Page 1

ขั้นตอนและวิธีการใชโปรแกรม WordPressThai โดยนายปติภัทร องกุนนะ รหัส 5321300179 กลุมเรียน 201 คณะมนุษยศาสตรและสังคทศาสตร สาขาวิชาศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป


คำนำ ขั้นตอนและวิธีการใชโปรแกรม WordPressThai เปนการแนะนำการฝกใช WordPressThai เบื้องตนเพื่อการสรางเว็บบล็อกของตัวเอง เริ่มตั้งแตขั้นตอนการดาวนโหลดไปจนถึงการตกแตงและแกไขขอมูลของหนาเว็บ อธิบายทุกขั้นตอนอยางละเอียดเพื่อใหผูสนใจเขาใจงายและปฏิบัติตามได รวมไปถึงการพัฒนาในลำดับตอๆไป หวังวาการแนะนำการใช WordPressThai ในครั้งนี้จะเกิดประโยชนสูงสุดแกผูที่สนใจทุกๆทาน

ปติภัทร องกุนนะ ผูจัดทำ


ขั้นตอนและวิธีการใชโปรแกรม WordPressThai

1 2

1.เขาไปที่ www.wordpressthai.com 2.กดที่ Download (หากใน Download ไมมีเวอรชั่น 3.6 ใหกดตาม Link ที่อยูหนาเว็บเพจ)

3 3.กด Download WordPressThai 3.6 Portable-Academy... รอจนกวาจะโหลดเสร็จ


ขั้นตอนและวิธีการใชโปรแกรม WordPressThai

7

10 5

9 4

8

6

4.คลิกขวาที่ WordPressThai 3.6 แลวเลือก Extract Here เพื่อแตกไฟลออกมา 5.usbwebserver เปนตัว Run Program WordPressThai 6.root เปนไฟลเก็ยงานตางที่เราสรางและแกไข (สำคัญมาก) 7.phpmyadmin คือ Program ที่ถูกพัฒนาโดยใชภาษา php เพื่อใชในการบริหาร จัดการขอมูล Mysql แทนการคีย คำสั่ง 8.PHP คำสั่งตางๆจะอยูในไฟลที่เรียกวา สคริปต (script) 9.mysql (มายเอสคิวแอล) เปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 10.apache จะทำหนาที่จัดเก็บ Homepage และสง Homepage ไปยัง Browser ที่มีการเรียกเขายัง Web Server ที่เก็บ Homepage

11 11.คลิกเขาไปที่ Localhost


ขั้นตอนและวิธีการใชโปรแกรม WordPressThai

12 12.คลิกเขาไปที่ http://localhost:8080/wordpressthaiedition

13 13.จะปรากฏหนา Homepage ขึ้นมา ใหกดเขาไปที่ “เขาสูระบบ”


ขั้นตอนและวิธีการใชโปรแกรม WordPressThai

14 14.ใสชื่อสมาชิกผูใชและรหัสผาน ทั้งนี้เริ่มแรกการใชงานจะถูกตั้งรหัส มาอัตโนมัติ คือ admin

15 20 21 22 23

16 17 18 19

15.เขียนเนื้อหาหรือบทความตางๆในบลอกของเรา 16.การเก็ยไฟลมีเดียที่เราอัพโหลดไว 17.การเชื่อมโยงการสรางหรือใสลิ้งคตางๆ 18.เมนูเนื้อหาหลัก การใสเนื้อหาการตั้งคาเมนูหลักของบลอก 19.เมนูแสดงความคิดเห็นตางๆของบลอก 20.การตั้งคารูปแบบปรับแตงลักษณะของบลอก 21.การใชและการนำโปรแกรมที่นาสนใจมาใชกับบลอก 22.การตั้งคาการแกประวัติตางๆของผูใช 23.การตั้งคาการใชงานของโปรแกรม WordPress 24.การตั้งคา admin

24


ขั้นตอนและวิธีการใชโปรแกรม WordPressThai

25

26 28 27 29 25.เลือกตกแตงหนาเว็บโดยเลือกรูปแบบธีม 26.แกไขและปรับปรุงรูปแบบที่เราเลือก 27.บลอกเมนูดานขาง เพิ่มหรือแกไขเมนูดานขางเว็บ 28.สรางรายการเมนูของเว็บ 29.แกไขและแทรกรหัสคำสังของเว็บ

30

31

30.การปรับปรุงแกไขลักษณะที่เราเลือก 31.ลักษณะที่เราเลือกและดาวนโหลดเก็บไว 32.ชองคนหา Theme ที่ติดตั้งไวแลว

32


ขั้นตอนและวิธีการใชโปรแกรม WordPressThai

33

33.คนหาและดาวนโหลดธีมตางจากเว็บไซคที่เกี่ยวของ

34

35

34.Widgets เมนูดานขาวที่เราสามารถเลือกมาวางไวดานขาวมือ โดยการลากไปวาง 35.ชองใส Widgets ที่ลากมาจาก ขอ 24


ขั้นตอนและวิธีการใชโปรแกรม WordPressThai

37

36 38 36.การแกไขขอความตอนรับที่อยูหนาเว็ย โดยเขาไปที่ Customize จากขอ26 37.การเปลี่ยนสีตัวอักษร 38.การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง ตามตัวอยางดานลาง


ขั้นตอนและวิธีการใชโปรแกรม WordPressThai

39 39.การเปลี่ยนโลโก ใหเปนในแบบที่เราตองการ

40 40.คาหาไฟลที่ชื่อวา Wordpress-logo-2x .png แลวนำไปปรับแตงตาม ความชอบแตตองคงขนาดไวเทาเดิม และ save for web เปน png ทับลงไปในไฟลเดิมที่มีอยู


ขั้นตอนและวิธีการใชโปรแกรม WordPressThai

41 41. เมื่อ save ไฟลแลวใหกด F5 เพื่อทำการรีเฟรช เพื่อใหโลโกที่เราแกไข ปรากฏขึ้นมาตามรูปเปนอันเสร็จสิ้นการทำบลอกเบื้องตนครับ

THANK YOU


Wordpressthai  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you