Page 1

ปีที่ 11 ฉบับที่ 110 ทั นประจำ ส �ถเดืาอนมิ น ถกุนายน า ร 2556 ณ์

ติ ด ต า ม ข่ า ว ส า ร ไ ด้ ที่

w w w . t h a i s a e r e e .หน้ c oาm1

ปีที่ 11 ฉบับที่ 110 ประจำ�เดือนมิถนุ ายน 2556 ราคา 10 บาท

4บริษัททัวร์ผนึกกำ�ลัง ยึ ด สนามบิ น อุ ด รธานี เหมาลำ�บินตรงเกาหลี ไ ข่ ไ ก่ ขึ้ น ร า ค า

บริษัททัวร์เอาท์บาวด์ไปเกาหลี 4 บริษัท จับ ตัวเป็นกลุ่มเซ็นเตอร์โคเรีย เช่าเหมาลำ�สาย การบินบิสิเนส แอร์ บินตรงอุดรธานี-อิน ชอน ห่ ว งหาไกด์ พู ด ภาษาเกาหลี ไ ม่ ค่ อ ย มี ด้านผู้บริหารสายการบิน เผยในอนาคต วางแผนจะขยายทำ�การบินในเส้นทางอืน่ ๆ อีก ยันราคาไข่ไก่เป็นไปตามภาวะปกติ หลายจุด แต่ขออุบเอาไว้ก่อน อ่านต่อหน้า 11 เนื่ อ งจากมี ต้ น ทุ น แฝงมี ม าก เป็ น

วอนรัฐคุมอาหารไก่

ขอนแก่ น ได้ ก รรมการ ส ร ร ห า ป . ป . จ . แ ล้ ว

วางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลขอนแก่น 2 ; นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส บ้าน โคกสี ตำ�บลโคกสี อำ�เภอเมืองขอนแก่น โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเลย เป็นเงินจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคร่วมทอดผ้าป่า วงเงินค่าก่อสร้าง ประมาณ 30 ล้าน บาท

ป.ป.ช.ขอนแก่น เผยตัวคณะกรรมการสรรหา กรรมการ ป.ป.จ ขอนแก่น ซึ่งเป็นตัวแทน 8 องค์กร เพือ่ มาเฟ้นหาคนดี ทีม่ คี วามซือ่ สัตย์สจุ ริต เป็นที่ประจักษ์ เข้ามาตรวจสอบและปราบปราม คนโกงชาติ อ่านต่อหน้า 11

ช่วงไข่ออกมาน้อย ราคาก็ต้องขยับ ขึ้น พร้อมติงตอนที่ไข่ล้นตลาดราคา ตก ไม่เห็นมีใครมาดูแลต้องรับภาวะ ต้นทุนเอง ขอรัฐดูแลต้นทุนการผลิต ไข่เพื่อประชาชนอยู่ได้ อ่านต่อหน้า 11

“โชคชัย”เตรียมวางมือธุรกิจ

เปิดโรงเรียนสอนให้เป็นคนดี

โชคชัย คุณวาสี

“โชคชัย คุณวาสี” ตัดใจขายโรงแรมเซ็นทา ราาฯ เตรียมผ่องถ่ายโตโยต้าแก่นนครให้คน รุ่นใหม่เข้าบริหารแทน พร้อมเดินหน้าเปิด โรงเรียนสอนคนให้เป็นคนดี วางรากฐาน เยาวชนไทยให้เป็นกำ�ลังสำ�คัญของประเทศ ชาติในอนาคต อ่านต่อหน้า 11

ตลาดหนั ง ไม่ ห วั่ น ศก.ทรุ ด “เมเจอร์” รุกเปิดอีสานเพิ่ม เมเจอร์ซีเนเพล็ก เอาใจตลาดคอหนัง อีสาน เปิดฉายระบบดิจิตอลเต็มรูป แบบ เล็งหาพื้นที่เปิดโรงหนังใหม่อีก 4-5 แห่งปลายปีนี้ เผยหนังฮอลลีวู๊ด ทุกประเภทยังทำ�รายได้มาเป็นอันดับ หนึ่ง อ่านต่อหน้า 11

มหกรรมอาหาร ; นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ประธานสภา อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และนายจำ�นง นิรังสรรค์ นายกสมาคมพ่อครัวแห่ง ประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Food-Restaurant & Equipment Show 13” ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนา ภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจได้มี โอกาสแลกเปลี่ยนธุรกิจ ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556


หน้า 2

ปีที่ 11 ฉบับที่ 110 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2556

ขยายความร่วมมือทางวิชาการ

ม.ขอนแก่น และสำ�นักงานพิสูจน์หลัก ฐานตำ � รวจ ร่ ว มลงนามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิชาการ โดยมี นายวินัย สิทธิมลฑล รองผู้ ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานสักขี พยานในการลงนามระหว่ า ง ผศ.ดร.เด่ น พงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น และ พล.ต.ท.ปัญญา มา เม่น ผู้บัญชาการสำ�นักงานพิสูจน์หลักฐานตำ�รวจ พ.ต.อ.บุญชัย ฤาชัยสา รองผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์ หลักฐาน 4 และมีคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ คณะนายตำ�รวจจากสำ�นักงาน พิสูจน์หลักฐานตำ �รวจ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง 8103 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะ วิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น เพื่อเดินหน้าพัฒนางาน ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้ก้าวหน้า ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในการอำ�นวยความยุตธิ รรมให้กบั ประชาชน ซึ่งดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่ง ปัจจุบันนับเป็น ครั้งที่ 3 โดยมีผลบังคับใช้นับแต่ วันทีล่ งนาม โดยมีกรอบระยะเวลา 5 ปี คือ ระหว่าง พ.ศ. 2556-2560 ผศ.ดร.เกี ย รติ แสงอรุ ณ คณบดี ค ณะ วิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น กล่าวว่า การลงนามความ

ร่วมมือ มีกรอบข้อตกลงร่วมกัน อาทิ ด้านการวิจยั และพัฒนา มีโครงงานวิจยั และการให้บริการต่างๆ เช่น การสืบหารูปแบบของสายไฟฟ้าทองแดง ภายในอาคารเมื่อเกิดการลัดวงจร การศึกษาและ วิเคราะห์รปู แบบของพัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิด ตัง้ พืน้ ทีเ่ ป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ โครงการ พัฒนาชุดตรวจทดสอบ(STRIP) เพื่อตรวจแยก เลือดในตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ การให้บริการจัดหาเครื่องตรวจดีเอ็นเอ การให้ บริการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ ด้านการพัฒนาบุคลากร มีโครงการพัฒนา บุคลากร ได้แก่ การผลิตบัณฑิตระดับปริญญา โทหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต สาขา นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาโดย นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ได้รบั ทุนการศึกษา จากสำ�นักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำ�รวจ สำ�นักงาน ตำ�รวจแห่งชาติ ปัจจุบันได้เข้ารับการบรรจุเป็น ข้ า ราชการตำ � รวจและปฏิ บั ติ ง านในสำ � นั ก งาน พิสจู น์หลักฐาน แล้วทุกคน มีโครงการฝึกงานของ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โครงการฝึกอบรมทาง ด้านสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงการฝึกอบรมทางด้านการใช้เครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์

เฉลิมมหานคร ฉลองหลักเมืองขอนแก่น

ด้าน พ.ต.อ.บุญชัย ฤาชัยสา รองผู้บังคับการ ศู น ย์ พิ สู จ น์ ห ลั ก ฐ า น 4 กล่ า วว่ า สื บ เนื่ อ งมา จากแนวนโยบายของ สำ � นั ก งานตำ � รวจแห่ ง ชาติ ที่ต้องการให้มีความ ร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย สำ � นั ก งาน พิ สู จ น์ ห ลั ก ฐานตำ � รวจ จึงได้ดำ�เนินการตามแนวนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544 เพื่อให้การใช้วิชาความรู้ทางด้าน นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ ข องตำ � รวจ เป็ น ไปอย่ า งแพร่ หลาย มีการต่อยอดทางวิชาการเพื่อประโยชน์ใน การสร้างสร้างคุณธรรม การอำ�นวยความยุตธิ รรม ให้กับประชาชน และเป็นการบูรณาการทางวิชา ความรู้ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ หรือพัฒนาความรูค้ วามสามารถในการทีจ่ ะปฏิบตั ิ งานตามอำ�นาจหน้าที่ ประกอบกับปัจจุบันมีการ เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ อย่างรวดเร็ว รวมถึงปัญหาด้านอาชญากรรมนับ วันจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งปริมาณและความรุนแรง มี รูปแบบที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

เรื่องเล่าของในหลวง (6) : ข้าวผัดไข่ดาว

เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านด้านตรวจสถานทีเ่ กิด เหตุ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพิสูจน์หลัก ฐาน ต้องพัฒนาตนเองโดยการศึกษาความรู้จาก แหล่งต่างๆ เพิม่ เติมและเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอด เวลา การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นอีกรูป แบบหนึ่งของการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้กา้ วหน้าและเพือ่ ประโยชน์สงู สุดในการอำ�นวย ความยุติธรรมให้กับประชาชน รวมถึงการใช้งบ ประมาณของชาติที่มีอยู่อย่างจำ�กัดได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพและให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ จึ ง นั บ ว่ า เป็นการดำ�เนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดย ส่วนรวม เป็นอย่างยิ่ง

แ ล ก เ ป ลี่ ย น ความคิด ; นาย สมศักดิ์ สุวรรณ สุ จ ริ ต ผู้ ว่ า ร า ชการจ.ขอนแก่น พ ร้ อ ม ค ณ ะ ให้ ก ารต้ อ นรั บ H.E.Mr.Thier-ry Viteau ฯพณฯ เอกอั ค รราชทู ต ฝรั่ ง เศส ประจำ � ประเทศไทย พร้อมภริยา และคณะ ในโอกาสนีเ้ ข้าพบ ปรึกษาแลกเปลีย่ นแนวทางการบริหาร และแนวทาง การจัดตั้งสมาคมฝรั่งเศสที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องรับรองพงษ์พานิช ศาลากลางชั้น 4 เมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2556

น า ย ธี ร ะ ศั ก ดิ์ ฑี ฆ า ยุ พั น ธุ์ น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี น ค ร ขอนแก่ น พร้ อ มด้ ว ย รองนายกเทศมนตรี ร่ ว มแถลงข่ า ว “งาน เฉลิ ม มหานคร ฉลอง หลักเมืองขอนแก่น” โดย มี ส มาชิ ก สภาเทศบาล หั ว หน้ า ส่ ว นการงาน กลุ่ ม ปั ญ จมิ ต ร ตลอด ทั้ ง พี่ น้ อ งสื่ อ มวลชน เข้ า ร่ ว มเป็ น เกี ย รติ แ ละ ศาลหลักเมืองขอนแก่นอย่างเนื่องแน่น เมื่อวันที่ แสดงความยินดีของการขับเคลื่อนพลังศรัทธา ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล ประชาชนในการเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ชุ ม ชนที่ มี ต่ อ เทศบาลนครขอนแก่น

ซ้ อ ม ดั บ เ พ ลิ ง อ พ ย พ ห นี ไ ฟ ประจำ�ปี 2556 ; น า ย อุ ด ม ศั ก ดิ์ โ ส ม คำ � ผู้ ช่ ว ย กรรมการผู้อำ�นวย การส่วนงานปฏิบัติ การภู มิ ภ าค-ภาค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เหนือ เอไอเอส นำ� ที ม คณะผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของ เอไอเอส เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำ�ปี 2556 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำ�บล จอหอ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตนในการช่วยเหลือตนเอง รวมทั้งควบคุมสถานการณ์ เมื่อเกิด เหตุอัคคีภัยขึ้นในตัวอาคารได้ ณ อาคารสำ�นักปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา ซั ก ซ้ อ ม อพยพหนี ไ ฟ ; ฝ่ า ยรั ก ษาความ ปลอดภัย โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด สร้าง สถานการณ์จ�ำ ลอง เพื่ อ การซั ก ซ้ อ ม เหตุ ก ารณ์ อ พยพ ห นี ไ ฟ ใ ห้ กั บ พ นั ก ง า น แ ล ะ ผู้ บริหารโรงแรมฯ ได้ เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ทไี่ ม่อาจคาดคิด ซึง่ ทำ�ให้พนักงานทุกคนมีทกั ษะในการช่วย เหลือตัวเอง และแขกทีเ่ ข้ามาใช้บริการ อีกทัง้ ยังสามารถสร้างเชือ่ ถือและมัน่ ใจในระบบรักษา ความปลอดภัยของทางโรงแรมฯ โดยสถานการณ์ครัง้ นีไ้ ด้สมมุตขิ นึ้ ทีห่ อ้ งประชุมสัมมนาของ ทางโรงแรมฯ เมื่อเร็วๆ นี้

หมู่บ้านเอื้ออาทรศิลา ซ.1 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ออกแบบ/ผลิ ต ป้ายไวนิล ป้ายโฆษณา ธงญี่ปุ่น สติ๊กเกอร์ นามบัตร

ใบปลิว การ์ด ตรายาง แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

ถ่ายเอกสาร ปริ๊นงาน รับ-ส่งแฟกซ์

ติดต่อ ยิ้ม 0834170363 E-mail : smile7738@gmail.com

ม อ บ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ; พล.ต.ไชยพร รั ต แพทย์ ผบ. มทบ.๒๓ นาย วัฒนา ช่างเหลา รอง นายก อบจ. ขอนแก่ น ดร.สิ ริ พั ช ร รั ต แพทย์ ประธานชมรม แม่ บ้ า น มทบ. 23 และคณะนาย ทหาร มทบ.23 ร่วมมอบทุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการ นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง มทบ. ๒๓ ประจำ�ปี ๒๕๕๖ ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น วางศิ ล าฤกษ์ สรรพากร พืน้ ทีข่ อนแก่น ; ดร.สาธิ ค รั ง ค สิ ริ อ ธิ บ ดี ก ร ม สรรพากร และนายสม ศั ก ดิ์ สุ ว รรณ สุ จ ริ ต ผู้ ว่ า ราชการจังหวัด ขอนแก่นพร้อม คณะเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่ขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำ�นักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นแห่งใหม่ ณ ถนนเหล่านาดี บ้านสะอาด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556

กฟผ. เตือนระวังทำ�งาน ใกล้ ส ายส่ ง ฯ แรงสู ง นายวสั น ต แสงสุ ว รรณ ผู้ อำ � นวยการ ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอ ความร่วมมือประชาชนในการดูแลรักษาสายส่ง ไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งจะทำ�ให้ระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง มีความมั่นคง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างเพียง พอตลอดเวลา ประกอบดวย ไมจุดบั้งไฟหันไป ทางสายสงไฟฟาแรงสูง, ไมเผาหญา เผาฟาง เผา ไรออยใกลแนวสายสงฯ, ไมปลูกตนไมและปลูก สิ่งปลูกสรางใกลสายสงฯ เกินขอกําหนดความ ปลอดภัยฯ, ระมัดระวังในการใชรถเครน รถขุดทํา งานใกลสายสง, ไมขดุ ดินใกลเสาสายสงฯ, ปญหา โคมลอยไปติดสายสงฯ ซึง่ การกระทําเหลานัน้ เกิด จากความรูเ ทาไมถงึ การณ อาจทําใหสายสงไฟฟา แรงสูงขาด เสียหาย สงผลใหเกิดไฟฟาดับเปนบริ

เวณกวางหลายจังหวัด หรือ หากสายสงไฟฟาแรง สูงขาด ตองใชเวลาในการซอมแซมเพือ่ นําระบบ เขาใชงานเปนเวลาหลายชั่วโมง จะทําใหประ ชาชนผู  ใ ช ไ ฟฟ า และโรงงานอุ ต สาหกรรม ไดรับความเดือดรอน และเกิดความเสียหายตอ เศรษฐกิจของชาติโดยรวม กฟผ. จึ ง ใคร ข อความร ว มมื อ ประชา ชนให ช ว ยกั น ดู แ ลรั ก ษาเสาและสายส ง ไฟฟา แรงสู ง ซึ่ ง เป น สมบั ติ ข องประเทศชาติ และ อยูในการบํารุงรักษาของ กฟผ.หากมีขอสงสัย เกี่ ย วกั บ สายส ง ไฟฟ้ า แรงสู ง สถานี ไ ฟฟ้ า แรง สู ง ที่ อ ยู  ใ กล้ บ้ า นท า น หรื อ โทรศั พ ท แ จ ง ที่ หมายเลข0-4322-2246 (24 ชั่วโมง), ศูนยบริการ ขอมูล กฟผ. 1416, 0-4332-5117 (เวลาราชการ) หรือแจง 191

บอกกล่ า วเล่ า ขานขอนำ � เรื่ อ งราวดี ๆ เกี่ ย วกั บ พระจริ ย วั ต รอั น งดงามและพระราช อั ธ ยาศั ย อั น น่ า ประทั บ ใจของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ได้รับการบอก เล่าจากข้าราชบริพาร ข้าราชการระดับสูง รวม ถึงผู้ติดตามเสด็จซึ่งประชาชนโดยทั่วไปอาจจะ ไม่ทราบถึงเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ หากไม่ได้ศึกษา หรือค้นหาข้อมูลจากที่ต่างๆ จึงขออนุญาตนำ�มา ให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อนำ�มาเป็นแนวทางใน การปฏิบัติของตนเองตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรง ปฏิบตั ใิ ห้เป็นแบบอย่างทีเ่ หมาะสมแก่ประชาชน ของพระองค์ทา่ น โดยเรือ่ งทีห่ ก คือ ข้าวผัดไข่ดาว ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี อักษรกิตติ์ ผู้สนอง พระราชดำ�ริ ในโครงการระบบสือ่ สารสายอากาศ และอิเล็กทรอนิกส์ ได้เล่าไว้ดังนี้ วันหนึ่ง ในหลวง เสด็จฯเขาค้อเพื่อเปิด อนุสาวรีย์ พอเปิดอนุสาวรีย์เสร็จพระองค์ท่านก็ ขอกลับไปที่พระตำ�หนักเพื่อจะทรงเปลี่ยนฉลอง พระบาทเพราะเดี๋ยวจะไปดูงานในป่าในดง เราก็ ไม่ได้ทานข้าว ไม่มีใครทานข้าวตอนนั้นบ่ายสอง

โมงแล้ว ก่อนจะเปลี่ยนฉลองพระบาทสักยี่สิบ นาที น่ า จะพุ้ ย ข้ า วทั น ก็ รี บ วิ่ ง ไปห้ อ งอาหารที่ เตรียมไว้ ปรากฏว่าพวกที่ไม่ได้ตามเสด็จเขาทาน กันหมดแล้ว ในนั้นจึงเหลือข้าวผัดติดก้นกระทะ กับมีไข่ดาวทิ้งแห้งไว้ 3-4 ใบ เราก็ตัก เห็นมีข้าว อยู่จานหนึ่งวางไว้ มีข้าวผัดเหมือนอย่างเราไข่ ดาวโปะใบหนึ่งมีนํ้าปลาถ้วยหนึ่งวางอยู่ เพื่อน ผมก็จะไปหยิบมามหาดเล็กบอกว่า “ไม่ได้ๆ จาน นีข้ อง พระเจ้าอยูห่ วั ท่านรับสัง่ ให้มาตัก” ดูสคิ รับ ตักมาจากก้นกระทะเลย ผมนี่นํ้าตาแทบไหลเลย ท่านเสวยเหมือนๆ กันกับเรา...... เรื่องโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ แม้ทรงเป็นพระ มหากษัตริย์ ผู้เป็นประมุขของประเทศไทยแต่ ทรงเลือกปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับชาวบ้าน สามัญชนธรรมดา ทรงเสวยอาหารแบบเดียวกัน กั บ ที่ ช าวบ้ า นรั บ ประทานโดยไม่ ถื อ พระองค์ แม้แต่นอ้ ย เป็นพระจริยวัตรอันงดงามน่าประทัป ใจ สมควรแก่การยกย่องเทิดทูนและนับเป็นพระ มหากรุณาธิคุณยิ่งต่อประชาชนชาวไทย

สามัคคีธรรม ‘’20 ปี วัดพระบาทนํ้าพุ’’ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ร่วม กับ ชมรมสื่อสร้างสรรค์ ขอนแก่น ,ชมรมคนทำ� สือ่ ภาคอีสาน ,กลุม่ เรดดรากอน และชาวตลาด อ.จิ ระ ขอนแก่น จัดตั้งกองผ้าป่ามอบถวายวัดพระบา ทนํ้าพุ ต. เขาสามยอด อ. เมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อ นำ�ไปใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 เพือ่ ให้การบริจาคทรัพย์และสิง่ ของในการ ทำ�บุญในครั้งนี้บังเกิดผลสูงสุด ขอให้ทุกท่านได้ ร่วมอนุโมทนาบุญ ประสบแต่ความสุข มีความ เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ขจัดทุกอุปสรรค และวิบากกรรมต่างๆ ด้วยเทอญ ... สาธุ การทำ�บุญนัน้ ไม่จ�ำ เป็นต้องใช้เงินมากทีจ่ ะ ได้บญ ุ มากเสมอไป ขอให้เงินบริสทุ ธิ์ ทีม่ าของวัตถุ ทานนัน้ บริสทุ ธิ์ แม้เพียงสลึงเดียวก็ได้บญ ุ มากกว่า เงิน 10 ล้านของนักการเมืองที่โกงประเทศชาติมา หรือพ่อค้าที่โกงคนอื่นมา ที่บอกว่าเวลาที่ทำ�บุญแล้วควรทำ�ใจให้ สบาย ใจของเราต้องไม่คิดอะไรไปวุ่นวาย บางคน กำ�ลังทำ�บุญ จะชอบคิดสงสัยหรือวิตกว่า ของที่ เรากำ�ลังให้นนั้ สมควรทีผ่ รู้ บั จะได้ไปหรือไม่ คิดว่า เขาจะเอาไปทำ�อะไร คิดมากจนจิตมันส่าย แทนที่ จะนิง่ เพือ่ ให้ทานนัน้ สำ�เร็จ เกิดบุญ กลับกลายเป็น ว่าไปลดทอนกำ�ลังบุญเสีย

และหลังการทำ�บุญให้ทาน ไม่ควรเสียดาย หรือมีใจคิดฟุง้ ซ่านไปอีก ประเภท ของทีเ่ ราให้ไป เมือ่ ตะกีจ้ ะถึงวัด เขารับไปแล้วจะถึงวัตถุประสงค์ ของเราหรือไม่ อย่าไปคิดแบบนัน้ เมือ่ ให้ไปแล้วก็ จบกันไป ถือว่าให้ขาดไปเลย การอธิษฐานหลังทำ�บุญนัน้ ก็ส�ำ คัญ ควรที่ จะอธิษฐานไปในทางดี เพือ่ ให้เรามีความสุข ความ ขัดข้องอุปสรรคต่างๆ ความไม่มี ความขัดสน อย่า เกิดในชีวติ ก็พอ อย่าไปอธิษฐานแบบมีขอ้ แม้แบบ ขอไปด้วยในตัว ประเภทว่า ขอให้บุญนี้ส่งผลให้ถูกหวย ส่งผลให้สอบได้ ส่งผลให้ขายนั่นขายนี่ได้ เจาะจง ลงไปอย่างนั้นอย่างโน่น ตกลงเรามาทำ�บุญเพื่อ ละกิเลส สร้างกำ�ลังใจที่จะเพียรทำ�ความดี หรือ มาทำ�บุญเพื่อการลงทุนกันเพื่ออะไรกันแน่ ขอแนะนำ�ว่า ขอให้เพียรทำ�ความดี ให้ ทานโดยไม่หยุดยัง้ เท่าทีเ่ ราจะทำ�ได้ เมือ่ ถึงเวลาบุญ จะทำ�หน้าทีต่ ามเหตุและปัจจัย บุญนัน้ จะส่งผลให้ เราอัศจรรย์ใจแน่นอน มีตัวอย่างมามากมาย และผูท้ ที่ �ำ บุญทำ�ทานก็จะได้บญ ุ มากขึน้ ๆ เพราะทุกคนทีม่ าใช้บริการนัน้ เขาจะรูส้ กึ ขอบคุณ มีการโมทนาบุญนั้นตลอดเวลา จากหนึ่งเป็นสิบ จากสิบเป็นร้อย จากร้อยเป็นหมื่นเป็นแสน เป็น ล้านไม่รู้จบ ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่า “บุญงอก” ออกมา

สุ ข ภ า พ ชุ ม ช น ; นายธี ร ะ ศั ก ดิ์ ฑี ฆ ายุ พั น ธุ์ น า ย ก เทศมนตรีนคร ขอนแก่น ร่วม พิ ธี ล ง น า ม บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความ ร่ ว ม มื อ กั บ โรงพยาบาล ขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในการพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เพื่อเพิ่มความ ครอบคลุมและคุณภาพในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ การ รักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและฟื้นฟูฯ โดยมี รศ.นพ.ชาญ ชัย พานทองวิริยะกุล ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ นพ.วีระพันธุ์ สุพรรณไชยมาตร์ ผู้ อำ�นวยการ โรงพยาบาลขอนแก่น และ รศ.ดร. ขนิฐา นันทบุตร คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556

ประกาศแต่งตั้งผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย และการตลาด โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด มร.โอเล่ นีลเซ่น ผูจ้ ดั การใหญ่ โรงแรมพูลแมน

ขอนแก่น ราชา ออคิด ประกาศแต่งตั้งให้ นางสาวจุฑา มาส สุขประสบโชค ดำ�รงตำ�แหน่ง ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขาย และการตลาด ของโรงแรม ฯ นางสาวจุ ฑ ามาส สุ ข ประสบโชค ผ่ า น ประสบการณ์การทำ�งานในธุรกิจโรงแรมมามากกว่า 10 ปี ทั้งในเครือของ Accor และโรงแรมระดับห้าดาว ก่อน เข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งปัจจุบัน ท่านเคยดำ�รงตำ�แหน่งผู้ อำ�นวยการฝ่ายขายและการตลาด ของโรงแรมในเครือ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล และเซ็นทารา โฮเทลแอนด์ รีสอร์ท มาก่อน โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด เดิมรู้จักกันในชื่อโรงแรมโซฟิเทล ราชา ออ คิด ตั้งอยู่ในใจกลางจังหวัดขอนแก่น เป็นโรงแรมระดับห้าดาวอั นพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำ�นวย ความสะดวกในการจัดประชุมทีด่ ที สี่ ดุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมแห่งนีเ้ หมาะสำ�หรับ นักท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ การประชุมและงานอื่นๆ


หน้า 3

ปีที่ 11 ฉบับที่ 110 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2556

เอไอเอส เปิดตัว AIS 3G 2100 ตัวจริงมาตรฐานโลก

คุณอุดมศักดิ์ โสมคำ� ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำ�นวยการส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอส นำ�ทีม ผู้บริหารและพนักงาน นำ�ทีมประกาศเปิด ตัว AIS 3G 2100 ตัวจริง มาตรฐานโลก ราย แรกของประเทศ เริม่ ต้นเต็มคุณภาพในพืน้ ที่ หัวเมือง 20 จังหวัด ทุกภาคทั่วประเทศ  สำ�หรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดตัว ใน 3 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น และอุดรธานี งานนี้ ชาวเอไอเอส 3G ชาวอีสาน ผนึ ก กำ � ลั ง ร่ ว มประชาสั ม พั น ธ์ ใ น 3 จังหวัดภาคคะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขอ ขอบพระคุณลูกค้าทีม่ อบความไว้วางใจ และ รอที่จะให้เราได้มีโอกาสมอบบริการ AIS 3G 2100 โดยขอยืนยันถึงความตั้งใจของเรา ที่จะนำ�คลื่นความถี่ 2100 MHz ซึ่งถือเป็น AIS3G Road show ; นายอุดมศักดิ์ โสมคำ� ผู้ ช่ ว ย ก ร ร ม ก า ร ผู้ อำ � นวยการส่ ว นงาน ปฏิ บั ติ ก ารภู มิ ภ าคภาคตะวั น ออกเฉี ย ง เหนือ เอไอเอส นำ�มือ ถือ 3G พร้อมโปรโมชั่น พิเศษผ่อน 0%  และ ซือ้ มือถือแถมมือถือ ซือ้ มือถือรับของสมนาคุณ มากมาย มาให้พี่น้องชาวโคราชและใกล้เคียงได้สัมผัสและทดลองใช้ผ่านเครือข่าย AIS 3G 2100 ตัวจริง มาตรฐานโลก พร้อมแนะนำ� Applications ใหม่ยอดฮิตหลากหลาย และแพคเก็จการใช้ งาน AIS 3G รวมทั้งบริการอัพเกรดซิมเป็น 3G 2100 นอกจากนี้ภายในงานยังมีเกมส์สนุกๆ มาให้ บริการตลอดทั้งงาน และพิเศษสุดพบกับดาราดาวรุ่งชื่อดังจากละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอนคุณชายรัชชา นนท์ บอม ธนินทร์ ที่มามอบความสุขให้กับชาว AIS 3G ที่เดอะมอลล์ นครราชสีมา สำ�หรับเอไอเอส 3G จ.อุดรธานี รอพบกับความพิเศษ และความสุขได้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 56 – 2 มิถุนายน 2556 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.อุดรธานี มหกรรมหนังยุโรป ; นายสมศักดิ์ สุวรรณ สุ จ ริ ต ผวจ.ขอนแก่ น เป็ น ประธานเปิ ด งาน “เทศกาลภาพยนตร์ สหภาพยุ โ รป 2013” (European Union Film Festival 2013) ร่วม กับ คุณอนา เบียทริช มาร์ตินส์ อัครราชทูตที่ ปรึ ก ษาด้ า นการเมื อ ง คณะผู้แทนสหภาพยุโรป มจ.เจเรมี โอปริเทสโก ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถาน เอกอัครราชทูตฝรัง่ เศส ประจำ�ประเทศไทย และโรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ โดยรวมหนังหาดูยาก ใน 5 ประเทศสหภาพยุโรป เปิดให้ชมฟรี ณ SF Cinema City ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น ร อ ง รั บ เ ปิ ด ประชาคมอาเซียน ; นายทรงพล จำ�ปา พันธ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น นาย พงษ์ ศั ก ดิ์ วงศ์ รั ศ มี ทอง สถาบั น ก่ อ สร้ า ง แห่งประเทศไทย คุณ ปราณี ธีรภานุ ประธาน กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ห อการค้ า จั ง ห วั ด ข อ น แ ก่ น ร่ ว มเปิ ด งานสั ม มนา “โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ” เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ณ โรงแรม เซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น

ทรัพยากรของชาติ มาสร้างประโยชน์ให้ แก่ประเทศและพัฒนาบริการที่มีคุณภาพ อย่างรวดเร็วทีส่ ดุ เพือ่ ยกระดับคุณภาพการ สื่อสารของคนไทย อย่างไรก็ตาม ในช่วง ของการเริ่มต้นให้บริการบนเครือข่ายใหม่ ซึง่ อยูร่ ะหว่างการเร่งขยายและปรับจูนให้มี คุณภาพสูงสุด เราจึงขอน้อมรับคำ�แนะนำ� จากลูกค้า ในกรณีหากพบปัญหาการใช้งาน และยินดีที่จะปรับปรุงคุณภาพ และแก้ไข ปัญหาอย่างรวดเร็วทีส่ ดุ ซึง่ เชือ่ มัน่ ว่า ด้วย ศักยภาพของทีมวิศวกรและบุคลากรชาวเอ ไอเอสทุกคนที่เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ ความ สามารถ และความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ จะ ทำ�ให้การเริ่มนำ�เทคโนโลยีมาตรฐานโลก อย่าง AIS 3G 2100 มาให้บริการ สามารถ มอบมิตใิ หม่แห่งคุณภาพการสือ่ สารขึน้ ใน ประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมแน่นอน”

นครขอนแก่ น คึ ก คั ก จั ด มหกรรมหนั ง สื อ ภาคอี ส าน สืบเนื่องจากในช่วงระหว่างการปรับปรุง ศาลหลั ก เมื อ งขอนแก่ น กรมการปกครอง ได้ ดำ � เนิ น การขึ้ น ทะเบี ย นศาลเจ้ า พ่ อ เทพารั ก ษ์ หลักเมืองขอนแก่นให้อยูใ่ นความดูแลของราชการ แต่คนขอนแก่นเห็นว่า ไม่ใช่การกระทำ�ที่ถูกต้อง จึงทำ�หนังสือขอเพิกถอนศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ หลักเมืองออกจากทะเบียนศาลเจ้าเมื่อปี 2551 ต่ อ มาในปี 2553 ได้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นพลั ง ศรัทธา และการเคลื่อนไหวทางสังคมในวงกว้าง ในการร่วมต่อสู้เพื่อสิทธิ์การดูแลศาลหลักเมือง ให้เป็นของคนขอนแก่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เอา ศาลหลักเมืองของคนขอนแก่นคืนมา” พร้อมกัน นัน้ ยังได้อา้ งอิงรายงานการวิจยั เรือ่ งกระบวนการ

กระจายอำ�นาจการบริหารจัดการศาลหลักเมือง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของวิทยาลัย ปกครองท้องถิ่น และคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น โดยตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีของการร่วม ต่อสูเ้ พือ่ เรียกร้องสิทธิชมุ ชน เมือ่ ปลายปี 2555 จึง ได้ขอ้ ยุตจิ ากสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ศาลหลักเมืองขอนแก่นไม่ถือว่าเป็นศาลเจ้าตาม กฎเสนาบดี ด้วยเหตุนี้  การจดทะเบียนขึ้นเป็น ศาลเจ้าตามกฎเสนาบดีจึงเป็นการจดทะเบียน โดยมิชอบ ซึ่งกรมการปกครองจะต้องดำ�เนินการ เพิกถอนศาลหลักเมืองขอนแก่นออกจากทะเบียน ศาลเจ้า จากสายธารศรัทธาสู่พลังการเรียกร้อง

นวัตกรรมใหม่ สวยโดยไม่ศัลยกรรม grand opening Marvelous Clinic Khon Kaen ส ถ า บั น ค ว า ม ง า ม กระชั บ สั ด ส่ ว นและ ปรั บ แต่ ง รู ป หน้ า โดย ไ ม่ ต้ อ ง ศั ล ย ก ร ร ม พร้ อ มเปิ ด ให้ บ ริ ก าร ด้ ว ยนวั ต กรรมใหม่ ล่ า สุ ด ปลอดภั ย ทั น สมั ย เป็ น ที่ ย อมรั บ จากทุ ก มุ ม โลก อาทิ อิตาลี ฝรั่งเศส อเมริกา สำ�หรับในประเทศไทยเริ่มเปิดให้บริการที่จังหวัด พิษณุโลกเมื่อปี 2550 พร้อมขยายสาขาเพื่อให้ ลูกค้าได้รบั บริการด้วยความสะดวกใกล้บา้ น โดย มี สาขาเชียงใหม่ สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก สาขาถนนบรมไตรโลกนารถพิษณุโลก และสาขาขอนแก่น นายศุภชัย ศรีวิจิตร (เอ) ผู้จัดการส่วน ตั ว อั้ ม พั ช ราภา ไชยเชื้ อ พร้ อ มด้ ว ย แพทย์ หญิ ง มั ณ ฑนั ส พี ร ะพั ฒ น์ ชั ย และที ม แพทย์ ผู้ เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านความสวยความ งาม ร่วมเปิดสถาบันความงามแห่งใหม่ของเมือง ขอนแก่น “มาเวลลัส คลินิค” ให้บริการตั้งแต่ การดูแลผิวหน้า ด้านเลเซอร์ผิวหนัง และการ ดูแลเรือนร่าง โดยเฉพาะทีมงานเทอราปีส ซึ่งมี ประสบการณ์ตรงในด้านความงามมายาวนาน และมีการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบใหม่ล่าสุด ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีทมี่ คี ณ ุ ภาพมาตรฐานและ ปลอดภัย สามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด จน

กล้ารับประกันความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ภายใต้ คอนเซ็ปท์ “ผิวใส หุ่นสวย ไม่เกรงใจสายตาใคร” Marvelous Clinic สาขาขอนแก่น ถนน ศรีจันทร์ อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เปิดให้คำ� ปรึกษาแนะนำ�และบริการความงามทุกสัดส่วน ตั้งแต่ การดูแลบำ�รุงและรักษาผิวพรรณด้วยห้อง Treatment กว่า 10 ห้อง ให้คำ�ปรึกษาการลดนํ้า หนัก และการกระชับทุกสัดส่วน มาเวลลัสจึงเป็น คลินิกที่ให้บริการด้านความงามอย่างครบวงจร นอกจากมาตรฐานในคุณภาพแล้ว การ เข้ามาใช้บริการที่ มาเวลลัส คลินิก ทุกท่านจะ ได้รับความอบอุ่นเป็นกันเอง พร้อมห้องรองรับที่ หรูหรา ทันสมัย สะดวกสบาย สถานทีจ่ อดรถกว้าง ขวาง ปลอดภัย ซึง่ ลูกค้ามัน่ ใจได้วา่ จะได้รบั ความ ประทับใจ มีความปลอดภัยในคุณภาพ และความ สวยงามที่เห็นผล 100% จาก Marvelous Clinic ทุกสาขา

สิทธิชมุ ชนคนขอนแก่นใน การเป็นเจ้าของเมืองร่วม กัน ที่ต้องจารึกไว้ในหน้า ประวัตศิ าสตร์ให้ลกู หลาน เ กิ ด ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ เทศบาลนครขอนแก่ น จึงกำ�หนดจัดงาน “เฉลิม มหานคร ฉลองหลักเมือง ขอนแก่ น ” ตั้ ง แต่ เ ดื อ น มิ ถุ น ายน จนถึ ง เดื อ น ธั น วาคม 2556 เพื่ อ แสดงความหมายเชิ ง สัญลักษณ์ถงึ ความสำ�เร็จ บนความศรั ท ธาอย่ า ง แท้จริง น า ย ธี ร ะ ศั ก ดิ์ ฑี ฆ า ยุ พั น ธุ์ น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี น ค ร ขอนแก่ น เปิ ด เผยว่ า เพื่ อ แสดงความหมาย เชิ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ถึ ง ความ สำ � เร็ จ ของกระบวนการ เรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ชุ ม ชนคน ข อ น แ ก่ น ใ น ก า ร เ ป็ น เจ้ า ของศาลหลั ก เมื อ งร่ ว มกั น จึ ง ได้ มี ก ารจั ด กิจกรรมเฉลิมมหานคร ฉลองหลักเมืองขอนแก่น ตลอดปี 2556 ซึ่ ง หนึ่ ง ในกิ จ กรรมหมวดเฉลิ ม มหานคร คื อ “มหกรรมหนั ง สื อ ภาคอี ส าน” ครั้งที่ 1 ( I-SAN BOOK FAIR 2013) ภายใต้ สโลแกน สร้างสังคมอีสาน สู่สังคมรักการอ่าน ระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประ ชุมกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น อบจ.ขอนแก่น ม.ขอนแก่น สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และ ผูจ้ �ำ หน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และ หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชนในจังหวัดขอนแก่น ภายในงานมีกิจกรรมพิเศษ อาทิ ช้อป ปิ้งบุฟเฟ่ต์หนังสือ หยิบหนังสือเต็มถุง จ่ายเพียง 99 บาท การพูดคุยแบบใกล้ชิดกับนักเขียนชื่อดัง มากมาย เช่น วิกรม กรมดิษฐ์ พร้อมโปรโมชั่นลด ราคาหนังสือ 20 – 70 % จากผลงานนักเขียนหน้า ใหม่ ผลงานวรรณกรรมรางวัลต่างๆ หนังสือนอก เวลา และผลงานเด่นของสำ�นักพิมพ์กว่า ๑๐๐ แห่ง 300 บูธ และการอบรมสัมมนาครูภาคอีสาน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวต่อว่า ขอเชิญ ชวนผู้ใจบุญร่วมบริจาคหนังสือเก่า ซึ่งจะนำ�ไป มอบให้ ร.ร.ต่างๆ ที่มีความต้องการแบ่งปันให้กับ

เด็กนักเรียน เพือ่ สร้างโอกาสการอ่านให้เด็กและ เยาวชน ห้องสมุดเทศบาลทั้งหมด ได้แก่ ห้อง สมุดเด็กสวนดอกคูณ ห้องสมุดเด็กสวนรัชดา นุสรณ์ ห้องสมุดในโรงเรียนสังกัดทั้ง 4 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน โรงเรียน เทศบาลบ้านหนองแวง โรงเรียนเทศบาลบ้าน หนองใหญ่ และโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ห้องสมุดเคลือ่ นที่ (Book Bike) และห้องสมุดซึง่ เทศบาลดำ�เนินการร่วมกับสมาคมไทสร้างสรรค์ ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดเด็กไทสวนสาธารณะ หนองแวงตราชู ห้ อ งสมุ ด เด็ ก ไทริ ม บึ ง สวน สาธารณะหนองใหญ่ ห้องสมุดเด็กไทชุมชนการ เคหะ ห้องสมุดเด็กไทชุมชนมิตรภาพ ห้องสมุด เด็กไทชุมชนโนนหนองวัด 2 และห้องสมุดเด็ก ไทชุมชนเทพารักษ์ 1 “คาดหวั ง ไว้ ว่ า การจั ด งานมหกรรม หนังสือภาคอีสาน ครัง้ ที่ 1 ( I-SAN BOOK FAIR 2013) ในครั้งนี้ จะสร้างกระแสการตื่นตัวให้คน อีสานรักการอ่านมากยิ่งขึ้น และที่สำ�คัญ คือ เป็นการเปิดโอกาสให้คนอีสานได้สัมผัสและ เลือกซื้อหนังสือหลากหลายรูปแบบที่มีให้เลือก มากมายโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปกรุงเทพเพียง อย่างเดียว” นายธีระศักดิ์ กล่าว


หน้า 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 110 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2556


หน้า 5

ปีที่ 11 ฉบับที่ 110 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2556

เมื่อมีปัญหาแสบร้อนเรื้อรัง ร่วมกับแผลและคราบเส้นขาวในปาก ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งกับคอลัมน์ก้าว ทันโลก กับโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฉบับนี้ เรามาทำ�ความรูจ้ กั กับภาวะคราบขาวในช่องปาก กันนะคะ ปั ญ หาแผลในปากที่ พ บได้ บ่ อ ยของผู้ หญิงวัยกลางคนถึงสูงอายุ โดยที่มีอาการแสบ ร้อนเรื้อรังร่วมกับแผลและคราบเส้นขาวในปาก ลักษณะดังกล่าวพบได้ในโรคไลเคนพลานัสใน ช่องปาก (Oral lichen planus) โรคนี้เป็นโรค เรื้อรังชนิดหนึ่งของเยื่อเมือกในช่องปาก ซึ่งอาจ พบร่วมกับผิวหนังหรือเยื่อเมือกบริเวณอื่นได้ มักพบมากในผู้หญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป ลักษณะ เฉพาะของโรคนี้คือ มีลายเส้นสีขาวหนาตัวขึ้น จากเยื่อเมือกปกติ คล้ายตาข่าย เช็ดถูไม่ออก มัก พบร่วมกับการอักเสบแดงหรือแผลถลอกบริเวณ กระพุง้ แก้ม เหงือก ลิน้ และริมฝีปาก ผูป้ ว่ ยมักมา พบทันตแพทย์หรือแพทย์ดว้ ยอาการระคายเคือง หรือปวดแสบปวดร้อนในช่องปาก รับประทาน อาหารรสจั ด ไม่ ไ ด้ บางรายมี อ าการเจ็ บ ปวด รุนแรงมีเลือดออก ผูป้ ว่ ยไม่สามารถรับประทาน อาหารได้ปกติ ทำ�ให้สุขภาพอ่อนแอลง โรคไล เคนพลานัสที่เกิดขึ้นในช่องปากเป็นระยะเวลา นานๆโดยไม่ได้รับการรักษา จะมีโอกาสเปลี่ยน เป็นมะเร็งในช่องปากได้ สาเหตุของการเกิดโรค ไลเคนพลานัสยังไม่ทราบแน่ชัด ในปัจจุบันเชื่อ ว่าเกีย่ วข้องกับความผิดปกติของระบบภูมคิ มุ้ กัน ซึ่ ง มี ร ายงานถึ ง ปั จ จั ย ที่ ก ระตุ้ น ภู มิ คุ้ ม กั น จาก ภายนอกร่างกาย ได้แก่ การติดเชือ้ ไวรัส แบคทีเรีย การแพ้อาหาร ยารักษาโรคทางระบบ และวัสดุ ทางทันตกรรมบางชนิด เป็นต้น ซึ่งผู้ที่มีปัจจัย กระตุ้นจากภายนอกมักมีประวัติการได้รับหรือ สัมผัสสารต่างๆมาก่อนเกิดอาการของโรคไลเคน พลานัส ปั จ จุ บั น ได้ มี วิ ธี ก ารรั ก ษาด้ ว ยยาหลาย ชนิดเพื่อใช้ในรักษาโรค โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ หยุดการรักษาแล้วรอยโรคมักกำ�เริบขึ้นมาใหม่

ดังนัน้ เป้าหมายในการรักษาจึงเพือ่ บรรเทาอาการ เจ็บ และระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อน ในรายที่ ไม่มีอาการปรากฏเฉพาะเป็นลายเส้นสีขาวใน ช่องปาก ผู้ป่วยควรดูแลสุขภาพในช่องปากให้ดี และให้กลับมาตรวจสุขภาพในช่องปากเป็นระยะ เวลาทุกๆ 6 เดือน ส่วนในรายที่มีการอักเสบแดง รอยถลอกหรือแผล ร่วมกับมีอาการปวดแสบ ปวดร้อนในช่องปาก ควรให้การรักษารอยโรค เพื่อให้ผู้ป่วยลดความเจ็บปวดและสามารถรับ ประทานอาหารได้ตามปกติ ยาทีน่ ยิ มใช้คอื การใช้ สเตียรอยด์ชนิดทาเฉพาะที่ ส่วนการให้สเตียรอย ด์ชนิดรับประทานมักใช้ในรายที่มีอาการรุนแรง เท่านัน้ ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์เฉพาะทาง เมื่อพบอาการดังกล่าว ควรไปพบทันตแพทย์ เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ช่องปากเพื่อรับการ ตรวจ วินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง ข้อควร ปฏิ บั ติ ตั ว ของผู้ ป่ ว ย คื อ พั ก ผ่ อ นให้ เ พี ย งพอ ออกกำ�ลังกาย รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดหรือรสจัด ของหมักดอง อาหารแข็งกรอบ อาหารที่แพ้ รวมทั้งเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ และดืม่ นํา้ มากๆ ให้บว้ นปากด้วยนํา้ เกลือ โดยผสมเกลือป่น ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะ ในนํ้าอุ่น 1 แก้ว วันละ 2-3 ครั้ง และกลับมา ตรวจสุขภาพช่องปากเป็นระยะตามทันตแพทย์ นัด หรือทุกๆ 1, 3, 6 เดือน สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อ.ทพญ.วิไล รัตน์ สฤษฏีชัยกุล ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-202241, 043-203333-52 ต่อ 11154 ในวัน และเวลาราชการ

ยุ ติ ค วามรุ น แรง ต่ อ เ ด็ ก ส ต รี ; นายสมศั ก ดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ. ข อ น แ ก่ น เ ป็ น ประธาน และร่ ว ม พิธีลงนามในบันทึก ข้ อ ต ก ล ง บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ว่ า ด้ ว ย แนวทางการปฏิบัติ ร่ ว ม กั น เ พื่ อ ก า ร คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ความรุนแรงในครอบครัว และการค้ามนุษย์ โดยมี 24 หน่วยงานร่วมลงนามในครัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ ศาลา ประชาคมจังหวัดขอนแก่น เ ปิ ด ง า น ส อ ง ฝั่ ง บั้ ง ไ ฟ ล้ า น ; ดร.พงษ์ศักดิ์ ตัง้ วานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น เป็น ประธานเปิ ด งาน ป ร ะ เ พ ณี ส อ ง ฝั่ ง บั้ ง ไฟล้ า น ประจำ � ปี 2556 ณ โรงเรียน บ้ า นสามหมอโนน ทั น ต . โ พ ธิ์ ไ ช ย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น ซึ่ง อบจ.ขอนแก่น ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเป็น ประจำ�ทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีอีสานให้อยู่อย่างยืนยาว และยิ่งใหญ่ไปทั่ว ไทย-เทศ

จากปั ญ หามากมายที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คม ปัจจุบัน เชื่อว่าเกิดจากการดำ�รงชีวิตของคนใน สังคมเปลีย่ นไป ความเจริญทางวัตถุเข้ามาครอบงำ� ความเจริญทางจิตใจ ต่างคนก็ต่างดิ้นรนแข่งขัน เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองและชีวิตที่สุขสบาย ทำ�ให้ คนส่วนใหญ่นกึ ถึงแต่ตวั เอง การแสดงความห่วงใย ความเอื้ออาทรให้แก่กันจึงลดน้อยลงทุกที จึงต้อง สรรหาผู้ที่เข้มแข็งในสังคม เข้ามามีส่วนร่วมใน การมีจิตอาสาเข้าไปเติมเต็มความสุขอย่างเกื้อกูล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น ได้เปิดเผยถึงโครงการ “ขอนแก่น เมืองใจดี” ว่ามีความมุ่งหวังที่ต้องการให้สังคม เมืองขอนแก่นเป็นสังคมเอื้ออาทรต่อกัน เพื่อก้าว ุ ค่า และสามารถพึง่ ตนเอง สู่เมืองน่าอยู่ ได้มีการเข้าไปช่วยเหลือผู้อ่อนแอ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีคณ ได้ ซึ ่ ง สิ ่ ง ที ่ เ ราสามารถทำ �ได้นั้น เป็นข้อมูลที่ได้ และผูพ้ กิ ารทีด่ อ้ ยโอกาสในสังคมให้สามารถดำ�รง แลกเปลี่ ย นกั บ กลุ่ ม คนพิการว่าเราควรจะ เริม่ ปฏิบตั กิ บั คนพิการ เหล่ า นั้ น อย่ า งไร จึ ง เกิดเสียงสะท้อนของ คนพิ ก ารและข้ อ ควร ปฏิบัติ 10 ข้อดังนี้ 1. พวกเราเป็ น บุคคลที่มีความพิการ ซึ่ ง ก็ เ ป็ น สมาชิ ก ของ สังคมโปรดปฏิบัติกับ เราเช่นเดียวกับปฏิบัติ กับบุคคลทั่วไป 2 . เ ข้ า ใ จ แ ล ะ เห็นใจพวกเรา แต่อย่า สงสารหรื อ เวทนา เพียงคุณเปิดใจ และให้ โอกาสเราได้อยูร่ ว่ มกับ คุณในสังคม คุณก็จะ พบว่า คนพิการมีความ สามารถมากกว่าที่คุณ คิด 3 . โ ป ร ด อ ย่ า

รู้มั้ย ? เราคิดอย่างไร

เสียงสะท้อนจากคนพิการ

ขอบคุณ ตร.ภ.4 ; นางลำ � ดวน โ ค ต ร ทุ ม ภ ร ร ย า นายสุ ช าติ โคตรทุ ม ปลัด อบจ.ขอนแก่น น.ส.บุ ณ ณสิ ริ โคตร ทุ ม บุ ต รสาว นาง สุมาลี ฐานวิเศษ รอง ปลัด อบจ.ขอนแก่น นางสาวนงลั ก ษณ์ รั ต นจั น ทร์ รองปลั ด อบจ.ขอนแก่น พร้อม คณะข้าราชการ อบจ.ขอนแก่น มอบดอกไม้แสดงความขอบคุณ พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.ศักดา เตชะเกรียงไกร รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.จตุพล ปานรักษา รอง ผบช.ภ.4 พร้อมขอบคุณ สือ่ มวลชนทีน่ �ำ เสนอข่าวจนสามารถจับกุมแก๊งสังหารฯได้ครบทีมทัง้ 4 คน เมือ่ 27 พ.ค.56 ณ บช.ภ.4

ทานข้าวเล่าเรื่อง ; นายสมศั ก ดิ์ สุ ว รรณสุ จ ริ ต ผวจ. ขอนแก่น นพ.วิทยา ช า ติ บั ญ ช า ชั ย ผู้ อำ � น ว ย ก า ร ศู น ย์ อุ บั ติ เ ห ตุ ฯ แ ล ะ คณะ พร้ อ มหน่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ภ า ค เอกชน นักธุรกิจ และ สือ่ มวลชน ร่วมให้การ ต้อนรับคณะ ก.พ.ร. สื่ อ มวลชนจากส่ ว น กลาง ในการประชุม “ทานข้าวเล่าเรือ่ ง” พร้อมนำ�เสนอผลการดำ�เนินงานการขับเคลือ่ นการป้องกัน อุบตั เิ หตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุม Green Room โรงแรมโฆษะ เมือ่ วันที่ 3 มิถนุ ายน 2556

ปฏิบัติกับเราเสมือนว่าเราเป็นคนไร้ความสามารถ ปล่อยให้เราได้คิด ได้ทำ� ได้ตัดสินใจด้วยตนเอง ก่อน หากเราต้องการความช่วยเหลือ เราจะบอก กับคุณ 4. ไม่ควรวิพากษ์วจิ ารณ์เกีย่ วกับเรือ่ งความ พิการของพวกเรา เพราะมันเป็นเรื่องที่กระทบต่อ ความรู้สึก 5. โปรดเรียกชือ่ ของพวกเรา อย่าเรียกพวก เราว่า “ใบ้” “บอด” “เป๋” “ด้วน” “ง่อย” 6. ถามความต้องการของพวกเราก่อนทีจ่ ะ ให้ความช่วยเหลือ 7. หากคุณต้องการช่วยเหลือพวกเรา โปรด เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องอย่าลองผิดลอง ถูก หากไม่แน่ใจ คุณสามารถถามพวกเราได้ ซึ่งจะ ทำ�ให้คุณช่วยเหลือเราได้อย่างถูกวิธี และตรงกับ ความต้องการของพวกเรา 8. พูดและสบตากับพวกเราโดยตรง ไม่ตอ้ ง พูดหรือมองโดยผ่านคนอืน่ และใช้นาํ้ เสียงปกติ ไม่ ต้องตะโกน 9. โปรดอย่าจอดรถ ในทีจ่ อดรถสำ�หรับคน พิการ 10. โปรดอย่านำ�สิง่ ของ หรือสิง่ กีดขวางมา วางบนทางลาด ทางเดิน เพราะนอกจากจะเป็นการ กีดขวางการเดินทางของพวกเรา ยังอาจจะทำ�ให้ พวกเราได้รบั อันตรายจากสิง่ กีดขวางเหล่านัน้ ด้วย

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวต่อ ไปอีกว่า และเมือ่ คุณได้พบและพูดคุยกับคนพิการ ควรปฏิบัติดังนี้ คือพูดคุยและสบตาโดยตรงกับ คนพิการ ปฏิบัติต่อคนพิการอย่างสุภาพ อ่อน โยนตามมารยาททางสังคมเช่นเดียวกับการปฏิบตั ิ ต่อบุคคลทั่วไป เข้าใจและเห็นใจแต่อย่าสงสาร หรือเวทนา ถามความต้องการของคนพิการก่อน ให้ความช่วยเหลือ อย่าคาดเดาเอาเอง อย่าให้ อาหารแก่สัตว์นำ�ทาง เพราะจะทำ�ให้สัตว์นำ�ทาง เสียวินัยในการทำ�งานช่วยเหลือคนพิการ จัด / ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเข้าถึงสำ�หรับ คนพิการ เช่น ลิฟท์ ทางลาด ห้องนํ้า อีกทั้งยัง ต้องมีความอดทนและให้โอกาสแก่คนพิการ ซึ่ง บางคนอาจจะต้องใช้เวลาในการทำ�กิจกรรมต่างๆ อาทิ พูดช้า เคลือ่ นไหวช้า ไม่ตอ้ งกังวลในการพูด พบปะกับคนพิการทำ�ตัวตามสบายเป็นธรรมชาติ หลีกเลี่ยงคำ�ว่า “ด้อย/ไร้ความสามารถ/ มีเวร กรรม” “บอด” “ใบ้/คนใบ้” กับคนพิการ รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทีน่ �ำ มาเผยแพร่ ในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่คนพิการหลายคนอยากจะเล่า ให้ฟัง เพื่อเป็นสิ่งเติมเต็มความสุขให้กันและกัน

ทีมข่าวไทยเสรี ... รายงาน

กำ�ไรชีวิต

โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ของถูกและดีไม่มีใน โลก จึงไม่มีสิ่งใดมาอยู่ในความครอบครองของ เราโดยไม่ต้องลงทุน ลงทุนความรักด้วยความรัก ลงทุนด้วยทรัพย์สนิ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ การ ลงทุนย่อมมีทั้งผลขาดทุนและกำ�ไร ถ้าเป็นเงิน ทองก็มีทั้งดอกเบี้ยและหนี้สิน แต่ถ้าเป็นชีวิตเรา มักจะพบว่า คนเราตีราคาชีวติ ไว้ไม่เท่ากัน บางคน คิดว่า ทุกอย่างทีไ่ ด้มา ล้วนคือกำ�ไรชีวติ เพราะเรา เกิดมาตัวเปล่า ตายก็ไปตัวเปล่า อะไรทีง่ อกเงยขึน้ มาล้วนแล้วแต่ถอื ว่าเป็นส่วนเกิน เป็นผลกำ�ไรทีไ่ ด้ มาทั้งสิ้น นักธุรกิจคนหนึ่งเป็นชาวขอนแก่นเรา นี่แหละ ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตหลัก หลายสิบล้าน เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่า วันที่เข้ามา หางานทำ�ในกรุงเทพฯ นั้น เขามีเงินติดตัวมาแค่ 350 บาท ถ้าวันนี้เขาจะทำ�ธุรกิจล้มเหลวหรือไป ไม่รอด แค่กลับบ้านไปทำ�นาเหมือนที่พ่อแม่ปู่ย่า ตายายเขาทำ�มา “คิดยังไง๊ ยังไง ก็กำ�ไรกว่าวันนั้น ที่มี 350 บาท แน่นอน” แต่นักธุรกิจอีกคนหนึ่ง มีกิจการใหญ่โตพอกัน เครียดถึงขั้นต้องพึ่งพายา หมอ เพราะธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านมา เผชิญหน้า มรสุมการเมืองจนถึงขั้นทุนหายกำ�ไรหด จากเคย ได้มาปีละเกือบ 10 ล้าน ลดลงเหลือแค่ปลี ะไม่เกิน หลักล้านต้นๆ

มองให้ดี พิจารณาให้ถว้ นถี่ คนไหนกันแน่ ที่ “ขาดทุน” ใครกันแน่ที่เข้าข่าย “ล้มเหลว” และ คนไหนที่ยัดเยียดความ “ไม่ประสบความสำ�เร็จ” ให้กับตัวเอง เพราะคำ�ที่คนกลัวนักหนาคือคำ�ว่า “ล้มเหลว” “ขาดทุน” “ไม่ประสบความสำ�เร็จ” ทั้งๆ ที่ถ้าว่ากันจริงๆ แล้ว ในวันที่คนเราสูญเสีย ทรัพย์สนิ เงินทอง เราก็ลมื ไปว่าวันทีเ่ ราเกิดมานัน้ เรามีแค่สองมือเปล่า วันที่เราสูญเสียคนรัก เรา กลับจำ�ไม่ได้ว่า ครั้งหนึ่งเราก็เกิดมาเพียงลำ�พัง คนเดียวในโลก แต่สงิ่ ทีไ่ ม่เคยสูญเสียไป แถมยังได้ สะสมมาตามวันเวลาทีล่ ่วงเลย คือ ประสบการณ์ ชีวิต ความรู้ ความเข้าใจโลก ได้รู้วิธีการทั้งที่ถูก ต้องและผิดพลาดได้รู้จักผู้คนมากมายทั้งที่น่า ชื่นชมและไม่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่าง เรารู้เรื่องราว ต่างๆ และความเป็นไปของสรรพสิง่ เท่าทีว่ นั เวลา ที่ผ่านมาจะเอื้ออำ�นวยให้ ทั้ง หมดที่เราได้ มา เรากลั บ ไม่ ใ ส่ ใ จให้ คุณค่า เพราะเรามัวแต่หันไปมองหาแต่สิ่งที่หลุด ลอยหลุดมือไปจากเรา ถ้าพิจารณาเช่นนี้แล้ว ทุก อย่างทีผ่ า่ นเข้ามาก็คงเห็นแต่เพียงกำ�ไรชีวติ ทัง้ นัน้ ไม่มชี วี ติ ใครเท่าทุนเปล่าดายเลยสักคนเดียว เวลา ที่คิดว่าชีวิตนี้มีแต่กำ�ไร ดูเหมือนเราจะมีความ สุขใจได้ง่ายขึ้นทันที โอ.เค.มั๊ยครับท่าน


หน้า 6

ปีที่ 11 ฉบับที่ 110 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2556


ปีที่ 11 ฉบับที่ 110 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2556

หน้า 7


หน้า 8

ร.ต.อ.นิติธร ศรีจองแสง รอง สวป.สภ.เมือง ขอนแก่น ‘ผูก้ องฉลาม’ ... นายตำ�รวจมือปราบขบวนการ ค้ายาเสพติดภาคอีสานชื่อดัง “สวัสดีค่ะ” หนังสือพิมพ์ไทยเสรี ขอต้อนรับ ทุกท่านเข้าสู่คอลัมน์ “สายตรงโรงพัก” ฉบับประจำ� เดือนมิถนุ ายน พุทธศักราช 2556 เราขอแนะนำ�ท่านผู้ อ่านให้รู้จักกับคนในแวดวงสีกากี คือ “ตำ�รวจ” หรือ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ในพื้นที่ภาคอีสานเช่นเคยค่ะ โดยฉบับนี้ขอนำ�ท่านให้รู้จักกับ ร.ต.อ.นิติธร ศรีจองแสง รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น หรือใน วงการตำ�รวจนอกเครื่องแบบสายงานป้องกันปราบ ปรามคดีเกีย่ วกับยาเสพติดรูจ้ กั กันดีในชือ่ ของ “ผูก้ อง ฉลาม” ในอดีตมีชอื่ เดิมว่า ด.ต.ฉลาม ศรีจองแสง และ ได้เปลีย่ นชือ่ เมือ่ เลือ่ นยศขึน้ เป็น ร.ต.ต.เพือ่ ความเป็น สิริมงคลในชีวิตการทำ�งาน นับว่าเป็นนายตำ�รวจมือ ปราบผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ที่ เสีย่ งเป็นเสีย่ งตายในการติดตามจับกลุม่ ขบวนการค้า ยาเสพติดในพืน้ ทีภ่ าคอีสานมาอย่างต่อเนือ่ งกว่า 30 ปี “ผูก้ องฉลาม” จบชัน้ ม.ต้น จากโรงเรียนดงมัน พิทยาคม อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น เข้ามาต่อ ม.ปลาย ที่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จากนั้นไปต่อที่โรงเรียน พลตำ�รวจภูธร 4 จ.ขอนแก่น เป็น นพต.รุ่นที่ 15 คว้า ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณั ฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช (มสธ.) และ ปริญญาโท รัฐประศาสน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 110 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2556

ศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันเดียวกัน ประวัตริ บั ราชการ “ผูก้ องฉลาม” เข้ารับราชการ ตำ�รวจครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2529 ตำ�แหน่ง ผบ.หมู่งาน ป้องกันปราบปราม สภ.พระยืน จ.ขอนแก่น จากนั้น ย้ายมาประจำ�ที่ สภ.เมืองขอนแก่น จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2551 สอบคัดเลือกเป็นตำ�รวจชั้นสัญญาบัตร และได้ รับตำ�แหน่ง รอง สวป.สภ.โนนสัง จ.หนองบัวลำ�ภู แต่ เพราะเจ้านายไว้ใจในฝีมือการปราบยาเสพติด จึงให้ มาช่วยราชการ ศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดแห่งชาติ ภาค 4 (ศพส.ภาค 4) และปัจจุบัน มาดำ�รงตำ�แหน่ง รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น โดยมี คติการใช้ชวี ติ แบบเรียบง่าย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอ เพียง และไม่ถือตัวกับประชาชนทั่วไป “ผู้กองฉลาม” ได้เล่าถึงอดีตที่ผ่านมาให้เราฟัง ด้วยว่า ผมมาจากเด็กบ้านนอกสู่สังคมเมือง ชีวิตการ ทำ�งานส่วนใหญ่จะเป็นตำ�รวจนอกเครื่องแบบ โดย เฉพาะในส่วนของตำ�รวจชุดปราบปรามยาเสพติด ที่ มีหน้าที่ออกสืบข่าวเพื่อตามจับกลุ่มขบวนการค้ายา เสพติด ทัง้ รายใหญ่-รายย่อย ทัง้ กลุม่ ผูค้ า้ -เสพ มาดำ�เนิน คดีมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยตลอดชีวติ รับราชการตำ�รวจมา นาน 28 ปี ตั้งแต่ครั้งเป็น ด.ต.ได้รับโล่รางวัล-เกียรติ บัตรต่างๆ อันเป็นผลงานด้านปราบปรามยาเสพติด แบบเสีย่ งเป็นเสีย่ งตาย รวมแล้วหลายสิบรางวัลด้วยกัน ในโอกาสนี้ “ผู้กองฉลาม” ได้กล่าวกับเราว่า มีความรู้สึกน้อยใจผู้บังคับบัญชาบางคนด้วยเหตุผล

ที่ ว่ า “นายบางคน ไม่เข้าใจการทำ�งาน ว่ า เ สี่ ย ง มี ค ว า ม ยากลำ � บากขนาด ไหน โดยไม่ ดู แ ลผู้ ใต้บังคับบัญชา ถาม ร.ต.อ.นิติธร ศรีจองแสง หาแต่ผลงาน โดยที่ สวัสดิการ-งบประมาณไม่มี ส่งผลให้ขาดกำ�ลังพลที่ ดีไป” และที่สำ�คัญ “คนทำ�งานมักไม่ก้าวหน้า เพราะ ไม่มีเวลาเสนอหน้า ประจบนาย” แต่อย่างไรก็ตาม ผมขอยืนหยัดที่จะทำ�งานตามหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยไม่ เสนอหน้าหานาย เพราะการทำ�งานตามหน้าที่ถือเป็น ความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตการทำ�งานของเราทุกคน ปิดท้ายคอลัมน์ ร.ต.อ.นิติธร ศรีจองแสง ได้ กล่าวฝากถึงลูกน้อง-ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีใจรักในงาน ตำ�รวจนอกเครื่องแบบ โดยเฉพาะคดียาเสพติดที่มี ความเสี่ยงในการทำ�งานด้วยว่า “ขอให้ปฏิบัติตัวดังนี้ คือ มีความสามารถอยู่เสมอ ที่สำ�คัญต้องมีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความจำ�เป็นเลิศ มีความอดทนรอได้ และ ต้องแสวงหาความร่วมมือกับประชาชนให้มากที่สุด งานก็จะประสบความสำ�เร็จในที่สุดครับ” สำ�หรับสายตรงโรงพักฉบับนี้ ต้องขอลาท่านผู้ อ่านไปก่อน ไว้พบกันใหม่ฉบับหน้าเดือนกรกฎาคม 2556 นะคะ “สวัสดีค่ะ” เพ็ญศิริ นาคทน ...รายงาน


ปีที่ 11 ฉบับที่ 110 ถุนายน 2556 109 ประจำ�เดือนมิ นพฤษภาคม 2556

ซื้อมาสด้า 2 ทุกรุ่น ดาวน์เพียง 2,222 บาทฟรี ประกันภัยชั้น 1 รับรถทันที ผ่อนนาน 84 งวด ซื้อมาสด้า 3 รุ่น 1600 CC รับส่วนลดทันที 75,000 บาท รับรถทันที ซื้อมาสด้า 3 รุ่น 2000 CC รับส่วนลดทันที 90,000 บาท BT-50 Pro ทุกรุ่น ดาวน์ 5% ผ่อนนาน 84 งวดฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปี หรือรับส่วนลด ทันที 50,000 บาท

หน้า 9


หน้า 10

ซื้อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาค ; นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้า หน้าที่บริหาร เอไอเอส มอบเงินจำ�นวน 3,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อ เครือ่ งมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในภูมภิ าค เนือ่ งในโอกาสทีร่ ายการ เรือ่ งเล่าเช้านีก้ า้ วสูป่ ที ี่ 11 โดยมี นายสรยุทธ สุทศั นะจินดา พร้อมด้วย โก๊ะ ตี๋ – นายเจริญพร อ่อนละม้าย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารมาลีนนท์

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ; ดร.พิชิต ภัทรวิมลพร ผู้อำ�นวยการอาวุโส สำ�นักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เขียนข่าว อย่างไรให้โดนใจสื่อ” เพื่อให้พนักงาน ธปท.สภอ. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการนำ�เสนอข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมี พ.ต.พิสิษฐ์ ชาญ เจริญ บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ ไทยเสรี และคุณสุมาลี สุวรรณ กร บรรณาธิการ ศูนย์ข่าวเครือเนชั่นภาคอีสาน เป็นวิทยากร ณ ห้อง ประชุม 301 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

ร่วมแสดงความยินดี ; นายชูศักดิ์ ท้าวนิล ผู้ช่วยฝ่ายปฎิบัติการภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ นายมนูญ นาควงษ์ ผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกัน ภัย จำ�กัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายโชคชัย คุณวาสี กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั โตโยต้าแก่นนคร จำ�กัด ใน โอกาสได้รับรางวัล  President’s  Award 2012 ณ ห้องประชาสโมสร โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน่ เซนเตอร์ เมือ่ วันที่  5 มิถนุ ายน 2556

President’s Award 2012

ปีที่ 11 ฉบับที่ 110 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2556

พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ; นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธ์ ผู้อำ�นวยการ สถาบั น อิ ศ รา นายเชาวรงค์ ลิ้ ม ป์ ปั ท มปาณี นายกสมาคมนั ก ข่ า วนั ก หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นำ � คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสื่อสารมวลชนระดับสูง รุ่นที่ 4 จัด กิจกรรมพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพหลักสูตร ณ โรงแรม หาดทรายแก้ว รีสอร์ท เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ; นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เทสโก้ โลตัส โดยมี นาย ประวิช สุขุม รองประธานกรรมการบริหารกิจการบรรษัท รัฐสัมพันธ์ เทส โก้ โลตัส เป็นผู้รับมอบ ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการ ค้าข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสมํ่าเสมอ ปี 2554-2555 ให้ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงยี่ห้อ ”เทสโก้” ณ สำ�นักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้

ประชุมสื่อสาร และมอบรางวัลอายุงาน ; โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จัดการประชุม Communication Meeting ระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน เพื่ออธิบายเกี่ยวกับผลสรุปประกอบการของโรงแรมฯใน ไตรมาสแรกและแนวทางในการบริหารงานของโรงแรมฯ ในไตรมาสที่ 2 และในการประชุมครั้งนี้ทางโรงแรมฯยังได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลอายุงาน สำ�หรับพนักงานที่ทำ�งานให้กับทางโรงแรมฯครบ 3, 5, 10 และ 15 ปี ทั้งนี้ การมอบประกาศนียบัตรให้กบั พนักงานทุกคนเพือ่ เป็นขวัญและกำ�ลังใจใน การทำ�งานให้ดีขึ้นต่อไป

เปิดตัว วีออส ใหม่ ; คุณสายันต์ ทรัพย์ปัญญาดี ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำ�กัด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โตโย ต้า วีออส ใหม่ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมให้ลูกค้าร่วมสนุก พร้อมรับของ รางวัลอีกมากมาย โดยมีลูกค้าเข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก ณ โชว์รูมโต โยต้าแก่นนคร

บริจาคกองทุนศรีนครินทร์ ; นายประยูร อังสนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำ�กัด พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันบริจาค เงินเพื่อสมทบ “กองทุนวันศรีนครินทร์” โดยมี ต่าย อรทัย และมนต์แคน แก่นคูณ นักร้องชือ่ ดัง พร้อมเจ้าหน้าทีจ่ ากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย รอบชิงชนะเลิศแฟนเทเชีย ; ศูนย์สรรพสินค้าแฟรีพ่ ลาซ่า ขอนแก่น ร่วม ขอนแก่น มาเป็นผู้รับบริจาค เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ โชว์รูม บริษัท กับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าบุรุษ John Henry จัดการประกวดร้องเพลง Fairy โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำ�กัด สำ�นักงานใหญ่ขอนแก่น Fantasia 7 by John Henry รอบชิงชนะเลิศ เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ น้องแจ๊ค นายจักกฤษ หิน วิเศษ ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย

ประเมินผลเดินรถทางเดียว ; นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมการติดตามประเมินผลการดำ�เนิน การแก้ไขการจราจร โดยจัดระบบเดินรถทางเดียว โดยมีรองนายกเทศมน ฉลองสมรส ; นายอนุสรณ์ – สุพตั รา ศุขโข บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ไทย ขอแสดงความยินดี ; ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ตรีฯ สถานีตำ�รวจภูธรขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอการค้าจังหวัด เสรี ร่วมแสดงความยินดีกบั นายโอฬาร คูสกุล และ นางสาว อมรรัตน์ ศุขโข รับมอบเสือ้ เบเซอร์และเกียรติบตั รจากกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ใน ขอนแก่น และ หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมปรึกษาหารือ ในโอกาสเข้าพิธีมงคลสมรส ณ ภัตตาคาร เสียวเสี้ยว จังหวัดนครราชสีมา ฐานะผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการด้วย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องพระยากุศราช สำ�นักงาน เทศบาลนครขอนแก่น ดีเสมอมา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2556

นายโชคชัย คุณวาสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำ�กัด จัดงานฉลองรางวัล  President’s  Award  2012 เพื่อเป็นการขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมในความสำ�เร็จ และผ่านการ ประเมินผลจาก DEP (Dealer Evaluation Program) ประจำ�ปี 2012 พร้อมมอบแหวนทองคำ� เพื่อเป็นรางวัลให้ กับพนักงานที่มีอายุงาน 5 ปี และพนักงานดีเด่นที่ทำ�งานเต็ม 365 วัน โดยมีคณะผู้บริหารจาก โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด พร้อมคณะที่ปรึกษา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชาสโมสร โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ เมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2556 


หน้า 11

ปีที่ 11 ฉบับที่ 110 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2556 • ต่อจากหน้า 1 อีสานตอนบน โดยเฉพาะมีสนามบินมาตรฐานสูง ป.ป.จ. มีอาทิ ส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม คนดูหนัง อายุเท่าไหร่ต้องดูหนังประเภทใด หรือ เล็กเป็นจำ�นวนมาก ก็จะขาดทุนแล้ว ซึ่งจะมีอยู่ใน ไปทั้งหมด เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2556 สายการบินบิสิเนส มีความพร้อมทุกด้าน ภาคพืน้ ดินมีความพร้อม เป็น

4 บริษัททัวร์

แอร์ (Business Air) ร่วมกับกลุ่มเซ็นเตอร์โคเรีย ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทท่องเที่ยวที่นำ�นักท่องเที่ยวจาก ประเทศไทยเดินทางไปเทีย่ วในประเทศเกาหลีเป็น หลัก ได้แก่ บริษัท สไมล์ลิ่ง กรุ๊ป จำ�กัด, บริษัท โม เดิร์นพลัส แทรเวิล จำ�กัด,บริษัท เซเว่นฮอลิเดย์ ดอทคอม จำ�กัด และ บริษัท ไอเลิฟ ฮอลิเดย์ จำ�กัด ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์จาก สนามบินนานาชาติจังหวัดอุดรธานี – อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ สัปดาห์ละ 2 วัน/เที่ยว คือ วัน จันทร์,ศุกร์ ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 767-300 อีอาร์ (Boing 767-300 ER) ขนาดความจุ 270 ที่นั่ง นายวันชาติ สมบุญ ผู้จัดการฝ่ายขาย สาย การบินบิสเิ นส แอร์ เปิดเผยว่า สายการบินบิสเิ นส แอร์ ทำ�การบินในเส้นทางกรุงเทพฯ-เกาหลีใต้ มา ได้ประมาณ 10 ปีเศษแล้ว มีบอร์ดบริหารเป็นอดีต นายทหารอากาศระดับสูง เช่น พล.อ.อ.ปอง มณี ศิ ล ป์ เป็ น ประธานบอร์ ด บริ ห าร, พล.อ.อ.นพ พร จันทร์พิสุต รองประธานบริหารบอร์ด และ พล.อ.อ.ประสิทธิ์ พุ่มตาลพรหม โดยสายการบิน บิสิเนส แอร์ ก่อตั้งขึ้นมาโดยนักธุรกิจ 5-6 คน ที่มี ธุรกิจหลายอย่างอยู่ในมือ ปั จ จุ บั น นี้ สายการบิ น บิ สิ เ นส แอร์ มี ฝู ง บิ น อยู่ จำ � นวน 7 ลำ � เป็ น เครื่ อ งบิ น ยี่ ห้ อ BOING ทั้งหมด มีเส้นทางบินเช่าเหมาลำ�หลัก คื อ สุ ว รรณภู มิ - อิ น ชอน  ประเทศเกาหลี เป็ น หลั ก สั ป ดาห์ ล ะ 7 เที่ ย วบิ น นอกจากนี้ ก็ มี เ ส้ น ทางบินในลักษณะเดียวกันนี้คือ สุวรรณภูมิ - 7 เมืองใหญ่ๆ ของประเทศจีน ทุกวัน ,สุวรณภูมิดูไบ สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน และสุวรรณภูมิ-เจด ด้าห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย สัปดาห์ละ 3 เที่ยว บิ น โดยในแต่ ล ะเที่ ย วบิ น จะมี โ หลดเฟกเตอร์ อยู่ ร ะดั บ ที่ 230-250 ที่ นั่ ง หรื อ ประมาณ 90 % และในอนาคตทางสายการบินบิสิเนส แอร์ ก็ มีการวางแผนการขยายเส้นทางบินจากสนามบิน สุวรรณภูมิ ไปยังจุดหมายทีส่ �ำ คัญๆ โดยเฉพาะภาค ตะวันออกไกลเป็นหลัก และเพิม่ เทีย่ วบินไปยังประ เทศดูไบ ,ประเทศซาอุดอิ าระเบีย ด้วยเครือ่ งบินโบอิ้ 767-300 ER ซึ่งเป็นเครื่องบินระยะไกล นอกจาก นีเ้ ป็นกลุม่ ประเทศยุโรป เป้าหมายแรกคือ ประเทศ ฝรั่งเศส อังกฤษ และได้มีการศึกษาวิจัยมาแล้ว นอกจากนี้แล้วก็ยังให้ความเห็นต่อธุรกิจ การบินของกลุม่ อาเซียนหลังจากการเปิดเป็น AEC ในอีก 2 ปี ข้างหน้าว่า เป็นโอกาสของผูป้ ระกอบการ ธุรกิจการบินทีส่ ามารถจะมีจดุ บินได้มากขึน้ และกฎ ระเบียบการบินก็จะลดลงมา จะทำ�ให้ธุรกิจการบิน เติบโตขึ้น เชื่อมโยงธุรกิจ วัฒนธรรมเข้าหากัน จะ ทำ�ให้เกิดการเดินทางเพิ่มตัวขึ้นอย่างมหาศาลเลย ทีเดียว แต่ก็จะเกิดการแข่งขันที่สูงตัวตามไปด้วย ซึ่งจะเป็นการท้าทายของผู้ประกอบการบินที่ยิ่ง ใหญ่มาก ซึ่งทางสายการบินบิสิเนส แอร์ ก็ได้มีการ วางแผนเตรียมตัวเอาไว้แล้ว โดยทีจ่ ะมีการขยายเส้น ทางบินไปยังประเทศต่างๆ ในกลุ่ม AEC เช่น เมีย นม่าร์ กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซียฯลฯ นายวศิน สุขมากสิน กรรมการผู้อำ�นวย การ บริษัท เซเวน ฮอลิเดย์ ดอทคอม จำ�กัด เปิด เผยว่า จากการที่บริษัททัวร์ทั้ง 4 แห่งคือ บริษัท สไมล์ลิ่ง กรุ๊ป จำ�กัด บริษัทโมเดิร์นพลัส แทรเวิล จำ�กัด บริษัทเซเวน ฮอลิเดย์ ดอทคอม จำ�กัด และ บริษัทไอเลิฟ ฮอลิเดย์ จำ�กัด ได้จับกลุ่มรวมตัวกัน เป็น “เซ็นเตอร์โคเรีย” ทำ�การตลาดนำ�นักท่องเทีย่ ว ออกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ หรือ ทัวร์เอาท์ บาวด์โดยเฉพาะตลาดทัวร์ประเทศเกาหลียังแรง ไม่หยุด ทำ�ให้เกาหลีเป็นจุดหมายปลายที่นักท่อง เที่ยวไทยนิยมเดินทางไปเป็นอันดับต้นๆ และได้มี การเช่าเหมาลำ�เครื่องบินของสายการบินบิสิเนส แอร์ ทำ�หน้าที่ในการขนผู้โดยสารจาก สนามบิน สุวรรณภูมิ-อินชอน ประเทศเกาหลีมาโดยตลอด เป็นระยะเวลากว่า 4 ปี มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทาง ไปเที่ยวที่เกาหลีประมาณเดือนละ 3,000 คน เฉลี่ย ปีละ 36,000 คน ทีผ่ า่ นมาทางกลุม่ เซ็นเตอร์โคเรีย ได้ท�ำ การ ศึกษาวิจัยความเป็นไปได้และศักยภาพในหลาย พื้นที่มาเป็นเวลากว่า 2 ปี เพื่อการขยายตลาดนัก ท่องเที่ยว จนที่สุดได้มีความเห็นชอบร่วมกันว่า จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพสูงกว่าทุกพื้นที่ในภาค

การทุ จ ริ ต พิ จ ารณาเสนอมาตรการ ความเห็ น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจ สอบข้อเท็จจริงเพื่อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐและ รวบรวมพยานหลั ก ฐานเสนอ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มอบหมาย เว้นแต่การไต่สวนข้อเท็จจริง ส่ ว นอั ต ราค่ า ตอบแทนคณะกรรมการ ป.ป.จ. ประธานกรรมการ ป.ป.จ.เดือนละ 57,650 บาท กรรมการ ป.ป.จ.เดือนละ 43,240 บาท นายประวิ ต ร กล่ า วต่ อ ว่ า ผู้ ส มั ค รเป็ น กรรมการ ป.ป.จ. จะต้องเป็นผูม้ คี วามซือ่ สัตย์สจุ ริต เป็นทีป่ ระจักษ์ มีความรูค้ วามสามารถและมีผลงาน เป็นที่ยอมรับในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ตํ่ากว่า 45 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 70 ปีบริบรู ณ์ รับหรือเคยรับราชการใน ระดับไม่ตาํ่ กว่าผูอ้ �ำ นวยการกองหรือเทียบเท่า หรือ เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์หรือ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในลักษณะที่เป็นประโยชน์ ต่อการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต หรือเป็นผู้ซึ่งองค์การพัฒนาเอกชนหรือ องค์กรวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองและปฏิบัติงาน มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ ปี โ ดย องค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพให้การ รับรอง โดยจะเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้ารับ เป็นกรรมการ ป.ป.จ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำ�หรับ บุคคลที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ สำ � นั ก งาน ป.ป.ช ประจำ � จั ง หวั ด ขอนแก่น โทร. 0-4346-8735-7 หรือสายด่วน สำ�นักงาน ป.ป.ช (ส่วนกลาง) 1205 นายประวิตร กล่าวต่ออีกว่า เมือ่ ป.ป.ช.คัด เลือกกรรมการ ป.ป.จ. ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ แล้ว จะประกาศรายชื่อให้สาธารณชนทราบและ เปิดให้สื่อมวลชน ประชาชน แสดงความคิดเห็น กลับเข้ามายัง ป.ป.ช. ถึงคุณสมบัติ ความเหมาะ ขก.ได้กรรมการ • ต่อจากหน้า 1 สม ของกรรมการ ป.ป.จ.ในแต่ละจังหวัด เพราะ นายประวิตร บุตรศรี เจ้าพนักงานปราบ จุดประสงค์ต้องการได้กรรมการ ป.ป.จ.ที่เป็นคน ปรามการทุจริตเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้ ดี โดยเฉพาะมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ อำ � นวยการสำ � นั ก งาน ป.ป.ช. ประจำ � จั ง หวั ด เข้ามาทำ�งานจริงๆ ขอนแก่ น เปิ ด เผยว่ า สำ � นั ก งานป้ อ งกั น และ ตลาดหนังไม่หวัน ่ • ต่อจากหน้า 1 ปราบปรามการทุจริตประจำ�จังหวัดขอนแก่น ได้ นายวิชัย กุลธวัชชัย ผู้จัดการอาวุโสการ ดำ�เนินการคัดเลือก 8 บุคคลจาก 8 องค์กร เพื่อ ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น คณะกรรมการคั ด เลื อ กสรรหา ตลาด บริษัท เมเจอร์ซีเนเพล็ก กรุ๊ป พีแอลซี. เปิด กรรมการ ป.ป.จ ของจังหวัดขอนแก่น เสร็จสิ้น เผยว่า ปัจจุบันทางบริษัทเป็นผู้แชร์การตลาดหนัง แล้ว ซึ่งตัวแทน 8 องค์กรประกอบด้วย ผศ.พรรณ ทั่วประเทศสูงที่สุดกว่า 80% ของการตลาดโดย วดี ตั น ติ ศิ ริ น ทร์ รองประธานสภาคณาจารย์ รวม มีสาขาอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอยู่ 61 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นายเกียรติศักดิ์ เหลือง สาขา โดยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 30 อังกูร ประธานสภาทนายความจังหวัดขอนแก่น แห่ง และในพื้นที่ภูมิภาค 31 แห่ง ล่าสุดได้เปิดเป็น ,นายวิฑรู ย์ กมลนฤเมธ ประธานสภาอุตสาหกรรม โรงหนังระบบดิจิตอลเต็มรูปแบบเพื่อสนองความ จังหวัดขอนแก่น ,นายสุกิจ วัฒนสุข ประธาน ต้องการของลูกค้าคอหนังโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดขอนแก่น ,นาย แล้วก็ยังเปิดสาขาที่จังหวัดหนองบัวลำ�ภู ภายใน ไพโรจน์ สุวรรณจันทร์ดี ประธานศูนย์ประสาน ห้างโลตัส และอีก 2 เดือนข้างหน้า จะเปิดสาขาอีก งานองค์การเอกชนประจำ�จังหวัดขอนแก่น ,นาย แห่งหนึง่ ในห้างโรบินสัน จังหวัดสกลนคร และใน มนัส ชมสว่าง เลขานุการ สหกรณ์การเกษตร ปลายปีนบี้ ริษทั มีแผนขยายสาขาในภูมภิ าคอีก 4-5 บ้านฝาง ,พ.ต.พิสษิ ฐ์ ชาญเจริญ เลขาธิการสมาคม แห่ง โดยขึ้นอยู่ศักยภาพและความเหมาะสมของ สมาคมสื่อมวลชนขอนแก่น และนางเกศินี สวัสดี แต่ละพื้นที่ โดยมีกลยุทธ์ที่จะนำ�เอาโปรดักซ์ที่ดี ที่สุดมาให้บริการกับลูกค้า วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นายวิชยั ฯ กล่าวให้รายละเอียดในเรือ่ งของ ทั้งนี้ ทางสำ�นักงาน ป.ป.ช ประจำ�จังหวัด ตลาดโรงหนั งหนังในปัจจุบนั ว่า เนือ่ งจากว่าบริษทั ขอนแก่ น ให้ สิ ท ธิ ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ เ สี ย โต้ แ ย้ ง หรื อ คัดค้านการเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรเพื่อเป็น เมเจอร์ ซีเนเพล็ก กรุ๊ป เป็นบริษัทฯที่มีส่วนแบ่ง คณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ ระหว่างวัน การตลาดโดยรวมเป็นอันดับหนึ่ง จึงไม่ค่อยห่วง ที่ 4-10 มิถุนายน 2556 และจะประกาศผลรายชื่อ ในด้านอื่น แต่คำ�นึงและเน้นมากที่สุดคือ การที่จะ คณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ อย่างเป็น ทำ�อย่างไรให้บริษัทฯมีโปรดักซ์ที่ดีเพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า และทำ�ให้ลกู ค้ามีความสุข ทางการ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 นายประวิ ต ร กล่ า วอี ก ว่ า กรรมการ มีความประทับใจกับโปรดักซ์ของบริษัทมากที่สุด ป.ป.จ.ในแต่ละจังหวัด มีจำ�นวน 3 - 5 คน ขึ้น ในการชมภาพยนตร์ และสิ่งที่เป็นห่วงก็คือ การที่ อยู่ กั บ จำ � นวนประชากรในแต่ ล ะจั ง หวั ด ทั้ ง นี้ บริษัทฯ จะทำ�อย่างไรให้ลูกค้าที่มาใช้บริการของ จังหวัดที่มีกรรมการ ป.ป.จ.ได้ 5 คน มี 12 จังหวัด โรงหนังในเครือของ บริษัท เมเจอร์ ซีเน เพล็กซ์ มี ได้แก่ ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ความประทับใจ และกลับมาใช้บริการโรงหนังของ นครศรี ธ รรมราช บุ รี รั ม ย์ ร้ อ ยเอ็ ด ศรี ษ ะเกษ เมเจอร์ฯใหม่อีกครั้ง ซึ่งนายวิชัยฯ ยังได้กล่าวถึงการแบ่งเกรด สงขลา สุรินทร์ อุดรธานี และอุบลราชธานี ทั้งนี้ กรรมการ ป.ป.จ.จะมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 4 และมาตรการในการควบคุมผู้ชมให้เป็นไปตาม ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และจะดำ�รงตำ�แหน่ง ข้อกำ�หนดของทางราชการอีกว่า เป็นเรื่องของ ความถูกต้องและเหมาะสมแล้วที่ทางราชการและ ติดต่อกันเกิน 1 วาระไม่ได้ สำ�หรับ อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาใช้มาตรการควบคุม

จุดที่จะผ่านออกไปยังอินโดจีนและกลุ่มประเทศ อาเซี ย นทางด้ า นนี้ จึ ง ตั ด สิ น ใจเลื อ กจั ง หวั ด อุดรธานีเป็นศูนย์กลางในการเดินทางของนักท่อง เที่ยวในภูมิภาคอีสาน “โดยที่กลุ่มเซ็นเตอร์โคเรีย จะทำ�หน้าที่ใน การทำ�การตลาด และทางสายการบินบิสิเนส แอร์ ทำ�หน้าที่บรรทุกผู้โดยสารจาก 4 จุดหลักๆ เช่น จังหวัดอุดรธานี สัปดาห์ละ 2 เที่ยว วันจันทร์ และ วันศุกร์ โดยเครื่องบินจะออกจากอินชอน เวลา 18.30 น. ถึงสนามบินอุดรธานี เวลา 21.30 น. และ ออกจากสนามบินอุดรธานี เวลา 00.30 น. ถึงอิน ชอน เวลา 07.30 น. โดยจะเปิดเที่ยวปฐมฤกษ์ในวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2556 นอกจากนี้ก็จะมีที่เชียงใหม่ สัปดาห์ละ 2 เที่ยว วันอาทิตย์และพฤหัสบดี เปิด เทีย่ วปฐมฤกษ์ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ,หาดใหญ่ สัปดาห์ละ 2 เที่ยว วันอังคาร เสาร์ เปิดบินเที่ยว ปฐมฤกษ์วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งจะทำ�การบินใน ลักษณะเดียวกับสนามบินอุดรธานี ส่วนทีส่ นามบิน ภูเก็ต จะทำ�การบินสัปดาห์ละ 1 เทีย่ ว ในวันพุธ เปิด บินเที่ยวปฐมฤกษ์วันที่ 2 สิงหาคม 2556 ทั้งนี้ทาง กลุ่มเซ็นเตอร์โคเรียได้ทำ�สัญญาเช่าและให้สายการ บินบิสิเนส แอร์ ทำ�หน้าที่บรรทุกผู้โดยสารให้เป็น ระยะเวลา 3 ปี” นายวศินฯ กล่าว พร้ อ มกั น นี้ ก็ แ สดงความเป็ น ห่ ว งความ พร้อมของการท่องเทีย่ วในภาคอีสานว่า ผูป้ ระกอบ การทัวร์และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน ทุก ฝ่าย จะต้องมีการเตรียมความพร้อมกับสิ่งอำ�นวย ความสะดวกสำ�หรับนักท่องเที่ยว เพราะยังพอที่ จะมีเวลา ได้แก่ ไกด์ภาษาเกาหลีและภาษาต่าง ประเทศ ร้านจำ�หน่ายของที่ระลึก โดยเฉพาะการ ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวของแต่ประเทศ แต่ละชาติ จะต้องมีการอบรมภาษาเกาหลี  เพื่อ การท่องเที่ยว เพราะมีสถาบันที่สอนภาษาเกาหลี อยู่เป็นจำ�นวนมากในภาคอีสาน

การจัดเรตติ้งของหนังที่ทางกระทรวงวัฒนธรรม เป็ น คนจั ด ทำ � ควบคุ ม ซึ่ ง ทางบริ ษั ท ฯเองได้ ใ ห้ ความร่วมมือตามข้อกำ�หนดและระเบียบที่ออกมา ใช้บังคับอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามก็ต้องขึ้นกับตัวของ หนัง และผู้สร้างหนังป้อนตลาดคนดูด้วยว่าจะทำ� หนังประเภทไหนออกมา ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีหนัง หลายประเภท ทั้งหนังแอ๊คชั่น การ์ตูน หนังแอน นิเมชั่น หรือหนังซีรี่ต่างๆ ของแต่ละค่าย แต่ละ ประเทศ ให้เลือกดูอยู่แล้ว ในส่วนของโรงหนังของบริษัทฯ ที่มีสาขา อยู่ทั่วประเทศ ก็มีการควบคุมดูแลตั้งแต่ต้นในขั้น ตอนขายตั๋วให้คนดูเลยทีเดียว ด้วยการตรวจสอบ คนที่มาซื้อตั๋วว่าถูกต้องตามกฎหมายกำ�หนดหรือ ไม่ ในส่วนหนังเรือ่ งใดทีห่ า้ มเด็กดู ก็จะมีเจ้าหน้าที่ มาคอยตรวจสอบคนดูทจี่ ะเข้าโรงหนังอีกครัง้ หนึง่ ตามเรตติ้งที่กำ�หนดมา พร้อมกันนี้ก็จะมีการสื่อ ประชาสัมพันธ์ให้คนดูทราบเป็นระยะๆไป สำ � หรั บ ในปี นี้ ห นั ง ของฮอลลี วู๊ ด ทุ ก ประเภทสามารถทำ � รายได้ ม าเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง สำ � หรั บ หนั ง ไทยที่ ทำ � รายได้ สู ง มากชนะรายได้ หนังต่างประเทศ ก็คือ “พี่มาก แม่นาคพระโขนง” ซึ่งกำ�ลังจะเข้าสู่หลัก 1 พันล้านบาท ทั้งๆ ที่ยังอยู่ ในโปรแกรมฉายอยู่ในโรงหนัง ซึ่งคาดว่าจะมีการ ประกาศฉลองการทำ�รายได้ครบ 1000 ล้านบาท อย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้ สำ�หรับหนังเกาหลี จะเป็นหนังสำ�หรับกลุ่มวัยรุ่นและในกลุ่มแม่บ้าน และสำ�หรับหนังของประเทศในเอเซียที่เข้ามาอยู่ ในโปรแกรมของเมเจอร์หนังจีนมาเป็นอันดับหนึง่ โดยเฉพาะหนังประเภท บู๊ แอ๊คชั่น แต่รายได้ที่มา เป็นอันดับต้นๆ คือหนังไทย และหนังฮอลลีวู๊ด นอกจากนี้ แ ล้ ว นายวิ ชั ย ฯได้ เ ปิ ด เผยถึ ง การวางแผนการขยายตัวตลาดโรงหนังของบริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็ก พีแอลซี ว่าทางผู้บริหารได้มี การวางแผนการขยายตลาดโรงหนั ง อยู่ ใ นแผน งานธุรกิจแล้ว โดยมีการศึกษาวิจัยพื้นที่และความ ต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะใน พื้นที่อีกหลายแห่งที่อยู่ในระหว่างการศึกษาความ เป็นไปได้  หากว่ามีศักยภาพตามความเหมาะสม ทางบริษัทฯ พร้อมที่จะขยายโดยเป็นไปตามลำ�ดับ ก่อนหลัง ซึ่งในภาคอีสานตอนบน ก็ได้ทำ�การ เปิดสาขาในห้างเทสโก้ โลตัส หนองบัวลำ�ภูไป แล้ว มี 4 โรง แต่ละโรงมีที่นั่งประมาณ 100 เศษ ถึง 200 ที่นั่ง และอีก 2 เดือนข้างหน้าก็จะเปิด สาขาในห้างโรบินสันสกลนคร มีโรงหนัง 4-5 โรง แต่ละโรงมีที่นั่งประมาณ 200-300 ที่นั่ง และใน ปลายปีนี้ ก็จะมีการเปิดสาขาที่ จังหวัดเชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ก็เป็น อีกเป้าหมายหนึ่งของแผนงาน “สำ�หรับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศใน แต่ละช่วงทีอ่ ยูใ่ นภาวะตกนัน้ สภาพการตลาดหนัง และโรงหนัง ไม่ค่อยได้รับความกระทบกระเทือน มากนัก เนื่องว่าหนัง เป็นสิ่งบันเทิงที่มีราคาค่อน ข้างตํ่า และเป็นเรื่องของการพักผ่อนที่ประชาชน ส่วนใหญ่ตอ้ งการ ทีส่ ามารถใช้รว่ มกันได้ทกุ ระดับ ตราบใดทีล่ กู ค้ายังใช้บริการความบันเทิงหนัง แม้วา่ สภาวะเศรษฐกิจทีม่ ปี ญ ั หาจะกระทบ กระเทือนต่อ ทุกฝ่ายก็จริง แต่ในด้านความบันเทิงได้รับผลกระ ทบน้อยกว่าเพื่อน ซึ่งการทำ�ธุรกิจโรงหนังของทา งบริษัทฯ ยังได้มีการแบ่งกิจกรรมไปทำ�เพื่อสังคม ในพืน้ ทีด่ ว้ ยเช่น การรับพนักงานท้องถิน่ เข้าทำ�งาน เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่น การช่วย เหลือสังคมในท้องถิ่น ด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษ เปิดรอบพิเศษเพื่อคนท้องถิ่น” นายวิชัยฯกล่าว

ไข่ไก่ขึ้นราคา

• ต่อจากหน้า 1

นางจิราภรณ์ บูรรุ่งโรจน์ ผู้จัดการ หจก. อุดรบูต้ งั้ ลิม้ กล่าวว่า ทีร่ า้ นเป็นยีป่ วั๊ รับซือ้ ไข่ไก่ทงั้ ในจังหวัดอุดรธานี และใกล้เคียง ในลักษณะซือ้ มา ขายไป ในปัจจุบนั นีผ้ ผู้ ลิตไก่ไข่ จะไม่เลีย้ งมากหรือ ทำ�ฟาร์มใหญ่ๆ เพราะต้นทุนผลิตไข่ไก่สงู มีตน้ ทุน แฝงหลายอย่างเช่น ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าถาดไข่กข็ นึ้ ราคา ค่ารักษาพยาบาลไก่ตั้งแต่เล็ก จนโตสามารถ ให้ไข่ได้ ค่าอาหารไก่พนั ธ์ไข่ ดังนัน้ ทางร้านจึงต้อง ซื้อทั้งรับซื้อหน้าร้าน และไปซื้อจากที่หน้าฟาร์ม โดยจะซื้อแบบคละกันไปหมดตั้งแต่ขนาดใหญ่ไป ถึงขนาดเล็ก ซึ่งหากว่าในล็อตที่ซื้อเกิดมีไข่ขนาด

ราว 3 % ของไข่ทรี่ บั ซือ้ ทุกครัง้ และหากว่าเกิดมีไข่ ร้าวหรือไข่แตก ก็ยิ่งขาดทุนหนักเข้าไปอีก เพราะ จะต้องเอามาแถมให้ลูกค้า หรือขายในราคาตํ่ากว่า ต้นทุน นางจิราภรณ์ฯ กล่าวอีกว่า สำ�หรับธุรกิจ ซื้อ-ขายไข่นั้น เป็นธุรกิจที่มีอายุสั้น คือจะต้องรีบ ซื้อ และรีบขาย เพราะไข่เก็บเอาไว้หลายวันไม่ได้ ปัจจุบันนี้การซื้อ-ขายไข่ไก่ หากว่าได้กำ�ไรแค่ถาด ละ 3-5 บาท ก็ถือว่ากำ�ไรแล้ว เนื่องจากว่าต้นทุน การผลิตและต้นทุนแฝงมีมาก ดังที่กล่าวมาแล้ว ผลกระทบจากการที่ไข่ขึ้นราคามานั้น ก็ไม่ค่อยมี อะไรมากนักเพียงแต่ว่าทำ�ให้กำ�ไรที่ได้ลดน้อยลง ไป แต่ถ้าลดมากๆ ก็คงลำ�บาก “ตั้งแต่หลังสงกรานต์เป็นต้นมา ราคาไข่ ไก่มีการขยับสูงขึ้นทุกสัปดาห์ๆ ละ 10 ส.ต.บาง สัปดาห์ขึ้นถึง 2 ครั้ง ทางผู้ขายเองก็ยังตกใจว่า ทำ�ไมราคาขึ้นเรื่อย มาช่วงนี้ราคาถือว่าสูงที่สุด ซึ่ง เมื่อตอนนํ้าท่วมใหญ่ก็ถือว่าราคาสูงมากแล้วเช่น ในตอนนี้ราคาไข่ เบอร์ 2 อยู่ที่ฟองละ 4.00 บาท ซึ่งเมื่อตอนนํ้าท่วมยังแค่ราคาฟองละ 3.30 บาท เท่านั้น” นอกจากนี้แล้ว นางจิราภรณ์ฯยังฝากบอก ไปยังรัฐบาลด้วยว่า ขอให้รัฐบาลช่วยเข้ามาดูแล ต้นทุนการผลิตและวัตถุดิบทุกชนิดตั้งแต่กากถั่ว เหลืองไปจนถึงวัตถุดิบที่จะต้องนำ �มาผสมเป็น อาหารไก่ไข่  หากทำ�ได้กจ็ ะทำ�ให้ผบู้ ริโภคระดับล่าง และผูผ้ ลิตสามารถอยูไ่ ด้ หากไม่แล้วก็ตอ้ งปล่อยให้ เป็นไปตามสภาพตามความเป็นจริง

โชคชัย

• ต่อจากหน้า 1

นายโชคชัย คุณวาสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำ�กัด และอดีตเจ้าของ โครงการโรงแรมเซ็ น ทารา แอนด์ ค อนเวนชั่ น เซนเตอร์ขอนแก่น เปิดเผยว่า การที่เข้ามาพัฒนา ตึกร้างให้กลายเป็น โรงแรมระดับ 4 ดาว เพราะ เห็นว่า จังหวัดขอนแก่น เป็นจุดยุทธศาสตร์ของ เส้นทางการคมนาคม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งยัง มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเมืองที่มีศักยภาพน่าเชื่อถือ และมีนักลงทุน เข้ามาใช้พื้นที่จังหวัดขอนแก่นในการขยายธุรกิจ จึงเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุม่ เป้าหมาย ทั้งกลุ่มนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว และการ จัดประชุมสัมมนาที่เป็นหมู่คณะขนาดใหญ่ นับ เป็นโอกาสดีทโี่ รงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเวนชัน่ เซนเตอร์ขอนแก่น ตั้งอยู่บนทำ�เลที่เหมาะสม เป็น โรงแรมที่จัดงานประชุมสัมมนา สามารถรองรับ ได้มากถึง 2,000 คน ซึ่งถือเป็นการสร้างความเชื่อ มั่นและเป็นการพัฒนาพื้นที่รกร้างให้มีความเจริญ ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง แผนการก่อสร้างโรงแรมเซ็นทาราฯ ใน เบื้องต้นเป็นการปรับปรุงอาคารที่ปล่อยทิ้งร้างมา นานกว่า 12 ปี โดยยังคงยึดแบบโครงสร้างของตัว อาคารเดิมไว้ แต่ได้มีการออกแบบแก้ไขในหลาย ส่วน เนื่องจากบางอย่างไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เลย ทำ�ให้ต้องแก้ไขแบบหลายครั้งเพื่อให้โรงแรม ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด เวลาจากที่ตั้งไว้ไม่ เกิน 2 ปี กลายเป็น 4 ปี ต้นทุนในการก่อสร้างที่ ตั้งไว้จากเดิม 1,000 -1,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ล้านบาท เกินคาดการณ์ไว้มาก จึงเป็นภาระ มาก ทำ�ให้มคี วามคิดทีจ่ ะนำ�ไปเข้าตลาดหลักทรัพย์ แต่เนือ่ งจากธุรกิจโรงแรมเป็นการลงทุนทีไ่ ด้รบั ผล ตอบแทนช้า ทำ�ให้ผลกำ�ไรที่ออกมาน้อยหรือเท่า ทุน จึงไม่สามารถนำ�เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ นายโชคชัย กล่าวต่อว่า แต่อย่างไรก็ตาม หลังเปิดให้บริการซึง่ อยูใ่ นระบบการบริหารจัดการ ในเครือเซ็นทารา ทัง้ ได้รบั การตอบรับทีด่ จี ากลูกค้า เชื่อว่าโรงแรมเซ็นทารา จะเป็นหน้าตาของจังหวัด ขอนแก่นต่อไป จึงได้นำ�เสนอขายหุ้นโรงแรม เพื่อ เป็นการลดต้นทุนในภาพรวมลดลง ซึง่ มี บริษทั แน เชอรัล พาร์ค จำ�กัด (มหาชน) N-PARK เป็นกลุ่ม ของช่อง 3 ได้เข้ามาซื้อหุ้นสามัญบริษัท ขอนแก่น บุรี จำ�กัด จำ�นวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ในราคารวม 800 ล้านบาท จากตนเองและผูถ้ อื หุ้นรายอื่น พร้อมรับภาระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท ขอนแก่นบุรี จำ�กัด จำ�นวน 130,760,174.48 บาท

“การเปลี่ยนผู้ถือหุ้นโรงแรมเซ็นทาราฯ ไม่ใช่เรื่องแปลก และโรงแรมก็ไม่มีปัญหาใดๆ ถึง กับต้องขายหุ้นทิ้ง แต่เป็นช่วงเวลาและโอกาสที่ เหมาะสม ในขณะที่โรงแรมมีระบบการบริหาร จั ด การที่ ดี อ ยู่ แ ล้ ว หากได้ ผู้ มี ที่ มี ค วามรู้ มี ค วาม สามารถเข้ามาถือหุ้นแทน ถือว่าเป็นโอกาสดีของ โรงแรมฯ ที่จะได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นอีกด้วย” นายโชคชัย กล่าวและว่า ในส่วนของการบริหาร บริษทั โตโยต้าแก่น นคร จำ�กัด ก็เช่นเดียวกัน เป็นการบริหารจัดการที่ มีระบบ มีกฎระเบียบ ทุกคนคือเฟืองที่ช่วยกันขับ เคลื่อนตามกลไก และยังสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ เข้ามามีบทบาทมากขึน้ ให้ผมู้ คี วามรูค้ วามสามารถ และมี ป ระสบการณ์ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาให้ คำ� แนะนำ� มองว่า การเปลี่ยนถ่ายธุรกิจ ไม่จำ�เป็นต้องส่งให้ เมื่อเราสิ้นอายุขัยไปแล้ว เพราะอนาคตข้างหน้า เราไม่มีโอกาสรู้ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นเช่นไร แต่การที่ มอบภารกิจให้บริหารจัดการทั้งที่เรายังอยู่ จะช่วย ให้คำ�แนะนำ� ให้คำ�ปรึกษาและดูการพัฒนาเติบโต ของธุรกิจทีเ่ ราสร้างมา น่าจะดีกว่า ไม่วา่ ธุรกิจใดๆ ก็ตาม ที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแล้ว เชื่อว่า ธุรกิจนั้นย่อมเดินได้ด้วยกลไกของตัวเอง นายโชคชัย กล่าวต่อว่า ในด้านธุรกิจอยาก วางมือทั้งหมด แต่สิ่งที่คิดและอยากทำ�โดยไม่มี เรือ่ งของธุรกิจเข้ามาเกีย่ วข้อง ซึง่ ได้มกี ารพูดคุยกับ ผู้ที่มีแนวคิดเดียวกัน อยากเห็นลูกหลานเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความกตัญญู รู้จัก คิดเอง สิ่งเหล่านี้จำ�เป็นต้องใช้ระยะเวลาและต้อง มีการปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก สร้างกฎระเบียบวินัย ให้เด็กได้ปฏิบัติเป็นประจำ� เป็นการวางรากฐาน อนาคตให้กบั ลูกหลานและเยาวชนทีจ่ ะเติบโตเป็น กำ�ลังสำ�คัญของประเทศชาติตอ่ ไป เป็นความตัง้ ใจ ทีจ่ ะเปิดโรงเรียนสอนคนให้เป็นคนดี เป็นการปลูก ฝัง บ่มเพาะเยาวชน โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลขึ้นไป ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนทีอ่ าจมีมาตรฐาน มากกว่าโรงเรียนอื่นๆ เพราะไม่มีการเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นการร่วมบริจาคสมทบตามแต่ กำ�ลังของตัวเอง หรือการมาเรียนไม่บริจาคเลยก็ไม่ เป็นไร แต่ตอ้ งให้รว่ มกันทำ�ความดีให้กบั ครอบครัว และสังคม ที่สำ�คัญคือ พ่อ-แม่ หรือผู้ปกครองต้อง มีเวลาเพื่อเรียนรู้ควบคู่กับลูกเพื่อให้เด็กได้รับรู้ใน ทิศทางเดียวกัน การเรียนการสอนต้องมีคุณภาพ ควบคู่กับการมีระเบียบวินัยและมีความซื่อสัตย์ สุจริตจากที่โรงเรียน โดยไม่จำ�เป็นต้องเรียนพิเศษ เพิ่ม ปั จ จุ บั น นอกจากเด็ ก จะต้ อ งเรี ย นที่ โรงเรียนแล้ว ทำ�ไมยังต้องมีเรียนพิเศษแบบรายวิชา เรียนมากจนแทบไม่มีเวลาส่วนตัว เราได้นักเรียน นักศึกษาที่มีวิชาความรู้ แต่ไร้ระเบียบวินัย อาจมี คำ�ถามมากมายสำ�หรับการศึกษาในปัจจุบัน ทำ�ให้ อยากเปิดโรงเรียนเพื่อกระตุ้นคุณภาพการศึกษา บ้าง แต่เป็นเพียงแนวคิดที่กำ�ลังพยายามร่วมกัน ผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม “หลังวางมือจากโรงแรมฯ ทำ�ให้มเี วลาเป็น ส่วนตัวมากขึ้น มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น แต่ การวางมือไม่ได้หมายความว่าจะทิง้ หายไปไหน ยัง คงให้การสนับสนุน ให้คำ�ปรึกษาและดูแลเสมือน เฟืองตัวหนึง่ ขององค์กรเท่านัน้ ” นายโชคชัย กล่าว ทิ้งท้าย

สนใจพื้นที่โฆษณา ติดต่อ คุณสุพัตรา โทร. 08-1545-5594

E-mail :

thaisaeree@gmail.com thaisaeree@yahoo.com


หน้า 12

ปีที่ 11 ฉบับที่ 110 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2556

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2556 ; ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานกรรมการ บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำ�กัด /ประธานบริหารโรงพยาบาล เอกอุดร (คนที่ 4 จากซ้าย) กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2556 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษทั อุดรพัฒนา (1994) จำ�กัด เพือ่ ชีแ้ จงความ ก้าวหน้าและเป้าหมายในปี 2556 ของโรงพยาบาลเอกอุดร ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

ร่วมแสดงความยินดี ; คุณกาญจนา สุวรรณเกษม ผู้ช่วยผู้จัดการต่างประเทศ (คนที่ 8 จากขวา) พร้อมด้วยคณะพยาบาล และพนักงาน โรงพยาบาล เอกอุ ด ร มอบแจกั น ดอกไม้ แ สดงความยิ น ดี กั บ อาจารย์ ทั น ตแพทย์ ห ญิ ง วารุ ณี ฉั ต รไพฑู ร ย์ (คนที่ 8 จากซ้ า ย) ในโอกาสได้ รั บ พระราชทาน เครื่องราชอิสราภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (สายสะพาย) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

พิธรี ดนํา้ ดำ�หัวขอพร ; ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (ซ้ายสุด) พร้อมคณะผูบ้ ริหาร คณะแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร กล่าวเปิด งานในพิธรี ดนํา้ ดำ�หัวขอพรเนือ่ งในเทศกาลสงกรานต์ประจำ�ปี 2556 ซึง่ เป็นประเพณีปฏิบตั สิ บื ต่อกันมายาวนาน และในโอกาสนีค้ ณะผูบ้ ริหารฯ ได้ให้คณะ มอบทุนการศึกษาบุตร ; ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งคนที่ 7 จากขวา) พร้อมคณะบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร ผูจ้ ดั การ พนักงานแผนกต่างๆ รดนํา้ ดำ�หัวขอพรในวันขึน้ ปีใหม่ ซึง่ มีพนักงานร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก ณ ห้องประชุมใหญ่ชนั้ 4 เมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2556 ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับพนักงานที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรประจำ�ปี 2556 จำ�นวน 71 คน มีบุตร 107 คน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 184,500 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีพิธีมอบทุนฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

อบรมหลักสูตร “ISO 9001:2008” ; คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งคนที่ 6 จากขวา) และคณะผู้จัดการ หัวหน้าแผนก พยาบาล ผู้ช่วยผู้จัดการ ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับอาจารย์พิทักษ์พงษ์ อินเสือ จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) เยี่ยมชมระบบ ; ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (เนคไทสีแดง) อาจารย์แพทย์หญิงรัมภางค์ พงศ์พานิช อายุรแพทย์ จำ�กัด (แถวนั่งผูกเนคไท) ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร “ISO 9001:2008” Awareness And Requirements @ Internal Quality Audit เพื่อ ประจำ�ศูนย์จักษุโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 2 จากขวา) และคณะต้อนรับ อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ (อ.ลักษณ์ ฟันธง) โหรชื่อดังของประเทศไทยและคณะ (คนที่ 5 จากขวา) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร ณ ชั้น 2 แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกอุดรเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ทบทวนและพัฒนาความรู้ด้านมาตรฐานเพื่อพัฒนางานคุณภาพในองค์กร ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2556

Happy Birthday ; คุณธณัฒพร ชาสงวน ผู้จัดการพยาบาลโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 2 จากซ้าย) และคณะเข้าเยี่ยมพร้อมมอบเค้กวันเกิดให้ คุณกัลยารัตน์ สุวอ (ซ้ายสุด) คนไข้ประจำ�หอผู้ป่วยใน เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด เพื่อขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล Happy Birthday ; คุณพรรณอุษา ทรงสุจริต ผูจ้ ดั การต่างประเทศโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 3 จากซ้าย) และคณะมอบเค้กให้ Mr. Gerard Georges Watteau เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เอกอุดร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556

ที่ ป รึ ก ษา พล.ต.ต.ศักดา เตชะเกรียงไกร,ดร.สมเกียรติ แพทย์คุณ,รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด,ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์,วิวัฒน์ หมื่นกันยา,สิทธิโชค บุญโท,สุวรรณ ไตรมาลัย,พีระ วีระชัย ,ยงยุทธ ขาวโกมล เจ้าของ/บรรณาธิการบริหาร พ.ต.พิสษิ ฐ์ ชาญเจริญ บรรณาธิการ/ผูพ ้ มิ พ์และผูโ้ ฆษณา สุพตั รา ศุขโข กองบรรณาธิการ เพ็ญศิริ นาคทน,สิทธิชยั สีดาน้อย,มณฑล ศุขโข,รณชิต ชาญเจริญ,นาฏยาภรณ์ ชาญเจริญ,

ประคอง หนูราช,พันธ์ศักดิ์ วีระชัย,เสริมศักดิ์ ขาวโกมล สำ�นักงาน 76 ม.20 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 08-9422-0228 โทรสาร 0-4324-4584 E-mail : Thaisaeree@gmail.com, Thaisaeree@yahoo.com ศูนย์อุดรธานี 152/3 ถ.อุดรดุษฏี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 08-6864-0678 โทรสาร 0-4224-7905 E-mail: ps_veerachai@hotmail.com ศูนย์หนองคาย 78 หมู่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ์ ต.เมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ที่ปรึกษากฎหมาย สังคม พุทธา สำ�นักงานทนายความประสพสุขธุรกิจและกฎหมาย ออกแบบ/กราฟฟิค เอื้อดีไซน์ 08-3417-0363

หนังสือพิมพ์ไทยเสรี ฉบับที่ 110  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you