__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

14E JAARGANG

editie nov 2019

BEWONERSKRANT // nov 2019

Auw Auw Accommodaties Beek! Auwt patronaat, Auwt Baek, Asta, Gemeenschapshuis Genhout. De ene na de andere accommodatie voor de Beekse vereniging gaat dicht of verkeert in moeilijkheden. De gemeente moet flink bezuinigen en tegelijkertijd gaat er een smak geld naar De Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek; de BMV, zo’n € 8,6 miljoen is er al voor uitgetrokken en er moet nog meer bij. Het plan in Spaubeek is prachtig, om je vingers bij af te likken, maar doet

wel een flinke greep in de reserves van de gemeente. Er worden wat noodverbanden gelegd, De Stegen 35, de Muziekschool, € 60.000 om de Asta dit jaar open te houden en Genhout krijgt mogelijk hulp. Een integraal beleid ontbreekt echter. Vreemd eigenlijk, want er is in 2019 nog een accommodatiebeleid vastgesteld door de Gemeenteraad. Maar helaas, dat geeft bitter weinig houvast voor wat te doen nu de nood aan de man is.

BEWONERS

KRANT

FOTO: ARCHITECTENZAAK.

De Gemeenteraad vond dit ook want er is een motie van Progressief Beek aangenomen met een opdracht aan het college om een integrale benadering op te stellen aangaande de problemen met de gemeenschapshuizen en andere accommodaties voor verenigingen. Intussen moeten de verenigingen wel door en zo lang er geen integrale beleid is, zullen nog aanvullende noodverbanden gelegd moeten worden.

duurzame energie // gouden randjes van beek // auw auw accommodaties beek // maastricht-aachen-airport

Begroting Beek 2020, flinke bezuinigingen en belastingen omhoog In de tijden dat Progressief Beek in het college zat en dat is nog maar 5 jaar geleden behoorde Beek tot de 5 rijkste gemeenten van Nederland en nu?

Maastricht Aachen Airport De feiten Het aantal melders van overlast van het vliegverkeer was in het tweede kwartaal van 2019 meer dan 2x zo groot als in 2018 en zelfs 11x meer dan in 2017. De overlast wordt vooral veroorzaakt door vrachten passagiersvliegtuigen die rond 23 uur ’s avonds en 6 uur in de ochtend opstijgen of landen. De petitie “Stop Vlieghinder Maastricht Aachen Airport” is door 14.000 mensen ondertekend. Niet vreemd als u weet dat in Nederland dit het vliegveld is met de meeste omwonenden vlakbij en onder de opstijg- en landingsbaan. De groeiambities van MAA zullen er toe leiden dat de overlast de komende jaren nog fors

04

zal toenemen. In juni heeft Progressief Beek in een motie een verbod gevraagd op nachtvluchten. Alle andere partijen hebben tegen die motie gestemd. Met veel gemeenschapsgeld is het vliegveld in de lucht gehouden. Er is in deze eeuw al € 100 mln aan overheidsgeld in de luchthaven gestopt. Deze maand heeft opnieuw een exploitant het bijltje er bij neergegooid. Het vliegveld blijkt steeds meer een bodemloze put. Wat doet de gemeente Beek Beek keert zich af van de buurgemeenten en wil zich terugtrekken uit Visit Zuid-Limburg (de VVV) waar de belangen van het toerisme en het vlieg-

veld tegen elkaar worden afgewogen. En het is wel duidelijk; de economische belangen van het toerisme zijn vele malen groter dan die van het vliegveld. Wat wil Progressief Beek Wij stellen drie voorwaarden: 1) Er mag niet gevlogen mag worden tussen 23 uur en 7 uur ’s ochtends. Alle burgers hebben recht op 8 uur nachtrust. 2) De totale geluidsoverlast mag niet verder toenemen. 3) Er komt een analyse van de maatschappelijke kosten en baten van MAA ter onderbouwing van een toekomstig besluit.

Om de begroting voor 2020 sluitend te krijgen moet er flink bezuinigd worden en gaat de Onroerend Zaak Belasting, OZB, met maar liefst 8% omhoog. De kaasschaaf is drastisch gehanteerd. Van hondenpoepzakjes tot de ondersteuning van minima overal wordt het minder. Fikse stappen terug in het sociale domein: de mantelzorgondersteuning wordt afgebouwd, subsidies voor welzijns- en bibliotheekwerk worden gekort en de ondersteuning van de minima staat onder druk door de poging de inkomensgrens van 120% naar 110% terug te brengen. Het sociale gezicht van Beek krijgt zo een stevige knauw. Maar ook op het gebied van afval en vervuiling wordt de broekriem aangehaald. De bladkorven in het najaar vervallen en de baasjes moeten voortaan zelf maar de poepzakjes aanschaffen.

De gemeentelijk belastingen gaan omhoog; de OZB met maar liefst 8%. De gevolgen van het niet ‘in control’ zijn van de jeugdzorg, zoals de rekenkamer concludeerde, de hoge kosten voor de inhuur van personeel, en duur uitgevallen projecten zoals De Haamen, de Asta en de nog te realiseren BMV in Spaubeek gaat de burger nu aan de lijve ondervinden.

01


BEWONERSKRANT // nov 2019

Jeugdzorg

Gouden randjes van Beek

niet in control

Dieren en planten hebben het moeilijk, sterven zelfs uit. Beek kan een veel grotere steen bijdragen om schade aan de natuur te voorkomen. Bermen van wegen en langs waterlopen in Zuid-Limburg hebben een grote waarde. Het zijn de laatste snippers land waar insecten, patrijzen, leeuweriken en bloemen een toevluchtsoord vinden. Helaas werden in Beek de bermen weer in mei en begin juni radicaal afgemaaid. ‘Alle onkruid weg!’, lijkt het motto. Laat duizend bloemen bloeien, de vogels nestelen en de wilde planten zaad zetten door niet eerder te maaien dan in augustus. Hierdoor wordt Beek veel mooier. Het kan! Kijk eens hoe de gemeenten Valkenburg en Beekdaelen het doen. De gemeente verwierf op het plateau lange stroken grond, die dienen om te voorkomen dat bij hevige regenbuien löss wegspoelt van de akkers en terechtkomt op wegen en paden. De gemeente doet daar niets mee. Soms nemen boeren ze

COLOFON

De snel verslechterende financiële positie van de gemeente Beek baart zorgen. Een grote kostenpost is de Jeugdzorg.

FOTO: FRANS VAN OOL

weer in gebruik voor bieten en maïs. Gemeente, zaai ze in met streekeigen wilde planten en plant er een rij struiken. Help de noodlijdende natuur een handje!

FSC-C017135FSC SKH-COC-000292

MARTIJN KÖSTERS

CHARLES WILLEMS

Bezoek onze website voor het laatste nieuws:

www.progressiefbeek.nl 02

Raming

2015 2016 2017 2018

3.243.100 3.302.700 -59.600 2.932.500 3.482.200 -549.700 2.732.600 3.716.300 -983.700 2.732.700 3.705.500 -972.800

Realisatie

Verschil

Dat Beek er geen grip op heeft, blijkt ook uit het feit dat de kosten in realiteit steeds weer veel groter zijn dan geraamd op de begroting. Als er € 2,7 mln aan kosten geraamd wordt en het blijkt € 3,7 mln te worden, en dat zowel in 2017 als 2018, dan klopt er iets niet. Hoog tijd dat de coalitie van BBB-NBD en CDA orde op zaken stelt!

Duurzame Energie

Klimaatwet, klimaatakkoord, energietransitie, Regionale Energie Strategie… er gebeurt nogal wat op het gebied van energie en klimaat.

UITGAVE 14e jaargang, nov 2019 OPLAGE 7.200 VERSPREIDING Progressief Beek REDACTIE N  ienke Vennik, Eric Heitzer en Jan Bijen VORMGEVING Pixelein, Stein DANY PIRSON

Kosten jeugdzorg

Op initiatief van Progressief Beek zijn in 2008 en 2010 twee weiden op de Hoolstraat door kinderen beplant met hoogstamfruit. De bedoeling was dat iedereen door de weiden zou mogen struinen en in de zomer en herfst kersen, pruimen en appels eten. De weiden zijn echter aan een boer verpacht. Struinen is er niet meer bij en appels en ander fruit plukken evenmin. Gemeente maak die plukweiden weer toegankelijk!

De fractieleden

ERIC HEITZER

In heel veel gemeenten kost de jeugdzorg meer dan het Rijk aan middelen ter

beschikking gesteld heeft. De gemeenten hebben daarom in Den Haag al flink aan de bel getrokken voor meer geld. Dat er ook in Beek geld moet worden bijgelegd is dus niet zo vreemd. Maar de gemeente is niet in control.

Zowel de accountant als de Rekenkamercommissie concluderen dat de gemeente de kosten van de jeugdzorg beter onder controle moet krijgen. Beek heeft de administratie niet op orde. Het is wel duidelijk wat er is afgesproken en wat er wordt gedeclareerd, maar niet wat er met het geld gebeurd is en of de zorg daadwerkelijk geleverd is.

Voor Progressief Beek is de transitie naar duurzame energie belangrijk. Wij willen duurzame energie voor iedereen: inwoners, ondernemers, verenigingen en de gemeente zelf. Voor de verwarming van bestaande huizen zetten we in op aansluiting op Het Groene Net. Met restwarmte van Chemelot kan een belangrijke bijdrage worden gegeven om de CO2uitstoot te verminderen. Gezien de luchthaven zijn windmolens in Beek geen optie maar zonne-energie is dat wel.

Progressief Beek wil dat allereerst bestaande daken worden gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen zijn er echter ook grondgebonden locaties nodig, maar dan wel op plekken waar zo weinig mogelijk een aanslag wordt gedaan op ons mooie landschap. Juist bij deze grondgebonden zonneparken is draagvlak bij burgers essentieel. Grondgebonden zonneparken zijn weinig populair. Dat het klimaatbeleid van de gemeente Beek dreigt te mislukken, illustreert hoe belangrijk draagvlak is. Begin 2018 stelt de gemeente Beek haar klimaatbeleid vast. Grootschalige zonneparken zijn daarbij een belangrijk hoeksteen. De gemeente had een aantal locaties geselecteerd en voor het eerste aan te leggen zonnepark bij Geverik al € 70.000 voorbereidingskosten gereserveerd. Het al door vliegtuigverkeer veel geplaagde Geverik zette de hakken in

het zand. Het plan gaat waarschijnlijk de prullenbak in. Hoe je draagvlak creëert is in veel gemeenten al aangetoond. Laat burgers participeren in de lusten van de parken. Bevorder de oprichting van energiecoöperaties waar burgers lid van kunnen worden en kunnen meedelen in de opbrengsten. Initiatieven zoals van de Beekse Energie Coöperatie dienen te worden gesteund. De gemeente Beek heeft aan dit soort initiatieven nog geen cent besteed. Progressief Beek wil ook niet dat die zonneparken worden geëxploiteerd door bedrijven die de lasten wel bij de burger leggen, maar de opbrengsten naar elders laten wegvloeien. Kortom een energietransitie die we samen ingaan. Met de inwoner van Beek als belangrijkste partij!

03

Profile for pixelein

Progressief Beek Bewonerskrant November 2019  

Blijf actueel met de bewonerskrant van Progressief Beek.

Progressief Beek Bewonerskrant November 2019  

Blijf actueel met de bewonerskrant van Progressief Beek.

Profile for pixelein
Advertisement