Page 1

Phillyclad 6470 Hardener

Side 1 av 9

SIKKERHETSDATABLAD Phillyclad 6470 Hardener Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato

31.05.2007 16.11.2012

1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Phillyclad 6470 Hardener

1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Produktgruppe

Herder

1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Nedstrømsbruker Firmanavn Besøksadresse Postnr. Poststed Land Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr. Kontaktperson

Goltens Oslo AS Strømsveien 195-197 0668 OSLO NORGE +47 2288 3930 +47 2288 3931 oslo@goltens.com http://www.goltens.no 910 323 687 Svein Selbo

1.4. Nødtelefon Nødtelefon

Giftinformasjonen:22 59 13 00

Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC

Stoffets/blandingens farlige egenskaper

Xn; R21 C; R34 Kreft 3; R40 R43 R52/53 Farlig ved hudkontakt. Produktet er etsende. Mulig fare for kreft. Kan gi allergi ved hudkontakt. Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

2.2. Etikettinformasjon Faresymbol

R-setninger

R21 Farlig ved hudkontakt. R34 Etsende.

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)

Revisjonsdato 16.11.2012


Phillyclad 6470 Hardener

S-setninger

Sammensetning på merkeetiketten

Side 2 av 9 R40 Mulig fare for kreft R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S25 Unngå kontakt med øynene. S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. S60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall. 3,6-Diazaoktan-1,8-diamin:30 - 60 %, Furfurylalkohol:1 - 5 %

2.3 Andre farer PBT / vPvB

Blandingen oppfyller ikke gjeldende kriterier for PBT (Persistente, Bioakkumulerbare og Toksiske) eller vPvB (veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende).

Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn 3,6-Diazaoktan-1,8-diamin

Furfurylalkohol

Komponentkommentarer

Identifikasjon CAS-nr.: 112-24-3 EC-nr.: 203-950-6 Indeksnr.: 612-059-00-5 Synonymer: Trietylentetramin

Klassifisering Innhold C; R34 30 - 60 % Xn; R21 R43 R52, R53 Acute tox. 4; H312 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H412 CAS-nr.: 98-00-0 Kreft 3; R40 1-5% EC-nr.: 202-626-1 T; R23 Indeksnr.: 603-018-00-2 Xn; R21/22, R48/20 Synonymer: Furfurylalkohol Xi; R36/37 Carc. 2; H351 Acute tox. 3; H331 Acute tox. 4; H312 Acute tox. 4; H302 STOT RE 2; H373 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger (R) og faresetninger (H).

Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Frisk luft, ro og varme. Konsulter lege for særskilt råd. Fjern forurenset tøy. Vask huden med såpe og vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Etseskader skal behandles av lege. Vask tilsølt tøy før det brukes. Skyll straks med store mengder vann (temperert 20-30°C) i min. 15 min. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten. FREMKALL IKKE BREKNING! Drikk rikelig med vann. Kontakt lege øyeblikkelig!

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)

Revisjonsdato 16.11.2012


Phillyclad 6470 Hardener

Side 3 av 9

4.2. Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte symptomer og virkninger

Forsinkede symptomer og virkninger

Farlig ved hudkontakt. Etsende. Danner blemmer og kan gi sårdannelse. Kan gi allergi ved hudkontakt. Allergiske hudreaksjoner: symptomer kan være rødhet, hevelse, blemmer og kløe. Etsende i øynene, fare for synskade/blindhet. Kan forårsake alvorlig svie og smerte i øynene. Produktet kan irritere luftveiene og kan forårsake kløe, svie og hoste. Etsende ved svelging. Gir brennende smerter i munn, svelg og spiserør. Fare for store varige skader. Fare for alvorlig øyeskade. Mulig fare for kreft.

4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon

Ingen spesiell, se seksjon 4.1.

Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler

Vannspray, karbondioksid, pulver eller alkoholresistent skum. Vann i samlet stråle.

5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Farlige forbrenningsprodukter

Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved oppvarming og brann kan det dannes giftige damper/gasser. Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Uspesifiserte organiske forbindelser. Nitrøse gasser (NOx). Ammoniakk eller aminer.

5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Annen informasjon

Bruk trykkluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet.

Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Røyking og bruk av åpen ild og andre antennelseskilder er forbudt.

6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Søl eller ukontrollerte utslipp til vannløp skal UMIDDELBART varsles til rette myndighet.

6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se seksjon 13).

6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger

Se også seksjon 8 og 13.

Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering

Unngå innånding av damper og sprøytetåke og kontakt med hud og øyne. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. Skal behandles og åpnes med forsiktighet. Eliminer alle antennelseskilder.

Beskyttende tiltak Råd om generell yrkeshygiene

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask hendene etter

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)

Revisjonsdato 16.11.2012


Phillyclad 6470 Hardener

Side 4 av 9 hvert skift og før spising, røyking eller bruk av toalett.

7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Råd angående samlagring Lagringstemperatur

Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted. Lagres beskyttet mot varme og direkte sollys. Materialer som skal unngås: Sterke oksidasjonsmidler. Verdi: < 50 °C

7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder

Se seksjon 1.2.

Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Annen informasjon om grenseverdier

CAS-nr.: 112-24-3 3,6-diazaoktan-1,8-diamin har anmerkningen, A, og CAS-Nr.: 98-00-0 furfurylalkohol har anmerkningen, H, i administrativ norm. A = Allergifremkallende stoffer. H = Hudopptak.

Administrative normer Komponentnavn 3,6-Diazaoktan-1,8-diamin

Furfurylalkohol

Identifikasjon CAS-nr.: 112-24-3 EC-nr.: 203-950-6 Indeksnr.: 612-059-00-5 Synonymer: Trietylentetramin CAS-nr.: 98-00-0 EC-nr.: 202-626-1 Indeksnr.: 603-018-00-2 Synonymer: Furfurylalkohol

Verdi 8 t.: 1 ppm 8 t.: 6 mg/m3

Norm år 2011

8 t.: 5 ppm 8 t.: 20 mg/m3

2011

8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, inkl. lokal avtrekksventilasjon, for å sikre at fastsatte eksponeringsgrenser ikke overskrides. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr.

Åndedrettsvern Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A/P2).

Håndvern Håndvern Egnede hansker Gjennomtrengningstid

Bruk egnede vernehansker ved fare for hudkontakt. Naturgummi eller plast. Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskemateriale er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider.

Øye- / ansiktsvern Øyevern Ytterligere øyeverntiltak

Bruk ansiktsskjerm ved risiko for sprut. Øyedusj skal være på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske).

Hudvern Annet hudvern enn håndvern

Bruk forkle eller verneklær ved fare for kontakt.

Passende miljømessig eksponeringskontroll Begrensing av miljøeksponering

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Annen informasjon Annen informasjon

Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Nøddusj skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)

Revisjonsdato 16.11.2012


Phillyclad 6470 Hardener

Side 5 av 9

Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Farge Lukt Kommentarer, Luktgrense pH (handelsvare)

Kommentarer, Smeltepunkt / smeltepunktsintervall Kokepunkt / kokepunktintervall Flammepunkt Kommentarer, Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Kommentarer, Eksplosjonsgrense Damptrykk Kommentarer, Damptetthet Relativ tetthet Løselighet i vann Kommentarer, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann Kommentarer, Selvantennelighet Kommentarer, Dekomponeringstemperatur

Væske Svart Ammoniakk Ikke angitt. Verdi: 10-11 Test temperatur: 20 Enhet: °C Ikke angitt. Verdi: > 232 °C Verdi: > 93 °C Ikke angitt. Ikke relevant. Ikke angitt. Verdi: < 0,01 mmHg Test temperatur: 20 °C Ikke angitt. Verdi: 0,96 Test temperatur: 25 °C Blandbar. Ikke angitt. Ikke angitt. Ikke angitt.

Fysikalske farer Eksplosive egenskaper Oksiderende egenskaper

Ikke angitt. Ikke angitt.

9.2 Annen informasjon Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper

Ikke kjent.

Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1. Reaktivitet Reaktivitet

Reagerer med materialene listet i seksjon 10.5.

10.2. Kjemisk stabilitet Stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner

Ikke kjent.

10.4. Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås

Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Unngå høy varme over lengre perioder. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys.

10.5. Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås

Sterke oksidasjonsmidler.

10.6 Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter

Ved brann eller høy temperatur dannes: Nitrøse gasser (NOx). Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Ammoniakk eller aminer.

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)

Revisjonsdato 16.11.2012


Phillyclad 6470 Hardener

Side 6 av 9

Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toxiologiske effekter Toksikologisk informasjon LD50 oral

Verdi: 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte

Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt

Øyekontakt Svelging

Aerosoler kan virke etsende. Farlig ved hudkontakt. Kan absorberes via huden. Fører til blemmer og brannsår. Virker etsende. Langvarig kontakt forårsaker alvorlige vevskader. Kan gi allergi ved hudkontakt. Allergiske hudreaksjoner: symptomer kan være rødhet, hevelse, blemmer og kløe Virker etsende. Øyeblikkelig førstehjelp er nødvendig. Kan forårsake alvorlig svie og smerte. Damp eller sprut kan gi øyeskade, nedsatt syn eller synstap. Kan forårsake etseskader i slimhinner, svelg, spiserør og magesekk. Symptomer er voldsomme brennende smerter i munn, hals og mage.

Forsinket / Repeterende Allergi Gjentatte toksisitet doser

Kan gi allergi ved hudkontakt. Kriterierne for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses å være oppfylt.

Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Arvestoffskader Fosterskadelige egenskaper Reproduksjonsskader

Mulig fare for kreft. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Effekter på fosterutvikling er ikke kjent. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Seksjon 12: Miljøopplysninger 12.1. Toksisitet Akutt akvatisk, fisk

Akutt akvatisk, alge

Akutt akvatisk, Daphnia

Økotoksisitet

Verdi: 570 mg/l Testmetode: LC50 Varighet: 96 h Test referanse: Gjelder 3,6-Diazaoktan-1,8-diamin CAS-nr.: 112-24-3. Verdi: 20 mg/l Testmetode: IC50 Varighet: 72 h Test referanse: Gjelder 3,6-Diazaoktan-1,8-diamin CAS-nr.: 112-24-3. Verdi: 31 mg/l Testmetode: EC50 Varighet: 48 h Test referanse: 3,6-Diazaoktan-1,8-diamin CAS-nr.: 112-24-3. Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet

Produktet inneholder persistente (tungt nedbrytbare) stoffer.

12.3. Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial

3,6-Diazaoktan-1,8-diamin CAS-nr.: 112-24-3 forventes ikke å bioakkumulere på grunn av lav logPow. (< 0)

12.4. Mobilitet i jord Mobilitet

Blandbar med vann. Ikke ansett som mobil.

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)

Revisjonsdato 16.11.2012


Phillyclad 6470 Hardener

Side 7 av 9

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering PBT vurderingsresultat vPvB vurderingsresultat

Blandingen oppfyller ikke gjeldende kriterier for PBT (Persistente, Bioakkumulerbare og Toksiske). Blandingen oppfyller ikke gjeldende kriterier for vPvB (veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende).

12.6. Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Utslipp av produktet til vann kan lokalt gi høy pH med fare for fiskedød.

Seksjon 13: Fjerning av avfall 13.1. Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produktet er klassifisert som farlig avfall Avfallskode EAL NORSAS

Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Ja EAL: 08 04 09 avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer 7051 Maling, lim, lakk

Seksjon 14: Transportinformasjon 14.1. UN-nummer ADR RID IMDG ICAO/IATA

2259 2259 2259 2259

14.2. UN varenavn ADR RID IMDG ICAO/IATA

TRIETYLENTETRAMIN TRIETYLENTETRAMIN TRIETHYLENETETRAMINE TRIETHYLENETETRAMINE

14.3. Transport fareklasse ADR Farenr. RID IMDG ICAO/IATA

8 80 8 8 8

14.4. Emballasjegruppe ADR RID IMDG ICAO/IATA

II II II II

14.5. Miljøfarer Marin forurensning

Nei

14.6. Spesielle forholdsregler for bruker EmS

F-A, S-B

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger

Ingen opplysninger.

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)

Revisjonsdato 16.11.2012


Phillyclad 6470 Hardener

Side 8 av 9

Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter 15.1. Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter)

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 10. juni 2010. Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad. Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) datert 16.06.2012. Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930 fra Miljødepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført

Nei

Seksjon 16: Andre opplysninger Leverandørens anmerkninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3).

Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3).

Brukte forkortelser og akronymer

Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. R21 Farlig ved hudkontakt. R21/22 Farlig ved hudkontakt og svelging. R23 Giftig ved innånding. R34 Etsende. R36/37 Irriterer øynene og luftveiene. R40 Mulig fare for kreft R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R48/20 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. R52 Skadelig for vannlevende organismer. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. H302 Farlig ved svelging. H312 Farlig ved hudkontakt. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H331 Giftig ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vPvB: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende LD50: Dødelig dose, den dosen som dreper 50% av en populasjon IC50: Konsentrasjonen av et stoff som hemmer veksten av algeceller med 50% EC50: Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)

Revisjonsdato 16.11.2012


Phillyclad 6470 Hardener Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av

Side 9 av 9 Versjon: 2 (16.11.2012). Seksjoner endret: 1-16, nytt format. Ansvarlig: ISS. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. Goltens Oslo AS Teknologisk Institutt as v/Irene S. Sortland

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)

Revisjonsdato 16.11.2012

Phillyclad 6470 hardener  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you