Page 1


*1984vČes k ý c hBuděj ov i c í c h 1996-2004 Gy mnáz i um J . V . J i r s í k a Čes k éBuděj ov i c e 2004-2009 ČVUTF ak ul t as t av ební Ar c hi t ek t ur aas t av i t el s t v í 2009-2012 ČVUTF ak ul t aar c hi t ek t ur y 2010-2011 RWTHAac hen Pr of . I ng. ar c h.Mi r k oBaum 2012 ČVUTF ak ul t aar c hi t ek t ur y Di pl omnípr oj ek tI ng. ar c hJ ánŠt empel


Rodi nnýdům Br aní k bak al ář s k ápr ác e

2008

Komuni t níc ent r um I nv al i dov na

2009

Němec k ýv ý s t av nípav i l onEXPO2O15

2010

Mez iměs t em ař ek ou Sc hwer t e Němec k o

2011

Mor av s k os l ez s k áv ědec k ák ni hov naOs t r av a

2011

Kons t r uk c ez as t ř eš ení

2011

Medi at ék aaar c hi v Pl z eň di pl omov ápr ác e

2012

. . . dal š í . . .

5


6


7


8

Dv oj dům pr ouměl k y ni ,s pi s ov at el eapr ar odi č ej e nav r ž en nas v až i t ýpoz emekvpr až s k ém Br aní k u. Umí s t ěníobj ek t uv ev ý c hodníanej s v až i t ěj š íč ás t i poz emk uj e ov l i v něno dopr av ní m napoj ení m na př i l ehl ouul i c iJ as ná.Hmot as t av byj er oz děl enav i z uál nědot ř íbl ok ů.Kr aj nípoot oč enéhmot yv y t v ář ej ír ámecpok r ý v aj í c ípanor amav l t av s k éhoúdol ís v ý hl edem naBr aní kapr ot ěj š íBar r andov .Zár ov eň v š akv y t v ář ív ý r az ov ýpr ot i k l ads t ř ední ,k l i dnéč ás t i domu.Or i ent ac ehl av ní hov ý hl edunaj i hoz ápadj e hl av ní m dův odem max i mál ní ho pr os k l ení t ét o č ás t iobj ek t u.Roz dí l nos tv y s t upuj í c í c h bl ok ůk e s t ř edníč ás t iobj ek t uj ez důr az něnav ol bouj i ného mat er i ál uf as ády(c emboni t ov édes k y ) .T v ar ov ání t ubus ův y c ház í zpot ř ebyz as t í nění v ni t ř ní c hpr os t or ůvl et ní m období ,al ej e ov l i v něnois nahoudos áhnoutv y š š ímí r ys ouk r omí . Pr ov oz něj eř eš endům t ak ,abyby l odos až enomax i mál nímí r ys ouk r omíobour odi n.Spol eč ný m pr o obaby t yj epouz ehl av nív s t upakněmupř i l éhaj í c í pos i l ov na.By tpr ar odi č ůj evnej v y š š í m podl až í ,t ak abys epohy bj ehooby v at el obeš el bezpř ek onáv ání v ý š k ov ý c hr oz dí l ů.By ti nv es t or a má vnej v y š š í m podl až ípouz epr ac ov nus pi s ov at el eawc .Vpr v ní m podz emní m podl až íj s oudv ěl ož ni c esk oupel nami , zgal er i ej epř í s t upnáúk l i dov ámí s t nos taf onot ék a. V dr uhém podz emní m podl až íj e hl av níobý v ac í pr os t orsk uc hy ní aj í del nou.Opůl pat r aní ž ej eat el i éruměl k y ně.Obý v ac ípok ojj es poj ensdř ev ěnou t er as ou.Poměr ně r oz s áhl ý poz emek bude ponec hánbezz ás adní c ht er énní c hz měn.Vět š i naz ahr dyz ůs t anez at r av něnoupl oc houpr ot k anoupouz e něk ol i k az pev něný mic es t i č k ami .Vnej i ž něj š ír ov i nnéč ás t ipoz emk ut z v .„ os t r ohu“ v z ni k nepr os t or pr omedi t ac iaodpoč i nek .


9


11


12

1. pp

2. pp


13


14


15


16


17

Komuni t níc ent r um I nv al i dov na 2009 Doc . I ng. ar c h.J ánŠt empel I ng. ar c h.Ondř ejBeneš


Coj ev í r a? Ces t a . . .pr os t orač as Hl edání. . .nac ház eníapoc hopení Pok or a . . .. . . Poz emk em z v ol ený m pr os t av buk os t el a nas í dl i š t iI nv al i dov naj emí s t opobý v al é š k ol c e,k t er áby l az ni č enapř ipov odniv r oc e2002.

18

Ces t ak ek os t el uj e dr obná s y paná s t ez k a,k t er ás e napoj uj e na s í dl i š t ní c es t u.Vs t upem dok os t el aj epl ec hov á l áv k av edouc ík s es t upuj í c ír ampě v y nouc ís emez idv ěmav y s ok ý mibet onov ý mis t ěnami .Bet onov és t ěnyj s oupl át nem pr ov y obr az ení( v y t l ač ení )t ř i nác t i z as t av eník ř í ž ov éc es t y .Nak onc ik l es ání r ampyj er oz c es t í .Vl ev oj ev něj š íok r už í , k omuni t níc ent r um af ar a.Vpr av oj e v ni t ř ník r uh,k apl e.Vpr av opuj demev ět š i nou,j ez de s v ět l o,v oda a ot ev ř ený pr os t or .Vpr av oj eš er o. Aby c hom mohl iv s t oupi t do k apl e, mus í me ot ev ř í tt ěž k e oc el ov é dv eř e. Kapl ej ev y s ok ý napl oc ho z ak l enut ý v ál ec .Vněj š ís k oř ápk ouj ebet on,v ni t ř ní v r s t v ut v oř íper f or ov aný r ez av ý pl ec h. J edi nés v ět l opř i c ház ídok apl eos v ět l ov ac í m nak l oněný m t ubus em,k t er ýs e př es ně z ař ez áv á do v ni t ř ní ho pl ec hy k apl e.Dos t ř eduos v ět l ov ac í hot ubus uj e v s az endř ev ěnýk ř í ž . Zpodl ahyk apl ev y s t upuj ej edi nýv y v ý š enýpr os t ork něž i š t ě,abyby lz důr az něn. St ř edem k apl ej ek ř t i t el ni c e,j ak ok oneci poč át ekc es t y .


19


20 v s t up

1. pp


21

ř ez

ř ez


22


23


24


25

Němec k ýv ý s t av nípav i l onEXPO2015

2010-Các hy

Pr of . I ng. ar c h.Mi r k oBaum,Di pl . I ngNat al i eWal t er ,I ng. ar c h.Dav i dBar oš


26

Cí l em pr oj ek t uj ez pr ac ov atnáv r hv ý s t av ní hopav i l onupr o př í š t í s v ět ov ouv ý s t av uEXPO2015vi t al s k ém Mi l áně.Pav i l on bymělbý ts nadnot r ans por t ov at el nýav y už i t el nýnaj i ném mí s t ěj ak oc el eknebor oz děl enýnav í c eč ás t í .Max i mál níz as t av ěnápl oc hamůž ebý t6000m² ,max i mál nív ý š k a20m. Pav i l onj et v oř enj ednoduc houhmot ouk v ádr upř i l éhaj í c í hok hr aněk ont ej ner ov éhopl at a.T ent ov y v ý š enýpř edpr os t orpav i l onus l ouž íj ak ov ý s t av nív enk ov nív ý s t av nípl oc ha.Vý s t av nípav i l onj epř í s t upnýt ř emis c hodi š ť ov ý miv ěž emi ,nak t er ý c hj s ouz av ěš enyit oal et y ,t ec hni c k éz áz emíav ý t ah.Vni t ř nípr os t orpav i l onu v y t v ář ív el k ý hal ov ý pr os t orpr ot k aný nos ný ms y s t émem c el ul ár ník ons t r uk c e.

Pr v nípat r os l ouž íj ak ohl av nív ý s t av nípr os t or .Dv ěv l ož ená pat r aj s ouv y už í v ánaadmi ni s t r at i v ou,al ej s ouz deipr os t or y pr os pec i al i z ov anépř ednáš k y .Kděl eníot ev ř enéhov ni t ř ní ho pr os t or u pav i l onu s ev y už í v aj ípouz el ehk épř enos nék ons t r uk c e.Naz ák l aděz adánív z ni k l ademont ov at el náat r ans por t ov at el nác el ul ár nís t r uk t ur av y t v oř enáj ednouz ák l adnía opak uj í c ís ej ednot k ou.T at oj ednot k at v oř enáč t y ř mis l oupy adopl něnáopodl ahov é,s t r opníaf as ádnípanel ymůž ef ungov atj ak os amos t at nás t abi l níj ednot k apř í s t upnás c hodi š ť ov ouv ěž í nes ouc í t oal et yat ec hni c k éz ař í z ení .St abi l i t ak ons t r uk c ev z ni k ás poj ení mč t y řs l oupůas y s t émupodl ahov ý c h panel ů,k t er éj s ouz ár ov eňpr os t or em pr ov edenír oz v odů

i ns t al ac í .Dut és l oupys l ouž ípr ov er t i k ál nír oz v odyt ec hni c k ý c hi ns t al ac í ,al ez ár ov eňij ak os v oddeš ť ov év odyz es t ř ec hyobj ek t u.F as ádaj et v oř enapl ný mipanel yopat ř ený mi odv ět r áv ac í mi l amel ami ,al ei č t v er c ov ý mi panel yv y pl něný mi č t y ř v r s t v ý mipol š t ář izETFEf ol i e.Zák l adní mf undament em pr ot ut oj ednot k uj s oupř epr av ník ont ej ner y ,k t er és eupl at ňuj íipř ipř epr av ěpav i l onu.Pl at ozk ont ej ner ůj enes eno s ous t av ouar et ov at el ný c hpodpor .Cel ouk ons t r uk c ís epr ol í naj ídv az ák l adnír as t r y .Ras t rk ont ej ner ů–2400x 7200mmar as t rz ák l adníj ednot k y1800x 1800mm.


27

z ák l adnímodul

ř ez

pohl ed

půdor y s

s t ř ec ha


-admi ni s t r at i v a

28

-př ednáš k y ,wor k s hopy

-hl av níex poz i c e

-v enk ov nív ý s t av nípl at o


s t ř eš nípanel-

-ETFE-pol š t ář

s t ř eš nípanel-v pus t-r oz k l ádac ís l oup

f as ádnípanel-l amel y-

29

-podl ahov ýpanel

podl ahov ák az et a-hl av i c es l oupu podl ahov ýnos ní k-pol ov i č nís l oup

hy dr aul i c k ýpí s t-př epr av ník ont ej ner r oz náš ec ít al í ř-


Nos ný m pr v k em s c hodi š t ěj e demont ov at el nýnos ní kt v oř enýpř epr av ní mik ont ej ner ys c hodi š t ě.Nanos ní kj ez av ěš eno s c hodi š t ěz opak uj í c í c hs es c hodi š ť ov ý c hr amensdemont ov at el ný mz ábr adl í m. Nav ý š k uj ednohopat r av y c ház íj ednat oal et azl i s ov anéhopl as t ua j edenboxpr ot ec hni c k éz ař í z ení .Nos ní ks l ouž ít ak éj ak onos nák ons t r uk c ev ý t ahu.

30


-l i s ov anýpl as t ov ýbox

-r oz k l ádac íz ábr adl í

-s c hodi š ť ov ér ameno

-př epr av ník ont ej ner-nos ní k

-v ý t ah

31


32


33

Mez iměs t em ař ek ou Sc hwer t e 2011-Các hy Uni v . Pr of . Dr . I ng.Kl ausSel l e


34


35

Úz emí mez i náměs t í m měs t aSc hwer t eař ek ouRuhrj ezč ás t i t v oř enoměs t s k ouz ás t av bou,zv ět š i nyv š ak poz ůs t at k ybý v al év odár ens k épumpov ac ís t ani c e,k t er oudnespř i pomí nápř edev š í mk r ás náhal asf as ádouzpál ený c hc i hel .T ot odl ouhál ét anev y už í v anéúz emís es naž ívpos l ední c hl et ec hnal éz ts v ounov ou t v ářs k r z edobr ov ol nýobč ans k ýs pol ekpoř ádaj í c ípr av i del nék ul t ur níak c eaf es t i v al y .Pr ot y t oúč el ys l ouž í př edev š í m hal aapoz emekodhal ys měr em kř ec e.Př í j myt ohot os dr už enípl y nouzpr ov oz ov áník ul i nář s k ý c hak c ívbý v al éhal eat oipr oz nač nýpoč etúč as t ní k ů. Dal š ís nahous dr už enípor ek ons t r uk c ihal yj enal ez enínov éhov ý r az uav y už i t ípr oúz emímez is t ř edem měs t aahal ouamez ihal ouař ek out ak ,abys ev y t v oř i l odnesneex i s t uj í c ís poj enímez ic ent r em ař ek ou. Spoj enínemápr ez ent ov atpouz ef y z i c k ác es t a,al eidův od,pr očs et out oc es t ouv y dat .Dal š í mf ak t or em, k t er ýov l i v ňuj enáv r h,j eř eš enídopr av nís i t uac es poj enésk ul t ur níak ul i nář s k ouak t i v i t ou.Dv ěmapr ot i c hůdný miot áz k amivdopr av ní mř eš eníj ev y t v oř enídos t at eč néhopoč t upar k ov ac í c hmí s tpr onáv š t ěv ní k y ,al ez ár ov eňs nahaz abr áni tpř et í ž enípř í j ez dov éul i c eaok ol ní c hul i cdopr av ouapar k uj í c í miv oz i dl y . Tř et í m bodem z adáníj ez l epš enípr ov oz ní hof ungov ánígas t r onomi evobj ek t uhal ynal ez ení mv hodného mí s t a,vk ont ex t uv ý š euv edeného,pr onov oubudov us k l aduamal éhopi v ov ar u.Souč ás t ínáv r huj einal ez enív hodnéhopr os t or upr or oz v ojby dl enívt ét oobl as t i .


36

Měs t o

Kul t ur a

Kr aj i na


37

Zák l adník onc eptv y už í v á budov u hal yj ak o hr anu mez i měs t em ak r aj i nou,al eimez ik ul t ur ouapř i r odník r aj i nou. Př i r oz eněv edouc íc es t amez ic ent r em ař ek oupr oc ház ípř es náměs t í č k oWuc k enhof ft v oř enépř ev áž něr odi nný midomya hudebníš k ol ou.T ent oj as nýc har ak t erdopl nídal š ír odi nné domynas ev er ní hr aněnáměs t í č k a,k t er éhmot ov ěi v el i k os t něr es pek t uj íok ol nídomy .Ces t av ededál eponov él áv c e př est z v .hus í l ouk u.L áv k at ent oat r ak t i v ní aobl í benýpr os t or nej env í c ez př í s t upní ,al edopl nění m ov y hl í dk ov ouv ěžpř í s t upnouzl áv k y ,v y t v oř ípr v níat r ak t i v níc í ladomi nant uobl as t i .Nal áv k unav az uj ek ul t ur níobl as ts ev ř enámez ipumpov ac íhal ou,t ěl oc v i č nou,z by t k yopev něníapot ok em.

Pr v ní mk r ok em pr opř et v oř enít ohot opr os t or uj euz půs obení bý v al ého „ pumpař s k ého“domk u pr o pot ř ebypř i j í ž děj í c í c h v ý t v ar ný c hadr amat i c k ý c huměl c ů(š at na,at el i ér ,v ý s t av ní pr os t or ) .Dr uhý mk r ok em j es t av baot áč ej í c í hos ehl edi š t ě, k t er ébudef ungov ati j ak ov ol něpř í s t upnáodpoč i nk ov ápl at f or ma.Vt ř et í mk r ok ubyměl ov z ni k noutněk ol i kuměl ec k ý c h at el i ér ůsuby t ov ání m av ý s t av nípl oš i nypr ov enk ov níex poz i c i . Mez ipumpov ac íhal ouanov ěnav r ž ený mibudov amipi v ov ar uapůj č ov nyk olv z ni k nemal é gas t r onomi c k énáměs t í č k o, k t er éj ez ár ov eňbr anoupar k u,k t er ýs et áhneažkř ec ea k r oměpr os t or ukpr oc ház enínabí z íiněk ol i kmal ý c h

s por t ov i š ť .Reak c ínař eš enídopr av ní c hk ompl i k ac íj epř es unut íaz menš enípar k ov ac ípl oc hyupumpov ac íhal y .Par k ov i š t ěj ez menš enonapol ov i nu,al eopr ot ipův odní mus t av u nabí z íit ř ipar k ov ac ímí s t apr oaut obus y .Pr oz by l ápř i j í ž děj í c í v oz i dl aj s ouur č enadal š ípar k ov ac ímí s t avpř i l ehl ý c h,dnes j i žex i s t uj í c í c hpar k ov ac í c hk apac i t ác h.Pr oř í z eníaus měr ňov ání př i j í ž děj í c í c hnáv š ť ev ní k ůbudes l ouž i tnov ěv y budov aný nav i gač nípar k ov ac ís y s t ém.Mož nos t ípr obudouc nos tj ei s t av ba nov ého par k ov ac í ho domu př iodboč c e zhl av ní ho ul i c e.J ak omož nos tv y už i t ínez as t av ěnéobl as t ik ol em ml ý ns k éhopot ok aj ev ý s t av anov ý c hr odi nný c hdomůadomupr o s eni or y


Anal ý z as poj eníc ent r aař ek y

c ent r um měs t a

38 r oz dí l név ý š k ov éúr ov ně obl as tnál et ov éz el eně z úž enýpr os t or ,k onf l i k tk omuni k ac espř edz ahr ádk ou k av ár ny

ohr az enáobl as tbezj as néf unk c e


Vý s l edk yanal ý z y

c ent r um měs t a

pr ůc hodspr ůhl edem nar oz hl ednu l áv k a-pl y nul épr opoj enídv ouv ý š k ov ý c húr ov ní

r oz š í ř enípr os t or u-ods t r aněnís t áv aj í c ís t av by ot ev ř eníaz př í s t upněníúz emí nov éc es t y

39


Dopr av níanal ý z a

v ol nék apac i t ypar k ov ac í c hmí s t

40 k ol i z epř í j ez dov ék omuni k ac eadět s k éhohř i š t ě k ol i z epř i j í ž děj í c í c hv oz i delaoby t néul i c e nev y hov uj í c ípol ohapar k ov i š t ě-r oz děl uj epr os t or pot enc i álpr onov épar k ov i š t ě


Vý s l edk yanal ý z y

r oz š í ř enís t áv aj í c í hopar k ov i š t ě us měr něnípř i j í ž děj í c í c hnáv š t ěv ní k ů

nov ýpar k ov ac ídům,us měr něnípř j í ž děj í c í c hnáv š t ěv ní k ů

nov éz menš enépar k ov i š t ě,z v uk ov és t ěny

41


Anal ý z av eř ej ný c hpr os t or ů

pot enc i álpr oby t ov ouv ý s t av bu

42

z anedbaný ,nepř ehl ednýv eř ej nýpr os t or pot enc i álby t ov év ý s t av by v ý r az nýv ý š k ov ýr oz dí l uz av ř enýanev y už i t ýpr os t or uz av ř enýpr os t orsnev y hov uj í c íf unk c í

uz av ř enýpr os t orsnev y hov uj í c íf unk c í

v eř ej népr os t or y s ouk r omépr os t or y


Vý s l edk yanal ý z y

c ent r um měs t a př ehl ednýv eř ej nýpr os t or ,snov ouby t ov ouz ás t av bou nov áoby t nául i c e nov épr opoj enídv ouv ý š k ov ý c húr ov ní ,nov ádomi nant apr os t or u nov ýv eř ej nýpr os t or nov ýv eř ej nýpr os t or ,k ul t ur a

nov ýv eř ej nýpr os t or ,k r aj i na

v eř ej népr os t or y s ouk r omépr os t or y

43


Náv r hmi ni mál ní hoř eš ení

-l áv k apr opěš í

44

-ot áč i v át r i buna -dos t av bapův odní hodomu-půj č ov nak ol -nov ábudov api v ov ar uas k l adů

-nov ýk r aj i nnýpar k


45


Náv r hmax i mál ní hoř eš ení -nov áby t ov áv ý s t av ba -par k ov c ídům -r oz hl edna -dům pr os eni or y -at el i er ysby dl ení m 46

-v enk ov nív ý s t av nípl oc hy

-mal ás por t ov i š t ě


47


48


49

Mor av s k os l ez s k áv ědec k ák ni hov naOs t r av a 2011-Các hy Pr of . I ng. ar c h.Mi r k oBaum,Di pl . I ng.Adr i aDar aban,I ng. ar c h.Dav i dBar oš


50


Témat em pr oj ek t uj ek onv er z ek ok s ov nyvar eál uVí t k ov i c k ý c h ž el ez ár en,t z v .Dol níobl as tOs t r av a-Ví t k ov i c e.Podl ouhol et é s naz eoz ak onz er v ov áníar eál uv es t av u,v ek t er ém by lopuš t ěn,doc ház í kpok us ům oj ehonov év y už i t í pr ov ědec k éaak ademi c k éúč el y .Cí l em pr oj ek t uj epř eměnabý v al ék ok s ov nyna v ědec k ouk ni hov nuvk ont ex t uur bani s munav r ž enéhoar c hi t ek t em J os ef em Pl es k ot em (vur bani s t i c k ém ř eš eníar c h.J . Pl es k ot aj eobj ek tk ok s ov nyur č enkdemol i c i ) .Snahouk onv er z ej enal éz tnov éupl at něnípr oc onej v í c eč ás t íbý v al ék ok s ov ny .Nev y už i t éč ás t ij s ouods t r aněny Hl av níhmot ouk ni hov nyj et r oj úhel ní k ov éz as t ř eš enís t udov ny r oz pr os t í r aj í c ís ek ol em " bat er i e"k ok s ov ny ,s l ouž í c ínov ěj ak o depoz i t ářk ni hov ny ,k t er ýj eobs l uhov ánmec hani c k ý m pohy bl i v ý mr obot em v y t v ář ej í c í m pohy buj í c ís ež i v ýpr v ekvpr os t or u s t udov ny .T r oj úhel ní k ov ák ons t r uk c ez as t ř eš enís t udov nyt v oř enázopak uj í c í c hs et r oj úhel ní k ov ý c hdí l c ůs k r ý v áv es v ém ni t r ur egál yv ol néhov ý běr uk ni hadal š í s t udi j ní mí s t a.Pr ůc ho z ík or i dor ys k r z et r oj úhel ní k ov ou k ons t r uk c ij s ou v y mez eny t r oj úhel ní k ov ý miv s az ený midí l c isot v or em v et v ar uv eps ané k r už ni c e. " Samos t at ný m"v k l í něný m obj ek t em j ev s t upnív ěžor i ent ov anánaj i hkv y s ok ý m pec í m.Vol něpř í s t upnév s t upnípr os t or y k ni hov nyj s oudos až i t el népomoc íes k al át or u.Kr oměv s t upu obs ahuj ev ěžadmi ni s t r at i v nías emi nár nímí s t nos t i .Nej v y š š í pat r oz auj í mák av ár nanav az uj í c ínaz av ěš enoupř ednáš k ov ou mí s t nos tsv ý hl edem nav z ni k aj í c íar eálaměs t o. Dal š í v y už i t ous ouč ás t í bý v al ék ok s ov nyj s oudv ak omí ny ,k t er é s v ý m př i r oz ený mt ahem z aj i š ť uj ípr ov ět r ánídepoz i t ář eas t udov ny .

51


52


53


54

Ĺ™ ez


55

j ednopol edv oupl áš ť ov ék ons t r uk c ez as t ř eš ení

ř ez


56

s c hemak ons t r uk c eapl áš t ě


57

1. np

f ot ogr af i emodel u

2. np

f ot ogr af i emodel u


58


59


60


61

Kons t r uk c ez as t ř eš ení 2011-Các hy Dr . I ng.Rol fGer har dt s pol upr ác e-Edi t aVáv r ov á


62


63

z ák l adníj ednot k ak ons t r uk c e pr v k yz as t ř eš ení

Nav ž enák ons t r uk c ej et v oř enazopak uj í c í c hs e t ens egr i t ní c hj ednot ek ,k t er év y t v ář ej í„ v al enou k l enbu“-s egmentk r uhu.Pr oz as t ř eš eník ons t r uk c eby l yz v ol enypr v k yzl i s ov anéhopl ex i s k l a.T v art ěc ht opr v k ův y c ház í zgeomet r i ek ons t r uk c e,al ez ár ov eň j ez v ol en t ak ,aby t y t o pr v k ypř i s pí v al ykc el k ov és t abi l i t ě.


64

Zák l adnípr v ekk ons t r uk c es ev y z nač uj et or z ní nes t abi l i t ouv ev š ec ht ř ec hz ák l adní c hs měr ec h.

modelz ák l adníj ednot k y


65

dopněnáauz av ř enák ons t r uk c e


66


67


68


69

Medi at ék aaar c hi vPl z eň 2012 Doc . I ng. ar c h.J ánŠt empel


70


Náv r hmedi at ék yaar c hi v unav az uj enapr os t or ov ous t r uk t ur uv í t ěz néhour bani s t i c k éhonáv r huat el i ér uD3A.Zac hov áv áhmot ov é ř eš enív ý c hodníhr anyhl av ní hopr os t or uar eál u,al eměnípův odní f unk c i(s l už by ,admi ni s t r at i v a,by dl ení ) . Medi at ék aaar c hi vj s oudv ěi ns t i t uc e,k t er émaj í mnohos pol eč ného.Př edev š í ms ej ednáoj ej i c hpr i már níf unk c i-s hr omaž ďov ání apos k y t ov áníi nf or mac ív eř ej nos t i .Pr ac uj ípř ev áž něs es t ej ný mi nos i č i-k ni hamiaj i ný mit i s k ov i nami .Dův odpr onav r ž eníar c hi v u vbudouc í mk ul t ur ní mc ent r uPl z něj enás l eduj í c í .Ar c hi vpov až uj i z ai ns t i t uc i ,k t er ábyneměl abý tk des inaok r aj iz áj mu,v eř ej nos t i t éměřnez námá,nepř í s t upnáanez aj í mav á,ný br žj ak oi ns t i t uc i , k t er áj es ouč ás t íběž ného v z děl áv ánía z áj mu v eř ej nos t i .J e z ř ej mé,ž et y t odv ěi ns t i t uc emohouv y už í v att éhožadmi ni s t r at i v ní hoz áz emí ,př í j ez dov ý c hk omuni k ac íac el k ov ět akt v oř i tl ogi c k y apř i r oz eněpr opoj enéc el k y . Ar c hi vpr oměs t oPl z eňj eumí s t ěnv edv oupodz emní c hpodl až í c h, j ek onc i pov ánj ak ok l as i c k ýs k l adov ýs y s t ém spos uv ný mir egál ya děl ís enas ek c e,at opř edev š í m zpož ár ní c hdův odů.J epř í s t upný pouz ez aměs t nanc ům ar c hi v u.J s ouvněm ul ož enac ennáhi s t or i c k ádí l a-kj ej i c hs k l adov ání s l ouž í i t r ez or ,al epř edev š í m dok ument y ,k t er éj ez ez ák onapov i nnépour č i t oudobus k l adov atapot é s k ar t ov at .Pr onahl í ž enídot ěc ht odok ument ůj enav r ž enas t udov nav1. NP ,k t er áj ev y hr az enapouz epr ot y t oúč el yaj ej í žumí s t ění aodděl eníodos t at ní c hpr os t orz aj i š ť uj ek ont r ol uadohl ed. Medi at ék anenípouz ek ni hov na,j akj izč es k éhopr os t ř edípř ev áž něz náme.J emí s t em,k t er énes l ouž íapr i or ipouz ekv y půj č ov ání k ni h,al et ak émí s t em,k des ináv š t ěv ní kmůž ev y bí r atzr oz mani t ý c hdr uhůmédi íanamí s t ěj ek onz ul t ov at ,t opř edpok l ádáv ol ný př í s t upk ek ni hám,nov i nám,č as opi s ům,not ám,audi oav i deonos i č ům,i nt er net u.Nenínav š t ěv ov ánapouz ez aúč el em s t udi j ní m, al ev y bí z íikt r áv enív ol néhoč as uš i r ok ouv eř ej nos t íodpoč i nk em, r el ax ac í .T oj edův odem,pr očs ez denac ház ív ý hr adněs t udi j ní pr os t or yipohodl nédi v anyamal ák av ár nasobč er s t v ení m.Ot ev ř enos tapř í s t upv š em podt r huj et r ans par ent ní pl áš ťc el ébudov y , k t er ýj edos t at eč něods t í něn,al eumož ňuj es ij i žz v enk uuč i ni t př eds t av uot om,c obudov anabí z í , az aj i š ť uj edos t at eč nýv ý hl ed v enapoc i tpr opus t nos t imez iv něj š íav ni t ř nír eal i t ou.Souč ás t í medi at ék yj emez onet , pr os t orsdal š í mimož nos t miv y ž i t í .J s ou z deumí s t ěnydal š ír egál y ,al eiodděl enépr os t or ypr omal és k upi nyl i díur č enék es l edov ánív i deaas t ol yspoč í t ač em.

71


72


73

Funk č nís c héma

Pl z eň

-medi at ék a

-v s t up, s t udov naar c hi v u admi ni s t r at i v a -depoz i tar c hi v u s k l ady t ec hni c k éz áz emí


74


pohl ed

podél nýř ez

75


76


77

půdor y s1.a2. pp

ř ezpř í č ný


78


79

1. np

2. np


80


81

3. np


Doúr ov něpodl ahy3. npj enos nák ons t r uk c ež el ez obet onov á-s t r opyspr ův l ak yvr as t r u8x 8m a8x 4m.Oc el ov á k ons t r uk c es t ř ec hy t v oř ená v i er endel ov ý m nos ní k em v r as t r u1x 1m j epodepř enaoc el ov ý mi podpor ami t v ar u„ V“ . Ras t r1x 1m j ez ák l adní pr oc el oubudov u,v y j mak ons t r uk c es e v nás obc í c h pr ol í ná is obv odov ý m pr os k l ený m pl áš ť em nebopodhl edem medi t ék y

82


83

-z ák l adnít r ans por t níj ednot k aVi er endel ov anos ní k umár oz měr y10x 2x 0. 8met r u -z ák l adníj ednot k anos ní k umár oz měr1x 1x 0. 8met r u


-kv ět r ánípodz emní hoar c hí v ubudepouž i t opř i r oz enéhot ahupi v ov ar s k ého k omí na,z emní v edení nas áv anéhov z duc hus l ouž í vl et ní m období k ec hl az ení , vz i mní m obdobíkpř edehř í v ánípř i v áděnéhov z duc hu -pr os t ork anc el ář í ,v s t upuas t udov nybudepř i r oz eněpř í č něpr ov ět r áv án -pr os t ormedi at ék ybudepř ev áž něpř í č něpr ov ět r án,z anepř í z ni v ý c hk l i mat i c k ý c hpodmí nekbudoukv ět r ánímedi at ék yv y už i t ys t ř eš níodv ět r áv ac íhl av i c e f unguj í c ínapr i nc i puaer ody nami c k éhopar adox u

84


85

geomet r i ek ons t r uk c ez as t ř eš ení


86


87

. . . dal š í . . .


88


89

Mi s k azl i pov éhodř ev a


90


91

Mal ýak t


© Dav i dDv oř ák 2012


novejsi_portfolio_david_dvorak  

portfolio_novejsi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you