Page 21

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) regelt de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet is ook van toepassing op de gegevens die wij opnemen in de leerlingenadministratie van de school. In het kader van de WBP gaan wij zorgvuldig om met het BSN (Burgerservicenummer) van leerlingen. Gegevensuitwisseling met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en BRON (Basisregister Onderwijsnummer) gebeurt op basis van BSN (Burgerservicenummer) van de leerlingen.

Het Privacyreglement is geplaatst op de website van de school: www.piusx.nl

Pakket- en profielkeuze havo-atheneum-gymnasium-tto

vmbo: leerwegen, profielen

In de havo- en vwo-afdeling stellen de leerlingen in het derde leerjaar hun examenpakket samen. In het 4e leerjaar bieden we leerlingen de mogelijkheid gebruik te maken van de regeling ‘Topprogramma’s vwo’. Dit betekent dat leerlingen die in de categorie ‘vwo-plus’ vallen (met gymnasium en/of FLE) het hele pakket kunnen kiezen, maar ook vakken mogen laten vallen, afhankelijk van de vervolgstudiewensen. Een aangepast lespakket wordt altijd met de leerling, de ouder en de teamleider besproken en ook door betrokken partijen vastgelegd, ondertekend en aan het dossier van de leerling toegevoegd. Bovendien heeft het Pius X College een overeenkomst met de Universiteit Twente voor het nieuwe Pre University Programma voor vwo-leerlingen. Dit programma biedt een extra uitdaging en bereidt de leerlingen voor op een universitaire studie. Nieuw is ook het honoursprogramma voor de echt excellente leerlingen uit de vijfde en zesde klas vwo. Zij volgen twee masterclasses, drie deelmodules academische vaardigheden en worden als afsluiting bij hun profielwerkstuk begeleid door een UT-student.

Aan het einde van het tweede leerjaar wordt de definitieve leerweg (de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg) bepaald. Daarnaast kiezen alle leerlingen een profiel. Op onze school kennen we de profielen Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), Dienstverlening & Producten, Economie & Ondernemen, Media, Vormgeving & ICT (MVI), Produceren, Installeren & Energie (PIE) en Zorg & Welzijn. De programma’s bieden aansluiting op de domeinen in het mbo. Binnen het beroepsgerichte vak Dienstverlening & Producten bieden wij de leerlingen vanaf het 3e leerjaar de mogelijkheid het toptraject voor GTL (mavo) te volgen. Meer informatie hierover vindt u op onze website. 19

Profile for Pius Canisius

Schoolgids 2016 - 2017  

Schoolgids 2016 - 2017  

Advertisement