens. Diensten aan gemeenten-vennoten Nu we over een milieuvergunning voor kadavers beschikken, informeren organisaties en gemeenten bij ons naar het aanvaarden van slachtafval afkomstig van rituele slachtingen. Maar eigenlijk mag dit niet en we houden voorlopig de boot nog wat af. We staan wel in voor enkele faciliteiten zoals containers en administratie op andere sites waar gemeenten hierom verzoeken.

183


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

De diensten van de Stad Kortrijk krijgen assistentie van onze diensten bij de organisatie van rituele slachtingen in hun stad. Het is een jaar van gemeenteraadsverkiezingen. Misschien is er wel iets aan de hand met de huisvuilzakken maar verkiezingsjaren zijn voor mensen en politici altijd goed voor opmerkzame acties. Enkele raadsleden doen hun beklag over de kwaliteit van de huisvuilzakken. We geven aan dat we elke slechte rol die wordt binnengebracht, graag willen vervangen, hierdoor kunnen we onze leveranciers confronteren met geleverde producten die niet kwaliteitsvol zijn. Op vraag van de Stad Kortrijk maken we bij Imog werk van een globaal project inzameling oude kledij en textiel. Sinds enige tijd proberen we de overeenkomsten voor de huisvuilinzamelingen zodanig te synchroniseren zodat deze allemaal op dezelfde datum aanvangen en aflopen. Deze keer maken we één project voor inzameling van restafval in zes gemeenten, met voor elke gemeente een afzonderlijk lot en de mogelijkheid tot samenvoeging van loten. Overzicht van de gunningen: Anzegem: Callens Wielsbeke Avelgem: Callens Wielsbeke Harelbeke: Jacobs Staden Spiere-Helkijn: Callens Wielsbeke Waregem: Jacobs Staden Wielsbeke: Callens Wielsbeke Anzegem: wordt niet gegund.

€ 18,68 per bedieningspunt en per jaar € 18,08 per bedieningspunt en per jaar € 15,37 per bedieningspunt en per jaar € 24,51 per bedieningspunt en per jaar € 19,81 per bedieningspunt en per jaar € 16,50 per bedieningspunt en per jaar

Communicatie, sensibilisering, preventie De Provincie wil boodschappen halen met de auto ontmoedigen, en organiseert een boodschappenactie waarbij fietsers steun krijgen. We vinden 98 winkeliers bereid om mee te werken, zij worden hiervoor ondersteund met een startpakket, posters en folders, een handleiding en boodschappentassen om de regelmatige fietsers te belonen.

184

Bij de Stad Kortrijk loopt er een project Stedenband met de stad Cebu in de Filippijnen. Vanuit Imog krijgen we de kans om er onze expertise omtrent milieu en afvalverwijdering uit te dragen. Tijdens de tiendaagse reis in en rond Cebu kunnen we de beleidsmensen wel één en ander meegeven. De nood aan primaire zaken zoals hygiëne, riolen, onderwijs, afvalinzameling enz. is er dermate hoog en de financiële middelen zijn er zo beperkt dat een stevige aanpak van de afvalproblematiek nog wel wat zal uitblijven. Na enkele schuchtere pogingen voor een ombuiging naar compostering is en blijft de stortplaats, die geleidelijk wegzinkt in de zee, alsnog de enige uitweg. Blijkbaar is het grootste probleem van de overheid een andere job te vinden voor de mensen die dagelijks op de stortplaats hun leven slijten – de scavengers – op zoek naar iets bruikbaars. Gelukkig heeft men de kinderen al kunnen weghouden van het stort door hen via een schooltje aan de rand van de site een degelijke opvang en wat gezond voedsel te bezorgen. Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie Met de vrijmaking van de energiemarkt kunnen we via offerteaanvragen op zoek gaan naar de meest gunstige partner voor aankoop en verkoop van energie voor de sites in Harelbeke en Moen, de verkoop van onze groenestroomcertificaten van de energierecuperatie te Harelbeke en de aankoop van aardgas voor de site Harelbeke. We bundelen alles in één dossier met voor elk item een afzonderlijk lot. Zo kunnen we voor elk van deze items de meest gunstige partner of aanbieder vinden. Of misschien is er wel een gegadigde die de beste voorwaarden kan bieden voor het totaalpakket? Na heel wat discussie kunnen we alvast besluiten om over te gaan tot het verkopen van onze certificaten aan Electrabel Consumers Solutions voor de jaren 2004, 2005 en 2006 tegen € 100 per eenheid. We besluiten om verder te onderhandelen over de verhandeling van de certificaten voor de jaren 2007, 2008 en 2009, het verkopen en aankopen dus van energie en gas. De onderhandelingen gebeuren met SPELuminus, Electrabel en Aspiravi. Na afloop hiervan kunnen we besluiten om zowel de aankoop van elektrische energie voor onze exploitaties in Harelbeke en Moen als de verkoop van energie van de energierecuperatie te gunnen aan Electrabel Consumers uit Brussel.


2006

van afval tot grondstof

| Scavengers op de stortplaats van de stad Cebu op de Filippijnen

De warmtewisselaars op de verbrandingsinstallatie voor het opwarmen van primaire verbrandingslucht zijn aan vervanging toe en we gunnen deze werken na een marktonderzoek aan Timmerman uit Eeklo voor een bedrag van € 157.000. Vanuit Interafval werken we samen met de specialisten van Lagae en Deloitte een voorstel van wetswijziging uit voor enkele omstreden teksten over de vennootschapsbelasting voor energieproducenten. Dit voorstel wordt geïntroduceerd op de kabinetten van de Federale ministers Reynders en Van Quickenborne. Het project voor het realiseren van een afsluitklep op onze turbine wordt gegund aan ACD uit Essen voor een kostprijs van € 152.537. Onze rookgaszuivering is straks ook al tien jaar in werking – tijd om over te gaan tot enkele verfijningen bij het doseren van chemicaliën. Nieuwe technologieën maken dit nu mogelijk en door zuiniger te doseren, betaalt de investering zichzelf al snel terug. We zetten een project op het getouw en onze technici staan zelf in voor

| De kinderen van de scavengers in het schooltje op de site naast de stortplaats in Cebu

een belangrijk deel van de werken. Als iets goed gaat, dreigt men te vergeten dat het er nog is: de resultaten van de emissiemetingen voor rookgassen en het lozen van afvalwater lopen verder perfect en ruim binnen de normen. Vooral de parameter dioxines doet het nog altijd buitengewoon goed met waarden die soms grenzen aan de meetlimiet. Sortering, PMD, papier en karton, kunststoffen, glas De inzameling van PMD en papier en karton moet om de vijf jaar aan een nieuwe offerteaanvraag worden onderworpen. Deze keer is Sita uit Beerse de meest gunstige van de drie ingediende offertes. Ook het commercialiseren van papier en karton uit de sortering kan na marktbevraging worden gegund aan Sita voor een periode van vijf jaar. Sita doet de inzameling in al onze gemeenten. Fost Plus krijgt een nieuwe erkenning voor een periode van vijf jaar, tot 31 december 2011. De bestekken voor het

185


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

inzamelen van PMD, papier en karton en restafval voorzagen in een gratis oproepnummer bij de ophalers waarvan de bevolking gebruik kan maken bij klachten of vragen rond de inzameling. Sita heeft voor de inzameling van PMD en papier en karton in alle gemeenten het nummer 0800.99115. Callens heeft het nummer 0800.11249 voor restafvalophalingen in Wielsbeke, Avelgem en Spiere-Helkijn en Jacobs heeft voor restafvalinzamelingen in Waregem en Harelbeke het nummer 0800.94531. Stortplaats Er komt een positief antwoord van de minister op onze aanvraag voor stortafwijkingen voor 2006. We verkrijgen de toelating voor 50.000 ton bedrijfsafval, 6.000 ton residu uit papierrecyclage en 1.000 ton voor residu uit textielrecyclage. Aminal keurt het werkplan voor de nieuwe stortplaats goed, waardoor deze in exploitatie mag worden genomen. Er wordt beslist over te gaan tot de aankoop van een compactor of vuilverdichter voor de stortplaats, een sneldraaiende hakselaar en een afvalverkleiner voor grof vuil en houtafval. Sortering, grof vuil, houtafval, kunststoffen Voor onze site in Moen is er sinds het verlenen van de laatste milieuvergunningen dermate veel gewijzigd dat een actualisering rond verwerkingstechnieken en opslag van afvalstoffen zich opdringt. Recovinyl uit Brussel is het organisme dat zich inzet voor het opvolgen van het selectief inzamelen van PVC. We sluiten een overeenkomst af, zij krijgen van Imog alle informatie en volledige inzage in onze werking rond de inzameling van de PVC, wij ontvangen als stimulans van hen € 2 per ton voor de administratie en € 50 per ton voor het clusteren, sorteren, verkleinen, ontijzeren en verwijderen van de non-ferro’s. Deze activiteiten zullen worden uitgevoerd op de site te Moen. Een aanlegkade bij onze site in Moen zou er onze mogelijkheden enorm verruimen. We zetten alles op alles en beslissen na overleg met de diensten van Waterwegen en Zeekanaal uit Brussel tot een verkennend dossier.

186

Compostering De actie thuiscomposteren breiden we uit naar de Kinderboerderijen, Bokkeslot in Deerlijk, De Krekel in Waregem-Desselgem en van Clé in Marke. Als stimulans geven we hen gratis enkele papierkorven, PMDcontainers en een pakket compost voor hun tuintjes. We ronden de educatieve actie af met een gratis compostkoffer waarmee ze aan de slag kunnen, want jong geleerd is oud gedaan. Onze compostmeesters worden naar jaarlijkse gewoonte verwend met een uitstap, die dit jaar doorgaat op zaterdag 16 december met een bezoek aan de luchthaven Brugge-Oostende en aan het wetenschappelijk attractiepark Earth Explorer. Containerparken, afvaltransport De druk vanuit de landbouwsector voor het opnemen van afgedankte autobanden uit de landbouwbedrijven houdt aan en Imog neemt dan maar zelf het initiatief om Recytyre in contact te brengen met de Boerenbond. Ze beloven werk te maken van toekomstperspectieven en geven aan dat er ook gezocht zal worden naar een kosteloze oplossing. Een inzamelinitiatief zal nog wat op zich laten wachten. Immers, zo kort na het invoeren van milieutaksen op nieuwe banden beschikt Recytyre nog niet over voldoende reserves om een ongekende afvalberg van onbruikbare banden uit deze sector op te nemen. Daarom is het passend eerst inzicht te krijgen in de historische stocks van de landbouwbanden en er komt een bevraging bij alle landbouwbedrijven. Deze enquête zal gelijktijdig worden gepland met de jaarlijkse landbouwaangifte. Sinds kort zijn de producenten van frituuroliën en -vetten onderworpen aan de aanvaardingsplicht. Dit houdt in dat ze als sector initiatieven moeten nemen om de gebruikte vetten en oliën in te zamelen en te valoriseren. Ze willen dit doen in samenwerking met gemeenten en intercommunales en richten hiervoor de vzw Valorfrit op als beheersorganisme dat vanaf 1 januari 2006 praktische en financiële steun zal verlenen bij de inzameling en de verwijdering. De financiële middelen hiervoor halen ze uit een toeslag die bij de verkoop van hun producten aan de consument wordt doorberekend. Daar de consument maar één keer hoeft te betalen voor de verwijdering van zijn gebruikte frituurvetten en oliën, is het logisch


2006-2007

van afval tot grondstof

dat de bevolking deze afvalstoffen gratis zal kunnen aanvoeren op de containerparken en dat Valorfrit de exploitant van het park gaat vergoeden voor de kosten van de inzameling. Recupel wil zijn overeenkomsten met de afvalintercommunales met één jaar verlengen tot 9 juni 2007, tegen een ongewijzigde vergoeding. Deze is van bij de aanvang veel te laag, hoewel we altijd maar pleiten voor de nodige bijsturingen. Het maakt wel dat zij geen grotere bijdrage willen leveren in de kosten van de inzameling op de containerparken. Samen met de collega’s van Interafval vragen we ons af hoelang deze situatie nog kan blijven duren. Door de jaren heen is er zowat overal een wildgroei ontstaan van kledijcontainers. Die duiken overal op en ontsieren in vele gevallen het straatbeeld. OVAM dringt bij de gemeenten aan op een sanering van de situatie en stelt dat er een overeenkomst moet zijn tussen de gemeenten of steden met de inzamelaars van de oude kledij. Hierbij dient men geen rekening te houden met het feit of ze al dan niet op openbaar of publiek domein staan. Inzamelen van oude kledij is een bevoegdheid van de gemeenten. Op vraag van de Stad Kortrijk ontwikkelen we voor de inzameling van de afgedankte kledij een Textielproject van Stad Kortrijk. Dit evolueert naar deelprojecten met een viertal loten: inzameling op containerparken, op privaat grondgebied, op openbaar grondgebied en huis-aan-huisinzameling. De criteria bij de beoordeling zijn het bereiken van sociale doelstellingen in eigen regio, efficiëntie in dienstverlening, kwaliteit van de ingezette middelen, referenties en de nodige financiële en beroepswaarborgen. Als laatste in de rij krijgt ook de gemeente SpiereHelkijn haar eigen uitbreidingsproject voor het containerpark. De raming voor hun lot infrastructuur bedraagt € 105.082. OVAM keurt enkele eindafrekeningen goed met de definitieve subsidiebedragen:

Totaalbedrag (€) Subsidie (€) Deerlijk Infrastructuur 187.815 Containers, perscontainer 63.687 53.913 Weegbrug slagbomen Automatisatie, registratie en betalingen 74.181

79.440 21.870 31.180 40.760

Anzegem Infrastructuur 226.722 Containers, perscontainer 40.210 Weegbrug slagbomen 60.274 Automatisatie, registratie en betalingen 110.929

114.350 12.500 34.790 58.470

Waregem Beveren-Leie Infrastructuur 39.544 Containers, perscontainer 40.210 Weegbrug slagbomen 41.368 Automatisatie, registratie en betalingen 77.657

114.350 12.500 23.880 42.590

Wielsbeke 271.643 Infrastructuur 40.201 Containers, perscontainer Weegbrug slagbomen 49.541 Automatisatie, registratie en betalingen 63.988

134.050 12.500 26.110 35.040

2007 Imog krijgt een nieuwe voorzitter en het directiecomité wordt verruimd. De analyse van de organisatie leidt tot opnieuw invullen van de directiefuncties Bestuur Op 20 maart om 20 u gaat er een bijzondere vergadering door van de Raad van Bestuur voor het verkiezen en aanstellen van de hogere bestuurfuncties. Uittredend voorzitter Roger Terryn leidt de vergadering en licht de verkiezingsprocedures toe. Rik Soens, schepen van Financiën in Waregem, is de enige kandidaat voorzitter en wordt unaniem verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Imog. Rita Beyaert en Noël Hoogstoel worden verkozen tot ondervoorzitter.

187


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| De wissel van de wacht – Roger Terryn (afscheidnemend) en Rik Soens (nieuwe voorzitter)

Nieuwe bazen, nieuwe wetten. Het bestuur wil zijn directiecomité wat breder samenstellen en de naam van de vereniging wordt best bijgestuurd. Dit vraagt statutenwijzigingen met de volgende punten op de agenda: de roepnaam Imog blijft ongewijzigd maar de naam voluit wordt ‘Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen’ in plaats van ‘Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in het gewest Kortrijk’ en het directiecomité wordt uitgebreid met twee bestuurders. Zo krijgen we in de toekomst een directiecomité met daarin de voorzitter, de twee ondervoorzitters en twee bestuurders. Als premisse wordt gesteld dat de gemeenten met een exploitatie op hun grondgebied en de gemeente met de maatschappelijke zetel steeds vertegenwoordigd zijn in het comité. De secretaris Etienne De Bel gaat na jarenlange toegewijde en trouwe dienst op rust en Veerle De Tollenaere, tot hiertoe directiesecretaresse, wordt aangesteld als secretaris van de vereniging. In het huidig directiecomité zetelen de voorzitter

188

Rik Soens, de ondervoorzitters Rita Beyaert en Noël Hoogstoel, de secretaris Veerle De Tollenaere en de leden van de directie Jacques Soenens, Johan Bonnier, Daisy Deceuninck en Koen Delie. Na goedkeuring van de aangekondigde statutenwijziging op de Buitengewone Algemene Vergadering in het najaar zal de Raad van Bestuur zijn twee bijkomende leden voor het directiecomité kunnen aanstellen. Na intern overleg zal na ruim dertig jaar de maandelijkse vergadering van de Raad van Bestuur aanvangen om 18u in plaats van 17u30. Het aantal vergaderingen met bestuurders en vertegenwoordigers van de gemeenten is, rekening houdend met de bepalingen van het nieuwe decreet en de statutaire bepalingen, tamelijk uitgebreid;


van afval tot grondstof

| De uittredende secretaris Etienne De Bel wenst Veerle De Tollenaere geluk bij haar aanstelling als nieuwe secretaris.

• • •

• •

Directiecomité: elke maand, vóór de vergadering van de Raad van Bestuur Raad van Bestuur: elke derde dinsdag van de maand en niet in augustus Infovergadering voor de gemeenteraadsleden van de aangesloten gemeenten: in het voorjaar, voor de Algemene Vergadering van mei Algemene Vergadering: op de derde dinsdag van mei Informatievergadering voor de gemeenteraadsleden van de aangesloten gemeenten: in het najaar, voor de Buitengewone Algemene Vergadering van december Buitengewone Algemene Vergadering: in december.

De informatievergadering van het voorjaar vindt plaats op 5 april in zaal Maelstede te Kuurne. In het Decreet van 6 juli in Art. 70 wordt bepaald dat elke dienstverlenende vereniging, in de loop van het eerste werkingsjaar een evaluatierapport en ondernemings-

2007

| Personeel van directie en kader: Vlnr Jurgen Moreau, Isabelle Van de Populiere, Koen Delie, Patrick Verhelst, Veerle De Tollenaere, Johan Bonnier, Daisy Deceuninck, Medard Van de Velde

plan moet voorleggen voor de komende zes jaar. Dit rapport wordt, na goedkeuring in de Raad, toegelicht op de informatievergadering vóór de Buitengewone Algemene Vergadering in het najaar. Een driedaagse studiereis voor de bestuurders gaat in de richting van het Zwarte Woud van 23 tot 25 april met overnachting in Oberwolfach-Walke. In het Beleidsplan site Moen ontvouwen we enkele prioriteiten en toekomstplannen. De kleiontginning wordt binnen een drietal jaar afgerond en kan worden vrijgegeven voor uitbreiding van de stortplaats. Verder staan de activiteiten houtafvalverwerking, groenafvalcompostering, waterzuivering, saneren van beek en rivierslib, verwerken van grondstoffen tot brandbaar materiaal, ontwikkelen van watertransport en bouwen van een aanlegkade hoog op de agenda. Dit alles zal worden gekaderd in een ruim communicatieplan met het gemeentebestuur en de buurtbewoners. Nu de productie van bio-energie, energie uit hernieuwbare brandstoffen zoals hout en oliën gewonnen

189


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

uit gewassen, overal de kop opsteekt, willen we de opportuniteit nagaan van de oprichting van een biocentrale die gekoppeld zou worden aan de afvalverbranding te Harelbeke. Mogelijk kan het rendement van de energierecuperatie hiermee worden opgedreven maar naast de technische benadering moeten vooral de economische aspecten hierbij grondig worden onderzocht omdat ruw geschat er hier al snel sprake zal zijn van een investering van enkele miljoenen euro’s. Om principiële redenen gaan we in beroep tegen een beslissing van de dienst Prijzencommissie bij economische zaken omtrent hun weigering van enkele tariefaanpassingen voor de groencompostering. Een nieuwe aanvraag nadien wordt wel goedgekeurd zodat we de beroepsprocedure kunnen stopzetten. De Raad legt de verhouding voor de verdeling van de verbrandingskosten voor de begroting 2008 vast op 60/40. Personeel, administratie Er worden procedures opgestart voor het aanleggen van wervingsreserves voor algemeen directeur, een milieuen veiligheidscoördinator en een adjunct milieu- en veiligheidscoördinator. Er zijn 15 sollicitanten na de oproep voor de functie van algemeen directeur. Acht van hen mogen na een eerste voorselectie blijven voor het verdere verloop van de proeven. De analyse van de Imog-organisatie door het bureau CPM leidt tot een definitieve bezetting van de functies bij directie en verantwoordelijken. Patrick Roose uit Menen wordt opgenomen in de wervingsreserve voor algemeen directeur en zal vanaf februari 2008 Jacques Soenens opvolgen in dezelfde functie. Johan Bonnier blijft adjunct-algemeen-directeur, Daisy Deceuninck is directeur Administratie, Personeel en Financiën, Koen Delie krijgt de functie van directeur Public Relations en Communicatie, Medard Van de Velde wordt siteverantwoordelijke voor Harelbeke, Isabelle Van de Populiere wordt Marketing en sales manager en Patrick Verhelst wordt hoofdverantwoordelijke voor de site Moen. Veerle De Tollenaere blijft directiesecretaresse en krijgt tevens de functie van Secretaris van de vereniging. Jurgen Moreau kan zich voorbereiden om bij het op pensioen stellen van Medard Van de Velde diens functie te kunnen

190

overnemen mits hij een gunstige evaluatie krijgt. De functie van preventieadviseur zal worden ingevuld door Stein Theys uit Marke als best geplaatste kandidaat van de nieuw aangelegde wervingsreserve. Beleid OVAM werkt aan een nieuw afvalstoffenplan dat meer zal focussen op beheer dan op verwerking. Dit plan wordt uit de doeken gedaan op een Provinciale toelichtingsdag en gaat in openbaar onderzoek. Het draagt de naam van Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen. Van hogerhand wordt er een debat geopend over de rol van de actoren in het Vlaamse afvalbeleid. Samen met VVSG-Interafval geven we hierover vrijuit onze mening. De overheid moet haar centrale rol behouden en de uitvoering van het beleid moet een gemeentelijke verantwoordelijkheid blijven. Het inzamelen van bedrijfsafval samen met restafval van huishoudens moet kunnen mits er duidelijke en vastgelegde inzamelvoorschriften zijn. Diensten aan gemeenten-vennoten Het nieuw subsidiebesluit dat vanaf 1 februari van kracht is, biedt gemeenten en intercommunales de kans veegmachines aan te kopen met een subsidiëring van 50%. Binnen de kortste keren doen we een rondvraag bij onze gemeenten en kunnen we een dossier opstarten voor het aankopen van 15 machines, gespreid over diverse types. Het aankopen van restafvalzakken via Imog gebeurt nu reeds voor zes van onze elf gemeenten. Niettegenstaande we sinds jaar en dag pleiten voor uniformisering, houdt iedere gemeente nog steeds vast aan haar eigen type restafvalzak. En toch wil ons bestuur er ooit in slagen om bij al onze vennoten een uniforme huisvuilzak te zien verschijnen. Dit kan alleen maar voordelen opleveren maar de uniforme verkoopprijs blijkt een belangrijk politiek item te zijn en is daarom ook het grootste obstakel. Op vraag van het bestuur beheren we een dossier voor de restafvalinzameling in Zwevegem en houden we een algemene offerteaanvraag. Cogetrina uit Marquain zal de komende vijf jaar het restafval inzamelen in Kuurne tegen € 14 en in Zwevegem tegen € 18,15 per bedieningspunt en per jaar. Deze opdrachten worden gegund via Imog.


2007

van afval tot grondstof

| De nieuwe vuilverdichter of afvalcompactor voor de stortplaats

De druk vanuit de particuliere ophalers op de gemeenten voor het invoeren van een selectieve inzameling van luiers en incontinentiemateriaal blijft aanhouden. Bij Imog herhalen we hierover onze bekommernissen en we dringen er bij onze vennoten op aan om daar alsnog niet op in te gaan. We hebben immers sterke vragen omtrent de ecologische waarde van de recyclage. Het feit dat er slechts ĂŠĂŠn verwerkingsinstallatie is, roept vragen op over een concurrentiĂŤle verwerkingsprijs en alternatieven in geval de installatie uitvalt. Deze staat bovendien in het Nederlandse Arnhem, waardoor de transportkosten niet te onderschatten zijn. Naar onze mening is verwijdering via de eigen afvalverbranding met energierecuperatie zowel ecologisch als economisch de meest optimale oplossing.

Communicatie, sensibilisering, preventie Maart wordt de maand van de netheid en die wordt ondersteund door een provinciale zwerfvuilactie. Met een nieuw communicatieplan wordt beslist om de bedrijfsvideo grondig te herwerken en enkele tv-spots rond tuinafvalbakken, compostvaten en glasbollen een nieuwe look te geven. Met zijn beide sites neemt Imog deel aan de Openbedrijvendag op 7 oktober. Het wordt opnieuw een succes met voor beide sites samen ruim 7.000 bezoekers.

191


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie Voor volgend jaar wordt er een zeer uitgebreide revisie gepland van de turboalternator. Hiervoor worden nu al de wisselstukken besteld met een lange leveringstermijn bij Siemens Brussel voor een bedrag van € 229.236. Tot hiertoe hebben de katalytische mouwen voor de beheersing en destructie van de dioxines goed werk geleverd. Om wat zekerheden in te bouwen, wordt er een evaluatie gepland van de effectiviteit van katalytische werking. Om toevallige geuroverlast uit de stortbunkers in alle weersomstandigheden en afvalopslag beter beheersbaar te maken, worden de bunkeropeningen voorzien van snelsluitpoorten die zullen worden geleverd en geplaatst door Easydoors uit Temse voor een bedrag van € 101.958. Er komen vijf aanbiedingen voor de inrichting van bijkomende werfaccomodaties en de werken kunnen worden gegund aan firma De Meeuw uit Willebroek voor een bedrag van € 289.746. Sinds geruime tijd loopt er via het FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, een uitvoerig onderzoek inzake de aanwezigheid van radioactief besmet afval in de aanvoer naar diverse verwerkingsinstallaties als schrootverwerkers, afvalverbranders en stortplaatsen. Hierbij werd vastgesteld dat preventieve maatregelen niet onnodig zouden zijn. Na heel wat overleg met de betrokken sectoren wordt door het FANC beslist dat er binnen afzienbare tijd detectiepoorten moeten komen aan de ingang van installaties voor afvalverbranding en stortplaatsen. Hiermee moet de inbreng van radioactief besmet afval in de installaties worden voorkomen. Het FANC zal instaan voor de opleiding van het bedieningspersoneel, voor sensibilisering van de bevolking en voor controle en technische assistentie bij het plaatsen en exploiteren van de detectiesystemen. Stortplaats De vuilverdichter Bomag voor de stortplaats wordt geleverd en in dienst genomen. Compostering Het project compostkoffers krijgt zijn eindafrekening met een bedrag van € 292.206,070 en kan naar OVAM

192

voor het verkrijgen van de subsidies. Imog stelt zijn eigen preventieplan Biologische en organische afvalstoffen 2007 voor met accenten op thuiscomposteren, kippenactie, afvalarm tuinieren en cursussen over thuiscomposteren in Kruishoutem, Zwevegem en Harelbeke. Containerparken, afvaltransport Met een goedkeuring verleend door de minister voor Ruimtelijke Ordening op 8 december over een bijzonder plan van aanleg, kan de gemeente Kruishoutem haar plannen voor de uitbreiding van haar containerpark verder ontvouwen. Imog zal het infrastructuurproject verder onder handen nemen. Het containertransport door derden wordt onderworpen aan een nieuw marktonderzoek via een onderhandelingsprocedure. De offertes van 15 transporteurs worden gerangschikt in volgorde van kostprijs, beschikbaarheid en specialisatie. Reeds geruime tijd vragen we duidelijke praktijkregels rond de inzameling van asbesthoudende afvalstoffen op de containerparken. Die komen er niet, zodat we ineens worden geconfronteerd met een hetze rond de inzameling van asbesthoudende materialen op de containerparken. Inmiddels wijzen testen rond asbest op de containerparken uit dat de risico’s quasi nihil zijn mits men enige voorzorgen in acht neemt. Vanuit Interafval nemen we zelf het initiatief om voorstellen te formuleren en meetcampagnes op te zetten. Asbest wordt ingezameld via afzonderlijke containers, stofdicht verpakt in een Bigbag. Op het containerpark wordt die op een veilige plaats opgesteld. Volle containers worden afgevoerd met dichtgemaakte verpakking om daarna te worden gestort op stortplaatsen die specifiek hiervoor zijn ingericht. Bij Imog doen we hiervoor een beroep op de gespecialiseerde diensten van Van Gansewinkel. Na enkele maanden ervaring met de inzameling van asbesthoudend afval op de containerparken merken we dat de aanvoerhoeveelheden en de kosten onder controle gehouden dienen te worden. We werken een uniforme benadering uit voor alle gemeenten om op jaarbasis gratis maximaal 100 kg asbest aan te nemen en het surplus aan te rekenen tegen € 0,2 per kg. Klanten met grote hoeveelheden zou men tegen dezelfde voorwaarden kunnen doorverwijzen naar onze sites in Harelbeke en Moen. De infrastructuurwerken voor het containerpark in Spiere-Helkijn worden gegund aan Wegrovan uit Avelgem


2007-2008

van afval tot grondstof

|Leden directiecomité (vlnr): Ondervoorzitters Noël Hoogstoel (schepen Zwevegem) en Rita Beyaert (burgemeester Harelbeke), voorzitter Rik Soens (schepen Waregem), Magda Deprez (schepen Wielsbeke) en Stefaan Bral (schepen Kortrijk)

voor een bedrag van € 161.935. Waregem maakt plannen voor een nieuw containerpark in de Lindestraat en geeft Imog de opdracht voor het ontwikkelen van het project en het beheren van het subsidiedossier.

2008 De algemeen directeur gaat op rust. Imog tekent zijn toekomst uit en pakt uit met twee masterplannen, Harelbeke en Moen Bestuur Nu de statuten toelaten om het directiecomité met twee raadsleden uit te breiden, kan de vergadering overgaan tot de aanstelling. Er zijn uiteindelijk vier kandidaten waarvan er één zich nog voor de verkiezing terugtrekt. De raadsleden Stefaan Bral, schepen van Kortrijk, en

Magda Deprez, schepen van Wielsbeke, worden verkozen tot lid van het directiecomité. De informatievergadering van het voorjaar wordt gepland op 10 april en zal doorgaan in D’Iefte in Deerlijk. De Raad beslist om Roger Terryn de titel van Erevoorzitter te verlenen en aan Jacques Soenens de titel van Ere-algemeen-directeur. Na maandenlang wachten en veel aandringen krijgen we eindelijk de vergunningen voor het slopen van de panden met nummers 274-276 op de Kortrijksesteenweg en de realisatie van de werfaccomodatie. De woningen worden gesloopt zodat het terrein bouwrijp kan worden gemaakt voor het DIFTAR-park. Het bedrijf Stefaan Derez maakt hiervoor de beste van 10 offertes en doet de afbraakwerken voor € 9.140. We hebben heel veel hoop gesteld in een nieuw project biodieselinstallatie op de site te Harelbeke. Na een voorstudie uitgevoerd door Belconsulting kan op de werkgroep van 13 februari worden gemeld dat de economische haalbaarheid van het project sterk afhankelijk is van de kostprijs van biodieselbrandstof. En de huidige tendens

193


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| De sprekers op de academische zitting, bij het afscheid van directeur Jacques Soenens. Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Henny Debaets, administrateur-generaal van OVAM, Christof Delatter, coördinatorstafmedewerker VVSG-Interafval, Rik Soens, voorzitter Imog en Jacques Soenens, afscheidnemend algemeen directeur

ziet er niet zo positief uit. Toch wordt er beslist om het project technisch verder uit te dokteren en te ontwikkelen tot in de fase van marktonderzoek. Met zijn afscheid bij Imog heeft Jacques Soenens als voorzitter van Interafval met Paul Macken, adjunctdirecteur bij IOK, een opvolger gekregen. Hij zal er samen met Christof Delatter, Liesbeth Noé en Lieselot Decalf, stafmedewerkers bij VVSG, de touwtjes strak in handen hebben. Bij Interafval komt er al snel een plaatsje vrij in het bureau van Interafval. Johan Bonnier wordt er verkozen en kan er zijn taak opnemen. Hierdoor wordt onze vereniging opnieuw direct en van zeer dichtbij betrokken bij het hogere afvalbeleid in Vlaanderen. Imog wenst voor zijn projecten op de site te Moen niets aan het toeval over te laten en heeft zijn Masterplan Moen toegelicht bij de diverse instanties die op een of andere wijze betrokken kunnen zijn bij de projecten rond recyclage van diverse grondstoffen (hout, kunststoffen,…), slibverwerking, zonneënergie enz. Na overleg in de specifieke werkgroep bij Imog ging de directie hiervoor

194

langs bij het kabinet van minister Crevits, bij OVAM, RWO, de Provincie, VMN, LNE (het departement leefmilieu natuur en energie van de Vlaamse overheid), WGV Welzijn (volksgezondheid en gezin van de Vlaamse overheid), het Gemeentebestuur van Zwevegem, Waterwegen en Zeekanaal en diverse studiebureaus. Naderhand komen ook de Milieu-natuurkoepel en de omwonenden aan bod. Personeel, administratie Imog neemt met een academische zitting op 30 januari in het Cultureel Centrum van Harelbeke afscheid van Jacques Soenens, de eerste algemeen directeur, die met pensioen gaat. Enkele dagen later wordt hij door het personeel uitgewuifd op een prachtig personeelsfeest. Hij was sinds 1 november 1976 ononderbroken in dienst bij Imog, aanvankelijk als eerste personeelslid van de vereniging in functie van bedrijfsleider van de verbrandingsinstallatie en later als algemeen directeur van de


2008

van afval tot grondstof

vereniging zoals die er op vandaag met al haar activiteiten uitziet. Eén van de medewerkers van het allereerste uur van onze intercommunale, John Desmet, gaat op 30 september welverdiend met pensioen. Hij begon bij Imog als ovenbestuurder en lag aan de basis van alle ontwikkelingen op de site te Moen. Eigenlijk was hij de inhoudelijke ontwerper van de nieuwe realisaties voor sortering, compostering en de bijbehorende activiteiten op en rond de site te Moen. Na ruim één jaar samenwerking beslist de Raad tot het ontslag van Patrick Roose die eerder werd aangesteld als algemeen directeur. Johan Bonnier neemt de functie tijdelijk over. Beleid De ingang van alle afvalverbrandingsinstallaties en stortplaatsen moet voorzien zijn van een detectiepoort of een meetportiek voor radioactief afval dat zich in de aangevoerde afvalstoffen kan bevinden. Vanuit Interafval willen de Vlaamse afvalintercommunales overgaan tot een globale aankoop van de nodige meetportieken. Het project zal inhoudelijk worden ondersteund door het FANC en Imog stelt voor om het project te trekken. Er worden procedures opgestart voor de aanwerving van duurzaamheidsambtenaren. Diensten aan gemeenten-vennoten Her en der vormen heel wat ongebruikte stookolietanks een bedreiging voor grondwatervervuiling. Imog wil de eigenaars een handje toesteken en zal hiervoor een project opstarten om via marktbevraging overeenkomsten af te sluiten met gespecialiseerde bedrijven die de verwijdering of neutralisatie tegen gunstige voorwaarden op een ecologische wijze uitvoeren. Het project voor de aankoop van 18 veegmachines verdeeld over vier percelen of vier types werd door OVAM goedgekeurd voor maximale subsidiëring en aankoop. Het project inzameling van textiel op het grondgebied van Kortrijk wordt afgerond met voorstellen op basis van het onderzoek en de gestelde criteria. Het project omvat diverse percelen of loten volgens de plaats van opstelling van de containers of de wijze van inzamelen. Elk perceel kan aan een afzonderlijke ophaler worden gegund. Voor het perceel 1 inzamelen op de containerparken en

voor het perceel 4 huis-aan-huis inzamelen wordt een beroep gedaan op het Kringloopcentrum Zuid-WestVlaanderen (KLC). Het perceel 2 inzameling op publieke plaatsen en het perceel 3 voor inzameling op private sites kan uitgevoerd worden door de diensten van het Kringloopcentrum, Curitas en Wereldmissiehulp. Met deze taakverdeling wordt vooral tegemoetgekomen aan het creëren van regionale sociale tewerkstelling vanuit het KLC en de doelstellingen van de andere instellingen die sinds jaar en dag instonden voor het vervullen van deze opdracht. De basistekst van het project zal worden gebruikt als kadertekst voor gelijksoortige inzamelingen in de andere gemeenten. Reeds jaren onderneemt onze organisatie pogingen voor het invoeren van een uniforme huisvuilzak. Na heel wat besprekingen is er nu goede hoop op een implementatie vanaf 2010. De zakken zullen technisch uniform zijn maar toch nog voorzien worden van het logo van elke specifieke gemeente om op deze wijze ook de financiële afhandeling per gemeente te kunnen laten verlopen. Communicatie, sensibilisering, preventie De tv-spots rond grof huisvuil, asbesthoudend afval, tuinafvalbakken en het gebruik van compost werden in een nieuw kleedje gestoken. Hiervoor werd acteur Herman Verbrugge, Markske uit De kampioenen op TV1, ingezet als hoofdrolspeler. De lopende samenwerkingsovereenkomst voorziet extra subsidies voor de gemeenten die gebruik maken van duurzaamheidsambtenaren. Imog is bereid hierbij als coördinator op te treden en dit in te vullen met Minawerkers. Imog krijgt een BBC-televisieploeg op bezoek voor een serie rond selectieve afvalinzameling in Vlaanderen. Onze diensten ontwikkelen in het kader van In-devuilnisbak een project rond de sensibilisering van de automobilisten en kunnen hierbij rekenen op een subsidie van € 10.000. We stappen samen met Electrabel in een REG-project (rationeel energiegebruik) voor gezinnen. Het Kringloopcentrum verlaat zijn vestiging in het centrum van Waregem en start met succes een splinternieuwe kringloopwinkel op in Beveren-Leie, deelgemeente van Waregem. De recente kippenactie was alweer een succes. De actie bracht 2.784 kippen in omloop die via 23 handelszaken aan de man werden gebracht.

195


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| Personeelsleden van het directieteam en de stafmedewerkers: Isabelle Van de Populiere, Johan Bonnier, Marc Anrys, Joke Eeckhoudt, Veerle De Tollenaere, Patrick Verhelst, Daisy Deceuninck, Saskia Deflo, Lieven Depoortere, Jeroen Decraemere, Medard Van de Velde , Jakob Eerdekens, Ruben Deylgat, Koen Delie, Jurgen Moreau, Stein Thys

Om de kmo’s bij te staan bij het verwijderen van hun afval, zet Imog samen met de provincie een actie op het getouw waarvoor ook een specifieke informatiebrochure wordt ontwikkeld. De kmo-brochure wordt uitgebracht en gelanceerd op twee informatieavonden in Harelbeke en Moen. De actie afvalarm winkelen wordt opgestart. Voor zijn preventieactie In-de-vuilnisbak heeft Imog specifiek gemikt op de vele automobilisten die met hun afval geen blijf weten en dit dan nog al te dikwijls in de goot kieperen of door het raampje gooien. Via de gemeenten zullen 7.750 mini-autovuilnisbakjes worden uitgedeeld in de hoop op deze wijze de afvalhoop op straten en in grachten te verkleinen. We worden opnieuw vereerd met hoog bezoek. De organisatie Europe Environmental Bureau die 140 ngo’s uit Europa vertegenwoordigt, bezoekt de Imoginstallaties, het DIFTAR-park in Zwevegem en het Kringloopcentrum in Kortrijk. Hun appreciatie gaat vooral uit naar de geïntegreerde werking van de diverse

196

diensten en organisaties met het oog op preventie, hergebruik en recyclage. Op de evenementen Trefpunt, Slimme handen en Bedrijven contactdagen zijn we, telkens gericht op specifieke doelgroepen, aanwezig voor het promoten van onze activiteiten. Voor onze specifieke sensibiliseringsactie rond de inzameling van asbesthoudend afval via containerparken en via een huis-aan-huisinzameling worden we door OVAM beloond met een subsidie van € 18.617. Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie Uit de labotesten op katalytische mouwen blijkt dat de katalytische werking zeer goed blijft. Na acht jaar werking blijkt het hoe dan ook toch nuttig te zijn een beperkte voorraad aan te leggen van vervangmouwen voor het geval dat sommige stukken mechanische defecten zouden vertonen. Het reservepakket van 720 katalytische filter-


2008

van afval tot grondstof

| Het ISO-certificaat 14001 en 9001 voor de activiteit afvalverbranding te Harelbeke

mouwen wordt besteld bij de enige leverancier, Gore Pitzbrunn, Duitsland, voor een prijs van € 906.048. Er worden voorbereidingen getroffen voor grondige revisies van de turboalternator die sinds 1984 in bedrijf is. De milieuvergunning voor de afvalverbranding loopt af op 25 augustus 2013. Een belangrijk onderdeel hierbij is het MER of het milieueffectrapport, waarvan de opmaak heel wat tijd in beslag kan nemen. In die zin zullen de initiatieven rond het MER nu al worden aangevangen. De milieubeleidsverklaring wordt geactualiseerd naar aanleiding van de nakende invoering van ISO 14001 en 9001 voor de afvalverbranding. Voor het opmaken van het MER en de milieuvergunningsaanvraag voor de afvalverbranding wordt een beroep gedaan op bureau Soresma uit Waregem dat het vroegere bureau Belconsulting uit Tielt heeft overgenomen.

Sortering, PMD, papier en karton, kunststoffen, glas Het residu in de PMD-zakken was opnieuw tot ruim boven de 20% gestegen. Om te komen tot een vermindering van het residu in de PMD-zakken wordt een actie gouden sticker opgezet. Heel wat zwerfvuil, waaronder blikjes en petflessen, is afkomstig van recreanten. Als verantwoordelijke voor de selectieve inzameling van PMD ziet Fost Plus hier een taak weggelegd en Imog sluit zich aan bij de actie om enkele doelgroepen te sensibiliseren. Stortplaats Bij het marktonderzoek voor de realisatie van een halve hectare fotovoltaïsche cellen in Moen zijn er drie gegadigden. Ecostream-Belgium uit Maldegem doet de meest gunstige offerte en krijgt de opdracht voor een bedrag van € 1.434.140. Dit project is nog maar een pril begin en kan naderhand worden uitgebreid tot 10 hectaren bovenop de afgewerkte stortplaats.

197


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| De realisatie van een eerste fase van ca. 0,5 ha fotovoltaïsche cellen te Moen

Voor het krijgen van een nieuwe lozingsvergunning voor het afvalwater van de site te Moen is een onderdoorpersing onder het kanaal Bossuit-Kortrijk noodzakelijk. Op deze wijze kan er via natuurlijke afwatering worden geloosd in de Schelde. Er wordt definitief besloten om hiervoor een studieproject op te starten. Sortering, grof vuil, houtafval, kunststoffen Het veegvuil afkomstig van het opruimen van publieke plaatsen en straten wordt door de diensten van OVAM beschouwd als restafval. Met in het achterhoofd het magische cijfer van 150 kg restafval waar we in de toekomst onder moeten blijven, gaan we op zoek naar mogelijkheden die resulteren in een lager cijfer van restafval inzake veegvuil na verwerking. Naast wat organisch afval, papier en klein verpakkingsafval bevat dit veegvuil hoofdzakelijk zand en steentjes. Bij Imog kunnen we dit veegvuil verwerken in de sorteerinstallaties in Moen. Zo worden het zand en de steentjes afgescheiden; het restafval – eigenlijk nog maar een kleine fractie – blijft over.

198

Alleen een vergunning hiervoor ontbreekt nog en we besluiten deze dan ook aan te vragen. Hiermee hebben we onze sortering een nieuwe taak toebedeeld. De realisatie van een aanlegkade bij de site te Moen wordt principieel goedgekeurd met een globale kostenraming van € 250.000 ten laste van Imog en het saldo ten laste van de nv Zeekanaal. Het project zal prioritair worden behandeld voor aanvang van de realisatie tegen 2009. Na een lange periode van uitvoerige testen kan de grofvuilverkleiner voor de site te Moen worden gegund aan de firma Rentec uit Staden voor een bedrag van € 799.554. Deze machine zal worden gebruikt voor grof vuil en houtafval. Een universele zeefmachine voor opschonen van houtsnippers wordt aangekocht bij Pon Equipment uit Almere in Nederland voor een bedrag van € 290.650. Compostering Onze compostmeesters worden dit jaar beloond met een studiereis naar het Meetjesland en er worden cursussen


2008

van afval tot grondstof

| De compostmobiel, een aanhangwagen uitgerust met promotie- en demomateriaal voor thuiscompostering en gebruik van compost. Imog kreeg hiervoor via VLACO de CTC Awards 2008.

voor thuiscomposteren ingericht in Deerlijk, Kuurne en Harelbeke. Bij VLACO kapen we een prijs weg met onze compostmobiel, de CTC Awards 2008. Deze uitrusting is een door Imog ontworpen mobiele promotiestand voor thuiscompostering die ten dienste staat van de compostmeesters. Tuinexpo 2008 was voor Imog met zijn 25.000 bezoekers opnieuw een succes en een kans om thuiscomposteren en het gebruik van compost te promoten. Opgeteld hebben de kippenacties van de voorbije jaren ruim 17.000 kippen aan het werk gezet, goed voor het verwerken van zowat één miljoen kilogram groente-, fruit- en tuinafval. Ter gelegenheid van de week van de landbouw voert Imog acties omtrent de uniforme inzameling van landbouwfolies in de gemeenten. Samen met de provincie en VLACO sluit Imog een samenwerkingsovereenkomst met Feniks. Hun biologische boerderij Het Ganzenhof zal er worden ingezet als informatie- en demoplaats voor verenigingen en geïnteresseerden. VLACO houdt zijn vijfde Vlaamse congres voor compostmeesters in de Brabanthallen te Leuven. We

ondersteunen hiervoor onze compostmeesters met de organisatie van de reis en een bezoek aan de nationale plantentuin. Containerparken, afvaltransport De ontwerpen voor de technische uitrustingen en containers van het DIFTAR-park Imog Harelbeke worden goedgekeurd en overgemaakt aan de diensten van OVAM. Met de gemeenten wordt er een consensus bereikt rond het inzamelen van asbesthoudend afval. De sites zonder DIFTAR zouden een beperking invoeren, gelijkwaardig met deze op de DIFTAR-parken. Gemeenten kunnen klanten doorsturen naar Imog Harelbeke of Imog Moen die van eenzelfde financiële afhandeling zullen kunnen genieten als deze op het containerpark van hun eigen gemeente. In heel wat situaties is het veilig afvoeren van grotere hoeveelheden asbesthoudend afval, meestal asbestcementplaten, een onbegonnen taak wegens gebrek aan passend transport. Om de dienstverlening compleet te

199


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

maken, organiseren we ook een huis-aan-huisinzameling op afroep voor asbesthoudend afval. De kosten hiervoor zullen uit drie fracties bestaan, € 33,88 vast voor de afhaling, € 13,22 tot € 36,36 naargelang van de hoeveelheid voor de stofdichte verpakking plus € 0,2 per kg voor de verwijdering. De nieuwe regelgeving rond de inzameling van asbesthoudend afval op containerparken voorziet in regelmatige controlemetingen op de containerparken. Via een beurtrol zullen alle sites regelmatig aan een meting worden onderworpen. Deze taak wordt opgedragen aan SSGS uit Antwerpen voor een totaalprijs van € 5.536 voor een globaal onderzoek op alle parken. Het dossier bouwkunde betreffende het DIFTAR-park in Harelbeke wordt goedgekeurd met een raming van € 1.324.105. Het ontwerp technische uitrustingen voor een nieuw containerpark in de Lindestraat te Waregem wordt goedgekeurd. Met de actie vergroot de hoop promoten we de selectieve inzameling van het vers snoeisel van taxushagen. Hierin bevindt zich de stof baccatine, die in de geneeskunde wordt ingezet bij de bestrijding van kanker. Op alle containerparken komt er een inzameling van taxussnoeisel via twee palletboxen die door de firma Vanhulle BC worden ingezameld voor verdere verwerking. Recupel breidt haar gamma van elektrische apparaten uit met rookmelders en lampen met gasontlading. Dit was eerder al het geval voor de fractie tl-lampen. Na maandenlange discussies en onder impuls van minister Crevits wordt met Recupel uiteindelijk een akkoord bereikt omtrent de vergoedingen voor prestaties die de gemeenten en de intercommunales verrichten op de containerparken en de regionale overslagstations of ROS-en bij het inzamelen van afgedankte elektrische apparaten. De ROS-vergoeding wordt opgetrokken tot € 100 per ton, en de vergoedingen voor de containerparken worden geïndexeerd in overeenstemming met het ministerieel besluit. Na heel wat perikelen kunnen de diverse bestekken voor de uitbreiding en aanleg van een nieuw containerpark gelegen in de Sint-Elooiskeer te Kruishoutem worden afgerond en goedgekeurd voor een totaal geraamd bedrag van € 667.820,8. Het betreft een portiershuisje, de wegeniswerken, weegbruggen en slagbomen en de registratie van betalingen en administratieve verwerking van de gegevens.

200

2009 De bankencrisis eist ook bij de afvalverwijdering haar tol. Op de site in Moen wordt het eerste veld fotovoltaïsche cellen in dienst genomen Bestuur De informatievergadering in het voorjaar vindt plaats op donderdag 2 april 2009 om 18 uur in het ontmoetingscentrum De Stringe te Vichte. Het bestuur beslist dat er ter ondersteuning van de directie een beroep zal worden gedaan op een Commissie van experts die bestaat uit Jacques Soenens, Eredirecteur, als voorzitter van de Commissie en Carlos Wittevrongel, deskundige bij voormalig Belconsulting, als lid van de Commissie. Op de Algemene Vergadering van 19 mei worden de resultaten van het vorige boekjaar goedgekeurd met balanstotalen (in en uit) van € 54.055.659,45 en een positieve resultatenrekening van € 13.245,84. Door de algemene crisis is de waarde van de gerecycleerde grondstoffen heel sterk afgenomen. Dit is eveneens het geval voor de waarde van papier en karton uit de sortering waarvan de waarde in 2009 tot min 120% is gedaald. Dit maakt dat Imog voor de eerste keer sinds haar bestaan verplicht wordt om haar begroting bij te sturen., wat een meerkost betekent voor de gemeenten. Kort voor het afsluiten van de redactie van dit werk vernemen we dat geheel onverwacht Fernand Vanwalleghem is overleden. Fernand was tot voor zijn pensioen stadsingenieur in Kortrijk en als voorzitter van de technische commissie van de vereniging stond hij mee aan de wieg van Imog. Zowel ons bestuur als de directie en het personeel hebben steeds kunnen rekenen op zijn zeer gewaardeerde steun met zowel administratieve als technische en menselijke kennis en een uitzonderlijke visie bij het ontwikkelen van projecten en het nemen van beslissingen. Voor Fernand was Imog een heel klein beetje zijn kind. Personeel, administratie De beleidsverantwoordelijken van het directiecomité stellen een evaluatiecommissie samen met Stefaan Bral


van afval tot grondstof

als voorzitter en Rita Beyaert als secretaris teneinde de huidige werking van de directie te evalueren. Een aantal taken worden herverdeeld en om dit tot uiting te laten komen, krijgen enkele functies een andere naam. De directeur PR en Communicatie wordt directeur Externe Zaken en de sales & marketing manager wordt verantwoordelijke commercialisering. Als alles naar wens verloopt, kan Johan Bonnier die tot hiertoe de functie als waarnemend algemeen directeur met algehele voldoening invult, aangesteld worden als algemeen directeur. De vereniging dient een aanvraag in rond drie clusters voor het verkrijgen van een erkenning in het kader van de Lokale Diensten Economie. De aanvraag zal worden ingediend voor de projecten pesticidenvrij onkruidbeheer (weedbusters), afvalambassadeurs voor het toezicht op de sorteerregels op de containerparken voor PMD en restafval, en de witte tornados in het kader van een nette stad en het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten. Deze aanvraag krijgt al snel goedkeuring voor de periode van 2009 tot 2013 voor het inzetten van 4 voltijds equivalente doelgroepmedewerkers en 1 voltijds equivalent omkadering (€ 8.000 per voltijds doelgroepmedewerker en € 12.000 voor 1 voltijdse omkadering). Medard Van de Velde, verantwoordelijke voor de site te Harelbeke, gaat eind juni na dertig jaar trouwe inzet met pensioen. Zijn opvolger en vervanger, Jurgen Moreau, wacht een moeilijke taak maar er is veel vertrouwen en de organisatie staat klaar om hem in de toekomst met de nodige mensen en middelen te assisteren. Beleid Johan Bonnier, waarnemend algemeen directeur bij Imog, wordt voorzitter van de BVDA, de Beroepsvereniging van Vlaamse Deponie-uitbaters en Afvalrecyclagebedrijven. Deze organisatie vertegenwoordigt 33 effectieve leden en 4 ereleden, allemaal actief in de milieusector, (stortplaatsuitbaters en bedrijven actief in alle geledingen en sectoren van de leefmilieuproblematiek). Bio-energie, dit is energie geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen zoals onder meer plantaardige oliën, hout enz. staat zowel bij de sector afvalverwerking als bij de energiebedrijven hoog op de agenda. Imog volgt de evolutie van kortbij en neemt deel aan de praktijkdag rond Bio-energie op 11 maart in Eindhoven en aan

2008-2009

Eubionet III met als thema Bio-energy for Industry op 12 maart in de gebouwen van Renewable Energyhouse te Brussel. Ter ontwikkeling van het Masterplan voor de site te Moen dient een MER-rapport opgemaakt te worden. Naar aanleiding van de kennisgeving daarvan wordt dit plan toegelicht aan de inwoners van Moen tijdens een informatievergadering op 30 maart 2009 in het parochiaal centrum (Den Tap) te Moen. De vergadering wordt er ingeleid door de visie op het project van het gemeentebestuur van Zwevegem, gevolgd door een toelichting van het Masterplan door Imog en een uiteenzetting omtrent het kennisgevingsdossier van het MER door het studiebureau Ecorem. Nadien is er een vragenronde. De aanwezigen waren het gemeentebestuur van Zwevegem en een vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur, de directie en de siteverantwoordelijke van Imog, een vertegenwoordiging van Aminal, de deskundigen van het MER en ca. 75 omwonende inwoners uit Moen. Imog beslist tot deelname aan PPP4 (Public, Private, Partnership) Climate Project: North Sea sustainable energy planning (North Sea SEP). Dit Europees project heeft als hoofddoel het uitzetten van een strategie voor de verschillende regio’s op het vlak van energie. De diverse partners zijn de verschillende actoren aan de Noordzee en voor de regio Zuid-West-Vlaanderen zijn het de Intercommunale Leiedal, het Welzijnconsortium en Imog. De mogelijk inbreng van Imog omvat diverse aspecten. Er is een transnationale denktank van experts met verder een regionale energiestrategie en communicatie en sensibilisering van bevolking, gemeenten en bedrijven. Enkele concrete projecten zijn het energiekatern in Afvalkrant en de Energiemobiel (naar analogie van compostmobiel), het Educatief centrum en Opleiding en audits in analogie met de vroegere afvalaudits bij bedrijven. Het project loopt over drie jaar. Voor de financiële ondersteuning wordt er naast 50% eigen inbreng (ca. € 125.000) gerekend op 50% Europese inbreng (ca. € 125.000). De Raad van Bestuur besluit als volwaardig partner deel te nemen aan het project aangezien dit kadert in het beleid rond Afval is energie en grondstof en Duurzaamheid en het tevens aansluit bij de recente afspraken met Leiedal. Steeds meer wordt de regelgeving rond afval aangestuurd vanuit Europa. Sinds enige tijd groeit alsmaar het besef dat ook de openbare besturen die actief zijn in af-

201


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

| De plaatselijke ophaler van het restafval uit Sint-Baafs-Vijve stopt met zijn activiteiten. Met hem verdwijnt de laatste niet conventionele vuilniskar uit het staatbeeld – het einde van een hoofdstuk waarbij plaatselijke neringdoeners de huisvuilophaling verzorgen met transportsystemen uit de landbouwsector.

val en energiebeheer, zich ook moeten verenigen op het Europese vlak om te reageren tegen de sterke particuliere maatschappijen die er alles voor over hebben om het ganse plaatje van afvalbeheer in eigen handen te krijgen. Op 13 mei 2009 vond de ondertekening plaats van de oprichtingsakte van Municipal Waste Europe (MWE). Zeven nationale koepelverenigingen van (inter)gemeentelijke organisaties inzake afvalbeheer staan daarmee aan de wieg van de sterkere verdediging op Europees niveau van het openbaar-dienst-karakter van het huishoudelijk afvalbeleid. MWE zal de Europese instellingen bijstaan door hen informatie te bezorgen over huishoudelijk afval in de diverse Europese landen, en onderstreept daarbij de belangrijke rol die gemeenten en hun verenigingen daarbij spelen. Naast Interafval (Vlaanderen) zijn de initiatiefnemers: Renosam (Denemarken), Jätelaitosyhdistys (Finland), Sambands íslenskra sveitarfélaga (Ijsland), NVRD (Nederland), Avfall Norge (Noorwegen) Avfall Sverige (Zweden) en Federambiente (Italië). Per 1 januari 2010 komt daar ook nog VKS bij (Duitsland).

202

Diensten aan gemeenten-vennoten Daar waar Imog er als geen ander in geslaagd is om een totaalpakket van afvalverwerkingssystemen te ontwikkelen, is men er tot nog toe niet in geslaagd om in alle gemeenten-vennoten te kunnen werken met een uniforme restafvalzak. Dit kan alleen worden verklaard door het feit dat onze gemeenten gehecht blijven aan de eigen gemeentelijke autonomie en dat Imog dit – waar mogelijk – maximaal heeft weten te respecteren. Omdat ook vandaag nog deze uniformiteit zowel voor Imog als de gemeenten een pak voordelen kan bieden, is het voor het huidige bestuur een absolute prioriteit erin te slagen om tegen 2010 te kunnen werken met een uniforme restafvalzak. Hiervoor werd er een specifieke werkgroep opgericht die tijdens een bijeenkomst op 5 februari diverse items bespreekt zoals: marktonderzoek, opmaak van het bestek, voorstellen rond types formaat kleur en sluiting, opvolging van de kwaliteit bij productie en bij de gebruiker, het aanleveren van ondersteunende maatregelen en communicatie.


van afval tot grondstof

Op 19 mei tijdens een persconferentie onderschrijven reeds 10 van de 11 gemeenten de afspraak om vanaf 1 januari 2010 een uniforme huisvuilzak in te voeren tegen een verkoopprijs van € 1,3 per stuk voor de gebruiker. De gemeente Anzegem ziet wel mogelijkheden inzake het project maar kan zich nu nog niet engageren met de voorgestelde verkoopprijs. Bij de presentatie raken enkele details bekend: voor gezinnen kiest men voor geel, voor bedrijven neemt men oranje. De restafvalzakken die de gemeentediensten zullen gebruiken, zullen een andere kleur hebben. Er komt een eigen opdruk per gemeente en ze zullen verkocht worden verpakt per 10 stuks. De grote zakken zullen afmetingen hebben van 60x90 cm en de kleine van 50x70 cm. Belangrijk is de strikte en strenge kwaliteitsbewaking die men al van tijdens het productieproces wil toepassen. In Sint-Baafs-Vijve, deelgemeente van Wielsbeke, werd de inzameling van restafval als laatste in de rij nog steeds uitgevoerd met een niet-klassieke huisvuilwagen. Hij deed het met een aanhanger getrokken door een tractor. De ophaler Etienne Duyck, een plaatselijk neringdoener, houdt hiermee op en op deze wijze nemen we definitief afscheid van één van de oude alternatieve systemen voor huisvuilophaling bediend door plaatselijke neringdoeners of landbouwers die tot hiertoe steeds hun goede diensten hebben bewezen en dit tegen extra voordelige kostprijzen. Communicatie, sensibilisering, preventie Er wordt beslist om in samenwerking met de vijf WestVlaamse Intercommunales en de Provincie deel te nemen aan de actie Afvalarm winkelen 2009. Hierbij worden de plaatselijke winkeliers of organisaties betrokken. Klanten die de fiets nemen in plaats van de auto en winkelen met een boodschappentas, krijgen per beurt een stempel op een stempelkaart. Hiermee kunnen ze worden beloond met herbruikbare boodschappentassen en doen ze automatisch mee aan de tombola met prachtige prijzen. Voor de aankoop van de recipiënten voor deze actie kunnen de intercommunales genieten van 50% subsidie vanwege OVAM. De levering van herbruikbare tassen wordt na een algemene offertevraag vanuit Imog toegewezen aan FDS Promotions uit Lommel.

2009

Perceel 1: Afneembare fietstassen Voor de 5 intercommunales : 2.850 stuks tegen € 2,95 per stuk, totaal € 8.407,50 excl. btw Voor Imog: 650 stuks tegen € 2,95 per stuk, totaal € 1.917,50 excl. btw. Perceel 2: Herbruikbare boodschappentassen Voor de 5 intercommunales: 15.500 stuks tegen € 0,85 per stuk, totaal € 13.175 excl. btw Voor Imog: 3.250 stuks tegen € 0,85 per stuk, totaal € 2.762,50 excl. btw.

Als reactie op de schatting van lijst De Decker wordt in Lokaal van VVSG de presentiegelden van bestuurders van intercommunales bekeken. Uit datzelfde blaadje blijkt dat investeren in afval geen weggegooid geld is. In het bijzijn van minister Van Quickenborne werd het West-Vlaams Charter voor Duurzaam Ondernemen ondertekend. Als snelst groeiende onderneming behoort Imog tot de Trends Gazellen 2009. Het compostmeestercongres vindt plaats op 14 maart te Leuven en op de Tuinexpo 2009 worden ca. 25.000 bezoekers verwelkomd. Aan de hand van een informatievergadering voor de omwonenden te Moen informeert Imog naar de geplande activiteiten op de site. De provinciale actie tegen zwerfvuil op fietsroutes wordt ingereden door minister Crevits en de maand van de netheid wordt er ingezet onder het motto zwerfvuil, nee bedankt. Met de medewerking van 29 scholen en verenigingen werd niet minder dan 21.766 kg zwerfvuil ingezameld. Bij deze inzameling spannen vooral brandbaar afval en PMD de kroon. Imog zal met de thema’s afvalbeheer, sorteren, recyclage, duurzaam bedrijfsbeleid en energie deelnemen aan de eerste ECOPOP, een allesomvattende ecobeurs die zal doorgaan op 6 en 7 februari 2010 in Kortrijk Xpo. Hoewel er ook vandaag nog geen verwerkingsinstallaties zijn voor luiers, kunnen sommigen het nog altijd niet laten. Bij OVAM heeft men eindelijk de langverwachte Luierstudie kunnen afronden. Hieruit blijkt dat een inzameling via containerparken 6% duurder is dan luiers gewoon mee te behandelen met het restafval. Sterker nog, een selectieve huis-aan-huisinzameling van luiers zou niet minder dan 25% duurder zijn vergeleken bij deze samen in te zamelen met restafval.

203


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

Er zou een kleine ecologische winst kunnen zijn indien er al een ecologische verwerking was, maar voorlopig is er geen ecologische oplossing. Imog houdt het voor de gemeenten dus bij zijn vroeger advies: niks ondernemen, gewoon afwachten! De gemeenten wordt aangeraden te wachten met de selectieve inzameling van luiers tot de studie daaromtrent is afgerond. In zijn jaarverslag meldt het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen dat ze 199 personen (173 voltijdse equivalenten) tewerk stellen. De vestiging in de Magdalenastraat in Kortrijk was veel te klein geworden, en men verhuisde naar de Gentsesteenweg in Kortrijk, naar een aangekocht pand met 1.500 m2 winkelruimte, terwijl de winkel in Waregem verhuisde naar een aangekocht nieuw pand in Beveren-Leie. De laatste jaren kreeg het KLC, in de gemeenten en op de containerparken alsmaar ruimere kansen voor het inzamelen van afgedankte kledij. Bij de KLC-verkopen was kledij de sterkste groeier, wat een positieve zaak is. Afvalverbranding met energierecuperatie en elektriciteitsproductie De bankencrisis heeft naast de negatieve impact op de industriële bedrijvigheid ook een niet te onderschatten invloed op de afvalverwerkingsinstallaties door de sterk gereduceerde aanvoer. Wegens de verminderde aanvoer van huishoudelijk en bedrijfsafval komt er heel wat capaciteit vrij in de diverse afvalverbrandingsinstallaties. Vanuit het beleid wenst men brandbaar afval maximaal te verwijderen via verbranding en daarom heeft de minister de aanvoer naar de stortplaatsen proberen te beperken door de afwijkingen op het stortverbod tijdelijk stop te zetten. Voor Imog betekent dit dat de aanvoer van afval naar haar stortplaats tijdelijk sterk afneemt. Voor de verkoop van groenestroomcertificaten die gekoppeld zijn aan de verkoop van groene elektrische energie (41,08% van de geproduceerde elektrische energie uit afval is groene energie) heeft Imog een overeenkomst met Electrabel Consumer Services. (€ 105 in 2007, € 103 in 2008, € 101 in 2009). Met een aanvullende offerte voor de aankoop van groenestroomcertificaten voor een bedrag van € 108 per 1.000 kWh voor 2010 doen ze een uitzonderlijke aanbod waarop positief wordt ingegaan. Imog is vast van plan de site te Harelbeke verder te ontwikkelen, men heeft alles samengebracht in een

204

Masterplan voor de site Harelbeke. Dit plan zal de basis vormen voor het MER en het dossier voor het verlengen van de milieuvergunning voor de exploitatie van de afvalverbranding (2013) en het sorteercentrum. Stortplaats Bij de aanvang van het werkingsjaar 2009 worden er voor het lopende jaar op de stortplaats te Moen de volgende afwijkingen op het stortverbod toegestaan: 50.000 ton bedrijfsafval overeenkomstig Vlarea Art. 5.2.2.1, 9.000 ton recyclageresidu’s uit papierrecyclage en 2.000 ton recyclageresidu’s uit textielrecyclage. Al snel komt er wegens de verminderde aanvoer van huishoudelijk en bedrijfsafval in de verbrandingsinstallaties heel wat verbrandingscapaciteit vrij. Zodoende werd door de minister de afwijking op het stortverbod voor onbepaalde duur stopgezet. Dit heeft tot gevolg dat ook de aanvoer van afval naar de stortplaats sterk wordt gereduceerd. De Raad van Bestuur neemt kennis van het artikel dat werd gepubliceerd in de Standaard op 24 februari 2009: ‘Crisis halveert afval bedrijven’ en ‘Stortplaatsen dicht wegens tekort aan bedrijfsafval’. Inmiddels is de bouwvergunning voor de onderdoorpersing onder het kanaal, na heel lang wachten, afgeleverd zodat ook met deze werken kan worden aangevangen. Hiermee zal het afvalwater na zuivering op de site kunnen worden geloosd in de Schelde. Aan Steenhaut bvba uit Tiegem, de meest gunstige van negen biedingen, worden voor een bedrag van € 12.523 de werken gegund voor het realiseren van een groenscherm (met streekeigen groen) rond de site te Moen. Sortering, grof vuil, houtafval, kunststoffen Zoals samengevat in het Masterplan wil Imog zijn site te Moen verder uitbouwen en geschikt maken voor sortering en recyclage van afval. Houtafval en kunststoffen zijn hierbij de meest beoogde producten. De nabijheid van het kanaal Bossuit-Kortrijk biedt heel wat mogelijkheden voor het transport van grote hoeveelheden over water. De energiecentrale van Electrabel in Ruien langs de Schelde (en bereikbaar via het kanaal) is voor Imog een prioritaire partner voor duurzame hernieuwbare brandstof uit houtafval. Om dit alles in goede banen te leiden, kunnen enkele bijzondere projecten die nauw aansluiten op de huidige


van afval tot grondstof

activiteiten – zoals het sorteercentrum en de groencompostering – best dringend gerealiseerd worden. Na heel wat intern en extern overleg en studiewerk staan deze projecten op het getouw. De principeovereenkomst voor de bouw van een infrastructuur voor een laad- en losinstallatie op de linkeroever van het kanaal Bossuit-Kortrijk tussen Waterwegen & Zeekanaal nv, Afdeling Bovenschelde en Imog wordt goedgekeurd. Deze werken worden geraamd op € 605.000. De tussenkomst van Waterwegen & Zeekanaal in de studie en het uitvoeren van de werken bedraagt maximaal 80% van de in aanmerking komende infrastructuurkosten en Imog zal tenminste 50% van de totale projectkosten financieren. De resterende 20% van de studie- en bouwkosten wordt door Imog gefinancierd. Vanuit de overeenkomst is Waterwegen & Zeekanaal opdrachtgever en uitvoerder. Het dossier oprichten van een biomassacentrum te Moen, geraamd op een totaal van € 968.000, wordt goedgekeurd. Het voorgelegde dossier voor plaatsing van transportsystemen op de site te Moen, opgesplitst in 2 percelen en geraamd op € 4.114.000, wordt goedgekeurd. Inmiddels kon de bouwvergunning voor de opstelling van de fotovoltaïsche cellen, na heel lang wachten, afgeleverd worden zodat ook met deze werken kan worden aangevangen. Reeds in april waren de 0,5 ha zonnepanelen geplaatst en konden ze met succes in dienst worden genomen.

2009

De bouwkundige werken van het DIFTARcontainerpark Imog – containerpark Stad Harelbeke, gelegen op de Kortrijksesteenweg, worden vanuit een openbare aanbesteding, toegewezen aan Olivier Construct nv uit Izegem voor € 1.339.590,62. Het leveren, plaatsen en indienststellen van weegbruggen, detectielussen en slagbomen in perceel 1 en het leveren, plaatsen en indienststellen van automatische toegangscontrole, registratie en administratieve verwerking op het DIFTARcontainerpark Imog-Stad Harelbeke in perceel 2, worden toegewezen aan bvba BAM Technics uit Kozen voor een bedrag van €259.313,89. Na een spoedige goedkeuring door OVAM en het verkrijgen van een milieuvergunning zouden de werken mogelijk in de tweede helft van 2009 kunnen aanvangen – de ingebruikname is voorzien halfweg 2010. Hiermee zou ook de Stad Harelbeke als laatste in de rij kunnen beschikken over een volwaardig DIFTAR-park voor zijn bevolking.

Containerparken, afvaltransport Sinds enige tijd zijn is men bij de selectieve inzameling van asbesthoudend afval op de containerparken verplicht om controlemetingen uit te voeren naar de aanwezigheid van asbestvezels in de lucht op de plaats van de exploitatie. De resultaten van alle tot nog toe uitgevoerde meetcampagnes waren bevredigend, op alle containerparken bleven de gemeten waarden ver onder de grenswaarde. De uitbreidingswerken infrastructuurwerken van het nieuwe DIFTAR-park in de Lindestraat te Waregem worden, na een procedure van openbare aanbesteding, toegewezen en gegund aan Adyns uit Deerlijk voor een bedrag van € 420.364, als meest voordelige van zes biedingen. De technische uitrustingen worden gegund aan Bam Technics uit Kozen voor een totaal bedrag van € 150.209, als de meest gunstige van drie offertes (beide dossiers zijn onder voorbehoud van goedkeuring door OVAM).

205


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

206


van afval tot grondstof

| Masterplan Harelbeke. Het Masterplan Imog-Harelbeke geeft een overzicht van de bestaande exploitaties aangevuld met de nieuw-geplande activiteiten zoals het DIFTAR-containerpark met integratie van het containerpark Harelbeke, het Ecoservice-gebouw en het Energieproject Bio-diesel

207


veertig jaar pionieren in afvalbeheer en waterzuivering in de regio zuid-west-vlaanderen

208


van afval tot grondstof

| Masterplan Moen. Overzicht van de bestaande exploitaties in Moen, aangevuld met de nieuwgeplande activiteiten zoals de loskade, het biomassacentrum, behandeling van de onderwaterbodem, de veegvuilbehandeling, de lagunering en de ontwatering van de onderwaterbodem en de fotovolta誰sche cellen

209