Page 41

îïóîè ´«¹´·± îðïí Þ®²± øλ°«¾¾´·½¿ Ý»½¿÷

ïꬸ ×ÝÍ ×²¬»®²¿¬·±²¿´ ݱ²¹®»-- ±º Í°»´»±´±¹§æ ©¸»®» ¸·-¬±®§ ³»»¬- º«¬«®»

¿ ½«®¿ ¼· ß´»--·± Ú¿¾¾®·½¿¬±®»

×

´ ïê ݱ²¹®»--± ·²¬»®²¿¦·±²¿´» ¼· -°»´»±´±¹·¿ -· ‘ -ª±´¬± ¼¿´ îï ¿´ îè ´«¹´·± îðïí ¿ Þ®²± ½±² «²¿ º±´¬·--·ó ³¿ °®»-»²¦¿ ¼· °¿®¬»½·°¿²¬· ½¸» ¸¿ °®±ó ¼±¬¬± ²«³»®±-·--·³» »-°±-·¦·±²· ¼· ®»´¿ó ¦·±²· -½·»²¬·º·½¸» » ¬»½²·½¸» » ´K»-·¾·¦·±ó ²»ô ½±² -ª¿®·¿¬» ¬»½²±´±¹·»ô ¼»· ®·´·»ª· ¼· ³±´¬· -·-¬»³· »°·¹»·ò Ò±² -±²± ³¿²½¿¬· · ½±²½±®-· º±¬±¹®¿º·½· » ½·²»³¿¬±¹®¿º·½·ô ¼· ½¿®¬±¹®¿º·¿ô »¼ ¿®¬»ô °®±·»¦·±²· ·² íÜ ²±²½¸’ ¹´· Í°»´»Ñ´§³°·½-ò ˲¿ ¹·±®²¿¬¿ ‘ -¬¿¬¿ ¼»¼·½¿¬¿ ¿¼ »-½«®-·±²· »¼ ¿´´¿ ª·-·¬¿ -·¿ ¼»´´» ·²¬»®»-ó -¿²¬· ¹®±¬¬» ¼»´ ½¿®-± ³±®¿ª±ô ¬®¿ ´» ¯«¿ó ´· Ó¿½±½¸¿ô Ы²µª¿ ½¸» ¼»· °¿»-¿¹¹· ½«´¬«®¿´· ¼· Ô»¼²·½»óÊ¿´¬·½» » п´¿ª¿ ø¿³¾»¼«» -·¬± ËÒÛÍÝÑ÷ ²±²½¸’ ¿´¬®· ª¿®· -·¬· ¼· ·³°±®¬¿²¦¿ ¹»±´±¹·½¿ » -°»ó ´»±´±¹·½¿ô ½±³» ¿¼ »-»³°·± ·´ ½¿®-± ¼· Ø®¿²·½»ò Ô» »-½«®-·±²· »¼ · ½¿³°· °®» » °±-¬ ½±²¹®»--± -±²± -¬¿¬· »ºº»¬¬«¿¬· ²±² -±´± ·² λ°«¾¾´·½¿ Ý»½¿ô ³¿ ¿²½¸» ·² Í´±ª¿½½¸·¿ô ß«-¬®·¿ô ˲¹¸»®·¿ô Í´±ª»²·¿ò ײ¬»®»--¿²¬· ´» ¼·³±-¬®¿¦·±²· ¿²½¸» ¼· -±½½±®-± -°»´»±-«¾¿½¯«»±ò Ô» Í»--·±²· ¼»´ ݱ²¹®»--± »®¿²± ½±ó -• -«¼¼·ª·-»æ ïò Ø·-¬±®§ ±º Í°»´»±´±¹§ ¿²¼ Õ¿®-¬ λ-»¿®½¸ îò ß®½¸¿»±´±¹§ ó п´»±²¬±´±¹§ ·² Ý¿ª»íò Û¨°´±®¿¬·±² ¿²¼ Ý¿ª» Ì»½¸²·¯«»ìò Õ¿®-¬ ¿²¼ Ý¿ª»- ·² Ý¿®¾±²¿¬» α½µ-ô Í¿´¬ ¿²¼ Ù§°-«³ ëò Õ¿®-¬ô Ð-»«¼±µ¿®-¬ ¿²¼ Ý¿ª»- ·² ±¬¸»® α½µêò Í°»´»±¹»²»-·²±ª»³¾®» îðïí

ͱ½½±®-± ß´°·²±

éò Ó±¼»´´·²¹ ·² Õ¿®-¬ ¿²¼ Ý¿ª» Û²ª·®±²³»²¬èò Þ·±-°»´»±´±¹§ô Ûª±´«¬·±²ô Û½±´±¹§ ¿²¼ ̸®»¿¬çò Ù»±³·½®±¾·±´±¹§ ±º Ý¿ª» ¿²¼ Õ¿®-¬ Û²ª·®±²³»²¬ïðò Ю±¬»½¬·±² ¿²¼ Ó¿²¿¹»³»²¬ ±º Õ¿®-¬ô Û¼«½¿¬·±² ïïò Ó»¼·½·²»ô и·´±-±°¸§ô ͱ½·¿´ ß-°»½¬ïîò Û¨¬®¿¬»®®»-¬®·¿´ Õ¿®-¬ ïíò Ѭ¸»® ̱°·½Ý±² ´K¿°°±®¬± ¼· -»--·±²· -°»½·¿´·æ ïò ̸» α´» ±º Í°»´»±¹»²»-·- ·² Õ¿®-¬ ا¼®±¹»±´±¹§ ¿²¼ Ûª±´«¬·±² îò Ý¿ª» Ó·²»®¿´±¹§ íò Ý¿ª» Ý´·³¿¬» ¿²¼ п´»±½´·³¿¬» λ½±®¼ ±º ¬¸» Ù´±¾¿´ ݸ¿²¹» ìò Í¿²¼-¬±²» Ô¿²¼-½¿°»ëò Õ¿®-¬ ¿²¼ Ý¿ª» Í«®ª»§ô Ó¿°°·²¹ ¿²¼ Ü¿¬¿ Ю±½»--·²¹ êò Í°»´»±´±¹·½¿´ ®»-»¿®½¸ ¿²¼ ¿½¬·ª·¬·»·² ¿®¬·º·½·¿´ «²¼»®¹®±«²¼ò ײ -»²± ¿´´¿ Ëò×òÍò ´» ª¿®·» ݱ³ó ³·--·±²· -°»½·¿´·-¬·½¸» -±²± ®¿¹¹®«°°¿¬» ²»· -»¹«»²¬· ¼·°¿®¬·³»²¬·æ Õ¿®-¬ ¿²¼ Ý¿ª» Ю±¬»½¬·±²å λ-»¿®½¸å ܱ½«³»²¬¿¬·±²å Û¨°´±®¿¬·±²å Û¼«½¿¬·±²ò Ü· ½±²-»¹«»²¦¿ ¼«®¿²¬» ·´ ݱ²¹®»--± -· -±²± -ª±´¬» ´» ®·«²·±²· ¼· ³±´¬» ½±³ó ³·--·±²·æ и§-·½¿´ ݸ»³·-¬®§ ¿²¼ ا¼®±¹»±´±¹§ ±º Õ¿®-¬ô ß®¬·º·½·¿´ ½¿ª·ó ¬·»-ô Ô±²¹ô Ü»»° ¿²¼ Ô¿®¹» Ý¿ª»-ô

Ð-»«¼±µ¿®-¬ô Ý¿ª» Ó·²»®¿´±¹§ô Ó¿¬»®·¿´ ¿²¼ Ì»½¸²·¯«»ô ײº±®³¿¬·½-ô Þ·¾´·±ó ¹®¿°¸§ô Ý¿ª» °®±¬»½¬·±²ô ß®½¸»±´±¹§ ¿²¼ п´»±²¬±´±¹§ô Í°»´»±¹»²»-·-ô ʱ´½¿²·²½ô Û¼«½¿¬·±²ô ×½» ½¿ª»-ô Û¼«ó ½¿¬·±²ô Ý¿ª» ¼·ª·²¹ô ²±²½¸’ ´» ®·«²·±²· ½±² · ®¿°°®»-»²¬¿²¬· ¼· ÛòÍòÎò×òô ÉòÒòÍòô ÚòÛòßòÔòÝòô ÐßÝ×Ú×Ýô ×òÍòÝòßòô ÚòÍòÛòò Ü«®¿²¬» ·´ ݱ²¹®»--± Þ®·¬·-¸ Ý¿ª·²¹ ß--±½·¿¬·±² øÞòÝòßò÷ » ÚòÍòÛò ¸¿²²± ¼¿ó ¬± ½±³«²·½¿¦·±²» ¼»´´K»ºº»¬¬«¿¦·±²» ¼»´ 문 Û«®±°»¿² -°»´»±´±¹·½¿´ ½±²¹®»-- ½¸» ª»®®˜ ±®¹¿²·¦¦¿¬± ²»´´K¿¹±-¬± îðïê ²»´ λ¹²± ˲·¬±ô ²»´ п®½± Ò¿¦·±²¿´» DZ®µ-¸·®» Ü¿´»-ò Í·¬± ©»¾æ ¸¬¬°æññ ©©©ò»«®±-°»´»±îðïêò»«ñ©·µ·ñ¼±µ«ò°¸°ò ײ ±½½¿-·±²» ¼»´´¿ -°»½·¿´» -»®¿¬¿ ½±²ó ª·ª·¿´» ¼· ½¸·«-«®¿ ¼»´ ½±²¹®»--± ±´¬®» ¿´ó ´¿ ½±²-»¹²¿ ¼»´ Ю»³·± Ú®¿²½» Ø¿¾»ô ¼»´ °®»³·± °»® ·´ ³·¹´·±® ´·¾®± » ´¿ ³·¹´·±®» »-°´±®¿¦·±²» »ºº»¬¬«¿¬¿ ¼¿´´K«´¬·³± ½±²ó ¹®»--± ‘ -¬¿¬± °±-¬± ´K¿®®·ª»¼»®½· ¿´ ï鬸 ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ݱ²¹®»-- ±º Í°»´»±´±¹§ ½¸» -· ¬»®®˜ ¿ ͧ¼²»§ ·² ß«-¬®¿´·¿ ²»´ îðïé ø©©©ò«·-ó-°»´»±ò±®¹÷ò

íç

il soccorso alpino  
il soccorso alpino  

descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione

Advertisement