Page 1

nYt liv i Stege Sukkerfabrik

Nyt byomr책de i Vordingborg Kommune

08234_SukkerFabrikken.indd 3

11/05/09 10:20:00


4

08234_SukkerFabrikken.indd 4

11/05/09 10:20:03


SUKKERFABRIKKEN I STEGE

– Visioner for udvikling af ET nyt byområde i Vordingborg KommunE Sukkerfabrikken vil i de kommende år udvikle sig til et nyt center- og boligområde i Stege. De smukke gamle fabriksbygninger bliver til et nyt kraftcenter for kultur og erhverv. Bag fabrikken opføres nye attraktive boliger, lige ned til vandet og med landsdelens bedste udsigt.

INDHOLD

4

Sukkerfabrikken – I fortid og fremtid

6

Sukkerfabrikken – et mødested

8

Sukkerstrøget

Møns basisindustri i 100 år – Kulturarv af 1. klasse – Nyt kultur- og erhvervscenter – Borgmester Henrik Holmer siger

Mellem fortid og fremtid – Mellem land og vand – Mellem erhverv og kultur

Sukkerfabrikkens strøggade – Nye torve og pladser – Markedsplads for kvalitetsprodukter

10

Kulturkernen – Det kreative center

12

SAFTSTATIONEN – DETAILHANDEL OG FERIELEJLIGHEDER

13

14

Nye kultur- og fritidstilbud – Kulturel multihal – Biograf, møde- og konferencelokaler

Butikker – Ferielejligheder – Møn-Sydsjællands nye konferencested

VÆRKSTEDER OG KONTORER TIL HUSBEHOV Alle virksomheder er velkomne – Præsentable rammer – Forskellighed giver liv

NYT BOLIGOMRÅDE MED DANMARKS BEDSTE UDSIGT Ny bydel med attraktive boliger – Boliger med udsigt, der slår alle rekorder. Kontakt til vandet, naturen og byen – Grønt - både oppe og nede 5

08234_SukkerFabrikken.indd 5

11/05/09 10:20:03


Sukkerfabrikken – i fortid og fremtid

mønS baSiSinduStri i Hundrede År

nYt kultur- og erHvervScenter

Sukkerfabrikkens karakterfulde rødstensbygninger møder alle, der kommer til Stege. Fra 1884 til

Sukkerfabrikken er under hastig omdannelse fra et primitivt erhvervsområde med billige og rå

1989 var Sukkerfabrikken Møns største og vigtigste virksomhed. Sværindustri i et kæmpestort

lokaler, til et center for udviklingserhverv, kultur og fritidsaktiviteter. Høj bevaringsstandard af de

fabrikskompleks, med hundreder af leverandører og egnsdækkende infrastrukturer til transport

historiske fabriksbygninger er en del af den nye sukkerfabriks varemærke.

af roer, saft og sukker. Det grundlæggende vilkår for tusinder af familiers dagligliv og for lokalsamfundets sociale struktur i hundrede år.

borgmeSter Henrik Holmer Siger: “Jeg tager hatten af for ejer-kredsen bag Sukkerfabrikken. Deres planer for omdannelse af

kulturarv af 1. klaSSe

fabrikken er særdeles ambitiøse og nyskabende. Sukkerfabrikken er også en højt prioriteret del

Efter lukningen i 1989 er en række tekniske anlæg taget ned, men fabriksbygningerne står intakte.

af Vordingborg Kommunes erhvervsplan. Så kommunen bakker projektet op så godt vi kan!”

De er i dag et af Danmarks fremmeste eksempler på industriel kulturarv og et af landsdelens vigtigste kulturmiljøer.

4

08234_SukkerFabrikken.indd 6

11/05/09 10:20:13


5 7

08234_SukkerFabrikken.indd 7

11/05/09 10:20:22


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Sukkersiloer Lille torv Sukkerstrøget Safttorvet Ellipsepladsen Slæbested Sukkerhavn Strand Kostervej Rundkørsel Saftstationen Boliger Spulebassin Stege Lystbådehavn Fredet område Grøn kile Kulturkernen

08 14

15

12

13

16 12 07

01 06 17 05

R STO

03 02

DE

A EG

11 04

10 8 6

08234_SukkerFabrikken.indd 8

09

11/05/09 10:20:22


Sukkerfabrikken – et mødeSted...

mellem fortid og fremtid Helhedsplanen for den nye sukkerfabrik bygger på idéer om at bevare og levendegøre kulturarven

omdannes til en ellipseformet plads med direkte adgang til havnen og udsigt til Steges skyline.

– og derved kontakten til industrialismens epoke på Møn – og at sammenkæde det tæt bebyggede

Perfekt ramme for friluftsteater, cirkus, havnefest, sommermarked og asfaltbal m.m.

fabriksområde med den enestående maritime natur rundt om fabriksområdet.

mellem erHverv og kultur mellem land og vand

Midt i vejen til boligområdet bevares en af fabrikkens kæmpestore skorstene som fritstående

En ny adgangsvej føres fra en ny rundkørsel på Kostervej, over den store ankomstplads til virk-

søjleskulptur, inspireret af obeliskerne på Concordepladsen i Paris! Fra ‘Ellipsepladsen’ leder

somheder i fabriksbygningerne og til de nye boligområder på bagarealerne. Ankomstpladsen

‘Sukkerstrøget’ til de nye erhvervs- og kulturvirksomheder i det gamle fabriksområde.

9 7

08234_SukkerFabrikken.indd 9

11/05/09 10:20:34


SukkerStrøget SukkerfabrikkenS Strøggade Udviklingen af nye typer virksomheder og forretninger er startet omkring det gade- og smøgeforløb, som går mellem de historiske fabriksbygninger, fra ‘Ellipsepladsen’ mod nordøst til direktørboligen i sydvest. Vi kalder gaden ‘Sukkerstrøget’.

nYe torve og PladSer ‘Sukkerstrøget’ passerer midtvejs en stor, firkantet plads, som skal indrettes til et attraktivt centraltorv – måske med navnet ‘Safttorvet’. Lidt længere mod sydvest passerer strøget en mindre plads, der udformes som et intimt byrum med læ og gode udendørs opholdsmuligheder.

markedSPladS for kvalitetSProdukter ‘Sukkerstrøget’ danner en central akse gennem erhvervsområdet. Her finder man allerede i dag Møn Bolcher, Det Lille Røgeri, en designer, et reklamebureau, et fitnesscenter og (i den tidligere administrationsbygning) revisor, arkitekt-tegnestue, en fotograf og et arbejds- og lokalefællesskab for mikrovirksomheder. Flere kunsthåndværkere og lokale fødevareproducenter er på vej.

‘lilletorv’

trappe til ‘kulturkernen’

10 8

08234_SukkerFabrikken.indd 10

11/05/09 10:20:41


Sukkerfabrikkens skyline

el-værket – ‘dansens Hus’

Port til boligområde

11 9

08234_SukkerFabrikken.indd 11

11/05/09 10:20:51


kulturkernen – det kreative center

nYe kultur- og fritidStilbud Nogle af de bedst beliggende og mest spændende lokaler i fabrikken indrettes til det, vi kalder

til en ‘kulturel multihal’, der skal kunne indrettes til såvel teater og koncerter som til udstillinger,

‘Kultur-kernen’. Den skal være ramme om kulturarrangementer og nye fritidstilbud, ikke mindst

konferencer og store parties.

for unge. Den skal også være en støtte for Sukkerfabrikkens kreative virksomheder, der kan bruge

filmSkole, biograf, møde- og konferencelokaler

Kulturkernen som konferencested, showroom etc.

Attraktive lokaler ved siden af den böhmiske hal indrettes til foyer med publikums-

kulturel multiHal

faciliteter, filmskole, en ny biograf med to sale, møde- og showroom samt et stort rum til mere

Kulturkernen bygges op om en stor og rå lagerhal kaldet ‘den böhmiske hal’, fordi taget hviler på

permanente udstillingsformål. Sammen med det nye hotel i ‘Saftstationen’ vil Kulturkernen kunne

en fantastisk smuk gitterspær-konstruktion, angiveligt af böhmisk fyr. Den böhmiske hal omdannes

tilbyde konferencefaciliteter i et format, som har været hidtil uset på Møn.

FILMSKOLE

STOR SAL

FOYER

DEPOT

SCENE

MULTIHAL

OPERATØRRUM

TOILETTER/ GARDEROBE

INDGANG > LILLE SAL

STOR SAL

LOUNGE GANGBRO TIL HOVEDBYGNING

10 12

08234_SukkerFabrikken.indd 12

11/05/09 10:20:54


Multihallen kan bruges til mange forskellige form책l: Koncerter, udstillinger, teater, foredrag og andre kulturelle arktiviteter.

11 13

08234_SukkerFabrikken.indd 13

11/05/09 10:20:57


Saftstationen

– detailhandel og ferielejligheder

Butikker Den gamle Saftstation er en karakterfuld bygning, med sin tårnlignende overbygning, hvor roerne blev transporteret ind via et kæmpemæssigt transportbånd. Med beliggenhed lige ud til Møns hovedfærdselsåre Kostervej er bygningen velegnet til detailhandel. Et nyt Rema 1000 supermarked – Sukkerfabrikkens lokale købmand – er åbnet i juni 2008, og følges nu af flere mindre butikker.

Ferielejligheder Saftstationen er en høj bygning. Der arbejdes på, at de mange kubikmeter over butikkerne kan ombygges til et feriehotel., bestående af privatejede ferielejligheder. Værelser lejes og nøgler udleveres på Møn Turistbureau ved Storebro – 200 meter væk. Lejlighederne er baseret på self-catering, så de kan drives med begrænset personale.

Møn-Sydsjællands nye konferencested Feriehotellet er i høj grad ‘tænkt’ sammen med Kulturkernen. De to enheder skal kunne fungere sammen som konferencecenter. Med de nye rammer vil man fremover kunne afholde også større konferencer på Møn.

12

08234_SukkerFabrikken.indd 14

11/05/09 10:21:03


Værksteder og kontorer – til husbehov

Alle virksomheder er velkomne Der skal være plads til alle typer virksomheder i den nye Sukkerfabrik. Bag ved bygninger og lokaler langs Sukkerstrøget er der tusinder af kvadratmeter erhvervslokaler, som fortsat vil være et godt tilbud til håndværkere, iværksættere o.a., som har brug for gode og billige lokaler.

Præsentable rammer Tung produktion og nye oplevelseserhverv skal selvfølgelig tilpasses hinanden. Derfor vil der, ikke mindst ud mod Sukkerstrøget og de nye pladser, være regler for skiltning, udendørs oplag osv, som skal sikre præsentable ydre rammer.

Forskellighed giver liv Spændende naboer og et spændende miljø vil i høj grad kunne profilere din virksomhed. Et levende mix af virksomheder kan gavne alle: Tunge produktionsvirksomheder kan præsentere sig som del af et mere ‘sofistikeret’ miljø, og måske med tiden udvikle funktioner, der passer til de nye omgivelser. Og de mere ‘designede’ virksomheder kan profilere sig på baggrund af de autentiske og stadig en smule ‘rå’ omgivelser.

Fremtiden er begyndt Blandt de, der allerede har etableret sig, kan nævnes højt specialiserede konsulenter og kreative virksomheder inden for foto, design og reklame. Flügger Farver er netop etableret. Møn Bolcher blev for at par år siden omdannet fra simpel produktionsvirksomhed til en indbydende butik, hvor produktionen udstilles for kunderne. Butikken blev et tilløbsstykke og omsætningen fordoblet.

13

08234_SukkerFabrikken.indd 15

11/05/09 10:21:06


Nyt boligområde – med Danmarks bedste udsigt

Boliger med udsigt, der slår alle rekorder Bebyggelsesplanens hovedidé er at give så mange af de nye beboere som muligt udsigt over Stege Bugt, fra Mønsbroen i vest til Stege by i øst. Det fredede naturområde mod vest trækkes ind i boligområdet som en grøn kile, der adskiller den lidt lavere bebyggelse langs kysten fra den højere

Ny bydel med attraktive boliger

bebyggelse, der ligger bagved, op mod Sukkerfabrikkens voluminøse bygninger.

Mellem Sukkerfabrikken og Stege Bugt kan der bygges ca. 200 boliger. Området har Steges bedste beliggenhed, med udsigt over vandet og Stege by. Ideen er at skabe

Kontakt til VANDET, naturen og til byen

en ny bydel, med attraktive boliger i aktivt samspil med Sukkerfabrikkens mange nye

Naturområdet mod vest med de gamle jordbassiner indeholder et rigt og varieret

kultur-, fritids- og indkøbstilbud. 1/3 af boligerne kan udlægges som ferieboliger.

dyreliv. Mod nord ligger kystlinien ud mod Stege Bugt og mod øst ligger Sukkerhavnen, hvor

14 16

08234_SukkerFabrikken.indd 16

11/05/09 10:21:07


fritidsfiskerne holder til med deres joller. En offentlig sti langs kysten skal mod vest føre

øverst: Strandlinie ved Stege bugt

til naturområderne med mange rekreative muligheder, og mod øst, via havnearealerne til

midten: Illustrationsskitse af strandlinie

Stege midtby. Der etableres også stier til Ellipsepladsen, Sukkerstrøget og Sukkerfabrikkens

nederst: Udsigt fra 1. sal mod Stege

mange nye faciliteter.

grønt – bÅde oPPe og nede Boligerne placeres i terrasserede bygninger, som giver mulighed for taghaver ved lejlighederne. Grønne områder i terræn udlægges som fællesarealer. De gamle spulebassiner tænkes udnyttet som drivhuse med havelodder til beboerne.

15 17

08234_SukkerFabrikken.indd 17

11/05/09 10:21:17


Nyt liv i Stege Sukkerfabrik

Det sidste billed taget af SukkerFabrikken inden den lukkede i 1989.

Byomr책de i Vordingborg Kommune Yderligere information:

SukkerFabrikken

A

S

Kostervej 2B 4780 Stege

telefon 55 81 45 50

08234_SukkerFabrikken.indd 2

faX 55 81 45 66

Web WWW.SUKKERFABRIKKEN.NET

e-mail INFO@SUKKERFABRIKKEN.NET

11/05/09 10:19:59

Sukkerfabrikken brochure  

Brochure for Sukkerfabrikken

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you