Page 1

CENTRUL DE AFACERI „HAMILTON" -PREZENTARE-

Motivata de apropierea faţă de autostrada Bucureşti - Constanţa, de situarea municipiului Slobozia în centrul zonei de Sud - Est a României, de amplasarea terenului într-o zonă cu destinaţia de teren aferent zonelor de activităţi economice cuprinzând activităţi industriale, agroindustriale, agricole, de construcţii, transporturi, comerciale şi de servicii diverse, compania OCH Logistic si- a propus realizarea unui centru de afaceri, denumit „HAMILTON".

Amplasamentul se dovedeşte

atractiv următoarelor

datorită

caracteristici: - se află în partea de Sud a municipiului, pe partea opusă a vântului predominat, orice

eliminând

posibilitate

poluare

a

aerului

de din

localitate; - terenul este fără construcţii în proporţie de 100%; - apropierea de drumul naţional DN 21- legătura cu autostrada A2; - apropierea de calea ferată Slobozia - Ciulniţa; - apropierea de Vama Slobozia; - posibilitatea de racordare, relativ uşoară, la reţele tehnico - edilitare.

.• • •

• e

• • • e •

• •• .

Sos. Amara nr. 2, corp C2, Slobozia. Ialomita fix I fax: 0243 230223 e-mai 1 : och. log ist i c@gma i I corn .


Centrul de afaceri „HAMILTON" reprezintă o zonă delimitată, cu posibilităţi ulterioare de extindere în care se vor desfăşura activităţi economice, precum: •

distribuţie. în care predomină activităţile de depozitare de mărfuri şi logistică, desfăşurate în apropierea terminalelor de containere, a infrastructurii de transport (şosele, căi ferate) şi a punctelor vamale;

industrii producătoare de bunuri şi industrii producătoare de servicii;

afaceri.

în

care predomină

activităţile

financiar

-

bancare,

de

consultanţă, proiectare, cercetare - dezvoltare precum şi activităţi de administrare a afacerilor; •

servicii. în care predomină industriile producătoare de servicii, aşa cum sunt definite de Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională.

In cadrul parcului de afaceri, pe lângă activităţile care predomină şi care conferă domeniul de specializare al acestuia, în vederea sprijinirii dezvoltării acestor activităţi se pot desfăşura o serie de servicii conexe: furnizare de utilităţi, curăţenie şi pază, servicii comerciale şi de alimentaţie publică, activităţi hoteliere, servicii de evidenţă contabilă, asistenţă în afaceri, servicii de asigurare

·····-·-·-····· Sos. Amara nr. 2. corp C2, Slobozia, Ialomita fix I fax: 0243 230223 e-ma i l : och. I og ist i c@gma i l corn .


-�� v�YlflRt.i� . J\�· JJ'�m�'� ��

Jl.amiJJ.D11 rB�

QJ.aM

Principalele avantaje competitive oferite de Centrul de Afaceri "Hamilton" in termeni tehnici Spatiile de birouri si productie oferite vor face parte din categoria "Clasa 8", principalele caracteristici ale acestora fiind: •

posibilitatea

compartimentarii

spatiului

conform

nevoilor

companiilor; •

spatii suport special amenajate pentru sali de training, sali pentru conferinte, sala pentru interviuri, spatii administrative si tehnice, spatii expozitii; Fiecare hala are spatii administrative care pot fi utilizate pentru orice activitati

tehnologie de conexiune la internet de tip broadband; acest tip de tehnologie va contribui la cresterea vitezei transferului de date operat de catre agentii economici, ceea ce se va traduce intr-o eficienta crescuta a activitatii acestora;

sistem de colectare selectiva a deseurilor ce va fi aplicat in toate spatiile din cadrul centrului, politica ce va fi obligatorie pentru toti beneficiarii de spatii sau servicii in cadrul Centrului de Afaceri Hamilton. Selectarea tipurilor de deseuri va permite reciclarea finala a acestora si va oferi un model de buna practica altor firme din

regiune

in

ceea

ce

priveste

procedurile

eficiente

de

management al deseurilor si protectia mediului; •

sistem de izolatie termica: au fost luate in considerare solutii de promovare a eficientei energetice, in ceea ce priveste termoizolatia cladirii utilizand materiale de ultima generatie, de o calitate superioara;

sistem de crestere a eficientei energetice asigurat in cazul solutiei arhitecturale propuse prin foarte buna izolatie termica data de termosistem propus; asigurarea incalzirii apei calde prin panouri solare, aceste trasaturi asigura o reducere drastica a costurilor cu utilitatile.

.• • •

• e

• • • e •

• •• .

Sos. Amara nr. 2. corp C2. Slobozia, I a l o rn i t a fix I fax: 0243 230223 e-ma i 1 : och. 1 og ist i c@gma i I . corn


Descrierea tehnica din punct de vedere al amplasamentului si al elementelor constructive in concordanta cu descrierea functionala. a) Descrierea amplasamentului -

Suprafaţa de teren de 48 716 mp. este destinată, în totalitate, investiţiei propuse.

-

Suprafaţa lotului nr. 1 este de 48 716 mp.

-

Suprafaţa construită la sol este de 1534,04 mp. x 8 buc. = 12 272,00 mp.

-

Suprafaţa desfăşurată este de 1847 mp. x 8 buc.= 14 766 mp.

-

Suprafaţa utilă totală este de 1683,70 mp. x 8 buc.= 13 469,60 mp.

-

Suprafaţa drumului de acces este de 2 415 mp.

-

Suprafaţa platformelor betonate, a parcărilor şi a drumurilor interioare este de 29 385 mp

b) Descrierea constructivă Soluţia aleasă este o construcţie unitară, cu un etaj în zona pavilionului administrativ şi parter la hala de depozitare sau prestări servicii. Caracteristicile construcţiei propuse: - funcţiunea: spaţii pentru depozitare sau servicii cu spaţii pentru birouri şi săli de expunere, - dimensiunile la teren: 52,0 m

+

77,30 m. x 109,0 m

+

125,80 m, rezultând

suprafeţe cuprinse între 4500 mp. şi 9500 mp. - regim de înălţime: P

+ 1;

- HMAX. CORN ISA (STREASINA)= 6,40 m; HMAX. COAMA = 9 ,45 m. - suprafaţa construită - Se = 1532,42. mp; POT max= 34%

- suprafaţa desfasurată - Sd= 1839,08 mp; - suprafaţa utilă totală - Su= 1754,97 mp. din care

CUT=

„„„„

Sutilă birouri parter= 294,94 mp. Sutilă birouri etaj= 276,41 mp.

Sutilăhala = 1178,52 mp. De menţionat că aceste compartimentări sunt de tip uşor (rigips cu strat

fonoabsorbant), ele putând fi modificate funcţie de destinaţia viitoare sau de doleanţele clientului.

····--···--···· c os . o

nr . ') , cor p C? , ,S l o b o z i- a , I a l om i. t a f ix I fax : 0243 230223 e-m a i l : o ch . l o g i s t i c@gm 3 i l . c om

a ra ,. :1.rn


c) Descrierea funcţională Obiectivul va beneficia de utilităţi astfel: - accesibilitatea carosabilă: se va realiza strada de interes local conform pieselor desenate anexate; - alimentarea cu energie electrică: este necesară crearea unei reţele de alimentare de medie tensiune care să deservească întreaga zonă prefigurată; - alimentarea cu ape pentru necesităţi de tip menajer: zona va beneficia de o reţea de distribuţie alimentată din uzina de apă tratată a oraşului; - încălzirea spaţiilor interioare cu funcţiuni administrative: se va promova o extindere de reţea de alimentare cu gaz metan de la reţeaua existentă în zonă; - colectarea şi evacuarea apelor uzate de tip menajer (canalizarea menajeră): se va realiza un colector principal ce va deversa, prin intermediul unei staţii de pompare, în reţeaua municipală, în curs de execuţie, din cartierul Bora; - evacuarea apelor pluviale de pe platformele amenajate în incintă: apele de natură pluvială vor fi dirijate gravitaţional către un bazin de retenţie, ce va fi realizat prin grija beneficiarului, în partea de Nord - Est a amplasamentului, de unde va descărca către emisarul natural (râul Ialomiţa) ; - colectarea deşeurilor solide de tip menajer şi comercial: în incintă se va amenaja o platformă de sortare şi andocare a ambalajelor comerciale, iar deşeurile menajere vor fi colectate în europubele. Clădirea

poate avea funcţiuni multiple şi este compartimentată astfel

încât să asigure: pe de o parte spaţii de prezentare, administrative şi funcţionale (vestiare şi grupuri sanitare), iar pe de altă parte hala de depozitare sau servicii. Spaţiul creat pentru depozitare sau servicii, în suprafaţă de 1178,52 mp.,

poate fi compartimentat în spaţii mai mici cu elemente de închidere uşoare (rigips şi izolaţie fonică), şi altele similare sau în legătură cu acestea.

····--···--···· Sos. Amara nr . 2, corp C'.2 , Slobozia, I alomi ta fix I fax: 0243 230223 e -rnai l: och. logist ic@gmai l .com


I

l

! l I I 11 II Illl111 I

!

\

--

--

--

0 1 g 'li

--

__

• „. •. .

. .

.

Centrul de afaceri Hamilton  
Centrul de afaceri Hamilton  

Prezentarea centrului de afaceri Hamilton, OCH Logistic.

Advertisement