Page 1

‫ﻧﻤـﺎز‬

‫ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪي ﻛﺒﻴﺮ‪ ،‬و‪‬ﺳﻄﻲ‪ ،‬و ﺻﻐﻴﺮ‪ ،‬و ذﻛﺮ‬ ‫وﺿﻮ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ‬


‫ ‪:‬‬

‫ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﺎر‬ ‫ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ در ﻛﺘﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب اﻗﺪس‪،‬‬ ‫اُم‪ ‬اﻟﻜﺘﺎب آﻳﻴﻦ ﺑﻬﺎﻳﻲ‪ ،‬ﻋﻠّﺖ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ از‬ ‫ﺳﻮي ﭘﻴﺮوان ﺧﻮﻳﺶ را ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﻮد آﺳﻤﺎﻧﻲ‬ ‫داﻧﺴﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪» :‬ا‪‬ﻋﻤ‪‬ﻠﻮا ﺣ‪‬ﺪودي ﺣ‪‬ﺒ‪‬ﺎً ﻟ‪‬ﺠ‪‬ﻤﺎﻟﻲ‪«.‬‬ ‫اﻳﺸﺎن در ﺑﻴـﺎن ﻣﻘـﺎم دﻋـﺎ و ﻣﻨﺎﺟـﺎت و ﻧﻴـﺰ ﻧﻤـﺎز‬ ‫ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪» :‬اﮔـﺮ دوﺳـﺘﻲ ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮي ﻣﺤﺒ‪‬ـﺖ دارد‪،‬‬ ‫آرزوﻳـــﺶ اﻇﻬـــﺎر آن ﻣﺤﺒ‪‬ـــﺖ اﺳـــﺖ‪... ،‬ﺧـــﺪا از‬ ‫آرزوﻫﺎي ﻗﻠﻮب ﺧﺒﻴﺮ و ﻋﻠﻴﻢ اﺳـﺖ‪ ،‬وﻟـﻲ ﻋـﻮاﻃﻔﻲ‬ ‫ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺟـﺎت ﺑـﺎ ﺣـﻖّ دﻻﻟـﺖ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ از‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻴ‪‬ﺎت ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣﺤﺒ‪‬ـﺖ اﻧـﺴﺎن‬ ‫اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻳﺰدان‪«.‬‬ ‫ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪» :‬وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ‬ ‫ﺗﻀﺮّع و اﺑﺘﻬﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﭘﺮدازد‪ ،‬ﻗﺼﺪش ﺑﻴﺎن‬ ‫ﻣﺤﺒ‪‬ﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا دارد‪ ،‬ﻧﻪ از ﺟﻬﺖ ﺧﻮف و ﻳﺎ‬ ‫ﺗﺮس از ﻧﺎر ﺟﻬﻨّﻢ‪ ،‬و ﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﻧﻌﻴﻢ و ﺟﻨّﺖ‪،‬‬ ‫‪...‬ﺷﺨﺺ روﺣﺎﻧﻲ از ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻣﺴﺮّت ﻧﻴﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ‬ ‫ذﻛﺮ اﻟﻬﻲ‪«.‬‬ ‫ﻧﻤﺎز در آﻳﻴﻦ ﺑﻬﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت‪ ‬ﻛﺒﻴﺮ‪ ،‬و‪‬ﺳﻄﻲ‪،‬‬ ‫و ﺻﻐﻴﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻳﻜﻲ از آنﻫﺎ را‬ ‫‪2‬‬

‫    ‪:‬‬

‫   & ‪! "#$%‬‬ ‫'* )( ‪! ,-.$ / 0 1 2 3  .‬‬ ‫‪! ,#" ! 6:; 57 ! 8$9 ! 6 (45‬‬ ‫‪.G DE% F‬‬ ‫>= <‪ AE A% B C%7 @% ? .‬‬

‫ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲدﻫﻢ اي ﺧﺪاي ﻣﻦ‪ ،‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺧﻠﻖ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮدي ﻣﺮا ﺑﺮاي ﻋﺮﻓﺎن ﺧﻮدت و ﻋﺒﺎدﺗﺖ‪ .‬ﮔـﻮاﻫﻲ‬ ‫ﻣﻲ دﻫﻢ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﺠﺰ ﺧﻮد و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮ‪ ،‬و‬ ‫ﺿﻌﻒ ﺧﻮد و اﻗﺘﺪار ﺗﻮ‪ ،‬و ﻓﻘﺮ ﺧﻮد و ﺑﻲﻧﻴـﺎزي ﺗـﻮ‪.‬‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺪاﻳﻲ ﺟﺰ ﺗـﻮ ﻛـﻪ ﻣﻬـﻴﻤﻦ و ﺑـﻲﻧﻴـﺎز و ﻗﻴ‪‬ـﻮم‬ ‫ﻫﺴﺘﻲ‪.‬‬ ‫*********‬

‫‪43‬‬


‫‪ C%7 @% ? @ I‬‬ ‫ !  ‪H  "#$%‬‬ ‫‪ & '( ) '% ' ' G DE% F‬‬ ‫‪ AE A% 2‬‬ ‫‪! E)#" ! E J 2 &,-. /, 01*+‬‬ ‫‪. ( ) % B C%7 @% ? I‬‬ ‫ ‪H B‬‬

‫ﺑﺮﻣﻲﮔﺰﻳﻨﺪ‪ .‬ﻧﻤﺎز ﻛﺒﻴﺮ‪ ،‬در ﻫﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﻳﻚ ﺑﺎر‪ ،‬و‬ ‫آن ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ‬ ‫روﺣﺎﻧﻲ ﻻزم را ﻳﺎﻓﺖ‪ ،‬اداء ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﻧﻤﺎز و‪‬ﺳﻄﻲ‪،‬‬ ‫در ﻫﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺳﻪ ﺑﺎر‪ ،‬ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و ﺑﻌﺪ از‬ ‫ﻏﺮوب‪ ،‬و ﻧﻤﺎز ﺻﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ آﻳﻪ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺗﻼوت ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫وﺿﻮي ﻧﻤﺎز ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖﻫﺎ و ﺻﻮرت‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻴ‪‬ﺖ ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ و ﻗﺮارﮔﻴﺮي در آﺳﺘﺎن ﻣﻌﺒﻮد آﺳﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﺮاي راز و ﻧﻴﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻛﻪ در ﻧﻤﺎز و‪‬ﺳﻄﻲ‪،‬‬ ‫ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﻦ‪ ،‬دو آﻳﻪي ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‪ ،‬ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻤﺎز و‬ ‫ذﻛﺮ وﺿﻮ‪ ،‬ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐِ ﻧﻤﺎز ﻛﺒﻴﺮ‪ ،‬ذﻛﺮ وﺿﻮ‪ ،‬ﻧﻤﺎز و‪‬ﺳﻄﻲ‪ ،‬و ﻧﻤﺎز‬ ‫ﺻﻐﻴﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻮﺟ‪‬ﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ آﻳﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺗﻼوت ﮔﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻗﻠﻢ درﺷﺖﺗﺮ ﻣﺸﺨّﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫‪3‬‬


‫ ‪*K‬‬

‫ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ‪ ،‬و ﺑﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬

‫‪N EJ#% ; 8% L4 M A% 2‬‬ ‫‪D 85EC( 5 5 B4 5 &67 !894 :;$< 5-5 =2 !>?5@<A?9‬‬ ‫) ‪8G5H5/ < F5E05 I5A8% ; AJK9 5 ;A5L9 !894 5F05 & 5‬‬ ‫‪:8-5 D*M &;*LD9 ;IHD9 JN5/‬‬

‫ ‪4%T 6OP AR% #S " ! OP Q? @%‬‬ ‫‪Y$.( Z 6X? U$% *E> V% WA‬‬ ‫‪F' & $=[ \]% ^ * . J _#` % a; ^b‬‬ ‫[ ‪# ` f7 &d%  a; ! % Ae 2 c‬‬ ‫! ‪.%‬‬

‫‪4‬‬

‫ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲدﻫﻢ ﺑﻪ ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ ﺗﻮ و ﻳﻜﺘﺎﻳﻲ ﺗﻮ‪ ،‬و ﺑـﻪ‬ ‫اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﺧﺪاﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺗـﻮ ﺧـﺪاﻳﻲ ﻧﻴـﺴﺖ‪ .‬ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻇ ـﺎﻫﺮ ﺳــﺎﺧﺘﻲ اﻣــﺮت را و وﻓــﺎ ﻧﻤــﻮدي ﺑــﻪ‬ ‫ﻋﻬﺪت و ﮔﺸﻮدي درب ﻓـﻀﻠﺖ را ﺑـﺮ ﻫﻤـﻪي آﻧـﺎن‬ ‫ﻛﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬و درود و ﺳﻼم و‬ ‫ﺗﺤﻴ‪‬ﺖ و ﺑﻬـﺎء ﺑـﺮ دوﺳـﺘﺎن ﺗـﻮ‪ ،‬آﻧـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺷـﺆوﻧﺎت‬ ‫ﺧﻠـــﻖ‪ ،‬اﻳـــﺸﺎن را از روي آوردن ﺑـــﻪ ﺳـــﻮي ﺗـــﻮ‬ ‫ﺑﺎزﻧﺪاﺷﺖ‪ ،‬و اﻧﻔﺎق ﻧﻤﻮدﻧﺪ آن ﭼـﻪ ﻧﺰدﺷـﺎن ﺑـﻮد ﺑـﻪ‬ ‫اﻣﻴﺪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ اﺳـﺖ‪ .‬ﺑـﻪ درﺳـﺘﻲ ﻛـﻪ‬ ‫ﺗﻮﻳﻲ آﻣﺮزﻧﺪهي ﻣﻬﺮﺑﺎن‪.‬‬

‫‪41‬‬


‫‪:8-5 5 &5<.5 D*M‬‬

‫ﻧﻤﺎز ﻛﺒﻴﺮ‬

‫ ‪ ! E)#" ! E J‬‬ ‫‪! :#[ i#g h 5 .B C%7 @% ? I‬‬ ‫ ‪H B‬‬ ‫!"‪F[ ' k" j Bg` " ! : $ BgE‬‬ ‫" ‪G bR% ! 4 l% ! 6/9;? ! iAR%‬‬ ‫ ! ‪F 1]% < E%!g ' PH *%‬‬ ‫! ‪ *m %‬‬ ‫‪6E%7 L *5? F' no i‬‬ ‫[ [=‪ !p N g $‬‬ ‫! ‪7 .: =' [ qP e; N 2 =' [ 8‬‬ ‫‪.r‬‬ ‫ ‪ #m% ; 8% B‬‬

‫‪40‬‬

‫او اﺳﺖ ﻧﺎزلﻛﻨﻨﺪهي آﻣﺮزﻧﺪهي ﻣﻬﺮﺑﺎن‬ ‫ﺑــﺮ ﻧﻤــﺎزﮔﺰار اﺳ ـﺖ ﻛــﻪ ﺑﺎﻳــﺴﺘﺪ روي ﺑــﻪ ﺳــﻮي‬ ‫ﭘﺮوردﮔﺎر‪ ،‬و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻳـﺴﺘﺎد و ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ در‬ ‫ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮﻳﺶ‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧـﺐ راﺳـﺖ و ﭼـﭗ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲﻛﺸﺪ رﺣﻤـﺖ ﭘﺮوردﮔـﺎر‬ ‫ﺑﺨﺸﻨﺪهي ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ را‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﺑﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫اي ﺧــﺪاي ﻧــﺎمﻫــﺎ و ﺷــﻜﺎﻓﻨﺪهي آﺳــﻤﺎن‪ ،‬ﺗﻘﺎﺿــﺎ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻢ از ﺗﻮ‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﻖّ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻣـﺮت ﻛـﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒـﻪ و‬ ‫ﺑﺎﺷﻜﻮهﺗﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻛﻪ ﻗﺮار دﻫﻲ ﻧﻤﺎزم را آﺗﺸﻲ‪ ،‬ﺗﺎ‬ ‫ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ﺣﺠﺎبﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﺮا ﻣﻨﻊ ﻧﻤـﻮده از دﻳـﺪار‬ ‫ﺟﻤﺎل ﺗﻮ‪ ،‬و ﻧـﻮري ﻛـﻪ ﻣـﺮا رﻫﺒـﺮي ﻛﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻮي‬ ‫درﻳﺎي وﺻﺎل ﺗﻮ‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫‪:8-5 5 &O .5P 5 5Q5/ $5P >?9 R-0?9 55 5S8T5 D*M‬‬

‫?[‪s#( 6N‬‬ ‫ [‪4 j*`[ ! N% $% )l‬‬ ‫[ *‪a mURA [ 6:T DA' a $W= [ 6E%7 ab‬‬ ‫‪.i‬‬ ‫`* ‪ =mA A% BK#`( @ K#` ,1]%‬‬ ‫‪Z4 K 6: *' F‬‬ ‫ ‪ ! : *' 6Uj; ,‬‬ ‫‪6();7 ! Ec[ ,) / a A< 5 a#9 J‬‬ ‫! [ ‪ t; #`* 4%T .:qP 9; C%7 ;4‬‬ ‫! ‪! vw` ( [ : *$ Y$8( Z k" uA‬‬ ‫(‪! #Kx1% F' yT A% (-' ! 69#‬‬ ‫‪) l[ 2 : =' F[ # z [ dY4K 6OP =]{%‬‬ ‫‪f7 #4z=(? 6 6 .,)p4" j‬‬ ‫‪ *`[ ! |5‬‬ ‫}[ ‪BS J \]% ();7 f7 Y 6f A' ! f‬‬ ‫‪ Nz'? AgT ! 6~;? ! iAR%‬‬ ‫‪vwJ4? ! 6 @()g ; [ C% i‬‬ ‫?[‪ )g ; [ 6N‬‬ ‫[ ‪4 %‬‬ ‫‪.vw` ( [ C%‬‬ ‫‪6‬‬

‫ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ ﺑﺮاي ﻗﻨﻮت‪ ،‬و ﺑﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫اي ﺧﺪاي ﻣﻦ‪ ،‬ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻣﻜـﻦ ﻛـﺴﻲ را ﻛـﻪ ﭼﻨـﮓ‬ ‫زده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﺎن رﺟﺎء ﺑﻪ داﻣﺎن رﺣﻤﺖ ﺗـﻮ و‬ ‫ﻓﻀﻞ ﺗﻮ‪ ،‬اي ﺑﺨﺸﻨﺪهﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﺎن‪.‬‬

‫‪39‬‬


‫‪:8-5 5 &R-0?9 5-5 D*M‬‬

‫‪6OP e#% Y[ €*c( F[ w‬‬ ‫ ‪g UE (? 6‬‬ ‫ ‪./AJD#% NJ; 6k" ! t; L‬‬

‫‪38‬‬

‫ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد دو دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﻨﻮت ﺑﺮاي‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻲ‪ ،‬و ﺑﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫اي ﻣﻘــﺼﻮد ﻋﺎﻟﻤﻴــﺎن و ﻣﺤﺒــﻮب اﻣ‪‬ــﺖﻫــﺎ‪ ،‬ﻣــﺮا‬ ‫ﻣـﻲﺑﻴﻨـﻲ ﻛـﻪ در ﺣﺎﻟـﺖ اﻗﺒــﺎل ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﺗـﻮ ﻫــﺴﺘﻢ‪،‬‬ ‫ﮔﺴﺴﺘﻪ از ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﻮ اﺳـﺖ‪ ،‬و ﭼﻨـﮓزده ﺑـﻪ‬ ‫رﻳﺴﻤﺎن ﺗﻮ‪ ،‬ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ آن ﻫﻤﻪي ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ درآﻣﺪهاﻧﺪ‪ .‬اي ﺧﺪاي ﻣﻦ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ي ﺗُـﻮاَم‬ ‫و ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺪهي ﺗﻮ‪ ،‬ﺣﺎﺿﺮ و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ دﺳـﺘﺎن ﻣـﺸﻴ‪‬ﺖ و‬ ‫ارادهي ﺗﻮ‪ ،‬و ﻧﻤﻲﺧـﻮاﻫﻢ ﺟـﺰ رﺿـﺎي ﺗـﻮ را‪ .‬از ﺗـﻮ‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑـﻪ درﻳـﺎي رﺣﻤﺘـﺖ و ﺧﻮرﺷـﻴﺪ‬ ‫ﺑﺨﺸﺸﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻨﺪهات آن ﻃـﻮر‬ ‫ﻛﻪ دوﺳﺖ داري و راﺿﻲ ﻫﺴﺘﻲ‪ .‬ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻋـﺰّت ﺗـﻮ‪،‬‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻘﺪ‪‬س از ذﻛﺮ و ﺳﺘﺎﻳﺶ اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﻇـﺎﻫﺮ‬ ‫ﮔﺮدد از ﻧـﺰد ﺗـﻮ‪ ،‬ﻫﻤـﺎن ﻣﻘـﺼﻮد ﻗﻠـﺐ ﻣـﻦ اﺳـﺖ و‬ ‫ﻣﺤﺒﻮب دل ﻣﻦ‪ .‬ﺧﺪاي ﻣﻦ‪ ،‬ﺧﺪاي ﻣـﻦ‪ ،‬ﻧﻈـﺮ ﻣﻔﺮﻣـﺎ‬ ‫ﺑــﻪ آرزوﻫــﺎي ﻣــﻦ و اﻋﻤــﺎل ﻣــﻦ‪ ،‬ﺑﻠﻜــﻪ ﺑــﻪ ارادهي‬ ‫ﺧﻮدت ﻛﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣـﻴﻦ را‪ .‬ﻗـﺴﻢ‬ ‫ﺑﻪ اﺳﻢ اﻋﻈﻤﺖ‪ ،‬اي ﻣﺎﻟـﻚ ﻫﻤـﻪي اﻣـﻢ‪ ،‬ﻧﺨﻮاﺳـﺘﻪام‬ ‫ﺟﺰ آن ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻪاي‪ ،‬و دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﺟﺰ‬ ‫آن ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺗﻮ دوﺳﺖ ﺑﺪاري‪.‬‬ ‫‪7‬‬


‫‪:8-5 5 &5<U5 D*M‬‬

‫ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﻛﻮع رود‪ ،‬و ﺑﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬

‫‪ [ ‚ ‚ ( Z F [ `* T‬‬ ‫‪.!) Z "#$ ƒ#$ ( !g 6:T‬‬

‫ﭘﺎك و ﻣﻨﺰّﻫﻲ ﺗﻮ از ذﻛﺮ ﻣـﻦ و ذﻛـﺮ ﻏﻴـﺮ ﻣـﻦ و‬ ‫وﺻﻒ ﻣﻦ و وﺻﻒ ﻫﻤﻪي آﻧﺎن ﻛﻪ در آﺳﻤﺎنﻫـﺎ و‬ ‫زﻣﻴﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪37‬‬


‫‪:8-5 5 &5S8%5 D*M‬‬

‫ﺳﭙﺲ ﺳﺠﺪه ﻛﻨﺪ‪ ،‬و ﺑﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬

‫‪! s!) #K ! ,#K F' `* T‬‬ ‫!‪! iAR% " F[ ‚! ! 8‬‬ ‫?;‪./9‬‬

‫ﭘﺎك و ﻣﻨﺰّﻫـﻲ ﺗـﻮ از آن ﭼـﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﺷـﻮد ﺑـﻪ‬ ‫وﺻﻒ ﻏﻴﺮ ﺗﻮ‪ ،‬ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﺗﻮ‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫‪9‬‬


‫‪:8- 5 &5-5 D*M‬‬

‫ﻧﻤﺎز و‪‬ﺳﻄﻲ‬

‫‪Z E0 #„K ^b Y‬‬ ‫ ‪ $ge " 6Uj; ,‬‬ ‫‪3 :#4K1 ! =WT G! ^ @ *E%‬‬ ‫‪.A%' F[ …N% ' xY4K‬‬

‫‪10‬‬

‫و ﭘﺲ از آن‪ ،‬ﺑﺮ او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ روي ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ‪،‬‬ ‫و ﺑﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﮔﻮاﻫﻲ داد ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺪاﻳﻲ ﺟ‪‬ـﺰ او‪.‬‬ ‫از آن او اﺳﺖ ﻋﺎﻟَﻢ اﻣﺮ و ﺧﻠﻖ‪ .‬ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤـﻮد‬ ‫ﻣ‪‬ﺸﺮق ﻇﻬﻮر را و ﺗﻜﻠّﻢﻛﻨﻨﺪه در ﻃـﻮر را‪ ،‬آن ﻛـﺲ‬ ‫ﻛﻪ ﺗﻮﺳ‪‬ﻂ او اﻓـﻖ اﻋﻠـﻲ را ﻧـﻮراﻧﻲ ﻧﻤـﻮد و ﺳـﺪرهي‬ ‫ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻧﻄﻖ آﻣﺪ و ﻧﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻴﻦ زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن‪،‬‬ ‫ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﺎﻟـﻚ آﻣـﺪ‪ .‬ﭘﺎدﺷـﺎﻫﻲ و ﻣﻠﻜـﻮت و‬ ‫ﺑﺰرﮔﻲ و ﺟﺒﺮوت از آن ﺧﺪاوﻧﺪي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺳ‪‬ـﺮو‪‬ر‬ ‫ﻣﺨﻠﻮﻗﺎن و ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺮش واﻻ و زﻣﻴﻦ ﭘﺴﺖ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪35‬‬


‫ ! ‪†WT‬‬

‫ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ‪ ،‬و ﺑﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬

‫‪:8-5 5 &G8?$9 !894 : VJW5-5E< 5-5 =2 < 89 &< .5N 5‬‬

‫‪! # [? @ % . 2 C%7 @% ? @ I‬‬ ‫  ‪H‬‬ ‫‪Nxm [ ! ;dz% _#c[ #h 5 .n‬‬ ‫‪ o‬‬ ‫‪BW ! '? n‬‬ ‫?"‪ 4‬‬ ‫‪4 ; @ ,1]% ;CW%‬‬ ‫‪! ~;? / PH U=% V8(;g ! = A% 4 ; T‬‬ ‫ !‬ ‫‪ A% .‬‬ ‫‪ % A% ( 5 6OP AR%‬‬ ‫‪%[ @C% i‬‬ ‫‪ !#*‡ ! 4 -$% ! i‬‬ ‫‪ mA%‬‬ ‫‪.,#]{% ! ˆ#$% % [ ! ,;%‬‬

‫‪34‬‬

‫اي ﭘﺮوردﮔــﺎر‪ ،‬ﭘــﺲ ﻗــﺮار ده ﻧﻤــﺎزم را ﭼــﺸﻤﻪي‬ ‫زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺮداﻧَﺪ ﺑﻪ آن‪ ،‬ذات ﻣﺮا‬ ‫ﺑﻪ دوام ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻮ‪ ،‬و ذﻛﺮ ﻛﻨﺪ ﺗﻮ را در ﻫـﺮ ﻋـﺎﻟَﻤﻲ‬ ‫از ﻋﻮاﻟ‪‬ﻤﺖ‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫‪:8-5 5 & :D5 R-0?9 55 5S8T5 *D M‬‬

‫‪6 ) *K? ! j‬‬ ‫ [‪ 4% B 5#" 3 F‬‬ ‫! = ; ‪4%T 6)b*% " F[ Y$ g U* J‬‬ ‫ ‪Z 6_ "? i#g T @ ,1]% A gT‬‬ ‫?(‪, .j 5U#% % [ : =' DA' &$=A‬‬ ‫;‪6'? @=S! f7 ‰# T w #% ,#( 6Uj‬‬ ‫‪! 6 t; ;e !  Az' j *5 xY h‬‬ ‫‪Š R YE%]1% ! 6#84> #` l5 $%‬‬ ‫'‪ AE" # [? % .< => n4"4 8% ! 6:U-‬‬ ‫(‪! $" 3 ) A`A% B  .PH c‬‬ ‫‪.:#[ 3 ; A% ! Am J 3 ‰ W A%‬‬

‫‪12‬‬

‫وﺿﻮ‬ ‫و ﻛﺴﻲ ﻛـﻪ اراده ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﻧﻤـﺎز ﮔـﺰارد‪ ،‬ﺑـﺮ او‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺸﻮﻳﺪ دو دﺳـﺘﺶ را‪ ،‬و در ﻫﻨﮕـﺎم ﺷـﺴﺘﻦ‬ ‫ﺑﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﺧﺪاي ﻣﻦ‪ ،‬ﺑﻪ دﺳﺘﻢ ﻧﻴﺮو ده ﺗﺎ ﺑﮕﻴﺮد ﻛﺘﺎب ﺗﻮ را‬ ‫ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎزﻧﺪارد او را ﻟﺸﮕﺮﻳﺎن ﻋﺎﻟَﻢ‪ ،‬آن ﮔﺎه‬ ‫او را ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎ از ﺗﺼﺮّف ﻧﻤﻮدن در آن ﭼـﻪ داﺧـﻞ‬ ‫ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ در داراﻳﻲاش‪ .‬ﻫﻤﺎﻧـﺎ ﻛـﻪ ﺗـﻮﻳﻲ ﻣﻘﺘـﺪر‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎ‪.‬‬ ‫و در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻮرت ﺑﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫اي ﭘﺮوردﮔﺎر‪ ،‬ﻣﺘﻮﺟ‪‬ﻪ ﻧﻤﻮدم روﻳـﻢ را ﺑـﻪ ﺟﺎﻧـﺐ‬ ‫ﺗــﻮ‪ ،‬ﻧــﻮراﻧﻲ ﻛــﻦ آن را ﺑــﺎ اﻧــﻮار روﻳــﺖ‪ ،‬و آن ﮔــﺎه‬ ‫ﺣﻔﻈﺶ ﻓﺮﻣﺎ از ﺗﻮﺟ‪‬ﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﻮدت‪.‬‬

‫‪33‬‬


‫!‪9‬‬ ‫‪; ) 5 &55 8Z6Y5 =2 < 89 &5!X?5@< =2 5, /2 I5 5‬‬ ‫ ‪:8-5 ;Z5Y9‬‬

‫‪y‹ [ gT  K 1 % , U5 6‬‬ ‫?(‪ƒv#l % F' z8J N4„ 6N% $% ) = e $=gA‬‬ ‫‪;  A% B 7 . m[ 3 Y‬‬ ‫"‪  Ng % AE‬‬ ‫‪.# %‬‬ ‫‪:8-5 W5-9 ;Z8[ ; ) 5‬‬

‫‪Œ ;U 6E%7 e! B‬‬ ‫ ‪ e! 6Uj; ,‬‬ ‫; !‪f7 @ve % F' @ z8gJ N4„ 6e‬‬ ‫>‪.:‬‬

‫‪32‬‬

‫ﺳــﭙﺲ ﺑﻠﻨــﺪ ﻛﻨــﺪ دﺳــﺘﺎﻧﺶ را ﺑــﺮاي ﻗﻨــﻮت‪ ،‬ﺑــﺎر‬ ‫دﻳﮕﺮ‪ ،‬و ﺑﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫اي ﻛــﺴﻲ ﻛــﻪ در ﻓﺮاﻗــﺖ ذوب ﺷــﺪ ﻗﻠــﺐﻫــﺎ و‬ ‫ﺟﮕﺮﻫﺎ‪ ،‬و ﺑﻪ آﺗﺶ ﻋﺸﻘﺖ ﺷﻌﻠﻪور ﻣﻲﺷﻮد ﻫﺮ ﻛﺲ‬ ‫ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ‪ ،‬ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫آن اﻓﻖﻫﺎ ﻣﺴﺨّﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﻣﻨﻊ ﻧﻜـﺮده ﻣـﺮا‪،‬‬ ‫از آن ﭼـﻪ ﻏﻴــﺮ ﺗــﻮ اﺳـﺖ‪ ،‬اي ﻣﺎﻟــﻚ ﮔــﺮدنﻫــﺎ‪ .‬اي‬ ‫ﭘﺮوردﮔﺎر‪ ،‬ﻏﺮﻳﺒﻲ را ﻣﻲﺑﻴﻨـﻲ ﻛـﻪ ﺷـﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﺳــﻤﺖ وﻃــﻦ ارﺟﻤﻨــﺪ ﺗــﻮ‪ ،‬زﻳــﺮ ﺳــﺎﻳﻪي ﮔﻨﺒــﺪﻫﺎي‬ ‫ﺑﺰرﮔﻲِ ﺗﻮ و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ‪ ،‬و ﺑﻴﭽﺎرهﻳﻲ ﻛـﻪ‬ ‫ﻗﺼﺪ درﻳﺎي ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ را دارد‪ ،‬و ذﻟﻴﻠﻲ ﻛﻪ اﺳـﺒﺎب‬ ‫ﻋﺰّت ﺗﻮ را ﻣﻲﺟﻮﻳﺪ‪ ،‬و ﻓﻘﻴﺮي ﻛﻪ اﻓـﻖ ﻏﻨـﺎي ﺗـﻮ را‬ ‫ﻣﻲﻃﻠﺒـﺪ‪ .‬اﻣـﺮ از آن ﺗـﻮ اﺳـﺖ در آن ﭼـﻪ ﺑﺨـﻮاﻫﻲ‪.‬‬ ‫ﺷــﻬﺎدت ﻣــﻲدﻫــﻢ ﻛــﻪ ﺗــﻮ ﺳــﺘﺎﻳﺶﺷــﺪه ﻫــﺴﺘﻲ در‬ ‫ﻛﺮدارت و اﻃﺎﻋﺖﺷﺪه ﻫﺴﺘﻲ در ﺣ‪‬ﻜﻤـﺖ و ﻣﺨﺘـﺎر‬ ‫ﻫﺴﺘﻲ در اﻣﺮت‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫‪5!';05\05 D*'8M &]R ^'5 8_'8M 5J$8`< 5 55 5S8T5 D*M‬‬ ‫‪:8-5 5 &O .5P 5 5Q5/ $5P >?9 ;a-%b?9‬‬

‫ ‪! J;e 3 aD- [ J!; ,#( 6‬‬ ‫ ;‪! :#K1% a 8 ! () *$% a 5 6s K‬‬ ‫„= <‪3 :#[ Z4 R% @  A c ! 6‬‬ ‫[‪6Uj; , .A' i!#*e ! E im‬‬ ‫‪ [ ]Y4K 6G A% 12 3 %T Z vwJ4‬‬ ‫'= ‪! < W' OPb'7 ! ,#" i *„? :‬‬ ‫>= <‪! (; 45 #7 ! ,-.' ; h7 ! 6‬‬ ‫‪.:; 5‬‬

‫‪14‬‬

‫ﺳﭙﺲ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺳﺮش را و ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ‪ ،‬و ﺑﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲ دﻫﻢ‪ ،‬اي ﭘﺮوردﮔـﺎر ﻣـﻦ‪ ،‬ﺑـﻪ آن ﭼـﻪ‬ ‫ﮔــﻮاﻫﻲ دادﻧــﺪ ﺑــﻪ آن ﺑﺮﮔﺰﻳــﺪﮔﺎن ﺗ ـﻮ‪ ،‬و اﻋﺘــﺮاف‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﻛـﻪ اﻋﺘـﺮاف ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﺑـﻪ آن اﻫـﻞ‬ ‫ﻓــﺮدوس اﻋﻠــﻲ و آﻧــﺎن ﻛــﻪ ﻃــﻮاف ﻧﻤﻮدﻧــﺪ ﻋــﺮش‬ ‫ﺑﺰرﮔﻲ ﺗﻮ را‪ ،‬ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ و ﻣﻠﻜـﻮت از آن ﺗـﻮ اﺳـﺖ‪،‬‬ ‫اي ﺧﺪاي ﻋﺎﻟَﻤﻴﺎن‪.‬‬

‫‪31‬‬


‫‪:8-5 5 &5<.5 &<5(25/ 5S8T5 D*M‬‬

‫ ‪! 6:Ž E8 @  A 6‬‬ ‫‪'? !g )#8% Y‬‬ ‫ƒ ‪4 2 @ ƒ# g' A‬‬ ‫ '‪ # g‬‬ ‫ !‬ ‫! ‪ A% 6NEz$% #' " S F 1]%‬‬ ‫‪./A% $% @% 6% i‬‬ ‫‪ mA%‬‬

‫‪30‬‬

‫ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد دﺳـﺘﺎﻧﺶ را‪ ،‬و ﺗﻜﺒﻴـﺮ ﺑﮕﻮﻳـﺪ ﺳـﻪ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒــﻪ‪ ،‬آن ﮔــﺎه ﺧــﻢ ﺷــﻮد ﺑــﻪ ﺟﻬــﺖ رﻛــﻮع ﺑــﺮاي‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻲ‪ ،‬و ﺑﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫اي ﺧﺪاي ﻣﻦ‪ ،‬ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ روﺣﻢ را ﻛﻪ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑـﻪ‬ ‫اﻫﺘﺰاز در آﻣﺪه در اﻋﻀﺎء و ارﻛﺎﻧﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺷـﻮق‬ ‫ﻋﺒﺎدت ﺗﻮ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﺗﻮ و ﺛﻨـﺎي ﺗـﻮ‪ ،‬و ﮔـﻮاﻫﻲ‬ ‫ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﮔﻮاﻫﻲ داد ﺑﻪ آن‪ ،‬زﺑﺎن اﻣﺮ ﺗﻮ‪،‬‬ ‫در ﻣﻠﻜﻮت ﺑﻴﺎن ﺗﻮ و ﺟﺒﺮوت ﻋ‪‬ﻠﻢ ﺗﻮ‪ .‬اي ﭘﺮوردﮔﺎر‬ ‫ﻣﻦ‪ ،‬دوﺳﺖ دارم ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ از ﺗﻮ‪ ،‬در اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕـﺎه‪،‬‬ ‫ﻫﺮ آن ﭼﻪ را ﻛﻪ در ﻧﺰد ﺗﻮ اﺳـﺖ‪ ،‬ﺑـﺮاي اﺛﺒـﺎت ﻓﻘـﺮ‬ ‫ﺧﻮﻳﺶ و ا‪‬ﻋﻼي ﻋﻄﺎي ﺗﻮ و ﺑﻲﻧﻴـﺎزي ﺗـﻮ‪ ،‬و اﻇﻬـﺎر‬ ‫ﻋﺠﺰ ﺧﻮﻳﺶ و آﺷﻜﺎر ﻧﻤﻮدن ﻗـﺪرت ﺗـﻮ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ‬ ‫ﺗﻮ‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫‪5 &' 5'.5N :D5 R-0?9 55 5S8T5 5 5-5 D*M‬‬ ‫‪:8-5‬‬

‫ﺳﭙﺲ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﮔﻮﻳﺪ ﺳـﻪ ﻣﺮﺗﺒـﻪ‪ ،‬و ﺳـﺠﺪه ﻛﻨـﺪ‪ ،‬و‬ ‫ﺑﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬

‫‪ C%7 @% ? .j‬‬ ‫? ‪ D2% - -$% B C%7 @%‬‬ ‫ ‪6 6 .jA% ! OP *A% " N K 0 B‬‬ ‫'‪:Ž  ! 6&g(5 t; ! 6&$. : 8‬‬ ‫ ‪! 6E%7 s 2 ! 6&[ 5 4k" ! 6&z‬‬ ‫‪F [ j , % G5 % s ! f [ C%7‬‬ ‫‪F[ y5#c A% ;? %7 @e( !g #45‬‬ ‫‪/mR‘ ,#( 6Uj; , .();7 OP AT n4"4‬‬ ‫ ‪OP *% #„K # 8% ! 6k" j ‰ #‬‬ ‫[‪6LJ? xY4K 3 # [? % .:)e ,) F‬‬ ‫ [‪ 6PH 9U#% ! N ER % % ! 6OP Q? %‬‬ ‫" ‪.OP AR% #S‬‬

‫ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪي ﺗﻮ اﺳﺖ‪ ،‬اي ﺧﺪاي ﻣﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻛﻪ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮدي ﺑﺮاي ﻣﺎ‪ ،‬آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ‬ ‫را ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮ‪ ،‬و ﻣﺮزوق ﻣﻲﺳﺎزد ﻣﺎ‬ ‫را از ﻫﻤــﻪي ﺧــﻮﺑﻲﻫــﺎﻳﻲ ﻛــﻪ ﻧــﺎزل ﻧﻤــﻮدي در‬ ‫ﻛﺘــﺎبﻫﺎﻳــﺖ و ﻧﻮﺷــﺘﻪﻫﺎﻳــﺖ‪ .‬اي ﭘﺮوردﮔــﺎر‪ ،‬از ﺗــﻮ‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛـﻪ ﻣـﺎ را ﺣﻔـﻆ ﻓﺮﻣـﺎﻳﻲ از ﻟـﺸﮕﺮﻳﺎن‬ ‫ﮔﻤﺎنﻫﺎ و وﻫﻢﻫﺎ‪ .‬ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﻋﺰﻳﺰ و ﺑﺴﻴﺎر داﻧﺎ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫‪29‬‬


‫‪:8-5 5 &5<U5 5 &]R ^5 8_8M 5J$`< D*M‬‬

‫‪ [ =% B%- A 6 =q% A0 %‬‬ ‫ ‪3 @ %- … ]Y4K =45 # ! 6E%7 = U#‬‬ ‫‪Z 4%R 6Uj; , .:#  ! * 4K‬‬ ‫(`‪7 .G 2!g ? ! Z=dz% )= e F[ =z8‬‬ ‫ ‪.G C$% - -$% B‬‬

‫‪28‬‬

‫ﺳــﭙﺲ ﺑﺎﻳــﺴﺘﺪ و ﺑ ـﺎﻻ ﺑﺒــﺮد دو دﺳــﺘﺶ را ﺑــﺮاي‬ ‫ﻗﻨﻮت‪ ،‬ﺑﺎر ﺳﻮ‪‬م‪ ،‬و ﺑﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﻧﻴــﺴﺖ ﺧــﺪاﻳﻲ ﺟــﺰ ﺗــﻮ ﻋﺰﻳــﺰ و ﺑــﺴﻴﺎر ﺑﺨــﺸﻨﺪه‪.‬‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺪاﻳﻲ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺣﻜﻢﻛﻨﻨـﺪه در آﻏـﺎز و اﻧﺠـﺎم‪.‬‬ ‫ﺧﺪاي ﻣﻦ‪ ،‬ﺧﺪاي ﻣﻦ‪ ،‬ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺷﺠﺎع ﻛـﺮده‪،‬‬ ‫و رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻗﺪرتﻣﻨﺪ ﻧﻤـﻮده‪ ،‬و ﻧـﺪاي ﺗـﻮ ﻣـﺮا‬ ‫ﺑﻴﺪار ﻛﺮده‪ ،‬و ﻓﻀﻞ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺮﭘﺎداﺷﺘﻪ و ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﺗـﻮ‬ ‫ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده‪ ،‬وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺄن و ﻣﻘـﺎم‪،‬‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻢ ﻧﺰد دروازهي ﺷﻬﺮ ﻗﺮب ﺗﻮ‪ ،‬ﻳﺎ ﺗﻮﺟ‪‬ﻪ ﻧﻤﺎﻳﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﻓﻖ آﺳﻤﺎن ارادهي ﺗﻮ ﺗﺎﺑﺎن اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫اي ﭘﺮوردﮔﺎر‪ ،‬اﻳﻦ ﻣ‪‬ﺴﻜﻴﻦ را ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ ﻛﻪ درِ ﻓـﻀﻠﺖ‬ ‫را ﻣﻲﻛﻮﺑﺪ‪ ،‬و اﻳﻦ ﻓﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮده ﭼـﺸﻤﻪي‬ ‫آب ﺣﻴﺎت ﺟﺎوداﻧﻲ را از دﺳﺘﺎن ﺑﺨـﺸﺶ ﺗـﻮ‪ .‬از آنِ‬ ‫ﺗﻮ اﺳﺖ اﻣﺮ و ﻓﺮﻣﺎن‪ ،‬در ﻫﻤﻪي اﺣـﻮال‪ ،‬اي ﻣـﻮﻻي‬ ‫ﻫﻤﻪي ﻧﺎمﻫﺎ‪ ،‬و ﺳﺰاوار ﻣﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺴﻠﻴﻢ و رﺿـﺎ‪ ،‬اي‬ ‫ﺷﻜﺎﻓﻨﺪهي آﺳﻤﺎن‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫‪:8- 5 &]R ^5 8_8M 55 5S8T5 D*M‬‬

‫‪.…NEz' xY4K F[ N z' I‬‬ ‫ ‪H‬‬

‫ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ‪ ،‬و ﺑﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬

‫‪#45 OP AT f7 $l( Z F[ `* T‬‬ ‫ ‪ OP =" f7 Yl( Z !g 6/# A% ; K‬‬ ‫‪B=4K  ./l A% ’" ; E4S‬‬ ‫[ ‪? .OP Q? F' a 2-= [ ! i 8Ul% F' a T‬‬ ‫‪.X? v$% B C%7 @%‬‬

‫ﺧﺪاي ﻣﻦ‪ ،‬ﺧﺪاي ﻣﻦ‪ ،‬ﮔﻨـﺎﻫﻢ ﭘـﺸﺘﻢ را ﺷﻜـﺴﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬و ﺑﻲﺧﺒﺮيام ﻣﺮا ﻫﻼك ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ زﻣﺎن‬ ‫ﻛــﻪ در ﺑــﺪي ﻛــﺮدار ﺧــﻮد و ﺧــﻮﺑﻲ رﻓﺘــﺎر ﺗــﻮ‬ ‫ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻢ‪ ،‬ﺟﮕﺮم ﻣﻲﮔـﺪازد و ﺧـﻮن در رگﻫـﺎﻳﻢ‬ ‫ﺑــﻪ ﺟــﻮش ﻣــﻲآﻳــﺪ‪ .‬ﻗــﺴﻢ ﺑــﻪ ﺟﻤﺎﻟــﺖ‪ ،‬اي ﻣﻘــﺼﻮد‬ ‫ﻋﺎﻟَﻤﻴﺎن‪ ،‬ﺑﻪ راﺳﺘﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ روي ﻣﻦ ﺷـﺮم ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺗﻮﺟ‪‬ﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗـﻮ‪ ،‬و دﺳـﺖﻫـﺎي اﻣﻴـﺪ ﻣـﻦ‬ ‫ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻲﻛﺸﺪ ﻛﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻮي آﺳﻤﺎن ﻛَـﺮَم‬ ‫ﺗﻮ‪ .‬ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ اي ﺧﺪاي ﻣـﻦ‪ ،‬اﺷـﻚﻫـﺎﻳﻢ را‪ ،‬ﻛـﻪ ﭼـﻪ‬ ‫ﮔﻮﻧـــﻪ ﺑـــﺎزﻣﻲدارد ﻣـــﺮا از ذﻛـــﺮ و ﺛﻨـــﺎي ﺗـــﻮ‪ ،‬اي‬ ‫ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋـﺮش ﺑـﺎﻻ و زﻣـﻴﻦ ﭘـﺴﺖ‪ ،‬از ﺗـﻮ ﺗﻘﺎﺿـﺎ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﺎﻟَﻢ ﻣﻠﻜﻮﺗﺖ و رازﻫﺎي ﻋـﺎﻟَﻢ‬ ‫ﺟﺒﺮوﺗــﺖ‪ ،‬ﻛــﻪ ﺑــﺎ دوﺳــﺘﺎﻧﺖ آن ﻃــﻮر ﻛــﻪ ﺳــﺰاوار‬ ‫ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ اﺳﺖ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤـﺎﻳﻲ‪ ،‬اي ﻣﺎﻟـﻚ ﻫـﺴﺘﻲ‪ ،‬و‬ ‫آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪي ﻓـﻀﻞ ﺗـﻮ اﺳـﺖ‪ ،‬اي ﺳـﻠﻄﺎن‬ ‫ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﻜﺎر‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪27‬‬

‫‪:8-5 5 &5<U5 D*M‬‬


‫‪:8-5 5 &5-5 D*M‬‬

‫ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد دو دﺳﺘﺶ را ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ‪ ،‬و ﺑﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬

‫‪\8> ! ,#gh “ s El' 6 6‬‬ ‫‪FR J ! A' OPT 3 # ]m8( A]4K .&g m2‬‬ ‫‪3 G % ! , *K j‬‬ ‫'‪ !1 6A‬‬ ‫' ‪]Z7 6N% $% )l[ % Ae ! 65!#‬‬ ‫‪,) ! 6E%7 @e Z E` R @e%‬‬ ‫‪.[#K OP AT f7 V8(#( Z Y‬‬ ‫‪4 .( OP e#%‬‬ ‫(‪! #Kx1% F' & $=A( ^#*' 6 ,#‬‬ ‫‪i  4%T .,#]{% ! ˆ#$% j; 6OP =]{%‬‬ ‫[‪Y A$( Z  (!#*e ;#T ! (m‬‬ ‫ ‪% [ 6:).% *= [ 6< E%!g‬‬ ‫‪! wE% Z W T 6k8% n‬‬ ‫‪ E ! 6)e %‬‬ ‫‪.)vc%‬‬

‫‪26‬‬

‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ از ﻫﺮ ﺑﺰرﮔﻲ‪.‬‬ ‫آن ﮔﺎه ﺳﺠﺪه ﻛﻨﺪ‪ ،‬و ﺑﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﭘﺎك و ﻣﻨﺰّﻫﻲ ﺗﻮ‪ ،‬از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ر‪‬و‪‬د ﺑـﻪ آﺳـﻤﺎن‬ ‫ﻗُﺮب ﺗﻮ ذﻛﺮﻫﺎي ﻣﻘﺮّﺑﻴﻦ‪ ،‬ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ‬ ‫درﮔﺎه ﺗﻮ ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎي ﻗﻠﻮب ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ‪ .‬ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲدﻫﻢ‬ ‫ﺑــﻪ اﻳــﻦ ﻛــﻪ ﺗــﻮ ﭘــﺎك و ﻋــﺎري ﺑــﻮدهاي از ﻫﻤــﻪي‬ ‫ﺻﻔﺎت‪ ،‬و ﻣﻨﺰّه و واﻻ از ﻫﻤﻪي ﻧﺎمﻫﺎ‪ .‬ﻧﻴﺴﺖ ﺧـﺪاﻳﻲ‬ ‫ﺟﺰ ﺗﻮ ارﺟﻤﻨﺪ و ﺑﺎﺷﻜﻮهﺗﺮﻳﻦ‪.‬‬

‫‪19‬‬


‫‪:8-5 5 &5<.5 D*M‬‬

‫ ‪'? PH bA% ! PH E? i A‬‬ ‫! ‡= ‪F[ yAz$% Z4 R% <;! F' ! E $% y4‬‬ ‫‪! 6B C%7 @% ? I‬‬ ‫?"‪H B 6X? n4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪- [#% ! Z4 =mA% v#UR% 2 @ 7 #h ,1]%‬‬ ‫ƒ ‪@=K #‬‬ ‫‪ m% Z#g 5 @ ,1]% Z4 !-A%‬‬ ‫‪N% F[ ; WRA% 2 @  .ZD=%‬‬ ‫?' ! ‪ˆ#$% Uj; OI w 4K 3 ; K1A%‬‬ ‫! ‪.,#]{%‬‬

‫‪20‬‬

‫ﺳﭙﺲ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺳﻪ ﺑﺎر‪ ،‬و ﺑـﻪ رﻛـﻮع ﺑـﺮود‪ ،‬و‬ ‫ﺑﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺳﺰاوار ﺗﻮ اﺳـﺖ‪ ،‬اي ﺧـﺪاي ﻣـﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻛﻪ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻧﻤـﻮدي ﻣـﺮا ﺑـﺮ ذﻛـﺮ و ﺛﻨـﺎي‬ ‫ﺧﻮد‪ ،‬و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪي ﻣﻈﻬﺮ آﻳـﺎت ﺧـﻮدت را‪ ،‬و‬ ‫ﻣﺮا ﺧﺎﺿﻊ ﻧﻤﻮدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔـﺎريات‪ ،‬و‬ ‫ﻓﺮوﺗﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﺪاوﻧﺪيات‪ ،‬و ﻣﻌﺘﺮف ﺑـﻪ آن‬ ‫ﭼﻪ ﻧﻄﻖ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ آن ﻟﺴﺎن ﻋﻈﻤﺘﺖ‪.‬‬

‫‪25‬‬


‫‪:8-5 5 &5S8%5 5 &]R ^5 8_8M 5J$8`< D*M‬‬

‫ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ‪ ،‬و ﺑﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬

‫‪:#K ' &( A 6 A0 %‬‬ ‫! „= <‪& $e ! 6( } _#c[ & "#' ! 6‬‬ ‫ ‪!  E24% 4 % a $  !  E #% a $9‬‬ ‫[ ‪. Az' Z4 R% @ nW A a "# $‬‬

‫ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲدﻫﻢ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮔﻮاﻫﻲ دادﻧـﺪ ﻫﻤـﻪي‬ ‫اﺷﻴﺎء و اﻫﺎﻟﻲ ﻋﺎﻟَﻢ ﺑﺎﻻ و ﺑﻬﺸﺖ ﺑـﺮﻳﻦ‪ ،‬و از ﭘـﻲ آن‪،‬‬ ‫ﻟﺴﺎن ﻋﻈﻤﺖ از اﻓﻖ اﺑﻬﻲ‪ ،‬ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺗـﻮﻳﻲ ﺧـﺪا و‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺧﺪاﻳﻲ‪ ،‬و آن ﻛﺲ ﻛـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﺪ‪ ،‬او‬ ‫ﻫﻤﺎن راز ﭘﻨﻬﺎن و رﻣﺰ ﭘﻮﺷﻴﺪهﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳ‪‬ـﻂ او‬ ‫ﺣﺮف ﻛﺎف ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪاش ﺣﺮف ﻧﻮن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲدﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ او ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛـﻪ از ﻗﻠـﻢ‬ ‫اﻋﻠــﻲ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷــﺪه‪ ،‬و ذﻛــﺮ ﺷــﺪه در ﻛﺘــﺎبﻫــﺎي‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪي ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋـﺮش ﺑـﺎﻻ و زﻣـﻴﻦ ﭘـﺴﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫‪21‬‬


‫‪:8-5 5 &: AL5E< 5-5 D*M‬‬

‫آن ﮔﺎه ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‪ ،‬و ﺑﮕﻮﻳﺪ‪:‬‬

‫ ‪6)vc% ! wE% % [ ! )e % @%‬‬ ‫(‪! .E.9 V AR( ! ^#" ! ^#*' ,#‬‬ ‫‪^ J# ge (-' ! 6,)p4" /=J ! ”#‬‬ ‫ ‪&g $=[ ^# #e ! 6E%7 jv# % F' &g( $‬‬ ‫'‪v* e 6Uj; , .T 45 yJ T 3 )!; % F‬‬ ‫ ‪.&5#J : $ ! &m2 :# .2 ! s=9‬‬ ‫ ‪! 6OP gE*% 12 3 E[ 5 •SA 4%T‬‬ ‫*‪! 6OP k8% 12 3 < E8 E*% E‬‬ ‫ =‪Z 6:;4h #." i AR ! EJ! i `8‬‬ ‫( ‪3 A YA$% ! % Ae ;  f ; U‬‬ ‫‪. K‬‬

‫اي ﺧــﺪاي ﻫــﺴﺘﻲ‪ ،‬و ﻣﺎﻟــﻚ ﭘﻨﻬــﺎن و آﺷــﻜﺎر‪،‬‬ ‫ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ اﺷـﻚﻫـﺎ و آهﻫـﺎﻳﻢ را‪ ،‬و ﻣـﻲﺷـﻨﻮي ﻧﺎﻟـﻪ و‬ ‫ﻓﺮﻳﺎدم را‪ ،‬و ﺻﺪاي ﻗﻠﺒﻢ را‪ .‬ﻗـﺴﻢ ﺑـﻪ ﻋـﺰّت ﺗـﻮ ﻛـﻪ‬ ‫ﮔﻨﺎﻫــﺎﻧﻢ ﻣــﺮا دور ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ از ﺗﻘ ـﺮّب ﺑــﻪ ﺗــﻮ‪ ،‬و‬ ‫ﻣﻌﺎﺻــﻲام ﻣــﺮا ﺑﺎزداﺷــﺘﻪ از وارد ﺷــﺪن در ﺳــﺎﺣﺖ‬ ‫ﻗﺪس ﺗﻮ‪ .‬اي ﭘﺮوردﮔﺎر‪ ،‬ﻣﺤﺒ‪‬ﺖ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻏﻨﻲ ﻧﻤﻮده‪ ،‬و‬ ‫ﺟــﺪاﻳﻲ ﺗــﻮ ﻣــﺮا ﻫــﻼك ﻛــﺮده‪ ،‬و دوري ﺗــﻮ ﻣــﺮا‬ ‫ﺳﻮزاﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬از ﺗﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑـﻪ ﺣـﻖّ ﺟﺎﻳﮕـﺎه‬ ‫ﻗﺪمﻫﺎﻳﺖ در اﻳـﻦ ﺑﻴﺎﺑـﺎن‪ ،‬و ﺑـﻪ ﻟﺒ‪‬ﻴـﻚ ﻟﺒ‪‬ﻴـﻚ ﮔﻔـﺘﻦ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﻳــﺪﮔﺎﻧﺖ در اﻳــﻦ ﻓــﻀﺎ‪ ،‬و ﺑــﻪ ﺑﻮﻫــﺎي ﺧــﻮش‬ ‫وﺣـﻲات‪ ،‬و ﻧـﺴﻴﻢﻫـﺎي ﺻــﺒﺢ ﻇﻬـﻮرت‪ ،‬ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪ‪‬ر‬ ‫ﮔﺮداﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﻦ زﻳـﺎرت ﺟﻤﺎﻟـﺖ را و ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ آن‬ ‫ﭼﻪ آﻣﺪه در ﻛﺘﺎﺑﺖ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪23‬‬

namaz  

namazhaye 3ganeh

Advertisement