Page 51

뮬¿²¬± ´± -°»´»±-«¾¿½¯«»± ª· ¹·«²¹» » -· ¿½½·²¹» ¿¼ ·³³»®¹»®-· -» ²±² ¹·˜ -¬¿²ó ½±ô -·½«®¿³»²¬» ²±² ²»´ °·»²± ¼»´´» -«» ½¿°¿½·¬˜ò ײ±´¬®»ô -¿´ª± ·´ ½¿-± ¼· ¾´±½½± ¼±°± ¿ª»® -«°»®¿¬± «² °¿--¿¹¹·± -·º±ó ²¿²¬»ô ·² ¬«¬¬· ¹´· ¿´¬®· ½¿-· ø³¿´±®»ô ¼·ó -º«²¦·±²» ¼»´´» ¿¬¬®»¦¦¿¬«®»ô »-¿«®·³»²ó ¬± ¼»´´K¿®·¿÷ ´K»-·¬± ‘ -»³°®» ´¿ ³±®¬»ò Ò»´ ¼»½»²²·± »-¿³·²¿¬± ¹´· ·²½·¼»²ó ¬· -±²± -¬¿¬· ¼·»½·ô ½±² ·´ ½±·²ª±´¹·³»²¬± ¼· -»¼·½· -°»´»±-«¾¿½¯«»·ô °«®¬®±°°± ¬«¬ó ¬· ¼»½»¼«¬·ò Ò»´´¿ ¬¿¾»´´¿ -±¬¬±-¬¿²¬» -±ó ²± -¬¿¬· ·²-»®·¬· °«®» ¬®» ·²½·¼»²¬· ª»®·º·ó ½¿¬·-· ¿´´K»-¬»®± ·² ¯«¿²¬± ²±² -±´± ¿ª»ó ª¿²± ½±·²ª±´¬± -°»´»±-«¾¿½¯«»· ·¬¿´·¿²· ³¿ ¸¿²²± ®·½¸·»-¬± ´K·²¬»®ª»²¬± ¼»´´¿ ݱ³³·--·±²» -°»´»±-«¾¿½¯«»¿ ¼»´ ²±ó -¬®± ͱ½½±®-±ò ×´ ¼¿¬± ½¸» ½±³°¿®» ½±² »ª·¼»²¦¿ ‘ ½¸» ´K·²½·¼»²¬» ·² ·³³»®-·±ó ²» ¸¿ -»³°®» »-·¬± ³±®¬¿´»ò Í» ·² ¿´½«²· ½¿-· øª»¼· ¹®±¬¬» ³¿®·²»÷ ·´ ³±¬·ª± °«ˆ »--»®» ´¿ -±¬¬±ª¿´«¬¿¦·±²» ¼»´´» ¼·ºº·½±´¬˜ ²»´´K¿ºº®±²¬¿®» ¹®±¬¬» ³¿®·²» ¼¿ °¿®¬» ¼· -«¾¿½¯«»· ·³°®±ªª·-¿¬·-· -°»´»±-«¾¿½ó ¯«»·ô ²»¹´· ¿´¬®· ½¿-· ´» ª·¬¬·³» »®¿²± ½±²ó -·¼»®¿¬» º®¿ · ³·¹´·±®· -°»´»±-«¾¿½¯«»· ¼»´ ³±³»²¬±ò ÔK·²-»¹²¿³»²¬± ½¸» -» ²» ®·½¿ª¿ ‘ ½¸» «² ·²½·¼»²¬» ·² «² -·º±²» ¸¿ ¿´¬·--·³» °®±¾¿¾·´·¬˜ ¼· »--»®» º¿¬¿´» » ½¸» °«®¬®±°°± ·´ ½±³°·¬± ¼»´ ͱ½½±®-± ‘ -±´¬¿²¬± ¼· ®»½«°»®¿®» ´¿ -¿´³¿ò

ݱ²½´«-·±²· ѹ¹· ´» ½±³°±²»²¬· -°»´»±´±¹·½¸» ¼»´ ÝòÒòÍòßòÍò ¼»ª±²± »--»®» °®»°¿®¿¬»

Í«¾¿½¯«»· ³±®¬» ¼¿¬¿

½¿ª·¬˜

®»¹·±²»

½±·²ª±´¬·

-»--±

»¬˜

²¿¦·±²»

¹·«óðê

η- б´´¿½½·¿

̱-½¿²¿

ï

Ó

îì

׬¿´·¿

±¬¬óðê

ͱ®¹»²¬» Þ±--·

ÍÊ×ÆÆÛÎß

ï

Ó

ìð

׬¿´·¿

±¬¬óðé

Ù®±¬¬¿ Ô·´´·

ÙÎÛÝ×ß

ï

Ó

êé

Þ»´¹·±

¹»²óðè

Ù® Û»´»º¿²¬» Þ·¿²½±

Ê»²»¬±

ï

Ó

ìè

λ° Ý»½¿

¿¹±óðè

Ù® ͳ»®¿´¼±

Ý¿³°¿²·¿

ï

Ó

²²

׬¿´·¿

¿¹±óðç

Ù®±¬¬¿ ³¿®·²¿

Í·½·´·¿

î

Ó

²²

׬¿´·¿

Ú

²²

׬¿´·¿

Ó

ëí

׬¿´·¿

Ó

ïé

׬¿´·¿

´«¹óïð

Ù® Í¿² Ù·±®¹·±

Ô·¹«®·¿

î

³¿¹óïð

η- Í« ݱ´±¹±²»

Í¿®¼»¹²¿

ï

Ó

êð

׬¿´·¿

±¬¬óïð

Ô¿ Ü®¿¹±²²·»®»

ÚÎßÒÝ×ß

ï

Ó

²²

Ú®¿²½·¿

¹·«óïî

Ù® ¼»´ Í¿²¹«»

Ý¿³°¿²·¿

ì

Ó

ìï

׬¿´·¿

Ó

²²

׬¿´·¿

Ó

îí

׬¿´·¿

Ú

íê

׬¿´·¿

¿¼ ¿ºº®±²¬¿®» ·²¬»®ª»²¬· -»³°®» °·ƒ ½±³ó °´»--· ·² ¯«¿²¬±ô -» ‘ ª»®± ½¸» ·² ׬¿´·¿ ´K¿¬¬·ª·¬˜ -°»´»±´±¹·½¿ ²±² ‘ ½»®¬± ·² »-°¿²-·±²»ô ¿²¦·ô ‘ °»®ˆ ¿²½¸» ª»®± ½¸» ¿¼»--± -· ¿ºº®±²¬¿²± »-°´±®¿¦·±²· ½±² ¼·ºó º·½±´¬˜ » ·² ½±²¼·¦·±²· ·³°»²-¿¾·´· ¯«¿´ó ½¸» ¼»½»²²·± ¿¼¼·»¬®±ò Ò±² -±´±ô ³¿ ´¿ º¿½·´·¬˜ ½±² ½«· -· ¿°°®»²¼±²± ø-±³³¿ó ®·¿³»²¬»W÷ ´» ¬»½²·½¸» ¾¿-» ¼· ¹®±¬¬¿ ¹»²»®¿ -°»--± ´¿ ½±²ª·²¦·±²» ¼· »--»®» °¿¼®±²· ¼»´´» -¬»--» » ¼»´´» ¹®±¬¬» ¼¿ ª·ó -·¬¿®»ò 笻²·¿³± ½¸» · ݱ®-· ¼· -°»´»±´±ó

¹·¿ ¿¾¾·¿²± «² ®«±´± ·³°±®¬¿²¬» -«´´¿ º±®³¿¦·±²» » ´K·²¼·®·¦¦± ¬»½²·½± ¼»´´» ²«±ª» ´»ª»ô ½«· º¿½½·¿³± ¹´· ¿«¹«®· °»® «²¿ °®±º·½«¿ » -±¼¼·-º¿½»²¬» ¿¬¬·ª·¬˜ ·² ¹®±¬¬¿ô ½±®-· °»®ˆ ·² ½«· ·´ ÝòÒòÍòßòÍò ¼»ª» »--»®» °®»-»²¬» ½±² ¿´³»²± «²¿ ´»¦·±²» -«´´K·²º±®¬«²·-¬·½¿ô ´»¦·±²» ·² ½«· ª»²¹¿ ³»--± ½¸·¿®¿³»²¬» ·² ´«½» ½¸» ´K±¬¬»²·³»²¬± ¼· «² ¾®»ª»¬¬± ¿ º·²» ½±®-± ²±² ¿«¬±®·¦¦¿ ¿ ®·¬»²»®-· -°»´»±ó ´±¹· º¿¬¬· » º·²·¬·ô ³¿ ½¸» ·´ ݱ®-± ‘ -¬¿ó ¬± -±´¬¿²¬± ´K·²·¦·± ¼· «² ½¿³³·²± ³±´ó ¬± ´«²¹±ò

Ó»»¬·²¹ ±º ¬¸» ÚÍÛ Ý¿ª» ®»-½«» ½±³³·--·±² Ý¿-±´¿ ø׬¿´·¿÷ô ï ²±ª»³¾®» îðïí

Ñ

¹²· ¿²²± ª»²¹±²± -ª±´¬· ¼¿· ¯«¿¬¬®± ¿· -»· ½±®-· ¼· º±®ó ³¿¦·±²» ®·¹«¿®¼¿²¬· ·´ -±½½±®ó -± -°»´»±´±¹·½± ½¸» ½±·²ª±´¹±²± ¼·ª»®ó -· °¿»-· »«®±°»·ò Í¿®»¾¾» °±--·¾·´» ±®¹¿ó ²·¦¦¿®²» «² ²«³»®± ³¿¹¹·±®» ³¿ ‘ ²»½»--¿®·± ½¸» ´¿ º±®³¿¦·±²» ª»²¹¿ °®·³¿ ¿½½»¬¬¿¬¿ô ½»²-·¬¿ »¼ ¿½½®»¼·¬¿¬¿ ¼¿´´¿ ÚòÍòÛò ײ±´¬®»ô ¿´´K·²¬»®²± ¼»´´¿ Ú»¼»®¿¦·±²» Í°»´»±´±¹·½¿ Û«®±°»¿ øÚòÍòÛò÷ô ´» ½±²º»®»²¦» » ´» ½±³«²·ó ½¿¦·±²· °±¬®»¾¾»®± »--»®» ±®¹¿²·¦¦¿¬» ·² «²K¿´¬®¿ -»¦·±²» » -±¬¬± «²K¿´¬®¿ ª±½»ò Ô¿ ÚòÍòÛò ½· ¿«¬±®·¦¦»®˜ ¿ -ª±´¹»®» ´K¿¬¬·ª·¬˜ ¼· º±®³¿¦·±²» -±´¿³»²¬» -» ª»®®˜ °®»ª·-¬± «² °®±¹®¿³³¿ ¾»² ¼»º·²·¬±ô «² ±®¹¿²·½± ¼±½»²¬»ô »-»®½·ó ¬¿¦·±²· °®¿¬·½¸» -·¿ ·² ¹®±¬¬¿ ½¸» ·² º¿´»ó -·¿ô ·² ¯«¿²¬± · ½±®-· º±®³¿¬·ª·ô °»® »--»®» ¿½½®»¼·¬¿¬· °®»--± ´¿ ÚòÍòÛòô ¼»ª±²± ·²½´«¼»®» ¬¿²¬± ´¿ °¿®¬» °®¿¬·½¿ ²±ª»³¾®» îðïí

ͱ½½±®-± ß´°·²±

¼· ¿°°´·½¿¦·±²» ¼»´´» ¬»½²·½¸» ¯«¿²¬± °®»ª»¼»®» ¹´· -½»²¿®· ¿°°®±°®·¿¬·ò Ò»´ îðïí ½±³«²¯«» -±²± ¹·˜ -¬¿¬· -ª±´¬· ²«³»®±-· ½±®-· ¼· º±®³¿¦·±²»ô ¿²½¸» -» ²±² ¿²½±®¿ «ºº·½·¿´³»²¬» ¿«¬±®·¦¦¿¬· ¼¿´´¿ ÚòÍòÛò ×´ °®·³± °®±¹®¿³³¿ «ºº·½·¿´» ¼· º±®ó ³¿¦·±²» -¿®˜ «²¿ »-»®½·¬¿¦·±²» ¼· -±½ó ½±®-± °®±¹®¿³³¿¬¿ ·² Í¿ª±·¿ ¼¿´´¿ -¯«¿¼®¿ ²¿¦·±²¿´» ¼»´ Þ»´¹·± ½±²¹·«²ó ¬¿³»²¬» ¿ ¯«»´´¿ ¼»´´¿ Ú®¿²½·¿ô ²»· ¹·±®²· ç » ·´ ïð ²±ª»³¾®» îðïíò ÔK¿¬¬«¿´» ¬»¿³ ¼»´´¿ ÚòÍòÛò Ý¿ª» ®»-½«» ½±³³·--·±² ‘ ½±³°±-¬±æ ïò ͬ¿²·-´¿- Ù´¿¦¿® °»® ·´ -·¬± ©»¾å îò Ö»¿² Ó¿®½ Ó¿¬¬´»¬ °»® ·´ ³¿²¬»²·ó ³»²¬± ¼»¹´· »´»²½¸· ²±³·²¿¬·ª· » ´¿ »¼·ó ¦·±²» ¿²²«¿´» -«´´» ³±¼¿´·¬˜ ¼· ¿´´»®¬¿ ²»· п»-· »«®±°»·å íò Þ»®²¿®¼ ̱«®¬» ®»-°±²-¿¾·´» °»® ´¿ ª»®·º·½¿ » ½±²ª¿´·¼¿ ¼»´´K¿½½±®¼±ò

אַ·½µ Ü»®·¿¦ ±®¹¿²·¦¦»®˜ ²»´ îðïë ´¿ °®±--·³¿ ®·«²·±²» ¼»´´¿ ݱ³ó ³·--·±²» ¼· -±½½±®-± -°»´»±´±¹·½± ÚòÍòÛòñËò×òÍò ·² ͪ·¦¦»®¿ò Í· ®·ª±´¹» ´¿ ®·½¸·»-¬¿ ¼· ½±´´¿¾±ó ®¿¦·±²» ¿¼ «´¬»®·±®· -°»´»±´±¹· °»® ¹´· ¿´¬®· ½±³°·¬·æ ®¿½½±´¬¿ ¼»· ¼¿¬· ¼»¹´· ·²½·ó ¼»²¬· » ¼»¹´· ·²¬»®ª»²¬· ¿²²«¿´· ½±®®»¼¿ó ¬¿ ¼¿´´K¿²¿´·-· ¼»¹´· ·²½·¼»²¬·å ½»²-·³»²ó ¬± ¼»´´» ®·½»®½¸» » ¼»´´» ²«±ª» ¬»½²·½¸»å ½±²¬¿¬¬± ½±² ´» ·-¬·¬«¦·±²· »«®±°»»ò Ô» Ú»¼»®¿¦·±²· ·² ß-·¿ » ´¿ Ú»ßÔÝ øß³»®·½¿ Ô¿¬·²¿ » Ý¿®¿·¾·÷ ¸¿²²± ®·½¸·»-¬± ½±®-· º±®³¿¬·ª· ¼· -±½½±®-± -°»´»±´±¹·½± °»® ·´ îðïì ± îðïëò Ò±· ¼±ª®»³± °®»°¿®¿®» «² ¬»¿³ ´»¿¼»® »«®±°»± °»® ¯«»-¬· ½±®-·ò ݸ®·-¬·¿² ܱ¼»´·² λ´¿¦·±²» ¿°°®±ª¿¬¿ ¼¿´´Kß--»³¾´»¿ ¹»²»®¿´» ÚòÍòÛò Ý¿-±´¿ô î ²±ª»³¾®» îðïí

ìç

il soccorso alpino  

descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione

il soccorso alpino  

descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione

Advertisement