Page 53

ïêò

Ý´¿--·º·½¿ ïò îò íò ìò ëò ïò éò èò çò ïðò ïïò ïîò ïíò ïìò ïëò

п¹¿²»´´¿ ߪ·-·± ï ó Ì®»²¬·²± ß´¬± ß¼·¹» ðîæïéæìë Ê¿´ Þ·±·- ï ó Ê»²»¬± ðîæïèæíð ̱°® P б´±²·¿ ðîæîëæíí Ù¿®»--·± ðîæîèæíî ß¹±®¼± ï P Ê»²»¬± ðîæîèæëð Ê¿´ ݱ³»´·½± P Ê»²»¬± ðîæîèæëî Ý¿²¿ª»-¿²¿ ï P з»³±²¬» ðîæíðæëè з»ª» ¼· Ý¿¼±®» P Ê»²»¬± ðîæíîæëí Ê¿´´» ׳¿¹²¿ P Ô±³¾¿®¼·¿ ðîæíêæíé ß¹±®¼± î ó Ê»²»¬± ðîæìîæðí Ú»´¬®» ï P Ê»²»¬± ðîæìîæïì Ê¿´ ¼· ͱ´» P Ì®»²¬·²± ß´¬± ß¼·¹» ðîæììæîé Ô±²¹¿®±²» P Ê»²»¬± ðîæìèæðë Ó±»²¿ ï P Ì®»²¬·²± ß´¬± ß¼·¹» ðîæìèæîê Ê·´´¿¼±--±´¿ P з»³±²¬» ðîæëïæðç

²±ª»³¾®» îðïí

ͱ½½±®-± ß´°·²±

ïéò ïèò ïçò îðò îïò îîò îíò îìò îëò îêò îéò îèò îçò

Ý¿²¿ª»-¿²¿ î P з»³±²¬» ðîæëìæïë Í¿² Ê·¬± ¼· Ý¿¼±®» ï P Ê»²»¬± ðîæëêæïð л¼»³±²¬¿²¿ ¼»´ Ù®¿°°¿ P Ê»²»¬± ðîæëçæíç Ê¿´ Þ·±·- î P Ê»²»¬± ðíæððæïè Ê¿´´» Í¿¾¾·¿ P Ô±³¾¿®¼·¿ ðíæðïæíì Ê¿´´» Ý»®ª± P з»³±²¬» ðíæïðæïê Ô¿®·± ï P Ô±³¾¿®¼·¿ ðíòïíòïð Ù¶ Ù±°® P б´±²·¿ ðíæïëæîì Ê¿´ Ý»´´·²¿ P Ú®·«´· Ê»²»¦·¿ Ù·«´·¿ ðíóïêóìð п«´¿®± λ-½«» P Ú®·«´· Ê»²»¦·¿ Ù·«´·¿ ðíòïéòíé Þ»´´«²± P Ê»²»¬± ðíæîðæëð Ó±²¼±ª• P з»³±²¬» ðíæîíæìî Ê¿´´» Þ®»³¾¿²¿ P Ô±³¾¿®¼·¿ ðíæîëæíì п¹¿²»´´¿ ߪ·-·± î P Ì®»²¬·²± ß´¬± ß¼·¹» ðíæîêæïê

íðò íïò íîò ííò íìò

íëò íêò

Ю»¿´°· Ì®»ª·¹·¿²» P Ê»²»¬± ðíæîêæìí Í¿² Ê·¬± Ü· Ý¿¼±®» î P Ê»²»¬± ðíæíîæïê Ú»´¬®» î P Ê»²»¬± ðíæíìæïë Ó±²¬» Ú¿´½± P Û³·´·¿ α³¿¹²¿ ðíæìçæìé б®¼»²±²»ñÊ¿´ Í»®³»²¦¿ P Ú®·«´·Ê»²»¦·¿Ù·«´·¿ñз»³±²¬» ðíæëéæìí Ó±²¬» Ý«-²¿ P Û³·´·¿ α³¿¹²¿ ðìæïîæïí ͯ«¿¼®¿ º»³³·²·´» Ê»²»¬±ñÚ®·«´·Ê»²»¦·¿Ù·«´·¿ ðìæîèæîé

Ú«±®· ½´¿--·º·½¿ ´¿ -¯«¿¼®¿ ¼»´´Kß´°¿¹±ô ½¸» ¸¿ °¿®¬»½·°¿¬± ½±² ¼«» -±½½±®®·¬±®· -±´¬¿²¬±ô ½±² ·´ ¬»³°± ¼· ðíæîçæìðô » ¯«»´´¿ ¼»´ Ô¿¦·±ô ÍßÍÔ Ê»®¬·½¿´ Ì»¿³ô ðìæðíæìðô °»® ·´ ®·¬·®± ¼· «²± ¼»· ¯«¿¬¬®± ¿¬´»¬·ò Ó·½¸»´¿ Ý¿²±ª¿

ëï

il soccorso alpino  

descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione

il soccorso alpino  

descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione

Advertisement