Page 1

P

PORT FOILO pichitchai jampasri

1


2


Contents page4-5 profile page8-13 portrait page14-15 street page16-19 iamcnx page20-21 landscape page23-25 architecture page26-27 interior page28-31 fashion page32-41 studio 3


PROFLIE

name พิชิตชัย จำ�ปาศรี (พิ) Pichitchai Jampasri date of birth 18-07-1992 chiangmai address 56 หมู่ 1 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 phone 082-765-4964 e-mail wcollar8@gmail.com wedsite behance.net/iheysay facebook.com/pitaz.pichitchai twitter.com/pitapichitchai http://instagram.com/pitazheysay *เป็นเด็กจังหวัดเชียงใหม่ เป็นคน ร่าเริง เข้าคนง่าย ไม่เรื่องมาก ไม่เลือกกิน ขยัน อดทน ต้องการความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ *

4


Experience ศิลปะการถ่ายภาพบุคคล (Portraiture in Photographic Art) ประวัติศาสตร์และรูปแบบของศิลปะการถ่ายภาพบุคคล การใช้วัสดุอุปกรณ์ถ่ายภาพและอุปกรณ์ ประกอบฉาก การจัดแสงธรรมชาติ และแสงไฟสตูดิโอสำ�หรับถ่ายภาพบุคคล การสร้างแนวความ คิดและเรื่องราวในการถ่ายภาพบุคคล การวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพถ่าย บุคคลในเชิงศิลปะ ศิลปะการถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ (Studio Portrait Photographic Art) หลักการและพื้นฐานการถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ พื้นฐานการใช้ไฟแฟลชสตูดิโอและการจัด แสง การจัดท่าทาง ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉากเพื่อการสร้างสรรค์ภาพบุคคลเดี่ยวและหมู่ การนำ�เสนอแนวความคิดผ่านศิลปะการ ถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ การวิเคราะห์และวิจารณ์ ภาพถ่ายบุคคลในสตูดิโอเชิงศิลปะ ศิลปะการถ่ายภาพแฟชั่นเบื้องต้น (Basic Fashion Photographic Art) พื้นฐานและหลักการถ่ายภาพแฟชั่น เทคนิคการถ่ายภาพแฟชั่นในสตูดิโอและนอกสถานที่ การ จัดฉากและการใช้อุปกรณ์ประกอบฉาก การสร้างรูปแบบและเรื่องราวในศิลปะการถ่ายภาพ แฟชั่น การวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพแฟชั่นในเชิงศิลปะ ศิลปะการถ่ายภาพโฆษณาขั้นพื้นฐาน (Basic Advertising Photographic Art) พื้นฐานและหลักการถ่ายภาพโฆษณา เทคนิคการถ่ายภาพโฆษณาในสตูดิโอและนอกสถานที่ การจัดฉากและการเลือกใช้อุปกรณ์ ประกอบฉาก การสร้างรูปแบบและเรื่องราวในศิลปะการถ่าย ภาพโฆษณา การวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพโฆษณาในเชิงศิลปะ การถ่ายภาพรูปทรง สถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน(Figure, Architect and Interior Photographic Art) *กำ�ลังศึกษา อยู่* หลักการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน รูปทรงและพื้นผิวของวัตถุหุ่นนิ่ง การ เลือกใช้มุมมอง อุปกรณ์และการจัด แสงเพื่อก่อให้เกิดเรื่องราวของสถานที่ตามที่ต้องการ Operate Sysmtem Program - ADOBE PHOTOSHOP - OS X - WINDOWS- ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM - APERTURE - CAPTURE ONE

5


6


Work 2012 2013

7


8


9


PORTRAIT - คนล้านนา - ขอทาน และ สามล้อ ตลาดวโรรส

portrait

10


11

portrait


portrait

12


portrait - บุคคลฉากขาว - ชาวบ้านบนดอยสามหมื่น

13

portrait


STREET

street

14


15

street


i am cnx

16


pro ject I AM CNX

17

i am cnx


i am cnx

18


19

i am cnx


landscape

20


land scape in chiangmai

21

landscape


ARC HITEC TURE

22


23

architecture


architecture

24


25

architecture


interior

interior

26


Suriyan Chandra

feel like home

27


fashion

28


FASHION

29

fashion


30


31


STUDIO - FANTASY BEAUTY - OBJECT TEXTURE - FOOD

32


33


34


35


fantasy beauty

36


37

fantasy beauty


studio

38


39

studio


studio

40


41

food

Portfolio  

Pichitchai's work