Page 1

Gids voor opdrachtgevers Recruitment, Search & Selection

Even stilstaan bij service


Beste Ondernemer, Bedrijfsleider, Human Resources Verantwoordelijke, Aankoopverantwoordelijke, Als Voorzitter geef ik je graag wat achtergrondinformatie mee over de sector van de rekruteringsbedrijven in België. De beroepsfederatie werd meer dan 15 jaar geleden opgericht met als doel het métier van Recruitment, Search en Selection een tastbare plaats te geven op de arbeidsmarkt. In het zog van de IAO-Conventie 181 werden er in de verschillende regio’s specifieke decreten/ordonnanties goedgekeurd die arbeidsbemiddeling door private bedrijven op de kaart hebben gezet. Als dusdanig werd ook het overheidsmonopolie doorbroken. Bij de start in 1994 telde de federatie een 60-tal leden. Met enige trots kunnen we vandaag zeggen dat we meer dan een verdubbeling van het aantal leden tellen. Maar liefst 130 bedrijven actief in de sector van Recruitment, Search & Selection zijn aangesloten bij Federgon en hebben de deontologische code ondertekend, http://www.federgon.be/rss


Federgon is actief lid van de Europese Confederatie van de rekruteringsbureaus (ECSSA: European Confederation of Search and Selection Associations), www.ecssa.org. Zo blijven we perfect ge誰nformeerd over de arbeidsmarkt buiten onze landsgrenzen. Rekrutering wordt immers steeds meer een transnationale aangelegenheid. Het is op de arbeidsmarkt van morgen dat de Recruitment-, Search- & Selection-sector ongetwijfeld een bijzonder belangrijke rol zal spelen. De Belgische en regionale arbeidsmarkten zijn dringend aan een inhaalbeweging toe! Zowel overheid als ondernemers en bedrijfsverantwoordelijken in de diverse sectoren zullen, samen met de gespecialiseerde arbeidsmarktactoren, inspanningen moeten leveren om de Lissabondoelstellingen te behalen. We zullen als sector, samen met u, Ondernemers, Bedrijfsleiders, Human Resources Verantwoordelijken en Aankoopverantwoordelijken, de vergrijzing moeten aanpakken. We willen werken vanuit een competentiegerichte aanpak, met oog voor diversiteit en respect voor elk individu, maar bovenal: met een open oog voor de wereld rondom ons. De professionals in Recruitment, Search en Selection zijn uw partner om precies die medewerkers voor u te searchen, selecteren en rekruteren die in het mondiale bedrijfsleven van morgen voor u en uw bedrijf het verschil zullen maken.

Marleen Smekens


De leden van Federgon Recruitment, Search & Selection willen ĂŠcht meedenken met hun opdrachtgever.


Even stilstaan bij

partnership

Kwaliteit in rekrutering en optimaal beheer van Human Capital zijn uitdagingen die steeds belangrijker worden voor bedrijven. CEO’s, HR- en aankoopverantwoordelijken werken vandaag met echte rekruteringsdoelstellingen en -strategieën om de juiste mensen te vinden. Rekruteringsbureaus spelen dan ook een belangrijke rol op de arbeidsmarkt van ‘high potentials’. De leden van Federgon Recruitment, Search & Selection (RSS) geloven in het sluiten van ‘partnerships’ met hun klanten-opdrachtgevers. Zij willen echt meedenken vanuit het bedrijf van hun klant. Zij zoeken naar de beste oplossing op het gebied van rekrutering in ruime zin. Het grote voordeel van een samenwerking met een van de leden van Federgon is het comfort dat geboden wordt aan de opdrachtgever. Vertrekkend van een grondige screening van de noden van de klant, wordt er gezocht naar de juiste oplossing, naar ‘the right (wo)man in the right place’. Het rekruteringsproces verloopt bovendien op een transparante wijze en in voortdurend overleg met de klant. Professionele consultancy rond rekrutering in ruime zin is echt hét visitekaartje van de leden van Federgon Recruitment, Search & Selection. Op die manier kan de klant-opdrachtgever zich volop bezighouden met zijn core business… Wilt u ook genieten van een professionele service voor het optimale beheer van uw Human Capital? Neem dan contact op met een rekruteringsbureau, aangesloten bij Federgon. Die bureaus zijn immers lid van de federatie van de sector. Ze onderschrijven allemaal een deontologische code en zijn houder van een streng kwaliteitslabel. U vindt uw ideale partner via de zoekmotor op de website www.federgon.be/rss. Deze bondige brochure geeft u een beknopt overzicht van de service van de professionele rekruteringsbureaus en van de engagementen die ze aangaan.


Even stilstaan bij

de werkwijze

Alle leden van Federgon Recruitment, Search & Selection gaan op dezelfde nauwgezette en efficiënte manier te werk.

Wo r de n d e afsp raken form eel v ast gelegd? • De afspraken tussen opdrachtgever en bureau worden steeds in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd. • De opdrachtbevestiging dient onder meer te bevatten: een beschrijving van de aard van de opdracht en van de te volgen methode, honoraria, betalingswijze, tijdschema en ook de naam van de consultant die het project leidt.

D e c o mp et ent ie v an p roject leid ers & consulenten Federgon geeft u de garantie dat de personen die uw vacature behandelen de vereiste opleiding en/of beroepservaring hebben genoten. Een rekruteringsdossier wordt opgevolgd door een projectleider.


Ee n p r o f e s s i o nele b ehand eling v an d e vacature 1. Het bureau bouwt een professionele relatie op met de opdrachtgever en onderzoekt samen met hem wat de noden zijn. Nadien wordt overeengekomen hoe het bureau zich het best kan inwerken in de organisatie om de opdracht effectief waar te maken. 2. Het bureau vertegenwoordigt op professionele wijze zijn opdrachtgever tegenover kandidaten. Het geeft waarheidsgetrouwe informatie over bedrijf en vacature.

We t e n s c h a p p elijke w aard e van (p sycho)diagnostische ins trumenten Indien diagnostische instrumenten gebruikt worden, zijn ze voldoende wetenschappelijk onderbouwd.

Wo r de n m i j n m ed ew erkers b escherm d ? • Het bureau verbindt zich ertoe de via hen aangeworven kandidaten niet te benaderen voor andere opdrachtgevers. • Het bureau zal medewerkers van een opdrachtgever niet benaderen voor een functie elders, tenzij de wens voor functieverandering van zo’n medewerker zelf is uitgegaan. Deze regel wordt aangehouden voor een periode en voor een gebied overeen te komen met de opdrachtgever.

Wo r dt d e n o d i ge d iscret ie en g eheim houding aan de dag gelegd bij de uitvoering van mijn opdracht? Alle medewerkers die werkzaam zijn bij een bureau zullen de grootste geheimhouding bewaren omtrent wat hun bij de uitoefening van hun beroep ter kennis is gekomen en van vertrouwelijke aard is.

Ho e v e e l t i j d z a l m ijn op d racht in b eslag nemen? • Het bureau verbindt zich ertoe de aanwervingsactiviteit binnen een redelijke tijdspanne te laten verlopen. • In de samenwerkingsovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden concrete afspraken gemaakt qua timing voor iedere fase van het selectieproces.


Even stilstaan bij

vertrouwen

De rekruteringsbureaus die lid zijn van Federgon, hebben allemaal een deontologische code onderschreven. Met deze code engageren ze zich onder meer tot:

PROFESSIONALISME: Bij elke opdracht garanderen de rekruteringsbureaus die bij Federgon zijn aangesloten professioneel advies en de meest efficiÍnte rekruteringsmethodes. De screening van competenties, diploma’s en ervaring zorgt ervoor dat de meest geschikte kandidaat aan de klant-opdrachtgever wordt voorgesteld. De rekruteringsbureaus werken enkel met consultants die streng geselecteerd werden en die hun vak door en door kennen.

DIVERSITEIT: Elke kandidaat wordt behandeld op basis van zijn competenties, ongeacht handicap, geslacht, leeftijd, ...


RESPECT: De leden van Federgon respecteren de opdrachtgever en houden rekening met zijn bedrijfscultuur en zijn specifieke profiel.

GARANTIE: Wanneer een kandidaat niet voldoet, wordt er kosteloos een nieuwe rekruteringsprocedure opgestart.

FEEDBACK: Na de procedure wordt er voor de opdrachtgever een finaal rapport opgemaakt met een individueel verslag over elke kandidaat op de ‘shortlist’.

TRANSPARANTIE: Elke opdrachtgever krijgt bij zijn rekruteringspartner een vaste contactpersoon toegewezen die hem adviseert en transparant informeert. Men komt nooit voor verrassingen te staan omdat alle modaliteiten zoals de rekruteringskanalen, de duur van de opdracht, ... vastliggen in de overeenkomst.

DISCRETIE: De leden van Federgon waarborgen de absolute vertrouwelijkheid van de informatie van hun opdrachtgevers. Discretie en respect voor de privacywetgeving worden hoog in het vaandel gedragen.

MAATWERK: Elk advies van een rekruteringsbureau is volledig op maat. Elke opdracht wordt afzonderlijk bekeken. Zo wordt, afhankelijk van de aard van de opdracht, het meest geschikte rekruteringskanaal gekozen.

Als u alles wilt weten over de engagementen van de rekruteringsbureaus die lid zijn van Federgon, surf dan naar www.federgon.be/rss


Even stilstaan bij

het aanbod

Federgon Recruitment, Search & Selection biedt u een brede waaier aan services en support. Recruitment staat voor: • advertising • e-recruitment • campusrecruitment • networking • valving Search staat voor: • executive search • direct search • database search Selection staat voor: • persoonlijkheidsonderzoek • screenings • interviews • assessment centers • development centers • testontwikkeling

Maar rekruteringsbureaus doen véél meer dan enkel werving, search en selectie! Ze zijn ook gespecialiseerd in volgende HR-diensten aan bedrijven: • assessment • potentieelbeoordeling • management assessment • coaching • competentie­management • tests (IQ, EQ, persoonlijkheids- en psychotechnische test) • HR-consultancy • training • managementaudit • board of director search • management development


Even stilstaan bij

contact

U vindt alle gegevens van de leden van Federgon Recruitment, Search & Selection – de federatie van rekruteringsbureaus – op www.federgon.be/rss

Federgon Recruitment, Search & Selection Havenlaan 86c/bus 302 1000 Brussel Tel. 02 203 38 03 Federgon Recruitment, Search & Selection telt een 130-tal leden en vertegenwoordigt 65-75% van de omzet van de sector.


Partners Om haar activiteiten uit te bouwen kan Federgon Recruitment, Search & Selection rekenen op de steun van een aantal partners:

FEDERGON_BROCHURE_OPDRACHTGEVERS_NL  
FEDERGON_BROCHURE_OPDRACHTGEVERS_NL  

Gids voor opdrachtgevers Recruitment, Search & Selection