Page 55

ÝÑÒÍ×ÙÔ×Ñ ×ÒÚÑÎÓß { ÝÑÒÍ×ÙÔ×Ñ ×ÒÚÑÎÓß { ÝÑÒÍ×ÙÔ×Ñ ×ÒÚÑÎÓß Ò±³·²» ÝÒÍßÍ ¬®·»²²·± îðïí ó îðïë ß--»³¾´»¿ ²¿¦·±²¿´» ¼»´ ïè ³¿¹¹·± îðïí Ü·®»¬¬±®» ͽ«±´¿ ²¿¦·±²¿´» ³»¼·½·ñ-»¬¬±®» ¿´°·²± Ó¿®·± Ó·´¿²· Ê·½» ¼·®»¬¬±®» ͽ«±´¿ ²¿¦·±²¿´» ³»¼·½·ñ-»¬¬±®» ¿´°·²± Ù´±®·¿ Þ®·¹¸»²¬· Ü·®»¬¬±®» ͽ«±´¿ ²¿¦·±²¿´» º±®®» Ù·«-»°°» ß²¬±²·²· Ê·½» ¼·®»¬¬±®» ͽ«±´¿ ²¿¦·±²¿´» º±®®» Ñ-½¿® з¿¦¦¿ Ü·®»¬¬±®» ͽ«±´¿ ²¿¦·±²¿´» ¬»½²·½· α¾»®¬± Ó·--»®±²· Ê·½» ¼·®»¬¬±®» ͽ«±´¿ ²¿¦·±²¿´» ¬»½²·½· з»®¹·±®¹·± Ê·¼·å Ó¿«®·¦·± Æ¿°°¿ Ü·®»¬¬±®» ͽ«±´¿ ²¿¦·±²¿´» ˲·¬˜ ½·²±º·´» ®·½»®½¿ ·² -«°»®º·½·» Ó¿®½± Ù¿®¾»´´·²· Ê·½» ¼·®»¬¬±®» ͽ«±´¿ ²¿¦·±²¿´» ˲·¬˜ ½·²±º·´» ®·½»®½¿ ·² -«°»®º·½·» Ú¿¾®·¦·± Ý«²»¿¦å Ü¿²·»´» Ó±¦¦· Ü·®»¬¬±®» ͽ«±´¿ ²¿¦·±²¿´» ˲·¬˜ ½·²±º·´» ª¿´¿²¹¿ Ó¿®½± Ù¿®¾»´´·²· Ê·½» Ü·®»¬¬±®» ͽ«±´¿ ²¿¦·±²¿´» ˲·¬˜ ½·²±º·´» ª¿´¿²¹¿ Ú¿¾®·¦·± Ý«²»¿¦å Ü¿²·»´» Ó±¦¦· ݱ´´»¹·± Ю±¾· ª·®· з²± Ù·±-¬®¿å ß´»--¿²¼®± Þ±³°¿²·å з¹²¿¬¿ ×®»²» ݱ³°±²»²¬· ø»ºº»¬¬·ª± » -«°°´»²¬»÷ ݱ³·¬¿¬± ±°»®¿¬·ª± ¼»´´¿ Ю±¬»¦·±²» ½·ª·´» з»® Ù·±®¹·± Þ¿´¼®¿½½±å ݱ®®¿¼± Ý¿³»®·²·

ο°°®»-»²¬¿²¬» ß--»³¾´»¿ ¼»´»¹¿¬· Ýò×òÍòßò ó ×òÕòßòÎò з»® Ù·±®¹·± Þ¿´¼®¿½½± ο°°®»-»²¬¿²¬» ݱ³³·--·±²» ¬»®®»-¬®» Ýò×òÍòßò ó ×òÕòßòÎò ø»ºº»¬¬·ª± » -«°°´»²¬»÷ Û²²·± 禦±¬¬·å Ó±®·¬¦ л®·-¬· ο°°®»-»²¬¿²¬» ݱ³³·--·±²» ¿»®»¿ Ýò×òÍòßò ó ×òÕòßòÎò ø»ºº»¬¬·ª± » -«°°´»²¬»÷ Ñ-½¿® з¿¦¦¿å з»®¹·±®¹·± Ê·¼· ο°°®»-»²¬¿²¬» ݱ³³·--·±²» ª¿´¿²¹¸» Ýò×òÍòßò ó ×òÕòßòÎò ø»ºº»¬¬·ª± » -«°°´»²¬»÷ Ó¿«®·¦·± Ô«¬¦»²¾»®¹»®å Ù·«´·± Í·¹²ˆ ο°°®»-»²¬¿²¬» ݱ³³·--·±²» ³»¼·½¿ Ýò×òÍòßò ó ×òÕòßòÎò ø»ºº»¬¬·ª± » -«°°´»²¬»÷ Ó¿®·± Ó·´¿²·å Ô«½¿ з´± ο¬·º·½¿ Ü·®»¬¬±®» ͽ«±´¿ ²¿¦·±²¿´» ¬»½²·½· -±½½±®-± -°»´»±´±¹·½± Ê¿´»®·± Ñ´·ª»¬¬· ο¬·º·½¿ Ê·½» ¼·®»¬¬±®» ͽ«±´¿ ²¿¦·±²¿´» ¬»½²·½· -±½½±®-± -°»´»±´±¹·½± Ý®·-¬·¿²± Ʊ°°»´´± Ю±°±-¬¿ ½±³°±²»²¬» ¬·¬±´¿®» ݱ´´»¹·± ®»ª·-±®· ¼»· ½±²¬· Ù·±®¹·± Ʊ·¿ Ю±°±-¬¿ ½±³°±²»²¬» -«°°´»²¬» ݱ´´»¹·± ®»ª·-±®· ¼»· ½±²¬· ß´»--¿²¼®± ο·²»®· ο¬·º·½¿ Ü·®»¬¬±®» ͽ«±´¿ ¯«¿¼®· ݱ®®¿¼± Ý¿³»®·²·

il soccorso alpino  

descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione

il soccorso alpino  

descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione

Advertisement