Page 1

je zal

! n e t t i z e e m r a er ma

Wat is geweld? Geweld om ons heen! Hallo met de Kindertelefoon! Doe er wat aan!!

editie 7-’09


1. Mondje dicht jochie...!! 'Als jullie nou nog één keer geld van me willen hebben!', schreeuwt Walter tegen een stel jongens, 'dan zal ik... dan zal ik...' Dreigend komen de grote jongens dichterbij. 'Wat zal jij dan... dikkertje?’, treitert een van hen. ‘Ben jij onze afspraak vergeten? Wij beschermen jou tegen pestkoppen en jij geeft ons daarvoor geld. Heel eenvoudig!’ Met gebalde vuisten barst Walter los: 'Ik ben het zat! Spuugzat!! Ik wil niet meer door jullie beschermd worden! Nu niet, morgen niet en nooit niet! Ik bescherm mezelf wel!!' Wat een stelletje ellendelingen. Je zou ze...!!

A

OPDRACHT

Huilend stormt hij op zijn belagers af. Maar die ontwijken hem met het grootste gemak. 'Zo, zo, dikkertje... wil jij met ons stoeien? Had dat nou effe eerder gezegd!' Binnen twee tellen ligt Walter op de grond. Harde vuisten slaan hem een bloedneus. Dan trekken twee aanvallers Walter overeind en houden hem stevig vast. De derde schopt en trapt. Kreunend van pijn zakt Walter in elkaar. 'Morgen breng jij ons twintig euro', bijt de grootste hem toe, 'enne... mondje dicht jochie... anders krijg jij nog véél meer klapjes...'. Je zou ze...!! Wat zou jij met het probleem van Walter doen?

Je las het al in het verhaal. Deze les gaat over geweld. In de spreekwolken kun je in het kort lezen wat we gaan doen. Wat is geweld?

2. Wat is geweld? Geweld is alle pijn die iemand expres wordt aangedaan. Er is een sterke en een zwakke 'partij'. De sterke laat zich gelden; de zwakke wordt daarvan het slachtoffer. Geweld heeft ook te maken met bang maken (intimideren) en bedreigen.

Er zijn verschillende vormen van geweld: 1. verbaal geweld 2. lichamelijk geweld 3. geestelijk geweld 4. seksueel geweld

Hallo, met de kindertelefoon!

Geweld om ons heen!

B

OPDRACHT

Doe er dan wat aan!!

Trek een streep onder de woorden die bij een slachtoffer passen.

bang - vrolijk - hulpeloos huilen - sterk - eenzaam hulp - stoer - rustig - weglopen

C

OPDRACHT

Trek een lijn van de vorm van geweld naar het voorbeeld van die vorm

A pesten en negeren

lichamelijk geweld 2

B zoenen als je niet wilt, verkrachten

geestelijk geweld 3

C slaan en schoppen

seksueel geweld

D treiteren en schelden

verbaal geweld

1

4


D

OPDRACHT

Wat zouden oorzaken van geweld kunnen zijn?

1. 2.

3. 4.

E

OPDRACHT

Is pesten een voorbeeld van geweld? Ja / nee omdat

ld e w e g k Huiselij t oi o n t p o t s !! vanzelf Huiselijk geweld komt helaas veel te vaak voor. Kinderen die er mee te maken hebben, vinden het moeilijk om er over te vertellen. Zij verzinnen zelfs smoesjes om het goed te praten. Soms geven zij zichzelf de schuld. Ze hopen elke dag, dat het morgen ophoudt. Maar huiselijk geweld stopt nooit vanzelf. Als er niemand ingrijpt, gaat het verder en wordt het erger en erger. Dat is echt waar!!

Bel de kindertelefoon!

3. Geweld om ons heen! Op de televisie zie je veel geweld. Mensen (kinderen) die vaak naar geweld kijken, denken soms dat geweld normaal is. Zij denken, dat je problemen met geweld kunt oplossen. Kijk maar eens op straat, op school, thuis en... in het verhaal!

Doe effe normaal!

4. Hallo, met de Kindertelefoon! Soms is het makkelijker om je 'geheim' te vertellen tegen iemand die jou niet kent. Daarvoor is er de Kindertelefoon. Je kunt elke dag tussen 2 uur 's middags en 8 uur 's avonds (gratis) bellen. De Kindertelefoon hoeft je achternaam en adres niet te weten.

G

OPDRACHT

F

OPDRACHT

Geweld om ons heen! Schrijf op elke lijn een voorbeeld van geweld. Bedenk zelf nog twee andere 'plaatsen' waar geweld voor komt. Doe het zo:

trein thuis school film sprookje geschiedenis voetbalstadion computer internet

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

vernielen

Voor welke problemen kun je de Kindertelefoon bellen?

5. Doe er dan wat aan!! Als je geweld ziet gebeuren, is het belangrijk dat je het slachtoffer probeert te helpen. Dat mag nooit gevaarlijk zijn voor jezelf.

H

OPDRACHT

Wat zou jij doen als je geweld ziet gebeuren? Je mag meer antwoorden aankruisen.

Ik pak mijn mobieltje en bel 112. Ik bel bij iemand aan. Ik maak zoveel mogelijk herrie. Ik blijf bij het slachtoffer. Ik vertel de politie wat ik heb gezien.


De politie is 24 uur per dag bereikbaar. Slachtoffers van geweld kunnen aangifte doen bij de politie. Het slachtoffer mag zelfs vaak kiezen om een mannelijke of vrouwelijke agent te spreken. Deze luistert naar het verhaal. Meestal wordt een procesverbaal gemaakt. Bovendien helpt de agent het slachtoffer en zoekt een veilige omgeving voor hem of haar. Ook kan het slachtoffer – als die dat wil – door de agent worden doorverwezen naar Bureau Slachtofferhulp. Zij helpen het slachtoffer met alle vragen. Daarna wordt geprobeerd de dader(s) op te sporen.

6.

EINDTOETS

en zo

In dit hoofdstuk proberen we eerst een geheimschrift op te lossen.

I

OPDRACHT

Wat staat hier? (Lees elke regel van links naar rechts) Schrijf je antwoord hieronder.

FLITSERS

* Het nummer van de Kindertelefoon is overal in Nederland hetzelfde: 0800 - 0432 * Zoek of vraag een folder over Bureau Slachtofferhulp. Je kunt terecht op het politiebureau, postkantoor en/of de bibliotheek. * Voor meer informatie over zinloos geweld kun je terecht bij Stichting "Tegen Zinloos Geweld" Postbus 359, 2200 AJ Noordwijk, tel.: 071 3647007 * Zoek je extra informatie en tips over cyberpesten? Surf dan naar de speciale website: www.pestenislaf.nl

J

DISCUSSIE l gek

OPDRACHT

e je bent w eheim’ g als je je ‘ lt... verte

Daar ben je het zeker wel mee eens... of niet soms!!?

i = id

ij = o

En dan nu aan het werk!!

wi = h, + e

k=m

oo = ie, + s

-p !!

1. Let een hele week goed op. Maak een lijst met voorbeelden van geweld op het plein. 2. Maak een lijst van televisieprogramma's en (strip)boeken waarin geweld voorkomt. 3. Verzamel krantenberichten over (zinloos) geweld. Prik die op het prikbord. 4. Heb je zelf wel eens geweld gebruikt? Praat er eens met andere kinderen over. Bedenk ook hoe je het misschien anders had kunnen doen. 5. Zoek op internet: www.zinloosgeweld.nl www.kidstegengeweld.nl www.kindertelefoon.nl Maak met deze informatie een werkstuk en houd daarna een spreekbeurt over dit onderwerp.

Samenstelling en copyright tekst lesbrief: Stichting Onderwijs & Samenleving, Barendrecht / Politie Rotterdam-Rijnmond. Auteurs: E. van der Bruin, J.Th.G.P. Franx, W. Kostense. Opdrachtgever: korpsleiding politie Rotterdam-Rijnmond. Ontwerp, fotografie, illustraties en lithografie: Xavier Troost, Pixel ID. Druk: OBT, Schiedam © Stichting Onderwijs & Samenleving / Politie Rotterdam-Rijnmond. Website: www.doe-effe-normaal.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Onderwijs & Samenleving te Barendrecht en/of de Politie Rotterdam-Rijnmond. Voor het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken dient men zich tot de Stichting Onderwijs & Samenleving te wenden.

Doe Effe Normaal -Geweld  
Doe Effe Normaal -Geweld  

Doe Effe Normaal is een project voor de groepen 7 en 8 van basisscholen in Nederland. Het project vindt zijn oorsprong in Amerika en is hier...

Advertisement