Page 1

ปีที่ 11 ฉบับที่ 115 ทั นประจำ ส �ถเดืาอนพฤศจิ น ก ากายน ร ณ์2556ติ

ด ต า ม ข่ า ว ส า ร ไ ด้ ที่

w w w . t h a i s a e r e e .หน้ c oาm1

ปีที่ 11 ฉบับที่ 115 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2556 ราคา 10 บาท

ชุ ม นุ ม ต้ า นนิ ร โทษกรรม ยันพลังบริสุทธิ์ไม่ใส่เสื้อสี เกรงยืดเยื้อกระทบธุรกิจ เปิดตัว ISUZU MU-X ร้อนแรงแซงทางเรียบ Isuzu MU-X 2014 แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ยอดจองพุ่ง ทะยานก่อนออกสู่ตลาด จนเป็นที่โจษขาน กันในขณะนี้ สะท้อนคอนเซปต์ “เอกสิทธิ์ อ่านต่อหน้า 11 แห่งผู้นำ�”

นิรโทษกรรม ฉบับสุดซอย วอนภาค รัฐเร่งแก้ปญ ั หา หวัน่ เกิดผลเสียหาย ต่อประเทศ เร่งสร้างความเชื่อมั่น ต่างประเทศ หากยืดเยือ้ กระทบการ ลงทุน ประชาชนส่วนใหญ่ที่ออกมา เคลื่อนไหวเป็นพลังบริสุทธิ์ ไม่ใช่ คนมีสีเสื้อ ไม่มีเงินจ้าง เพราะมีเป้า หมายเดียวกัน อ่านต่อหน้า 11

เทสโก้ โ ลตั ส อุ ด รธานี หวั่ น ม็ อ บการเมื อ งฉุ ด ศก. ขยายเป็นโลตัสเอ๊กซ์ตร้า ซึ ม ย า ว ถึ ง ต้ น ปี 5 7

ประธานหอการค้าอุดรธานี จวกกรมการบิน พลเรือนทำ�งานล่าช้า เพิ่งตื่น จ้างบริษัท ศึกษาความเป็นเป็นไปได้ ใช้ท่าอากาศยานเป็นเขต อุ ต สาหกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ แนะปล่อยให้ทอท.เช่าหรือ ร่วมลงทุนกับเอกชน

ชาวนาพอใจแต่ข้าวเข้าโครงการลดน้อยลง

เทสโก้โลตัส ขยับตัวไล่บี้คู่แข่ง อีกครัง้ หลังเดินหน้าเปิดสาขาใน อุดรธานีเกือบทุกอำ�เภอ ด้วยการ ยกระดับจากไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็น ขนาดเอ็กซ์ตร้า มีสนิ ค้าวางบริการ “สวาท”จวกบินพลเรือนทำ�งานอืด กว่ เพิ่งตื่นศึกษาทำ�สนามบินในสังกัด า 5 แสนรายการ อ่านต่อหน้า 11 เป็ น เขตอุ ต สาหกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ผู้ว่าาฯอุดรธานียํ้าจำ�นำ�ข้าวปีนี้ต้องโปร่งใส

สวาท ธีรรัตนนุกูลชัย

อ่านต่อหน้า 11

ห่วงชาวนาจะไม่มขี า้ วมาเข้าร่วมโครงการรับจำ�นำ� เพราะปีที่ผ่านมามีมาจำ�นำ�เพียง 4 หมื่นกว่า ตันเท่านั้น ทั้งที่ตั้งเป้าไว้ถึง 1 แสนตัน ด้านผู้ ประกอบการโรงสีข้าว ระบุโครงการฯทำ�ให้ข้าว ไทยมีราคาสูง จนส่งขายตลาดโลกไม่ได้ เกรง รัฐสูญเสียรายได้เช่นที่ผ่านมา อ่านต่อหน้า 11

ธุรกิจอสังหาฯ ชะลอตัว ระบุมอ็ บส่งผลให้ กำ�ลังซือ้ หด คาดอาจทรุดตัวยาวไปจนถึง ต้นปี 2557 หรือมากกว่านั้น หากรัฐยัง ไม่รีบออกมาแก้ปัญหา ระบุบ้านใหม่ไร้ แรงกระตุ้นอารมณ์ผู้บริโภค

อภิชาติ สินธุุมา

มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ ; นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ อสม.ขอนแก่น ปี 2556 โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น และ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำ�หมู่บ้าน จากทุกอำ�เภอในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกว่า 10,000 คน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


หน้า 2 หวัน่ ม็อบการเมือง • ต่อจากหน้า 1

ปีที่ 11 ฉบับที่ 115 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2556

นายอภิชาติ สินธุมา ผูจ้ ดั การภูมภิ าค 1 บริษทั ซี.พี.แลนด์ จำ�กัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังสภาผู้ แทนราษฏรผ่าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ส่งผลให้มี ประชาชนออกมาเคลือ่ นไหวคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.ฉบับ เหมาเข่ง หรือ set zero อย่างกว้างขวาง และไม่ว่าจะมี การชุมนุมเรือ่ งใดๆ ก็ตาม หลีกเลีย่ งไม่ได้ทที่ �ำ ให้ธรุ กิจ ทุกประเภทเกิดการชะลอตัวและหยุดนิง่ อย่างแน่นอน แต่อิทธิพลของการชุมนุมทางการเมืองใน ครั้งนี้ เชื่อว่าจะมีผลกระทบมากที่สุดกว่าทุกครั้ง ที่ผ่านมาในภาพรวมระดับประเทศ เพราะเป็นผล ที่สะท้อนการบริหารงานของรัฐบาลออกสู่สายตา ประชาคมโลก ทำ�ให้เงินทุนต่างชาติที่กำ�ลังจะไหล เข้ามาเกิดสะดุดลง และการวางแผนที่จะลงทุนใหม่ ในอนาคตต้องใช้ระยะเวลาตั้งหลักค่อนข้างนาน ซึ่ง โอกาสทีจ่ ะกลับมาลงทุนทีป่ ระเทศไทยอาจเป็นไปได้ ยากขึ้นมาก “ปัจจุบันนอกจากมีการชุมนุมกลุ่มย่อยใน ต่างจังหวัดแล้ว ยังมาเกิดปัญหาเรือล่ม ปัญหาความ ไม่สงบโจรผู้ร้าย อัตราความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น สู ง ความปลอดภั ย ตํ่ า ล้ ว น เป็นปัจจัยที่ทำ�ให้ระบบการลงทุนทางเศรษฐกิจใน ประเทศได้รับความเสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะ การผ่านร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมด้วยแล้ว ยิ่งทำ�ให้ เกิดความเสียหายต่อประเทศเพราะเป็นการออกมา เคลื่อนไหวจากทุกองค์กร และประชาชนส่วนใหญ่ที่ ออกมาคัดค้านการใช้อ�ำ นาจของรัฐบาล จึงทำ�ให้ส่ง ผลกระทบมากกว่าทุกครั้งที่ผ่าน” นายอภิชาติ กล่าวต่อว่า ผลกระทบจากการ ชุมนุม นอกจากจะเกิดความเสียหายทางด้านการ ลงทุน ซึ่งนักลงทุนได้วางแผนงานในการขยายเครือ ข่ า ยในส่ ว นภู มิ ภ าคต่ า งพากั น ชะลอตั ว เพื่ อ รอดู เหตุการณ์ รวมทัง้ การแก้ปญั หาของรัฐบาล หากมีการ ลงทุนในช่วงสถานการณ์ไม่สงบก็ต้องขาดทุนอย่าง แน่นอน เพราะส่งผลถึงอารมณ์ของผู้บริโภคด้วย ที่ ไม่มอี ารมณ์ในการใช้จา่ ยเงินเช่นเดียวกัน ดังนัน้ ไม่วา่ จะมีการชุมนุมเรือ่ งใดๆ ก็ตามย่อมส่งผลให้เศรษฐกิจ ถูกฉุดตกตํา่ ลงไป และเชือ่ ว่าจะทำ�ให้ระบบเศรษฐกิจ เกิดทรุดตัวยาวไปจนถึงต้นปี 2557 หรือมากกว่านั้น หากรัฐบาลยังไม่รบี ออกมาแก้ไขปัญหาซึง่ เป็นต้นเหตุ ของการชุมนุมในครั้งนี้ ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเริ่มมีการ ชะลอตัวตั้งแต่มีข่าวเรื่องการนำ� พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เข้าสภา เพราะนักธุรกิจรูว้ า่ จะเกิดอะไรขึน้ ทำ�ให้หยุด นิง่ ในด้านการลงทุน ตลาดหุน้ ตกลง และโครงการรถ คันแรกเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมา จนถึงปัจจุบนั เมือ่ ถึงเวลาทีต่ อ้ งโอนทีอ่ ยูจ่ ากการจอง ซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียม ลูกค้าบางรายเกิดปัญหาไม่ ผ่านการประเมินจากสถาบันการเงิน จึงไม่สามารถ กู้ซื้อที่อยู่อาศัยได้ ล้วนส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ซึ่ง ปฏิเสธไม่ได้วา่ การเมืองมีผลต่อระบบเศรษฐกิจอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ “หากการเมืองนิ่ง ย่อมส่งผลให้เกิดความ เชื่อมั่นจากนักลงทุนชาวต่างชาติ และเศรษฐกิจใน ประเทศเกิดกระแสความหมุนเวียนอย่างคล่องตัว การ ทีน่ กั ธุรกิจจะลงทุนวางแผนงานเพือ่ เตรียมรับการเป็น AEC ก็ต้องหยุดชะงักเช่นเดียวกัน หากปล่อยให้ยืด เยื้อยาวนาน อาจทำ�ให้ประเทศไทยล้าหลังมากที่สุดก็ เป็นได้” นายอภิชาต กล่าว ด้านนายพงศกร สิริเพาประดิษฐ์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ไพรัช โฮมเดคคอร์ จำ�กัด เปิดเผยว่า นักธุรกิจส่วนใหญ่จะไม่ชอบเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่อง

การเมือง อาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างก็ไม่ รุนแรง เพียงขอให้บ้านเมืองสงบ และการแก้ปัญหา ของผูน้ �ำ ทีใ่ ช้หลักเหตุผลความถูกต้องก็จะทำ�ให้ระบบ ธุรกิจและเศรษฐกิจเดินไปได้ตามกลไกของตลาดการ ค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึง่ หากมองตามความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ การใช้ อำ�นาจหน้าทีข่ องการเป็นผูบ้ ริหารเปลีย่ นจากเรือ่ งผิด ให้เป็นเรื่องถูก แน่นอน ย่อมเกิดกระแสการต่อต้าน จากประชาชนส่วนใหญ่ที่ออกมาชุมนุม และขยาย วงกว้างขึ้นแทบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ย่อมส่งผลก ระทบต่อธุรกิจทุกประเภทแน่นอน นายพงศกร กล่าวต่อว่า หากมองเฉพาะใน ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ที่ไม่ต้องยึดหลักจากส่วน กลางที่มีเครือข่ายธุรกิจทั่วประเทศ อาจไม่ส่งผลกระ ทบมากนักเพราะเป็นการบริหารเฉพาะองค์กร โดย เฉพาะที่ ไพรัช โฮมเดคคอร์ ซึ่งจะมองปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ไม่วา่ ปัจจัยภายนอกจะเป็นอย่างไร เราต้องทำ�ปัจจัยภายในซึ่งเป็นอำ�นาจหน้าที่ที่เราต้อง เป็นผู้นำ�ฟันฝ่าอุปสรรค์ทั้งหลายทั้งปวงให้ได้ รวม ทั้งการบริหารอย่างไรให้ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือ ซัพพลายเอ่อร์ มีความสุขสนุกจากการทำ�งาน มีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสวัสดิการ เพราะจะเป็นกำ�ลังใจและ พลังในการช่วยเหลือให้ธรุ กิจประสบความสำ�เร็จด้วย เช่นกัน จ า ก ปั จ จั ย ภ า ย น อ ก ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก สถานการณ์การเมืองในระดับประเทศ ทำ�ให้เม็ดเงิน ที่จะนำ�เข้ามาลงทุนในเมืองไทยหายไป หากมีการใช้ พ.ร.บ.นิรโทษกรรมในประเทศไทย ประชาคมโลก อาจมองว่าคนไทยเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจ ไม่น่า คบหา ซึ่งส่งผลเสียหายต่อส่วนรวมและความเชื่อ มั่น เมื่อมองตลาดโลก ในขณะที่อังกฤษยังไม่ฟื้นจาก ระบบเศรษฐกิจ ประเทศจีนมีการชะลอตัวด้านการ ลงทุน ส่วนในยุโรปและเอเชียก็มปี ญั หาด้านเศรษฐกิจ เช่นเดียวกัน นายพงศกร กล่าวและว่า ในส่วนของจังหวัด ขอนแก่น ถึงแม้จะมองว่ามีอตั ราการเติบโตของเศรษฐ กิจด้านอสังหาจากค่ายต่างๆ ทั้งจากส่วนกลางและ ส่วนท้องถิ่นเอง เมื่อเปิดตัวแล้วมีคนจองเต็มทุกยูนิค มีการขยายเมืองทำ�ให้ราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้น มียอดจอง รถคันแรกสูงทีส่ ดุ ในภาคอีสาน ล้วนเป็นปัจจัยทีไ่ ม่ใช่ ภาพของความเป็นจริง จะเห็นได้จากรถคันแรกที่มี การทิ้งใบจองและไม่รับรถ เช่นเดียวกับที่อยู่อาศัยซึ่ง มีกระแสการแย่งจองคอนโดเต็มทุกแห่งที่เปิดตัว แต่ เมื่อถึงเวลาต้องโอนให้ลูกค้าเข้าอยู่จริง อาจมีปัญหา เมื่อลูกค้าไม่ผ่านการอนุมัติจากสถาบันการเงินก็เป็น ได้ และหากยังมีการชุมนุมยืดเยื้อยาวนานอีกด้วย แล้ว น่าเป็นห่วงอย่างยิง่ ในสถานการณ์ปจั จุบนั เพราะ ระบบเศรษฐกิจต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง อาจ ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวอีกนาน “จั ง หวั ด ขอนแก่ น เมื่ อ มองภาพบวก ประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องการความสะดวกสบายจะ เลือกทำ�เลที่อยู่อาศัยกลางเมืองหรือในชุมชน ปัญหา ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อคอนโดมิเนียมของแสน สิริ เดอะเบส และ เดอะเฮาส์ เปิดให้อยู่อาศัย ถนน ศรีจันทร์ซึ่งเป็นถนนสายหลัก ในปัจจุบันมีปริมาณ รถยนต์หนาแน่นเกือบตลอดทั้งวันอยู่แล้ว อะไรจะ เกิดขึ้นส่วนประชาชนที่มีรถยนต์อาจซื้อบ้านจัดสรร นอกเมือง ซึง่ ยังมีโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ ธุรกิจอสังหายังเดินได้ ตลาดวัสดุก็ยังมีการแข่งขันที่ รุนแรงไม่แพ้กัน แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงจากการเติบโต ของอสังหาคือ demand กับ supply ในปัจจุบนั มีความ สมดุลกันหรือไม่” นายพงศกร กล่าว

เมือ่ วันที่ 14 ต.ค.2556 นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการ ประชุมเชิงปรึกษาหารือในกิจกรรม เชิญนักข่าวกิน ข้าวเล่าเรื่อง ลดอุบัติเหตุทางถนนเมืองอุดรธานี ครั้ง ที่ 4 โดยมี บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด ร่วมกับสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานจราจร สภ.เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี ขนส่งจังหวัด อุดรธานี  โดยในการประชุมปรึกษาหารือดังกล่าวนั้น ได้นำ�เอา ถนนศรีสุข เขตเทศบาลนครอุดรธานี ขึ้น มาเป็นจุดเป้าประสงค์ตั้งเป็นโครงการ “ถนนศรีสุข รถไม่ ติ ด ชี วิ ต ปลอดภั ย ” เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หารถติ ด ชั่วโมงเร่งด่วน และให้เป็นถนนนำ�ร่องแก้ไขปัญหา การจราจร เนื่องจากว่าถนนเส้นดังกล่าวนั้น จะเป็น ถนนที่มีสถานศึกษาที่สำ�คัญๆ ของจังหวัดอุดรธานี ระดับตั้งแต่อนุบาล ไปจนถึงระดับวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่จำ�นวนมาก นอกจากนี้แล้วก็ยัง เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ เช่น สำ�นักงานอัยการ สูงสุด สำ�นักงานพื้นที่อนุรักษ์หรือสำ�นักงานป่าไม้ จังหวัดและป่าไม้เขตเดิม ทำ�ให้การจราจรเกิดการ ติดขัดในช่วงเช้า และหลังเวลาเลิกเรียน และเวลา ราชการ ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าบรม วงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 5 แยกตัดกัน กับถนนทหารที่มาจากจังหวัดขอนแก่น ก็จะเป็นที่ ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ไปจนถึงสี่แยก วิทยาลัยอาชีวศึกษา ระยะทางประมาณ 5 ก.ม. ในช่วง ตอนเช้า และช่วงบ่ายซึ่งเป็นเวลาเร่งด่วน ที่เป็นเวลา นักเรียน นักศึกษาจะเข้าเรียนและเลิกเรียนไม่นอ้ ยกว่า 2 หมื่นคนนั้น ในถนนเส้นดังกล่าวจะมีปัญหาการ จราจรติดขัดมากมาเป็นเวลานาน เนื่องจากมีรถส่วน ตัวและรถรับ-ส่งนักเรียน รถเมล์สองแถว รถประจำ� ทาง และรถของทางราชการใช้ถนนเส้นดังกล่าวมาก

ที่ประชุมสรุปการแก้ไขปัญหาว่า จะนำ�เอา ปัญหาถนนศรีสุขมาเป็นถนนนำ �ร่องในการแก้ไข ปั ญ หา ตั้ ง แต่ ก ารรณรงค์ ทำ� ความเข้ า ใจกั บ สถาน ศึกษา สถานราชการ ผูป้ ระกอบการรถรับจ้าง ประจำ� ทางและไม่ประจำ�ทาง เบื้องต้นนี้จะเข้ารณรงค์ใน สถานศึกษา คือในวิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนอุดร พิทยานุกูล โดยกำ�หนดให้ถนนศรีสุขห้ามจอดรถ ซ้อนคัน และจอดรถขนานขอบทาง พร้อมกับการ จัดสถานที่จอดรถรับ-ส่ง นักเรียน แห่งเดียวไม่ให้ จอดเกะกะ กำ�หนดให้ป้ายรถประจำ�ทาง ให้จอดรถ ชัว่ คราว และบริเวณหน้า ร.ร.อนุบาลอุดรธานี ใช้เป็น ที่จอดรถชั่วคราว พร้อมกันนี้ก็ให้รถรับ-ส่งนักเรียน ที่ส่งนักเรียนแล้วไปจอดในถนนเพาะนิยม ด้านติด รั้ววิทยาลัยอาชีวะศึกษา โดย ทน.อุดรธานี เป็นผู้จัด ระเบียบการจอดด้วยการตีเส้นให้จอด นายณรงค์ พลละเอียด รอง ผวจ.อุดรธานี กล่าวสรุปว่า ในช่วงก่อนปิดภาคเรียนได้มกี ารทดลอง จัดระเบียบการจอดรถและเดินรถตามแผนไปแล้ว 1 สัปดาห์ ได้พบกับปัญหาและแก้ไขไปแล้ว ฉะนั้นใน ช่วงเปิดภาคเรียนทีจ่ ะถึงนี้ จะทำ�การรณรงค์กบั สถาน ศึกษา คือวันที่ 21 ต.ค. ที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษา, 28 ต.ค. ร.ร.อุดรพิทยานุกลู , 30 ต.ค. ร.ร.อนุบาลอุดรธานี และ 1 พ.ย. ร.ร.สตรีราชินทู ศิ โดยวิธกี ารแจกแผ่นพับ ความรูจ้ ราจรและกำ�หนดสถานทีจ่ อดรถ และให้ความ รู้หน้าเสาธงแก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมกับทำ�ความ เข้าใจกับผู้ที่ใช้ทางเท้าเป็นที่จอดรถ ขายของ “ผมรู้ว่าเป็นเรื่องลำ�บากที่จะทำ�ความเข้าใจ กับเจ้าของสถานที่ เจ้าของรถ ผู้ใช้รถ ใช้ถนน แต่ก็ จะต้องทำ�เริ่มต้นการแก้ไขปัญหาการจราจรในถนน เส้นต่างในเขตเทศบาลอุดรธานี โดยเอาถนนศรีสุข เป็นถนนนำ�ร่อง หากได้ผลก็จะขยายไปตามถนนเส้น ต่างๆ หากไม่ได้ผล ก็จะต้องหาทางแก้ไขปัญหา จำ�เป็น ทีตอ้ งทำ� เพราะดีกว่าทีจ่ ะไม่ทำ�อะไร ชาวบ้านก็ตอ่ ว่า ภายหลัง” นายณรงค์ฯ กล่าว

จั ด ระเบี ย บใช้ ถ นนศรี สุ ข นำ � ร่ อ งแก้ ปั ญ หาจราจร

ล ง น า ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ปรั บ ปรุ ง ข่ า ยโทรศั พ ท์ มข.

เ มื่ อ เ ร็ ว ๆ นี้ ได้ มี พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ โครงการปรั บ ปรุ ง และบำ � รุ ง รั ก ษาโครง ข่ า ยโทรศั พ ท์ ภ ายใน มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ปี พ.ศ.2556 ระหว่าง รศ. ดร.กิ ต ติ ชั ย ไตรรั ต น ศิ ริ ชั ย   อ ธิ ก า ร บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น กับ นายสัจจา เมืองทอง รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานทรั พ ยากรบุ ค คล บริ ษั ท ที โ อที จำ�กัด (มหาชน) ท่ามกลางผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติพร้อมสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มข. เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาระบบ สื่อสารโทรคมนาคมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย มาเป็น เวลาห้าปี นับตั้งแต่ปี 2551และได้สิ้นสุดบันทึกข้ อตกลงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556 สิง่ ทีก่ ำ�ลังจะ เกิดขึ้นภายใน ห้าปีข้างหน้า ถือว่าเป็นนิมิตหมาย ทีด่ ที มี่ หาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้เข้าถึงเทคโนโลยี ชั้ น สู ง ที่ บ ริ ษั ท ที โ อที จะนำ � มาอำ � นวยความ สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริการสื่อสาร ข้อมูลและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของอาจารย์

บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สามารถติดต่อสื่อสาร ได้อย่างทันสมัยและ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น นายสั จ จา เมื อ งทอง รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ที โอที กล่าวว่า ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่จะ ดำ�เนินการใหม่นี้ จะมีการพัฒนาระบบชุมสาย เพือ่ ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบ สายทองแดง, บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสง รวมถึงการให้บริการ TOT 3G และบริการด้าน Wireless อื่น ๆ เพื่อ เพิ่มศักยภาพและคุณภาพของโครงข่ายโทรศัพท์ และโครงข่ า ยสื่ อ สารข้ อ มู ล ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ส ามารถรองรั บ ความต้ อ งการให้ บ ริ ก ารที่ หลากหลาย ครอบคลุมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ขอนแก่น และชุมชนใกล้เคียงอย่างทั่วถึงอีกด้วย

true สร้างนวัตกรรมใหม่ “ ท รู วิ ชั่ น ส์ เ อ นิ แ ว ร์ ”

truevisions สร้าง มิ ติ ข อ ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร นวั ต กรรมใหม่ เปิ ด ให้ บริการ “ทรูวชิ นั่ ส์ เอนิแวร์” (truevisions anywhere) เฉพาะในประเทศไทย ซึ่ง เ ป็ น น วั ต ก ร ร ม บ ริ ก า ร “โมบาย เพย์ทีวี” สามารถ รั บ ชมช่ อ งรายการจากทรู วิชนั่ ส์ และช่องรายการฟรีทู แอร์ รวม 120 ช่องได้ “ทุกที่ ทุกเวลา” ผ่านแอพพลิเคชัน่ truevisions anywhere ทั้งระบบ iOS และ Android เป็นครั้งแรกในประเทศไทย นายภานุวัชศ์ วงศรีพรม ผู้จัดการ บมจ.ทรู วิชั่นส์ ขอนแก่น เปิดเผยว่า “ทรูวิชั่นส์” พัฒนาการ รับชมทีวีแบบไลฟ์สไตล์ อิสระกับการรับชมช่อง รายการได้แบบทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน “สมาร์ทดีไวซ์” ที่ ติดตัวในแต่ละสถานที่ เป็นเทรนด์การดูทวี ที กี่ ำ�ลังได้ รับความสนใจและเป็นที่นิยมทั่วโลก เป็นการเชื่อม ต่อจากโครงข่าย 3G ที่สะดวกรวดเร็วในการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต เพื่อรับชมบริการ “ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์” ให้กับกลุ่มผู้ชมที่ต้องการรับบริการเฉพาะช่องทาง สมาร์ทดีไวซ์ เท่านั้น ซึ่งถือเป็นฐานผู้ชมกลุ่มใหญ่ โดยมีเป้าหมายในกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนและแทบเล็ ตกว่า 30 ล้านเครื่องในประเทศไทย สำ�หรับแพ็กเก จล่าสุด “นิว ซูเปอร์ แฟมิลี่ แพ็กเกจ” รวบรวมสุด ยอดรายการทีห่ ลากหลาย สำ�หรับทุกคนในครอบครัว เอาใจคุณหนูด้วยการ์ตูน และรายการเด็กคุณภาพ สร้างสรรค์จนิ ตนาการ อย่าง ดิสนีย์ แชนแนล, ดิสนีย์ จูเนียร์ และดิสคัฟเวอรี่คิดส์ ถูกใจคุณแม่ด้วย หนัง บล๊อกบัสเตอร์ และซีรีส์ฮิตรวมกว่า 20 ช่อง ทั้งไทย เอเชีย และฝรั่ง พร้อมทั้งวาไรตี้แฟชั่นไลฟ์สไตล์ โดน ใจคุณพ่อด้วยกีฬาระดับแชมป์ชนแชมป์ อย่างฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก, มวยชิงแชมป์โลก, กอล์ฟ หรือ เทนนิส ATP และอีกมากมาย ครบทุกสาระบันเทิง เพือ่ ความสุขของทุกคนในครอบครัวจำ�นวน 145 ช่อง พร้อมรับชมรายการแบบคมชัดในระบบเอชดี ถึง 32 ช่อง (ในระบบเคเบิ้ลใยแก้ว) truevisions anywhere ใช้งบประมาณกว่า 460 ล้ า นบาท ด้ า นอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ การพั ฒ นา ซอฟต์แวร์ เพื่อเปิดให้บริการ “ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์” (truevisions anywhere) พร้อม “ทรูวชิ นั่ ส์” เปิดบริการ ใหม่เอาใจคอบอลทุกคนกับการเกาะติดศึกลูกหนัง “ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก”รายการฟุตบอลระดับสโมสร ที่ดีที่สุดในโลก ผ่านแอพลิเคชั่น “ทรูวิชั่นส์เอนิแวร์ 2.0”เพียงแมตช์ละ 39 บาท หรือเลือกซื้อเหมาเป็น แพ็กเกจ 159 บาท ชมได้มากกว่าถึง 16 คู่ต่อแพ็กแกจ และดูย้อนหลังได้ทุกแมตช์ที่สั่งซื้อจนจบฤดูกาลนี้ 

ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เป็นรายการ ฟุตบอลระดับสโมสรที่ได้รับการยอมรับว่าที่ดีที่สุด ในโลก โดยมีทีมชั้นนำ�ของยุโรปลงชิงชัยกันมากมาย อาทิ “เจ้าบุญทุ่ม” บาร์เซโลน่า, “ราชันชุดขาว” เรอั ล มาดริด, “ม้าลาย” ยูเวนตุส, “ปีศาจแดงดำ�” เอซี มิ ลาน, “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, “สิงโตนํ้า เงินคราม” เชลซี, “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล, “เรือใบสีฟา้ ” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด รวมถึง “เสือใต้” บาเยิรน์ มิวนิค แชมป์เก่า และ “เสือเหลือง” โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ รอง แชมป์เก่าเมือ่ ฤดูกาลทีแ่ ล้ว ซึง่ แฟนๆสามารถติดตาม ชมการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ได้ทุกนัดทาง “ทรูวิชั่นส์” ที่เดียวเท่านั้น สอบถาม สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ โทร 0-275-7777 หรือ ที่ anywhere.truevisions.tv ฟังก์ชนั่ เด็ดดูยอ้ นหลัง ทรูวชิ นั่ ส์ เอนิแวร์ นำ� เสนอ 120 ช่ อ งรายการ ให้ ส มาชิ ก ได้ รั บ ชมผ่ า น สมาร์ทโฟน และแทบเล็ต ระบบไอโอเอส และแอน ดรอยด์ รวมไปถึงจอคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ค โดย มีรายการจากทรูวิชั่นส์ 65 ช่อง ทั้งช่องกีฬา สารคดี ภาพยนตร์ ซีรีส์ เพลง ช่องข่าวจากทั่วโลก รวมทั้ง ช่องเอชดี นอกจากนี้ยังมีช่องรายการฟรีทูแอร์อีก 55 ช่องสำ�หรับฟังก์ชั่นพิเศษที่เป็นไฮไลต์ คือ “ดูย้อน หลัง” เพือ่ เลือกรับชมรายการทีอ่ อกอากาศไปแล้ว โดย สามารถดูย้อนหลังได้มากถึง 2 วัน เนื่องจากไลฟ์สไต์ ของผู้ชมทีวีในยุคนี้ ไม่ได้เฝ้าติดตามหน้าจอทีวี เพื่อ รอเวลาดูรายการโปรดทีจ่ ะออนแอร์อกี ต่อไปแล้ว แต่ มีพฤติกรรมดูรายการทีวีย้อนหลัง ผ่านยูทูบเป็นหลัก ดังนัน้ บริการ ทรูวชิ นั่ ส์ เอนิแวร์ จึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ ที่นิยมดูรายการทางยูทูบ ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่น “รีไวนด์รายการสด” เพื่อให้ผู้ชมสามารถกดย้อนกลับรายการสด ในช่อง รายการจากทรูวชิ นั่ ส์ โดยย้อนหลังได้มากถึง 2 ชัว่ โมง พร้อมฟังก์ชั่นบริการ “ออนดีมานด์”เพื่อเลือกดูซี รีส์ ภาพยนตร์ แมทช์การแข่งขันกีฬาอื่นๆ เพิ่มเติม “นวัตกรรมและฟังก์ชั่นต่างๆ ของบริการ ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ เพื่อตอกยํ้าความเป็นผู้นำ�ในธุรกิจเพย์ทีวี ทั้ง ด้านคอนเทนท์หลายหลายและนวัตกรรมที่ตอบไลฟ์ สไตล์ผู้ชมในยุคนี้

หมู่บ้านเอื้ออาทรศิลา ซ.1 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ออกแบบ/ผลิ ต ป้ายไวนิล ป้ายโฆษณา ธงญี่ปุ่น สติ๊กเกอร์ นามบัตร

ใบปลิว การ์ด ตรายาง แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ถ่ายเอกสาร ปริ๊นงาน รับ-ส่งแฟกซ์ ติดต่อ ยิ้ม 0834170363 E-mail : smile7738@gmail.com

ปริศนา ธูป 1 ดอก

ประเพณีการไปงานศพประการหนึ่งก็ คือการจุดธูปเคารพศพ ซึ่งจะจุดเพียงดอกเดียว เท่านั้น แล้วรู้ความหมายกันรึเปล่าล่ะว่า ธูป 1 ดอกที่จุดหน้าศพนั้น หมายความว่าอย่างไรไม่ ต้องรอคำ�ตอบ พระท่านได้เฉลยว่า ธูป 1 ดอก หมายความถึงชีวิตของคนแต่ละคนมี 1 ชีวิตเท่า กัน ธูปส่วนที่ถูกเผาหมายถึงช่วงเวลาที่ดำ�เนิน ชีวิตมาแล้ว ส่วนธูปที่เหลือคือช่วงเวลาที่เหลือ อยู่ พระท่านยังว่า เมื่ออยู่หน้าศพก็ให้ระลึกไว้ 3 อย่าง หนึ่งคือ เอวัง ภาวี หมายถึง ต่อไปเรา ก็ต้องเป็นแบบนี้ หนึ่งคือ เอวัง ธัมโม สิ่งนี้คือ ธรรมชาติ และอีกหนึ่งคือ เอวัง อะนาติโต ทุก ชีวิตไม่สามารถหนีสิ่งนี้พ้น พระท่านบอกว่า งานสวดศพเขาเรียกว่า งานบำ�เพ็ญกุศล ไม่ใช่งานบุญ เพราะการทำ�บุญ นัน้ พอทำ�แล้วใจพอโต เช่นทำ�ดีได้บญ ุ ใจเป็นสุข แต่ทำ�กุศลนั้น ทำ�แล้วได้ปัญญา ท่านพุทธทาส สอนความแตกต่างระหว่าง “บุญ” กับ “กุศล” เอาไว้สรุปว่า บุญคือการพอใจ ส่วนกุศลคือความ

ฉลาดทีจ่ ะไม่ตดิ ยึดกับความพอใจ การจัดงานศพ จึงเป็นงานบำ�เพ็ญกุศล คือ สร้างเสริมปัญญาให้ แก่ผู้มาร่วมงาน ทำ�ให้รู้ว่าชีวิตมีเท่านี้ ช่วงชีวิตก็ แค่นี้ และสุดท้ายของชีวิตก็แบบนี้ ดังนัน้ ใครทีโ่ กรธกัน ใครทีเ่ กลียดกัน ใคร ทีม่ วั แต่คดิ จะฆ่าฟันทำ�ลายล้าง น่าจะลองทบทวน ใหม่ ใครที่ซึมเศร้า ใครกำ�ลังคิดสั้น ใครท้อแท้ หดหู่ ก็นา่ จะทบทวนตัวเองอีกครัง้ ทบทวนหวน นึกถึง ธูป 1 ดอกที่หมายถึง ชีวิต 1 ชีวิต ทบทวน ถึงธูปที่เผาไหม้ อันหมายถึง เวลาที่ชีวิตใช้ไปทุก เมื่อเชื่อวัน ทบทวนแล้วน่าจะแลเห็นว่า ชีวิตนั้น แสนสั้น การอยู่ร่วมกันของคนแต่ละคนก็แสน สั้น หากมัวแต่เกลียดกัน โกรธกัน ฆ่าฟันทำ�ลาย ล้างกัน ทำ�ให้จติ ใจมัวหมอง เท่ากับว่ากำ�ลังทำ�ให้ ชีวิตเสียโอกาส เสียโอกาสที่จะได้ทำ�บุญคือทำ� แล้วภูมิใจ พอใจ สบายใจ และเสียโอกาสที่จะได้ กุศล คือ ได้วิชา ได้ความรู้ ได้ปัญญา เมื่อเป็นเช่น นั้นแล้วเราจะโกรธกัน เกลียดกันอาฆาตมาดร้าย กันไปเพื่ออะไรล่ะครับท่าน


หน้า 3

ปีที่ 11 ฉบับที่ 115 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2556

นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรกร ลดต้นทุนการใช้นํ้ามันดีเซล นั ก วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น คิดค้น อุปกรณ์ผสมก๊าซชีวภาพกับอากาศ ระบบดูดสำ�หรับเครื่องยนต์ดีเซลรอบตํ่า เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านนํ้ามันเชื้อเพลิง ให้กับเกษตรกรที่ใช้เครื่องยนต์รถไถ่นา เดินตาม หรือ อุปกรณ์เครื่องยนต์ดีเซล ที่ใช้ในงานเกษตรกรรม เช่น เครื่องปั๊ม นํ้า เครื่องยนต์ของยานพาหนะ ซึ่งการ ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานควบคู่กับนํ้า มันดีเซล จะช่วยลดต้นทุนจากการใช้นํ้า มันดีเซลลงได้เป็นอย่างดี อาจารย์ กิ ต ติ วิ เ ชฎฐะพงษ์ อาจารย์ ป ระจำ � สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม เครื่ อ งกล คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ความเร่งรีบ ความสะดวกสบาย และความเป็นอยู่ของสังคมใน ปัจจุบันได้เปลี่ยนวิถีการทำ�งานของเกษตรกรไทย ไปจากเดิม เกษตรกรส่วนใหญ่หนั มาใช้เครือ่ งยนต์ รถไถ่นาเดินตามทำ�หน้าที่แทนเจ้าทุย ซึ่งเท่ากับ เป็นการเพิ่มต้นทุนให้สูงขึ้น ทั้งเป็นต้นทุนที่ไม่ สามารถกำ�หนดได้ เนื่องจากราคาของนํ้ามันมีการ ผันผวนตลอดเวลา และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อ เนือ่ ง ด้วยเหตุนี้ จึงต้องคิดค้นหาวิธกี ารลดปริมาณ

การใช้นํ้ามันดีเซลในเครื่องยนต์ เพื่อเป็นการช่วย เหลือและลดต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรให้ ได้มากที่สุด “อุ ป กรณ์ ผ สมก๊ า ซเชื้ อ เพลิ ง กั บ อากาศ ระบบดูดสำ�หรับเครื่องยนต์ดีเซลรอบตํ่า” เป็นผล งานวิจัยที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์หัวจ่ายก๊าซชีวภาพ เข้าในเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อลดปริมาณการใช้นํ้า มันดีเซลในเครื่องยนต์ โดยเครื่องยนต์ดีเซลนี้ เป็น เครือ่ งยนต์ทใี่ ช้ในงานเกษตรกรรม เช่น เครือ่ งปัม๊ นํา้

เครื่องยนต์ของยานพาหนะ ซึ่งการใช้ก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานควบคูก่ บั นํา้ มันดีเซล จะช่วยลดต้นทุน ด้านพลังงานจากนํ้ามันดีเซลลง เพราะก๊าซชีวภาพ สามารถผลิตได้เองจากมูลสัตว์ที่เลี้ยงในการเกษตร กรรมอยู่แล้ว โดยงานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นการค้นหา ขนาดของท่อจ่ายก๊าซ ปริมาณรู และตำ�แหน่งของ รูจ่ายก๊าซ เพื่อให้สามารถใช้นํ้ามันดีเซลในปริมาณ ทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ ในขณะทีเ่ ครือ่ งยนต์สามารถขับเคลือ่ น ด้วยกำ�ลังที่เท่าเดิมได้ โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้ มีลักษณะ เป็นคอคอด ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ปริมาณและอัตราการไหล ของก๊าซให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มการกระจายตัว ของก๊าซให้ผสมกับอากาศ เพื่อทำ�ให้ประหยัดเชื้อ เพลิงดีเซล ตลอดจนช่วยลดค่าปริมาณเชือ้ เพลิงของ เกษตรกรได้ อุ ป กรณ์ นี้ ถู ก ติ ด ตั้ ง ระหว่ า งท่ อ ไอดี ข อง เครื่องยนต์กับกรองอากาศ และบริเวณคอคอดของ อุ ป กรณ์ นี้ จ ะมี รู เ จาะไว้ สำ � หรั บ ติ ด ตั้ ง ท่ อ ลำ � เลี ย ง ก๊าซจำ�นวน 12 รู ซึ่งการทำ�งานจะเกิดขึ้นในขณะที่ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ทำ�งานในจังหวะดูด วาล์วไอ เสียปิด และวาล์วไอดีเปิด ในขณะเดียวกันลูกสูบ จะเคลื่อนที่ลงจากศูนย์ตายบน ทำ �ให้เกิดแรงดูด อากาศผ่านไส้กรองอากาศ ผ่านเข้าสู่อุปกรณ์ผสม ก๊าซนี้ โดยที่บริเวณคอคอดของอุปกรณ์นี้มีรูเจาะ

ทะลุจำ�นวน 12 รู มีลักษณะเยื้องกันสองแถวเพื่อ ใช้ต่อกับท่อนำ�ก๊าซ ดังนั้นเมื่ออากาศที่ถูกดูดเข้า มา ผ่านบริเวณคอคอดดังกล่าว อากาศจะมีความเร็ว เพิ่มขึ้นความดันตํ่ากว่าก๊าซ ทำ�ให้ก๊าซถูกดูดผ่าน ท่อนำ�ก๊าซและรูเจาะ จากนั้นจะไหลเข้าไปกระจาย ตัวผสมกับอากาศภายในคอคอดอย่างสมํา่ เสมอ สา มารถใช้นาํ้ มันดีเซลในปริมาณทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ ในขณะ ทีเ่ ครือ่ งยนต์สามารถขับเคลือ่ นด้วยกำ�ลังทีเ่ ท่าเดิม ได้ ผลจากการทดลองสามารถสร้างแรงดูด ได้ถึง 314 มิลลิเมตรนํ้า และสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ดีเซล 0.21 ลิตรต่อชั่วโมง เมื่อใช้เชื้อเพลิงดีเซล ร่วมกับก๊าซชีวภาพโดยใช้ความเร็วรอบเครือ่ งยนต์ 1200 รอบต่อนาที ในขณะที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลอย่าง เดียวจะใช้ 0.63 ลิตรต่อชั่วโมง เปรียบเทียบกัน แล้วการใช้เชื้อเพลิงดีเซลร่วมกับก๊าซชีวภาพจะ ประหยัดกว่าการใช้เชื้อเพลิงดีเซลอย่างเดียวถึง 3 เท่า สำ�หรับอุปกรณ์ตัวนี้ได้ออกแบบและพัฒนา จนได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทาง ปัญญา โดยได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 8015 ภายใต้ ชือ่ “อุปกรณ์ผสมก๊าซเชือ้ เพลิงกับอากาศระบบดูด สำ�หรับเครื่องยนต์ดีเซลรอบตํ่า

เฉลิมฉลองก่อตัง้ เมืองอุดรธานีครบ 121 ปี ยิ่ ง ใ ห ญ่ ห วั ง บั น ทึ ก กิ น เ น ส บุ๊ ค นายเสนีย์ จิตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัด อุดรธานี เปิดเผยว่า เนื่องจากวันที่ 18 มกราคม 2557 จะเป็นวันครบรอบการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 121 โดยพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง ประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานีร่วมกับทุก หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมมือร่วมใจ กันจัดงานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอย่างยิ่งใหญ่ ตลอดทั้งปี กิจกรรมที่มีความสำ�คัญที่สุดได้แก่ การรำ � บวงสรวงถวายหน้ า พระอนุ ส าวรี ย์ โ ดย ประชาชน คหปัตตานี ที่คาดว่าจะมีมากกว่าทุกปี และหวังที่จะให้มีการบันทึกลงในกินเนสบุ๊ค นายเสนีย์ฯ กล่าวต่อไปอีกว่า จังหวัดและ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้มีการวางแผน งานเพื่ อ ทำ � กิ จ กรรมต่ า งๆอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เป็นการนำ�เข้าสู่ทศวรรษที่ 13 ของเมืองอุดรธานี โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่าน มา ได้มีการจัดตะกร้อชิงแชมป์โลก คิงคัพครั้งที่ 28 ต่อมาอีกกิจกรรมหนึ่งคือ การจัดดนตรีเพื่อ แผ่นดิน นุง่ ซิน่ เฉลิมฉลองเมืองอุดรธานี 121 ปี ใน เดือนธันวาคมนีก้ จ็ ะเป็นการจัดงานประจำ�ปีทงุ่ ศรี เมืองทีไ่ ด้มกี ารจัดต่อเนือ่ งกันมาตัง้ แต่ปี 2503 โดย ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีทางจังหวัดก็ได้จดั ให้ มีการจุดพลุเนื่องในวันเฉลิมพรพะชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ ฯ และในวั น ที่ 12 ธันวาคม 2556 จะจัดงานราตรีสันนิบาตสโมสร โดยจะเชิญวงดนตรีออเครสตร้าเต็มวงจากกรม ศิลปากร มาบรรเลง ที่เป็นจุดไฮไลท์ของการเฉลิมฉลองครบ รอบการก่อตั้งเมืองอุดรธานีปีที่ 121 ก็คือในวัน ที่ 18 มกราคม 2557 ก็คือทุกๆ ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2524 ที่มีการรำ�บวงสรวงโดยนักศึกษาวิชา เอกนาฎศิลป์ วิทยาลัยครูอุดรธานี ซึ่งปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จำ�นวน 80 คน จน มาถึงเมื่อปี พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองการ ก่อตั้งเมืองอุดรธานีปีที่ 120 ปรากฏว่ามีภรรยา

ข้าราชการ คหปัตตานี ประชาชน นักเรียน นักศึกษา แจ้งความจำ�นงเข้าร่วมรำ�บวงสรวงต่อหน้าพระ อนุสาวรีย์ พลตรีพระเข้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง ประจักษ์ศลิปาคม ที่ตั้งอยู่ที่วงเวียนทางเข้าเมือง อุดรธานีมากกว่า 3500 คน และในขณะนี้ได้มีผู้ แจ้งความจำ�นงเพื่อเข้าร่วมรำ�บวงสรวงในวันที่ 18 มกราคม 2557 แล้วมากกว่า 5000 คน และคาดว่า จนถึงเวลาที่จะปิดการแจ้งจำ�นงในเดือนธันวาคม ก็คงจะมีจำ�นวนเพิ่มอีกหลายพันคน “ซึ่งในวันที่ 18 มกราคม 2557 นั้น ทาง จังหวัดจะได้แจ้งและทำ�บันทึกการรำ�บวงสรวงโดย แต่งกายด้วยชุดประจำ�จังหวัดคือ นุ่งผ้าซิ่นมัดหมี่ สวมเสื้อสีแสด ทัดดอกทองกวาว ซึ่งเป็นดอกไม้ ประจำ�จังหวัดอุดรธานี ต่อหน้าพระอนุสาวรีย์ผู้ก่อ ตั้งเมืองที่ใหญ่และมีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในโลก เพื่อ นำ�ไปบันทึกลงในกินเนสบุ๊คต่อไป” นอกจากนีแ้ ล้วก็ยงั มีกจิ กรรมอืน่ ๆ อีกทัง้ ปี ในปี พ.ศ.2557 เช่นกิจกรรมย้อนรอยตามการเคลือ่ น ย้ายกำ�ลังไพล่พล ประชาชน จากกรณีพิพาทสยามฝรั่งเศส จนกระทั้งต้องย้ายจากเมืองหนองคาย มา ตั้งเมืองอุดรธานี ที่บ้านเดื่อหมากแข้งเมื่อปี พ.ศ. 2435 และจนมาเป็นเมืองอุดรธานีในปัจจุบัน  การ จัดนิทรรศการความรู้ด้านประวัติศาสตร์ เพื่อให้ เยาวชนรุ่นหลังได้ทราบถึงความเป็นมาของเมือง อุดรธานี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ที่แหล่งมรดก โลกบ้านเชียง อ.หนองหาน ก็จะมีงานเฉลิมฉลอง มรดกโลกบ้านเชียงและเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมือง อุดรธานีปีที่ 121 โดยการเชิญตัวแทนจากประเทศ สปป.ลาว, เวียดนาม ที่เป็นเครือข่ายสมาชิกของ สามเหลี่ยมมรดกโลก และทีพ่ เิ ศษทีส่ ดุ อีกกิจกรรม หนึ่ง ได้แก่การจัดฉลองต้อนรับการกลับคืนสู่บ้าน เชียงของวัตถุหม้อไหลายบ้านเชียง จำ�นวน 76 ชิ้น ที่ทางประเทศสหรัฐได้นำ�เอาไปทำ�การวิจัยหาอายุ ของวัตถุโบราณดังกล่าวนั้น ตั้งแต่สมัยที่มีการขุด

“ถนนดี มีนํ้าดื่ม-นํ้าใช้ รวมใจสู้สาธารณภัย” ; ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชก พงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ “ถนนดี มีนาํ้ ดืม่ -นํา้ ใช้ รวมใจสู้สาธารณภัย” ประจำ�ปีงบประมาณ 2557 เพื่อปรับเกรดผิวจราจร ลูกรัง และซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางที่ชำ�รุดหรือถูกนํ้ากัดเซาะ ให้มี ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ณ ศูนย์เครื่องจักรกล กองช่าง อบจ.ขอนแก่น

ค้ น พบแหล่ ง มรดกโลก บ้านเชียงในยุคต้นๆ เพือ่ เป็นการรำ�ลึก ถึ ง บุ ญ คุ ณ ของพระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอกรมหลวง ประจั ก ษ์ ศิ ล ปาคม ผู้ ก่ อ ตั้ ง เมื อ งอุ ด รธานี ร่ ว ม กันทั้งจังหวัด จังหวัดได้ แต่งตั้งให้ นายณรงค์ พล ละเอียด รองผู้ว่าราชการ เป็นประธานคณะทำ�งาน ในการจัดสร้างวัตถุมงคล สำ � หรั บ ให้ ป ระชาชนได้ เช่าบูชา รายได้เข้ามูลนิธิ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม หลวงประจักษ์ศิลปาคม คื อ เป็ น รู ป เหมื อ นแต่ ง เครื่องเต็มยศ 2 ขนาด มี ขนาด 12 นิ้ว 1 กระเบียด หมายถึ ง 121 ปี และ ขนาด 9 นิ้ว โดยเหรียญ ด้ า นหนึ่ ง เป็ น หลวงพ่ อ นาค พระคู่ บ้ า นเมื อ ง อุดรธานี และอีกด้านเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม หลวงประจักษ์ศิลปาคม ผูก้ อ่ ตัง้ เมืองอุดรธานี เป็น เหรียญทองคำ� เงิน และ ทองแดง ส่วนเนื้อผง จะ ทำ � จากดิ น ผสมมวลสาร ศักดิ์สิทธิ์จากทุกหมู่บ้าน ของจั ง หวั ด อุ ด รธานี เ อา แจกจ่ายให้ประชาชนชาว จังหวัดอุดรธานี

รางวัลระดับแชมป์ ; นายจิรวุฒิ คุวานันท์ ประธานกรรมการ กลุ่ ม บริ ษั ท โค้ ว ยู่ ฮ ะ นายประยูร อังสนันท์ กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท ฯ นายสุ วิ ท ย์ คุ ว านั น ท์ กรรมการ ผู้ จั ด ก า ร บ ริ ษั ท ขอนแก่นยนต์ จำ�กัด นายชาญฉลาด ทอง ดี กรรมการผู้จัดการ บริ ษั ท โค้ ว ยู่ ฮ ะอี ซู ซุ เซลส์ จำ�กัด ดร.ยุทธพล ทวะชาลี ที่ปรึกษา และผู้บริหารของบริษัท ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับพนักงานที่ ได้รับรางวัลด้านการขาย การบริการหลังการขาย และการบริการด้านงานซ่อม ซึ่งทั้งหมดนี้ได้เป็น ตัวแทนของบริษัท เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำ�กัด สนับสนุนงานศิลป หัตถกรรมนักเรียน ; นายสิ ท ธิ กุ ล ภู คำ � วงศ์ รองนายก อบจ. ขอนแก่ น มอบเงิ น สนับสนุนการจัดศิลป หั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จั ง ห วั ด ข อ น แ ก่ น ประจำ � ปี ก ารศึ ก ษา 2 5 5 6 โ ด ย มี น า ย อ ภิ ช า ต ธี ร ะ วุ ฒิ เ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนี้ สพม.25 ได้มอบโล่ขอบคุณให้ อบจ. ขอนแก่น ด้วย ณ โรงเรียนนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สู้อย่างไร เมื่อปลาใหญ่ บุกอำ�เภอ ; นายสมิง ยิ้มศิริ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น พร้อม ด้วยคณะกรรมการหอการค้า จัดงานสัมมนา “สูอ้ ย่างไร เมือ่ ปลาใหญ่ บุกอำ�เภอ” เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบ การ สมาชิกหอการค้า ที่อยู่ต่างอำ�เภอได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรม เมเจอร์ แกรนด์ อ.ชุมแพ เมื่อวันที่ 29 ต.ค.56

กำ�ลังทำ�เพื่อชาติหรือเพื่อใคร

การสร้ า งความปรองดองของคนใน ชาตินั้น จะต้องเริ่มต้นจากการทำ�ความจริงให้ ปรากฏ แล้วจึงจะนำ�ไปสู่การให้อภัยซึ่งกันและ กัน แต่รัฐบาลกลับเลือกหนทางที่นำ�ไปสู่ความ ขัดแย้งมากขึ้น คำ�ถามว่า รัฐบาลนี้ กำ�ลังทำ�เพื่อชาติ และประชาชนโดยส่วนรวม หรือกำ�ลังทำ�เพื่อ ประโยชน์ของใคร? นายกฯ ยิ่ ง ลั ก ษณ์ พู ด ไว้ ว่ า “เราต้ อ ง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าความเจ็บ ปวดส่วนตน” ก็ประเด็นเดียวกับทีอ่ ดีตนายกฯ ที่ชื่อทักษิณเคยพูดมาก่อนแล้ว เกมการต่อสู้เพื่อสกัดกฎหมายนิรโทษ กรรมฉบับสุดซอย หรือเหมาเข่ง คงจะต้องยืด เยื้อออกไป และยกระดับ เปลี่ยนประเด็นใหม่ ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ประชาชนที่ ลุ ก ออกมาต่ อ ต้ า น มา ด้วย “ความรู้สึกร่วม” ไม่ใช่ “นักการเมือง” ปลุกแต่อย่างใด รัฐบาลหยามประชาชนมาก เกินไป “แกว่งเท้าหาเสี้ยน” ไปทุบกลางหัวใจ ประชาชน คนเลยออกมาต้านทั่วทุกหัวระแหง ยิ่ ง ถ้ า คำ � พิ พ ากษาศาลโลก ในคดี ข้ อ

แรลลี่ เที่ยวละไม ไปเชียงคาน ; ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต (ศึกษา บำ�เพ็ญประโยชน์ ; นายอภิชาติ สินธุมา ผู้จัดการภูมิภาค 1 บริษัท ซี.พี. ศาสตร์) จัดแรลลี ่ เทีย่ วละไม ไปเชียงคาน เพือ่ หารายได้จดั งาน คืนถิน่ สีเทา, แลนด์ จำ�กัด (มหาชน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำ �กัด สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง รุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ของโรงเรียนให้มีความรัก (มหาชน) ร่วมกันทำ�กิจกรรม CSR และบำ�เพ็ญประโยชน์ให้กบั สังคม ณ วัด และสามัคคี และรายได้สว่ นหนึง่ จัดซือ้ เครือ่ งนุง่ ห่มกันหนาว แด่นอ้ งนักเรียน ป่าชัยวัน ถนนมะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่อยู่ห่างไกล ณ อำ�เภอเชียงคาน เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2556

พิ พ าทในดิ น แดนบริ เ วณรอบปราสาทพระ วิหาร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ ออก มาไม่เป็นคุณแก่ประเทศไทย กระแสการต่อ ต้านรัฐบาลอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น จน เกินกว่าที่จะควบคุมได้ เมือ่ สถานการณ์เดินไปสูจ่ ดุ นัน้ รัฐบาล คงจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ ว่าปล่อยให้ สถานการณ์ทางการเมืองเกิดความวุ่นวายและ เป็นการตอกยํ้าความขัดแย้งให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ ง ถื อ ว่ า สวนทางกั บ นโยบายของ รัฐบาลที่เคยแถลงต่อรัฐสภาไว้ว่า จะเร่งสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ ฟื้นฟูประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิง คงมีเหตุมาจากความล้มเหลวของการ ศึกษาส่วนหนึ่ง กับการแพร่เชื้อประชานิยมที่ นักการเมืองประเคนให้กับประชาชนอย่างต่อ เนื่องและยาวนาน บ้านเมืองเราบอบชํ้ามากแล้ว เหมือน คนเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย นอนรอวันตาย ลมหายใจรวยรินไปทุกขณะ หากจะต้ อ งตั ด อวั ย วะบางส่ ว นเพื่ อ รักษาชีวิต ถึงเวลานั้นก็ต้องยอม ...

เปิดสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ; ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกอบจ. ขอนแก่น เป็นประธานเปิดอาคารสำ�นักงานหลังใหม่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ย นอำ�เภอบ้านไผ่ จำ�กัด โดยมีเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ สนามหน้าสำ�นักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อำ�เภอบ้านไผ่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556


หน้า 4

สนับสนุนประเพณีออกพรรษา ; นายจิรวุฒิ คุวานันท์ ประธานกรรมการ กลุม่ บริษทั โค้วยูฮ่ ะ ขึน้ รับมอบโล่ผใู้ ห้การสนับสนุนในการจัดงาน”ประเพณี ออกพรรษา ไต้ประทีป บูชาพุทธกตัญญู”ประจำ�ปี 2556 จากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึง แก่นนคร จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา

ต้อนรับเอกอัครราชทูต ไนจีเรีย ; มร.โอเล่ นีลเซ่น ผู้จัดการใหญ่ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ให้การ ต้อนรับ ฯพณฯ มร.ชูดิ๊ โอกาฟอร์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐ ไนจีเรีย ประจำ�ประเทศไทย และคณะในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัด ขอนแก่น เมื่อเร็ว ๆ นี้

ปีที่ 11 ฉบับที่ 115 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2556

ต้อนรับ รัฐมนตรีชว่ ย สปป.ลาว ; นายวีระพน วีระวง (H.E.Mr. Viraphonh Viravong) รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยือนจังหวัดขอนแก่น เพื่อปฏิบัติภารกิจ โดยมี มร.โอเล่ นีลเซ่น ผู้จัดการใหญ่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ให้การต้อนรับ

ปรัชญา พลังธรรม นำ�ทุกรุน่ ; คณะคณะกรรมการจัดงานศาลเจ้าปึงเถ่า กง-ม่า ประจำ�ปี 2556 ทำ�การประมูลส้มและสิ่งของมงคล โดยมีนักธุรกิจ และผู้เลื่อมใสศรัทธาในองค์ ปึงเถ่ากง-ม่า ร่วมบริจาคเงินประมูลสิ่งของ มงคล ในการจัดงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ประจำ�ปี 2556 ณ ศาล เจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น เมื่อวันที่ 4-12 พฤศจิกายน 2556

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่11 พร้อมรับนักวิ่งทั่วโลก มข.ผนึ ก องค์ ก รภาครั ฐ และเอกชนเตรี ย มจั ด การแข่ ง ขั น ขอนแก่ น มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11 ชิงรางวัลรวมกว่าสองล้านบาท มั่นใจความพร้อม เป็นเจ้าภาพ รองรับนักวิ่งจากทั่วโลก แข่งขันภายใต้มาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ที่ห้องศรีจันทร์ ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น ผศ.ลิขติ อมาตย คง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นายเฉลิมชัย รุจิวรา รัตน์ ผู้ช่วยผู้อ�ำ นวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำ�นักงานขอนแก่น ร่วม แถลงข่าวการจัดแข่งขัน “Khon Kaen International Marathon” หรือ ขอนแก่น มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11 ซึ่งเตรียมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 เพือ่ สร้างความมัน่ ใจ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย ให้กบั นักวิง่ จากทัว่ โลกทีจ่ ะเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่าสองล้านบาท โดยมีผใู้ ห้ สนับสนุนจัดการแข่งขัน สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว นายสมศั ก ดิ์ สุ ว รรณสุ จ ริ ต   ผวจ.ขอนแก่ น เปิ ด เผยว่ า การแข่ ง ขั น “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” เป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยส่งเสริมการออกกำ�ลังกายทีไ่ ด้

รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนเป็นประเพณีของจังหวัด ทัง้ เป็นการวิง่ ทีไ่ ด้รบั รองมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยจังหวัดร่วมกับมหาวิทยาลัย ขอนแก่น จัดให้มีการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติขึ้นเป็นประจำ� ทุกปี สำ�หรับการเตรียมงานจังหวัดขอนแก่นเองได้เตรียมความพร้อมใน ทุกๆ ด้าน และพร้อมต้อนรับกองทัพนักวิ่งที่มาจากทุกสารทิศทั่วโลก ให้ เกิดความประทับใจและอบอุ่น จังหวัดขอนแก่น ได้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการ แข่งขัน การจราจร รวมถึงความปลอดภัย โดยประสานความร่วมมือจาก ตำ�รวจ ทหาร และส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดระบบ วางแผนเพือ่ รักษาความ ปลอดภัยให้กับผู้ที่เข้ามาแข่งขัน เข้ามาชม มาเชียร์ ซึ่งจะเป็นนักวิ่งที่มา จากทุกมุมโลก ในส่วนของโรงแรมที่พัก มีโรงแรมให้เลือกตั้งแต่ระดับ 5 ดาว ลงมา ร้านอาหารเชื่อว่ามีมากพอที่จะรองรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และผู้ติดตาม มีความเชื่อมั่นว่า จังหวัดขอนแก่น พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพ ในการจัดขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11 อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง

เปิดแคมเปญใหญ่ “CPN Joy to the World” ; ดร.ณัฐกิตติ์ ตัง้ พูลสินธนา ผู้ ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการตลาด บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน) เปิดแคมเปญใหญ่ “CPN Joy to the World” ต้อนรับเทศกาลแห่ง ความสุขด้วยโปรโมชั่นมหกรรมมอบของขวัญปลายปีที่ยิ่งใหญ่และจัดต่อ เนื่องยาวนานถึง 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ถึง 12 มกราคม 2557 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวัล ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เปิดร้านหนังสือแว่นแก้ว ; ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับมอบหนังสือจากผู้บริหารนานมีบุคส์และ ร้านหนังสือแว่นแก้ว เพื่อนำ�ไปมอบต่อให้กับโรงเรียนในสังกัดของ อบจ. ขอนแก่น ในโอกาสเปิดร้านหนังสือแว่นแก้ว สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้าน ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์ เก่าสัมพันธ์ มข. กล่าวว่า การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ที่ผ่านมา จะมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 50,000 คน และมีปริมาณเพิม่ ขึน้ ทุกปี โดยมีนกั วิง่ จากทัว่ โลกกว่า 40 ประเทศ เข้าร่วม การแข่งขัน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดการแข่งขัน และเป็น ที่ยอมรับในระดับสากล สำ�หรับการแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งที่ 11 นี้ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงาน สิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ โดย ปรับปรุงสภาพถนนและภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น จัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้ นักวิง่ ได้รบั ความสะดวก และมีเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยตลอดการแข่งขัน พร้อมระบบการประมวลผลคะแนนของนักวิ่ง ด้านนายเฉลิมชัย รุจิวรารัตน์  ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย สำ�นักงานขอนแก่น กล่าวว่า การจัดแข่งขัน ขอนแก่นมาราธอน นานาชาติ จะเป็นโอกาสดีที่จะดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามา สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งเป็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นได้ด้วย การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติได้รับการรับรองมาตรฐาน “AIMS” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งระดับสากล โดยเริ่มจัด ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2547 เรื่อยมาจนปัจจุบัน มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้ง ด้านมาตรฐานการจัดการแข่งขัน เส้นทางวิง่ การบริหารจัดการ และการบริการ

สนั บ สนุ น งานฉลองศาลเจ้ า ปึ ง เถ่ า กง-ม่ า ; นายอุทัย อุทัยแสงสุข รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการ คอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ บริษัท แสนสิริ มอบเงินสนับสนุน การจัดงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ประจำ�ปี 2556 ให้กบั คณะคณะกรรมการจัดงานศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ประจำ�ปี 2556

เทสโก้ โลตัส มอบทุนการศึกษา ; นายจิระศักดิ์ คำ�รณฤทธิศร ปลัด จังหวัดอุดรธานี และ นายทิโมธี แน๊ป รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติ การ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า ฟอร์แมท ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการ ศึกษา มูลค่า 50,000 บาท ให้กบั นักเรียนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เนือ่ ง ในโอกาสที่เปิดเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาอุดรธานี อย่างเป็นทางการ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ต่างๆ มีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมแต่ละครั้งจำ�นวนมาก ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ เป็นรายการแข่งขันวิ่งมาราธอน ที่ยึดหลัก มาตรฐานสากลโดยนักวิ่งจะได้รับการติดชิพระบบอาร์เอฟไอดี เพื่อบันทึก สถิติ และใช้ในการตัดสิน อีกทั้งเส้นทางการวิ่งก็ได้รับการรับรองจากเอมส์ “AIMS” และการแข่งขันมี 4 ประเภท ได้แก่ มาราธอน 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร มินมิ าราธอน 11.55 กิโลเมตร และประเภทเดินวิง่ เพือ่ สุขภาพ 4.5 กิโลเมตร ซึ่งมีเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท และผู้ชนะเลิศ มาราธอน ประเภททั่วไป ชาย-หญิง เงินรางวัลละ 200,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ฮาล์ฟมาราธอน ประเภททัว่ ไปชาย-หญิง เงินรางวัลละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ และมินมิ าราธอน ประเภททัว่ ไปชาย-หญิง เงินรางวัลละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


หน้า 5

ปีที่ 11 ฉบับที่ 115 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2556

มารู้จักไซลินทอลกั น เถอะ ผศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม ไซลิทอล เป็นนํา้ ตาลแอลกอฮอล์ธรรมชาติ ที่มีโมเลกุล 5 อะตอม พบได้ทั่วไปในผักและผลไม้ หลายชนิด เช่น กะหลํา่ ปลี เห็ด ผักกาดหอม เกาลัด สตรอเบอรี ราสเบอรี พลับ หรือมีการผลิตไซลิทอล จากต้นเบิช เปลือกมะพร้าว เปลือกเมล็ดฝ้าย ซัง ข้าวโพด หรือชานอ้อย ไซลิทอลมีความหวานใกล้ เคียงกับนํ้าตาลซูโครส แต่ให้แคลอรีตํ่ากว่านํ้าตาล ซูโครสร้อยละ 40 ในปัจจุบันมีการผลิตไซลิทอลเป็นส่วนประกอบ ในหลากรูปแบบผลิตภัณฑ์ เช่น มีทั้งผลิตภัณฑ์ อาหาร ในหมากฝรั่ง ยา ขนม หรือในยาสีฟันและ นํ้ายาบ้วนปาก ไซลิทอล ถูกนำ�มาใช้ในการป้องกันฟันผุ ในเด็ก เนื่องจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับ ประทานอาหารของเด็กเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะ การรับประทานอาหารหวาน จึงมีการนำ�ไซลิทอ ลมาเป็นส่วนประกอบในอาหารที่เด็กรับประทาน กลไกของไซลิทอลในการป้องกันฟันผุ 1. ช่วยลดจำ�นวนเชื้อสเตร็ปโต ค๊อกคัส มิวแทนส์ ทั้งในนํ้าลายและในแผ่นคราบจุลินทรีย์ โดยไซลิทอล เมือ่ อยูใ่ นเซลล์แบคทีเรียจะถูกเปลีย่ น ให้อยู่ในรูปของ x-5-p (xylitol-5-phosphate) ซึ่ง จะทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายใน เซลล์ เช่น เกิด vacuole เกิดการทำ�ลายเยื้อหุ้มเซลล์ นอกจากนี้ ไ ซลิ ท อลยั ง รบกวนการทำ � งานของ เอ็นไซม์หลายชนิดในขบวนการ glycolysis ของ แบคทีเรีย และทำ�ให้เกิดการสะสมของแอมโมเนีย และกรดอะมิโน ทำ�ให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของ แผ่นคราบจุลินทรีย์มีความเป็นกลาง

2 . ผ ล ต่ อ นํ้ า ล า ย เ ป็ น ผ ล จ า ก ก า ร เปลี่ยนแปลงคุณภาพและปริมาณนํ้าลายที่เกิดจาก การเคี้ยวหมากฝรั่งที่ผสมไซลิทอล ซึ่งสามารถ กระตุ้นการไหลของนํ้าลาย โดยเป็นการเพิ่มความ สามารถในการปรับสมดุลของค่า กรด-ด่าง ของ นํ้าลายได้ดีขึ้น 3. ส่งเสริมให้เกิดการสะสมแร่ธาตุคนื กลับ และหยุดการลุกลามของโรคฟันผุในผู้ป่วย ที่มีฟัน ผุทั้งปากได้ ซึ่งผลได้จากการกระตุ้นการไหลของ นํ้าลายจากการเคี้ยวหมากฝรั่งผสมไซลิทอลทำ�ให้ มีการสะสมของแคลเซียมและฟอสเฟสมากขึ้น การใช้ไซลิทอล เป็นประจำ�หรือเป็นระยะ เวลานาน สามารถลดปริมาณเชื้อ S.mutans ได้ใน ช่วงแรก แต่ในระยะต่อมาจะพบว่าเชื้อมีปริมาณ เพิ่มขึ้น และเกิดการกลายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์ที่ทน ต่อไซลิทอล หรือทีเ่ รียกว่า “xylitol-tolerant strain” ซึ่งสามารถเจริญเติบโตและสร้างกรดได้ดี แต่สาย พันธุ์นี้จะมีความสามารถในการเกาะติดบนคราบ จุลินทรีย์ตํ่า ทำ�ให้เกิดการหลุดออกและถูกกำ�จัด ออกจากช่องปากได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ปกติ มีงานวิจัยที่แนะนำ�ว่าปริมาณไซลิทอล ที่ มีประสิทธิภาพในการลดอัตราการเกิดโรคฟันผุใน เด็กที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุสูง คือ 5-10 กรัมต่อวัน และความถีข่ องการบริโภคคือวันละ 3-5 ครั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิก ทันตกรรมสำ�หรับเด็ก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4320-2405 ต่อ 11186

การทำ�ฟันผู้ป่วยเด็กเล็ก ..น่ากลัวจริงผศ.ทพญ.อโนมา หรือ รัตนะเจริญธรรม

ธนาคารทหารไทย (TMB) จั ด โครงการ เพื่อสังคม จุดประกายให้ เยาวชนได้เรียนรู้ และมีความ คิดสร้างสรรค์สิ่งที่แตกต่างให้เกิดมีคุณค่าทั้งกับตัว เองและผู้คนรอบข้าง และ พร้อมต่อยอดอย่างไม่มี ข้อจำ�กัด กับกิจกรรม “ไฟ ฟ้า อิน อะบ็อกซ์” (FAIFAH IN A BOX) กล่องบรรจุกิจกรรมที่รวมศิลปะ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ คุ ณ วิ ไ ลวรรณ งามศิ ริ ส มสกุ ล ผู้ จั ด การ เขตธุรกิจสาขา (บริการ แ ล ะ ลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ) สำ � นั ก งานเขตธุ ร กิ จ สาขา-ขอนแก่น เปิดเผย ว่า โครงการ “ไฟ ฟ้า อิน อะ บ๊อกซ์ “ เป็นกิจกรรม แรงบันดาลใจให้เยาวชน ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อ เพื่อสังคมของธนาคารทหารไทย (TMB) เพื่อสร้าง ให้คืนสู่สังคม และพลังการให้คืน โดยมีศูนย์การ เรียนรู้ในกรุงเทพฯ 3 ศูนย์ และในทุกๆปี จะร่วมมือ กับสาขาของธนาคารทั่ว ประเทศ ลูกค้า และชุมชน ในการทำ�กิจกรรม ซึง่ จะมี การส่งกล่องบรรจุอปุ กรณ์ และวัสดุไปยังทุกสาขาทัว่ ประเทศ เพื่อจัดทำ�เป็นผล งานสร้างสรรค์ที่จะนำ�ไป ใช้งานเพื่อประโยชน์ของ ผู้อื่นในชุมชนต่อไป “ไฟ ฟ้า อิน อะบ็ อกซ์ ” เป็ น กล่ อ งบรรจุ โปสเตอร์ และอุ ป กรณ์ รวมทั้งวัสดุเหลือใช้ที่รับ บริ จ าคเพื่ อ ทำ � เวิ ร์ ก ช้ อ ป ภายใต้ แ นวคิ ด ของ “ที เอ็ ม บี บลู แพลนเน็ ต ” หนึ่งในโครงการ ‘ให้คืน’ สู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยวิธีการที่แตกต่างอย่าง

“ไฟ ฟ้า อิน อะบ็อกซ์”เพื่อคืนสู่สังคม

ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการเรือนจำ�อุดรธานี และผู้ บริหารเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลเข้าร่วมใน พิธีดังกล่าว นพ.รุ่งเรือง ลิ้มไพบูลย์ รองผู้อำ�นวยการ ด้ า นบริ ก ารปฐมภู มิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ โรงพยาบาล อุดรธานี กล่าวว่า วัณโรคยังเป็น 1 ใน 3 โรคหลัก ที่องค์การอนามัยโลกได้ตั้งเป้าหมายเพื่อให้ปลอด ผู้ป่วยวัณโรคในปี พ.ศ.2558 และในเรือนจำ� 141 แห่ง ทั่วประเทศ ก็พบผู้ต้องโทษ ป่วยเป็นวัณโรค จำ�นวนมากเช่นกัน ในปี พ.ศ.2554 กรมควบคุม โรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้ลงนาม บันทึกความเข้าใจ ในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพในเรือนจำ�ทั่ว ประเทศไทย เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ผู้ ต้ อ งขั ง เป็ น กลุ่ ม ที่ มี โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเท่ากับประชาชนทั่วไป ได้รับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะโรคติดต่อที่เป็น ปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญ ได้แก่ โรคเอดส์ โรค ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค อหิวาตกโรค อาหาร เป็นพิษ โรคติดต่อทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง รวม ทั้งโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมสุขภาพ ดังนั้น การเฝ้า ระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ในเรือน จำ�กลางอุดรธานี จึงมีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง ตั้ ง แต่ ปี 2 551เป็ น ต้ น มาโรงพยาบาล อุ ด รธานี และสำ � นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด อุดรธานี ได้ร่วมกันดำ�เนินการตรวจสุขภาพคัด กรองและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคและดำ�เนินการดูแล ผู้ ต้ อ งขั ง ที่ ติ ด เชื้ อ วั ณ โรค โดยเข้ า ร่ ว มโครงการ กับกระทรวงสาธารณสุขคือ โครงการดูแลผู้ป่วย วัณโรคแบบมีพี่เลี้ยง รวมทั้งการตรวจสุขภาพใน ช่องปาก การดูแลด้านทันตกรรม ทัง้ นีโ้ รงพยาบาล อุ ด รธานี จั ด มหกรรมรณรงค์ ต รวจ อุดรธานี โดยมี นายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่า อุดรธานี ร่วมกับสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด สุขภาพและคัดกรองผู้ต้องขังในเรือนจำ �กลาง ราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน นายประมูล อุดรธานี ได้จัดมหกรรมรณรงค์ตรวจสุขภาพผู้ ทุกวันนี้ มักมีขา่ วเกีย่ วกับการให้การรักษา ทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยเด็กเล็ก แล้วเกิดปัญหาขึ้น ทำ�ให้ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทันตแพทย์ทั่วไป หรือ แม้แต่ทันตแพทย์สำ�หรับเด็กเองก็เกิดความกังวล ใจในการให้การรักษาผูป้ ว่ ยเด็กเล็กเช่นกัน นอกจาก นี้เด็กเล็กมักไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการรับการ รักษา มีความยากในการสื่อสาร และเด็กส่วนใหญ่ ที่มาพบทันตแพทย์มักมีฟันผุลุกลามมาก หรือมี อาการปวดแล้ว ทำ�ให้การรักษาซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือทันตแพทย์ต้องเน้น งานทันตกรรมป้องกัน ให้ความรู้ในเรื่องการดูแล ทันตสุขภาพ อาทิเช่น วิธีการทำ�ความสะอาดฟัน การหย่านมขวดตั้งแต่ 1-2 ขวบ และเน้นให้เห็น ความสำ�คัญของฟันนํ้านม แต่ถ้าสุดท้ายแล้วต้อง ให้การรักษา เราต้องให้ความสำ�คัญกับการอธิบาย และสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ ว่ ยและผูป้ กครอง ซัก ประวัติทางการแพทย์ให้ละเอียดและชัดเจน และ ต้องเสนอแผนการรักษาทั้งที่ดีที่สุดและทางเลือก รวมทั้งวิธีการจัดการพฤติกรรม พฤติกรรมของเด็กเล็กนั้น ขึ้นกับพื้นฐาน อารมณ์ การเลี้ยงดู และประสบการณ์ในอดีตการ ต่อต้านการรักษาไม่ใช่สิ่งผิดปกติ รวมทั้งการร่วม มือหรือการหลับของเด็กวันนี้ ขณะทำ�การรักษา ก็ไม่ได้ผิดปกติ แต่เนื่องจากการให้การรักษาทาง

ทันตกรรมนั้นมีสิ่งกระตุ้นมาก เช่น เสียงหัวกรอ แสงไฟ เครื่องมือ นํ้าจากเครื่องกรอง เครื่องดูด นํ้าลาย หรือการทำ �งานที่ใช้เวลา ดังนั้นโอกาส ที่เด็กจะร้องไห้มีสูง แต่ถ้าหากเราควบคุมความ เจ็บปวดได้ดี และทำ�การรักษาด้วยความนุ่มนวล ก็อาจช่วยแก้ปัญหาเรื่องการไม่ให้ความร่วมมือ ในการรักษาได้ แต่ถ้าหากผู้ป่วยเด็กร้องไห้ เรา ต้องหาสาเหตุให้ได้ เพื่อให้ผู้ป่วยสงบลง เช่น ผู้ ป่ ว ยอาจเจ็ บ เนื่ อ งจากชาไม่ เ ต็ ม ที่ และหากการ รักษานั้นจำ�เป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ อาทิเช่น ที่ห่อรัดตัวผู้ป่วย (papoose board)เครื่อง มื อ ช่ ว ยอ้ า ปาก (Month gag) เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก าร ทำ�งานมีประสิทธิภาพขึ้น เราควรต้องอธิบายให้ ผู้ปกครองเข้าใจถึงความจำ�เป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์ ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ความปลอดภั ย ของตั ว ผู้ ป่ ว ยเอง นอกจากนั้นแล้ว ทีมงานที่ดีเป็นสิ่งสำ�คัญ อย่างหนึง่ การทำ�งานทีป่ ระสานสอดคล้อง ราบรืน่ ทำ�ให้เราเสร็จสิ้นการรักษาได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้ปกครองได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิก ทันตกรรมสำ�หรับเด็ก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4320-2405 ต่อ 11186

สสจ.จับมือรพ.เรือนจำ�ตรวจ สุขภาพและคัดกรองผู้ต้องขัง

TMB สร้างผลงาน

ต้องขังและควบคุมวัณโรค โรคติดต่อรวมทั้งโรค ไม่ตดิ ต่อ ในเรือนจำ�กลางอุดรธานีเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อเป็นการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องและ ยั่งยืนตลอดไป โดยกำ�หนดให้เดือนตุลาคมของ ทุกปีเป็นเดือนแห่งมหกรรมรณรงค์ตรวจสุขภาพ ผู้ต้องขังทุกคน วัตถุประสงค์ในการจัดมหกรรม เพื่อตรวจสุขภาพผู้ต้องขังจำ�นวน 3,746 คนและล ดอัตราการขาดการรักษาวัณโรคหลังพ้นโทษและ ให้ความรู้จัดนิทรรศการเรื่องการป้องกันโรควัณโ รค โรคเรื้อนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรค เอดส์ การดูแลด้านสุขภาพป้องกันโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งตับ รวมทั้งการ ออกกำ�ลังกาย โทษภัยของสารเสพติด บุหรี่ สุรา และแอลกอฮอล์ โดยกำ�หนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.- 1พ.ย.2556 รวม 5 วัน ได้รับงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาล นครอุดรธานี สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8 อุดรธานี และโรงพยาบาลอุดรธานี นายกอบเกี ย รติ กาญจนะ รอง ผวจ. อุดรธานี กล่าวว่า วัณโรคเป็นปัญหาที่จำ�เป็นต้อง แก้ไขอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายเร่งรัดแก้ไขปัญหา วัณโรคของกระทรวงสาธารณสุข โดยอาศัยความ ร่วมมือจากกระทรวงยุติธรรมโดยเน้นการเร่งรัด การดูแลทั้งที่อยู่ในเรือนจำ� และผู้ป่วยที่กำ�ลังจะ พ้ น โทษ หรื อ ผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคที่ พ้ น โทษก่ อ นครบ กำ�หนดการรักษา ป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาด ของวั ณ โรคเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการสู ญ เสี ย ต่ อ ชี วิ ต เศรษฐกิจ และผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของ ประเทศ ผมรู้สึกชื่นชมยินดีที่ได้เห็นการทำ�งาน ร่วมกันของเจ้าหน้าทีใ่ นเรือนจำ�กลางอุดรธานี โรง พยาบาลอุดรธานีและสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี ในการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง ป้องกัน และดูแลรักษาการเจ็บป่วยต่างๆ ทั้งทางกายและ จิตใจอย่างองค์รวม

สร้างสรรค์และมีคณุ ค่า ผ่านการใส่ใจและดูแล สิง่ แวดล้อมเพือ่ โลกทีน่ า่ อยูอ่ ย่างยัง่ ยืน เป็นการ จัดกิจกรรมที่ ธนาคารทหารไทยทุกแห่งทั่ว ประเทศร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อ “ส่งคืนสู่สังคม และพลังของการ “ให้คืน กับสังคม” ในวันนี้จะเป็นพลังที่พร้อมต่อยอด ส่งต่อให้กันและกันได้อย่างไม่มีข้อจำ�กัด คุณวิไลวรรณ กล่าวต่อว่า สำ�หรับ กิจกรรม ไฟ ฟ้า อิน อะบ็อกซ์” (FAI-FAH IN A BOX) ในปี 2556 นี้ คือ “Make THE Difference for Blindness โดยพนักงาน TMB รวม 49 สาขาในภาคอีสาน ประชาชน ชาว ชุมชน เยาวชนและลูกค้า นำ�โบร์ชวั ร์เก่า และกระดาษ ที่ใช้แล้ว พร้อมอุปกรณ์ในกล่อง ไฟ ฟ้า อิน อะ บ็ อกซ์ รวมพลัง Make THE DIfference ร่วมกันนำ� กระดาษเหลือใช้ ปรับเปลี่ยนเป็นสื่อการเรียนรู้ใน รูปแบบ“หนังสืออักษรเบรลล์” เป็นตัวอักษรภาษา อังกฤษอักษร A-Z และตัวเลข 0-9 มอบให้กบั โรงเรียน คนตาบอด เพื่อน้องๆ เยาวชนผู้บกพร่องทางสายตา ได้มีสื่อการเรียนรู้อย่างทั่วถึง จำ�นวนกว่า 3,500 เล่ม ซึ่งสาขาทีเอ็มบีในแต่ละภูมิภาคได้รวมพลังกันเพื่อ ทำ�กิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งมอบสื่อการเรียนรู้เหล่านี้ ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดในจังหวัดต่างๆแล้ว

ที่ เชียงใหม่, ลำ�ปาง, ขอนแก่น, พัทยา, สุราษฎร์ธานี สำ�หรับสาขาในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จัด ขึ้นที่อาคารสำ�นักงานใหญ่ของธนาคารทีเอ็มบี สำ�หรับภาคอีสาน ธนาคารทหารไทย ร่วม กับลูกค้าและประชาชนจัดทำ�หนังสืออักษรเบรลล์ ในครั้งนี้ รวมกว่า 250 - 300 เล่ม โดยมี อาจารย์ ไชยา หงส์ณี ผู้อำ�นวยการโรงเรียนศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น เป็นตัวแทนรับมอบ เพือ่ กระจายส่งต่อให้ กับโรงเรียนคนคาบอดในพื้นที่ภาคอีสานต่อไป

สุพัตรา ศุขโข...รายงาน

พัฒนาแพทย์ไทยให้ทนั ปัญหาสาธารณสุข ; นายสุรชัย เบ้าจรรยา ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวง สาธารณสุข เป็นประธานการประชุมวิชาการประจำ�ปี 2556 (ครั้งที่ 57) เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาการ แพทย์ให้เท่าทันกับสภาพปัญหาสาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอน เว็นชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

มูลนิธเิ ทสโก้ มอบทุนนักศึกษาอีสาน

น า ย สุ น ท ร อรุณานนท์ชยั ประธาน กรรมการเทสโก้ โลตัส และประธานมู ล นิ ธิ เทสโก้ เพื่อไทย เป็น ประธานมอบทุ น การ ศึกษาให้กับนักศึกษา ที่ มี ค วามประพฤติ ดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ มี ความเป็นผู้นำ�สูง และ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของสถาบัน ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนสำ�เร็จการศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2556 รวม 5 สถาบัน โดยมี ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย เมื่อวัน ที่ 18 ตุลาคม 2556 สำ�หรับนิสิตนักศึกษาที่เข้ารับทุนการศึกษาประจำ�ปี 2556 ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำ�นวน 10 ทุน มหาวิทยาลัยนครพนม จำ�นวน 12 ทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตสกลนคร) จำ�นวน 13 ทุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำ�นวน 11 ทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำ�นวน 12 ทุน รวม ทุนการศึกษาที่มอบในครั้งนี้ จำ�นวน 58 ทุน ๆ ละ 10,000.-บาท เป็นเงิน 580,000.-บาท นับเป็นปัจจัย สำ�คัญที่จะเป็นขวัญและกำ�ลังใจให้นักศึกษามีความเพียรพยายามเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และนำ� ความรู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต


หน้า 6

ปีที่ 11 ฉบับที่ 115 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2556


ปีที่ 11 ฉบับที่ 115 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2556

หน้า 7


หน้า 8 หลังจากสังคมได้ตระหนักถึงพิษภัยและ อันตรายที่เกิดจากแร่ใยหินมาแล้วในระดับหนึ่ง และกลายเป็ น เรื่ อ งยื ด เยื้ อ ในการยกเลิ ก จนนำ � ไปสู่การปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนในการยกเลิก แร่ใยหินครั้งใหม่ ที่เปลี่ยนมิติจากการขับเคลื่อน ให้รัฐบาลปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2554 กลายมาเป็น “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแบบคู่ ขนาน” คือการรณรงค์ให้ภาคเอกชนและหน่วยงาน ภาครัฐได้ตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายที่เกิดขึ้น พ ร้ อ ม ๆ ไ ป กั บ ก า ร จุ ด ช น ว น กระแส  CSR  และการหั น หน้ า เข้ า พึ่ ง พา กระบวนการยุติธรรมเพื่อยุติตัวเลขของผู้ป่วยที่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ท่ามกลางการวินิจฉัยที่อาจยัง ซุกซ่อนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเลขผู้ป่วยไว้อีกเป็น จำ�นวนมาก ในปี พ.ศ.2555 ร า ย ง า น ล่ า สุ ด จาก“นพ.สมเกี ย รติ ศิริรัตนพฤกษ์” อดีต ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก โรคจากการประกอบ อ า ชี พ แ ล ะ สิ่ ง แวดล้ อ ม  ในฐานะ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากกระทรวงสาธารณสุ ข เปิ ด เผย ว่า “ตัวเลขผู้ป่วยและแนวโน้มผู้ป่วยที่เกิดจาการก ลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่ตรวจพบเพิ่มจาก 4 เป็น 5 รายในปัจจุบัน แต่ตัวเลขเหล่านี้ ไม่ได้บอกว่านี่คือ จำ�นวนจริง ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วตัวเลขผู้ป่วยอาจ จะมีมากกว่านี้ ซึง่ คงต้องเข้าใจในปัจจัยของการเกิด โรคจากแร่ใยหินทีเ่ ป็นต้นเหตุของหลายโรคทัง้ โรค ปอดอักเสบ มะเร็ง ปอดและมะเร็งเยื่อหุ้มปอด ที่มี การฟักตัวนานราว 10-20 ปี ดังนั้นประวัติการสัมผัสหรือการทำ �งาน ของกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยมั ก ไม่ เ ชื่ อ มต่ อ เมื่ อ มี ก ารย้ า ยการ ทำ � งาน หรื อ แม้ แ ต่ ก ลุ่ ม เสี่ ย ง ที่ ว่ า งเว้ น จากการ สัมผัสแร่ใยหินเป็นเวลานานๆ ซึ่งล่าสุดทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ข้อ สรุป ที่ชัดเจนแล้วว่า แร่ใยหินมีอันตราย และกำ�ลัง จะมีการยกระดับการวางระบบเกีย่ วกับการวินจิ ฉัย ในเร็วๆ นี้” นพ.สมเกียรติกล่าว ข ณ ะ ที่   “ ศ . นพ.สุ ร ศั ก ดิ์ บู ร ณ ต รี เ ว ท ย์ ”   ผู้ แ ท น สมาคมโรคจากการ ประกอบอาชี พ และ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ห่ ง ประเทศไทย ระบุ ว่า  “ในประเทศไทย

ปีที่ 11 ฉบับที่ 115 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2556

“ปฏิวัติยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหว” จัดการ “ใยหิน”

จะมีรายงานพบผูป้ ว่ ยเพียง 4 รายในปัจจุบนั แต่เชือ่ ว่าน่าจะมีผู้ป่วยถึง 500-1,000 ราย เพราะที่ผ่านมา ไม่มรี ะบบในการติดตามผูป้ ว่ ย อีกทัง้ การเกิดมะเร็ง เยื่อหุ้มปอดจะต้องใช้เวลา 10-20 ปี ทำ�ให้ขาดการ บันทึกการเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงข้อมูลที่พบในต่างประเทศ ยังบ่ง บอกถึงสถานะการลุกลามของกลุ่มผู้ป่วย ที่เริ่ม ต้นจากแรงงานที่เข้าไปสัมผัส กำ�ลังจะลามเข้าสู่ กลุ่มผู้อยู่อาศัยในครัวเรือน จากการต่อเติมและรื้อ ถอนเคหะสถาน และแร่ใยยินไม่ได้มีอยู่เพียงใน กระเบื้องมุงหลังคาเท่านั้น หากแต่ยังอยู่ในท่อนํ้า ประปาหลายครั้งพบว่า ผลิตภัณฑ์ราคาถูกที่มีส่วน ผสมของแร่ใยหินนั้นหลัง จากใช้งานนาน 10 ปีจะ เกิดการเสื่อมสภาพ สารจากแร่ใยหินจะหลุดลอก ออกมาปนเปื้อนกับนํ้าที่เราใช้บริโภค  เช่นเดียว กับกระเบื้องมุงหลังคาที่มีอายุการใช้งานเพียง 5 ปี” นพ.สุรศักดิ์ กล่าว ขณะที่ข้อมูลจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากสถิติที่พบ ในแต่ละปี  มี ผู้ป่วยอย่างน้อย 90,000 คนทั่วโลกที่เสียชีวิตจาก โรคปอดที่มีสาเหตุมาจากแร่ใยหินจากการสัมผัส ในงานโดยตรงและโดยอ้อมจากการฟุ้งกระจายใน สิ่งแวดล้อม โดยในประเทศไทย ได้ตรวจพบ ผูป้ ว่ ยตัง้ แต่ ปี 2552-2555 พบผู้ป่วย 5 ราย และอยู่ระหว่างการ วินิจฉัยอีก 7 ราย (ข้อมูลจาก สำ�นักโรคจากการ ประกอบอาชีพ และสิง่ แวดล้อม) ในจำ�นวนนีม้ กี าร วินจิ ฉัยสาเหตุแล้วว่าเกิดจากแร่ใยหิน 1 ราย ขณะที่ ปี 2556 พบเพิม่ อีก 1 ราย ในขณะทีน่ กั วิชาการหลาย คนยืนยันตรงกันว่า ผลจากกระบวนการการวินจิ ฉัย ที่ยังไม่มีความชัดเจนของหน่วยงานภาครัฐ ทำ�ให้ อาจพบจำ�นวนผู้ป่วยอีกนับร้อยรายที่ยังไม่ได้ผ่าน กระบวนการวินิจฉัยที่มีมาตรฐานชัดเจน ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่า หากประเทศไทย ยังไม่มีการเลิกใช้แร่ใยหินในอีก 25-30 ปี ข้างหน้า จะพบผู้ป่วยด้วยโรคนี้ประมาณ 1,137 คน / ปี จากสถิติตัวเลขผู้ป่วยทั้งที่ตรวจพบ และ

แนวโน้ ม การเพิ่ ม ขึ้ น ของผู้ ป่ ว ย เป็ น ที่ ม าสำ � คั ญ ในการยกระดั บ การเคลื่อนไหวของหลายหน่วย งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ในส่ ว นของ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และเครือ ข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่ง ประเทศไทย หรือ ทีแบน ที่จะยก ระดับยุทธศาสตร์ จากการเรียก ร้องรัฐบาลให้ยกเลิก ทีค่ า้ งมานาน กว่า 5 ปี เข้ า สู่ ก ระบวนการการรณรงค์ ใ ห้ ค วาม รู้ และนำ�ไปสู่การขอความร่วมมือ จากหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนมี การระบุการใช้กระบวนการทางกฏหมายเข้ามา เกี่ยวข้อง “นางสมบุญ สีคำ� ดอกแค” ประธาน สภาเครื อ ข่ า ยกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยจากการทำ � งาน และสิ่งแวดล้อมแห่ง ประเทศไทย  และ เ ค รื อ ข่ า ย ร ณ ร ง ค์ ยกเลิกแร่ใยหินแห่ง ประเทศไทย (ทีแบน) เปิดเผยว่า “มีแนวโน้มความ เป็ น ไปได้ ค่ อ นข้ า งสู ง ที่ พิ ษ ภั ย จากแร่ ใ ยหิ น ซึ่ ง แต่เดิมจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ก่ อ สร้ า ง หรื อ อาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ วั ส ดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง จะลุกลามเข้าสู่กลุ่มผู้อยู่อาศัยใน ครัวเรือน และแนวโน้มของตัวเลขผู้ป่วยจากงาน วิจัยมีผลให้ทางทีแบนต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ การเคลื่อนไหวต่อต้านการใช้แร่ใยหินในมิติใหม่ ซึ่งต้องการให้มีการยกเลิกการใช้วัสดุที่เกี่ยวข้อง กับแร่ใยหินในทุกๆ โครงการ และการจัดซือ้ จัดจ้าง ผ่านมาตรการทางด้านสังคม และกฎหมาย ให้กลาย เป็นสำ�นึกแห่งความรับผิดชอบและการมีสว่ นร่วม ของภาคสังคม โดยจะมีการใช้แนวทางจากจุดเริ่มต้นใน การขอความร่วมมือ และใช้หลักธรรมาภิบาลใน การเข้ามาเคลื่อนไหวในหน่วยงานภาคเอกชน โดย จะมีการประสานไปยังองค์กรภาคเอกชนสำ�คัญๆ อาทิ สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย สภา หอการค้า และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีส่วนร่วมในการสร้างแนวทางการยกเลิก แร่ใยหิน ที่ชัดเจนแล้วว่ามีผลก่อให้เกิดมะเร็งใน มนุษย์ ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ จะเน้นไปที่การ ขอความร่ ว มมื อ และอาจมี ก ารใช้ อำ � นาจผ่ า น

กำ�ลังใจ

กระบวนการยุติธรรม ฟ้องร้องศาลปกครองให้มี การคุม้ ครองชัว่ คราว โดยการระงับโครงการการจัด ซือ้ จัดจ้างทีม่ สี ว่ นผสมของแร่ใยหิน ซึง่ ถือเป็นการ หลายคนกลับบ้านเร็วขึ้น เพราะไม่รู้จะไปไหน ขัดมติครม.ปี 2554 โดยตรง” สมบุญกล่าว หลายคนนอนไม่หลับ เพราะกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง มาตรการทางด้านสังคม และกฎหมาย ที่ พรุ่งนี้คุณอาจจะถูกให้ออกจากงาน เป็นยุทธศาสตร์ใหม่ของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ พรุ่งนี้คุณอาจจะขาดความนับหน้าถือตาในสังคม พรุ่งนี้คุณอาจจะ...ฯลฯ เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ความวิตก ความกลัว ทำ�ให้หลายคนเป็นคนเห็นแก่ตัว เอาเปรียบ เอาตัวรอด “ น า ง สุ นี ไ ช ย เงินตัวเดียวจริงๆ หรือ ที่ทำ�ให้ความรู้สึกดีๆ หายไปจากสั่งคม รส”  รองประธาน ความมั่นคงของชีวิตคงไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียว แต่คือกำ�ลังใจที่มั่นคง ก ร ร ม ก า ร ป ฏิ รู ป กล้าหาญเผชิญหน้ากับความจริง พยายามแก้ไขปัญหาร่วมกัน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เปลี่ยนความกลัว กฎหมาย (คปก.) อดีต เป็นความกล้า เปลี่ยนการเห็นแก่ตัวเป็นการเสียสละ คณะกรรมการสิ ท ธิ เปลี่ยนการเอาเปรียบเป็นการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ม นุ ษ ย ช น ร ะ บุ นั่นต่างหากที่จะเป็นหนทางแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในครั้งนี้ให้รอดพ้น ว่า “กรณีแร่ใยหิน น่า หากสภาพจิตใจของคนในสั่งคมต้องตกตํ่าลง เสียดายทีใ่ นปัจจุบนั มี คงจะต้องใช้เวลาแก้ไขนานยิ่งกว่าเศรษฐกิจที่ตกตํ่า การรณรงค์ทกี่ ว้างขวางมาก และนำ�ไปสูอ่ งค์ความรู้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าหมดหวัง ฝ่าฟันและยืนหยัดให้ได้ และข้อมูลทีเ่ กิดจาการวิจยั จนพบว่าแนวโน้มของผู้ เพราะชีวิตในวิกฤติวันนี้...ผ่านพ้นไปได้ด้วยกำ�ลังใจ ป่วยกำ�ลังจะมีจำ�นวนเติบโตขึน้ มากอย่างน่าใจหาย โดยเฉพาะกลุ่มที่ประกอบอาชีพ ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยตรง โดยที่ ผ่ า นมาการขั บ เคลื่ อ นของที แ บน และ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ที่มีมติ ไปถึง รัฐบาลให้ด�ำ เนินการเพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ พ.ต.ท.สรภพ หมื่ น กั น ยา รอง ผกก. สู้ หลายครั้ ง กลับไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร ซึ่งส่งผลกระ สส.สภ.ท่ าคันโท จว.กาฬสินธุ์ ต้ อ ง ทำ � ง า น ทบโดยตรงต่อสุขภาวะอนามัยของประชาชน ซึ่ง “สวั ส ดี ค ่ ะ ”หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยเสรี ขอ เสี่ยงเป็นเสี่ยง เรื่องนี้ เป็นเรื่องของสิทธิ์ในส่วนของประชาชน ต้ อ นรั บ ทุ ก ท่ า นเข้ า สู ่ ค อลั ม น์ “สายตรงโรง ต า ย ตั้ ง แ ต่ ที่สามารถยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ โดยมี พั ก ” ฉบั บ ประจำ � เดื อ นพฤศจิ ก ายน พุ ท ธศั ก ราช สมั ย ครั้ ง เป็ น กฎหมายกองทุนเงินทดแทน และกฎหมายองค์ อิ ส ระคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค สองกฎหมายนี้ เ ข้ า มา 2556 ฉบับนี้เราขอแนะนำ�ท่านผู้อ่านให้รู้จักกับ รองสารวั ต ร คนในแวดวงสีกากี คือ “ตำ�รวจ” หรือ “ผู้พิทักษ์ สื บ ส ว น เกี่ยวข้อง ลงพื้ น ที่ อ อก ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นการขับเคลื่อน สันติราษฎร์” ในพืน้ ที่ภาคอีสานเช่นเคยค่ะ ในเดื อ นนี ้ เ ราขอแนะนำ � ท่ า นให้ ร ้ ู จ ั ก หาข่ า วยาเสพ ในสองมิติ คือทัง้ ในส่วนของกระบวนการยุตธิ รรม และในส่ ว นของการขั บ เคลื่ อ นทางสั ง คม เพื่ อ กับ พ.ต.ท.สรภพ หมื่นกันยา รอง ผกก.สส.สภ. ติ ด อยู่ ต ลอด ให้สังคมได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน ท่าคันโท จว.กาฬสินธุ์ นายตำ�รวจคนขยันผู้มีผล เวลา จนใน ร.ต.ต.อานุภาพ ทุมมณี ถึงสุขภาวะอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ และผู้ งานดีเด่นมาโดยตลอด ถือเป็นคนทำ�งานหนักเอา ที่ สุ ด ผลงาน บริโภค โดยมีเป้าหมายใหญ่ที่จะให้ภาครัฐเล็งเห็น เบาสู้ กับผลงานเกียรติยศได้รับรางวัลการปราบ เป็นที่ประจักษ์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลการ ความสำ�คัญ และหันกลับมาเดินหน้ายกเลิกการใช้ ปรามยาเสพติด ประจำ �ปี 2546 ของสำ�นักงาน ปราบปรามยาเสพติดประจำ�ปี 2546 ของสำ�นักงาน ตำ�รวจแห่งชาติ (สตช.) และตำ�รวจภูธรภาค 4 กา ตำ�รวจแห่งชาติ (สตช.) และได้รับรางวัลการปราบ แร่ใยหินในประเทศไทย” และทั้งหมดนี้ คือความคืบหน้าครั้งสำ�คัญ รันตีถึงความสามารถในการทำ�งานที่หาตัวจับยาก ปรามยาเสพติด ประจำ�ปี 2546 ของตำ�รวจภูธรภาค 4 ในปีเดียวกันด้วย ที่น่าจับตา ที่ทุกฝ่ายจะหันมา “ปฏิวัติยุทธศาสตร์ ท่านหนึ่ง พ.ต.ท.สรภพ หมื น ่ กั น ยา ปั จ จุ บ น ั อายุ 38 ปี ปิดท้ายคอลัมน์สายตรงโรงพัก พ.ต.ท.สร การเคลื่อนไหว” เพื่อเป้าหมายให้ประเทศไทย เป็น ประเทศทีป่ ลอดจากแร่ใยหิน 100% ก้าวตามอีกกว่า จบมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ภพ หมื่นกันยา กล่าวฝากถึงผู้ที่อยากจะประสบ 50 ประเทศทั่วโลกที่ยกเลิกไปแล้วก่อนหน้านี้ และ จ.ขอนแก่ น ปริ ญ ญาตรี รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ความสำ�เร็จในการทำ�งานว่า “ขอให้มีความตั้งใจ เป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ในอีกไม่ช้า ที่คนไทย บัณฑิต (โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ) และปริญญาโท ทำ�งานอย่างเต็มที่ โดยมีความเข้าใจในเนื้องานที่ สังคมไทย จะไม่ต้องมาเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอดที่มี ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการพัฒนา รับผิดชอบให้มาก และมีความพยายามในการเข้า คณะมนุษยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ถึงพื้นที่ด้วยใจรักและมีความซื่อสัตย์ ที่สำ�คัญต้อง สาเหตุมาจากแร่ใยหิน ประวั ติ รั บ ราชการ ในปี 2542 เป็ น มีความอดทน พร้อมร่วมกับทีมงานที่ทำ�งานอยู่ พนักงานสอบสวน สภ.ศรีวิไล จว.หนองคาย ปี ด้วยกัน มีความสามัคคี รับรองว่างานจะสำ�เร็จได้ 2545 เป็นรองสารวัตรสืบสวน ภ.จว.ขอนแก่น ปี อย่างไม่ยากเย็น อันจะนำ�ไปสู่เป้าหมายแห่งความ 2550 เป็นสารวัตรสืบสวนปราบปราม สภ.บ้านไผ่ สำ�เร็จในที่สุดครับ” จว.ขอนแก่ น ปี 2552 เป็ น สารวั ต รสื บ สวน สำ�หรับคอลัมน์สายตรงโรงพักฉบับนี้ต้อง สภ.เมืองขอนแก่น และปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ขอลาท่านผู้อ่านไปก่อน ไว้พบกันใหม่ฉบับหน้า เป็น รองผู้กำ�กับการฝ่ายสืบสวน สภ.ท่าคันโท เดือนธันวาคมนะคะ “สวัสดีค่ะ” จว.กาฬสินธุ์ เพ็ญศิริ นาคทน ...รายงาน พ.ต.ท.สรภพ หมื่ น กั น ยา ถื อ เป็ น นาย ตำ�รวจคนขยันที่ทุ่มเทการทำ�งานแบบหนักเอาเบา

SUMITOMO ขยายเครือข่ายรองรับ AEC

SUMITOMO จับขอนแก่นขยายฐานตลาด อีสาน ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจที่มี ความต้องการเครื่องจักรกลหนักเพิ่มมากขึ้น ทั้งยัง เอือ้ อำ�นวยต่อการเปิดประเทศเสรีอาเซียน AEC ซึง่ ขอนแก่นจะเป็นยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญในการขยาย เครือข่ายแบบก้าวกระโดดในพื้นที่ภาคอีสาน และ ส่งต่อไปประเทศเพื่อนบ้าน นายฉกาจ แสงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ จำ�กัด เปิดเผย ว่า ในฐานะตัวแทนจำ�หน่ายแบรนด SUMITOMO ซึ่งมีสำ�นักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น เปิดตลาด จำ�หน่ายและให้บริการรถแบ็กโฮและเครื่องจักร กลหนั ก SUMITOMO ในประเทศไทยมานาน กว่า 50 ปี แต่ยังไม่มีศูนย์บริการและโชว์รูมเพื่อ ให้บริการลูกค้าในส่วนภูมิภาค ดังนั้น เพื่ออำ�นวย ความสะดวกในการให้ บ ริ ก ารกั บ ลู ก ค้ า ที่ ใ ช้ ร ถ แบ็กโฮ SUMITOMO โดยร่วมกับ บริษัท รวมทวี ขอนแก่น จำ�กัด เปิดศูนย์บริการและจำ�หน่ายรถ แบ็กโฮ SUMITOMO “ศูนย์ขอนแก่น”เพื่อให้เป็น ศูนย์กลางของภาคอีสาน

จังหวัดขอนแก่น มีศักยภาพในการขยายตัวทาง เศรษฐกิจของภาคอีสานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง และเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการเครื่องจักร กลหนักสูงขึ้น เนื่องจากมีกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง ทั้งทั่วไปและกลุ่มข้าราชการ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ SUMITOMO จะได้รับความนิยมและมีผลตอบ รับเพิ่มขึ้น นายฉกาจ กล่าวต่อว่า การเปิดเสรีอาเซียน ซึ่งขอนแก่นถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเส้นทาง คมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคภายใน ประเทศ และยังสามารถเดินทางไปยังประเทศเพือ่ น บ้านได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกด้วย มองว่า การเปิด AEC จะทำ�ให้แต่ละประเทศจัดสรรงบประมาณ ด้านการก่อสร้างถนน รวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งจำ�เป็นต้องใช้เครื่องจักรกลหนักมากขึ้น ดังนั้น อัตราการขยายตัวในพื้นที่ภาคอีสานน่าจะมีแนว โน้มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดอย่างแน่นอน ด้านนายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท รวมทวีขอนแก่น จำ�กัด เปิดเผยว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกลหนักทีผ่ า่ น

มามีการชลอตัวบ้าง จากภาวะเศรษฐกิจ แต่ คาดว่าปี 2557 จ ะ ส า ม า ร ถ แ ช ร์ ตลาดเพิม่ ขึน้ ได้ โดย เฉพาะผลพวงจาก การเปิด AEC ในปี 2558 การเชื่อมต่อ ทางการค้า การทำ� ธุรกิจต่างๆ และการ เดิ น ทางระหว่ า ง ประเทศไทยกั บ ประเทศเพื่อนบ้าน น่ า จะส่ ง ผลดี ต่ อ ธุรกิจของ SUMITOMO ซึ่งจะมีการขยายตัวเพิ่ม ขึ้นมาก “ ก า ร เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ล ะ จำ � ห น่ า ย SUMITOMO “ศูนย์ขอนแก่น” จะเป็นผลดีกบั ลูกค้า ที่สามารถเข้ามาใช้บริการได้โดยไม่ต้องเดินทาง ไกล ซึ่งจะทำ�ให้กลุ่มผู้รับเหมาเลือกใช้เครื่องจักร

กลหนักของ SUMITOMO เพิ่มขึ้น เนื่องจากความ สะดวกของการใช้ศูนย์บริการและจำ�หน่าย ซึ่งนับ เป็นแห่งแรกในพื้นที่ภาคอีสาน และเชื่อว่ารถแบ็ก ค่าย “วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ปีที่ 2” ; กลุม่ งานกุมารเวช โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จดั กิจกรรมออกค่าย โฮ จะเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นในประเทศเพื่อนบ้าน “วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ปีที่ 2” ณ นาข่าบุรีรีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2556 ที่ ผ่าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กผู้ป่วยของคลินิกเด็ก ไปสู่คลินิกผู้ใหญ่ และยังเป็นการ เมื่อเปิด AEC” นายสุรพล กล่าว ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ป่วยกับทีมผู้ดูแลอย่างเป็นรูปธรรม


ปีที่ 11 ฉบับที่ 115 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2556

สร้างอนาคตไทย 2020 ; นายชัชชาติ สิทธิพนั ธุ์ รมว.คมนาคม เป็นประธาน เปิดงานนิทรรศการและเสวนา “สร้างอนาคตไทย 2020” และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เชือ่ มภาค เชือ่ มชีวติ บูรณาการทุกทิศ สูค่ วามเจริญ” เพือ่ สร้างความ รู้ ความเข้าใจต่อโครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ทีจ่ ะนำ�มาพัฒนาโครงสร้าง พืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่ง ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข.

ขอบคุณสื่อมวลชนขอนแก่น ; คุณภิญญาพัชญ์ ห่วงนาค ฝ่ายประสาน งาน และคุณกมลวรรณ ประสิทธิว์ ฒ ุ เิ วชช์ ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) มอบกระเช้าให้กับ พ.ต.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ เจ้าของ/บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ไทยเสรี ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ การเปิดตัว คอนโดมิเนียม “เดอะ เบส ศรีจันทร์ – ขอนแก่น” ณ Smile @ Waterside อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

Mc SuperModel 2013 ; ศูนย์สรรพสินค้าแฟรี่พลาซ่า จัดการประกวด Mc SuperModel 2013 รอบเปิดตัวโครงการ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ เวทีกิจกรรมชั้น 2 โดยมี คุณวรัชญ์ โลหะกิจ ตัวแทนจากผลิตภัณฑ์ Mc Jeans และ คุณณัฐภูมิ หงษ์สวรรค์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์สรรพสิน ค้าแฟรี่พลาซ่า ขอนแก่น ให้เกียรติมาร่วมงาน

หน้า 9

แข่งม้านัดพิเศษ ; นายจิรวุฒิ คุวานันท์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทโค้ว ยู่ฮะ ได้มอบเงินให้กับกรมทหารม้าที่ ๖ เพื่อสนับสนุนในการจัดหารายได้ เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการของหน่วย โดยมี พ.ต.ชัยวุฒิ แพงศรี ฝ่ายกิจการพลเรือนกรมทหารม้าที่ 6 เป็นผู้รับมอบ ณ โชว์รูมบริษัท โค้วยู่ ฮะมอเตอร์ จำ�กัด สำ�นักงานใหญ่ขอนแก่น เมื่อ วันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา

ประชุมพัฒนาเศรษฐกิจภาคอีสาน ; นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธาน กรรมการหอการค้าไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา เศรษฐกิจพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ ที่ 2/2556 โดยมี นายสุรพล ทวี แสงสกุลไทย ประธานกิตติมศักดิห์ อการค้าจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะ กรรมการหอการค้าฯ และกลุ่ม Young K-Com เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม ลายทอง จ.อุบลราชธานี

รณรงค์ลดพยาธิใบไม้ตบั ; บริษทั โค้วยูฮ่ ะมอเตอร์ จำ�กัด และ มูลนิธคิ วุ า นันท์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรม โครงการลดพยาธิใบไม้ตับ เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ไม่กินปลาดิบ ให้กับ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย อ.บ้าน แฮด จ.ขอนแก่น โดยมี นายนววิธ คุวานันท์ ผู้อำ�นวยการโครงการมูลนิธิคุ วานันท์ และ ไมค์ ภิรมย์พร นักร้องและนักแสดงชือ่ ดังได้รว่ มกันสาธิตการทำ� ลาบปลาให้ผู้ที่เข้ามารับฟัง ได้ชิมกันด้วย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ซื้อมาสด้า 2 ทุกรุ่น ดาวน์เพียง 2,222 บาทฟรี ประกันภัยชั้น 1 รับรถทันที ผ่อนนาน 84 งวด ซื้อมาสด้า 3 รุ่น 1600 CC รับส่วนลดทันที 75,000 บาท รับรถทันที ซื้อมาสด้า 3 รุ่น 2000 CC รับส่วนลดทันที 90,000 บาท BT-50 Pro ทุกรุ่น ดาวน์ 5% ผ่อนนาน 84 งวดฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปี หรือรับส่วนลด ทันที 50,000 บาท

สร้างอนาคตไทย 2020 ; น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “สร้างอนาคตไทย 2020” พร้อมเยี่ยมชม นิทรรศการตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงรวมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมมอบ สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมให้กับชาวขอนแก่น เมื่อวันที 26 ตุลาคม 2556 เซ็นโทซ่า ไฟนอล เซล 2013 แทนคำ�ขอบคุณ

เซ็นโทซ่า ขอนแก่น ขนทัพสินค้ากว่า 1,000 แบรนด์ ลด สูงสุดกว่า 80 % เอาใจขาช็อป ในงานเซ็นโทซ่า ไฟนอล เซล 2013 แทนคำ�ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ มาตลอดปี 56 ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เซ็ น โทซ่ า จั ง หวั ด ขอนแก่ น จั บ มือ  บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล  ชวนคุณช้อปสุดคุ้ม ใน งาน “SENTOSA FINAL SALE 2013” มหกรรมลดราคาสิน ค้าคุณภาพครั้งยิ่งใหญ่ ส่งท้ายปี 56 ในวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนา ภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยภายในงาน จะได้พบกับสินค้าแบรนด์ดงั ในเครือ ไอ.ซี.ซี. อาทิ วาโก้ ,บีเอสซี ,กีลาโรช ,แอล (ELLE) แอโรว์ และอีกมากมาย ที่ลดสูงสุดกว่า 80% และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาสุดประหยัดต้านภาวะวิกฤ ตเศรษฐกิจที่ยกทัพมาให้คุณได้ ช้อปแบบไม่จำ�กัดจำ�นวน อาทิ นํา้ ผลไม้มาลี สก๊อตรังนก นมผงเอ็นฟาโกร เครือ่ งสำ�อางลอรีอลั และเมย์เบลลีน กาแฟมอคโคน่า ฯลฯ พร้อมด้วยสินค้าแฟชั่น สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องสำ�อาง ฯลฯ จำ�นวนกว่า 1,000 แบรนด์ รวมกว่า 100,000 ชิ้น ทั้งนี้งาน “SENTOSA FINAL SALE 2013” ถูกจัดขึ้นบนพื้นที่กว่า 3,000 ตร.ม.เพื่อแทนคำ�ขอบคุณที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจห้างสรรพสินค้าเซ็นโทซ่า มาตลอดปี 56 นี้


หน้า 10

ปีที่ 11 ฉบับที่ 115 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2556

ภูฝอยลมพร้อมรับนักท่องเทีย่ วในหน้าหนาวแล้ว “ภูฝอยลม” เป็นยอดภูเขาสูงทีม่ สี ภาพป่าอุดมสมบูรณ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพันดอน – ปะโค อำ�เภอหนอง แสง จังหวัดอุดรธานี สูงจากระดับนํา้ ทะเลปานกลาง ประมาณ 600 เมตร มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทัง้ ปี และมีความชุม่ ชืน้ สูงมาก และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในอดีต ทำ�ให้เกิด Lichen (รา +สาหร่าย) ชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Frutiose เรียก ว่า ฝอยลม มีลักษณะเป็นเส้นฝอยสีเขียวปนเทา เกาะอาศัยอยู่ ตามกิ่งของต้นไม้เจริญงอกงามกระจายอยู่เต็มภูเขา จนได้รับ การขนานนามว่า “ภูฝอยลม”  ต่อมาได้มีราษฎรเข้ามาจับจองบุกรุกพื้นที่เพื่อจัดตั้ง หมู่บ้านหลายหมู่บ้าน จึงทำ�ให้สภาพป่าเริ่มเสื่อมโทรม ทำ�ให้ จำ�นวนฝอยลมลดน้อยลง จนแทบจะสูญพันธุ์ นายสายสิทธิ์ พรแก้ว และนายจรวย ยิ่งสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในขณะนั้น ได้เคลื่อนย้ายราษฎรเหล่านั้นออกจากพื้นที่ป่าโดย จัดให้อยู่ในพื้นที่ใหม่ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และต่อมา ปี 2535 กรมป่าไม้ ได้จดั ตัง้  สวนรวมพรรณ ไม้ปา่ 60 พรรษา มหาราชิน ี เพือ่ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ปา่ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเป็นสถานที่ส�ำ หรับ ศึกษาธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดอุดรธานี ปี 2541 กรมป่าไม้ได้อนุมัติให้จัดทำ�โครงการพัฒนาแหล่งท่อง เที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพันดอน-ปะโค ตามนโยบายของรัฐบาลทีต่ อ้ งการสร้างแหล่งท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ปี 2545 นายชัยพร รัตนนาคะ ผู้ว่าราชการจังหวัด อุดรธานี ได้พัฒนาพื้นที่ภูฝอยลมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ สำ�คัญของภูมภิ าค สร้างแหล่งนํา้ เพิม่ เติม ถนนลาดยาง และจัด ทำ�โครงการอุทยานล้านปีภฝู อยลม โดยสร้างอาคารพิพธิ ภัณฑ์ รูปปัน้ ไดโนเสาร์ชนิดต่าง ๆ จระเข้และเต่าโบราณ ทำ�หุน่ จำ�ลอง แสดงวิวฒ ั นาการจากลิงจนกลายเป็นมนุษย์ จัดทำ�นาฬิกาแดด มีเส้นทางเดินเท้าและการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อให้ภู ฝอยลมเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ นายพิชยั วัชรพงษ์ไพบูลย์ หน.แหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ภูฝอยลม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า อุทยานภูฝอยลม มีความพร้อมแล้วที่จะเปิดต้อนรับท่องเที่ยว ในช่วงฤดูหนาว ของปีนี้ และจะมีการเปิดอย่างเป็นทางการในในเร็วๆ นี้ หลัง จากที่ผ่านฤดูฝนไปแล้ว ในช่วง 3-4 ปี ที่ผ่านมานี้ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา ท่องเที่ยวอุทยานภูฝอยลมปีละประมาณ 2 แสนคนเศษ แต่ใน

ปีทผี่ า่ นมาช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน 2556 ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวลด จำ�นวนลง คาดว่าเนื่องมาจากสภาพของเศรษฐกิจ ไม่เอื้ออำ�นวยโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่เพิ่งผ่าน พ้นไปนัน้ ปรากฏว่ามีนกั ท่องเทีย่ วขึน้ ไปเทีย่ วบน ภูฝอยลมน้อยมาก นายพิชยั ฯ กล่าวต่อไปอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในปีนี้คาดหมายว่า จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา เที่ยวภูฝอยลมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการคาดหมาย ว่าอากาศจะหนาวยาวนาน โดยเฉพาะทีบ่ นภูฝอย ลมนั้น มีบรรยากาศที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี แม้ว่าจะ เป็นช่วงในฤดูร้อน หรือฤดูฝนก็ตาม ซึ่ ง ในปี นี้ ท างแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วภู ฝ อยลมได้ มี การเตรียมสถานที่พัก /บ้านพักเอาไว้รองรับนักท่อง เที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว เส้นท่องเดินท่องเที่ยวแบบ ศึกษาธรรมชาติเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกับการ ท่ อ งเที่ ย วแบบเชิ ง นิ เ วศ สามารถเดิ น ท่ อ งเที่ ย วศึ ก ษา ธรรมชาติได้ทั้งแบบไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำ�พา เทีย่ วเดิน หรือการให้เจ้าหน้าทีพ่ าเดิน เป็นระยะทางกว่า 2 ก.ม.นอกจากนี้แล้วก็ยังมีจุดชมวิวจากบนภูฝอยลมที่ สามารถมองเห็นตัวเมืองอุดรธานีได้ทงั้ ในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน และมีดอกไม้นานาชนิดทั้งของเมือง หนาวและของพื้นบ้านที่สวยงาม นอกจากนีแ้ ล้ว ก็ยงั มีแหล่งท่องเทีย่ วแบบเรียน รู้ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ เช่น พิพิธภัณฑ์ล้านปี ซึ่ง จัดแสดงเหตุการณ์วิวัฒนาการต่างๆ เป็นองค์ความรู้ ของสัตว์โลกทรัพยากรป่าไม้ ของเทือกเขาภูพานน้อย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมีนํ้าตก ถํ้า แหล หรือ ลานหิน ธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปในเขตอุทยานภูฝอยลม สำ�หรับที่พักค้างคืน ก็จัดเอาไว้ให้คือ มีบ้านพัก ขนาด 5 คน ถึงขนาดพัก 40 คน จำ�นวน 12 หลัง และ จัดพื้นที่สำ�หรับการกางเต็นท์นอนเพื่อชมดาวในท้องฟ้า ประมาณ 800 คน มีร้านอาหารบริการแก่นักท่องเที่ยวซึ่ง มีอาหารหลากหลายเมนู และยังมีสถานที่ส�ำ หรับจัดการ ประชุมเสวนาเป็นกลุม่ สามารถรองรับได้ตงั้ แต่กลุม่ ขนาด 80 คน, 120 คน และ 200 คน พร้อมกับอาหารเครื่องดื่ม สำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุม ทัง้ นีน้ กั ท่องเทีย่ วหรือกลุม่ จัดการประชุมสัมมนา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศ ภูฝอยลม หมายเลขโทร. 089-7102633 และ 087-8132430 ได้ทุกวันในเวลาราชการ ช่วยกันรักษา ภู ฝ อยลมให้ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เป็ น ห้ อ งเรี ย นทาง ธรรมชาติ และที่ศึกษาหาความรู้ของพวกเราตลอดไป เปรียบเสมือนหนึ่งว่า ภูฝอยลม คือ ป่าของเรา

ยงยุทธ ขาวโกมล ... รายงาน

โรงพยาบาลสัตว์ “ทองหล่อ” บุกอีสาน

เครือโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ใช้งบประมาณกว่า 150 ล้านบาท ขยายเพิ่มอีก 6 สาขา ทั้งในกรุงเทพและต่าง จังหวัด ให้ “ขอนแก่น” เป็นสาขาที่ 11 แห่งแรกในภาคอีสาน ตอบโจทย์คนรักสัตว์ ซึ่งในปี 2556 นี้ มีอัตราการเติบโตของ ตลาดเพิม่ ขึน้ กว่า 25% มีรายได้เกินกว่า 400 ล้าน พร้อมตัง้ เป้า ปี 2558 ต้องมีรายได้ถึง 1 พันล้านบาท นายบุญชู ทองเจริญพูลพร กรรมการผูอ้ �ำ นวยการ โรง พยาบาลสัตว์ทองหล่อ เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจด้านบริการ ดูแลสัตว์ในประเทศไทยที่ผ่านมา มีการขยายตัวสูงมาก และ มีอตั ราการเติบโตของผูเ้ ลีย้ งสัตว์ขยายตัวเพิม่ ขึน้ มากกว่า 15% แต่ด้านของสถานบริการที่เปิดครบวงจรยังไม่มีการแข่งขันที่ รุนแรง ซึ่งการแชร์ตลาดของธุรกิจยังมีน้อยมาก โรงพยาบาล สัตว์ทองหล่อ จึงมีนโยบายตอบสนองและให้บริการลูกค้า อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะภาคอีสาน ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อม รองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน นับว่าเป็นโอกาสดีของธุรกิจ ด้านบริการรักษาสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย จากทีผ่ า่ นมา โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เปิดให้บริการ แล้ว 10 แห่ง อาทิ สาขาสุขุมวิท, สาขาลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า,

แจ้งวัฒนะ, นครินทร์ รังสิต, พัทยา, รามอินทรา, พระราม-2, สาขาเกษตรนวมินทร์ และ จังหวัด ขอนแก่นเป็นสาขาที่ 11 นับเป็นแห่งแรกของ ภาคอีสาน โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขา ขอนแก่น เปิดให้บริการบนถนนรอบบึงแก่น นคร โดยจุดเด่นของ รพ.สัตว์ทองหล่อ คือการ เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบตลอด 24 ชัว่ โมง มีบริการครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ เลี้ยง บริการฝากเลี้ยง บริการตรวจและรักษา สุขภาพสัตว์เลี้ยง รวมทั้งจำ�หน่ายสินค้าของ สัตว์เลีย้ งอีกด้วย โดยติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ 043-008-691-3 นายบุ ญ ชู กล่ า วต่ อ ว่ า เครื อ โรงพยาบาลสั ต ว์ ทองหล่อมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาล และ การให้บริการลูกค้าโดยตระหนักถึง ความรัก ความผูกพัน ระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง ทั้งอบรมบุคคลากรและพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุดเมื่อ เข้ามาใช้บริการตามเจตนารมณ์ที่ว่า “มาตรฐานที่ยิ่งใหญ่ คือ

Khon Kaen Brand ; นายสมศักดิ์ สุวรรณ สุจริต ผวจ.ขอนแก่น ผศ.ดวงจันทร์ นาชัย สินธุ์ อาจารย์ประจำ� ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ศาสตร์ สายวิ ช า ออกแบบนิเทศศิลป์ ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ศาสตร์ มข. พร้ อ ม ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สรุปผลโครงการพัฒนาตราสินค้า “ขอนแก่น แบรนด์” (Khon Kaen Brand) เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์สนับสนุนการท่องเที่ยวและการ เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮ เทล เมื่อเร็วๆ นี้ ป ฐ ม นิ เ ท ศ พ นั ก ง า น ใ ห ม่ ; นายวรโชติ พั ฒ น์ ดำ�รงจิตร กรรมการ ผู้ บ ริ ห า ร โ ร ง แ ร ม เจริญธานี ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการ ปฐมนิเทศพนักงาน ใหม่ ประจำ � เดื อ น พฤศจิ ก ายน 2556 โดยมีหัวหน้าแผนก ร่วมต้อนรับและให้ความรู้กับพนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องดอก คูน ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

การใส่ใจทุกรายละเอียด” และในอนาคต รพ.สัตว์ทองหล่อ จะขยายธุรกิจไปประเทศเพื่อนบ้านโดยเล็งประเทศสิงค์โปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และเวียดนาม ในการขยายสาขาต่อ ไป เพื่อให้เป็นผู้นำ�อันดับหนึ่งในธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ ที่มี ระบบบริหารจัดการทีแ่ ข็งแกร่งระดับมาตรฐานสากล เป็นการ “ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน”

ไ ห ว้ เ จ้ า ข อ พร ปึงเถ่ากงม่า ; นายเจริญ พั ฒ น์ ดำ � ร ง จิ ต ร ประธาน กรรมการบริหาร โรงแรมเจริ ญ ธานี ขอนแก่ น จั ด อาหารโต๊ ะ จี น รสเลิ ศ จาก โรงแรมเจริ ญ ธานี ร่วมสนับสนุน การจัดงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ประจำ�ปี 2556 ในการประมูล สิง่ ของมงคล และไหว้ขอพร ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ; น า ย ส มิ ง ยิ้ ม ศิ ริ ป ร ะ ธ า น ห อ ก า ร ค้ า จังหวัดขอนแก่น พ ร้ อ ม ค ณ ะ กรรมการ หอการค้ า ร่ ว ม ให้ ก ารต้ อ นรั บ Mr.Nguyen Thanh Hai, Chief of trade office; the trade office of vietnam embassy in thailand ใน โอกาสร่วมประชุมปรึกษาแลกเปลีย่ นเศรษฐกิจการค้าการลงทุน เพือ่ รองรับการเปิด AEC ณ ห้องประชุมคุวานันท์ สำ�นักงานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ถนนมิตรภาพ จ.ขอนแก่น


หน้า 11

ปีที่ 11 ฉบับที่ 115 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2556 ชุมนุมต้านนิรโทษกรรม • ต่อจากหน้า 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า การที่รัฐบาล เปิดตัว ISUZU

การชุมนุมคัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม ยัง คงเป็นประเด็นร้อนที่กล่าวถึงมากที่สุดในขณะนี้ โดยมีประชาชนออกมาร่วมแสดงสิทธิเสรีภาพและ ความคิดเห็นของตนเอง แต่ยังไม่กระทบต่อธุรกิจ ในพื้นที่มากนัก ในกรณีที่การชุมนุมยังปักหลักอยู่ เฉพาะพื้นที่ศาลหลักเมือง และไม่ได้มีการใช้กำ�ลัง เข้าบุกรุกทำ�ลายสถานที่ราชการ หรือเอกชนเช่น ที่ผ่านมา นายวิษณุ อัครวิมุต ผู้จัดการ บริษัท อัคร าการเกษตร จำ�กัด ธุรกิจรับซื้อสินค้าการเกษตร ทุกชนิด กล่าวถึง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ว่า นี่ไม่ใช่ ครั้งแรกที่มีการใช้ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม หากแต่ เคยประกาศใช้มาแล้วหลายครั้ง แต่ละครั้งที่ใช้ ล้ ว นมี เ หตุ ผ ลการทำ � ความผิ ด ทางการเมื อ ง ซึ่ ง ยังพอฟัง เข้าใจและยอมรับได้ แต่สำ�หรับการอ อกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมในครั้งนี้ ไม่มีความชอบ ธรรมเนื่ อ งจากเห็ น ความผิ ดที่เด่นชัดแล้ว ศาล พิพากษาแล้ว ตัดสินแล้ว ก็หนีออกนอกประเทศ ไป คือโกงเรียบร้อยแล้วและมีความผิดหลายเรื่อง มาก แต่จะให้ออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมว่าไม่มคี วาม ผิดเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของตัวเองคงเป็นไปไม่ได้ แน่ ดังนั้น จึงเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการที่ประชาชน ทุกองค์กรออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวในครั้งนี้ แน่นอนว่ามีผลกระทบและเกิดความเสีย หายต่อส่วนรวม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ แต่ถ้า รัฐบาลยังไม่มีการออกมาแสดงจุดยืน จะทำ �ให้ เศรษฐกิจเสียหายเรื้อรังระยะยาว การชุมนุมครั้ง นี้ถึงแม้จะทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจแต่ ก็เป็นการเสียหายแบบม้วนเดียวจบ มองว่าน่าจะ ดีกว่าปล่อยไปเรื่อยๆ และเชื่อว่าน่าจะเป็นครั้ง สุดท้ายเพราะเป็นการเคลือ่ นไหวทีม่ กี ารชุมนุมต่อ เนื่องมานานหลายปีแล้ว คิดว่าควรจบได้แล้ว โดย เฉพาะประชาชนส่วนใหญ่ที่ออกมาเคลื่อนไหวใน ครัง้ นีก้ เ็ ป็นพลังบริสทุ ธิ์ มากกว่า 70% ไม่ใช่คนทีม่ ี สีเสือ้ ไม่มเี งินจ้าง รวมถึงองค์กรอิสระ สถาบันการ ศึกษา นับว่าเป็นการชุมนุมที่มีเป้าหมายเดียวกัน สำ�หรับการชุมนุมที่จังหวัดขอนแก่น เชื่อ ว่ายังมีประชาชนอีกมากที่ต้องการออกมาแสดง จุดยืนและคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม แต่เท่าที่ ออกมาฟังการชุมนุมที่ศาลหลักเมือง ยังเห็นว่า เป็นการอิงการเมืองจากพรรคประชาธิปตั ย์มากกว่า กลุ่มอื่นๆ ทำ�ให้ประชาชนอีกมากที่อยากเข้ามา ร่วมคัดค้าน แต่ไม่ออกมาแบบเต็มตัวเต็มกำ�ลัง เพราะเหมือนเล่นลิเกให้ดูมากกว่า ในส่วนตัวมอง ว่า พรรคประชาธิปตั ย์ไม่มคี วามชัดเจนในเรือ่ งของ การปฏิรูปประเทศ “เพราะก่ อ นหน้ า นั้ น “นายสนธิ ” เคย แนะนำ�ให้ลาออกจากการเป็น ส.ส. ลาออกจาก สภาและมานำ�มวลชนอย่างเต็มตัว แต่ก็ยังเสียดาย อำ � นาจรอเสี ย บเพื่ อ ต้ อ งการเป็ น รั ฐ บาลอย่ า ง เดียว และเมื่อขึ้นเป็นรัฐบาลแล้วก็ยังไม่สามารถ สร้างผลงานที่เกิดประโยชน์กับประชาชนให้เห็น และประทั บ ใจ ทำ � ให้ ก ารเลื อ กตั้ ง ต้ อ งกลั บ ไป อยู่ที่พรรคเพื่อไทยอีก รวมทั้งผลประโยชน์ด้าน พลังงาน ก๊าซที่เคลียร์กันไม่ลงตัว ปัญหาพรมแดน ไทย-เขมร ดังนั้น จึงมองว่าทั้งพรรคเพื่อไทย และ ประชาธิปตั ย์ น่าจะมีผลประโยชน์รว่ มกัน และเป็น พรรคการเมืองที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างกัน เลย” นายวิษณุ กล่าวและว่า การชุ ม นุ ม ในครั้ ง นี้ มองว่ า ไม่ เ พี ย งแค่ คัดค้านการผ่านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเท่านั้น แต่มองการปฏิรูปประเทศไทยมากกว่า เพราะหลัง การชุมนุมผ่านไปแล้ว ถึงแม้พรรคประชาธิปัตย์ จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลอีกก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ประเทศไทยไม่มคี วามแตกต่างจากทีเ่ คยเป็นอยู่ ยัง คงมีการคอร์รัปชั่น ยังคงเอื้อผลประโยชน์ซึ่งกัน และกัน และทีส่ �ำ คัญประชาธิปตั ย์ไม่มคี วามชัดเจน นายวิษณุ กล่าวต่อว่า สำ�หรับทางออกตาม มุมมองแล้ว อยากให้รัฐบาลชุดนี้ออกไป และไม่ขอ ให้ ป ระชาธิ ปั ต ย์ ขึ้ นมาเป็ น รั ฐ บาล เชื่ อ ว่ าจะทำ� ให้ เกิดความสงบสุขกับประชาชนคนไทยได้มากที่สุด และถ้าเป็นไปได้น่าจะเป็นการทูลเกล้าฯ ขอนายกฯ พระราชทาน ซึ่งเป็นความเห็นส่วนตัวและเชื่อว่า ประชาชนอีกมากกว่าค่อนประเทศที่ไม่ต้องการทั้ง สองพรรคนี้ ไม่วา่ จะเป็น “ประชาวิบตั ”ิ หรือ “เผาไทย” น.ส.นริทร สอนกระโจม นักศึกษา ปี 4

ออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม มองว่าเป็นการช่วยเหลือ พรรคพวกและครอบครัวของตัวเองมากกว่าที่จะ สร้างความปรองดอง เพราะผลประโยชน์ที่จะเกิด ขึ้นโดยตรงคือคนที่ทำ�ผิดเพียงคนเดียว แต่ผลเสีย คือส่วนรวมและประเทศชาติ การทีป่ ระชาชนและ หน่วยงานจากองค์กรต่างออกมาชุมนุมคัดค้านการ ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ในครั้งนี้ เป็นการใช้สิทธิ แสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นจุดยืนมากกว่าการเลือก เข้าข้างพรรคการเมืองข้างใดข้างหนึ่ง “เราน่าจะมีพรรคการเมืองหรือบุคคลที่ เสนอตัวเข้ามาบริหารประเทศให้เลือกมากกว่านี้ ถึงแม้ว่าจะมีการยุบสภา หรือการเลือกตั้งใหม่ คง ไม่ใช่ทางออกซึง่ ยังอยูใ่ นวังวนของระบบการเมือง นํ้าเน่าแบบเดิมๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผลก ระทบที่เกิดขึ้นจากการชุมนุม เราคงเลี่ยงไม่ได้ที่ สายตาจากชาวโลกจะมองถึงเสถียรภาพทีไ่ ม่มนั่ คง ของรัฐบาล ซึ่งเป็นที่มาของการขาดความเชื่อมั่น ไม่มีความปลอดภัย ความเสียหายเกิดขึ้นทุกระบบ ของประเทศ และ อาจทำ�ให้ประเทศไทยกลายเป็น ประเทศที่ล้าหลังในที่สุด” น.ส.นริทร กล่าว ด้านนายรุ่งโรจน์ มีนาคำ� เชฟร้านอาหาร ญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ทุกครั้งที่มีการชุมนุมไม่ว่าเรื่อง ใดๆ ล้ ว นส่ ง ผลกระทบกั บ ประชาชนที่ ต้ อ งทำ� มาหากิน กระทบต่อธุรกิจทั้งในส่วนภูมิภาคและ ระดับประเทศ คงไม่มใี ครอยากเข้ามาในกลุม่ คนหมู่ มาก ทัง้ เสีย่ งทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์รา้ ยแรงทีไ่ ม่สามารถ ควบคุมได้ เมื่อไม่มีคนซื้อ ร้านอาหารก็ขายไม่ได้ ก็ อยากให้นึกถึงประชาชนที่ต้องหาเช้ากินคํ่า จะมี เงินส่วนไหนมาใช้จ่ายวันต่อวันภายในครอบครัว จะนำ�เงินส่วนไหนมาใช้จ่ายสำ�หรับลูกหลานและ หนีส้ นิ ต่างๆ ในแต่ละเดือน สำ�หรับคนรวยหรือคน ทีม่ เี งินเหลือเก็บคงไม่มผี ลกระทบมากนัก และการ ชุมนุมทุกครั้งที่ผ่านมาล้วนเกิดจากเรื่องของการ ขัดผลประโยชน์ซึ่งกันและกันมากกว่าที่จะทำ�เพื่อ ประเทศชาติอย่างแท้จริง สำ�หรับ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ทำ�ให้เกิดการ ชุมนุมใหญ่อีกในครั้งนี้ ก็เห็นด้วยที่จะต้องร่วม กันคัดค้าน เพื่อไม่ให้คนที่ทำ�ความผิดต้องพ้นโทษ เพราะหากทำ�ผิดทำ�ไม่ดีแล้วมีการนิรโทษกรรม ก็ คงไม่มีใครอยากทำ�ความดีและไม่ต้องเกรงกลัวสิ่ง ใด ไม่ช้าไม่นานก็ทำ�ผิดใหม่และก็ได้รับการยกเว้น โทษอี ก ความเป็ น จริ ง แล้ ว รั ฐ บาลไม่ ค วรออก พ.ร.บ.ที่จะช่วยเหลือพวกพ้องของตนเอง เพราะ แสดงถึงความไม่จริงใจกับประชาชน และควรฟัง เสียงของประชาชนเพือ่ หาทางแก้ปญ ั หา เพราะการ ชุมนุมหากไม่ขยายวงกว้างจนต้องกระทบต่อระบบ เศรษฐกิจ หรือไม่มีความรุนแรงก็ไม่น่ามีปัญหา แต่หากมีการชุมนุมในระยะยาว อาจไม่มีใครที่จะ ควบคุมได้ถ้ามีมือที่สามทำ�ให้เหตุการณ์บานปลาย นายรุ่ ง โรจน์ กล่ า วต่ อ ว่ า การเมื อ งเป็ น เรื่องของผลประโยชน์ ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมถอย ให้กันและกัน เมื่อพรรคเพื่อไทยขึ้นเป็นรัฐบาล ประชาธิปัตย์ก็ชุมนุมปิดถนนปิดสนามบินโจมตี รัฐบาล พอพรรคประชาธิปัตย์ได้ขึ้นเป็นรัฐบาล ก็ไม่มีผลงานใดๆ ยังลอยไปลอยมาแต่วันที่ผ่านไป กับการโต้ตอบโจมตีฝ่ายตรงข้าม ที่สุดพรรคเพื่อ ไทยก็ชุมนุมปิดถนนเผาบ้านเผาเมือง ที่ผ่านมา ทั้ง สองพรรคล้วนมีโอกาสได้แสดงความสามารถใน การบริหารประเทศในฐานะรัฐบาลแล้ว แต่ยงั มอง ไม่เห็นว่าจะมีพรรคไหนทำ�ประโยชน์ให้ประเทศ ชาติและประชาชนอย่างแท้จริง ต่างฝ่ายยังคงขุด คุ้ยเรื่องของฝ่ายตรงข้ามออกมาโจมตีซึ่งกันและ กัน อยากให้ครั้งนี้เป็นการชุมนุมครั้งสุดท้าย และ ไม่อยากให้พรรคใดพรรคหนึง่ ในสองพรรคนีไ้ ด้ขนึ้ เป็นรัฐบาลอีก เพราะจะไม่พน้ ทีจ่ ะต้องมีการชุมนุม อย่างไม่รู้จบ “หากรัฐบาลมองเห็นความเดือดร้อนของ ประชาชนในระดับรากหญ้าจริงๆ ให้ทำ�มาค้าขาย คล่องก็อยากให้อยู่บริหารประเทศนานๆ แต่การ อยู่นานเกินไปก็อาจทำ�ให้ลืมตัวได้เช่นกัน อย่างไร ก็ตาม ไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลเราก็ยังต้อง ก้ ม หน้ า ก้ ม ตาทำ � มาหากิ น หาเช้ า กิ น คํ่ า เหมื อ น เดิม ไม่ได้ทำ�ให้เรารวยขึ้นไปกว่าที่มีอยู่ น่าจะหัน หน้าเข้าหากันมากกว่าจ้องจองล้างเพียงเพื่อผล ประโยชน์สว่ นตน โดยไม่นกึ ถึงความเสียหายทีเ่ กิด กับประชาชนโดยส่วนรวม” นายรุ่งโรจน์ กล่าว

• ต่อจากหน้า 1 “สวาท”

นายประยูร อังสนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำ�กัด เปิดเผยว่า ถึงแม้ โครงการคืนเงินภาษีรถคันแรกออกมาแชร์ตลาด อย่างหนัก และส่งผลกระทบกับยอดการขายในปีนี้ แต่ส�ำ หรับอีซซู ซุ งึ่ เป็นรถทีก่ ลุม่ ลูกค้าเกษตรกรชาว อีสานให้ความเชื่อมั่นในสมรรถนะของเครื่องยนต์ และความคุ้ ม ค่ า ประหยั ด นํ้ า มั น จึ ง ไม่ มี ผ ลกระ ทบมากนั ก โดยเฉพาะรถกระบะซึ่ ง มี ค วามเป็ น อเนกประสงค์และได้รบั ความนิยมจากลูกค้าทุกกลุม่ จึงมียอดจำ�หน่ายไปได้เรื่อยๆ เชื่อว่า อุตสาหกรรม รถยนต์ในภาคอีสานยังสามารถโตขึ้นอีกโดยเฉพาะ เมื่อเปิด AEC จะทำ�ให้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ขึ้น ไปได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เพราะเป็นเส้นทางการ ขนส่งและกระจายสินค้าสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ สำ�หรับปี 2556 นี้ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส สุดท้ายปลายปี ตลาดรถยนต์ทกุ ค่ายอัดแคมเปญเพือ่ แชร์ตลาดการขาย นับเป็นการแข่งขันที่สูงมากกว่า ทุกปีที่ผ่านมา จึงเป็นโอกาสดีของลูกค้าที่สามารถ เลือกรถยนต์ที่ถูกใจ เลือกโปรโมชั่นที่รับได้ เลือก เงื่อนไขที่เหมาะกับค่าใช่จ่ายของครอบครัว ทั้งยัง สามารถเข้าถึงรถใหม่ได้ง่ายกว่า ซึ่งจะทำ�ให้รถเก่า ราคาถูกลงอีกมาก นายประยูร กล่าวและว่า สำ�หรับ ISUZU MU-7 ในโฉมของ MU-X ได้รับแรงบันดาลใจใน การออกแบบดีไซน์ที่ลํ้าสมัย ลงตัวทุกมุมมองภาย ใต้คอนเซ็ป เอกสิทธิ์แห่งผู้นำ� PRIVILEGE of the LEADER ราคาเริ่มต้นที่ 1,014,000 – 1,401,000 บาท เป็นการพัฒนายนตรกรรมอเนกประสงค์ที่ สอดคล้องกับความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของผู้ ใช้รถ และยังสร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งรูปลักษณ์ โฉบเฉี่ ย วทั น สมั ย สมรรถนะเหนื อ ชั้ น พร้ อ ม อรรถประโยชน์มากมาย เพื่อเป็นทางเลือกสำ�หรับ ผู้ใช้รถ ด้ า นความปลอดภั ย มาพร้ อ ม ACTIVE SAFETY ระบบป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ด้วยดิสก์ เบรกแบบมีครีบระบายความร้อนทั้ง 4 ล้อ พร้อม ระบบ ABS ป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ระบบ DUAL G-SENSOR ควบคุมการทำ�งานของระบบ ABS อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมระบบ EBD ช่วยกระจาย แรงเบรก และระบบเสริมแรงเบรก BA เพิ่มแรง เบรกดันนํ้ามันเบรกอัตโนมัติในกรณีเบรกฉุกเฉิน เพื่อลดระยะทางเบรกให้สั้นลง และปลอดภัยยิ่ง ขึ้นด้วยระบบควบคุมการทรงตัว ESC และระบบ ป้องกันล้อหมุนฟรี TCS เพิม่ เสถียรภาพการทรงตัว อัตโนมัติ ป้องกันการลืน่ ไถลขณะออกตัว และมัน่ ใจ ขณะถอยจอดด้วย กล้องมองภาพด้านหลัง (Rear View Camera) แบบ BUILT-IN พร้อมเส้นกะระยะ LANE GUIDE เห็นสิ่งกีดขวางชัดเจนทั้งกลางวัน และกลางคืน ช่วยให้เข้าจอดง่ายยิ่งขึ้น ขณะที่ PASSIVE SAFETY ระบบปกป้อง ขณะเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ด้ ว ยโครงสร้ า งห้ อ งโดยสาร แบบพิเศษเสริมด้วยเหล็กกล้า HIGH TENSILE STRENGTH STEEL ผลิตด้วยเทคโนโลยี TAILOR WELDED BLANK โดยใช้ เ หล็ ก หนาพิ เ ศษมา ประกอบเสริม ณ จุดทีด่ ดู ซับแรงกระแทก เพิม่ ความ แข็งแกร่งและปลอดภัย, เหล็กกันกระแทกด้านข้าง (SIDE DOOR BEAM) รองรับการชนด้านข้าง, เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ทัง้ 7 ทีน่ งั่ , แอร์แบคคู่ (Dual SRS Air Bag) ช่วยลดความรุนแรงต่อผู้ขับขี่และผู้ โดยสารตอนหน้า โดยทำ�งานร่วมกับเข็มขัดนิรภัย แบบดึงกลับอัตโนมัต,ิ แกนพวงมาลัยและแป้นเบรก แบบยุบตัวได้ ช่วยลดความรุนแรงขณะเกิดอุบตั เิ หตุ, ISUZU INSIGHT เทคโนโลยีดจุ อากาศยาน เพือ่ การ ขับขี่ที่ประหยัดนํ้ามันและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยอีซูซุ ผูน้ �ำ เทคโนโลยียานยนต์ระดับโลก ได้พฒ ั นา ISUZU INSIGHT เวอร์ชนั่ 1.1 ให้เหมาะสมกับลักษณะการ ใช้งานของรถยนต์นั่งอเนกประสงค์มากขึ้น เพื่อนำ� มาวิเคราะห์และประมวลผลพฤติกรรมการขับขี่ เพือ่ ให้ผู้ใช้รถสามารถพัฒนาการขับขี่ทั้งด้านการประ หยัดนํา้ มัน และความปลอดภัยได้เต็มศักยภาพยิง่ ขึน้ สำ � หรั บ ท่ า นที่ ส นใจนำ � รถเก่ า มาแลก พร้อมสั่งจองรถใหม่ด้วยเงื่อนไขที่ทุกท่านเลือกได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทดลองขับ ได้ที่ โชว์รมู บริษทั โค้วยูฮ่ ะมอเตอร์ จำ�กัด สำ�นักงานใหญ่ ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และทุกสาขา

• ต่อจากหน้า 1 รวดเร็วประหยัด และจะทำ�ให้จังหวัดอุดรธานีเป็น ระดับจังหวัด/ระดับอำ�เภอ, คณะทำ�งานกำ�กับดูแล

นางปิยารัตน์ ศรีศักดา ตัวแทนของบริษัท เอเอ็มพีพฒ ั นา จำ�กัด เปิดเผยว่า บริษทั ฯได้รบั การว่า จ้างให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาของกรมการบินพลเรือน ในการทำ�การศึกษาความเป็นเป็นไปได้ในการสร้าง เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ในกรอบกำ�หนดที่กรม การบินพลเรือนได้กำ �หนดนิยามของเขตอุตสาห กรรมโลจิสติกส์สำ�หรับการขนส่งทางอากาศ หรือ Airport Logistics Park ในประเทศไทยซึ่งหมายถึงก ารพัฒนาพืน้ ทีท่ จี่ ดั พิเศษ เพือ่ ประกอบกิจการด้านโล จิสติกส์เพือ่ สนับสนุนอุตสาหกรรม การค้า และการ ขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยาน โดยอาจตัง้ อยู่ในพื้นที่ท่าอากาศยานและพื้นที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันนี้นั้นธุรกิจโลจิสติ กส์และการกระจายสินค้า มีแนวโน้มที่มีความเจริญ เติบโตอย่างต่อเนื่อง หลายประเทศได้เล็งเห็นความ สำ�คัญของการพัฒนาประเทศเป็นศูนย์กลางโลจิสติ กส์ระดับภูมภิ าค ประเทศไทยเองก็มนี โยบายดังกล่าว ด้วยการสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่ เหมาะสม พร้อมกับมีการปรับปรุงกฎระเบียบ นอกจากนี้ แ ล้ ว กระทรวงอุ ต สาหกรรม ได้กำ �หนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ ของประเทศไทย ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI โดยริเริ่มโครงการ Logistics Park เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเภท กิจการเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยการยกเว้น อากรขาเข้ า และภาษี เ งิ น ได้ แก่ บ ริ ษั ท ที่ เ ข้ า มา ประกอบการใน Logistics Park ในประเทศไทย กรมการบินพลเรือน มีความคิดว่าต้องการ ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเขตอุตสาหกรรมโล จิสติกส์ สำ�หรับการขนส่งทางอากาศในประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการรองรับ การพัฒนาธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาการขนส่งทางอากาศ ตลอดจนถึงด้านโลจิสติกส์ตอ่ เนือ่ งกับท่าอากาศยาน ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีขอบเขตการดำ�เนินงาน จะประกอบ ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงลึก ถึงสภาพแวดล้อม ปัญหาอุปสรรค รวมทัง้ ทิศทางและแนวโน้มทีม่ ผี ลก ระทบต่อการขนส่งสินค้าทางอากาศ การวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ในการสร้างเขตอุตสาหกรรมโลจิสติ กส์ สำ�หรับการขนส่งทางอากาศในประเทศไทย โดย จัดลำ�ดับความเหมาะสมของท่าอากาศยานทีส่ ามารถ จะพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้ รวมไป ถึงการคัดเลือกที่จะทำ�เป็นโครงการนำ�ร่อง และจัด ทำ�แผนปฏิบตั กิ ารของการพัฒนาฯ ในท่าอากาศยาน ที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ ของโครงการนำ�ร่อง นายสวาท ธี ร ะรั ต นนุ กู ล ชั ย ประธาน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า มีความคิด เห็นพ้องและสอดคล้องกับความคิดดังกล่าว ซึ่งที่ ผ่านมาสนามบินจังหวัดอุดรธานี ก็ยังไม่ได้มีการจัด เขตการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สำ�หรับการขนส่ง ทางอากาศทั้งในและนอกประเทศแต่อย่างใด ทั้งๆ ที่จังหวัดอุดรธานีและกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอน บน 1 มีโรงงานที่ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และพืช การเกษตรจำ�นวนหลายแห่ง เช่นที่จังหวัดอุดรธานี มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค 5 แห่ง แต่การ ขนส่งทางเครื่องบินไปให้บริษัทส่งออกที่กรุงเทพฯ ทำ�พิธีการส่งออก แทนที่จะขนส่งจากสนามบิน นานาชาติอุดรธานี ไปยังลูกค้าโดยตรงเลย พร้อมกันนี้ก็กล่าวเชิงตำ �หนิหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องว่า ยังเป็นการรวบยอดอยู่ที่ส่วนกลางเป็น ส่วนมาก น่าทีจ่ ะมีการกระจายการให้การบริการออก ไปยังส่วนภูมภิ าคให้มากขึน้ เพราะจะต้องไม่เสียเวลา กับสินค้าที่โรงงานจะส่งให้กับผู้สั่งตรงและไม่ต้อง เสียเวลาย้อนไป ย้อนมา และการใช้สอยประโยชน์ ของสิง่ ต่างๆ ในสนามบินแต่ละแห่ง ก็ยงั ไม่สมบูรณ์ เต็มตามศักยภาพที่มี เช่น ที่สนามบินนานาชาติ อุดรธานี ก็มีบางอาคารสร้างเสร็จก็ปิดเอาไว้เฉยๆ มี การใช้ประโยชน์น้อยมาก หากสามารถทำ�ให้สนาม บินในภูมิภาคสามารถเป็นเขตอุตสาหกรรมโลจิสติ กส์ได้ ก็จะทำ�ให้สินค้าต่างๆ ถึงมือลูกค้า ผู้บริโภค เร็วขึ้น ที่ ผ่ า นมาทางหอการค้ า จั ง หวั ด อุ ด รธานี ก็ได้มีการชักชวนพูดคุยกับผู้ประกอบการในพื้นที่ ทุกจังหวัด เช่น ที่จังหวัดเลยเป็นพื้นที่ปลูกดอกไม้ เมืองหนาวมากและใหญ่ที่สุดของประเทศ ให้เห็น ความสำ�คัญของการขนส่งทางอากาศ เพราะสะดวก

ศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางอากาศไปยังส่วนกลาง และไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตได้ นายสวาท กล่าวต่อว่า อนาคตในปีหน้านี้การจัด ตั้งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวจังหวัดอุดรธานี ก็จะ เสร็จเรียบร้อยในพื้นที่กว่า 2000 ไร่ ซึ่งเป็นนิคม อุ ต สาหกรรมที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามมติ ข อง ครม. ซึ่ ง ที่ ตั้ ง อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติอุดรธานีเพียง 12 ก.ม.เศษเท่านั้น ก็จะมีโรงงานต่างๆ จำ�นวนมาก เกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไม่สร้าง มลภาวะสิง่ แวดล้อม โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยให้การสนับสนุน จะอาศั ย การขนส่ ง ทางบกก็ มี ปั ญ หา เนื่องจากต้องใช้เวลานานกับการเดินทาง โดยยก ตัวอย่างเช่น การขนส่งอาหารอาหารสดจากประเทศ เวียดนาม กว่าจะมาถึงจังหวัดอุดรธานีได้ตอ้ งผ่านถึง 2 ประเทศ คือ เวียดนามและ สปป.ลาว ซึ่งทั้งสอง ประเทศก็มีระเบียบพิธีการศุลกากรที่ไม่เหมือนกับ เสียเวลากับการเดินทางยังไม่พอ ต้องเสียเวลากับ พิธีการศุลกากรของแต่ละประเทศอีก ทำ�ให้อาหาร สดจึงไม่สด “กรมการบินพลเรือนทีเ่ ป็นเจ้าของทรัพย์สนิ คือตัวสนามบินทุกแห่งในภูมภิ าค น่าทีจ่ ะคิดใหม่ ทำ� ใหม่ อาจจะโอนภารกิจให้กบั ทอท.ไปจัดการบริหาร การพัฒนาสนามบินต่างๆ ก็น่าจะเร็วและทันการก ว่าที่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ เพราะงบประมาณผ่าน ความเห็นบอร์ดก็ใช้ได้แล้ว เช่นการพัฒนาสนาม บิ น นานาชาติ อุ ด รธานี ได้ รั บ งบประมาณพั ฒ นา 270 ล้านบาท แต่ได้รับงวดแรก 55 ล้านบาท จะต้อง ผูกพันเป็นปีๆไป มันไม่ทนั การกับความเปลีย่ นแปลง ดังนั้นกรมการบินพลเรือนควรที่จะจัดการบริหาร ทรัพย์สินเหมือนกับกรมธนารักษ์ทำ� ด้วยการให้ ทอท.ดูแลเช่า กรมการบินพลเรือนดูแลกำ�กับ หรือ ทอท.ร่วมลงทุนกับเอกชน” นายสวาทฯ กล่าว

เทสโก้โลตัสอุดรฯ

• ต่อจากหน้า 1

นายอัฐพล ปรีชานานนท์ ผู้อำ�นวยการเขต เทสโก้ โลตัส กล่าวถึงความเป็นมาของการขยาย พื้นที่ยกฐานะขึ้นมาเป็น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า เนือ่ งจากการทีล่ กู ค้าของเทสโก้ โลตัส ได้สอื่ กับเราว่า อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทสโก้ โลตัส สาขา อุดรธานี เช่นความหลากหลายของสินค้าในบางกลุม่ ร้านค้าในสาขามีมากขึน้ ทางเทสโก้ โลตัส จึงได้ตอบ สนองความต้องการดังกล่าว โดยได้ มี ก ารปรั บ โฉมของ เทสโก้ โลตั ส สาขาอุดรธานีให้เป็นเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขา อุดรธานี เพื่อเป็นการตอบโจทย์ของลูกค้าได้จริง ได้ มีการเพิ่มพื้นที่วางสินค้าและการบริการ เช่นการ แบ่งพื้นที่ทั้งหมดของเทสโก้ โลตัส สาขาอุดรธานี จำ�นวน 46,491 ตร.ม.ให้เป็นเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า 14,240 ตร.ม. พื้นที่ห้างสรรพสินค้า 8,050 ตร.ม. มี สินค้าตอบความต้องการของลูกค้าจำ�นวน 515,821 รายการ เช่น สินค้าอุปโภค บริโภค อาหารสด ของใช้ ในชีวิตประจำ�วัน เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ เพือ่ สุขภาพ ความงาม เครือ่ งเรือนเฟอร์นเิ จอร์ พืน้ ที่ ศูนย์อาหาร ร้านขายหนังสือ ธนาคาร และที่จอดรถ ได้มากกว่า 800 คัน จักรยานยนต์อกี กว่า 200 คัน และ ยังสามารถสร้างงานให้กบั แรงงานในท้องถิน่ จำ�นวน 222  คน ทั้งนี้เทสโก้ โลตัส มีนโยบาย”Build for the Future” ในการก่อสร้างเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขา อุดรธานี โดยคำ�นึงถึงการวางมาตรฐานในการรักษา สภาพแวดล้อม ระบบป้องกันอัคคีภยั และวิศวกรรม ตามมาตรฐานความปลอดภัยทีก่ ำ�หนดไว้ ทัง้ ของใน ระดับประเทศและของนานาชาติ

ผู้ว่าฯอุดรธานี

• ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2556 ที่ห้องภูพระบาท ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานคณะ อนุ ก รรมการติ ด ตามกำ � กั บ ดู แ ลการรั บ จำ � นำ � ข้ า ว เปลือกระดับจังหวัด จ.อุดรธานี เป็นประธานการ ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำ�กับดูแลการรับ จำ�นำ�ข้าวเปลือกระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธานี ปี ฤดูกาลผลิต 2556/2557 และคณะทำ�งานชุดต่างๆ เช่น คณะทำ�งานตรวจสอบความพร้อมโรงสี /จุดรับ จำ�นำ� /คลังสินค้า, คณะทำ�งานติดตามกำ�กับดูแลฯ

การรับ-จ่ายใบประทวนสินค้า นายเสนีย์ จิตตเกษม ผวจ.อุดรธานี แจ้งต่อ ทีป่ ระชุมว่า โครงการรับจำ�นำ�ข้าวเปลือกนาปี ทีเ่ ป็น ของรัฐบาลมีจดุ ประสงค์ทจี่ ะยกฐานะของเกษตรกร ชาวนา ให้มีรายได้สามารถดูแลครอบครัวได้ แต่ที่ ผ่านมานั้นแม้กระทั้งในจังหวัดอุดรธานีเอง ตนก็ได้ รับการร้องเรียนว่า มีปญั หาการดำ�เนินการรับจำ�นำ�ที่ อำ�เภอนัน้ โรงสีนี้ เจ้าหน้าทีท่ างราชการ โรงสี ดำ�เนิน การไม่ตรงไปตรงมา หรือแม้กระทัง้ ตัวเกษตรกรเอง ก็มีปัญหาในเรื่องของการสวมสิทธิ์ข้าว ดังนั้นในการดำ�เนินงานตามโครงการดัง กล่าวในปีฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 นี้ ตนจึงต้องการ ให้ทุกฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมไปถึงเจ้าของโรง สีที่เข้าร่วมโครงการ จุดรับจำ�นำ�นอกพื้นที่ ตัวแทน เกษตรกร ช่วยกันกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของทุก ฝ่าย ทุกหน่วยงาน อย่างใกล้ชิด เพื่อความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวเกษตรกร ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์โครงการ ก็ขอให้ทุก ฝ่ายช่วยกันทำ�การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรเข้าร่วม โครงการอย่างเต็มที่ นายนคร บุตรตรีวงศ์ การค้าภายในจังหวัด ได้ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ได้ รั บ แจ้ ง จากสำ � นั ก งาน เกษตรจั ง หวั ด อุ ด รธานี ว่ า จนถึ ง วั น ที่ 17 ต.ค. 2556 มีเกษตรกรขอขึ้นทะเบียนแล้วจำ�นวน 80,708 ครัวเรือน พื้นที่การเพาะปลูกจำ�นวน 1,281,303.75 ไร่ ผลผลิต 462,035.60 ตัน ข้าวเปลือก คิดเป็นร้อย ละ 72.90 ของผลผลิตที่ขึ้นทะเบียน ปี 2555/2556 และมีครัวเรือนทีผ่ า่ นการประชาคมแล้วจำ�นวน 936 ครัวเรือน และอยูใ่ นระหว่างการออกหนังสือรับรอง ซึง่ ในปีนจี้ งั หวัดมีการเปิดจุดรับจำ�นำ�เพิม่ ขึน้ จากปีที่ แล้วเป็น 12 จุด คือ  อ.บ้านดุง 1 แห่ง เพีย 1 แห่ง เมือง 5 แห่ง บ้านผือ 1 แห่ง กุมภวาปี 1 แห่ง หนองหาน 2 แห่ง กุดจับ 1 แห่ง และมีจุดรับจำ�นำ�นอกพื้นที่ 3 แห่ง คือ ท่าข้าวตั้งจิตรพืชผล อ.บ้านดุง ท่าข้าว สหกรณ์ ก ารเกษตร อ.เพ็ ญ และท่ า ข้ า วสหกรณ์ การเกษตร อ.บ้านผือ และมีโรงสีสมัครเข้าร่วม โครงการจำ�นวน 8 แห่งเท่ากับปีทแี่ ล้วคือ บจก.โรงสี แสงทองไรซ์กรุป๊ (ใหม่), บจก.อุดรชัยธนาสินเจริญ, บจก.อุดรประเสริฐผล, หจก.โรงสีหนองหานไทย ง้วน( 1996), บจก.โรงสีอุดรเพิ่มสิน,บจก.อุดรไรซ์ จำ�กัด, หจก.อุดรสินไพบูลย์ และ หจก.โรงสีกุดจับ การเกษตร (1993) ตั ว แทนของสำ � นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด อุดรธานี ได้แจ้งผลผลิตในฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 ว่ า จั ง หวั ด อุ ด รธานี มี พื้ น ที่ ก ารเพาะปลู ก ข้ า ว ประมาณ 1.7 ล้านไร่เศษ มีเกษตรกรชาวนาประมาณ 1.1 แสนรายเศษ คาดว่าในปีการผลิตปีนจี้ ะได้ผลผลิต ข้าวประมาณ 6 แสนตัน เก็บไว้บริโภคประมาณ 1.3 แสนตัน เก็บไว้ทำ�พันธุ์ประมาณ 1.7 หมื่นตัน เหลือ ไว้ประมาณ 4.5 แสนตัน  และน่าเป็นห่วงเกษตรกร ชาวนาอาจจะไม่นำ�ข้าวมาเข้าร่วมในโครงการรับ จำ�นำ� เพราะปีการผลิต 2555/2556 มีมาจำ�นำ�เพียง 4 หมื่นกว่าตันเท่านั้น ทั้งที่จังหวัดตั้งเป้าไว้ถึง 1 แสน ตัน ด้ า นผู้ ป ระกอบการโรงสี ข้ า วในจั ง หวั ด อุดรธานีรายหนึ่ง เปิดเผยว่า การรับจำ�นำ�ข้าวของ เกษตรกรในปีนี้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผี่ า่ นมาถือว่า ลดลง เนื่องจากรัฐบาลเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข จากที่ ผ่านมา เกษตรกรสามารถนำ�ข้าวเข้าโครงการได้ไม่ จำ�กัดจำ�นวน แต่ในปีนี้รัฐบาลได้กำ�หนดวงเงินใน การรับจำ�นำ�ข้าวนาปี ครัวเรือนละไม่เกิน 350,000 บาท ส่วนการทำ�นาปรัง กำ�หนดไว้ครัวเรือนละไม่ เกิน 300,000 บาท ทำ�ให้เกษตรกรนำ�ข้าวเข้าโครงการ ได้น้อยลง แต่ก็ยังคงมีความพึงพอใจ และขอให้ รัฐบาลดำ�เนินโครงการรับจำ�นำ�ข้าวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระกอบการโรงสีขา้ วคนดัง กล่าว ยังระบุว่า โครงการรับจำ�นำ�ข้าวทำ�ให้ข้าวไทย มีราคาสูง จนไม่สามารถระบายออกสู่ตลาดโลกได้ จึงอยากให้รัฐบาลหาวิธีในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อกลไกการตลาด และไม่ท�ำ ให้ ประเทศไทยสูญเสียรายได้มหาศาลเช่นที่ผ่านมา

สนใจพื้นที่โฆษณา ติดต่อ คุณสุพัตรา thaisaeree@gmail.com thaisaeree@yahoo.com


หน้า 12

ปีที่ 11 ฉบับที่ 115 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2556

ร่วมแสดงความยินดี ; Consul-QeneralMr.XieFugen and Madame He Shugin รับของของขวัญแสดงความยินดีจาก คุณพรรณอุษา ทรงสุจริต ผูจ้ ดั การต่าง รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ; พลตำ�รวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำ�ประโยชน์ให้กับ สนง.ตำ�รวจ ประเทศ โรงพยาบาลเอกอุดร (สูทฟ้า) เนือ่ งในโอกาสร่วมงานThe Chinese National Day ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2556 แห่งชาติ แด่ มว.อ.วิวัฒน์ชัย จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการผู้จัดการบริษัท วิชิตก่อสร้างง่วนเซ้งหลี (1993) จำ�กัด กรรมการบริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำ�กัด และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำ�รวจ สภ.เมืองหนองคาย จากสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 ตร. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556

วันตำ�รวจ 13 ตุลาคม 2556 ; พล.ต.ท.พิชยั สุนทรสัจจบูลย์ ส.ว.อุดรธานี ประธานทีป่ รึกษาคณะกรรมาธิการตำ�รวจและการยุตธิ รรมวุฒสิ ภา (คนที่ 7 จาก ซ้าย) พล.ต.ท.บุญชอบ คงน้อย อดีต ผบช.ภ.4 (คนที่ 8 จากซ้าย) พล.ต.ต.บุญลือ กอบางยาง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี (คนที่ 5 จากซ้าย) และคณะ ถ่ายภาพ ที่ระลึก ร่วมกับ คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 3 จากขวา สูทนํ้าเงิน) เนื่องในวันตำ�รวจ วันที่ 13 ตุลาคม 2556

ร่วมแสดงความยินดี ; The Ambassador of the federal Republic of Germany, Mr.Robert von Rimscha รับแจกันดอกไม้จาก คุณกาญจนา สุวรรณเกษม ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การต่างประเทศ โรงพยาบาลเอกอุดร (สูทฟ้า) เนือ่ งในโอกาสร่วมงานฉลองวันชาติเยอรมัน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมือ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2556

ร่วมแสดงความยินดี ; The Ambassador of Malaysia (ซ้ายสุด) andMrs.Binder Than (คนกลาง) รับช่อดอกไม้จาก คุณพรรณอุษา ทรงสุจริต ผู้จัดการ ต่างประเทศ โรงพยาบาลเอกอุดร (สูทฟ้า) เนื่องในโอกาสร่วมงาน The Independence of Malaysia Day ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว วันตำ�รวจ 13 ตุลาคม 2556 ; พล.ต.ท.บุญชอบ คงน้อย อดีต ผบช.ภ.4 (คนที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยคุณกอบแก้ว คงน้อย ภริยา (ชุดชมพู) คุณศิริบังอร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 กอบางยาง ภริยา ผบก.ภ.จว.อุดรธานี (คนที่ 2 จากขวา) และคณะร่วมถ่ายภาพที่ระลึก ร่วมกับ คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาล เอกอุดร (คนที่ 3 จากซ้าย) เนื่องในวันตำ�รวจ วันที่ 13 ตุลาคม 2556

มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาข้าราชการตำ�รวจและลูกจ้างประจำ�ในสังกัดตำ�รวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ปีที่ 3 ; คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเอกอุดร (สูทนํา้ เงิน) มอบทุนการศึกษาของโรงพยาบาลเอกอุดร ให้กบั บุตร-ธิดา ข้าราชการตำ�รวจและลูกจ้างประจำ� สังกัดตำ�รวจภูธรจังหวัด ครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลเอกอุดร ; คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 3 จากขวา) และคณะ มอบกระเช้าของขวัญ อุดรธานี ประจำ�ปี 2556 ในโครงการโรงพยาบาลเอกอุดรมอบทุนการศึกษา ต่อเนื่อง 20 ปี ให้แก่บุตร-ธิดา ข้าราชการตำ�รวจและลูกจ้างประจำ�ในสังกัด และของทีร่ ะลึกให้แด่คุณอมร เลิศธนาปรีชาสกุล เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 16 ปี โรงพยาบาลเอกอุดร และแสดงความขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ ตำ�รวจภูธรจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556 เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556

ที่ปรึกษา พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรียงไกร, ดร.สมเกียรติ แพทย์คุณ, รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด, ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์, ฉัตร ศรีพันธุ์, สิทธิโชค บุญโท, สุวรรณ ไตรมาลัย, พีระ วีระชัย, ยงยุทธ ขาวโกมล เจ้าของ/บรรณาธิการบริหาร พ.ต.พิสษิ ฐ์ ชาญเจริญ บรรณาธิการ/ผูพ ้ มิ พ์และผูโ้ ฆษณา สุพตั รา ศุขโข กองบรรณาธิการ เพ็ญศิริ นาคทน,สิทธิชยั สีดาน้อย,มณฑล ศุขโข,รณชิต ชาญเจริญ,นาฏยาภรณ์ ชาญเจริญ,

ประคอง หนูราช,พันธ์ศักดิ์ วีระชัย,เสริมศักดิ์ ขาวโกมล สำ�นักงาน 76 ม.20 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 08-9422-0228 โทรสาร 0-4324-4584 E-mail : Thaisaeree@gmail.com, Thaisaeree@yahoo.com ศูนย์อุดรธานี 152/3 ถ.อุดรดุษฏี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 08-6864-0678 โทรสาร 0-4224-7905 E-mail: ps_veerachai@hotmail.com ศูนย์หนองคาย 78 หมู่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ์ ต.เมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ที่ปรึกษากฎหมาย สังคม พุทธา สำ�นักงานทนายความประสพสุขธุรกิจและกฎหมาย ออกแบบ/กราฟฟิค เอื้อดีไซน์ 08-3417-0363

หนังสือพิมพ์ไทยเสรี ฉบับที่ 115  
หนังสือพิมพ์ไทยเสรี ฉบับที่ 115  
Advertisement