Page 1

‫ﺷ ﺎﻣ ﻮ‪:‬‬

‫ﺐ ﮐﺎر ا ﺠﺎ ﺖ ﻦ '' آ ﻪ ﻢ '' را ﺑﺎ '' آ ﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻢ '' ا ﺒﺎه ﯽ ﻢ ‪ ،‬ﯿﺎل ﯿ ﻢ آ ﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻢ ﻢ‪ ،‬ﺣﺎ ﯿ ﻪ آ ﻪ ﻢ ﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻢ‬ ‫ﺧﺎ دا ﻪ ﺑﺎ ﻢ ‪:‬‬

‫ﻋ ﻮ ه ا ﺖ رﯿﺪن ﻮا ﻪ ﻤﺎن را ﻮﻻﯽ ﻧ ﻢ‪.‬‬ ‫اره ﻣﺎ ھ اﻮر ا ﺖ آن را ه ﻧ ﻢ ‪.‬‬ ‫ﻧ ﮫﺪا ﻦ دو ﺘﺎن ﻮب ا ﮫﺎ ا ﺖ ﺳﺎدﯽ از د ﺖ ﺪ ﻢ ‪.‬‬ ‫ﻦ ﻦ ﻞ ا ﺖ ﻮش دن را ﻦ ﻢ‪.‬‬ ‫ﻃ ﺖ ﺮﭘ از ﻒ ا ﺖ ﺑﺎﯽ ﻧ ﻢ‪.‬‬ ‫زﺪﯽ آﺳﺎن ا ﺖ آن را ﻧ ﻢ ‪.‬‬ ‫د ﯿﺎ ﺮﭘ از ز ﺒﺎﯽ ا ﺖ ﻤﺎ ﻤﺎن را ﺳﺎدﯽ ﻨﺪ ﻢ ‪.‬‬ ‫ذ ﻦ ﻣﺎ ﺮﭘ از اﻮب ا ﺖ اﻮﻻ ﻤﺎن را ﭙﺮ ﻢ‪.‬‬ ‫رﯿﺪن آرزو آﺳﺎن ا ﺖ اره ﺖ را و ﻢ‪.‬‬

shamlou  

sheri az ahmade shamlou

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you