Page 43

Ô¿ Ú®¿²½·¿ ¸¿ ¿ªª·¿¬± ¼¿´ ïççé -¬¿¹» ·²¬»®²¿¦·±²¿´·ô ±¹²· ¼«» ¿²²·ò ˲± -¬¿¹» ·²¬»®²¿¦·±²¿´» -· ‘ ¬»²«¬± ²»´ îðïð ²»´´» ß´°· ¼»´´¿ Í¿ª±·¿ » ²»´ îðïî -«· з®»²»· ¿¬´¿²¬·½·ò Ô¿ Í´±ª»²·¿ ¼¿´ îðïðô °»® ¯«¿¬¬®± ¿²²·ô ¸¿ -ª·´«°°¿¬± ·´ °®±¹»¬¬± Ю±¬»«°®±¹®¿³³¿²¼± · ½±®-· ¼· º±®³¿¦·±²» ½±² ´± ÍòÍòÚò ·² ª¿®· -¬¿¬·æ Þ«´¹¿®·¿ ²»´ îðïðô Ó¿½»¼±²·¿ ²»´ îðïïô Í´±ª»²·¿ ²»´ îðïîô Ý®±¿¦·¿ ²»´ îðïíò Ô¿ ÍòÍòÚò ¸¿ °±®¬¿¬± ¿ ¬»®³·²» ±¹²· ¿²²± ½±®-· ¼· º±®³¿¦·±²» ·² ¼·ª»®-· п»-·æ Þ®¿-·´»ô Ì«®½¸·¿ô ø¿ Þ«®-¿ô îðïð÷ô Ô·¾¿²± øîðïî÷ »¼ ·´ °®·³± -¬¿¹» ø¼¿ °¿®¬» ¼· ݸ®·-¬·¿² ܱ¼»´·² » Þ»®²¿®¼ ̱«®¬»÷ ·² ×®¿² ¿ б´±«® øîðïî÷ò ײ·¦·± ¼· «²¿ ½±´´¿¾±®¿¦·±²» ½±² ´¿ λ°«¾¾´·½¿ Ý»½¿ô ¹®¿¦·» ¿¼ «²¿ ®·«²·±²» ¼»´´¿ -¯«¿ó ¼®¿ Ý»½¿ ¼· -°»´»±ó-±½½±®-± ²»´ îðïï ¿ Ϋ¼·½»ô Þ®²±ò ˲¿ -»--·±²» ¼· »³»®¹»²ó ¦¿ ³»¼·½¿ -· ‘ ¬»²«¬¿ ¼±°± ·´ ½±²¹®»--± Ëò×òòÍò ¼· Þ®²± ´«¹´·± îðïí » «²K¿´¬®± -¬¿¹» -¿®˜ º±®²·¬± ¼¿´´¿ ÍòÍòÚò ²»´ îðïí -»³°®» ¿ Ϋ¼·½»ò Ú±®³¿¦·±²» ¼»· ݱ²-«´»²¬· ¬»½²·½·æ ·² α³¿²·¿ øîððç÷ô ·² Ó»--·½± øîðïð÷ » º±®³¿¦·±²» ¼· «²¿ -¯«¿¼®¿ ¼· ¼·-±-¬®«¦·±²» ½±² «-± ¼· »-°´±-·ª± ²»· п»-· Þ¿-½¸· øÍ°¿¹²¿÷ò л® ½±²½´«¼»®» ¼«®¿²¬» · ¯«¿¬¬®± ¿²²· -±²± -¬¿¬· »ºº»¬¬«¿¬·æ ïê -¬¿¹» °»® ëðè -±½½±®·¬±®· -°»´»±ó ´±¹· °®±ª»²·»²¬· ¼¿ ïé п»-· ¼·ª»®-· ò × ®»°±®¬ ¼»¹´· -¬¿¹» ·²æ ¸¬¬°æññ©©©ò-°»´»±ó-»½±«®-󺮿²½¿·-ò½±³ » -«´ -·¬± ©»¾ ¼»´´¿ ½±³³·--·±² -»½±«®¼» ´KË×Íò ¸¬¬°æññ-¬»²ò½±³¨¿ò½±³ñò Ò»´ îðïí -±²± ½·²¯«» · ½±®-· ±®¹¿ó ²·¦¦¿¬· ¼¿ ÍòÍòÚò ·²æ Ý®·³»¿å Ý®±¿¦·¿å Þ®¿-·´» » λ°«¾ó ¾´·½¿ Ý»½¿ ò ×´ -·¬± ©»¾ ¼»´´¿ ݱ³³·--·±²» ¸¬¬°æññ-¬»²ò½±³¨¿ò½±³ñ ‘ -»¹«·¬± ¼¿ ͬ¿²·-´¿- Ù´¿¦¿® øÍ´±ª»²·¿÷ »¼ ‘ ·²¬»¹®¿ó ¬± ½±² ´¿ Ëò×òÍò

Ю±¹»¬¬· °®»ª·-¬· °»® ·´ îðïíóîðïé ¿ò ïí• Ý±²º»®»²¦¿ ¼»´´¿ ݱ³³·-ó -·±²» -°»´»± -±½½±®-± ¼»´´¿ Ëò×òÍò ²»´ îðïëò ¾ò Ú±®³¿¦·±²» ·²¬»®²¿¦·±²¿´»æ ½±·²ó ª±´¹»®˜ ¼·ª»®-· п»-· ¯«¿´· Ý®·³»¿ô Þ®¿-·´»ô λ°«¾¾´·½¿ Ý»½¿ô Í´±ª»²·¿ ø°®±¹»¬¬± Ю±¬»«-÷ ½±² ´¿ ¼·®»¦·±²» ¼» ÍòÍòÚò » °±· -¬¿¹» øîðïì÷ ²±²½¸’ «²¿ »-»®½·¬¿¦·±²» ¼· -±½½±®-± ·²¬»®²¿¦·±²¿´» Þ»´¹·± ó Ú®¿²½·¿ ·² Í¿ª±·¿ øÚ®¿²½·¿÷ò ½ò ×-¬·¬«¦·±²» ¼»´´¿ Ú»¼»®¿¦·±²» -°»ó ´»±ó-±½½±®-± ¼»· п»-· ¿-·¿¬·½·ò ¼ò ݱ² ´K¿¬¬·ª¿¦·±²» ¼»´´¿ ݱ³³·-ó ²±ª»³¾®» îðïí

ͱ½½±®-± ß´°·²±

-·±²» -±½½±®-± ²»´´¿ ÚòÍòÛò øÚ»¼»®¿ó ¦·±²» Í°»´»±´±¹·½¿ Û«®±°»¿÷ô ª±¬¿¬¿ ¿´ ¬»®³·²» ¼»´´Kß--»³¾´»¿ ¹»²»®¿´» ¼· -»¬ó ¬»³¾®» îðïî ·² ͪ·¦¦»®¿ô ½· -¿®˜ ´K±°ó °±®¬«²·¬˜ ¼· ½±²ª¿´·¼¿®» · °®±¹»¬¬· ¼· º±®³¿¦·±²» ½¸» ½±·²ª±´¹±²± · п»-· »«®±°»· øÚòÍòÛò÷ » ´Kß³»®·½¿ Ô¿¬·²¿ øÚòÛòßòÔòÝò÷ò ˲ ¿½½±®¼± ¬®¿ ÚòÍòÛò » ÚòÛòßòÔòÝò ‘ -¬¿¬± º·®³¿¬± °±½¸· ¿²²· º¿ » ´» ±°»®¿¦·±²· ¼· º±®³¿¦·±²» ®·»²¬®¿²± ·² ¯«»-¬± ¯«¿¼®±ò Ô¿ °®±--·³¿ ®·«²·±²» -· ¬»®®˜ ¿ Ý¿-±´¿ ø׬¿´·¿÷ô ²»´ ²±ª»³¾®» îðïí ½±² ·´ -»¹«»²¬» ±®¼·²» ¼»´ ¹·±®²±ò ïò ß½½®»¼·¬¿³»²¬± ¼»´´¿ -¯«¿¼®¿ ¼·

-±½½±®-± Ëò×òÍò Ú¿½»²¼± -»¹«·¬± ¿¼ «²¿ ®·½¸·»-¬¿ ¼»´ ͱ½½±®-± -°»´»±´±¹·½± ¼»´´K ˲¹¸»®·¿ô -· ¼·-½«¬»®˜ ¿ ¯«¿´· ½±²ó ¼·¦·±²· -·¿³± ·² ¹®¿¼± ¼· ½±²ª¿´·¼¿®» » ½»®¬·º·½¿®» ´» ½±³°»¬»²¦» ¼»´´» -¯«¿¼®» ¼· -±½½±®-± -°»´»±´±¹·½± -»½±²¼± ¼·½¸·¿®¿¦·±²· ¼· ß¹¹¬»´»½µò îò ß²¿´·-· ¼»¹´· ·²½·¼»²¬·ò íò η-¬®«¬¬«®¿¦·±²» ¼»´´¿ ½±³°±-·ó ¦·±²» ¼»´´¿ ݱ³³·--·±²»ò ݸ®·-¬·¿² ܱ¼»´·² Ю»-·¼»²¬» ¼»´´¿ ݱ³³·--·±²» -±½½±®-± -°»´»±´±¹·½±

ͬ¿¹» Í°’´’± -»½±«®Ê·½¬·³ ß--·-¬¿²½» P Ó»¼·½¿´ Ϋ¼·½» ó λ°«¾¾´·½¿ Ý»½¿ îçóíðóíï ´«¹´·± îðïí

ß´ ¬»®³·²» ¼»´ ïꬸ ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ½±²¹®»-- ±º -°»´»±´±¹§ -· ‘ -ª±´¬± -«´ ½¿®-± ³±®¿ª± «²± -¬¿¹» ½«· ¸¿²²± °¿®¬»½·°¿¬± «²¿ ª»²¬·²¿ ¼· -±½½±®®·¬±®·ô ¿°°¿®¬»²»²¬· -·¿ ¿´ ͱ½½±®-± -°»´»±´±¹·½± øÍòÆòÍò÷ ¼»´´¿ ͱ½·»¬˜ -°»´»±´±¹·½¿ ¼»´´¿ λ°«¾¾´·½¿ Ý»½¿ øÝòÍòÍò÷ -·¿ ¿¼ ¿´¬®» ·-¬·¬«¦·±²» ½¸» ½±´´¿¾±®¿²± ½±² ÝòÍòÍò ó ÍòÆòÍò ¬®¿ ½«· «² ³»¼·½±ô ·²º»®³·»®· » ª·¹·´· ¼»´ º«±½±ò ×´ ½±®-± ‘ -¬¿¬± ½±²¼±¬¬± ¼¿ ¼«» ½±²-·¹´·»®· ¬»½²·½· ²¿¦·±²¿´· ÍòÍòÚò øÍ°’´’± Í»½±«®- Ú®¿²“¿·-÷ ¼»´´¿ Ú’¼’®¿¬·±² Ú®¿²“¿·-» ¼» Í°’´’±´±¹·»æ Þ»®²¿®¼ ̱«®¬» øЮ»-·¼»²¬» ¼»´´¿ ÍòÍòÚò÷ » ݸ®·-¬·¿² ܱ¼»´·² øЮ»-·¼»²¬» ¼»´´¿ ݱ³³·--·±²» ¼· -±½ó ½±®-± -°»´»±´±¹·½± Ëò×òÍò÷ò ÔK±¾·»¬¬·ª± ‘ -¬¿¬± °»®-»¹«·¬± ·² ¯«¿²¬± -· ª±´»ª¿ ·²¬®±¼«®®»ô »-¿³·²¿®» » -ª·´«°ó °¿®» ·´ ½±²½»¬¬± ¼· Ê·½¬·³ ß--·-¬¿²½» ßÍÊ øß--·-¬»²¦¿ ¿´´Kײº±®¬«²¿¬±÷ ·² ¿³¾·»²¬» »°·¹»± »ª·¼»²¦·¿²¼± ´¿ ³»¬±¼±´±¹·¿ ¼¿ -»¹«·®»æ ®¿¹¹·«²¹·³»²¬± ¼»´´± ·²º±®¬«²¿¬±ô ´¿ ª¿´«¬¿¦·±²» ·²·¦·¿´»ô ´¿ -«¿ °®±¬»¦·±²» ·² ¬»²¼¿ ¬»®³·½¿ô °±· «´¬»®·±®» ª¿´«¬¿¦·±²» » ¬®¿-³·--·±²· ¼»· ¼¿¬· ·² -«°»®º·½·» » ¿¹´· ¿´¬®· -±½½±®®·¬±®·ô ¿²¿´·-· ¼»· -«½½»--·ª· ¬»-¬ °»® »ª·¬¿®» ´K¿¹¹®¿ª¿®-· ¼»´´» ½±²¼·¦·±²· ¼»´´K·²º±®¬«²¿¬±ô ¬»²»²¼±²» -±¬¬± ½±²¬®±´´± ´¿ ¼·-·¼®¿¬¿¦·±²»ò ÛK -¬¿¬¿ ¿²½¸» °®»-»²¬¿¬¿ » ¼·-½«--¿ ´¿ ´·-¬¿ ¼»¬¬¿¹´·¿¬¿ ¼»´ ³¿¬»ó ®·¿´» °»® ´¿ -¯«¿¼®¿ ¼· ¿--·-¬»²¦¿ øßÍÊ÷ » ´K«-± ¼»´ Ú»²±µ»¼ò Ô¿ ¿¬¬·ª·¬˜ °®¿¬·½¿ ‘ ·²·¦·¿¬¿ ¿´´¿ ¹®±¬¬¿ Þ Ž -µ™´¿ô °»® °±· °®±-»¹«·®» ·² º¿´»-·¿ » ¬»®³·²¿®» ·²º·²» ¿´´K¿¾·--± Ю±°»¼¿²·ô ·´ °·ƒ °®±º±²¼± ¼»´´¿ λ°«¾¾´·½¿ Ý»½¿ò л® ·´ °®±--·³± ¿²²± α³¿² »¾»´¿ô ´»¿¼»® ¼»´ ͱ½½±®-± -°»´»±´±¹·½± ¼»´´¿ λ°«¾¾´·½¿ Ý»½¿ °®»ª»¼» ¼· ·²ª·¿®» -»· -±½½±®®·¬±®· ¿´ ½±®-± ßòÍòÊò ½¸» -· -ª±´¹»®˜ ·² Ú®¿²½·¿ò ݸ®·-¬·¿² ܱ¼»´·² ݱ²-·¹´·»®» ¬»½²·½± ²¿¦·±²¿´» ÍÍÚå Þ»®²¿®¼ ̱«®¬» Ю»-·¼»²¬» » ½±²-·¹´·»®» ¬»½²·½± ²¿¦·±²¿´» ÍÍÚ

Ý¿ª» λ-½«» Í»®ª·½» ±º ¬¸» ݦ»½¸ Í°»´»±´±¹·½¿´ ͱ½·»¬§ ìï

il soccorso alpino  

descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione

il soccorso alpino  

descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione

Advertisement