Page 39

½¿¬» -»½±²¼± ·´ ³¿¬»®·¿´» ½¸» ´» ½±³ó °±²¹±²± ø´»¹¿ ´»¹¹»®¿ ñ ³¿¬»®·¿´» °´¿ó -¬·½±÷ô ·´ ¬·°± ¼· º·²·¬«®¿ » ´¿ ¹»±³»¬®·¿ ¼»´ ½«½½¸·¿·±ô ´¿ ´«²¹¸»¦¦¿ ¼»´ ³¿²·½±ô ´K·³°«¹²¿¬«®¿ ¼»´ ³¿²·½±ô ´¿ °±--·¾·´·¬˜ ¼· «¬·´·¦¦± ½±³» ¦¿°°¿ô ´¿ º¿½·´·¬˜ »¼ ·´ ¬»³°± ¼· ³±²¬¿¹¹·±ò Ô» -±²¼» -±²± -¬¿¬» ª»®·º·½¿¬» » ¹·«ó ¼·½¿¬» -»½±²¼± ·´ ³¿¬»®·¿´» ½¸» ´» ½±³ó °±²¹±²± ø´»¹¿ ´»¹¹»®¿ ñ ½¿®¾±²·±÷ô ´¿ ´«²¹¸»¦¦¿ »¼ ·´ ¼·¿³»¬®±ô ·´ -·-¬»³¿ ¼· ½±²²»--·±²»ô ·´ -·-¬»³¿ ¼· ¾´±½½¿¹¹·±ô ´¿ º¿½·´·¬˜ »¼ ·´ ¬»³°± ¼· ³±²¬¿¹¹·±ò

Ô» °®±ª» -«´ ½¿³°± ͱ²± -¬¿¬» »ºº»¬¬«¿¬» ¼«» -»®·» ¼· °®±ª»å ´» ½±²¼·¦·±²· ½¿®¿¬¬»®·-¬·½¸» ¼»´´¿ ²»ª» -±²± -¬¿¬»æ øïe °®±ª¿æ °»-± -°»½·º·ó ½± ¹ ã ëð𠼿Òñ³íô ¬»³°»®¿¬«®¿ ³»¼·¿ ³¿²¬± ²»ª±-± ðòð •Ýô -¬¿¬± ¼»´´¿ ²»ª»æ ³»¼·± ®·³¿²»¹¹·¿¬±÷ øîe °®±ª¿æ °»-± -°»½·º·½± ¹ ã íë𠼿Òñ³íô ¬»³°»®¿¬«®¿ ³»¼·¿ ³¿²¬± ²»ª±-± ³»²± ïòð •Ýô -¬¿¬± ¼»´´¿ ²»ª»æ ´»¹¹»®± ®·³¿²»¹¹·¿¬±÷ò × ¬»-¬ -±²± -¬¿¬· ®·°»¬«¬· °·ƒ ª±´¬» ¼¿´´¿ -¬»--¿ °»®-±²¿ °»® ½±³°¿®¿®²» °±· · ®·-«´¬¿¬·ò ݱ² ´» °¿´» -· ‘ ·²·¦·¿¬± ½±² °®±ª» ½®±²±³»¬®¿¬» ¼· ³±²¬¿¹¹·±ô ±¬¬»²»²¼± ª¿´±®· ³»¼· ±-½·´´¿²¬· º®¿ ¯«¿´½¸» -»½±²ó ¼± » ¯«¿´½¸» ¼»½·²¿ ¼· -»½±²¼·ò ß -»¹«·ó ®»ô °®±ª» ¼· ³±ª·³»²¬¿¦·±²» ¼»´´¿ ³¿--¿ ²»ª±-¿ » ¼· »ºº·½¿½·¿ ¼»´´K¿¬¬®»¦¦± «¬·´·¦¦¿¬± ø¾·´¿²½·¿³»²¬±ô ½¿°¿½·¬˜ô »ºº»¬¬± ´»ª¿ô -¬¿¾·´·¬˜÷ò Ô» °®±ª» -«´ ½¿³°±ô ¬®¿¼±¬¬» ·² ¹·«¼·¦· ±¾·»¬¬·ª· ½±³°¿®¿¬·ô -±²± ¼¿ ·²¬»®°®»¬¿®» ½±³» ·²¼·½¿¦·±²· ±®·»²¬¿¬·ª»ô ®·¿--«²¬» ¾®»ª»ó ³»²¬» ²»´´» ²±¬» ½¸» -»¹«±²±ò ݱ³» °»® ´» °¿´»ô · ¬»-¬ °»® ´» -±²¼»

-±²± -¬¿¬· ¼·ª»®-·ô »--»²¦·¿´³»²¬» ½±² ®·-«´¬¿¬· -±¹¹»¬¬·ª·ô °»® ½«· ‘ -¬¿¬± ·²¼·ó -°»²-¿¾·´» ½¸» ¬«¬¬· · °¿®¬»½·°¿²¬· ¿´´» °®±ª» ®·°»¬»--»®± ´» ³»¼»-·³» °·ƒ ª±´¬» °»® ¿ª»®» ª¿´±®· ± ·³°®»--·±²· °»®-±ó ²¿´· ½±³°¿®¿¾·´·ò Í· ‘ ·²·¦·¿¬± ½±² °®±ª» ½®±²±³»¬®¿¬» ¼· ´¿²½·± »¼ ¿--»³ó ¾´¿¹¹·± ¼»· ª¿®· ³±¼»´´·ô ±¬¬»²»²¼± ª¿´±®· ³»¼· ±-½·´´¿²¬· º®¿ ¯«¿´½¸» -»½±²ó ¼± » ´¿ ¼»½·²¿ ¼· -»½±²¼·ò ß -»¹«·®» °®±ª» ¼K·²º·--·±²» ²»´´¿ ²»ª» » ¼· »ºº·ó ½¿½·¿ ¼»´´K¿¬¬®»¦¦± «¬·´·¦¦¿¬± ø-¬¿¾·´·¬˜ô -»²-¿¦·±²» ¼· ®±¾«-¬»¦¦¿ô -»²-·¾·´·¬˜ô ¬»²¼»²¦¿ ¿¼ ·²½®±-¬¿®-·÷ò Í·¿ °»® ´» °¿´» ½¸» °»® ´» -±²¼» -±²± ®·³¿-¬· ·² »ª·¼»²¦¿ · ³»¼»-·³· °®»¹· ± ¼·º»¬¬· ·² »²¬®¿³¾» ´» ¼«» -»--·±²· ¼· °®±ª»ò

Ô» °®±ª» ·² ´¿¾±®¿¬±®·± л® ª¿´«¬¿®» » ½±³°¿®¿®» ´¿ ®»-·-¬»²ó ¦¿ ³»½½¿²·½¿ ¼· °¿´» » -±²¼»ô ½±² ®·º»ó ®·³»²¬· ±¹¹»¬¬·ª· ³·-«®¿¬·ô -· ‘ ³»--± ¿ °«²¬± «²¿ -»®·» ¼· °®±ª» ½¸» ¸¿²²± -»¹«·¬± ·´ ½®·¬»®·± ¼»´´¿ ³¿--·³¿ -»³°´·ó ½·¬˜å ª¿ ¼¿ -» ½¸» °®±ª» ¼·ª»®-» -±²± °±--·¾·´·ò Ê¿´» ´¿ °»²¿ ½¸·¿®·®» ½¸» ´¿ ®»-·-¬»²¦¿ ³»½½¿²·½¿ ²±² ‘ ½»®¬± ´K«²·ó ½¿ ½¿®¿¬¬»®·-¬·½¿ ·³°±®¬¿²¬» ¼· ¯«»-¬· ¿¬¬®»¦¦·å ¬«¬¬¿ª·¿ô ·² °®·³¿ ·-¬¿²¦¿ô ´¿ ½¿°¿½·¬˜ ¼· ¯«»-¬· ¿¬¬®»¦¦· ¼· -±½½±®-± ¼·

-±°°±®¬¿®» -±´´»½·¬¿¦·±²· ·³°±®¬¿²¬· ¯«¿²¼± «¬·´·¦¦¿¬·ô ¿¼ »-»³°·± ·² ²»ª» ½±³°¿¬¬¿ » º±®¬»³»²¬» ¬®¿-º±®³¿¬¿ô ‘ -»³¾®¿¬¿ «²¿ ½¿®¿¬¬»®·-¬·½¿ °®·±®·¬¿®·¿ò л® »²¬®¿³¾» ´» ¬·°±´±¹·» ¼· ¿¬¬®»¦¦· -· -±²± ½±²¼±¬¬» °®±ª» ³»½½¿²·½¸» -¬¿ó ¬·½¸»ô ±ªª»®± ½±² ¿°°´·½¿¦·±²» ´»²¬¿ ¼»´ ½¿®·½±ô ·² ½¿³°± »´¿-¬·½± » -±´± ·² °±½¸· ½¿-· º·²± ¿´´¿ ¼»º±®³¿¦·±²» °´¿-¬·½¿ ± ¿´´¿ ®±¬¬«®¿ô ª»®·º·½¿²¼± ´K¿²¼¿³»²¬± ½¿®·½¸· P ¼»º±®³¿¦·±²·ò Ô» °¿´» -±²± -¬¿¬» -±¬¬±°±-¬» ¿¼ «²¿ °®±ª¿ -¬¿¬·½¿ ¼· º´»--·±²» ¿°°´·½¿²¼± ·´ ½¿®·½± ²»´´¿ °±-·¦·±²» ¼· ¿ºº»®®¿¹¹·± ¼»´ ³¿²·½±ô -«¾·¬± ¿ ª¿´´» ¼»´ ½«½½¸·¿·±ô -·³«´¿²¼± ½±-• ´K«¬·´·¦¦± °®¿¬·½±ô ½±² ·´ ½«½½¸·¿·± ¾´±½½¿¬± -« «²¿ ³±®-¿ ±®·»²ó ¬¿¾·´» » ´K·³°«¹²¿¬«®¿ º·--¿¬¿ -« «² ½¿®ó ®»´´± ±®·»²¬¿¾·´» » -½±®®»ª±´»ò Ô» °®±ª» ¸¿²²± ³»--± ·² ´«½» ´¿ ®»-·-¬»²¦¿ ¼»´ ³¿²·½± »ô -±°®¿¬¬«¬¬±ô ¼»¹´· ·²²»-¬· ¼»· -»¬¬±®· ¼»´´± -¬»--± » ¼»´ ½«½½¸·¿·±ò Ì«¬¬· · ³±¼»´´· ¸¿²²± ¼·³±-¬®¿¬± «²¿ ®»-·-¬»²ó ¦¿ ²±¬»ª±´» -±°°±®¬¿²¼±ô ·² ½¿³°± »´¿ó -¬·½± ½±² º®»½½» ¼· °·½½±´¿ »²¬·¬˜ô ·´ ½¿®·ó ½± ³¿--·³± ¿°°´·½¿¬± ¼· ïð𠼿Òò Ô» -±²¼» -±²± -¬¿¬» ¬»-¬¿¬» ³·-«®¿²ó ¼±²» ´¿ ®»-·-¬»²¦¿ ¿´ ½¿®·½± ¼· °«²¬¿å °»® ´» °®±ª» -· ‘ ½±-¬®«·¬± «²K¿¬¬®»¦¦¿¬«®¿ ·² ¹®¿¼± ¼· -±´´»½·¬¿®» ¿--·¿´³»²¬» ´» -¬»-ó -» ¿°°´·½¿²¼± ¹®¿¼«¿´³»²¬» ·´ ½¿®·½± ¿´´K¿´¬»¦¦¿ ¼· ïëð ½³ ¼¿´´¿ °«²¬¿ ½±² ´K«¬·´·¦¦± ¼· «²¿ ½»®²·»®¿ ¿«¬± ±®·»²¬¿¾·ó ´»ò ݱ² ´K¿°°´·½¿¦·±²» ´»²¬¿ » ¹®¿¼«¿´» ¼»´´¿ º±®¦¿ º·²± ¿´ ª¿´±®» ³¿--·³±ô ±´¬®» ·´ ¯«¿´» ½· -±²± -±´± ·²½®»³»²¬· ¼· ¼»º±®³¿¦·±²»ô ³·-«®¿¬± ½±² «²¿ ½»´´¿ ¼· ½¿®·½± °±-¬¿ -«´´¿ °«²¬¿ ¼»´´¿ -±²¼¿ô ‘ -¬¿¬¿ ®·´»ª¿¬¿ ¿²½¸» ´¿ º®»½½·¿ô ±ªª»®±ô ´¿ ¼»º±®³¿¦·±²» ¼±ª«¬¿ ¿´´K¿°°´·½¿¦·±²» ¼»´ ½¿®·½± º·²± ¿´ ª¿´±®» ½®·¬·½±ò Ï«»-¬· °¿®¿³»¬®· ¸¿²²± °»®³»--± ·´ ½±²º®±²¬± ±¹¹»¬¬·ª± ¼»´´» -±²¼» °®±ª¿¬»ò

Ñ--»®ª¿¦·±²· »³»®-» ¼¿´´» °®±ª» Ü¿´´K±--»®ª¿¦·±²» ¼»· ¹·«¼·¦· ½±³ó °¿®¿¬·ô »³»®-· ²»´´» ¼«» -»--·±²· ¼· ²±ª»³¾®» îðïí

ͱ½½±®-± ß´°·²±

íé

il soccorso alpino  

descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione

il soccorso alpino  

descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione

Advertisement