Page 42

Ë×Í Ý±³³·--·±²» -±½½±®-± -°»´»±´±¹·½±æ ¿¬¬·ª·¬˜ îððçóîðïî

Ô

¿ ݱ³³·--·±²» ‘ ½±³°±-¬¿ ¼¿ ®¿°°®»-»²¬¿²¬· ¼· ±¹²· ½±²¬·²»²¬»æ Ûº®¿·² Ó»®½¿¼± øᮬ± η½±÷ °»® ´Kß³»®·½¿ Ô¿¬·²¿ » · Ý¿®¿·¾·å Ö±» ͧ¼²»§ øß«-¬®¿´·¿÷ °»® ´Kѽ»¿²·¿å Þ¿¼® Ö¿¾¾±«® Ù»¼»±² øÔ·¾¿²±÷ °»® · °¿»-· ¼»´´Kß-·¿ Ó·²±®»å Ù±¬± Í¿¬±-¸· øÙ·¿°°±²»÷ °»® ´Kß-·¿å ݸ®·-¬·¿² ܱ¼»´·² øÚ®¿²½·¿÷ °»® ´KÛ«®±°¿ò ײ ±³¿¹¹·± ¿ Þ»®²¿®¼ Ë®¾¿·² øÞ»´¹·±÷ ¼»½»¼«¬± ²»´ îðïïô Ø»¹»¼«Ù§«´¿ ø˲¹¸»®·¿÷ ¸¿ °®±ªª»¼«¬± ¿ ®·«ó ²·®» ¬«¬¬· · ²«³»®±-· ¼±½«³»²¬·ô ¹·˜ ¼¿ Þ»®²¿®¼ °¿®¦·¿´³»²¬» ½¿¬¿´±¹¿¬·ô ®·¹«¿®ó ¼¿²¬· ´¿ -¬±®·¿ ¼»´´¿ ݱ³³·--·±²» » -»³ó °®» ·² -«± ±²±®» -±²± -¬¿¬· °«¾¾´·½¿¬· ª¿®· ¿®¬·½±´· -« λ¹¿®¼- øÞ»´¹·±÷ô ·´ ͱ½½±®-± ß´°·²± Í°»´»±Í±½½±®-± ¼·½»³¾®» îðïï ° ìê ó ìé ø׬¿´·¿÷ô Í°»´«²½¿ øÚ®¿²½·¿÷ô Þ±´´»¬¬·²± Ë×Í » -«´´¿ ®·ª·-¬¿ ¼»´ ͱ½½±®-± -°»´»±´±¹·½± ¼»´´K˲¹¸»®·¿ò

ݱ²¹®»--· ó ·²½±²¬®· Ì®¿ ¹´· ·²½±²¬®· Ëò×òÍò -· ®·½±®¼¿²± · ¼«» ݱ²¹®»--· øîððç Ì»¨¿- » îðïí λ°«¾¾´·½¿ Ý»½¿÷ ³»²¬®» ´¿ ݱ³³·--·±²» ¸¿ ±®¹¿²·¦¦¿¬± ·´ ïî• Ý±²¹®»--± ¿ Ü®§¿²±ª± ·² Þ«´¹¿®·¿

øîðïï÷ ½±² ±´¬®» ½»²¬± °¿®¬»½·°¿²¬· °®±ó ª»²·»²¬· ¼¿ ¯«·²¼·½· п»-· ¼·ª»®-· øªò ·´ ͱ½½±®-± ß´°·²± Í°»´»±Í±½½±®-± ¿¹±-¬± îðïï ² î÷ò ײ Ó»--·½±ô ¿ Ì¿¨½±ô -· ‘ ¬»²«¬± ·´ °®·³± ®¿¼«²± ¼· -°»´»±ó-±½½±®-± ¼»´´K ÛòÎòÓòóÛ-°»´»± λ-½¿¬» Ó»--·½± øîðïð÷ » ¿ Þ«¼¿°»-¬ ·´ ³»»¬·²¹ °»® · ëð ¿²²· ¼· Í°»´»±ó-±½½±®-± ·² ˲¹¸»®·¿ øîðïï÷ò ß´¬®· ·²½±²¬®· ¼«®¿²¬» · ¯«¿¬¬®± ¿²²·ô ·² ß«-¬®¿´·¿ô Ô·¾¿²±ô Þ¿´½¿²·ô » ·² Û«®±°¿ ½±² · п»-· ¼»´ ½¿®-± ¿´°·²±ò ײ ¯«»-¬· «´¬·³· ·²½±²¬®·ô · ®»-°±²-¿¾·´· ¼· ±¹²· п»-»ô ¿½½±³°¿¹²¿¬· ¼¿ -°»½·¿´·ó -¬·ô ®·°±®¬¿²± ´» °®±°®·» »-°»®·»²¦» -«´ ¬»³¿ ±¹¹»¬¬± ¼»´´K·²½±²¬®±ò Ñ®·¹·²¿ó ®·¿³»²¬» · п»-· ®¿°°®»-»²¬¿¬· »®¿²±æ Ù»®³¿²·¿ øÓ±²¿½± ¼· Þ¿ª·»®¿÷ô ß«-¬®·¿ øÍ¿´·-¾«®¹±÷ô Ý®±¿¦·¿ô Ú®¿²½·¿ô ׬¿´·¿ô Í´±ª»²·¿ô ͪ·¦¦»®¿ô °±· -· -±²± «²·¬· Ù®»½·¿ô ˲¹¸»®·¿ô α³¿²·¿ô λ¹²± ˲·¬± » ¼¿´ îðïï Í»®¾·¿ô Ó¿½»¼±²·¿ô Þ±-²·¿óÛ®¦»¹±ª·²¿ô Ó±²¬»²»¹®±ò ×´ ë• ·²½±²¬®± ¼»· п»-· ¼»´ ½¿®-± ¿´°·²± -· ‘ ¬»²«¬± ²»´ îðïï ¿ ͬ¿®·¹®¿¼ пµ´»²·½¿ô Ý®±¿¦·¿ ø¬»³¿æ ¬»½²·½¸»ô °®±ª» -«´´» ¿¬¬®»¦¦¿¬«®» » -«´´» ¬»½²·½¸» ¼· -°»´»± -±½½±®-±÷ò ×´ ê• ·²½±²¬®± ²»´ îðïîô ²»´ Ù·«®¿ô Ú®¿²½·¿ô ¿ ݸ¿¬»´ ¼» Ö±«¨ ø¬»³¿æ -±½½±®-± -«¾¿½¯«»±ô ¼·-±-¬®«¦·±²· ½±² ´K»-°´±-·ª±ô ª»¼· ·´ ͱ½½±®-± ß´°·²± Í°»´»±Í±½½±®-± îðïí ²ò ï÷ò

ÔKÛ«®±°»¿² ½¿ª» ®»-½«» ³»»¬·²¹ -· ‘ ¬»²«¬± ²»´ îððç ¿ Ì®»ª·-± ø¬»³¿æ -·-¬»³· ¼· ½±³«²·½¿¦·±²» ·² ¹®±¬¬¿÷ » ²»´ îðïðô ²»· °®»--· ¼· Í¿´·-¾«®¹± ø¬»³¿æ °®±½»¼«®» ³»¼·½¸» ·² ¹®±¬¬¿ò Ü·-°±ó ²·¾·´» ·´ ÜÊÜ÷ò

Ò«±ª» ¬»½²±´±¹·» ݱ³«²·½¿¦·±²· ·² ¹®±¬¬¿æ ·´ -·-¬»³¿ ¼· ¬®¿-³·--·±²» ®¿¼·± ‘ ±®¿ ·² ª»®-·±²» ¼·¹·¬¿´» ½±² «²¿ °®±¼«¦·±²» ·²¹´»-» » º®¿²½»-»æ »²¬®¿³¾· ½±³°¿¬·¾·´·ò Ô¿ ¾¿®»´´¿ -«¾¿½¯«»¿ ´»¹¹»®¿ô °®±ó ¹»¬¬¿¬± ¼¿´´¿ Ú®¿²½·¿ô ‘ -¬¿¬¿ ¬»-¬¿¬¿ º·²± ¿ -»--¿²¬¿ ³»¬®· ¼· °®±º±²¼·¬˜ » °»® °·ƒ ¼· «² ½¸·´±³»¬®± ¼· ¼·-¬¿²¦¿ò ÛK -¬¿¬¿ °®»-»²¬¿¬¿ ·² »-»®½·¬¿¦·±²» ¿ Ü®§¿²±ª±ò λ½±®¼ò Ó·´´¿«ô Ú®¿²½·¿ô îðïí Ô¿ ¬»´»º»®·½¿ °·ƒ ´«²¹¿ ¼»´ ³±²¼±æ ¼«» ½¸·´±³»¬®· » îðë ³»¬®· ¿ íèê ³»¬®· ¼· ¿´¬·¬«¼·²»å ½±®¼¿ ¼·¿³»¬®± ïðôë ³³å ·² ¼«» ³·²«¬·ò Ï«»-¬± ®»½±®¼ ¼·³±-¬®¿ ´K¿ºº·¼¿¾·´·¬˜ » ´¿ °¿¼®±²¿²¦¿ ¼»´´» ¬»½ó ²·½¸» «¬·´·¦¦¿¬» ¼¿¬± ½¸» ´¿ ½±®¼¿ ‘ -¬¿¬¿ °±-·¦·±²¿¬¿ ½±² ¿²½±®¿¹¹· ·¼»²¬·½· ¿ ¯«»´´· «-¿¬· ²»´ -±½½±®-± ·² ¹®±¬¬¿ò

Ú±®³¿¦·±²» Ó±´¬· п»-· ±®¹¿²·¦¦¿²± ½±®-· ¼· º±®ó ³¿¦·±²» °»® ´» ´±®± -¯«¿¼®» » ½±®-· ·²¬»®²¿¦·±²¿´· ¿°»®¬· ¿ ¬«¬¬· ò

il soccorso alpino  

descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione

il soccorso alpino  

descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione

Advertisement