Page 1

ปีที่ 11 ฉบับที่ 119 ทั นประจำ ส �ถเดืาอนมี น นกาคม า ร2557 ณ์

ติ ด ต า ม ข่ า ว ส า ร ไ ด้ ที่

w w w . t h a i s a e r e e .หน้ c oาm1

ปีที่ 11 ฉบับที่ 119 ประจำ�เดือนมีนาคม 2557 ราคา 10 บาท

พิรธุ ข้าวอุดรฯหายกว่า 86 ล. พบหลักฐานขายแค่ 32 ล. อคส.อุดรฯ สังเวย เด้งเข้ากรุ

ขา้ วในโครงการ สแกนเนียรุกอีสานรับAEC ฟิตเนส เฟิรส์ทรุกตลาดภูธร คืรั บบจำหน้� นำา �กรณี ข้ า ว 3.47 ล้ า น มูลค่ากว่า 86 ล. นำ � ร่ อ งเปิ ด ศู น ย์ ข อนแก่ น ทุม่ 80 ล.ปักธงอุดรฯ สาขา 4 ก.ก.เศษ หายระหว่ า งขนย้ า ยจาก

ภารกิจนายกรัฐมนตรีตรวจภัยแล้ง ; น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายก รัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เดินทางมาตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ชม กระบวนการสูบนํํ้าระยะไกล เพื่อให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้ง มอบถังนํํ้า ที่บ้านโต้น ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณ สุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำ�ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน มาร่วม ต้อนรับ

ฟิตเนส เฟิรส์ท รุกตลาดอีสานบน เปิดตัวสาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เป็นสาขาที่ 25 ของเมืองไทย ตอบ โจทย์ ค วามต้ อ งการของคนรั ก การ ออกกำ�ลังกายในจังหวัดอุดรธานีและ ใกล้เคียง คาดจะช่วยดันยอดสมาชิก ไม่น้อยกว่า 3,000 คน อ่านต่อหน้า 11

จังหวัดอุดรธานี ไปเข้าโรงสีที่ จ.ลพบุร ี “เจียเม้ง” หอบหลัก ฐานจ่ายเงินซื้อข้าวจำ�นวนดัง กล่าวแค่ 32 ล.เศษ อ่านต่อหน้า 11

จังหวัดอีสานตอนกลาง จากภูมปิ ญ ั ญา ท้ อ งถิ่ น ต่ อ ยอดสู่ ม าตรฐานการผลิ ต หนุนขยายตลาดตั้งเป้าสู่ครัวโลก สร้าง มูลค่าสินค้าชุมชนสู่ตลาดการค้าระดับ อ่านต่อหน้า 11 นานาชาติ

ใหม่ไฟแรง ขึน้ ชัน้ ลงชิงชัย ส.ว.ขอนแก่น อาศั ย ฐานเสี ย งนั ก จั ด รายการวิ ท ยุ ช่ ว ย สนับสนุน ด้าน กกต.ขอนแก่น มั่นใจ การเลือกตั้งครั้งนี้ไร้ปัญหา ตั้งเป้าผู้มา ใช้สิทธิร้อยละ 70

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์บมู เร่งสร้างศูนย์บริการ หวังขยายตลาดและรับเปิด AEC ล่าสุด สแกน เนีย เดินหน้าเปิดศูนย์ขอนแก่น เป็นศูนย์กลาง เชือ่ มต่อพืน้ ทีภ่ าคอีสาน พร้อมสร้างเครือข่ายเชือ่ ม ไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย อ่านต่อหน้า 11

กกต.ขอนแก่นยันพร้อม เลือกตั้งส.ว.57มีผู้สมัคร ดั น ‘ปลาส้ ม ’สู ่ ค รั ว โลก ค้างจ่ายจำ�นำ�ข้าวขอนแก่น1,695ล้าน นำ � ร่ อ ง3จว.อี ส านกลาง 7 รายตั้งเป้ามาใช้สิทธิ70% เร่งระดมเงินฝากคาดได้100กว่าล้าน ติวเข้มโอทอปปลาส้มอีสาน นำ�ร่อง 3 “ทนายสุธน สอนคำ�แก้ว” คนหนุ่มรุ่น

คนขอนแก่ น ระดมทุ น เงิ น ฝากช่ ว ยเหลื อ ชาวนา คาดได้ เ งิ น ทุ น สำ � รองส่ ง มอบแก่ ธ.ก.ส.มากถึง 100 ล้านบาท ขณะที่ยอด ค้างจ่ายจำ�นำ�ข้าวให้แก่ชาวนาขอนแก่นรวม อ่านต่อหน้า 11 1,695 ล้านบาท

ส่งมอบตำ�แหน่งนายกสื่อฯขอนแก่น ; นายสุวรรณ ไตรมาลัย นายกสมาคม สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ส่งมอบตำ�แหน่งนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น คนใหม่ วาระปีบริหาร พ.ศ.2557 – 2559 ให้กับ พ.ต.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ เจ้าของ/ บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ไทยเสรี ในงานวันนักข่าว ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรม เจริญธานี ขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557


หน้า 2 กกต.ขอนแก่น

ปีที่ 11 ฉบับที่ 119 ประจำ�เดือนมีนาคม 2557 • ต่อจากหน้า 1

นายทศพล ทศรฐ ผู้ อำ � นวยการคณะ กรรมการการเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) ประจำ�จังหวัด ขอนแก่น เปิดเผยผลการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิก วุฒสิ ภา (ส.ว.) ซึง่ กกต.กลางได้ก�ำ หนดให้มกี ารเปิด รับสมัครพร้อมกันทั้งประเทศ ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม ที่ผ่านมา และกำ�หนดให้วันที่ 23 มีนาคม เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต และในเขต โดย กำ�หนดวันลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขตจังหวัด คือ วันสุดท้ายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ การลงทะเบียนใช้ สิทธิ์ในเขตจังหวัด วันที่ 10 - 14 มีนาคม และวัน อาทิตย์ที่ 30 มีนาคม เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป จังหวัด ขอนแก่นมีผู้สมัคร จำ�นวน 7 ราย ดังนี้ หมายเลข 1 นายวั น สุ พ รรณพงษ์ ทนายความ, หมายเลข 2 นายโกเมศ ฑีฆธนานนท์ อดีต สว.ขอนแก่น, หมายเลข 3 นายฐิตินันท์ แสง นาค,หมายเลข 4 นายศุภสิทธ เตชะตานลท์ อดีต ส.ส.ขอนแก่น, หมายเลข 5 นายสุธน สอนคำ�แก้ว, หมายเลข 6 ผศ.สุวิทย์ นามบุญเรือง, หมายเลข 7 ดร.ประเสริฐ สัจจาวิริยะ โดยวันแรก มีบรรดากองเชียร์ที่มารอให้ กำ � ลั ง ใจและสนั บ สนุ น ผู้ ส มั ค รที่ ต นเองชื่ น ชอบ ต่างพากันโห่ร้องและมอบดอกไม้เพื่อให้กำ�ลังใจผู้ สมัครทั้ง 2 คน ที่มาสมัครรับการเลือกตั้งวันแรก คือ หมายเลข 1 นายวัน สุวรรณพงษ์ และหมายเลข 2 นายโกเมศ ฑีฆธนานนท์ นายทศพล ทศรฐ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าว ว่า การเลือกตั้ง ส.ว.นั้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะสามารถ ลงคะแนนเสียงได้เพียง 1 หมายเลข โดย ส.ว.จะมี วาระของการครองตำ�แหน่ง 6 ปี ในขณะทีก่ ารเตรียม ความพร้อมสำ�หรับการจัดการเลือกตัง้ นัน้ ขณะนีไ้ ด้ มีการซักซ้อมทำ�ความเข้าใจและทำ�การแต่งตั้งคณะ กรรมการประจำ�หน่วย รวมไปถึง ผอ.ประจำ�หน่วย เลือกตั้งแล้วทั้งหมดซึ่งเหลือเพียงขั้นตอนของการ รับสมัครที่แล้วเสร็จก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการจัด กิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์เพื่อนำ�ผู้สมัครทุก คนทีผ่ า่ นการตรวจสอบคุณสมบัตนิ นั้ ได้มารับทราบ ถึงระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายเพื่อป้องกัน

การกระทำ�ผิดกฎหมายเลือกตั้งในทุกกรณี อย่ า งไรก็ ต าม ในด้ า นของการจั ด เตรี ย ม หน่วยเลือกตั้งหรือการจัดการเลือกตั้งจะเป็นไป ในรูปแบบภาพรวมจากทั้ง 26 อำ�เภอตามที่ กกต. กำ�หนด ในขณะทีจ่ �ำ นวนผูม้ สี ทิ ธิเ์ ลือกตัง้ ขณะนีร้ วม ทัง้ หมด 1,345,590 ราย และมีจ�ำ นวนหน่วยเลือกตัง้ 2,666 หน่วย โดยยังคงมั่นใจว่าจะได้รับความสนใจ จากชาวขอนแก่นในการเลือกตั้งครั้งนี้มากถึงร้อย ละ 70 และจะไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงใดๆเกิด ขึ้นอย่างแน่นอน ผู้สมัครลงรับการเลือกตั้ง ส.ว.หมายเลข 1 และหมายเลข 2 ที่ลงสมัครรับการเลือกตั้งในครั้ง นี้ได้รับแรงสนับสนุนจากกลุ่มการเมืองต่างๆ ทั้ง หมายเลข 1 นายวัน สุวรรณพงษ์ ซึง่ เป็นทนายความ ของกลุ่มคนเสื้อแดงขอนแก่น ที่ทำ�หน้าที่ให้คำ � ปรึกษาด้านกฎหมายรวมไปถึงการต่อสูท้ างคดีตา่ งๆ ของกลุ่มคนเสื้อแดงในภาคอีสาน โดยเฉพาะคดีเผา ศาลากลาง สถานีโทรทัศน์ เอ็นบีที และธนาคาร กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังคงเป็นแกนหลักของการ จัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุม่ คนเสือ้ แดงในภาคอีสาน ขณะที่หมายเลข 2 “เสี่ยอุ้ย” นายโกเมศ ฑีฆธนา นนท์ อดีต ส.ว.ขอนแก่น และอดีต นายก ทต.เมือง เก่า ผู้ครํ่าหวอดในแวดวงการเมืองคนสำ�คัญของ จังหวัดทีย่ งั คงได้รบั แรงสนับสนุนจากกลุม่ นักธุรกิจ และกลุ่มนักการเมืองในระดับท้องถิ่น รวมไปถึง กลุ่มเกษตรกรที่ชื่นชอบแนวทางการทำ�งานตลอด ทั้งช่วงที่ผ่านมา ส่วนผู้สมัครหมายเลข 4 นายศุภ สิทธ เตชะตานลท์ อดีต ส.ส.ขอนแก่น หลายสมัย แต่ได้หา่ งเหินจากสนามเลือกตัง้ ไปนาน วันนีไ้ ด้หวน กลับมาลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.ขอนแก่น อีกครั้ง ส่วนผูส้ มัครหมายเลข 5 ทนายสุธน สอนคำ�แก้ว คน หนุม่ รุน่ ใหม่ไฟแรง ลองหยัง่ กระแสการเมืองมาแล้ว ครั้งหนึ่งในการเลือกตั้ง สท.นครขอนแก่น แต่ครั้ง นั้นสู้แรงอัดฉีดของเจ้าของตำ�แหน่งเดิมไม่ไหว แพ้ ไปแบบฉิวเฉียด ครั้งนี้อาศัยฐานเสียงนักจัดรายการ วิทยุทั่วขอนแก่นช่วยสนับสนุน ทำ�ให้สนามการ แข่งขันเลือกตั้ง ส.ว.ขอนแก่น ในครั้งนี้ได้รับความ สนใจจากชาวขอนแก่นเป็นอย่างมาก

แจกนํํา้ ช่วยชาวบ้านประสบภัยแล้ง

จากสภาพ อ า ก า ศ ที่ ร้ อ น จั ด ใ น ช่วงนี้ส่งผลกระทบทำ� ให้ นํํ้ า ในบ่ อ เหื อ ดแห้ ง เกษตรกรได้ รั บ ผลก ระทบในหลายพื้ น ที่ นอภ.กระนวน ได้นำ�รถ บรรทุกนํํ้า ออกให้การ ช่ ว ยเหลื อ แจกจ่ า ยนํํ้ า อุปโภคบริโภคให้แก่ชาว บ้ า นที่ ป ระสบปั ญ หา ภัยแล้ง ที่บ้านโคกกลาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น นางนิภา สุวรรณสุจริต นอภ.กระนวน นำ� รถบรรทุกนํํ้าจากศูนย์อำ�นวยการเฉพาะกิจช่วย เหลือผู้ประสบภัยแล้งอำ�เภอกระนวน อบต.ห้วย โจด และ อบต.หนองโน อ.กระนวน จำ�นวน 3 คัน บรรทุกนํํา้ ไปแจกจ่ายให้กบั ผูป้ ระสบภัยแล้งทีบ่ า้ น โคกกลาง ต.หนองโน อ.กระนวน ซึง่ ประสบปัญหา ขาดแคลนนํํา้ บริโภค โดยมีชาวบ้านนำ�รถเข็น นำ�ถัง นํํ้ามารองรับนํํ้าเพื่อนำ�ไปใช้อุปโภคบริโภค นายอำ � เภอกระนวน กล่ า วว่ า จั ง หวั ด ขอนแก่น ได้ประกาศให้อำ�เภอกระนวน เป็นพื้นที่ ประสบภัยแล้ง โดย อำ�เภอกระนวน มี 9 ตำ�บล 98 หมู่บ้าน ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนนํํ้ามาทุก ปี แต่ปีนี้ภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปี สร้างความเดือด

ร้ อ นให้ กั บ พี่ น้ อ งประชาชนเป็ น อย่ า งมาก ดั ง นั้น ทางอำ�เภอกระนวนได้ระดมรถนํํ้าบรรทุกนํํ้า อุปโภค-บริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้ รับความเดือดร้อน ที่บ้านโคกกลางเป็นหมู่บ้าน นำ�ร่อง ก่อนที่จะทยอยไปยังหมู่บ้านอื่นต่อไป ขณะเดียวกันความแห้งแล้งยังส่งผลกระทบต่อ สัตว์เลี้ยงต่างๆ แล้วในขณะนี้ แต่ยังพอที่จะหานํํ้ าดื่มได้ แต่หากว่าสภาพอากาศยังแห้งแล้ง และ ไม่มีฝนลงมาจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาว บ้านเป็นอย่างมาก สามารถแจ้งไปยังศูนย์อ�ำ นวย การเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ อำ�เภอกระนวนได้ตลอดเวลา

ปล่อยขบวนรถบรรทุกนํํ้า ; พล.ต.ภัทรพล รักษนคร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ และผู้ อำ�นวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๒๓ เป็นประธานในพิธปี ล่อยขบวนรถบรรทุก นําํ้ เพือ่ ช่วยเหลือราษฎรทีป่ ระสบภัยแล้งในพืน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแก่น ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายศรีพชั รินทร จ.ขอนแก่น เมื่อวัน ๕ มีนาคม ๒๕๕๗

หมู่บ้านเอื้ออาทรศิลา ซ.1 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ออกแบบ/ผลิ ต ป้ายไวนิล ป้ายโฆษณา ธงญี่ปุ่น สติ๊กเกอร์ นามบัตร

ใบปลิว การ์ด ตรายาง แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ถ่ายเอกสาร ปริ๊นงาน รับ-ส่งแฟกซ์ ติดต่อ ยิ้ม 0834170363 E-mail : smile7738@gmail.com

นครขอนแก่นจับมือกับเมืองโกเบ พัฒนาชุมชนเมืองแบบคู่ขนาน เทศบาลนคร ขอนแก่นพัฒนาชุมชน เมื อ งสู่ อ าเซี่ ย นพั ฒ นา ศักยภาพของชุมชนเมือง แบบคู่ ข นานระหว่ า ง เทศบาลนครขอนแก่ น กับเมืองโกเบ ประเทศ ญี่ปุ่น นายธี ร ะศั ก ดิ์ ฑี ฆ า ยุ พั น ธ์ น า ย ก เทศมนตรี น ครขอน แกน พร้อม รศ.ดร.ศุภ วัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครอง ท้องถิ่น รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.ฮิ โรฟูมิ อันโด ประธานศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับสังคม เมืองอาเซียน แห่งเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกัน ประกอบพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนา ร่วมกันทั้งสี่ฝ่าย เพื่อสาธารณะประโยชน์ รวมทั้ง สนับสนุนขีดความสามารถทางด้านเทคนิคและ การบริหารจัดการแก่ชุมชน โดยใช้พื้นที่เทศบาล นครขอนแก่น เป็นต้นแบบดำ�เนินงาน เพื่อพัฒนา ศั ก ยภาพด้ า นต่ า งๆ รองรั บ การก้ า วสู่ ค วามเป็ น มหานครแห่งอาเซียนในอนาคต นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น กล่าวว่า การลงนาม ข้อตกลงจะมีผล การดำ�เนินงานทันที โดยทั้งสี่ฝ่ายจะร่วมกันพัฒนา และวิเคราะห์ศกั ยภาพของชุมชนเมืองในด้านต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา และสนับสนุนขีดความ สามารถในด้านของเทคนิคและการบริหารจัดการ แก่องค์กรใน เรื่องการดูแลประชากร, สุขอนามัย และการพัฒนาต่างๆ ในภาพรวมเพื่อสนองตอบ สิ่งที่จำ�เป็นและตรงความต้องการประชาชน ทั้ง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พลเมืองชาวขอนแก่น โดย มีแผนงานที่สอดรับกันของทุกฝ่ายในการยกระดับ เทศบาลนครขอนแก่นเป็นมหานครแห่งอาเซียน ที่ เริ่มจากการพัฒนาสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีของ ชุมชน พัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่เพียบพร้อม และการแสดงออกถึงศักยภาพของความพร้อมของ เมืองในด้านต่างๆ ให้ครบถ้วนที่สุด การลงนามความร่วมมือดังกล่าวเป็นการ พั ฒ นาศั ก ยภาพของชุ ม ชน เมื อ งแบบคู่ ข นาน

ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น กับเมืองโกเบ โดย นำ�หลักวิชาการทั้งด้าน ของการเมืองการปกครอง และด้ า นวิ ศ วกรรมเพื่ อ ชุ ม ชนเข้ า มาผสมผสาน ในแนวทางการทำ�งานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนให้ เทศบาลกลายเป็นมหานครแห่งอาเซียนได้อย่าง ครอบคลุมและ สมบูรณ์แบบทีส่ ดุ โดยเฉพาะการนำ� เอาหลักคิดของการเป็นผูน้ �ำ ในระดับบริหารท้องถิน่ มาปรับ ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ทั้ง เรื่องของการบริหารจัดการนํํ้าในชุมชน การจัดการ ขยะมูลฝอยทีส่ มั ฤทธิผ์ ลของชุมชนเมืองขนาดใหญ่ การพัฒนาและปรับปรุงสุขอนามัย ของวัยเจริญ พันธุ์ รวมถึงการป้องกันเชื้อ เอชไอวี (เอดส์) และ การบริหารจัดการในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ ด้าน รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า การ ดำ�เนิน งานภายใต้กรอบของเมืองมหาวิทยาลัย และการเป็น หุน้ ส่วนร่วมระหว่าง 4 หน่วยงาน ยังคงเน้นหนักไป ในแผนงานการวิเคราะห์ค�ำ นวณตามขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และ ความต้องการของประชาชน พร้อมจัดการฝึกอบรม ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ าร เพือ่ สนับสนุน ทางด้านเทคนิคทั้งด้านโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม และ พัฒนาชุมชนเมือง มีการนำ�บทเรียนจากการฝึก อบรมร่วมระหว่างประเทศมาใช้ให้เกิดผลต่อพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และชุมชนเมือง การจัดการสภาพแวดล้อมและการ บริหารเมืองทีเ่ ป็นไปตามโลกยุคปัจจุบนั จะถูกนำ�มา ผสมผสานร่วมระหว่างหน่วยงานตามหลักวิชาการ เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชนชาวขอนแก่น ให้มากที่สุด

วั น ส ต รี ส า ก ล ประจำ � ปี 2557 ; นายสมศักดิ์ สุวรรณ สุจริต ผู้ว่าราชการ จั ง หวั ด ขอนแก่ น เป็ น ประธานเปิ ด งานวั น สตรี ส ากล จั ง หวั ด ขอนแก่ น ป ร ะ จำ� ปี 2 5 5 7 พร้ อ มมอบเกี ย รติ บั ต ร “ยอดสตรี ศ รี ข อ น แ ก่ น ” เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม พ ร้ อ ม สนับสนุนให้สตรีได้รับความเสมอภาคในสังคม รวมถึงให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักในคุณค่า และความ สำ�คัญของสตรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น ปลายทางชี วิ ต ; นายวรโชติ พั ฒ น์ ดำ�รงจิตร กรรมการ ผู้ จั ด การโรงแรม เจริญธานี ขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหาร โรงแรมฯ และ คณะผู้ บ ริ ห ารศู น ย์ ประชุ ม เอนกประ สงค์กาญจนาภิเษก ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพ สวดอภิ ธ รรม คุ ณ อุไร ตีบจันทร์ เจ้า หน้าที่ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดบ้านหนองตูม จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ส ร้ า ง ข วั ญ แ ล ะ กำ � ลั ง ใจแก่ ผู้ เ สี ย ส ล ะ อุ ทิ ศ ต น เพื่ อ ส่ ว นรวม ; น า ย ธี ร ะ ศั ก ดิ์ ฑี ฆ ายุ พั น ธุ์ นายก เ ท ศ ม น ต รี น ค ร ข อ น แ ก่ น ม อ บ ประกาศเกียรติคุณ ใ ห้ กั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ และอาสาสมั ค ร ที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ระงั บ เหตุ ไ ฟไหม้ ภายในโรงแรมแก่นอินน์ (เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546) รวมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ นาง ประทวน วรชินา พนักงานจ้างผู้มีผลงานดีเด่น จากสำ�นักสวัสดิการสังคม เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลัง ใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 2/ 2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล อาคารป้องกันฯ ชั้น 2 เทศบาลนครขอนแก่น

เรื่องของในหลวงที่เรา (อาจ) ไม่เคยรู้

ครั้ ง หนึ่ ง ในหลวงกราบทู ล สมเด็ จ ย่ า ว่าอยากได้รถจักรยาน เพราะเพื่อนคนอื่นๆ เขา มีจักรยานกัน สมเด็จย่าก็ตอบว่า “ลูกอยากได้ จักรยาน ลูกก็ตอ้ งเก็บค่าขนมไว้สิ หยอดกระป๋อง วั น ละเหรี ย ญ ได้ ม ากค่ อ ยเอาไปซื้ อ จั ก รยาน” ช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทรงปั่นจักรยานไป โรงเรียนแทนรถพระที่นั่ง กล้ อ งถ่ า ยรู ป กล้ อ งแรกของในหลวง คือ Coconet Midget ทรงซื้อด้วยเงินสะสมส่วน พระองค์ เมือ่ พระชนม์เพียง 8 พรรษา พระอัจฉริย ภาพของในหลวง มีพนื้ ฐานมาจาก “การเล่น”สมัย ทรงพระเยาว์ เพราะหากอยากได้ของเล่นอะไร ต้องทรงเก็บสตางค์ซอื้ เอง หรือประดิษฐ์เอง ทรง เคยหุ้นค่าขนมกับพระเชษฐา ซื้อชิ้นส่วนวิทยุที ละชิน้ ๆ แล้วเอามาประกอบเองเป็นวิทยุ แล้วแบ่ง กันฟัง รู้ไหม…? ทรงมีพระอุปนิสัยสนใจการ ถ่ า ยภาพเหมื อ นใคร : เหมื อ นสมเด็ จ ย่ า และ รัชกาลที่ 5 นอกจากทรงโปรดการถ่ายภาพแล้ว ยังสนพระทัยการถ่ายภาพยนตร์ด้วย ทรงเคยนำ� ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ออกฉายแล้วนำ�เงินราย ได้มาสร้างอาคารสภากาชาดไทย ที่ รพ.จุฬาฯ รพ.ภูมิพล รวมทั้งใช้ในโครงการโรคโปลิโอและ โรคเรื้อนด้วย สมเด็จย่าทรงสอนให้ในหลวงรูจ้ กั การใช้ แผนที่และภูมิประเทศของไทย โดยโปรดเกล้าฯ ให้โรงเรียนเพาะช่างทำ�แผนทีป่ ระเทศไทยเป็นรูป ตัวต่อ เลือ่ ยเป็นชิน้ สีเ่ หลีย่ มเล็กๆ เพือ่ ให้ทรงเล่น เป็นจิ๊กซอว์ ในหลวงทรงเครื่องดนตรีได้หลายชนิด

เช่น เปียโน กีตาร์ แซกโซโฟน แต่รู้หรือไม่ว่า เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นคือ หีบเพลง (แอกคอร์เดียน) ทรงสนพระทัยดนตรีอย่างจริงจัง ราวพระชนม์ 14 -15 พรรษา ทรงซื้อแซกโซโฟน มือสองราคา 300 ฟรังก์ มาหัดเล่น โดยใช้เงิน สะสมส่วนพระองค์ครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่ง สมเด็จย่าออกให้ ครูสอนดนตรีให้ในหลวง ชื่อ เวย์เบรชท์ เป็นชาวอัลซาส ทรงพระราชนิพนธ์เพลงครั้งแรก เมื่อ พระชนมพรรษา 18 พรรษา เพลงพระราช นิพนธ์แรกคือ “แสงเทียน” จนถึงปัจจุบันพระ ราชนิพนธ์เพลงไว้ทั้งหมด 48 เพลง ทรงพระ ราชนิพนธ์เพลงได้ทกุ แห่ง บางครัง้ ไม่จ�ำ เป็นต้อง ใช้เครื่องดนตรีช่วย อย่างครั้งหนึ่งทรงเกิดแรง บันดาลพระทัย ทรงฉวยซองจดหมายตีเส้น 5 เส้นแล้วเขียนโน้ตทำ�นองเพลงขึน้ เดีย๋ วนัน้ กลาย เป็นเพลง “เราสู้” ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง “นาย อินทร์” และ “ติโต” ทรงเขียนด้วยลายพระหัตถ์ แล้วให้เสมียนพิมพ์ แต่ “พระมหาชนก” ทรงพิมพ์ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทรงเล่นกีฬาได้หลายชนิด แต่กีฬาที่ทรง โปรดเป็นพิเศษได้แก่ แบดมินตัน สกี และ เรือใบ ทรงเคยได้เหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประ เภทโอเค ในกีฬาแหลมทอง (ต่อมาเปลีย่ นชือ่ เป็น “กีฬาซีเกมส์”) ครัง้ ที่ 4 ปี พ.ศ.2510 ครัง้ หนึง่ ทรง เรือใบออกจากฝั่งไปได้ไม่นานก็ทรงแล่นกลับฝั่ง และตรัสกับผู้ที่คอยมาเฝ้าฯว่า เสด็จฯ กลับเข้า ฝั่งเพราะเรือแล่นไปโดนทุ่นเข้า ซึ่งในกติกาการ แข่งเรือใบถือว่าฟาวส์ ทั้งๆที่ไม่มีใครเห็น แสดง ให้เห็นว่าทรงยึดกติกามากแค่ไหน

จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อน ผู้ร่วมวิชาชีพสื่อมวลชนทุกท่าน ในวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปีเราสื่อมวลชน ได้ยึดถือวันนี้เป็น “วันนักข่าว” ซึ่งคนข่าวในอดีต ถือเอาวันก่อตัง้ สมาคมนักข่าวฯ เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2498 เป็นวันนักข่าว และคนข่าวในอดีตอีกเช่นกัน ได้ยืนหยัดการต่อสู้ร่วมกับประชาชน ผ่านคุกผ่าน ตะราง ผ่านยุคมืด ยุคสว่าง และนำ�มาซึ่งเสรีภาพ ส่งผ่านมาถึงนักข่าวในยุคสมัยของเราวันนี้ ซึ่ ง เ ร า ค ง จ ะ ท ร า บ ดี อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า ใ น สถานการณ์ของสังคมและการเมืองในประเทศ ของเรา ณ ปัจจุบันนี้ เต็มไปด้วยความคิดเห็นที่ แตกต่างและขัดแย้ง ภายใต้ภาวะที่ซับซ้อน เรา ควรตระหนักในการทำ�หน้าที่ของสื่อมวลชนต่อ การนำ�เสนอข้อเท็จจริงในสภาวะความขัดแย้งของ สังคมและการเมืองในปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยความ ยากลำ�บาก การทำ�งานของเพื่อนสื่อมวลชนถูกจับ จ้อง ตรวจสอบ จากทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะประชาชน และมวลชนของกลุ่มพลัง ทางการเมืองทีเ่ ห็นต่างกันอยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่ ท่าน จะเป็นสือ่ ในส่วนของสือ่ การเมืองเฉพาะฝ่าย หรือ สื่อทั่วไป และในวาระของ “วันนักข่าว” ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ สื่อมวลชน เรากำ�ลังทำ�หน้าทีอยู่ ท่ า มกลางความเกลี ย ดชั ง ของผู้ ค นในสั ง คมที่ พร้อมจะทำ�ร้ายกันโดยไม่เกรงกลัวหรือกังวลต่อ ผลที่จะตามมา ซึ่งต้องยอมรับว่า ในระหว่างกลาง สถานการณ์ พวกเราสื่อมวลชนเองส่วนหนึ่ง ถูก

มองอย่างคลางแคลงว่า เป็นผู้เติมเชื้อไฟให้ยิ่งประ ทุขึ้นด้วย คำ�พูดที่สร้างความเกลียดชัง ของกลุ่ม คนที่ทำ�การเคลื่อนไหวทางการเมือง หรือวาท กรรมการเมือง คำ�พูดที่สร้างความเกลียดชัง นำ� เสนอผ่านสือ่ ของเราในทุกๆ วัน ไม่นบั รวมการถูก นำ�มา ผลิตซํํ้า บิดเบือน ผ่านเครือข่ายสังคมโซเชีย ลมีเดีย เพื่อขยายผลของฝ่ายต่างๆ ที่เป็นคู่ขัดแย้ง สถานการณ์ ใ นขณะนี้ ผู้ ที่ ทำ � หน้ า ที่ สื่อมวลชนอย่างพวกเราไม่ควรปล่อยผ่านให้ไป สร้างการเติมเชื้อไฟแห่งความเกลียดชัง ยิ่งคุกรุ่น จนอาจบานปลายกลายเป็นสงครามกลางเมือง พวกเราต้องกลับมาทบทวนท่าทีและร่วมกันตรวจ สอบกันเองอย่างจริงจัง ผูค้ นในสังคมจะสามารถอยูร่ ว่ มกันได้โดย ไม่หวาดระแวงขัดแย้งกัน ก็น่าจะมาจากพวกเรา สื่อมวลชนได้มีส่วนสำ�คัญ ในการทำ�หน้าที่ นำ� เสนอ ข้อมูลข้อเท็จจริง ข่าวสาร ความจริง อย่าง รอบด้าน อย่างตระหนักในหน้าทีส่ อื่ เพือ่ ประชาชน ภายใต้บริบทของ “เสรีภาพต้องถูกใช้ควบคู่กับ ความรับผิดชอบ” ด้ ว ยความรั ก และศรั ท ธาต่ อ จริ ย ธรรม จรรยาบรรณของเพื่อนร่วมวิชาชีพสื่อมวลชน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ,สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ,สมาคมนักข่าว วิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาวิชาชีพข่าววิทยุ และโทรทัศน์ไทย ๕ มีนาคม  ๒๕๕๗

ม อ บ เ งิ น ช่ ว ย เหลือบุตรพิการ ; ผศ.กุลจิรา รักษนคร ประธานชมรมแม่ บ้ า นมณฑลทหาร บ ก ที่ ๒ ๓ ม อ บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ บุ ต ร พิ ก ารกำ�ลั ง พลที่ มี ความต้องการพิเศษ ให้ กั บ น.ส.วนิ ด า สารวงษ์ บุ ต รของ ส.อ.วงเดือน สารวงษ์ ณ บ้านพักนายทหารประทวน มทบ.๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร วันสตรีสากลโลก ; โ ร ง แ ร ม พู ล แ ม น ขอนแก่น ราชา ออ คิ ด โดยความร่ ว ม มื อ ข อ ง ศู น ย์ ก า ร แพทย์ชาตะผดุง โรง พยาบาลขอนแก่ น ร่ ว มจั ด นิ ท รรศการ ให้ ค วามรู้ สำ�หรั บ พนั ก งานหญิ ง ของ โรงแรมฯ เนื่ อ งใน วั น สตรี ส ากลโลก 8 มี น า ค ม เ พื่ อ ตระหนักในบทบาท ของสตรี พร้อมบริการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม โดย ไม่มีค่าใช้จ่าย


ปีที่ 11 ฉบับที่ 119 ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

หน้า 3


หน้า 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 119 ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

พักผ่อนสบายๆ ที่

รับ-ส่งเสด็จ ; พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรศั มิ์ พระวรชายาฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงประกอบ พิธียกฉัตรและทรงเจิม พระพุทธรัตนญาณวรรังษี ณ วัดสว่างศรี วิชัย บ้านโนนตุ่น ตำ�บลเมืองเก่า อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ใน การนี้ พลตรี ภัทรพล รักษนคร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๓ เฝ้ารับ – ส่งเสด็จ ฯ และถวายความปลอดภัย ที่ท่าอากาศยาน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

กำ�ลังใจจากประธาน ; นายจิรวุฒิ คุวานันท์ ประธานกรรมการ กลุม่ บริษทั โค้วยูฮ่ ะ อวยพรและมอบของขวัญวันเกิด ให้กบั พนักงาน ที่เกิดในเดือนมีนาคม พร้อมกันนี้ยังได้ให้เกียรติร่วมถ่ายรูปหมู่กับ พนักงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำ�ลังใจให้กับพนักงานด้วย ณ สำ�นักงานชั้น 2 บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำ�กัด สำ�นักงานใหญ่ ขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา

“มั นตราวารี”ขอนแก่น

เซ็นทาราขอนแก่นต้อนรับประธานศาลฏีกา ; คุณลาวัลย์ ศิลา พงษ์ (ที่ 3 จากขวา) ผูจ้ ดั การฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคุณนภัสนันท์ ตาทอง (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมเซ็น ทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ขอนแก่นให้การต้อนรับคุณดิเรก อิงคนิ นท์ (กลาง) ประธานศาลฏีกาเนื่องในโอกาสเข้าพัก ณ โรงแรมเซ็น ทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้

ครบรอบ 60 ปี TOT ; นายธนะ สุทธิวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและ บริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2.1 บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และ นาย สุขสันต์ จันทรโรจน์ อัยการจังหวัดขอนแก่น ร่วมปล่อยขบวนรถ กองงานพร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นพิ เศษสำ�หรับลูกค้า เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ทีโอที ณ สำ�นักงาน ภาคการขายและบริการภูมิภาคที่ 2 ถนนหลังศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ฉลองครบรอบ 18 ปี พูลแมน ขอนแก่น ; โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จัดพิธีตักบาตร และทำ�บุญเลี้ยงพระ จำ�นวน 99 รูป เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคล ในโอกาสฉลองครบรอบ 18 ปี ของการก่อตั้งโรงแรมฯ โดยมี คุณพนิดา รักสุจริต ประธานกรรมการ, คุณอรวรรณ พัฒนพีระเดช กรรมการผู้จัดการ บริษัทโรงแรมราชาออคิด จำ�กัด ร่วมเป็นประธานในงาน พร้อมด้วย มร.โอเล่ นีลเซ่น ผู้จัดการใหญ่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด พนักงาน และผู้บริหาร ร่วมในพิธี

สองนักธุรกิจสาวระดมทุนกว่า 100 ล้านบาท เนรมิตพื้นที่กลางเมือง ขอนแก่นให้เป็นทางเลือกสำ�หรับการพักอาศัย “โรงแรม มันตราวารี” ที่จะทำ� ทุกความฝันให้เป็นจริง เพื่อรองรับการเปิด AEC และตอบแทนบ้านเกิดเมือง นอน ให้จังหวัดขอนแก่นมีหลากหลายทางเลือก คุณวารดา พงษ์สมบัติ และ คุณเจียมจิราภา ภิระพุฒิพันธ์ เจ้าของและ ผู้บริหารโรงแรม มันตราวารี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านไฟแนนซ์ และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง ไม่มีความรู้ด้าน บริหารจัดการโรงแรมมาก่อน แต่มองว่าในอนาคต เมื่อเราต้องเข้าสู่การเป็น ประเทศอาเซียน ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้า มาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมากขึ้น จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดทีม่ นี กั ลงทุนทัง้ ชาวไทยต่างพืน้ ทีแ่ ละชาว ต่างชาติให้ความสนใจในการลงทุนทำ�ธุรกิจพร้อมทัง้ ขยายเครือข่ายเพือ่ รองรับ การเปิดประเทศเสรีอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจมี อัตราสูงขึ้น และเชื่อว่าจะเป็นเมืองที่มีความเป็นศูนย์กลางในทุกด้าน ดังนั้น โรงแรมจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญ เป็นหน้าตาของจังหวัดที่จะสร้างความประทับใจ ให้กับผู้ที่เข้ามาในขอนแก่น จึงได้ปรึกษาและร่วมทุนมากกว่า 100 ล้านบาท เพื่อสร้างทางเลือกสำ�หรับความสะดวกสบายและการพักผ่อนที่เป็นเหมือน บ้านหลังทีส่ องให้กบั นักธุรกิจและนักท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะการประชุมสัมมนา และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ คุณวารดา กล่าวต่อว่า สำ�หรับจุดเด่น มันตราวารีโฮเต็ล ซึ่งเป็นสถาน ทีพ่ กั สำ�หรับผูท้ ตี่ อ้ งการความสะดวกกลางเมือง ห่างจากห้างสรรพสินค้าแฟรี่ พลาซ่าประมาณ 1 ก.ม. ห่างจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ประมาณ 3 ก.ม. อยู่ห่างจากบึงแก่นนครประมาณ 500 เมตร มีบริการรถรับส่งไป-กลับสนาม บินขอนแก่นซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไป 7.5 กิโลเมตร ทั้งยังอยู่ใกล้ สวนสาธารณะ เมืองขอนแก่น และถนนข้าวเหนียว “มันตราวารี” ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 78/9 ถนนชวนชืน่ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็น โรงแรมขนาดเล็กสูง 8 ชั้น มีห้องพัก 75 ห้องที่เรียงราย เป็นแนวยาวตลอด มีให้เลือกในรูปแบบต่างๆ อาทิ ห้องซูพเี รีย 65 ห้อง ห้องเด อร์ลซุ ์ 7 ห้อง และห้อง V.I.P สูท 3 ห้อง ราคาเริม่ ตัง้ แต่ 950 -2,500 บาท สำ�หรับ ห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุมสัมมนาสามารถจุได้กว่า 250 คน ห้องอาหารที่มี เมนูอาหารไทย-จีน-ยุโรป และห้อง KARAOKE สำ�หรับความเป็นส่วนตัวไว้ คอยบริการ และอีกไม่นานท่านทีช่ นื่ ชอบการออกกำ�ลังกายแบบลีลาศ และการ เต้นทุกรูปแบบ พร้อมกับลิม้ รสชาติอาหารอร่อยหลากหลายเมนู พลาดไม่ได้ที่ “ห้องมันตราเลาท์” ที่จะเปิดให้บริการเป็นพิเศษ มันตราวารี โฮเต็ล บรรยากาศโรงแรมทันสมัยสบายตา เป็นโรงแรม ขนาดเล็ก แต่มีบริการครบวงจร ตั้งแต่ภายในห้องพักที่มีโทรทัศน์จอแบน ระบบช่องสัญญาณเคเบิล ตูเ้ ย็น บางห้องมีอา่ งอาบนํํา้ แบบสปา จาคุซซี และผูท้ ี่ เข้าพักสามารถใช้บริการ สระว่ายนํํา้ ในร่ม, ศูนย์ออกกำ�ลังกายฟิตเนส, บริการ

ซักรีด, ศูนย์บริการธุรกิจ, บริการรูมเซอร์วิส, เครื่องโทรสาร/เครื่องสำ�เนา เอกสาร และสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับห้องวีไอพี หรือห้องสำ�หรับคู่ แต่งงาน มีบริการรถรับ-ส่งสนามบินขอนแก่น และบริการฟรีอนิ เทอร์เน็ตไร้ สาย (Wi-Fi) ทัว่ โรงแรม พืน้ ทีส่ าธารณะ ร้านอาหาร และ คอฟฟีช่ อ็ ป พร้อม ที่จอดรถกว่า100 คัน จึงมั่นใจในความปลอดภัยตลอดเวลาของการพักผ่อน ยังมีสระว่ายนํํ้า ศูนย์ออกกำ�ลังกาย บริการแผนกต้อนรับตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์บริการธุรกิจ ห้องจัดประชุม และที่จอดรถส่วนตัวฟรีในสถาน ที่ รวมถึง ยังมีสิ่งอำ�นวยความสะดวกระดับต้นๆ ของโรงแรม อาทิเช่น ห้อง แฟมิลี่รูม, บริการรถรับส่ง, ลิฟท์, รูมเซอร์วิส, ห้องประชุม มันตราวารีโฮเต็ลตั้งอยู่ในตัวเมืองขอนแก่น และเป็นสถานที่พักอัน เหมาะเจาะลงตัวสำ�หรับผู้ที่ต้องการเที่ยวชมขอนแก่นและแหล่งท่องเที่ยว บริเวณใกล้เคียง จากทีน่ ี้ ผูเ้ ข้าพักสามารถไปยังทุกทีใ่ นเมืองอันมีชวี ติ ชีวานีไ้ ด้ อย่างง่ายดาย ด้วยทีต่ งั้ ใกล้แหล่งท่องเทีย่ วหลักของเมือง เช่น สวนสาธารณะ เมืองขอนแก่น, สวนสาธารณะบึงแก่นนคร, ถนนข้าวเหนียว ผูเ้ ข้าพักจะหลง รักโรงแรมแห่งนี้แน่นอน

สุพัตรา ศุขโข..รายงาน


หน้า 5

ปีที่ 11 ฉบับที่ 119 ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

การสึกกร่อนของฟัน

โดย รศ.ทพญ.เข็มพร กิจสหวงศ์

สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งกับคอลัมน์ก้าว ทันโลกกับโรงพยาบาลทันตกรรม ซึ่งในฉบับนี้ จะขอนำ�เสนอ เรื่อง การสึกกร่อนของฟัน (dental erosion) การเกิดการสึกกร่อนของฟันนัน้ เกิดจาก กระบวนการทางเคมีแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมัก สัมพันธ์กับการสัมผัสสารเคมี ซึ่งทำ�ให้เกิดการ สูญเสียผิวเคลือบฟันและเนื้อฟัน ซึ่งพบได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ ทำ�ให้เกิดการเสียวฟันได้ และในราย ที่เป็นรุนแรงอาจทะลุถึงโพรงประสาทฟัน ได้ซึ่ง สาเหตุของการสึกกร่อนของฟันเกิดจาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกก็เนื่องมาจาก 1. การบริโภคอาหารทีม่ ฤี ทธิเ์ ป็นกรดเช่น ผลไม้รสเปรีย้ ว เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ นํํา้ อัดลม เป็นต้น 2. การได้รบั ยาโดยเฉพาะยาทีม่ ฤี ทธิเ์ ป็นก รด เช่น วิตามินซี ยาแอสไพริน ซึ่งหากเคี้ยวหรือ อมเป็นเวลานานก็สามารถทำ�ให้เกิดการสึกกร่อน ของฟันได้ 3. การอาศัยในพืน้ ทีห่ รือทำ�งานในโรงงาน ที่ มี ส ภาวะแวดล้ อ มที่ มี ค วามเป็ น กรดสู ง เช่ น ทำ�งานในโรงงานแบตเตอรี่ 4.การว่ายนํํ้าในสระว่ายนํํ้าที่มีการใช้คลอรีนเป็น สารฆ่าเชื้อโรค และไม่ได้ควบคุมมาตรฐานของ นํํ้าเพียงพอ ส่วนปัจจัยภายในคือ ปัจจัยในด้านผู้ป่วย เอง เช่น 1. ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ทำ�ให้เกิดการ อาเจียนเป็นประจำ� เช่น โรคกระเพาะ หญิงมีครรภ์ ที่มีการแพ้มากทำ�ให้มีการอาเจียนบ่อย 2.ความผิดปกติทางจิต เช่น พวกกลัวอ้วน มากๆ เมื่อทานอาหารเข้าไปจะพยายามอาเจียน ออกมาทำ�ให้กรดในกระเพาะอาหารออกมาสัมผัส ผิวฟัน 3.ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การฉายรังสี เพือ่ รักษาเนือ้ งอกหรือมะเร็งบริเวณศีรษะและลำ�คอ ซึง่ จะทำ�ให้

เกิดภาวะปากแห้ง นํํา้ ลายน้อย ก็เป็นปัจจัยเสริมให้ เกิดการสึกกร่อนของฟันได้ อาการของการสึ ก กร่ อ นของฟั น นั้ น จะเริ่ ม ตรวจพบได้ เมื่ อ ฟั น กร่ อ นในระยะแรก คื อ ผิ ว เคลื อ บฟั น จะมี ลั ก ษณะด้ า นแต่ เ รี ย บ ความมั น ของฟั น ลดลง เมื่ อ ฟั น กร่ อ นมากขึ้ น ถึ ง ชั้ น เนื้ อ ฟั น ผู้ ป่ ว ยจะรู้ สึ ก เสี ย วฟั น และหาก ฟั น ซี่ นั้ น มี วั ส ดุ อุ ด ฟั น อยู่ ด้ ว ย จะพบลั ก ษณะ คล้ า ยขอบของวั ส ดุ อุ ด ฟั น ยกสู ง ขึ้ น เนื่ อ งจาก ผิ ว ฟั น รอบๆ วั ส ดุ อุ ด ถู ก ทำ � ลายและกร่ อ นไป ข้อเสนอแนะสำ�หรับผู้ป่วยที่มีภาวะฟันกร่อนมี ดังต่อไปนี้ 1. ให้ผู้ป่วยจำ�กัดอาหารและเครื่องดื่ม จำ�พวกมีฤทธิเ์ ป็นกรด ให้รบั ประทานในมือ้ อาหาร และลดความถี่ของการรับประทาน 2. หลังมื้ออาหาร ควรรับประทานอาหาร ที่ช่วยลดกรด เช่น เนย หรือนม เป็นต้น 3. หลีกเลี่ยง การรับประทานอาหารหรือ เครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด ระหว่างมื้อ หรือช่วง กลางคืน 4. หลีกเลี่ยง การแปรงฟันทันทีภายหลัง รับประทานหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด 5. หากอาเจียน ควรรีบบ้วนนํํ้าตามทันที และหลีกเลี่ยงการแปรงฟันในเวลาดังกล่าว และสุดท้าย ในกรณีที่มีการสูญเสียเนื้อ ฟันมากต้องมีการบูรณะฟัน เพือ่ ให้สามารถใช้งาน ได้ เพือ่ ความสวยงาม ป้องกันประสาทฟันและลด อาการเสียวฟัน ในกรณีทคี่ ณ ุ แม่ทมี่ ลี กู เป็นนักกีฬา ว่ายนํํ้า ควรให้ใส่เฝือกสบฟันในขณะว่ายนํํ้าและ อมนํํ้ายาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์หลังการว่ายนํํ้า และหลีกเลี่ยงการแปรงฟันทันทีที่ขึ้นจากสระ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คลินิก ทันตกรรมสำ�หรับเด็ก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4320-2405 ต่อ 11186

Happy Birthday ; นายยินชัย อนันท นสกุ ล ผู้ อำ�นวย ก า ร สำ� นั ก ก า ร ช่างเทศบาลนคร ขอนแก่ น และ น า ย พ ง ษ์ พั น ธ์ ยุทธเกษมสันต์ ผู้ อำ�นวยการสำ�นัก การช่ า งเทศบาล นครอุดรธานี ร่วม แสดงความยินดีกับ นายวิทยา ศิริชาติวาปี ผู้ประนีประนอมประจำ�ศาล และประธาน กรรมการผู้ตรวจสอบ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำ�กัด เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด ณ โรงแรม ราชาวดีรีสอร์ท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เทคโนพลฯ คว้า แ ช ม ป์ ชุ ม แ พ คัพ ครั้งที่ 25 ; ที ม ที เ ร็ ก ซ์ - เทค โนพลฯ สามารถ คว้ า แชมป์ ก าร แข่ ง ขั น ฟุ ต บอล ชุ ม แพ คั พ ครั้ ง ที่ 25 ปี 2557 ชิง ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังเอาชนะทีมบุญสนองฯ 1 ประตู ต่อ 0 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 57 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 สำ�นักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาลอุปถัมภ์ และ นายสุริยา ปรุงเรณู ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมและอันดับ 3 ดาว ซัลโว ประจำ�ทัวร์นาเมนต์

เมื่อวัยรุ่นเริ่มมี เพศสั ม พั น ธ์ แ ละเกิ ด ปั ญ หา “ท้ อ งไม่ พ ร้ อ ม” อายุน้อยลงมีปริมาณเพิ่มสูง ขึน้ ในขณะทีห่ ลายประเทศทัว่ โลก ให้ความสำ�คัญ กับการสอนให้วัยรุ่นรู้จักวิธีป้องกัน และปฏิบัติ ตัวอย่างเหมาะสม ถึงเวลาหรือยังที่คนไทยต้อง ปรับเปลีย่ นมุมมอง เพือ่ สะท้อนปัญหาให้วยั รุน่ วัย คะนองรู้เท่าทันและเลือกที่จะรักได้อย่างปลอดภัย นพ.เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกูล ผู้อำ�นวยการ โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 6 เปิดเผยว่า จากสถิติ

ท้องไม่พร้อม ทำ�แท้งไม่ใช่ทางออก

วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่อายุน้อยกว่า 15 ปี เพิ่ม สูงขึ้น และเกิดปัญหา “ท้องไม่พร้อม” ซึ่งสาเหตุ มาจาก ไม่กล้าปฏิเสธ คิดว่าไม่เป็นไร และไม่รู้จัก วิธีป้องกันอย่างถูกต้อง ปัจจุบัน วัยรุ่นเริ่มมีแฟน ตั้งแต่อายุ 11 ปี และเริ่มมีเพศสัมพันธ์ช่วงอายุ 12 ปี เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 10 ราย ปีละ 130,000 ราย ยัง ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา 25% อาชีวะศึกษา 35-40% ซึ่งฝ่ายชายส่วนใหญ่ไม่สวมถุงยางอนามัย ไม่มีการป้องกัน ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาท้องแล้วมัก ซือ้ ยาขับเลือดมารับประทานเอง หรือกรณีท�ำ แท้ง เถื่อนจากสถานบริการที่ผิดกฎหมาย อาจเป็นการ ฉีดนํํ้ายาล้างห้องนํํ้าเข้าไปเพื่อให้เด็กเสียชีวิตและ ตกเลือดซึ่งนับเป็นอันตรายอย่างมาก

“จากสถิติปี 2551-2553 พบเด็กตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร เฉลี่ยอยู่ที่ 16-18 เปอร์เซ็นต์ แต่ใน ปี 2554 จากสถิตเิ ด็กตัง้ ครรภ์กอ่ นวัยอันควร มีแนว โน้มทีน่ า่ เป็นห่วงมาก เพียง 6 เดือน พบว่า มีเด็กตัง้ ครรภ์ เพิ่มขึ้นกว่า 19.41 เปอร์เซ็นต์ และขณะนี้ จากปัญหาทีเ่ กิดขึน้ มีเด็กเข้ามาปรึกษาเรือ่ งการตัง้ ครรภ์ที่คลินิกเพื่อนวัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุข ภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น เฉลี่ยแล้ว เดือนละ กว่า 500 คน ซึง่ ถือว่า เป็นสถิตทิ หี่ น้าเป็นห่วงมาก” นพ.เรืองกิตติ์  กล่าวด้วยว่า สาเหตุที่ทำ�ให้ เด็กตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพิ่มมากขึ้นจนน่าเป็น ห่วง เนื่องมาจากเด็กทุกวันนี้ เริ่มมีเพศสัมพันธ์ ตั้งแต่อายุ 10-14 ปีขึ้นไป ปัญหาที่พบในขณะนี้คือ เด็กไม่รู้ถึงผลกระทบที่ตามมา  เพราะค่านิยมใน ปัจจุบัน ทุกคนต้องการมีแฟน จึงมอง ถึงเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมดา ในช่ ว งเทศกาลเดื อ นแห่ ง ความรัก ซึ่งมีสถิติว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ ใช้ เ ทศกาล “วาเลนไทม์ ” เที่ ย วเตร่ สนุกสนานในกลุ่มรุ่นเดียวกัน และ สิ้ น สุ ด ที่ ก ารมี เ พศสั ม พั น ธ์ ดั ง นั้ น “คลินกิ เพือ่ นวัยรุน่ ” จึงร่วมกับจังหวัด ขอนแก่น จัดกิจกรรมให้ความรู้กับ เยาวชนเพื่อได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะ เกิดขึน้ หลังมีเพศสัมพันธ์แล้ว โดยการ จัดเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ อาทิ “Secret of Love รักนะ..แต่อยากให้ ปลอดภัย” Smart Love เป็นการสร้าง ทักษะที่จะปฎิเสธการมีเพศสัมพันธ์ Care @ Love เรียนรู้วิธีป้องกันปัญหา จากการมีเพศสัมพันธ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน หรือ Love is all around ความรั ก หลากหลายรู ป แบบที่ เ รา ต้องการจะบอกกับใครสักคน

มอบทุนการศึกษาบุตรสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น

นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตร สือ่ มวลชนจังหวัดขอนแก่น พร้อมให้โอวาทแก่ผเู้ ข้ารับมอบทุน ในวันนักข่าว ประจำ�ปี 2557 โดยมี นาย พยัต ชาญประเสริฐ ประธาน ป.ป.จ.ขอนแก่น ,รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์ค� ำ รองอธิการบดีฝา่ ยชุมชนสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร มข. และนายเจริญ พัฒนดำ�รงจิตร ประธานกรรมการโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบทุน ณ ห้องศรีจันทร์ 1 ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น เมื่อวัน ที่ 5 มีนาคม 2557 โดยในปีนี้มีทุนการศึกษา จำ�นวน 93 ทุน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 188,000 บาท ซึ่งส่วน หนึ่งได้มาจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล และเงินสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการสานต่อที่ จะสร้างกิจกรรมรักอย่างปลอดภัยสำ�หรับวัยรุ่น ทัง้ ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงในช่วง เดือนแห่งความรักหรือเทศกาล “วันวาเลนไทน์” ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งจะรวม ทุกเรื่องราวความรักไว้ในที่เดียวกัน ณ บริเวณ สวนสาธารณะ ประตูเมือง ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นพ.เรืองกิตติ์ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบนั หลาย ประเทศทั่วโลกให้ความสำ�คัญในการสอนวัยรุ่น ให้รู้วิธีการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม และวางแผน ป้องกันอย่างถูกวิธี สำ�หรับประเทศไทย น่าจะถึง เวลาที่ผู้ปกครองทั้งหลายต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง เพื่อเยาวชนจะได้รับทราบข้อมูล และแนวทางใน การวางแผนป้องกันอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดความ สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน การปรับทัศนคติที่ จะช่วยป้องกันมิใช่การส่งเสริมให้เยาวชนมีเพศ สัมพันธ์ แต่เมื่อจะมีรักซึ่งผู้ปกครองไม่สามารถ ห้ามได้ก็ควร “มีรักอย่างปลอดภัย” เพื่อไม่ให้เกิด ปัญหา “ท้องไม่พร้อมในเด็กวัยรุ่น” ซึ่งจะเป็นการ แก้ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งและกลายเป็นภาระของ สังคมให้หมดไปในที่สุด “แนวทางแก้ไขส่วนหนึ่งคือ สถานศึกษา ควรจะให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็กวัยรุ่นมาก ขึ้น ขณะนี้ พบว่าในจังหวัดขอนแก่นมีการสอน เรื่องเพศศึกษาเพียง 11 เปอร์เซ็นต์ จากโรงเรียน 1,002 แห่ง และมีในหลักสูตรการเรียนการสอน เพียง 100 แห่ง ซึ่งยังน้อยมาก การให้ความรู้เรื่อง เพศศึกษาในห้องเรียน จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะ ป้องกันไม่ให้วัยรุ่นประสบปัญหาท้องไม่พร้อม” “คลินกิ เพือ่ นวัยรุน่ ” ซึง่ เป็นคลินกิ ทางเลือกสำ�หรับ การท้ อ งไม่ พ ร้ อ ม โดยโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น เปิดให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�แนวคิด ให้ความรู้ควบคู่กับการป้องกัน

นพ.เรืองกิตติ์ ศิริกาญชนกูล รู้ทันปัญหา ซึ่งวัยรุ่นสามารถเที่ยวและรักได้อย่าง ปลอดภัย มีความสุขกับการเรียน เที่ยวด้วยความ ปลอดภัย และยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ผู้หญิงอาจไม่ กล้าบอก อาทิ ปัญหาตกขาว ปวดประจำ�เดือน อกหัก รักคุด เครียดจากการเรียน ความผิดปกติ ในร่างกาย เพศศึกษา ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหา สิว-ฝ้า ฯลฯ “นอกจากนีย้ งั ให้การตรวจรักษาอาการคัน ช่องคลอด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้ค�ำ ปรึกษา การวางแผนครอบครัว ยาฝังคุมกำ�เนิด ที่สามารถ ป้องกันการท้องได้ยาวนานถึง 3 ปี เป็นคลินิกที่ ให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ จน กระทัง่ วัยชรา โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วัน ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. ณ ชั้น 5 โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น สอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 043-237-813 หรือ สาย ตรงที่ 081-053-3772, 085-012-6762, 087-3739990,091-027-9894” นพ.เรืองกิตติ์ กล่าว

สุพัตรา ศุขโข..รายงาน


หน้า 6

ปีที่ 11 ฉบับที่ 119 ประจำ�เดือนมีนาคม 2557


ปีที่ 11 ฉบับที่ 119 ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

หน้า 7


หน้า 8

ปีที่ 11 ฉบับที่ 119 ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

President’s Award 2013 และ Best sales Award 2013 บริ ษั ท โตโยต้ า แก่ น นคร จำ � กั ด ก้ า วสู่ ความสำ�เร็จอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารที่อยู่ในหัวใจ ของพนักงาน จึงทำ�ให้เกิด ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจจาก ทุกฝ่ายที่มีความมุ่งมั่นและ ตัง้ ใจ พร้อมทีจ่ ะพัฒนาการ ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้ บริ ก ารด้ ว ยความประทั บ ใจและบอกต่อ จนสามารถ คว้ารางวัลเกียรติยศ President’s Award ซึ่งเป็น รางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดสำ�หรับผู้แทนจำ�หน่าย รถยนต์โตโยต้า เมื่ อ วั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 ที่ ห้ อ ง คอนเวนชั่น โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น นายศิตชัย จีระธัญญาสกุล ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด มอบโล่รางวัล President’s Award 2013 ให้กับ นายโชคชัย คุณวาสี ประธาน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โต โยต้าแก่นนคร จำ�กัด นายกิจ มหาจุนทการ ผู้ช่วย กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มอบรางวัล Best Sale Award 2013 ให้กับ นายสายันต์ ทรัพย์ปัญญาดี กรรมการ บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโย ต้าแก่นนคร จำ�กัด นายอำ�นาจ วัฒนะพละศิริ รองผู้ อำ�นวยการฝ่ายเขตการขาย 2 บริษทั โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด มอบของที่ระลึกให้กับ นาย ปรีชา เล่ห์รักษา กรรมการบริหารและกรรมการ ที่ปรึกษา บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำ�กัด ซึ่งเป็น ตัวแทนคณะบริหาร บริษัท โตโยต้าแก่นนคร ที่ได้ รับความพึงพอใจจากกลุม่ ลูกค้าทัง้ ฝ่ายขายและฝ่าย บริการ โดยมีคะแนนสูงสุดติดต่อกันตลอดทัง้ ปีตาม

มาตรฐานของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) นายโชคชั ย คุ ณ วาสี ประธานกรรมการ บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าแก่น นคร จำ�กัด เปิดเผยว่า ผลงานแห่งความสำ�เร็จจาก ทุกฝ่ายเป็นที่มาของการได้รับรางวัลเกียรติยศ ซึ่ง บริษัท โตโยต้าแก่นนคร ได้รับมาอย่างต่อเนื่อง และ ในโอกาสของการจัดงานฉลองรางวัล President’s Award 2013 ให้กับคณะผู้บริหาร และพนักงานบ ริษัทฯ นอกจากเป็นการขอบคุณที่ชาวโตโยต้าแก่น นครร่วมทุ่มเท เสียสละ จนก้าวสู่ความสำ�เร็จใน ครั้งนี้ จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลสร้อยคอทองคำ� กับพนักงานที่มีอายุงานเกิน 5 ปี เพื่อเป็นขวัญและ กำ�ลังใจในความมุง่ มัน่ สร้างสรรค์คณ ุ ภาพให้เกิดเป็น มาตรฐานการให้บริการของ บริษทั โตโยต้าแก่นนคร จำ�กัด สำ�หรับรางวัล President’s Award 2013 เกิด จากคณะทำ�งานที่ทุกฝ่ายช่วยกันพัฒนาให้บริการที่ ประทับใจกับลูกค้า และพร้อมรักษามาตรฐานการ ขายและบริการทุกส่วนงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ พึงพอใจและความไว้วางใจมากทีส่ ดุ เพือ่ ให้เกิดความ เชื่อมั่นในบริการของ “โตโยต้า”

แลกเปลี่ ย น ข้อคิดเห็น ; น า ย พ ยั ต ชาญประเสริฐ ประธานคณะ กรรมการ ป้ อ งกั น และ ปราบปราม ก า ร ทุ จ ริ ต ประจำ�จังหวัดขอนแก่น นำ�คณะกรรมการ ป.ป.จ.ขอนแก่น เข้าแนะนำ�ตัวกับ นาย สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ขอนแก่น ในโอกาสเข้ารับตำ�แหน่ง พร้อมทั้งร่วมหารือ แนวการทำ�งานร่วมกัน ณ ห้องปฏิบัติราชการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้ F a i r y Fantasai 8 The Show By LTD ; ศู น ย์ ส ร ร พ สิ น ค้ า แ ฟ รี่ พลาซ่ า ร่ ว ม กับเสือ้ ผ้าบุรษุ LTD จั ด การ ประกวดร้ อ ง เพลง Fairy Fantasai 8 The Show By LTD ได้เปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ภายในงานมีการโชว์เพลงจากผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลปีที่แล้ว และการเดิน แฟชั่นโชว์ New Collection จากเสื้อผ้าบุรุษ LTD เวลา 15.00 น. ที่เวทีชั้น 2 แฟรี่ พลาซ่า เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

“ส่องฟ้า”สมุนไพรพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง

นักวิจยั ม.ขอนแก่น พบ “ส่ อ งฟ้ า ” ไม้ พื้ น บ้ า น ภาคอีสาน มีองค์ประกอบ เคมี ที่ ส ามารถต้ า นมะเร็ ง เบาหวาน และภาวะความจำ� เสื่อมได้ หวังนักวิจัยรุ่นหลัง ต่อยอดงานวิจัยสารเคมีจาก ต้นส่องฟ้าผลิตเป็นยารักษา โรค มะเร็ง โรคเบาหวาน โรค ความจำ�เสื่อมได้ในอนาคต เมือ่ วันที่ 27 ก.พ. 57 ทีอ่ าคารสิรคิ ณ ุ ากร สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ขอนแก่ น (มข.) จั ด แถลงข่ า วนั ก วิ จั ย มข.พบ สื่อมวลชน เรื่อง “ต้นส่องฟ้า สมุนไพรธรรมดาที่ไม่ ธรรมดา” โดยมี รศ.ฉวี เย็นใจ อาจารย์ประจำ�ภาควิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าของ ผลงานวิจัยแถลงข่าวถึงคุณสมบัติทางเคมีที่สามารถ ต้านมะเร็ง เบาหวาน และภาวะความจำ�เสื่อม รศ.ฉวี เย็นใจ อาจารย์ประจำ�ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “องค์ประกอบทางเคมีของ ส่องฟ้าและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีและ ฤทธิ์ทาง ชีวภาพ” พบว่า ต้นส่องฟ้ามีองค์ประกอบ ทางเคมีเป็นคาร์บาโซลโดยส่วนใหญ่ และยังพบสารคู มารินอีกด้วย ทัง้ นี้ สารคาร์บาโซลเป็นสารทีม่ อี ะตอม ของไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก (หรือที่เรียก ว่าอัลคาลอยด์) และแสดงฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีในการ ต้านมะเร็ง จากการทดสอบฤทธิ์ ต้ า นมะเร็ ง ปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งช่องปาก และมะเร็งท่อนํ้าดีซึ่ง เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในภาคอีสาน พบว่าองค์ ประกอบทางเคมีของต้นส่องฟ้า มีสารคาร์บาโซล บางชนิดมีฤทธิย์ บั ยัง้ การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ปอดและ มะเร็งช่องปากทีด่ ี สำ�หรับเซลล์มะเร็งท่อนํ้ าดีชนิด KKU-OCA17 และ KKU-214 ก็สามารถถูก ยับยั้งได้ด้วยสารคาร์บาโซลจากต้นส่องฟ้าเช่นกัน นอกจากการค้นพบสารบางชนิดในต้นส่อง

อบรมนักขับมืออาชีพ ; นายวิรุ่ง ภิบาล ผู้จัดการสายงานขาย/การตลาด บจก. โค้วยู่ฮะมอเตอร์ ร่วมกับ นายสมหมาย ตันติสุวรรณกุล ผู้จัดการฝ่ายขายดีลเลอร์ A บจก.ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จัดอบรม หลักสูตร “การขับรถบรรทุกอีซซู อุ ย่างมืออาชีพ” เพื่อให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกได้ตระหนักถึงการใช้รถให้ประหยัดพลังงานและความ ปลอดภัยบนท้องถนน โดยมี น.อ.ชูชพี ฉายน้อย ผูบ้ งั คับฝูงบิน 237 สนามบินนํา้ พอง ให้การต้อนรับ ณ ฝูงบิน 237 สนามบินนํ้าพอง อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้ ฟ้าที่มีฤทธิ์ยับยั้ง มะเร็งต่างๆ แล้ว ยังพบสารคูมาริน บางสารในต้นส่องฟ้า มีฤทธิ์ต้าน lipid per oxidation ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับภาวะผิดปรกติในร่างกาย เช่น ภาวะความจำ�เสื่อม มะเร็ง เบาหวาน ดังนั้น การค้น พบสารคาร์บาโซล และคูมารินในส่องฟ้าจึงเป็นสาร ที่สามารถลดนํ้าตาลในกระแสเลือดได้เช่นกัน หลังค้นพบว่าต้นส่องฟ้ามีฤทธิ์ของสารบาง ชนิดในการต้นมะเร็ง และลดนํ้าตาลในกระแสเลือด ได้แล้ว ผู้วิจัยได้เตรียมอนุพันธ์ของคาร์บาโซล อาศัย ความรู้ทางเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ สารคาร์บาโซลได้ ถูกดัดแปลงโครงสร้างให้เป็นอนุพันธ์ต่างๆ ซึ่งจะ เป็นอีกทางหนึ่งที่จะได้สารโครงสร้างใหม่ๆ ที่อาจ แสดงฤทธิท์ นี่ า่ สนใจ เมือ่ ดัดแปลงโครงสร้างของคาร์ บาโซลโดยนำ�ไปต่อกับสารบางชนิด พบว่าสามารถ ช่วยลดภาวะความจำ�เสื่อมได้เช่นกัน สารบางชนิด จากต้นส่องฟ้ามีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ลดนํ้าตาลในเลือด อันก่อให้เกิดโรคเบาหวาน และเมือ่ นำ�สารในต้นส่อง ฟ้าไปต่อกับสารบางชนิด พบว่าสามารถช่วยลดภาวะ ความจำ�เสื่อมได้อีกด้วย ด้าน รศ.ดร ศจี สัตยุตม์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การค้นพบ องค์ประกอบทางเคมีในต้นส่องฟ้าครั้งนี้ถือเป็นมิติ ใหม่แห่งวงการนัก วิจัยในการค้นพบองค์ประกอบ ทางเคมี จ ากพื ช สมุ น ไพรพื้ น บ้ า นที่ ห ลายคนมอง ข้าม คาดว่างานวิจัยชิ้นนี้จะสามารถพัฒนาสารให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มคุณประโยชน์ของ

“ วั น บ อ ก ฮัก...อีซูซุ” ; นายวิรงุ่ ภิบาล ผู้จัดการเขต 1 และผู้ จั ด การ สายงานการ ขายการตลาด บ ริ ษั ท โ ค้ ว ยู่ ฮ ะมอตอร์ จำ�กั ด มอบ ของรางวัลให้กับลูกค้าที่โชคดีในการจับสลากหางบัตร ในงาน “วันบอกฮัก...อีซูซุ” ณ โชว์รูมบริษัท โค้วยู่ฮะมอตอร์ จำ�กัด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในงาน ได้มีกิจกรรมบนเวทีและการจับรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ให้กับลูกค้าที่มาร่วมงาน สมุ น ไพรไทยให้ มี ศั ก ยภาพสู ง ขึ้ น คาดหวั ง ว่ า จะ สามารถผลิตเป็นยา เพือ่ รักษาโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความจำ�เสื่อมได้ในอนาคต อย่ า งไรก็ ต าม การวิ จั ย ที่ ก ล่ า วมาเป็ น เพี ย งการวิ จั ย เริ่ ม ต้ น เท่ า นั้ น หากจะพั ฒ นาต่ อ ไปจนสามารถใช้ เ ป็ น ยาแผนปั จ จุ บั น ต้ อ งผ่ า น กระบวนการอีกมากมาย เช่น การค้นหาผลข้าง เคียงที่ยังไม่ได้ศึกษา ทั้งนี้ “องค์ประกอบทางเคมี ของส่องฟ้าและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง

เคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ” ยังไม่สามารถรักษาโรค มะเร็งหรือเบาหวานได้โดยตรง จากข้อค้นพบระบุว่า สารบางชนิดในต้น ส่องฟ้าสามารถต้านโรคมะเร็งและโรคเบาหวานได้ และมีแนวโน้มว่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดพัฒนา เป็นยาได้ และมุ่งหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้จะถูกพัฒนา ต่อยอดโดยนักวิจัยรุ่นหลังเพื่อ ผลักดันให้งานวิจัย นี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติ ต่อไป

สิ่งนี้เรียกว่า “รัก”

สิ่งนี้เรียกว่า “รัก”..เมื่อเด็กน้อย ..ออกแรงนวดศีรษะให้พ่อ ..อย่างตั้งใจ.. สิ่งนี้เรียกว่า “รัก”..เมื่อภรรยา ..ชงชาให้สามี..ยามเขาเหนื่อยล้า.. สิ่งนี้เรียกว่า “รัก”..เมื่อแม่ ..แบ่งชิ้นเค้กที่ดีที่สุด..อร่อยที่สุด..เพื่อลูก.. สิ่งนี้เรียกว่า “รัก”..เมื่อเพื่อน ..นั่งอยู่ข้างๆ..ให้กำ�ลังใจ..เมื่อยามเราท้อแท้ สิ้นหวัง สิ่งนี้เรียกว่า “รัก”..เมื่อพี่ชาย ..โทรหาน้องสาว ..และถามว่า ใกล้ถึงบ้านหรือยัง.. รัก.. ไม่ใช่เพียง..ภาพผู้ชายและผู้หญิงกุมมือกัน .. รัก..ไม่ใช่ความหวานชื่น ความสุขในวัยหนุ่มสาว ..เท่านั้น แต่.. แท้จริงแล้ว.. “รัก” คือ....การกระทำ�เล็กๆ น้อยๆ.. ที่เราทำ�ให้..คนที่เรารัก ..อยู่ตลอดเวลา.... โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย....และ อยากทำ�ให้เรื่อยๆ ไม่รู้เบื่อ ที่จะทำ� “ที่แท้แล้ว ชื่อจริงของความรัก..คือ.... “การใส่ใจ”......” ขอมอบให้กับทุกๆ คนที่มีความรักน๊ะคร้าบ

พ.ต.อ.ชุมพล หันชะนา ผกก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายตำ�รวจมากฝีมือครบเครื่องเรื่องงานสืบสวนสอบสวน

“สวั ส ดี ค่ ะ ”หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยเสรี ขอ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอลัมน์ “สายตรงโรงพัก” ฉบับประจำ�เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2557 ขอ แนะนำ�ท่านผู้อ่านให้รู้จักกับคนในแวดวงสีกากี คือ “ตำ�รวจ”หรือ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ในพื้นที่ ภาคอีสานเช่นเคยค่ะ ในฉบับนีเ้ ราขอแนะนำ�ท่าน ให้รู้จักกับ พ.ต.อ.ชุมพล หันชะนา ผกก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายตำ�รวจมากฝีมือครบเครื่อง เรื่องงานสืบสวนสอบสวน โดยมีรางวัลเกียรติยศ มากมายเป็นเครื่องการันตีถึงความสามารถค่ะ พ.ต.อ.ชุมพล หันชะนา ผกก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ปัจจุบันอายุ 46 ปี จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจรุ่นที่ 44 ปริญญา โท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญาโทอีกใบจาก นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง เริม่ เข้ารับราชการ เมือ่ ปี 2534 ในตำ�แหน่ง รอง สวส.สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ ปี 2539 ขึน้ เป็น พงส.(สบ.2) สภ.กิ่ง อ.โนนศิลา จว.ขอนแก่น ปี 2543 เป็น พงส.(สบ.3) สภ.เมืองขอนแก่น ปี 2551 เป็น รอง ผกก.สส. สภ.เขาสวนกวาง จว.ขอนแก่น ปี 2554 เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เมืองขอนแก่น และ เมื่อต้นปี 2557 ขึ้นดำ�รงตำ�แหน่ง ผกก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ที่ ผ่ า นมา พ.ต.อ.ชุ ม พล ได้ รั บ รางวั ล เกียรติยศมาแล้วมากมาย อาทิ รางวัลพนักงาน สอบสวนดีเด่น ประจำ�ปี 2545 ของสำ�นักงาน ตำ�รวจแห่งชาติ(สตช.) พนักงานสอบสวนดีเด่น ของสมาคมตำ�รวจ ประจำ�ปี 2548 และพนักงาน สอบสวนดีเด่น ประจำ�ปี 2550 ของสตช. ก่อน พลิกบทบาทมาจับงานด้านสืบสวนเต็มรูปแบบ

จากพนั ก งาน สอบสวน (สบ3) สภ.เมื อ งขอนแก่ น โ ย ก ขึ้ น นั่ ง เ ก้ า อี้ รอง ผกก.สส.สภ. เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น และขยับเข้ามาเป็น รอง ผกก.สส.สภ. เมืองขอนแก่น รับหน้าทีค่ วบคุมตำ�รวจชุดสืบสวน ซึ่ ง เป็ น ตำ � รวจนอกเครื่ อ งแบบ ออกกวาดล้ า ง อบายมุขทุกรูปแบบ พร้อมติดตามจับกุมคนร้าย ในคดีต่างๆ มาดำ�เนินคดีตามกฎหมายอย่างต่อ เนื่องตามลำ�ดับ ล่าสุดเมือ่ วันที่ 5 ก.พ.2557 ทีผ่ า่ นมา ได้ขนึ้ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็น ผกก.สืบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ท่ามกลางความชืน่ ชมยินดีของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาใน สภ.เมืองขอนแก่น เป็นเพราะท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความขยัน พากเพียรมาอย่างต่อเนื่อง ผลงาน เป็นรูปธรรมจนได้รับแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นผู้กำ�กับฯ ตามความคาดหมายในที่สุด ปิ ด ท้ า ยคอลั ม น์ ผกก.สื บ สวน ภ.จว. กาฬสินธุ์ ได้กล่าวฝากถึงนายตำ�รวจรุ่นน้องและผู้ ใต้บังคับบัญชา ด้วยว่า “ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายร่วม แรงร่วมใจในการทำ �งานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของ ความสำ�เร็จ ไม่ว่างานนั้นๆ จะยากลำ�บากสักปาน ใด หากเรามีจิตใจที่มุ่งมั่นมุมานะเสียแล้วไซร์ โดย ไม่หวั่นเกรงต่อความยากลำ�บากและอุปสรรคทั้ง หลาย ผมมั่นใจว่างานนั้นๆ จะต้องสำ�เร็จอย่าง แน่นอนครับ” สำ�หรับคอลัมน์สายตรงโรงพักฉบับนี้ ต้อง ขอลาท่านผู้อ่านไปก่อน ไว้พบกันใหม่ฉบับหน้า เดือนเมษายน 2557 นะคะ “สวัสดีค่ะ”

เพ็ญศิริ นาคทน ...รายงาน


หน้า 9

ปีที่ 11 ฉบับที่ 119 ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

เซ็นทาราขอนแก่น พิชิตภารกิจพัฒนาโครงการเฟสสุดท้าย ก้าวสู่สุดยอดสถานที่จัดอีเว้นท์แห่งแดนอีสาน โรงแรมเซ็ น ทาราและคอนเวนชั น เซ็นเตอร์ ขอนแก่น เสร็จสิ้นภารกิจพัฒนาโรงแรม โฉมใหม่ในเฟสสุดท้าย พร้อมให้บริการเต็มรูป แบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ นักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาติดต่อธุรกิจในภาค อีสาน รวมทั้งเพื่อสนองความต้องการของตลาด การประชุมสัมมนาที่เติบโตขึ้นมากเช่นกัน ทั้งนี้ โรงแรมฯ ได้ก้าวสู่การเป็นสถานที่ จัดอีเว้นท์ขนาดใหญ่ที่สุดในขอนแก่น โดยตั้งอยู่ ไม่ไกลจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาซึ่งเป็น ศูนย์กลางไลฟ์สไตล์การช้อปปิง้ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเมือง สำ�หรับห้องพักทัง้ ระดับมาตรฐาน และห้อง สวีทจำ�นวน 196 ห้อง มีการออกแบบในสไตล์อสี าน สมัยใหม่ พร้อมบริการสิ่งอำ�นวยความสะดวกทัน สมัยได้มาตรฐานสากลภายในห้อง ทั้งนี้ มีการเพิ่ม สิ่งอำ�นวยความสะดวกในห้องครัวมากขึ้นภายใน ส่วนของคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เพือ่ เพิม่ ความยืดหยุน่ สำ�หรับงานจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ หรือการจัดเลี้ยง หลายๆ งานพร้อมกัน และยังติดตัง้ ระบบเทคโนโลยี ภาพและเสียงใหม่เอีย่ มภายในห้องจัดอีเว้นท์ ตลอด จนขยายพื้นที่จอดรถให้สามารถรองรับรถยนต์ได้ 300 คัน รวมทั้งปรับปรุงสภาพภายนอกอาคารและ ภูมิทัศน์รอบโรงแรมให้ดูมีสไตล์มากยิ่งขึ้น

แพททริค ตัน ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็น ทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น กล่าว ว่า “แน่นอนว่า เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ ประกาศถึงความสำ�เร็จของการพัฒนาโรงแรมใน เฟสสุดท้าย และขณะนี้ โรงแรมของเราพร้อมแล้ว ที่จะฉายแววของการเป็นสถานที่จัดงานอีเว้นท์ที่ ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของภูมภิ าค และให้การต้อนรับนักท่อง เที่ยวที่เดินทางมาเพียงคนเดียวหรือเดินทางมาเป็น หมู่คณะ ด้วยไมตรีที่อบอุ่นในแบบฉบับอีสาน” คริ ส เบลี ย์ รองประธานอาวุ โ สฝ่ า ยขาย และการตลาด โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทา รา กล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นมีความสำ�คัญในฐานะ

ซื้อมาสด้า 2 ทุกรุ่น ดาวน์เพียง 2,222 บาทฟรี ประกันภัยชั้น 1 รับรถทันที ผ่อนนาน 84 งวด ซื้อมาสด้า 3 รุ่น 1600 CC รับส่วนลดทันที 75,000 บาท รับรถทันที ซื้อมาสด้า 3 รุ่น 2000 CC รับส่วนลดทันที 90,000 บาท BT-50 Pro ทุกรุ่น ดาวน์ 5% ผ่อนนาน 84 งวดฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปี หรือรับส่วนลด ทันที 50,000 บาท

ศู น ย์ ก ลางการท่ อ ง เที่ ย ว และการค้ า ที่ เติ บ โตขึ้ น มากในช่ ว ง ไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยระบุ ว่ า “โรงแรมเซ็นทาราและ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่ น เป็ น สถาน ที่ที่มีความสำ�คัญมาก สำ�หรับตลาดท่องเทีย่ ว และตลาดการค้ า ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และทางโรงแรม ได้มโี อกาสให้การต้อนรับผูท้ มี่ าจัดงานทีม่ คี วามหลาก หลายแตกต่างกันมากมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง ซึ่ง เป็นงานที่จัดขึ้นทั้งโดยภาครัฐ และเอกชน” “หลั ง จากที่ เ ราดำ � เนิ น การปรั บ เปลี่ ย นสิ่ ง อำ�นวยความสะดวกภายในโรงแรมจนเสร็จสมบูรณ์ โรงแรมแห่งนีจ้ งึ เป็นเสมือนสถานทีจ่ ดั ประชุมและอี เว้นท์ชนั้ นำ�ของภูมภิ าค การปรับปรุงครัง้ นีย้ งั เป็นการ แสดงให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับรู้ถึง ความมุ่งมั่นของเซ็นทาราในการเดินหน้าสร้างความ พึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง” คริส เบลีย์ กล่าว สรุป

ในด้านห้องอาหาร เชิญพบกับ “โกลบ” ซึ่งบริการอาหารนานาชาติตลอดวัน รวมทั้งห้อง อาหารจีน 2 แห่ง ห้องอาหารที่บริการเมนูเอเชีย และอีสาน ผับสไตล์ลอนดอน และคาราโอเกะ เลาจน์ สำ � หรั บ คอนเวนชั น ฮอลล์ ข องโรงแรม สามารถรองรั บ ผู้ ม าร่ ว มงานได้ ม ากถึ ง 2,000 คน สำ�หรับการจัดที่นั่งแบบโรงภาพยนตร์ และ สามารถแบ่งห้องให้เป็น 3 ห้องย่อย อีกทั้งเชื่อม ต่อไปสู่บริเวณสระว่ายนํํ้าภายนอกอาคาร ซึ่งเป็น อีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะทั้งสำ�หรับการจัดประชุม สัมมนาต่างๆ และงานเลี้ยงรับรองแบบเอาท์ดอร์ นอกจากนั้น ยังมีห้องประชาสโมสรบอลรูม ที่ รองรับผู้ร่วมงานเลี้ยงค็อกเทลได้ 700 คน และมี ห้องประชุมขนาดกลางที่สามารถรองรับผู้ร่วม ประชุมได้ 60-120 คน อีก 8 ห้อง โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ขอนแก่น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยใช้เวลาเดินทาง จากสนามบินนานาชาติ ขอนแก่น เพียง 15 นาที ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเป็น เชนโรงแรมชั้นนำ�ของประเทศไทย มีโรงแรมและ รีสอร์ทในเครือทั้งสิ้น 65 แห่ง โดยตั้งอยู่ในแหล่ง ท่องเที่ยวที่สำ�คัญของประเทศไทย 47 แห่ง และ ในต่างประเทศ 18 แห่ง ได้แก่ เวียดนาม มัลดีฟส์ ศรีลังกา เซี่ยงไฮ้ บาหลี อินโดนีเซีย เกาะมอริเชียส มหาสมุทรอินเดีย และเอธิโอเปีย โรงแรมและ รีสอร์ทในเครือเซ็นทารามีบริการสิ่งอำ�นวยความ สะดวกครบครันเพื่อตอบ สนองความต้องการ ของแขกผู้เข้าพักทุกกลุ่ม ทั้งคู่รัก ครอบครัว และ กลุ่มนักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่ต้องการจัดประชุม และสัมมนา นอกจากนี้ ยั ง มี แ บรนด์   “สปาเซ็ น วารี”  ซึ่งเป็นสปาแบรนด์ไทยที่ให้บริการ สปา ระดับแนวหน้ามาตรฐานสากลทั้งหมด 27สาขา

อีกทั้ง “เซนส์” บายสปาเซ็นวารี สปาแบรนด์ใหม่ที่ เน้นการให้บริการ สปาทรีตเม้นท์ตอบสนองความ ต้องการของนักเดินทางในราคาที่คุ้มค่า และคิดส์ คลับที่มีกิจกรรมสนุกสนานให้กับเด็กเล็กและเด็กโต ในรีสอร์ทสำ�หรับ กลุ่มครอบครัวซึ่งอยู่ในเครือเซ็น ทาราทั่วโลก นอกจากนี้ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ เซ็นทารายังให้บริการห้องประชุมและคอนเวนชันที่ เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ทันสมัย สามารถรองรับการ ประชุมและการสัมมนาขนาดใหญ่ได้ถึง 4 แห่ง โดย อยู่ในกรุงเทพฯ  2แห่ง และ อีก 2 แห่ง ในภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี และ ขอนแก่น แบรนด์โรงแรม ใหม่ล่าสุด ได้แก่ “โคซี่” ซึ่งเป็น แบรนด์โรงแรมราคา ประหยัด เหมาะสำ�หรับนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ ปาน กลาง นิยมจองห้องพักออนไลน์และชื่นชอบความ สะดวกสบายในราคาที่เป็นมิตร ขณะนี้เตรียมเปิด โรงแรมแห่งแรกในปี พ.ศ.2559 


หน้า 10

ปีที่ 11 ฉบับที่ 119 ประจำ�เดือนมีนาคม 2557


หน้า 11

ปีที่ 11 ฉบับที่ 119 ประจำ�เดือนมีนาคม 2557 พิรุธข้าวอุดรฯ

• ต่อจากหน้า 1

ซึ่ ง ต่ อ มา พ.ต.ท.ปิ ย ะวิ ท ย์ วงศ์ ส วั ส ดิ์ รอง ผอ.อคส.ส่วนกลาง ได้เดินทางเข้าแจ้งความ เอาผิ ด กั บ ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พ.ต.ท.นวกิ จ นวการพาณิ ช ย์ พนั กงานสอบสวนชำ�นาญการ พิเศษ สภ.เมืองอุดรธานี และต่อมานายอเนก ฉัตร ชัยศิริ  เจ้าของ/ผู้จัดการ หจก.โรงสีโชควรลักษณ์ รุง่ เรืองกิจ และน.ส.โสภิณ จิรายุทธพงษ์ ผูป้ ระสาน งาน อคส.จังหวัดลพบุรี นำ�เอกสารที่เกี่ยวข้องมา แสดงต่อพนักงานสอบสวน เจ้าของคดีดังกล่าว พ.ต.ท.นวกิ จ ฯ เปิ ด เผยว่ า โรงสี โ ชควร ลักษณ์รุ่งเรืองกิจ ได้นำ�เอกสารการรับข้าวสาร เต็มตามจำ�นวนที่ อคส.สั่งให้ขนย้ายจากจังหวัด อุดรธานีคือ 3.47 ล้าน ก.ก.เศษแล้ว ต่อมาก็ได้นำ� ข้าวดังกล่าวบรรจุถงุ ๆ ละ 5 ก.ก. จำ�นวน 5 แสนถุง และบรรจุลงในกระสอบๆ ละ 10 ถุงอีกครั้งหนึ่ง โดยเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2556 อคส.ส่วนกลาง ได้มคี �ำ สัง่ ขายข้าวสารบรรจุถงุ ดังกล่าว และบริษทั เจียเม้ง มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด ได้ถือเอาเอกสารดังกล่าว ไปแสดงกับทางโรงสี และได้นำ�เอาข้าวจำ�นวนดัง กล่าวไปเรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการจ่ายเงินค่าข้าว ดังกล่าวจำ�นวน 32,800,000 บาท พ.ต.ท.นวกิจ  เปิดเผยต่อว่า คดีนี้กำ�ลังได้ รับความสนใจจากหลายฝ่าย ทราบว่ามีการกระ ทำ�ในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่ว ประเทศ ปปท.อยากให้การดำ�เนินการต่างๆ ของ จังหวัดอุดรธานี เป็นคดีนำ�ร่อง ได้ให้พนักงาน สอบสวนในพื้นที่อื่นที่เกิดกรณีเดียวกันนี้ ได้เดิน ทางมาดูแนวทางการดำ�เนินการ และข้อเท็จจริง ที่โกดังข้าวกลาง จ.อุดรธานี และโรงสีข้าวโชค วรลักษณ์รุ่งเรืองกิจ จ.ลพบุรี โกดังปลายทางและ สถานที่บรรจุถุง โดย อคส.ยังไม่มีการสอบสวนข้อเท็จจริง ว่าใครกระทำ�ผิดบ้าง เมื่อสอบสวนเบื้องต้นพบมี การส่งข้าวไปจริง แม้เอกสารไม่ได้ลงนามรับข้าว ปลายทาง แต่ทางโรงสีปลายทางยืนยันว่ารับข้าว แล้ว และนำ�ไปปรับปรุงบรรจุถุง พร้อมส่งมอบให้ เอกชน(เจียเม้ง) ตามเอกสารที่ อคส.มีค�ำ สั่งให้ส่ง มอบให้ กำ�ลังรอคำ�ยืนยันจาก อคส.เรื่องระเบียบ ปฏิบัติที่ถูกต้อง พ.ต.ท.นวกิจฯ เปิดเผยต่อว่า ระหว่างรอคำ�ยืนยัน จาก อคส. ก็ จ ะสอบสวนรวบรวมพยานหลั ก ฐานต่ อ ตามแนวทางทางได้ ตั้ ง ไว้ กั บ คำ � ชี้ แ นะ จากกรรมาธิการการเกษตร วุฒิสภา ที่ต้องการมี พยานยืนยันว่า ข้าวสารที่ถูกส่งจาก จ.อุดรธานี 105 คันรถ 3.5 ล้าน ก.ก. ถูกส่งเข้าไปในโรงสีโชคว ราลักษณ์รงุ่ เรืองกิจตามทีโ่ รงสียนื ยัน หรือไม่ได้สง่ ไปตามที่ อคส.ลพบุรี ระบุไม่รับรู้เรื่องนี้ และหาก ไม่ส่งไปตามเป้าหมายถูกส่งไปที่ไหน “การสอบสวนที่สามารถสรุปได้ คือ น่า จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องของเจ้าหน้าที่ ทั้งที่จังหวัดอุดรธานี และที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งต้อง ดูเหตุผลว่าการดำ�เนินการเป็นไปตามระเบียบของ อคส.หรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับคำ�ให้การของเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ นอกจากนี้แล้วก็อาจจะมีเอกชนอีก จำ�นวนหนึง่ ทีอ่ าจจะมีความผิดและเข้าข่ายมีความ ผิดตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาหลาย มาตรา เช่น ม.147 148,157 และ ม.158” พ่อค้าข้าวรายหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี ได้ แสดงความเห็นและให้ข้อสังเกตต่อกรณีดังกล่าว ว่า ทำ�ไมเมื่อทางโรงสีปลายทางที่จังหวัดลพบุรี ได้ มีเอกสารยืนยันว่าได้รับข้าวสารเต็มตามจำ�นวน แล้ว อคส.ส่วนกลางยังมาแจ้งความเอาผิดกับทุก ฝ่าย มูลค่าข้าวสารที่แจ้งไว้กับตำ�รวจมีมูลค่ากว่า 86 ล้านบาท แต่ทำ�ไม อคส.ขายให้บริษัทเอกชน เพียง 32 ล้านบาทเศษ ข้าวดังกล่าวเป็นข้าวสารเหนียว กข.6 ซึ่ง เป็นข้าวสารที่ดี คุณภาพ ของปีการผลิต 56-57 ที่ เป็นข้าวสารใหม่ เพิ่งถูกแปรสภาพจากข้าวเปลือก เป็นข้าวสาร และถูกเก็บเข้าโกดังกลางที่ อคส.เช่า ซึ่งราคาข้าวสารใหม่ในท้องตลาด ราคาเฉลี่ยตก ก.ก.ละ 34 บาทขึน้ ไป เมือ่ นำ�เอาราคามาคำ�นวนกับ จำ�นวนข้าวสารที่หายไป จะทำ�ให้ราคาประมาณ 118 ล้านบาทเศษ สูงกว่าที่ อคส.ระบุเอาไว้ และเป็น ไปได้หรือไม่วา่ มีการขายข้าวสารจำ�นวนดังกล่าวไป ก่อนหน้านั้นแล้ว และมาแจ้งความภายหลัง ต่อมา อคส.ได้มีคำ�สั่งให้ นายยุทธศาสตร์

แสนสวนจิตร์ ผูป้ ระสานงาน อคส.จังหวัดอุดรธานี ว่า เดินทางไปรายงานตัวที่ อคส.ส่วนกลางในวันที่ 17 ก.พ.2557 ซึง่ เป็นไปตามระเบียบของการบริหาร งานของ อคส.ว่าหากมีปญ ั หา ก็ให้ยา้ ยเข้าประจำ�อยู่ ในส่วนกลาง นายยุทธศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า ในส่วนของ คดี ค วามนั้ น ตนก็ จ ะขอให้ เ ป็ น เรื่ อ งของตำ � รวจ ส่วนตนนัน้ เป็นเพียงผูป้ ฏิบตั ิ ผูบ้ งั คับบัญชาสัง่ การ อย่างไรก็จะต้องปฏิบัติตาม และการย้ายออกจาก จังหวัดอุดรธานีครั้งนี้ ตนเองก็ได้ทำ�ใจแล้วตั้งแต่ เมื่อทราบว่ามีเรื่องราวการแจ้งความว่าข้าวหาย ตนเองนั้นเหลือเวลาทำ�งานอยู่ถึงเดือนกันยายน 2558 ก็จะเกษียณอายุการทำ�งานแล้ว และคนที่มา แทนตนเองทีจ่ งั หวัดอุดรธานี ได้แก่ นายมนตรี หัต กรรม มาจากจังหวัดนครราชสีมา และการสั่งย้าย ครั้งนี้ นอกจากตนเอง ก็มี น.ส.โสภิณ ผู้ประสาน งาน อคส.ลพบุรีด้วย

สแกนเนีย

• ต่อจากหน้า 1

นายภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้จัดการประจำ� ประเทศไทย บริษัท สแกนเนีย สยาม จำ�กัด กล่าว ถึงนโยบายของ สแกนเนีย ที่มีต่ออาเซียนและ ประเทศไทยว่ า สแกนเนี ย ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ภูมิภาคนี้โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์และเป็นศูนย์กลาง สำ�คัญของอาเซียน ในด้านการขนส่งและโลจิสติ กส์เพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ โดยเฉพาะหลังการเปิด AEC จะทำ�ให้ ตลาดรถขนส่งและรถโดยสารขนาดใหญ่มีการ ขยายตัวและเติบโตเพิ่มอีกมาก ทั้งจากธุรกิจการ ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ การก่อสร้าง เส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค รวมถึงการ ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวในอาเซียน และนักท่องเที่ยวจากทวีปอื่น ดังนัน้ สแกนเนีย จึงให้ความสำ�คัญกับการ ขยายศูนย์บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยส่วนหนึ่งเป็นการให้บริการแก่ลูกค้า สแกน เนียในประเทศไทย และอีกส่วนหนึง่ เป็นการสร้าง ฐานเชือ่ มต่อไปยังประเทศต่างๆ ซึง่ เป็นเพือ่ นบ้าน ของไทย (Network Expansion) แม้ว่าสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยขณะนี้จะส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจและธุรกิจอยูบ่ า้ ง แต่นา่ จะเป็นแค่ชว่ ง เวลาระยะสัน้ และคาดว่าจะกลับเข้าสูภ่ าวะปกติได้ ภายในไตรมาส 3 และ 4 ของปี “ในการดำ�เนินธุรกิจส่วนภูมภิ าคนัน้ ถือว่า ได้รบั ผลกระทบไม่มากนัก โดยธุรกิจทีด่ ำ�เนินการ อยู่ในพื้นที่และกับประเทศเพื่อนบ้านยังดำ�เนิน การต่อไปได้ ดังนั้น สแกนเนียยังคงมั่นใจในการ ลงทุนและดำ�เนินการขยายศูนย์บริการตามแผน เดิ ม ต่ อ ไป ซึ่ ง การเพิ่ ม ศู น ย์ บ ริ ก ารจะส่ ง ผลให้ สามารถรองรับการขยายตลาด และอำ�นวยความ สะดวกแก่ลูกค้าในทุกพื้นที่ของประเทศได้มาก ขึ้นในอนาคต” นายภู ริ วั ท น์ กล่ า วต่ อ ว่ า การเปิ ด ศู น ย์ บริการในส่วนภูมิภาคนั้น มีแผนที่จะดำ�เนินการ ให้ได้ครบ 16 ศูนย์ ภายในปี 2559 โดยปี 2557 จะ เปิดศูนย์บริการใหม่ 5 ศูนย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สมุทรสาคร นครสวรรค์ และ ระยอง จากทีม่ อี ยูแ่ ล้ว 6 ศูนย์ ซึง่ การเลือกเปิดศูนย์บริการ จังหวัดขอนแก่นเป็นแห่งแรกของภาคตะวันออก เฉี ย งเหนื อ นั้ น เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า ขอนแก่ น เป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นการขนส่ ง และกระจายสิ น ค้ า ที่ สำ�คัญไปยังพื้นที่ในภาคอีสานและประเทศเพื่อน บ้านอย่าง สปป.ลาว และเวียดนาม คาดว่าการเปิด ศูนย์บริการจะช่วยให้ สแกนเนีย มีการเติบโตและ สามารถให้บริการแก่ลกู ค้าได้อย่างรวดเร็วและทัว่ ถึงมากขึ้น สำ�หรับศูนย์บริการของ สแกนเนีย นั้น จะเป็นศูนย์บริการครบวงจรในลักษณะของTotal Solution ประกอบด้วยการให้บริการด้านข้อมูล ผลิตภัณฑ์และการขาย การให้คำ�แนะนำ� ปรึกษา การดูแลและซ่อมบำ�รุง การบริการด้านอะไหล่ การบริการด้านกานเงินและการประกันภัย โดย ในการให้บริการนั้นจะมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่าน การฝึกอบรมจาก Scania World Class Technician เป็นผู้ดูแลให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� และซ่อมบำ�รุงได้ อย่างตรงจุด

“แต่ละศูนย์บริการมีการวางงบลงทุนไว้ ที่ 45-50 ล้านบาท เฉพาะค่าดำ�เนินงานก่อสร้าง และอุปกรณ์ศูนย์บริการ (ไม่รวมค่าที่ดิน) คาด ว่าในแต่ละศูนย์จะสามารถให้บริการลูกค้าได้ถึง 1,200 คัน/ปี ในอนาคตหากมีการขยายตัวของผูใ้ ช้ รถสแกนเนียเพิ่มมากขึ้น แต่ละศูนย์ก็ยังสามารถ ขยายพืน้ ทีเ่ พือ่ รองรับการให้บริการให้เพียงพอกับ ความต้องการของลูกค้าได้” ด้าน มร.มาร์ตินนีลสัน ผู้อำ�นวยการฝ่าย พัฒนาธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมถึงการเปิดศูนย์บริการ ในภูมิภาคว่า นอกจากจะเป็นการอำ�นวยความ สะดวกแก่ ลู ก ค้ า แล้ ว ยั ง เป็ น การเข้ า ถึ ง ความ ต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ทำ�ให้สามารถ เลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่มาสนับสนุนและ ตอบสนองความต้องการในการดำ�เนินธุรกิจของ ลูกค้าแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ของสแกนเนีย ที่จะ นำ�เสนอในปีนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มของรถ ขนส่งขนาดใหญ่จะมีการเปิดตัว สแกนเนีย สตรี มไลน์ (Scania Streamline) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใน กลุ่มรถบรรทุกที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ กันทั่วโลกว่ามีการออกแบบที่สวยงามทั้งภายใน ภายนอกมีเทคโนโลยีทันสมัย ประสิทธิภาพการ ทำ�งานสูง และมีความเป็นเลิศด้านการประหยัด นํํ้ามัน กลุม่ ของรถโดยสาร จะมีรถโดยสารขนาด พิเศษ 15 เมตร (Scania Long Bus) ที่ได้รับการ ยกย่องให้เป็น Premium Bus ที่ให้ความสะดวก สบายในการเดิ น ทางมากที่ สุ ด ในเวลานี้ และ ในกลุ่มเครื่องยนต์ (Engines) จะเน้นในตลาด เครื่องยนต์ใน 3 กลุ่ม คือ เครื่องยนต์เรือ เครื่อง กำ�เนิดไฟฟ้า และเครื่องยนต์ที่ใช้ในอุสาหกรรม ซึ่งเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของสแกนเนีย ที่นำ�เสนอเข้า สูต่ ลาดทัง้ หมดจะได้รบั ความนิยมและสร้างความ พึงพอใจให้กับลูกค้าในทุกกลุ่มได้อย่างมาก

ฟิตเนต

• ต่อจากหน้า 1

นาย มาร์ค บิวคานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำ�กัด เปิด เผยทีจ่ งั หวัดอุดรธานีในโอกาสทีเ่ ปิดให้บริการแก่ ลูกค้าของศูนย์ฟติ เนส เฟิรส์ท สาขาแห่งใหม่ทบี่ น ชั้น 3 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี และเป็นสาขาแห่งที่ 4 ของบริษทั ฯในส่วนภูมภิ าค และเป็นสาขาแห่งที่ 25 ของประเทศไทย โดยใช้ งบประมาณลงทุนในการก่อสร้างศูนย์ฟิตเนส เฟิ รส์ท สาขาอุดรธานี จำ�นวน 80 ล้าน มีพื้นที่การ ใช้สอยประมาณ 1,700  ตร.ม. นายมาร์ ค ฯ กล่ า วให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย ว กับความเป็นมาของศูนย์ฟิตเนส เฟิรส์ท ซึ่งเป็น ศูนย์บริการออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ โดยกำ�เนิด ขึ้ น ครั้ ง แรกในปี ค.ศ.1992 ปั จ จุ บั น นี้ ศู น ย์ ฟิ ต เนส เฟิรส์ทคลับ มีสาขาอยู่ทั่วโลกตามประเทศ ต่ า งๆ จำ � นวน 350 สาขา สำ � หรั บ สาขาของ ฟิตเนส เฟิรส์ทคลับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นสาขาแห่งที่ 4 ของ ภูมิภาค โดยมี 3 สาขาที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ คือ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และ ล่าสุดที่จังหวัดอุดรธานี ส่วนอีกสาขาหนึ่งคือตั้ง อยู่ที่จังหวัดชลบุรี น อ ก จ า ก นี้ แ ล้ ว น า ย ม า ร์ ค ฯ ไ ด้ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม อี ก ว่ า การที่ บ ริ ษั ท ฟิ ต เนส เฟิ รส์ ท (ประเทศไทย) จำ � กั ด มาเลื อ กเอาจั ง หวั ด อุ ด รธานี เ ป็ น ที่ ตั้ ง สาขาแห่ ง ใหม่ ล่ า สุ ด นั้ น เนือ่ งจากเพราะตนเองนัน้ เป็นคนอังกฤษทีม่ าจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ จึง เกิดมีความผูกพันกับคำ�ว่า”ตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็นพิเศษ สิง่ ทีส่ �ำ คัญมากก็คอื เนือ่ งจากการศึกษา วิเคราะห์จงั หวัดอุดรธานีนนั้ พบว่า เป็นจังหวัดทีม่ ี ศักยภาพในด้านต่างๆ มากกว่าทุกจังหวัดของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ มี GDPต่อหัวสูง และเป็น พืน้ ทีท่ นี่ กั ธุรกิจเกือบทุกด้าน เช่น ธุรกิจการลงทุน ด้านอสังหาริมทรัพย์ มีการเข้าลงทุนมากทีส่ ดุ เพือ่ รับการเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ส่วนกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีท่ างบริษทั ฯตัง้ เป้าเอานัน้ นายมาร์คฯ กล่าวว่าทุกคนสามารถทีจ่ ะ มาเป็นสมาชิกของศูนย์ฟติ เนส เฟิรส์ทได้ โดยการ

เสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1900 บาทเศษ/เดือน ซึ่งทา งบริษัทฯตั้งเป้าหมายที่จะให้มีสมาชิกในจังหวัด อุดรธานีและใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 3,000 คน ทั้งนี้ ลูกค้าสมาชิกทุกคนสามารถใช้บริการของอุปกรณ์ ต่างๆ ภายในศูนย์อาทิเช่น ห้องรวมออกเอ็กเซ อร์ไซด์ ห้องสตีม โซนพักผ่อน โซนเทรนนิ่ง ลู่ วิ่งสนามหญ้าเทียม โซนนั่งดื่มเครื่องดื่ม กาแฟ อ่านหนังสือพิมพ์ โดยคาดว่าศูนย์สาขาแห่งใหม่ นี้สามารถรองรับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และใกล้เคียงได้วันละประมาณ 1000 คน/วัน “สำ�หรับแผนการขยายสาขาแห่งใหม่ออก ไปสู่ภูมิภาคนั้น คงจะยังไม่มีในขณะนี้ หากว่ามี ในอนาคตก็ยังเป็นพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียง เหนืออยู่เหมือนเดิม ในส่วนภาคเหนือและภาค ใต้นั้น ยังไม่ได้อยู่แผนการขยายสาขา อย่างไร ก็ตามสำ�หรับแผนการขยายในอนาคตนั้น ยังเป็น พื้นที่ของกรุงเทพฯ เป็นหลักอยู่ โดยมีแผนการ ขยายตามแผนปกติปีละ 1-2 แห่ง ทั้งนี้เพราะว่า พื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ ยั ง มี พื้ น ที่ อี ก มากมายพอเพี ย ง ต่อการลงทุน เนื่องจากว่ากรุงเทพฯมีประชากร มากกว่า 10 ล้านคน เฉพาะที่มีทะเบียนบ้าน แต่ คนในกรุงเทพฯยังมีการออกกำ�ลังเพียง 10-15 % เท่านั้น” นายมาร์คฯกล่าว ส่วนภาพรวมธุรกิจฟิตเนส ในประเทศไทย คาดการณ์ว่ามีมูลค่าประมาณ 7-8 พันล้านบาท และคาดว่ า จะขยายตั ว ได้ อี ก มาก เห็ น ได้ จ าก อัตราส่วนของคนที่ออกกำ�ลังกายที่ฟิตเนสอยู่ ประมาณ 1% ของประชากรทั้งหมด ต่างจาก ประเทศอังกฤษและอเมริกา ที่สูงถึง 18% และ ประเทศเกาหลี สูงถึง 14% ซึ่งคาดว่าปีหน้า อาจ จะมีฟิตเนสที่ไม่ใช่สัญชาติไทย เข้ามาลงทุนใน ประเทศอย่างแน่นอน สำ�หรับ บริษทั ฟิตเนส เฟิรส์ ท เป็นบริษทั สัญชาติอังกฤษ ดำ�เนินการให้บริการสถานออก กำ � ลั ง กายชั้ น นำ � ของโลกมาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2535 โดยมีจำ�นวนสาขาทั้งหมดกว่า 350 สาขาทั่วโลก มีจำ�นวนสมาชิกทั่วโลกกว่า 1 ล้านคน ใน 16 ประเทศ ส่วนฟิตเนส เฟิร์สท ประเทศไทย ได้เปิด ให้บริการมาแล้วกว่า 12 ปี ปัจจุบันมีทั้งหมด 25 สาขาทั่วประเทศไทย มีจำ�นวนสมาชิก (Active MemBer) รวมกว่า 70,000 คน สมาชิกส่วนใหญ่ เป็นคนที่อยู่ในวัยทำ�งานเฉลี่ยอายุประมาณ 34 ปี ขึ้นไป “โดยในขณะนี้ธุรกิจศูนย์ออกกำ�ลังของ บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่อันดับหนึ่งของ ปะระเทศ  และมีอัตราการความเจริญก้าวหน้า อยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่ บริษัทฯ มีความพอใจมาก” นายมาร์คฯกล่าว

ค้างจ่ายจำ�นำ�ข้าว • ต่อจากหน้า 1 เมื่ อ วั น ที่ 7 มี . ค.57 บริ เ วณด้ า นหน้ า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ. ขอนแก่น พร้อมด้วย นายมรกต พิธรัตน์ ผู้ช่วยผู้ จัดการใหญ่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ร่วมเป็นประธาน ใน การระดมเงินทุนสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา เพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ ชาวนาตาม โครงการรับจำ�นำ�ข้าวเปลือกของรัฐบาล นายสมศั ก ดิ์ กล่ า วว่ า การระดมเงิ น บริจาคและสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนาของ ชาวขอนแก่น จะยังคงจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงวันที่ 8 มี.ค. ที่ ธ.ก.ส.ทั้ง 24 แห่ง เพื่อที่ จะเปิดโอกาสให้คนขอนแก่นนั้นได้แสดงออกถึง ความห่วงใย และการมีนํํ้าใจต่อกันในช่วงภาวะ วิกฤติของปมปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นผลกระทบ กับคนไทยอย่างแท้จริง ซึ่ ง จากข้ อ มู ล ตั ว เลขเกษตรกรชาว ขอนแก่น ทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯประจำ�ปี 2556/2557 นัน้ พบว่า ยังคงมียอดเงินคงค้างทีจ่ ะต้องจ่ายให้กบั ชาวนาขอนแก่นอีกรวมกว่า 1,695 ล้านบาท จาก จำ�นวน 34,844 ใบประทวน ซึ่งเงินทุนดังกล่าวนี้ อาจจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กบั เกษตรกร ได้ ซึง่ การระดมเงินบริจาค และการสมทบกองทุน ช่วยเหลือชาวนาไทยนัน้ จะดำ�เนินการไป จนถึงวัน ที่ 8 มีนาคม โดยมั่นใจว่าจะได้ยอดเงินรวมไม่น้อย กว่า 100 ล้านบาท นายมรกต พิธรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

ธ.ก.ส. กล่าวว่า ผูม้ จี ติ ศรัทธาจะร่วมสมทบเงินเข้า กองทุนช่วยเหลือชาวนาได้ใน 3 รูปแบบ คือ รูป แบบที่ 1 บริจาคเงินเข้ากองทุน เป็นจำ�นวนเท่าไหร่ ก็ได้ โดยบริจาคได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และบั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ เ ลขที่ 0200-3-3477-582 ธ.ก.ส.สาขาบางเขน รูปแบบที่ 2 สมทบเข้ากองทุน ชนิดคืนต้น ไม่มีผลตอบแทนตั้งแต่ 1,000.- บาท ขึ้น รูปแบบที่ 3 สมทบเข้ากองทุน ชนิดคืนต้น และมีผลตอบแทนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป อัตรา ผลตอบแทนร้อยละ 0.63 ต่อปี โดยร่วมบริจาคและสมทบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึ ง 30 มิ ถุ น ายน 2557 ที่ ธ.ก.ส. ทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศ ทั้งนี้ผู้ที่ร่วมสมทบกองทุนจะได้รับใบ สมทบกองทุน เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับเงิน คืน พร้อมผลตอบแทน (ถ้ามี) เมื่อสิ้นสุดระยะ เวลาโครงการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดย กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินสมทบก่อน กำ�หนด ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคและ สมทบเข้ากองทุนได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา ทัว่ ประเทศ และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำ�นักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-321836-7 นายมรกต กล่าวต่อว่า ธ.ก.ส.ทั้ง 24 แห่ง ของจังหวัดขอนแก่น ได้มกี ารสรุปยอดตัวเลขการ จำ�นำ�ใบประทวนข้าวเปลือกในปี 2556/2557 ที่ยัง คงมีการเบิกค้างจ่ายให้แก่เกษตรกร ประกอบด้วย สาขาขอนแก่น จำ�นวน 3,145 ราย ค้างจ่าย 134 ล้าน บาท สาขาบ้านไผ่ 1,301 ราย ค้างจ่าย 25 ล้านบาท สาขาหนองสองห้อง 6,768 ราย ค้างจ่าย 319 ล้าน บาท สาขาชุมแพ 3,134 ราย 11 ล้านบาท สาขานํํ้ าพอง 5,148 ราย ค้างจ่าย 284 ล้านบาท สาขา มัญจาคีรี 1,293 ราย ค้างจ่าย 25 ล้านบาท สาขา ภูเวียง 3,603 ราย ค้างจ่าย 99 ล้านบาท สาขาพล ค้างจ่าย 5,683 ราย ค้างจ่าย 219 ล้านบาท สาขาหนองเรือ 1,983 ราย ค้างจ่าย55 ล้านบาท สาขากระนวน 182 ราย จ่ายแล้วทั้งหมด สาขาชนบท 983 ราย ค้างจ่าย 22 ล้านบาท สาขา สีชมพู 1,781 ราย ค้างจ่าย 86 ล้านบาท สาขา แวงน้อย 2,776 ราย ค้างจ่าย 103 ล้านบาท สาขา บ้านฝาง 66 ราย ค้างจ่าย 22 ล้านบาท สาขาเขาสวน กวาง 369 ราย ค้างจ่าย 6 ล้านบาท สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตร 837 ราย ค้าง จ่าย 20 ล้านบาท สาขาโนนหัน 828 ราย ค้างจ่าย 12 ล้านบาท สาขาแวงใหญ่ 1,529 ราย ค้างจ่าย 61 ล้าน บาท สาขาพระยืน 1,314 ราย ค้างจ่าย 42 ล้านบาท สาขาซำ�สูง 856 ราย ค้างจ่าย 22 ล้านบาท สาขา โนนศิลา 1,021 ราย ค้างจ่าย 19 ล้านบาท สาขา อุบลรัตน์ 1,1987 ราย ค้างจ่าย 38 ล้านบาท สาขา โคกโพธิ์ไชย 1,557 ราย ค้างจ่าย 47 ล้านบาท และ สาขาเปือยน้อย 626 ราย ค้างจ่าย 13 ล้านบาท

ดันปลาส้ม

• ต่อจากหน้า 1

เมื่ อ วั น ที่ 7 มี . ค.57 ที่ ห้ อ งราชพฤกษ์ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น น.ส.เสาวณี มุสแิ ดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่ ว มเป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ปลาส้ม สู่ ก ารรั บ รองมาตรฐานในพื้ น ที่ จ.ขอนแก่ น , หนองบัวลำ�ภู และชัยภูมิ มีกลุม่ ผูป้ ระกอบการและ ผู้นำ�ชุมชนจากทั้ง 3 จังหวัดและกลุ่มผู้ผลิตสินค้า โอทอป กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุม น.ส.เสาวณี มุสแิ ดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การยกระดับมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ของ ชุมชนเป็นเป้าหมายหลักที่ส�ำ คัญของรัฐบาล โดย เฉพาะกับการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และการขยาย โอกาสให้ชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ขณะเดี ย วกั น การผลั ก ดั น ในด้ า นของ คุ ณ ภาพและมาตรฐานสิ น ค้ า หนึ่ ง ตำ � บลหนึ่ ง ผลิตภัณฑ์ของไทย ให้สามารถที่จะเข้าถึงโอกาส ทางการตลาดจนนำ�ไปสู่การยกระดับสู่ตลาดการ ค้าทีค่ รอบคลุมทัง้ ประเทศและตลาดการค้าในต่าง ประเทศก็เป็นสิ่งที่สำ�คัญของแนวทางการ ดำ�เนิน งานเช่นกัน ดังนั้น การนำ�เอาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั้ง 3 จังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง ที่ถื อเป็น สินค้ าสำ � หรั บการบริ โภคของท้อ งถิ่ น

อย่างปลาส้มมาเป็นโจทย์ที่ส�ำ คัญ ของการพัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้รบั รองมาตรฐานทีถ่ กู ต้อง ตามหลักโภชนาการ และผ่านการประเมินจากทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์อาหาร จนนำ� ไปสู่การขยายฐานตลาดการค้าได้อย่างครอบคลุม ต่อไปในอนาคต “ปลาส้ม เป็นสินค้าโอทอปของไทย มีการ ผลิตอยู่หลายพื้นที่ในภาคอีสาน ดังนั้นจึงนำ�ร่อง ใน 3 จังหวัด ซึง่ ส่วนใหญ่อยูต่ ดิ กับแหล่งนํํา้ ขนาด ใหญ่ โดยเฉพาะเขือ่ นอุบลรัตน์และเขือ่ นจุฬาภรณ์ ให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการช่วยต่อยอดในด้าน ต่างๆ ไปสู่ตลาดการค้าได้อย่างครอบคลุมต่อไป ในอนาคต โดยที่ผ่านมากระบวนการผลิตปลาส้ม ส่วนใหญ่ ยังคงใช้กรรมวิธีเดิมๆ จากภูมิปัญญา ท้องถิ่น ซึ่งมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมการ ผลิต รสชาติไม่คงที่ รวมทั้งการปนเปื้อนของเชื้อ จุลินทรีย์และสารเคมี ซึ่งหากได้รับในปริมาณที่ มากอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวเพิ่ม เติมว่า นอกจากนี้ ยังประสานความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ เป็นจุดหลักในการจัด เก็บข้อมูล รวมไปถึงการตรวจสอบผลผลิต ซึ่งผู้ ประกอบการสามารถมาขอรับบริการได้โดยไม่ตอ้ ง เข้ากรุงเทพฯ ดังนั้น เมื่อการอบรมดังกล่าวแล้ว เสร็จ จะเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติให้ได้ผลิตภัณฑ์ ปลาส้มให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อให้เกิดความ มั่นใจต่อผู้บริโภค หากโครงการดังกล่าวสำ�เร็จจะ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของปลาส้มภาคอีสานที่ได้ มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ในราคาย่อมเยาอีกด้วย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝา่ ย วางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว ว่า โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มสู่ การรับรองมาตรฐาน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำ�ภู และชัยภูมิ จากกรมวิทยาศาสตร์ บริ ก าร กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เป็นการให้บริการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ที่ สำ � คั ญ ได้ พั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตรวจ วิ เ คราะห์ ท างจุ ล ชี ว วิ ท ยา สู่ ก ารรั บ รองตาม มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เพือ่ ให้บริการกับ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีการผลิตกันอย่างแพร่หลายและมีชื่อเสียงใน บริเวณแหล่ง นํํ้ารอบๆ เขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อให้ ได้มาตรฐาน จะดำ�เนินการให้ความรู้ ช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนการผลิต ณ สถาน ทีผ่ ลิตเพือ่ ให้ได้ตามมาตรฐาน รวมทัง้ เก็บตัวอย่าง วัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ เพือ่ การตรวจวิเคราะห์ตาม มาตรฐาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนกระทั่ง แน่ใจว่าผู้ผลิตสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปลาส้มได้ ตามมาตรฐาน ในขั้ น สุ ด ท้ า ยจะช่ ว ยเหลื อ แนะนำ� การ ยื่ น ขอมาตรฐานกั บ หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ก ารรั บ รอง ถือว่าเป็นกระบวนการที่ครบวงจรในการพัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้ได้ มาตรฐานอย่าง ยัง่ ยืน และจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับผูผ้ ลิต และผู้บริโภค รวมทั้งเกิดความร่วมมือกับหน่วย ราชการต่างๆ เพื่อบรรลุพันธกิจในการให้บริการ แก่ประชาชน อีกทัง้ ยังทำ�ให้เกิดการบูรณาการด้าน การวิจัย และการเรียนการสอนเข้ากับการบริการ วิ ช าการ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจาก ปัญหาหรือโจทย์วิจัยจากโครงการบริการวิชาการ ในครั้งนี้ และยังใช้เป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษาใน การเรียนการสอน และให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ จริงกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ในชุมชนอีกด้วย

สนใจพื้นที่โฆษณา ติดต่อ คุณสุพัตรา โทร. 08-1545-5594

E-mail :

thaisaeree@gmail.com thaisaeree@yahoo.com


หน้า 12

ปีที่ 11 ฉบับที่ 119 ประจำ�เดือนมีนาคม 2557

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาฯ ; ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (ขวา) รับมอบเงินจำ�นวน 100,000 บาท สวัสดีปีใหม่ 2557 ; Mr.Khammany Inthilath รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ส.ป.ป.ลาว (คนที่ 2 จากขวา) รับมอบกระเช้าของขวัญจากคุณวิเชียร ชมดง (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากคุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 3 จากซ้าย) และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าพบอวยพรปีใหม่ 2557 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว เมื่อวันที ่ เนื่องในงานวันราชภัฎ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 15 มกราคม 2557

The Royal Thai Armed Forces Day ; ท่านทูตทหารประจำ�กองทัพไทย (The defenee and Military Attache of the Kingdom of Thailand) (คนที่ 3 จาก ซ้าย) และภริยา รับมอบแจกันดอกไม้จาก คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 2 จากซ้าย) และคณะ เนื่องในโอกาสงาน สวัสดีปีใหม่ 2557 ; คุณวิเชียร ชมดง ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 3 จากขวา) และคณะ มอบกระเช้าของขวัญแด่ Mr.Detahouvang เลี้ยงฉลอง The Royal Thai Armed Forces Day เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 ณ กรุงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว Moularatประธานตลาดหลักทรัพย์ (คนที่ 2 จากซ้าย) เนือ่ งในโอกาสเยีย่ มอวยพรปีใหม่ 2557 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2557

มอบส้มมงคลเทศกาลตรุษจีน 2557 ; คุณธนัฒพร ชาสงวน ผู้จัดการพยาบาลและหัวหน้าศูนย์บริการลูกค้าโรงพยาบาลเอกอุดร (ซ้ายสุด) พร้อมด้วย รับใบประกาศเกียรติคุณ ; ท่านณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบใบประกาศเกียรติคุณแด่โรงพยาบาลเอกอุดร โดยคุณอรุณี คุณกาญจนา สุวรรณเกษม รองผู้จัดการต่างประเทศโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 2 จากซ้าย) และคณะ มอบส้มมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีนให้แด่ จิวาศักดิอ์ ภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดชมพู) เป็นผูร้ บั มอบ เนือ่ งในโอกาสให้การสนับสนุนกิจกรรมของหอการค้าจังหวัดอุดรธานีใน Girl Mira Sayavong ผู้รับบริการจากนครหลวงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 งาน “วิวาห์ล้านบัว 2557” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลาน the next ศูนย์การค้า UD TOWN จ.อุดรธานี

มอบสิ่งของงานกาชาดจังหวัดหนองคาย ; ท่านอโณทัย ธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ปี 2556 (คนที่ 7 จากขวา) พร้อมด้วยท่านพจนา ลิ้มสุวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย (คนที่ 6 จากขวา) และคณะรับมอบบัตรของขวัญตรวจสุขภาพและสิ่งของ มูลค่ารวม 146,200 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) จากคุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 5 จากซ้าย)และคณะ เพื่อสมทบใน งาน “รวมนํํ้าใจสู่กาชาด” จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

มอบบัตรของขวัญ คู่รัก-คู่วิวาห์ โครงการวิวาห์ล้านบัว 2557 ; คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวยืน ขวาสุด) มอบ บัตรของขวัญมูลค่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำ�มาเป็นส่วนลดในการคลอดบุตรที่โรงพยาบาลเอกอุดร ให้แด่คู่รัก-คู่วิวาห์ ในโครงการ “วิวาห์ล้านบัว 2557” จำ�นวน 15 คู่ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ลาน the next ศูนย์การค้า UD TOWN จ.อุดรธานี

ที่ปรึกษา พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร, ดร.สมเกียรติ แพทย์คุณ, รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด, ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์, ฉัตร ศรีพันธุ์, สิทธิโชค บุญโท, พ.อ.สมศักดิ์ สงทามะดัน, พีระ วีระชัย, ยงยุทธ ขาวโกมล เจ้าของ/บรรณาธิการบริหาร พ.ต.พิสษิ ฐ์ ชาญเจริญ บรรณาธิการ/ผูพ ้ มิ พ์และผูโ้ ฆษณา สุพตั รา ศุขโข กองบรรณาธิการ เพ็ญศิริ นาคทน,สิทธิชยั สีดาน้อย,มณฑล ศุขโข,รณชิต ชาญเจริญ,นาฏยาภรณ์ ชาญเจริญ,

ประคอง หนูราช,พันธ์ศักดิ์ วีระชัย,เสริมศักดิ์ ขาวโกมล สำ�นักงาน 76 ม.20 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 08-9422-0228 โทรสาร 0-4324-4584 E-mail : Thaisaeree@gmail.com, Thaisaeree@yahoo.com ศูนย์อุดรธานี 152/3 ถ.อุดรดุษฏี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 08-6864-0678 โทรสาร 0-4224-7905 E-mail: ps_veerachai@hotmail.com ศูนย์หนองคาย 78 หมู่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ์ ต.เมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ที่ปรึกษากฎหมาย สังคม พุทธา สำ�นักงานทนายความประสพสุขธุรกิจและกฎหมาย ออกแบบ/กราฟฟิค เอื้อดีไซน์ 08-3417-0363

หนังสือพิมพ์ไทยเสรี ฉบับที่ 119  
หนังสือพิมพ์ไทยเสรี ฉบับที่ 119  
Advertisement