Page 1

ปีที่ 11 ฉบับที่ 112 ทั นประจำ ส �ถเดืาอนสิ น งกหาคม า ร2556 ณ์

ติ ด ต า ม ข่ า ว ส า ร ไ ด้ ที่

w w w . t h a i s a e r e e .หน้ c oาm1

ปีที่ 11 ฉบับที่ 112 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2556 ราคา 10 บาท

“ทีเส็บ”ดันขอนแก่นเป็นไมซ์ซติ ี้ มัน่ ใจสร้างรายได้เพิม่ ปีละ10% ปรับโฉมงานเทศกาลไหมใหม่ ทีเส็บดันขอนแก่นขึ้นแท่นไมซ์ซิตี้ แห่งที่ 5 ของประเทศ บูมท่อง เที่ยวอีสาน พร้อมรับกระแสลงทุน คึกคัก มั่นใจรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 5-10% ด้านพ่อเมืองขอนแก่นโชว์ ฝีมือรับไมซ์ ปรับโฉมงานเทศกาล ไหมประจำ�ปี ให้เป็นงานเทศกาล อ่านต่อหน้า 11 ไหมนานาชาติ

หมายิ้มกันเด้อ ; นายทรงพล จำ�ปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คุณพร พรรณ บุลเนอร์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจ เม้นท์ จำ�กัด นางสาวเมธาวี เทียนรุ่งศรี นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์ เลี้ยงไทย และนายวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดงาน “หมายิ้มกันเด้อ” ณ ขอนแก่นฮอล ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556

ผ่านจอLEDกลางเมืองขอนแก่น

ดีเดย์1ต.ค.เปิดใช้สถานีขนส่งฯขอนแก่น แห่งที่ 3 เพิ่มรถตู้วิ่งให้บริการระยะใกล้ “โฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง” สร้างจุดเปลี่ยน พร้อมปรับขยายเส้นทางรถสองแถว 8 รู ป แบบโฆษณาแนวใหม่ รองรั บ สื่ อ สายที่วิ่งในเขตเทศบาลให้วิ่งเชื่อมสถานี ออนไลน์ จับมือ “ไทยเสรี” รายงาน ขนส่งทั้ง 3 แห่ง

ข่าวสารและเหตุดว่ นผ่านจอ LED กลาง เมืองขอนแก่น หวังดึงเอเจนซี่โฆษณา ผ่านจอ แทนการใช้ป้ายไวนิลซึ่งมีผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม อ่านต่อหน้า 11

กนก ศิริพานิชกร

HUB TV จัด 6 Event fair รับ Khonkaen MICE city ททท.ขอนแก่นจับมือผู้ประกอบการ

ภาคเอกชนชืน่ มืน่ แต่งตัวรองรับ KHONKAEN MICE CITY จัดงานแสดงสินค้า FACTORY FAIR 2013 ระดมสินค้าชั้นนำ�จากโรงงาน ไทยกว่า 250 แห่ง เปิด บู ท ระหว่ า งวั น ที่ 3 - 8 กันยายน ทีศ่ นู ย์ประชุมกาญ สธ.ยืนยัน อาหารทะเลจาก​เกาะ​เสม็ด มีค​ วามปลอดภัย จนาภิเษก มข. ตัง้ เป้ามีผเู้ ข้า รับประทาน​ได้ตามปกติ นํ้ามันรั่ว​ไม่มีผลกระทบต่อ ชมงานไม่น้อยกว่า 20,000 อ่ า นต่ อ หน้ า 11 สัตว์​ในทะเล ​แต่ควรล้าง​ในสะอาด โยธิน วรารัศมี คนต่อวัน อ่านต่อหน้า 11

อาหารทะเลยั ง กิ น ได้ ป กติ นํ้ามันรั่วไม่กระทบอย่าตื่นกลัว

“โฟกัสแอด”เขย่าตลาดโฆษณา 1ต.ค.ขอนแก่นพร้อมเปิด จั บ มื อ “ไทยเสรี ” รายงานข่ า ว ใ ช้ ส ถ า นี ข น ส่ ง แ ห่ ง ที่ 3

เปิดเส้นทางท่องเที่ยวรับ Mice City ททท.ขอนแก่น จับมือผูป้ ระกอบการธุรกิจ ท่องเที่ยวในขอนแก่น จัดทำ�คู่มือพร้อม แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวตลอดปีรับ เปิด AEC สร้างมุมมอง และเปิดมิตใิ หม่ แหล่งท่องเทีย่ วเพือ่ การเรียนรู้ รองรับการ อ่านต่อหน้า 2 เป็น Mice City

รายงานข่าวด่วนไทยเสรี ; นายอภิชา กิตติสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำ�กัด จับมือเป็นพันธมิตรกับ พ.ต.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยเสรี แลกเปลี่ยนและร่วมมือกันผลิต ข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนการประชาสัมพันธ์ ให้สอดรับกับ KHONKAEN MICE CITY


หน้า 2 ททท.ขอนแก่น

ปีที่ 11 ฉบับที่ 112 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2556 • ต่อจากหน้า 1 ไป สำ�หรับเส้นทางการท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจการ สถานี บขส.3

นายนพรัตน์ กอกหวาน ผู้อำ�นวยการการ ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) สำ � นั ก งาน ขอนแก่น เปิดเผยว่า ททท. ได้เปิดมุมมองแหล่งท่อง เที่ยวใหม่ในเป็นรูปแบบ Edu Tour (Educatoonal Tour) ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยวเพื่อการ เรียนรู้ โดยได้กำ�หนดไว้ 4 แห่งในพื้นที่ภาคะวัน ออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่ง มีเอกลักษณ์และความน่าสนใจแตกต่างกัน อาทิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในหัวข้อประวัติศาสตร์ “ต้นกำ�หนดราชธานี กรุงศรีอยุธยา” จังหวัดจันทบุรี ในหัวข้อการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ “ดูเหยีย่ วแดงดัน้ ลม แวะชมมหัศจรรย์ป่าชายเลน” จังหวัดขอนแก่น ใน หัวข้อธรณีวิทยาและไดโนเสาร์ “ผ่านมิติเวลา ตาม ล่าไดโนเสาร์ภเู วียง” และจังหวัดกาฬสินธุ์ ในหัวข้อ ธรณีวทิ ยาและไดโนเสาร์ “รูจ้ กั กาฬสิน เยือนถิน่ โลก ล้านปี” โดยมีแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยว กับ “ไดโนเสาร์” อ.เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น และ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ สำ�หรับพื้นที่ภาคอีสาน ททท.ขอนแก่น ชู แหล่งศึกษาดูงานใจกลางภาคอีสานกลาง รองรับ การเป็นเมือง Mice City โดยเจาะกลุ่มตลาดการจัด กิจกรรมประชุมสัมมนาซึง่ จะมีการขยายให้เป็นการ จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาในประเทศสมาชิก อาเซียน และกลุ่มศึกษาดูงานเป็นกลุ่ม ซึ่งมีแนว โน้มในอัตราการขยายตัวสูงขึน้ ซึง่ ททท.สำ�นักงาน ขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำ�คัญในส่วนนี้ จึงดำ�เนิน การรวบรวมข้อมูลและจัดทำ�เอกสารเผยแพร่แหล่ง ศึกษาดูงานในพืน้ ทีภ่ าคอีสานกลาง โดยบรรจุเนือ้ หา ทีเ่ ป็นประโยชน์ อาทิ รายละเอียดกิจกรรม ค่าใช้จา่ ย ข้อมูลติดต่อ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ดำ�เนินการแล้วใน เบื้องต้นจำ�นวน 5 แห่ง คือ “โครงการ 1 ไร่ 1 แสน ชานเมืองขอนแก่น” อ.เมือง จ.ขอนแก่น “โครงการ 1 ไร่ 1 แสน เมืองเวียงเก่า จ.ขอนแก่น “หมู่บ้าน ทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน” อ.คำ�ม่วง จ.กาฬสินธุ์ “หมู่ บ้ า นวั ฒ ธรรมผู้ ไ ทยบ้ า นโคกโก่ ง ” อ.กุ ฉิ น า รายณ์ จ.กาฬสินธุ์ “หมู่บ้านทอเสื่อกกบ้านแพง” อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม และ “บริษัทฟินิคซ พัลพ เพเพอร์ จำ�กัด(มหาชน) อุตสาหกรรมผลิตเยือ่ กระดาษภายใต้เครือ SCG” อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น “สำ � หรั บ เอกสารข้ อ มู ล ฯ ดั ง กล่ า ว เพื่ อ กระตุ้นตลาดนำ�เสนอสู่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบ การอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออก ภายในงาน Road Show ข้ามภูมภิ าค ทีจ่ งั หวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่าน มา เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของภาค อีสานให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศ และนักท่องเที่ยว นักลงทุนที่มาจากต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งร่วม มือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดระบบแหล่งท่องเทีย่ ว เดิมให้มีการพัฒนาขึ้นเป็นสากลมากขึ้น” ผอ.ททท. สำ�นักงานขอนแก่น กล่าว ด้ า น นายจั ก รกฤษณ์ ศิ ริ พ านิ ช ย์   นายก สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น เปิด เผยว่ า ในส่ ว นของสมาคมธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว จังหวัดขอนแก่น ได้เตรียมแผนเพื่อรองรับการเป็น Mice City โดยจัดพิมพ์แผนที่การท่องเที่ยวพร้อม เส้นทางการเดินทาง ทั้งด้วยรถส่วนตัว หรือจัดเป็น คณะทัวร์ เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกโดยใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลใน แผนที่เดียวกัน ทั้งมีการประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง จังหวัดขอนแก่น ,อบจ. ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำ�นักงานการท่องเทีย่ ว แห่งประเทศไทย สำ�นักงานขอนแก่น เพื่อจัดรูป แบบและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วให้สอดคล้องกับการเป็น Mice City 1 ใน 5 ของประเทศไทยที่มีความพร้อม เมื่อมีการจัดประชุมสัมมนาในจังหวัด จำ�เป็นต้อง พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวควบคู่ เพื่อดึงดูดให้มีความ ประทับใจและขยายผลในการจัดกิจกรรมครั้งต่อๆ

ท่องเที่ยวได้ทำ�แผ่นพับสำ�หรับการเดินทาง โดยมี เส้นทางให้เลือกในการเที่ยวชมหลากหลาย ทั้งการ เที่ยวเฉพาะในเมืองขอนแก่น หรือเส้นทางระหว่าง จังหวัด รวมทัง้ การย้อยรอยอารยธรรมสิมอีสาน อาจ เป็นความชอบที่แตกต่าง ซึ่งเป็นแผนที่การเดินที่นำ� เข้ามาเสริมในการรองรับคณะประชุมสัมมนา และ กลุ่มคณะทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไปจากชาวไทยและชาว ต่างชาติให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นายจักรกฤษณ์ กล่าวต่อไปวา การท่องเที่ยว ในเส้นทางทีเ่ ป็นแหล่งทางธรรมชาติประเภทอุทยาน วนอุทยานในจังหวัด อาทิ อุทยานแห่งชาตินํ้าพอง อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ� ซึ่งจะมีแหล่งจำ�ลอง ธรรมชาติจาก บางแสน 2 และพัทยา 2 อุทยานแห่ง ชาติภผู าม่าน ซึง่ สามารถชมธรรมชาติจากนํา้ ตกตาด ฟ้า เป็นนํ้าตกที่เกิดจากลำ�ห้วยตาดฟ้ารอยต่อของ อำ�เภอภูผาม่าน และจังหวัดเพชรบูรณ์ ถํา้ ค้างคาวภูผา ม่าน เป็นถํา้ ขนาดใหญ่อยูภ่ ายในอุทยานแห่งชาติภผู า ม่าน ภายในถํ้ามีค้างคาวปากย่นอาศัยอยู่หลายล้าน ตัว ช่วงเย็นของทุกวัน ค้างคาวจะบินออกจากถํ้าไป หากินเป็นริ้วขบวนยาวนับสิบกิโลเมตร ถํ้าพญานาค ราช ภายในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ตำ�บลนา หนองทุ่ม อำ�เภอชุมแพ ภายในถํ้ามีพื้นที่กว้างขวาง แบ่งออกเป็นห้องๆ แต่ละห้องจะมีหินงอกหินย้อย เป็นช่อขึน้ ต่อๆกัน เมือ่ กระทบแสงไฟจะเกิดประกาย ระยิบระยับ ถํ้าผานกเค้า และถํ้าลายมือ ที่บ้านดอน กอก อำ�เภอหนองเรือ เป็นภาพเขียนลายเส้นสีแดง และภาพลายมือใช้สีแดงพ่นทับฝ่ามือลงบนหน้าผา กับภาพฝ่ามือสีแดงวางทับลงบนผนังหิน มีลักษณะ ใกล้เคียงกันกับถํ้าฝ่ามือแดง บ้านหินร่อง กิ่งอำ�เภอ เวียงเก่า ในส่วนที่เป็นการแสดง แหล่งช็อป ชิม ชม อาทิ หมู่บ้านงูจงอาง หมู่บ้านเต่า ถนนคนเดิน ตลาด โต้รุ่ง ตลาดวิถีชุมชนหนองโคตร และดอนหัน หรือ การกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบบึงแก่นนคร แต่เส้นทางการท่องเที่ยวในเมืองขอนแก่น อาจเป็ น พื้ น ที่ ก ระจาย ดั ง นั้ น ททท.สำ � นั ก งาน ขอนแก่น รวมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวฯ จัด ลำ�ดับเส้นทาง ไว้ 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 : ไหว้ พระธาตุ เยีย่ มหมูบ่ า้ นงูจงอาง เส้นทางที่ 2 : ไหว้พระ ใหญ่ ชมวิวเขื่อน เยือนสวนสัตว์ เส้นทางที่ 3 : เยือน เส้นทางสายไหมเมืองขอนแก่น เส้นทางที่ 4 : ยลฮูป แต้ม สิมอีสาน เยีย่ มยามบ้านไดโนเสาร์ และ เส้นทาง ที่ 5 : อารยธรรมขอมทีข่ อนแก่น โดยจัดทำ�แผนทีแ่ ละ การเดินทางที่สะดวกและสามารถเดินทางท่องเที่ยว ได้ทั้งหมู่คณะและรถยนต์ส่วนตัว นายจักรกฤษณ์ กล่าวต่อไปว่า การที่ขอนแก่นได้รับ การยกย่องให้เป็นเมือง Mice City จำ�เป็นต้องเพิ่ม ศักยภาพให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดดังนั้น จำ�เป็น ต้องมีการปรับระบบการบริหารจัดการในจังหวัด เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานสากลด้วย อาทิ ระบบ การจราจรและการใช้รถใช้ถนน ซึง่ ยังไม่มรี ะบบและ ระเบียบเท่าทีค่ วร การสร้างมาตรฐานไม่วา่ จะบริเวณ จุดกลับรถ จุดตัด เกือกม้า การยกระดับพื้นผิวถนน วงแหวนเพื่อการเชื่อมต่อเส้นทางและเป็นการสร้าง มาตรฐานระบบการคมนาคมในจังหวัดขอนแก่นให้ มีความเป็นสากลอีกด้วย “การรองรับด้านที่พัก จังหวัดขอนแก่นมี โรงแรมตั้งแต่ระดับ 5 ดาวลงมา รวมทั้งรูปแบบ รีสอร์ท ซึ่งน่าจะเพียงพอกับควรต้องการ แต่ควรมี ความชัดเจนด้านหอพักหรืออาร์พาท์เม้นรายวัน ซึ่ง ควรนำ�เข้ามาสู่ระบบบริหารจัดการที่จะเป็นโรงแรม เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐาน เพราะการเปิดให้เช่าราย วันมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม โดยตรง และเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมสำ � หรั บ ผู้ ประกอบการโรงแรม ซึ่งจังหวัดและหน่วยงานที่รับ ผิดชอบ ควรจัดระเบียบให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ ประกอบการทุกประเภทด้วยเช่นกัน” นายจักรกฤษณ์ กล่าว

สนับสนุนนํ้า ดื่ ม Idea ; นายสมศั ก ดิ์ สุ ว รรณสุ จ ริ ต ผู้ ว่ า ราชการ จั ง ห วั ด ขอนแก่ น รั บ ม อ บ นํ้ า ดื่ ม Idea จากนาย อำ � น ว ย ผ ล พืช กรรมการผู้ จัดการ บริษัท ฟิ นิ ค ซ พั ล พ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด(มหาชน) ในเอสซีจี เปเปอร์ ผูผ้ ลิตกระดาษ Idea Work และ Idea Max เพื่อร่วมสนับสนุนในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประจำ�ทุกเดือน ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้

หมู่บ้านเอื้ออาทรศิลา ซ.1 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ออกแบบ/ผลิ ต ป้ายไวนิล ป้ายโฆษณา ธงญี่ปุ่น สติ๊กเกอร์ นามบัตร

ใบปลิว การ์ด ตรายาง แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

ถ่ายเอกสาร ปริ๊นงาน รับ-ส่งแฟกซ์

ติดต่อ ยิ้ม 0834170363 E-mail : smile7738@gmail.com

• ต่อจากหน้า 1 และอนุญาตให้กบั ผูป้ ระกอบการรายเดิม ไปดำ�เนิน

นายกนก ศิ ริ พ านิ ช กร ขนส่ ง จั ง หวั ด ขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการที่ขนส่งจังหวัดได้ รับงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท จัดสร้างสถานี ขนส่งแห่งที่ 3 บนถนนเลีย่ งเมืองจังหวัดขอนแก่น ต.เมืองเก่า ใกล้กับถนนมิตรภาพสายขาเข้าเมือง ขอนแก่น มีเนือ้ ทีท่ งั้ หมด 20 ไร่ เป็นอาคารทันสมัย แบบ 2 ชั้น มีบันไดเลื่อน ติดเครื่องปรับอากาศใน ส่วนห้องขายตั๋ว พร้อมอุปกรณ์ป้องกันและระบบ ควบคุมความปลอดภัย ทั้งสิ่งอำ�นวยความสะดวก ครบครัน และมีสว่ นเปิดโล่งสำ�หรับอาคารพักและ ที่จอดรถ มีห้องละหมาด สำ�หรับผู้ที่นับถือศาสนา อิสลาม ซึ่ ง ได้ ก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ และโอนให้ กั บ อบจ.ขอนแก่นแล้ว แต่ยงั ไม่สามารถเปิดให้บริการ ได้นานเกือบ 2 ปี เนือ่ งจากติดปัญหาถูกคัดค้านจาก ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้ารอบสถานีขนส่ง แห่งที่ 1 ถนนประชาสโมสร และสถานีรถปรับ อากาศแห่งที่ 2 ถนนกลางเมือง จึงมีการประชุม ผู้ ป ระกอบการรถโดยสารประจำ � ทางจั ง หวั ด ขอนแก่น และคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง ทางบกประจำ�จังหวัดขอนแก่น โดยอนุมตั ขิ องคณะ กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกฯ ให้จังหวัด ขอนแก่ น ทำ � การย้ า ยรถโดยสารประจำ � ทางบาง เส้นทางไปใช้สถานีขนส่งแห่งที่ 3 เพื่อเป็นการลด ปัญหาการจราจรภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป นายกนก กล่าวต่อว่า สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร แห่งที่ 3 จะรองรับการเดินทางระหว่างจังหวัด ขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ รถ โดยสารประจำ�ทางจากสถานีขนส่งปรับอากาศ และรถโดยสารสีส้มที่วิ่งระหว่างต่างจังหวัดกับ กรุงเทพฯ จะย้ายมาทีส่ ถานีขนส่งแห่งที่ 3 ทัง้ หมด โดยสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่นี้จะเป็นสถานี ที่รองรับผู้โดยสารส่วนหนึ่ง ที่ไม่ต้องการแวะเข้า เมือง แต่สามารถเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่นได้เลย ซึ่งการเปิดใช้สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 เป็นการช่วยลดปัญหาการจราจรที่แออัดในเขต เทศบาลเมืองขอนแก่นได้อีกทางหนึ่งด้วย สำ�หรับสถานีขนส่งแห่งที่ 1 ยังคงเหลือ รถโดยสาร (สีส้ม) ซึ่งมีจุดเริ่มต้น หรือจุดจอดที่ จังหวัดขอนแก่น ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารปรับ อากาศ จะปรับเปลี่ยนให้เป็นสถานีขนส่งสำ�หรับ ผู้โดยสารรถตู้ประจำ�ทางแทน ซึ่งปัจจุบันเปิดให้ บริการแล้วรวม 12 เส้นทาง และคาดว่าจะเพิ่มอีก 6-7 เส้นทาง ในอนาคต โดยผลสำ�รวจที่ผ่านมาพบ ว่า ประชาชนนิยมใช้รถตู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่อง “ปั จ จุ บั น รถตู้ ป รั บ อากาศ มี ป ริ ม าณ เพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้โดยสาร ในขณะ เดียวกัน รถบัสโดยสารระยะสั้นระหว่าง 200-300 ก.ม. เริ่มลดปริมาณลง พร้อมกับความนิยมของ ผู้โดยสารที่ต้องการเพิ่มปริมาณเที่ยววิ่งของรถตู้ ปรับอากาศ ที่ให้บริการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด มากขึ้น อาทิ ขอนแก่น-นครราชสีมา ขอนแก่นชัยภูมิ ขอนแก่น-อุดรธานี ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ การ อนุมัติเดินรถตู้ระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับต่าง อำ�เภอและจังหวัดใกล้เคียง ไม่ใช่เป็นการทับเส้น ทางกับผู้ประกอบการรถโดยสารเดิม แต่เป็นการ นำ�มาทดแทนรถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่

การจดทะเบียนรถตูม้ าวิง่ ในเส้นทางดังกล่าวแทน” นายกนก กล่าวและว่า มี ห ลายคนกั ง วลถึ ง การใช้ เ ส้ น ทางออก จากตัวเมืองตอนนี้ได้เตรียมการรองรับหลาย รูป แบบ สำ�หรับคนทีไ่ ม่มรี ถส่วนตัวหรือใช้บริการรถ สองแถว ได้ปรับขยายรถโดยสาร 8 สายทีว่ งิ่ ในเขต เทศบาลให้วิ่งเชื่อมสถานีขนส่งทั้ง 3 แห่ง มีรถตุ๊ก ตุก๊ วิง่ ให้บริการ รถแท็กซีม่ จี �ำ นวนเพียงพอปัจจุบนั ขอนแก่นมีแท็กซีม่ ากกว่า 250 คัน นอกจากนี้ อบจ. ขอนแก่น ยังได้จัดงบประมาณกว่า 5 ล้านบาท ทำ� สัญญาณไฟจราจรที่จุดกลับรถถนนมิตรภาพหน้า ปัม๊ แก๊สเลยโชว์รมู โตโยต้า และก่อนถึงบ้านกุดกว้าง เล็กน้อย เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับประชาชน จากในเมือง ซึ่งจะแล้วเสร็จทันกำ�หนดวันเปิด 1 ต.ค.นี้อย่างแน่นอน นายณัฎฐ์ ศุภนคร นักวิชาการชำ�นาญการ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เพือ่ รับรองการเปิด ใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 อำ�นวยความสะดวกให้กบั ประชาชนทีใ่ ช้บริการรถ โดยสารประจำ�ทาง ระหว่างขนส่งแห่งใหม่ เข้าสู่ เขตเทศบาลนครขอนแก่น คณะกรรมการควบคุม การขนส่งทางบกประจำ�จังหวัดขอนแก่น มีปรับ เส้นทางเดินรถโดยสารสองแถวจำ�นวน 8 เส้นทาง คือ สาย 3 จากเดิม สนามม้า- บ้านพรหมนิมิต เป็น สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 –บ้านพรหมนิมิต, สาย 4 จากเดิมสนามม้า-บ้านหนองนํ้าเกลี้ยง เป็น สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารแห่งที่ 3-บ้านหนองนํา้ เกลีย้ ง ,สาย 6 จากเดิมตลาดสดเทศบาล 1- บ้านเหล่านก ชุม เป็นตลาดสดเทศบาล 1- สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร แห่งที่ 3 สาย 8 จากเดิ ม บ้ า นสามเหลี่ ย ม-บ้ า น ดอนบม เป็ น ม.ขอนแก่ น -บ้ า นดอนบม และ ม.ขอนแก่น (ประตูกังสดาล) – สถานีขนส่งผู้ โดยสารแห่งที่ 3 เพิ่มอีก 1 ช่วง, สาย 10 จากเดิม ม.ขอนแก่น-สนามม้าขอนแก่น ช่วง ม.ขอนแก่นถนนชาตะผดุง-สนามม้าจังหวัดขอนแก่น เป็น ม.ขอนแก่น-ถนนชาตะผดุง -สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร แห่งที่ 3, สาย 12 จากเดิมพิพิธภัณฑ์ – โรงเรียน ท่าพระวิทยายน เป็นพิพธิ ภัณฑ์-สถานีสง่ ผูโ้ ดยสาร แห่งที่ 3 ,สาย 17 จากเดิมบ้านโนนทัน-บ้านโคกท่า ช่วงสนามม้าจังหวัดขอนแก่น-บ้านศิลา เป็น สถานี ขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 ,สาย 23 จากเดิมตลาดสด เทศบาล 1 –บ้านห้วยเตย ช่วงตลาดสดเทศบาล 1 – บ้านโนนตุ่น เป็น ตลาดเทศบาล 1 – บ้านโนน ตุ่น-สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 นอกเหนื อ จากมี ร ถโดยสารสองแถวให้ บริ ก ารในการเดิ น ทางแล้ ว ยั ง มี ร ถตู้ โ ดยสารอี ก 1 เส้นทาง ได้แก่ คือ สายที่ 14 เส้นทางแยกช่วง มหาวิทยาลัยขอนแก่น-ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล - สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 ซึ่งพร้อมจะให้ บริการประชาชนในการเดินทางเข้าเขตเทศบาล นครขอนแก่นได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ ยังมีบริการขนส่งสาธารณะ ในรู ป แบบอื่ น ที่ ส ามารถเลื อ กใช้ บ ริ ห ารได้ อี ก อาทิ แท็กซี่มิเตอร์ รถสามล้อรับจ้าง (รถตุ๊กตุ๊ก) และรถจักยานยนต์รับจ้าง เป็นการเพิ่มทางเลือก สำ�หรับบริการรถสาธารณะให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-373479 ในวันและเวลาราชการ

ผู้บริโภคลาวตอบรับปั๊ม ปตท. วางเป้ า คุ ม ตลาดทั่ ว อาเซี ย น ป ต ท . ท ะ ลุ เ ป้ า ยอดขายมากกว่า 6 แสน ลิ ต ร/เดื อ น หลั ง รุ ก เปิ ด ตลาดปั๊มนํ้ามันใน สปป. ลาว แชร์ ต ลาดค้ า ปลี กนํ้ามันเบอร์ 2 รองจาก รั ฐ วิ ส าหกิ จ เชื้ อ ไฟลาว ตั้งเป้าภายใน 5 ปีขยาย ให้ถึง 60 แห่งทั่วสปป. ลาว ทั้งวางแผนรุกตลาด ทั่วอาเซียน นายสถาพร ชัยประสพ ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ปฏิบัติการจัดหาและคลัง ปตท. และ นายชยุต พันธุมิตร ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียม ขอนแก่น นำ�คณะสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เยีย่ มชมการดำ�เนินงาน สถานีบริการนํา้ มัน ปตท. หนองแต่ง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่ง มีบริษัทลูก PTT Lao ดูแลบริหารจัดการ โดยได้ ลงทุนสถานีบริการนํา้ มันแบบครบวงจรเป็นแห่ง แรกและมีหวั จ่ายมากทีส่ ดุ ใน สปป.ลาว ซึง่ เปิดให้ บริการมาตั้งแต่ 4 กรกฎาคม 2555 นายไพฑู ร ย์ พั น พู ล รองผู้ อำ � นวยการ บริษทั พีทที ี (ลาว) จำ�กัด เปิดเผยว่า ผลการดำ�เนิน งานสถานีบริการนํ้ามันแบบครบวงจรของปตท. ซึ่ ง เป็ น แห่ ง แรกใน สปป.ลาวนั้ น ประสบผล สำ�เร็จมาก ผู้ใช้รถยนต์ในกรุงเวียงจันทน์ตอบรับ สูง ทำ�ให้ยอดขายนํ้ามันใสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดยอดขายปลีก ณ สถานีบริการหนองแต่ง สูง ถึง 6 แสนลิตร/เดือนแล้ว รูปแบบสถานีบริการปตท.ที่บ้านหนอง แต่ง ถือเป็นปั๊มนํ้ามันขนาดใหญ่ครบวงจร 20 หัวจ่าย ประกอบด้วยร้านกาแฟ Amazon , มินิ มาร์ท U-Express , ST Bank ธนาคารท้องถิ่น

เรื่องเล่าของในหลวง

บอกกล่ า วเล่ า ขาน ขอนำ � เรื่ อ งราวดี ๆ เกี่ ย วกั บ พระจริ ย วั ต รอั น งดงามและพระราช อั ธ ยาศั ย อั น น่ า ประทั บ ใจของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ได้รับการบอก เล่าจากข้าราชบริพาร ข้าราชการระดับสูง รวม ถึงผู้ติดตามเสด็จ ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปอาจจะ ไม่ทราบถึงเรือ่ งราวต่าง ๆ เหล่านี้ หากไม่ได้ศกึ ษา หรือค้นหาข้อมูลจากที่ต่างๆ จึงขออนุญาตนำ� เสนอให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อแสดงถึงพระอัจ ริยภาพ และพระอารมณ์ขัน ของพระเจ้าอยู่หัว ของเรา โดยขอนำ�เสนอ ๒ เรื่องสั้น ๆ ดังนี้ ข้าวผัดไข่ดาว โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วันหนึ่งเสด็จฯ เขาค้อ เปิดอนุสาวรีย์ พอ เปิดอนุสาวรีย์เสร็จพระองค์ท่านก็ขอกลับไปที่ พระตำ�หนักเพื่อจะทรงเปลี่ยน ฉลองพระบาท เพราะเดี๋ยวจะไปดูงานในป่าในดง.........เราก็ไม่ ได้ทานข้าวไม่มี ใครทานข้าวตอนนั้นบ่ายสอง โมงแล้ว ก่อนจะเปลี่ยนฉลองพระบาทสักยี่สิบ นาที น่ า จะพุ้ ย ข้ า วทั น ก็ รี บ วิ่ ง ไปห้ อ งอาหารที่ เตรียมไว้ ปรากฏว่าพวกที่ไม่ได้ตามเสด็จเขาทาน กันหมดแล้ว ในนั้นจึงเหลือข้าวผัดติดก้นกระบะ กับมีไข่ดาวทิ้งแห้งไว้ 3-4 ใบ เราก็ตักเห็นมีข้าว อยู่จานหนึ่งวางไว้ มีข้าวผัดเหมือนอย่างเราไข่ ดาวโปะใบหนึ่ง มีนํ้าปลาถ้วยหนึ่งวางอยู่เพื่อน

ผมก็จะไปหยิบมามหาดเล็กบอกว่า “ไม่ได้ ๆ ของ พระเจ้าอยู่หัว ท่านรับสั่งให้มาตัก” ดูสิครับตักมา จากก้นกระทะเลย ผมนี่นํ้าตาแทบไหลเลย ท่าน เสวยเหมือน ๆ กันกับเรา...... ขอพระองค์ทรงพระ เจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ นํ้าลดหรือยัง โดย ถาวร ชนะภัย หลายปีมาแล้ว เมื่อครั้งนํ้าท่วมภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับผลกระทบหนักที่สุด เป็นช่วงเวลาที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้น�ำ เครื่องโทรพิมพ์มาติดตั้งที่ห้องทรงงานใหม่ๆ ข้า ราชสำ�นักท่านหนึ่งกรุณาเล่าให้ฟังว่า แม้ดึกดื่น เที่ยงคืนแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ยัง ไม่เสด็จขึ้นห้องพระบรรทมแต่ทรงคอยติดตาม ข่าวเรื่องอุทกภัยที่หาดใหญ่ อยู่อย่างใกล้ชิด ด้วย ทรงห่ว ใยราษฎร จึงทรงส่งคำ�ถามผ่านเครื่อง โทรพิมพ์ด้วยพระองค์เองถามไปทางหาดใหญ่ ว่า  “นํ้าลดแล้วหรือยัง” โดยที่ไม่ทราบว่าผู้ส่ง คำ�ถามมานั้นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คำ�ตอบที่มีผ่านมาทางเครื่องโทรพิมพ์เมื่อเวลาตี สองตีสามมีข้อความที่ตอบ ด้วยความไม่พอใจ ว่า  “ถามอะไรอยู่ได้ดึกดื่นป่านนี้แล้วคนเขาจะ หลับจะนอน” แต่ตอนท้ายของคำ�ตอบก็ไม่ลืมที่ จะบอกด้วยว่า “นํ้าลดแล้ว”

ซื้อไอแพด 4 แจก “ผู้ทรงเกียรติ” ใช้ “นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์” ประธาน สภาผู้ แ ทนราษฎร บอกว่ า การแจกไอแพด นั้ น ถื อ ว่ า คุ้ ม ค่ า ​เ พราะจะได้ เ พิ่ ม ศั ก ยภาพการ ทำ�งานของ ส.ส. ให้ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ โดย ไม่ ต กขบวนไอที รวมทั้ ง เป็ น การลดการใช้ กระดาษ ไอแพด ที่สภาฯแจก ส.ส.นั้น เป็นรุ่นไอ แพด 4 หน่วยความจำ� 64 กิ๊กกะไบท์ ราคาเครื่อง ละ 28,355 บาท นอกจากนี้ ยังมีการจัดซือ้ อุปกรณ์ เพิม่ เติม ได้แก่ ซิมการ์ด ของทรู มูฟ 1 หมายเลข ค่า บริการรายเดือน 1,200 บาท ,เคสใส่ 1,020 บาท ,สายหูฟัง 965 บาท ,ปากกา 1 ด้าม 430 บาท ,ฟิล์ม ด้านติดบนหน้าจอ แท่งชาร์ตพร้อมสาย 910 บาท และราคาประกันเพิ่มเติม 2 ปี 6,000 บาท หลายคน มี ข้ อ สงสั ย และมี ก ารตั้ ง ข้ อ สังเกตว่า การจัดซื้อแทปเลต ตามปกติจะมีการ แถมแท่นชาร์ตพร้อมสายอยู่แล้ว แต่ทำ�ไมสภาผู้ แทนฯ กลับต้องมาจัดซื้อเพิ่มเติม ... ก็แค่สงสัย โดยเฉพาะซือ้ จำ�นวนมากๆ ถึง 880 เครือ่ ง ใช้งบประมาณถึง 50 ล้านบาท เพื่อแจกให้ ส.ส. 500 คน ส.ว. 150 คน ผอ.กลุม่ งานใน กมธ. ทัง้ สภา และวุฒิสภา 57 คน ทีผ่ า่ นมาก็เคยมีการแจกโน้ตบุก๊ ให้ ส.ส.ใช้ บางคนก็เอาไปให้ลกู หลาน หรือให้ ผูช้ ว่ ย ส.ส ต้อง ถามว่ามี ส.ส.ใช้เองกี่เปอร์เซ็นต์ จะได้ประเมิน ความคุ้มค่าว่า ซื้อแล้วนำ�ไปใช้ประโยชน์จริงมาก น้อยแค่ไหน ปัจจุบัน ส.ส.หลายท่านมีระดับการศึกษา ดีขึ้น มีความจำ�เป็นเรื่องการใช้ไอโฟน โดยเฉพาะ

ครองตลาดสูงสุดที่ 31%”นายไพฑูรย์ กล่าว ด้านนายไพศาล สมบูรณ์กิจชัย ผู้จัดการ เขตการขายอาวุโส ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท มี แ ผนรุ ก ธุ ร กิ จ สถานี บ ริ ก ารนํ้ า มั น ในภู มิ ภ าค อาเซียน โดยตลาดอาเซียน มีความน่าสนใจกว่า ตลาดภูมิภาคอื่นทั่วโลก เนื่องจากอัตราการขยาย ตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนโดดเด่นกว่าภูมิภาคอื่น ทั่วโลก ทำ�ให้ตลาดสถานีบริการนํ้ามันขยายตัว จาก 60 ล้านคน เป็น 600 ล้านคน เบื้องต้นการลงทุนเฟสแรก ปตท.ได้รุก เข้าไปลงทุนสถานีบริการนํ้ามันใน 3 ประเทศ ประกอบด้วย ลาว ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา โดย ลาว , ร้านขายยา , ซุ้มขายอาหาร , บริการล้าง ปี 2012 ที่สปป.ลาว มีสถานีบริการนํ้ามันปตท. รถเปลี่ ย นถ่ า ยนํ้ า มั น เครื่ อ ง โดยใช้ เ งิ น ลงทุ น 20 แห่ง ตั้งเป้าในปี 2017 จะมีสถานีบริการเป็น รวมกว่า 44 ล้านบาท จำ� หน่ า ยนํ้ า มั น ดี เ ซล และ เบนซิน 91 โดยรับนํ้ามัน จากคลัง ปตท.จ.อุดรธานี มาจำ�หน่าย “ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารปั๊ ม นํ้ า มั น ของ ปตท.ส่ ว น หนึ่ ง เป็ น ลู ก ค้ า ชาวลาวที่ เคยเข้ า มาทำ � ธุ ร ะที่ เ มื อ ง ไทย และกลุ่มลูกค้าระดับ บน โดยสถานีบริการแบบ ครบวงจรนั้นฉีกตลาดรูป แบบสถานี บ ริ ก ารนํ้ า มั น ทั่วไปในสปป.ลาว ส่งผล ให้ ส่ ว นแบ่ ง ตลาดนํ้ า มั น ใส ของปตท.ลาว เพิ่มขึ้น โดยเมื่อปี 2011 ปตท.ลาว มีส่วนแบ่งตลาดใกล้เคียง กั บ บ.Petro trade และ Petro Vietnam ที่ 13% มี รั ฐ วิ ส าหกิ จ เชื้ อ ไฟลาว

การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การแสวงหา ข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งไอโฟนถือว่ามีประโยชน์ หาก ใช้เป็น เพราะปัจจุบันข้อมูลที่นำ�มาอภิปรายส่วน ใหญ่หยิบมาจากข่าวหนังสือพิมพ์ ไม่ได้มาจากการ ลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงเช่นในอดีต แต่การจะใช้งบประมาณสูงถึง 50 ล้าน บาท ให้ ส.ส.ซึ่งถือว่ามีรายได้มากอยู่แล้ว จะต้อง ให้ความสำ�คัญเรื่องความคุ้มค่ามาเป็นอันดับแรก ที่สำ�คัญคิดแต่จะซื้อแจก แต่ได้คิดถึงแนวทางการ ฝึกอบรม แนะนำ�การใช้ให้เกิดประโยชน์หรือไม่ อีกทัง้ สถานการณ์ในปัจจุบนั ยังไม่มคี วาม จำ�เป็นที่จะต้องใช้งบประมาณส่วนนี้เพื่อซื้อไอ โฟนให้ ส.ส. เพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่รัฐบาล ต้องใช้งบเพือ่ ดูแลความเดือดร้อนของ ประชาชน ในส่วนอืน่ ๆ หรือการนำ�งบไปใช้ดา้ นอืน่ ทีเ่ ร่งด่วน และสำ�คัญกว่า น่ า จะคิ ด ดี ๆ ก่ อ นที่ จ ะนำ � ภาษี ข อง ประชาชนไปใช้ เสมือนการกินเลือดกินเนือ้ คนจน อีกทัง้ ส.ส.ก็มสี วัสดิการคอยอำ�นวยความสะดวก ให้มากมายอยู่แล้ว จึงเป็นเรื่องที่เกินความจำ�เป็น ศักยภาพ ส.ส.แต่ละท่านสามารถซื้อสิ่งเหล่านี้ ด้วยเงินเดือนส่วนตัวของเขาได้อยู่แล้ว บางคนมี ไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดใช้กันแล้วด้วย ที่ สำ � คั ญ เครื่ อ งมื อ เหล่ า นี้ ใ ช่ ว่ า จะเป็ น ตัวชี้วัดว่าจะทำ�ให้ประสิทธิภาพการทำ�งานของ ส.ส.เพิ่มขึ้นหรือด้อยลงเมื่อไหร่ อย่าให้ประชาชนเคลือบแคลงใจมากไป กว่านี้เลย ….

60 แห่ง ส่วนกัมพูชาปัจจุบันมีปั๊มปตท. 14 แห่ง ปี 2017 จะเพิ่มเป็น 45 แห่ง และฟิลิปปินส์ มี 50 แห่ง เพิ่มเป็น 135 แห่งในปี 2017 นายไพศาล กล่าวต่อว่า เฟสที่สอง ปตท. จะเข้าไปลงทุนสถานีบริการนํา้ มันในประเทศพม่า เพราะปัจจุบันพม่าเปิดประเทศแล้ว ทั้งเป็นตลาด ใหญ่มีประชากรใกล้เคียงกับไทย ส่วนเฟสที่สาม วางเป้าหมายจะเข้าไปลงทุนในเวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย แม้วา่ ทัง้ 3 ประเทศนีจ้ ะเป็นตลาด ใหญ่ แต่กฎระเบียบยังไม่อำ�นวย และเฟสสุดท้าย คือที่บรูไน สิงคโปร์ ซึ่งเป็นตลาดเล็กไม่เหมาะต่อ การลงทุนสถานีบริการนํ้ามัน อาจทำ�เพียงแค่การ ค้านํ้ามันเล็กน้อยเท่านั้น และที่สำ�คัญการเข้าไป ลงทุนแต่ละประเทศ ปตท.จะยึดหลักการตลาด เพื่อสังคม CSR กับสังคมในชุมชนนั้นด้วย


ปีที่ 11 ฉบับที่ 112 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2556

หน้า 3


หน้า 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 112 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2556

สนับสนุน “กองทุนวันศรีนครินทร์” ; รศ.นพ.วิฑูรย์ ประเสริฐเจริญสุข รองคณะบดี ฝ่ า ยกิ จ การพิ เ ศษและวิ เ ทศน์ สั ม พั น ธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบเงินสนับสนุนจำ�นวน 50,000 บาท จากนาย อำ�นวย ผลพืช กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด (มหาชน) ในเอสซีจี เปเปอร์ ผู้ผลิตกระดาษ Idea Work และ Idea Max เพื่อสมทุบกองทุนวันศรีนครินทร์ เนื่องในวันศรีนครินทร์ ณ โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ เมื่อเร็วๆนี้

ต้อนรับท่านทูตฯ ออสเตรเลีย ; มร. โอเล่ นีลเซ่น ผู้จัดการใหญ่ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ให้การต้อนรับ ฯพณฯ เจมส์ โจเซฟ ไวส์ เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำ�ประเทศไทย ในโอกาสเดินทาง มายังจังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมงานของศิษย์เก่าประเทศออสเตรเลียและ นักเรียนแลกเปลี่ยนในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งงานจัดขึ้นที่ชั้น 21 – ห้องรอยัลสวีท ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

สู้ภัยมะเร็งเต้านม ; นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน วาโก้โบว์ชมพู สู้ภัยมะเร็งเต้านม และเป็น ตัวแทนรับมอบชุดชั้นในสำ�หรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยศูนย์สรรพสินค้า แฟรี่พลาซ่าขอนแก่น ร่วมกับผลิตภัณฑ์ ชุดชั้นในวาโก้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 หน้า KFC

ขอนแก่นเอกซโป 2013 ; นายทรงพล จำ�ปาพันธุ์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “ขอนแก่นเอกซโป 2013” KHONKAEN EXPO 2013 ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2556 โดยมีนายวรโชติ พัฒน์ ดำ�รงจิตร ผูบ้ ริหารศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โตโยต้าแก่นนคร เปิดสาขามัญจาคีรี ; นายวิเชียร เอมประเสริฐสุข รอง กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ,นายกิจ มหาจุนทการ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ,นายธีระพงศ์ เหลืองสัมฤทธิ์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารผู้แทนจำ�หน่าย และ ตัวแทนจากบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ มอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความ ยินดีกับ นายโชคชัย คุณวาสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำ�กัด ในโอกาสเปิดสาขามัญจาคีรี โดยมี คณะกรรมการบริหาร บริษัท โต โยต้าแก่นนคร ร่วมเป็นเกียรติ

อีซซู ใุ ห้นาํ้ ...เพือ่ ชีวติ ; นายจิรวุฒิ คุวานันท์ ประธานกรรมการกลุม่ บริษทั โค้วยูฮ่ ะมอเตอร์ จำ�กัด ร่วมกับ บริษทั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จำ�กัด นำ�ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ร่วมพิธเี ปิดโครงการ “อีซซู ใุ ห้นาํ้ ...เพือ่ ชีวติ ” เพือ่ สนับสนุนระบ บนํา้ ดืม่ สะอาดจากแหล่งนํา้ บาดาล ให้กบั โรงเรียนทีข่ าดแคลนนํา้ ดืม่ นํา้ ใช้ ซึ่งในงานนี้ก็มี บอย ปกรณ์ นักแสดงชื่อดัง และ จอร์น รัตนเวโรจน์ นักร้อง และพิธกี รรายการดัง ร่วมเดินทางไปด้วย เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม ทีผ่ า่ นมา ณ โรงเรียนบ้านแก้วเมธี อ.นาด้วง จ.เลย


หน้า 5

ปีที่ 11 ฉบับที่ 112 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2556

การทำ�ฟันผู้ป่วยเด็กเล็ก... น่ากลัวจริงหรือ?

ผศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม

สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งกับคอลัมน์ ก้าว ทันโลกกับโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกวันนี้ มัก มีข่าวเกี่ยวกับการให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ ผู้ป่วยเด็กเล็ก แล้วเกิดปัญหาขึ้น ทำ�ให้ตอนนี้ไม่ ว่าจะเป็นทันตแพทย์ทวั่ ไป หรือแม้แต่ทนั ตแพทย์ สำ�หรับเด็กเองก็เกิดความกังวลใจในการให้การ รักษาผู้ป่วยเด็กเล็กเช่นกัน นอกจากนี้เด็กเล็ก มักไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการรับการรักษา มี ค วามยากในการสื่ อ สาร และเด็ ก ส่ ว นใหญ่ ที่มาพบทันตแพทย์มักมีฟันผุลุกลามมาก หรือ มีอาการปวดแล้ว ทำ�ให้การรักษาซับซ้อนมาก ยิ่งขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือทันตแพทย์ต้องเน้น งานทันตกรรมป้องกัน ให้ความรูใ้ นเรือ่ งการดูแล ทันตสุขภาพ อาทิเช่น วิธกี ารทำ�ความสะอาดฟัน การหย่านมขวดตั้งแต่ 1-2 ขวบ และเน้นให้เห็น ความสำ�คัญของฟันนํา้ นม แต่ถา้ สุดท้ายแล้วต้อง ให้การรักษา เราต้องให้ความสำ�คัญกับการอธิบาย และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วยและผู้ปกครอง ซักประวัติทางการแพทย์ให้ละเอียดและชัดเจน และต้องเสนอแผนการรักษาทัง้ ทีด่ ที สี่ ดุ และทาง เลือก รวมทั้งวิธีการจัดการพฤติกรรม พฤติกรรมของเด็กเล็กนัน้ ขึน้ กับพืน้ ฐาน อารมณ์ การเลีย้ งดู และประสบการณ์ในอดีต การ ต่อต้านการรักษาไม่ใช่สงิ่ ผิดปกติ รวมทัง้ การร่วม

มือหรือการหลับของเด็กวันนี้ ขณะทำ�การรักษา ก็ไม่ได้ผิดปกติ แต่เนื่องจากการให้การรักษาทาง ทันตกรรมนัน้ มีสงิ่ กระตุน้ มาก เช่น เสียงหัวกรอ แสงไฟ เครื่องมือ นํ้าจากเครื่องกรอง เครื่องดูด นํ้าลาย หรือการทำ�งานที่ใช้เวลา ดังนั้นโอกาส ที่เด็กจะร้องไห้มีสูง แต่ถ้าหากเราควบคุมความ เจ็บปวดได้ดี และทำ�การรักษาด้วยความนุ่มนวล ก็อาจช่วยแก้ปัญหาเรื่องการไม่ให้ความร่วมมือ ในการรักษาได้ แต่ถ้าหากผู้ป่วยเด็กร้องไห้ เรา ต้องหาสาเหตุให้ได้ เพื่อให้ผู้ป่วยสงบลง เช่น ผู้ ป่วยอาจเจ็บเนื่องจากชาไม่เต็มที่ และหากการ รั ก ษานั้ น จำ � เป็ น ที่ ต้ อ งใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ใดๆ อาทิเช่น ที่ห่อรัดตัวผู้ป่วย (papoose board) เครือ่ งมือช่วยอ้าปาก (Month gag) เพือ่ ช่วยให้การ ทำ�งานมีประสิทธิภาพขึ้น เราควรต้องอธิบายให้ ผู้ปกครองเข้าใจถึงความจำ�เป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์ ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเอง นอกจากนั้นแล้ว ทีมงานที่ดีเป็นสิ่งสำ�คัญอย่าง หนึ่ง การทำ�งานที่ประสานสอดคล้อง ราบรื่น ทำ�ให้เราเสร็จสิ้นการรักษาได้อย่างรวดเร็ว รวม ทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้ปกครองได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิก ทันตกรรมสำ�หรับเด็ก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.0-4320-2405 ต่อ 11186

เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม the 5th A-LIEP ; ด ร . พ ง ษ์ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ว า นิชกพงษ์ นายกองค์การ บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด ขอนแก่น เข้าร่วมประชุม the 5th A-LIEP 2013 โ ด ย มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ประชุ ม กว่ า 200 คน จาก 22 ประเทศ ทั่วทุก ภูมิภาคของโลก ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น มอบเที ย นพรรษา ; น า ย ธี ร ะ ศั ก ดิ์ ธี ฆ า ยุ พั น ธุ์ นายกเทศมนตรี นครขอนแก่ น พร้ อ ม คณะผู้บริหาร สมาชิสภา เทศบาลและพนั ก งาน เทศบาลนครขอนแก่ น นำ � เที ย นพรรษาพร้ อ ม เครื่องอัฐบริขาร มอบให้ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครขอนแก่น จำ�นวน 20 โรง เพื่อทำ�บุญทอดเทียนเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำ�ปี 2556 โดยมีคณะครู อาจารย์และ นักเรียนรับเทียนพรรษาเพื่อทำ�บุญพร้อมกันในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ สำ�นักงานเทศบาลนคร ขอนแก่น จั ง หวั ด ขอนแก่ น ไม่ ยุ่ ง เกี่ ย วยาเสพติ ด ; นายสิ ท ธิ กุ ล ภู คำ � วงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น พร้ อ มด้ ว ยผู้ อำ � นวยการ โรงเรียนในสังกัด อบจ. ขอนแก่น 5 โรงเรียน รับ มอบโล่เป็นสถานศึกษา เครือข่ายวัฒนธรรมด้าน จั ด กิ จ กรรมป้ อ งกั น ยา เสพติดในมิติศาสนาและ วัฒนธรรมดีเด่น โดยมีนายสุระ เตชะทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ขณะที่ ค นไทยในทุ ก วงการกำ � ลั ง ตื่ น ตั ว ต่ อ การเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ “ประชาคมอาเซี ย น (ASEAN Community: AC)” อย่างเต็มรูปแบบใน ปี พ.ศ.๒๕๕๘ (ค.ศ.2015) ชาติสมาชิกอาเซียน อีก ๙ ประเทศ คือ กัมพูชา, บรูไนดารุสซาลาม, มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, สิงคโปร์, สปป.ลาว, และ อินโดนีเซีย ก็มีความตื่นตัวเช่นกัน เมื่อทั้ง ๑๐ ชาติสมาชิกอาเซียนต่าง มีความกระตือรือร้น คนไทยจึงต้อง ไม่นิ่งนอนใจเร่งเตรียมความพร้อม ในการเป็นพลเมืองอาเซียนอย่าง มี ประสิทธิภาพ เพราะความสำ�เร็จ ของคนไทยย่ อ มหมายถึ ง ความ สำ�เร็จของประเทศไทยด้วย เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ เยาวชนไทย ครู อาจารย์ ตลอดจนบุ ค ลากร ทางการศึกษา ผู้บริหารและประชาชนทั่วไป ใน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเป็น “พลเมืองอาเซียน” ได้อย่าง เต็มภาคภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ จึงร่วมกับ บริษัท เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) จัด “มหกรรม อาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำ�ปี ๒๕๕๖” เพื่อนำ�กิจกรรมส่งเสริมความ รู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ อาเซี ย นไปสู่ เ ยาวชน

มหกรรมอาเซียน

สัญจร ๔ ภูมิภาค ปี ๒๕๕๖

ไทย และคนไทยในทุกภูมิภาค เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมให้กับเยาวชนไทย ครู อาจารย์ ตลอด จนบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารและประชาชน ทั่วไป ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น “พลเมืองอาเซียน” ได้ อย่างเต็มภาคภูมิ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำ�กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า รัฐบาล ตระหนักถึงความสำ�คัญในการพัฒนาบุคคลากร ของประเทศ และสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพ ทั้ ง บุ ค คลากรที่ อ ยู่ ใ นวั ย ทำ � งานและเยาวชนที่ จ ะ เติบโตเป็นกำ�ลังสำ�คัญของประเทศในอนาคต และ เพื่อให้มีการปรับตัวได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคม จากการรวมตัวของประเทศ สมาชิกอาเซียนในภูมภิ าค เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย ง ใต้ ๑๐ ประเทศ ให้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด จึ ง กำ � หนดแผนปฎิ บั ติ ก าร ยุทธศาสตร์ประเทศไทย โดยเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน เพื่อหลุด พ้ น จากประเทศที่ มี ร าย ได้ ป านกลาง, ลดความ เลื่ อ มลํ้ า , การเติ บ โตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างสมดุลและปรับ ระบบการบริหารจัดการ ในภาครั ฐ โดยใช้ ก าร ศึกษาเป็นเครื่องมือสร้าง ขีดความสามารถในการ แข่ ง ขั น โดยกระทรวง ศึ ก ษาธิ ก ารได้ รั บ มอบ หมายให้ดำ�เนินโครงการ พั ฒ น า เ มื อ ง บ ริ ก า ร ศึกษานานาชาติ (ภายใต้ ยุทธศาสตร์ประเทศ ที่ ๑) และ พัฒนาภาคการศึกษา รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ภาย ใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ ที่ ๒) และพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ให้เป็นพลเมืองอาเซียนอย่างสมบูรณ์และมี

ประสิทธิภาพ การจัดมหกรรมอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาค ทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และ สร้างความตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียน พร้อมทัง้ พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของครู บุคลากร ทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา และเพื่อเปิด โอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ แสดง ศักยภาพ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของหน่วยงานด้านการศึกษา ทั้งนี้ ได้ดำ�เนินการ เปิดโครงการ และกิจกรรมดังนี้ ภาคกลาง และ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทีโ่ รงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ระหว่ า งวั น ที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทีโ่ รงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่โรงแรมเค พาร์ค แกรนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ โรงแรมลำ�ปางเวียงทอง จังหวัดลำ�ปาง และกิจกรรม รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ ดร.พวงเพ็ชร กล่าวต่อว่า สำ�หรับกิจกรรม ที่จะจัดในการสัญจรนั้นจะเน้นกิจกรรม workshop และการแข่งขันทักษะทางภาษา ประกอบด้วย การ แข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน เยาวชนไทย อายุ ๑๖-๒๐ ปี เพื่อส่งเสริมในการพัฒนาทักษะ การพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ การ แข่งขันการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ นักเรียน มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าอายุ ๑๔-๑๘ ปี เพื่อส่ง เสริมในการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และการแข่ ง ขั น สะกดคำ � ภาษาอั ง กฤษระดั บ มัธยมศึกษา โดยการสะกดคำ�และการเขียนคำ�ภาษา อังกฤษได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทีส่ ดุ ซึง่ นักเรียน ทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทัง้ ๓ กิจกรรม จะมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง ด้านนายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การรวมตัวของ ๑๐ประเทศสมาชิกอาเซียน ถือเป็นความท้าทาย ที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้ความหลากหลายในทุกมิติของ ภูมิภาค การเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด ทั้งลดภาวะผลกระ ทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ซึ่งกระทรวง ศึกษาธิการได้รับหมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก ในการพัฒนาทักษะภาษาและพัฒนาสมรรถนะ ที่จำ�เป็นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากร มนุษย์ของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการจัดให้มสี ถานีกจิ กรรม ฐานความรู้สู่อาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เกีย่ วกับอาเซียนผ่านสถานีกจิ กรรม ๔ สถานี ได้แก่ สถานี Knowing ASEAN สถานี Food Pavilion สถานี Mobility in ASEAN และสถานี Do you know AC? ดังนั้น ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ร่วมกิจกรรมและ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.247friend. net, www.bic.moe.go.th หรื อ ที่ สำ � นั ก ความ สัมพันธ์ต่างประเทศ สำ�นักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ โทร. ๐๒-๒๘๑๖๓๗๐ ต่อ ๑๐๘-๑๑๐

สุพัตรา ศุขโข...รายงาน

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัดหัวทุ่งค้าไม้

เรื่อง ประกาศ เลิก ห้างหุ้นส่วนจำ�กัดหัวทุ่ง เรียน สมาชิกผูถ้ ือหุ้น ลูกหนี้ และ เจ้าหนี้ คณะกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัดหัวทุ่งค้า ไม้ ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า มติที่ประชุม ได้ ต กลงให้ ย กเลิ ก ห้ า งหุ้ น ส่ ว นหั ว ทุ่ ง ค้ า ไม้ จำ� กั ด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2556 จึงขอ ประกาศให้บรรดาลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ของห้างหุ้น ส่วนฯ นี้ ได้โปรดติดต่อชำ�ระหนี้ หรือยื่นทวงหนี้ต่อ ข้าพเจ้า ณ สำ�นักงานเลขที่ 33 ม.14 ต.บ้านเป็ด เตรี ย มพร้ อ มเปิ ด ประชาคมอาเซี ย น ; นายวรโชติ พัฒน์ดำ�รงจิตร อบรมนักขับ ; บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำ�กัด ได้จัดอบรมให้กับผู้ประกอบ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภายในกำ�หนด 7 วัน นับตั้งแต่ กรรมการผู้บริหารโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ให้ความสนใจในการใช้ การและผู้ขับขี่รถบรรทุกที่ใช้ชื่องานว่า “การขับรถบรรทุกอีซูซุอย่างมือ วันประกาศนี้ เป็นต้นไป   ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดฝึกอบรม อาชีพ” เพือ่ ให้ผใู้ ช้รถบรรทุกได้ตระหนักถึงการขับรถให้ประหยัดพลังงานนํา้

พนักงาน “โครงการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทย เพื่อรองรับ มันและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ ประชาคมอาเซียน”หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ ทำ�งาน ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2556 โดยได้รบั ความร่วมมือจากทาง ผ่านมา ณ ฝูงบิน 237 สนามบินนํ้าพอง อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น ณ ห้องดอกคูน ชั้น 4 โรงแรม เจริญธานี ขอนแก่น

ขอแสดงความนับถือ พนมพร สุขบุญญสถิตย์ (นายพนมพร สุขบุญญสถิต) ผู้ชำ�ระบัญชี


หน้า 6

ปีที่ 11 ฉบับที่ 112 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2556


ปีที่ 11 ฉบับที่ 112 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2556

หน้า 7


หน้า 8 หลังจากประเทศ พม่า หรือชื่ออย่างเป็น ทางการ “สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์” ปิดประตูประเทศมานานกว่า40 ปี ก่อนตัดสินใจเปิดแง้มประเทศสู่ประชาคมโลก อย่างเป็นทางการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ทำ�ให้นัก เดินทางหลายๆ คน อยากเดินทางไปสัมผัสกับความ เจิดจรัสของดินแดนแห่งนี้ เพราะถือเป็นแหล่งรํ่า รวยอารยธรรมที่อุดมไปด้วยโบราณสถาน เมือง โบราณ และมหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่ยังคง ความงดงามไว้เหมือนอดีตกาล อาจเพราะพม่าได้ชอื่ ว่าเป็นชนชาติที่ยึดมั่นคำ�สอนในพระพุทธศาสนา อย่างเหนียวแน่นที่สุดชาติหนึ่งในโลก

ปีที่ 11 ฉบับที่ 112 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2556 ร่ ว ม แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี ; นายสุ รั ต ไวยวงษ์ Executive Assistant Manager เป็นตัวแทน ผูบ้ ริหารโรงแรมเจริญ ธานี ขอนแก่น มอบ กระเช้าดอกไม้ ดร.พา อักษรเสือ อธิการบดี มหาวิ ท ยาลั ย ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ อดี ต ส.ส.และอดี ต ส.ว.ขอนแก่น เนือ่ งใน โอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 75 ปี เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2556 ณ ภัตตาคารตีน๋ อ้ ง จ.ขอนแก่น

มหาบูชาสถานทั้ง 5 แห่งนี้ได้แก่ มหาเจ ดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง ,มหาเจดีย์ชเวซิกอง เมือง พุกาม ,เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือที่เรา เรียกกันว่า พระเจดีย์มุเตา ,พระมหามัยมุนี แห่ งมัณฑะเลย์ และพระธาตุอินทร์แขวน “ไจก์ทิโย” การเข้าไปสักการะสถานศักดิ์สิทธิ์ที่พม่า ไม่ว่าที่ ไหนเราก็ต้องถอดรองเท้า ถุงเท้า เป็นการเคารพ สถานที่ ที่นี่ผู้หญิงห้ามขึ้นไปบนเจดีย์ ขึ้นได้เฉพาะ ผู้ชาย การแต่งกายต้องสุภาพ โดยเฉพาะผู้หญิงนุ่ง สัน้ เหนือหัวเข่า ห้ามเข้าเด็ดขาด ห้ามผูห้ ญิงปิดทอง ห้ามขึ้น ห้ามกราบด้านใน มีป้ายบอกไว้ ถ้าเผอเรอ เดี๋ยวเค้ามาบอกเอง มาเที่ยวพม่า ทิชชูเปียกสำ�คัญที่สุดอย่าลืม

“มิ ง กะลาบา” ตามรอย

สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เ มื อ งพม่ า

อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่พม่าปิดประเทศ มานานร่วมกว่า 4 ทศวรรษ”ปัญหา-อุปสรรค” คือ ยังไม่มีใครรู้จักประเทศนี้เพียงพอ จึงเป็นสิ่ง ท้าทายต่อการเข้าไปเปิดตลาดไม่น้อย โดยเฉพาะ ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ที่ยังมั่งคั่ง ทำ�ให้ “พม่า” กลายเป็นตลาดใหม่ที่บริสุทธิ์และน่าสนใจ พร้อม ที่จะดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ จากไทย ที่มองเห็นโอกาสในการเข้าไปทำ�ตลาดในประเทศ นี้ด้วยเช่นกัน ขณะอุปนิสัยของชาวพม่านั้นมีความนิ่ง และเงียบ ไม่ตอบรับใดๆ จนกว่าจะมั่นใจว่าทำ�ได้ จากความสมถะที่ มี อ ยู่ แต่ ข ณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น ชนชาติที่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีสูง คนพม่าชอบมาวัดมาก วัยรุ่นพม่า ยังสวด มนต์ไหว้พระและเข้าวัดเป็นกิจกรรมหลักปกติเห็น หนุม่ สาวจูงกันไปเข้าวัด รูส้ กึ ดี ไม่ตอ้ งไปดูหนัง กิน ข้าว แต่ชวนกันมาทำ�บุญทำ�ทาน เป็นอะไรที่เห็น แล้วอิ่มเอม ชาวพม่าได้ชื่อว่า เป็นชนชาติที่ยังยึดมั่น คำ�สอนในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่ที่สุด ชาติหนึ่งในโลก มีการสร้างเจดีย์ พระธาตุ ศาสน สถาน ทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นจึงมีปูชนียสถานอัน เป็นทีส่ กั การบูชาของชาวพม่า และชาวมอญอยูเ่ ป็น จำ�นวนมาก แต่ที่นับถือเป็นมหาบูชาสถานสำ�คัญ สูงสุดมีเพียง 5 แห่ง ทีเ่ ป็นความใฝ่ฝนั ของชาวพุทธ พม่าว่าครั้งหนึ่งในชีวิตควรได้เดินทางไป สักการ บูชาให้ครบทั้ง 5 แห่ง จึงจะนอนตายตาหลับหรือ ได้ขึ้นสวรรค์

พกติดตัวไปจากเมืองไทยด้วย เอาไปทำ�ไมหรือ คำ� ตอบคือเอาไว้เช็ดเท้าครับ ถูกต้องแล้วครับ ไม่ได้ใช้ เช็ดหน้า เพราะเราต้องถอดรองเท้าเข้าวัด ถอดเข้า ถอดออกทัง้ วัน มีประโยชน์มากๆ อย่าลืมเชียวครับ การมาหงสาวดีนั้น ที่แน่ๆ ต้องมาสักการะ “พระเจดีย์ชเวมอดอว์” หรือ “พระเจดีย์มุเตา” หนึ่ง ในห้ามหาบูชาสถานของพม่า ซึ่งมีความสูงถึง 377 ฟุต “มุเตา” แปลว่า “จมูกร้อน” เพราะเจดีย์มีความ สูงมากจนต้องแหงนหน้าขึ้นเพื่อมองไปที่ยอดของ เจดีย์ทำ�ให้จมูกร้อน จากนั้นจะต้องไปขึ้นรถบรรทุกอีกต่อหนึ่ง เพื่อขึ้นเขาไจ๊ก์ทีโยไปไหว้ “พระธาตุอินทร์แขวน” หินสีทอง อัศจรรย์แห่งสมดุล ทีต่ งั้ อยูบ่ นหน้าผาสูง ชันอย่างหมิ่นเหม่ ท้าทายแรงดึงดูดของโลก ทำ�ท่า เหมือนจะหล่น แต่แท้จริงแล้วไม่ไหวเอนสักนิด ช่างเหลือเชื่อ ถือเป็นการวางนํ้าหนักที่สมดุล โดย มีธรรมชาติเป็นผูส้ ร้างสรรค์ 1 ใน 5 สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ที่ ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจำ� ปีจอ คนเกิดปีนี้น่าหาโอกาสไปนมัสการสักครั้ง หนึ่งในชีวิต เชื่อว่า หลายคนที่ไปเที่ยวพม่ารวมถึงนัก ท่องเที่ยวจากต่างชาติ  สิ่งแรกที่อยากไปเห็น คือ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ที่กรุงย่างกุ้ง ว่ามีความ สวยงามยิ่งใหญ่อลังการเพียงใด แม้แต่ชาวพม่าเอง ซึง่ อยูใ่ นภาคต่างๆ ของประเทศ ก็อยากมากราบไหว้ เจดีย์ชเวดากองสักครั้งหนึ่งในชีวิต “พระมหาเจดียช์ เวดากอง” เป็นศาสนสถาน อันศักดิส์ ทิ ธิ์ หนึง่ ในห้าของพม่า เป็นศูนย์รวมแห่ง ความศรั ท ธาในพระพุ ท ธ ศาสนาและจิตวิญญาณของ ชาวพม่ า เป็ น ที่ เ คารพสั ก การะกราบไหว้บูชาของคน พม่ า หากชาวพม่ า จะต้ อ ง เดิ น ทางไกลหรื อ เดิ น ทาง กลับมาจากแดนไกล หรือ เพียงมาเยือนกรุงย่างกุง้ ชาว พม่ามักจะมาสักการะพระ มหาเจดียช์ เวดากองเพือ่ เป็น ศิริมงคล เขตพระมหาเจ ดีย์ชเวดากองจึงเนืองแน่น ไปด้วยผู้คนที่มากราบไหว้ ขอพรไม่ขาดสาย ราวกับว่า มีงานฉลองพระธาตุไม่เว้น วัน นอกจากนี้ พระมหาเจ ดี ย์ ช เวดากองยั ง เป็ น พระ ธาตุประจำ�ปีเกิดของผูท้ เี่ กิด ปี ม ะเมี ย และรดนํ้ า ขอพร พระประจำ�วันเกิด ณ ลาน อธิษฐาน อีกด้วย แนะนำ � ให้ ไ ปชม

ในช่วงตอนเย็นถึงคํ่า เพราะอากาศไม่ร้อนและได้ดู พระมหาเจดียใ์ นยามทีไ่ ฟส่องตอนกลางคืน งดงาม ที่สุด เหมาะสำ�หรับถ่ายรูป ว่ากันว่า ทองคำ�ที่ใช้ใน การก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ ห่งนี้ มีจ�ำ นวน มากกว่าทองคำ�ที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสีย อีก และนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก ผูห้ ลักผูใ้ หญ่เมืองไทยหลายท่าน บินข้ามนํา้ ข้ามทะเล เพื่อไปไหว้ขอพร “เทพทันใจ” ซึ่งเป็น เทพทีช่ าวไทยและชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมาก และนิยมมาขอพรด้วย เชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสม ความปรารถนา ฝัง่ ตรงข้ามเป็นทีต่ งั้ ของท่าน “เทพ กระซิบ” ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบ เบาๆ ข้างหู ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพร จากเทพทั้งสององค์นี้กันมาก ทัวร์ธรรมะ ยังมีอีกหลายแห่ง อาทิ พระ นอนตาหวานเจาทัตยี พระพุทธรูปหยก พระพุทธ รูปหินอ่อน พระเจดีย์เยเลพญา ที่สร้างอยู่บนเกาะ กลางนํ้า เจดีย์กาบาเอ ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถาน ที่ชำ�ระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมี พระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ และ วัดไจคัดไวย์ ที่นี่เป็นโรงเรียนสอนพระอภิธรรม มี พระสงฆ์จำ�พรรษาเกือบ 1000 รูป วัดในย่างกุ้งมี เยอะมาก จนจำ�ชื่อไม่หวาดไม่ไหว สิง่ ทีแ่ ปลกทีส่ ดุ คงเป็นการขับรถ พวงมาลัย ขวาแต่ดนั ไปขับทางขวา สาเหตุเพราะเพิง่ เปลีย่ นมา ขับทางขวาไม่นาน การโดยสารรถแบบห้อยโหน ท้ายกระบะ ที่นี่เป็นเรื่องธรรมดา พบเห็นได้โดย ทั่วไป ทั่วโลกรู้จักพม่าผ่านทางผู้หญิงคนหนึ่งที่ ชื่อ “อองซานซูจี” ไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้ น่านับ ถือจริงๆ สำ�หรับการต่อสู้อันยาวนาน ประทับใจ คำ�พูดของเธอตอนมาเยือนเมืองไทย แล้วเธอได้ไป เยี่ยมคนงานพม่า คำ�พูดในวันนั้นต่อคนงานพม่าก็ คือ “ขอให้ทกุ คนรักคนไทย รักประเทศไทย เหมือน กับรักประเทศพม่า .... ” ขอขอบคุณ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดร.ศิรกิ ลุ นามศิริ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 และคณะผู้มีส่วนร่วมใน การจัดทัศนศึกษาประเทศเมียนมาร์ในครั้งนี้ ที่ได้ เปิดโอกาสให้ตดิ ตามคณะฯร่วมแสวงบุญ คุณอาร์ม ผจก.บริษัท อาร์ม ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำ�กัด รวม ทัง้ ไกด์พม่าและคนขับรถบัสปรับอากาศของพม่าที่ เราใช้บริการตลอด 4 วัน 3 คืน โดยรวมแล้วประทับ ใจมาก พอใจในบริการ ได้เทีย่ วครบคุม้ ค่า ไม่เหนือ่ ย มาก ไกด์ดีและรถยนต์ที่ใช้สภาพดี อาหารอร่อย ถูกปาก เป็นทริปธรรมดาๆ ทีน่ า่ ประทับใจมากครับ ครั้งหน้าขอติดตามไปอีกนะครับ อย่าลืมชวนเด้อ ครับ ....

ทีมข่าวไทยเสรี ... รายงาน

อี ซู ซุ FRR ปาร์ ตี้ ซู เ ป อ ร์ ท รั ค ; นายประยูร อังสนันท์ กรรมการผู้ จั ด การ บ ริ ษั ท โ ค้ ว ยู่ ฮ ะ มอเตอร์ จำ � กั ด ให้ เกี ย รติ ขึ้ น กล่ า วเปิ ด งาน “อีซูซุ FRR ปาร์ตี้ ซูเปอร์ ทรัค รถบรรทุก พันธุ์แกร่ง” ซึ่งทางบ ริษัทฯได้มีการจัดงาน เลี้ยงสังสรรค์ ให้กับผู้ ประกอบการและผู้ใช้ รถบรรทุกอีซูซุ ซึ่งใน งานได้มกี ารมอบของรางวัลให้กบั ลูกค้าทีโ่ ชคดี สร้างความสนุกสนานให้กบั ผูม้ าร่วมงานอย่างมาก เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม ทีผ่ า่ นมา ณ โชว์รมู บริษทั โค้วยูฮ่ ะมอเตอร์ จำ�กัด สำ�นักงานใหญ่ขอนแก่น ก รุ ง ศ รี มั น นี่ เ ฟ ส ติ เ ว ล ; นายทรงพล จำ � ปา พั น ธ์ ร อ ง ผ ว จ . ข อ น แ ก่ น เ ป็ น ป ร ะ ธ า น เ ปิ ด ง า น “กรุงศรี มันนี่ เฟสติ เวล-ขอนแก่น” โดยมี นายพรศั ก ดิ์ โอวาท กานนท์ ผู้จัดการภาค ธุ ร กิ จ สาขาภู มิ ภ าค นายแดนฮาร์ โ ซโน่ ประธานคณะเจ้าหน้าทีด่ า้ นการตลาด นายฉัตรชัย ปลัง่ ศิริ ผูจ้ ดั การฝ่ายอาวุโสและผูอ้ ำ�นวยการภาค ธุรกิจสาขาภูมภิ าค ร่วมเปิดงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น เมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม 2556 เปิดท้ายขายของ ; เพื่ อ เป็ น การปลู ก จิ ต สำ�นึกในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม โรงแรม พู ล แมน ขอนแก่ น ร า ช า อ อ คิ ด จั ด กิจกรรม  “เปิดท้าย ขายของ” บริเวณด้าน หลังโรงแรมฯ ในงาน ได้ มี ก ารนำ � เสื้ อ ผ้ า เครือ่ งประดับ รองเท้า กระเป๋า และของมือ สองมาขายโดยพนักงาน งานนี้นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้วยังเป็นการกระชับความ สัมพันธ์ระหว่างพนักงานอีกด้วย ห นู น้ อ ย แ ฟ รี่ คิ ด ส์ 2 0 1 3 ; ศู น ย์ ส รรพสิ น ค้ า แฟ รี่ พ ลาซ่ า ร่ ว มกั บ ชุ ด เด็ก Puppet และ PJ Kids จัดการประกวด ห นู น้ อ ย แ ฟ รี่ คิ ด ส์ 2013 รอบเปิ ด ตั ว ผู้ เข้าประกวด 30 คน สุดท้าย ณ เวทีชั้น 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 และ อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา


ปีที่ 11 ฉบับที่ 112 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2556

ซื้อมาสด้า 2 ทุกรุ่น ดาวน์เพียง 2,222 บาทฟรี ประกันภัยชั้น 1 รับรถทันที ผ่อนนาน 84 งวด ซื้อมาสด้า 3 รุ่น 1600 CC รับส่วนลดทันที 75,000 บาท รับรถทันที ซื้อมาสด้า 3 รุ่น 2000 CC รับส่วนลดทันที 90,000 บาท BT-50 Pro ทุกรุ่น ดาวน์ 5% ผ่อนนาน 84 งวดฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 ปี หรือรับส่วนลด ทันที 50,000 บาท

หน้า 9


หน้า 10

ปีที่ 11 ฉบับที่ 112 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2556


หน้า 11

ปีที่ 11 ฉบับที่ 112 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2556 “ทีเส็บ”

• ต่อจากหน้า 1 เท่านัน้ แต่ยงั เป็นเวทีสง่ เสริมการขายและการตลาด จำ�หน่ายอาหารทะเลก็ปกติไม่ลดลงแต่อย่างใด

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการ จั ง หวั ด ขอนแก่ น เปิ ด เผยว่ า จั ง หวั ด ขอนแก่ น ได้ ร่ ว มลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ร่วมกับ สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในการผลักดันขอนแก่นสู่การ เป็ น ไมซ์ ซิ ตี้ โดยแผนดั ง กล่ า วสอดรั บ กั บ แผน ยุทธศาสตร์หลักการพัฒนาจังหวัด 4 ปี (25572560) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ มหานครแห่งอาเซียน” “ขอนแก่นมีศักยภาพหลากหลายด้านใน การส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ เนื่องจากเป็นเมือง เศรษฐกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า การ ลงทุน และคมนาคมขนส่งที่สำ�คัญของภาคอีสาน และยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมใน ภูมิภาค ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในโครงการ การพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามระเบียงเศรษฐกิจ แนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor หรือ EWEC) ทำ�ให้ขอนแก่นมีสถานะ เป็นประตูสู่อินโดจีน และจีนตอนใต้ ซึ่งจะเป็น ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และคมนาคมขนส่ง ของภูมภิ าคในอนาคต” ผวจ.ขอนแก่น กล่าวและว่า ขณะเดียวกัน จังหวัดขอนแก่น ยังเป็นศูนย์กลาง บริหารราชการ มีหน่วยงานตั้งอยู่กว่า 200 แห่ง ศูนย์รวมสถาบันอุดมศึกษาและการแพทย์ รัฐบาล มี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ น นครไอซี ที ทั้ ง มี ศู น ย์ ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ใหญ่ที่สุดในภาค อีสาน รองรับผู้สัมมนาได้มากกว่า 3,000 คน ขณะ ที่โรงแรมที่พักมีโรงแรมระดับ 4-5 ดาว รองรับ กว่า 5,000 ห้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่อว่า แผนพัฒนาเพื่อรองรับการเป็นไมซ์ซิตี้ เบื้องต้นมี แผนยกระดับปรับโฉมงานเทศกาลไหมประเพณี ผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็น งานประจำ�ปี ให้เป็นงานเทศกาลไหมนานาชาติ โดย จะมีการจัดประชุมนานาชาติ 6 ประเทศลุ่มนํ้าโขง จีน เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา และไทย เพื่อจับ มือเป็นประเทศคู่ค้าไหม พร้อมจัดเที่ยวชมอำ�เภอ ชนบทแหล่งผลิตผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ส่วนภายในงานไหมนานาชาติ จะนำ�ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหมชัน้ นำ�ในพืน้ ทีภ่ าคอีสาน และ 6 ประเทศลุม่ นํา้ โขง มาออกร้าน และให้นกั ท่องเทีย่ ว ได้ชอปปิง้ ภายในงานเทศกาลดังกล่าว ซึง่ ในปี 2557 จะมีการเชื่อมโยงกับผู้ผลิต และออกแบบสินค้า แฟชัน่ จากฝรัง่ เศสเข้าร่วมในงานไหมนานาชาติอกี ด้วย นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB เปิดเผยว่า อุตสาห กรรมไมซ์ (Mice) ประกอบด้ ว ยการประชุ ม และการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ น รางวั ล (Meeting & Incentives) การประชุมนานาชาติ (Conventions) และการแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ (Exhibitions) ซึ่ ง ถื อ เป็ น ปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างมั่นคง และมีเสถียรภาพ ลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้จำ�นวนมหาศาลให้ หมุนเวียนจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค ภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซ์ในปี 2555 มี นักเดินทางกลุม่ ไมซ์ในประเทศทัง้ สิน้ 3.82 ล้านคน มีจ�ำ นวนเงินสะพัดในประเทศกว่า 12,461 ล้านบาท โดยการแสดงสินค้าภายในประเทศ หรือ Domestic Exhibition ครองสัดส่วนสูงสุด 5,820 ล้านบาท ตามด้วยตลาดการประชุมองค์กรในประเทศ 3,950 ล้านบาท ตลาดการประชุมสมาคมและองค์กรภาค รัฐ 1,720 ล้านบาท และตลาดการท่องเทีย่ วเพือ่ เป็น รางวัล 970 ล้านบาท สำ�หรับปี 2556 นีห้ ลังการผลักดันขอนแก่น ไมซ์ซติ อี้ ย่างเป็นทางการ คาดว่าจะสามารถเพิม่ ราย ได้ให้กบั อุตสาหกรรมไมซ์ขอนแก่นได้ปลี ะ 5-10% ทั้งนี้การเพิ่มมูลค่าดังกล่าวคงต้องใช้เวลาในการ พัฒนาพอสมควร แต่มั่นใจในศักยภาพของเมือง ขอนแก่นว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้ตามเป้าอย่าง แน่นอน “การแสดงสินค้าภายในประเทศไม่เพียง แต่จะสร้างรายได้เข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจของประเทศ

ตลอดจนเป็นเวทีการค้าที่สำ�คัญให้แก่ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยเสริม ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่ง มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาการแสดงสินค้า ภายในประเทศให้เติบโตและแข็งแรงจึงเท่ากับ เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจด้านการค้าและการ ลงทุนให้ประเทศด้วย” ด้ า น นายประภาส เกี ย รติ วี ร วั ฒ นา กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ดีไซน์งามครีเอชัน่ จำ�กัด เปิดเผยว่า จากที่ทำ�งานด้านประชาสัมพันธ์ทุกรูป แบบ รวมถึงได้คลุกคลีในวงการ Event มากว่า 10 ปี มองเห็นบทบาทการประชาสัมพันธ์ที่มีความ สำ�คัญมากยิ่งขึ้นเมื่อต้องเดินเข้าสู่การเป็นขอน แก่นไมซ์ซิตี้ หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือ องค์กรภาคเอกชน ต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อ ให้ประชาชนรับทราบการทำ�งานขององค์กรนั้นๆ หากการประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมทั่วถึงก็จะ ทำ�ให้เกิดปัญหาต่อการทำ�งาน นอกจากเกิดความ เสียหายต่อองค์กรแล้วยังทำ�ให้เสียเวลาและเสีย ความรู้สึกกับประชาชนที่ต้องการติดต่อกับหน่วย งานนั้นๆ ด้วย หากเป็นภาคเอกชน หรือบริษัท ห้างร้าน ยิ่งมีความสำ�คัญมากกว่าองค์กรของภาครัฐ เพราะ เป็ น เรื่ อ งของการอยู่ ร อด และเป็ น การแข่ ง ขั น ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเดียวกัน หากขาดการ ประชาสัมพันธ์ที่ดี ยิ่งทำ�ให้ธุรกิจประเภทนั้นๆ ไม่ สามารถยืนอยู่ได้ในการแข่งขันของตลาดการค้า อาเซียน และอาจต้องปิดตัวเองลงไปในที่สุด “ในระยะเวลา 3-4 ปี ที่ผ่านมา จะเห็น ว่าขอนแก่นมีหน่วยงานจากภาครัฐ จัดกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง ทั้งบริษัทเอกชนจากส่วนกลางจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายเพื่ อ กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ซึ่งล้วนประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมายกำ�หนด เป็นผลทำ�ให้เกิดการลงทุนและขยายสาขาธุรกิจ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพิ่มมากขึ้น หากไม่มีการ ประชาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการและผู้ บริโภค เชื่อว่าธุรกิจนั้นๆ จะไม่สามารถยืนอยู่ได้ เมื่อต้องเข้าสู่การเป็น ขอนแก่นไมซ์ซิตี้” นายประภาส กล่าวต่อว่า การที่จะผลักดัน ให้ขอนแก่นเป็นไมซ์ซิตี้ได้นั้น จำ�เป็นต้องมีการ ปรับตัวของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการใช้สื่อ โฆษณาประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น จังหวัดขอนแก่นมีสื่อโฆษณาหลากหลายรูปแบบ ทัง้ สือ่ วิทยุ สือ่ ทีวี สือ่ สิง่ พิมพ์ Website เฉพาะรถแห่ ในเมืองขอนแก่นมีมากกว่า 200 คัน มีการใช้กลุ่ม วัยรุ่นถือป้ายบุกเข้าห้างร้าน สถานที่ต่างๆ ในกลุ่ม เป้าหมาย การติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ ล้วนสร้าง แรงจูงใจให้กบั ผูบ้ ริโภคได้ดี และเป็นการพัฒนามา จากผูป้ ระกอบการด้าน Organizer และผูร้ บั จัดงาน Event “ซึ่งในส่วนของ บริษัท ดีไซน์งามครีเอ ชั่น จำ�กัด คือการรับจัดงาน Event และผลิตสื่อ โฆษณาที่ต้องการเน้นให้เห็นความแตกต่างโดย เน้น “สือ่ สารความหลากหลาย ในสไตล์คณ ุ ” พร้อม เนรมิตรูปแบบและสื่อโฆษณาที่ลูกค้าต้องการ ให้ โดนใจ แปลกใหม่ และประสบความสำ�เร็จมาก ที่สุด” นายประภาส กล่าว

“เรือ่ งนํา้ มันรัว่ ทีจ่ งั หวัดระยอง นัน้ มองว่า ไม่มผี ลกระทบต่อผูบ้ ริโภคมากนัก เพราะลูกค้าทีม่ า ซือ้ จะรูอ้ ยูแ่ ล้วว่า รับมาจากไหน และประชาชนบาง รายก็ไม่ให้ความสนใจมากนัก เพราะยังมีความเชือ่ ว่า การที่คราบนํ้ามันรั่ว เป็นเพียงเฉพาะบางแห่ง เท่านัน้ และไม่นา่ มีผลกระทบต่อการบริโภคอาหาร ทะเล” ด้าน นายสวน เผื่อนผัน พ่อค้าแผงอาหาร ทะเลตลาดบางลำ�ภู เปิดเผยว่า ผลกระทบจากนํา้ มัน ดิบรัว่ จนเป็นข่าวนัน้ มีผลกระทบบ้าง แต่สว่ นน้อย เพราะปริมาณความต้องการและยอดการจำ�หน่าย ยังเหมือนเดิม ลดลงบ้างแต่ไม่มากนัก โดยเฉพาะ ร้านอาหารซึ่งเคยซื้ออย่า ละ 8-10 กก. ต่อวัน ก็ลดลงเหลือ 5-8 กก.ต่อวัน อาหารที่ลูกค้าจะเลี่ยงซื้อรับประทานในช่วงนี้คือ ปู กุ้ง และปลาหมึก “เชื่อว่า สถานการณ์ตื่นกลัวที่จะบริโภค อาหารทะเล จะเป็นระยะเวลาสั้นๆ ไม่น่าวิตก แต่อย่างใด เพราะแหล่งที่มาของอาหารทะเลไม่ ได้มาจากระยองเท่านั้น สำ�หรับลูกค้าในจังหวัด ขอนแก่นเกือบทุกแผงส่วนใหญ่จะรับอาหารทะเล จากมหาชัยมากกว่าแหล่งที่มาจากจังหวัดอืน่ ๆ แต่ ถ้าเป็นมหาชัยเกิดปัญหาเช่นนี้ เชื่อว่า ต่างจังหวัด โดยเฉพาะที่ขอนแก่น จะมีผลกระทบมากกว่านี้ อย่างแน่นอน” นายสวน กล่าวและว่า ขอชืน่ ชมคณะทำ�งานทีส่ ามารถลงพืน้ ทีจ่ ดั เก็บทำ�ความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผลกระทบ น่าจะลดน้อยลงไป ไม่นานสถานการณ์การบริโภค อาหารทะเลก็จะกลับมาเหมือนเดิม ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดี กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข กล่ า ว ถึ ง สถานการณ์ ก ารปนเปื้ อ นของสารตะกั่ ว ใน สัตว์ทะเล หลังเกิดกรณีท่อส่งนํ้ามันรั่วในทะเล จ.ระยอง ว่า ยืนยันว่ายังไม่มีผลกระทบต่อสัตว์ ทะเล การที่กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก จะมีสาร ตกค้างได้มากจนขนาดทีเ่ ป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกาย คน จะต้องมีช่วงเวลาสะสมที่นานพอสมควร ซึ่ง จากการวัดปริมาณสารเคมีในตัวสัตว์ทะเลยังไม่พบ ปัญหาใด ยืนยันว่ายังสามารถบริโภคได้ไม่มีปัญหา นพ.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีคำ�ถาม มากมายว่า แล้วทำ�อย่างไรชาวบ้านพีน่ อ้ งประชาชน ผูบ้ ริโภคจะดูความปลอดภัยการรับประทานอาหาร ทะเลได้ ซึ่ ง ตอนนี้ เ ราแนะนำ � ไปยั ง ชาวประมง จ.ระยองว่า ถ้าเจอสัตว์ทะเลลอยตายในบริเวณนั้น ห้ามเก็บมาขาย แต่อาจจะมีบางคนลักลอบนำ�มา ขายแล้ว และเราจะต้องดูตอ่ ไปยังพีน่ อ้ งประชาชน ให้ช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบว่า สินค้าที่ซื้อผิด ปกติจากที่เราเคยซื้อหรือไม่ เช่น สีเข้มกว่าปกติ หรือไม่ ดูงา่ ยๆ ทีอ่ วัยวะบางส่วน อาทิ ตาปลา ตาปู ตาปลาหมึก ตากุ้ง มีรอยปนเปื้อนอะไรบางอย่าง หรือไม่ ถ้ามีก็ควรหลีกเลี่ยง ส่วนร้านอาหารทะเลทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดทั่วประเทศนั้น จากการตรวจสอบก็ไม่ พบปัญหา ไม่มีอะไรน่าห่วง แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสัตว์ เหล่านั้นเขานำ�มาตั้งขายนานหรือไม่ ซึ่งตนเป็น ห่วงเรื่องของการเน่าบูดมากกว่า “สารปนเปื้อนเหล่านี้จะเป็นพิษจะต้องมี การสัมผัสกับสัตว์หลายสัปดาห์หรือหลายเดือน อาหารทะเล • ต่อจากหน้า 1 ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระยะสั้น เพราะฉะนั้นจึง กรณี ท่ อ นํ้ า มั น ดิ บ ของบริ ษั ท พี ที ที ไม่ต้องเป็นห่วง ประชาชนสามารถบริโภคอาหาร โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) เกิดท่อแตกกลาง ทะเลได้อย่างปกติ” นพ.สมศักดิ์ กล่าว ทะเลห่างจากฝั่งท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด HUB TV • ต่อจากหน้า 1 อ.เมืองระยอง ประมาณ 20 กิโลเมตร นํ้ามันดิบรั่ว ไหลลงทะเล และคราบนํ้ามันถูกคลื่นซัดเข้าอ่าว นายโยธิ น วรารั ศ มี กรรมการผู้ จั ด การ พร้าว เกาะเสม็ด ไม่สง่ ผลกระทบกับผูป้ ระกอบการ บริ ษั ท ฮั บ ที วี จำ � กั ด กล่ า วว่ า เป็ น เรื่ อ งยิ น ดี ที่ ขายอาหารทะเล และผู้บริโภคยังกินได้ตามปกติ สำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ นางญาณา บุ ญ จวง แม่ ค้ า อาหารทะเล (องค์การมหาชน) (TCEB) ได้กำ�หนดให้จังหวัด ตลาดสด อ.จิระ เปิดเผยว่า เปิดแผงขายอาหารทะเล ขอนแก่นเป็น KHONKAEN MICE CITY ซึ่งจะ มาตัง้ แต่รนุ่ บรรพบุรษุ นานกว่า 40 ปี โดยรับอาหาร เป็นจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่จะทำ�ให้เห็นภาพ “ขอนแก่น ทะเลจากพ่อค้าทีม่ แี หล่งรับซือ้ จาก มหาชัย จังหวัด มหานคร” ที่จะให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการค้า สมุทรสาคร นำ�มาส่งประจำ�วันละ 100 กก. ซึ่ง การลงทุน และการขนส่ง ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมี เป็นการจำ�หน่ายปลีกมากกว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อ ความพร้อมทางด้านกายภาพ เป็นศูนย์กลางของ เพือ่ บริโภคในครัวเรือน หรือมีบา้ งทีเ่ ปิดร้านอาหาร ภาคอีสาน สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยัง ตามสั่ง แต่ก็เป็นการซื้อปริมาณน้อย 3-5 กก. และ คาบสมุทรอินเดียผ่านทางพม่า และทะเลจีนใต้ผา่ น เป็นสินค้าทุกประเภท กุ้ง หอย ปลาหมึก และปลา ทางเวียดนาม ทะเล ตัง้ แต่มขี า่ วท่อนํา้ มันรัว่ ลงทะเลทีร่ ะยอง ยอด นายโยธิน กล่าวต่อว่า บริษัท ฮับทีวี จำ�กัด

เป็นผู้ประกอบธุรกิจผู้ผลิตรายการทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ เมือ่ แปดปีทแี่ ล้วเราเป็นรายแรกทีเ่ ข้าร่วม ผลิตรายการข่าว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ สทท.11 ขอนแก่น และยังเป็นผู้วางแผนงานโฆษณา และ ประชาสัมพันธ์งานขอนแก่น เอกซโป ปีแรก (ใน ปี 2007) จากประสบการณ์ในการประชาสัมพันธ์ งานแสดงสินค้านานาชาติ เราจึงได้เข้าไปจัดงาน ให้กับพาณิชย์จังหวัดนครพนมในการจัดประชุม และแสดงสินค้าประเทศลุ่มนํ้าโขง 8 จังหวัด 3 ประเทศไทย ลาว เวียดนาม นครพนม เอกซโป ใน ปี 2009 และงานแสดงสินค้าไทย ลาว เวียดนาม ที่ สกลนคร ในปี 2011 จากประสบการณ์ในการจัด งานแสดงสินค้านานาชาติตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ในปี 2556 ในแผนงานของบริษัท เราได้ กำ�หนดที่จะจัดงาน Exhibition ขึ้น 6 งาน คือ (1) งานขอนแก่นมหานครแฟร์ คอนเซปต์ คือ งาน แสดงสินค้านานาชาติ เน้นที่ประเทศลุ่มนํ้าโขง ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า และจีน โดยมีเป้า หมาย คือให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในกลุ่ม จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ได้รู้จักผลิตภัณฑ์สินค้า ที่ต่างประเทศนำ�มาจัดแสดงและจำ�หน่าย เพื่อ เรียนรู้เปรียบเทียบสินค้า ทั้งจุดดีจุดด้อย เพื่อนำ� มาพัฒนาสินค้าของตัวเองที่จะก้าวไปสู่การจัดทำ� ตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน (2) งาน EXPORT SALE คอนเซปต์ คือ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ของผู้ ป ระกอบการส่ ง ออกรายย่ อ ย เป้ า หมาย คือ ทำ�ให้ผู้บริโภคในประเทศรู้จักผลิตภัณฑ์และ สินค้าไทย ที่ส่งขายในต่างประเทศมากขึ้น เพื่อนำ� ไปสู่การได้รับการยอมรับและนิยมภายในประเทศ ก่อนส่งขายยังต่างประเทศ (3) งาน OTOP SME EXCELLENT FAIR 2013 คอนเซปต์ คือ พัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรายย่อย สู่ มาตรฐานทางการตลาด ทั้งตัว packaging และ marketing กลุ่มผู้ผลิต OTOP SME เป้าหมาย เพิ่ม ช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ ชุมชน (4) มหกรรมแสดงและจำ�หน่ายสินค้าชั้น นำ� จากโรงงานไทย (FACTORY FAIR 2013) 1000 ผลิตภัณฑ์ 250 โรงงาน 400 บูธ คอนเซปต์ คื อ พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการตลาดของผู้ ผ ลิ ต สินค้าโรงงานอุตสาหกรรม เป้าหมายส่งเสริมให้ ผู้บริโภคให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากขึ้น โดยไม่ผ่านระบบตลาดค้าส่ง (5) มหกรรมแสดง และจำ�หน่ายสินค้า ซิตี้ แฟร์ (CITY FAIR) คอน เซปต์ มหกรรมแสดงสินค้าชั้นนำ �ที่ได้รับความ นิยมในเมืองใหญ่ โดยรวบรวมทั้งสินค้า SME ส่ง ออก OTOP 5 ดาว ของตกแต่งบ้าน งานจัดสวน เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เพื่อให้เกิดการ เรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป้าหมายเพื่อทำ�ให้ผู้ บริโภค และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ หรือ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้เห็นงานจริงมากขึ้น งานที่ 6 ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ซึ่งจะ เชิญชวนประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ สมาชิก หอการค้ า สมาชิ ก สภาอุ ต สาหกรรม สมาชิ ก สมาคม SME ทั้ง 20 จังหวัดในภาคอีสาน และยัง เชิญชวนผู้ประกอบการจากเวียดนาม และลาว เข้า มาร่วมงาน คืองาน มหกรรมแสดงเครื่องจักรกล สำ�หรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในภูมิภาคอินโดจีน INDOCHINA MACHINE EXPO ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จะ เป็นการแสดงเครือ่ งจักรอุตสาหกรรมการผลิตและ อุตสาหกรรมสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร กลการพิมพ์ เครื่องจักร Packaging เครื่องจักร เพื่อผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรเพื่อผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องจักรเพื่อผลิตภัณฑ์พลาสติก และเครื่องจักร กลสำ�หรับอาหาร โดยมีเป้าหมายให้ผปู้ ระกอบการ OTOP SME ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน เพื่อก้าวไปสู่ตลาดการค้าเสรีประชาคมอาเซียน นายโยธิน กล่าวต่อว่า ทั้ง 6 งานนี้เราจัดไป แล้ว 3 งาน และงานที่ก�ำ ลังจะมาถึงคือ มหกรรม แสดงและจำ�หน่ายสินค้าชั้นนำ�จากโรงงานไทย FACTORY FAIR 2013 1,000 ผลิตภัณฑ์ 250 โรงงาน 400 บูธ จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมอเนกประ สงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 3 - 8 กันยายน 2556 ซึง่ เราตัง้ เป้าจะมีผเู้ ข้าชมงานไม่ น้อยกว่า 20,000 คน ต่อวัน และจากงานทีผ่ า่ นมามี ผูเ้ ข้าร่วมชมงานวันละกว่า 15,000 คน มีผปู้ ระกอบ

การกว่า 400 รายเข้าร่วมแสดงและจำ�หน่ายสินค้า มี ผู้ประกอบการเข้าพักที่โรงแรมไม่ตํ่ากว่า 300 ห้อง ต่องาน มีเงินสะพัดในจังหวัดขอนแก่นต่องานกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายให้ขอนแก่น เป็น MICE CITY คือตัว E ของ MICE ที่มาจากคำ� ว่า Exhibition หรืองานแสดงสินค้า สำ�หรับตัวชี้วัดทางธุรกิจของบริษัทเราตัว แรกคือ การจำ�หน่ายพื้นที่เช่าจำ�นวน 400 บูธ ใน ห้องแอร์ 3,000 ตารางเมตร ปีกด้านข้างซึง่ เป็นโซน อาหาร ทั้งสองด้านด้านละ 1,000 ตารางเมตร ลาน ธงทางเดินตัวหนอน 960 ตารางเมตร รวม 5,960 ตารางเมตร มีการใช้พื้นที่ 100 % ตัวชี้วัดที่สองคือ จำ�นวนผูเ้ ข้าชมงาน จากรัศมีการเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร เราตั้งไว้วันละ 20,000 คน โดยคิดเป็น ชั่วโมงละ 1,820 คน ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมชมงาน วันละ 15,000 คน ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมาย ซึ่งจำ�นวนประชากรในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น มีจำ�นวน 180,000 คน ประชากรแฝง ประมาณ 70,000 คน และประชากรในเขตเทศบาล ใกล้เคียง เทศบาลเมืองพระลับ เทศบาลเมืองศิลา เทศเมืองบาลบ้านเป็ด เทศบาลเมืองเก่า ประมาณ 200,000 คน รวมประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 450,000 คน มีผู้เข้าชมงานคิดเป็น 20 % เท่านั้น หากจะนับรวมประชากร ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่น สารสินธุ์ ซึ่งมีจำ�นวนประชากร 6,300,000 คน คิด เป็น 1.42 % เท่านั้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่าตลาด MICE ใน ส่วน Exhibition ยังสามารถเติบโตได้อีก ตัวชี้วัด ที่สาม ซึ่งสอดรับกับ KHONKAEN MICE City คือ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน 400 บูธ บูธละ 2 คน เป็น 800 คน จะมีค่าใช้จ่ายประจำ�วันเฉลี่ย คนละ 1,000 บาทต่อวัน ซึ่งในช่วงระหว่างการจัด งาน ที่พัก และร้านอาหาร ในบริเวณศูนย์ประชุม อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มีผู้ใช้บริการจำ�นวน มาก ทำ�ให้เศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นมีเงินสะพัด ตั้งแต่ผู้ประกอบการจนถึงผู้ใช้แรงงาน

โฟกัสแอด

• ต่อจากหน้า 1

นายอภิ ช า กิ ต ติ สุ ว รรณ กรรมการผู้ จัดการ บริษัท โฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำ�กัด เปิด เผยว่า บริษัท โฟกัสแอดฯ เป็นบริษัทที่ผลิตงาน ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ประเภท ป้ายไวนิล ป้าย วิวบอร์ด สื่อเคลื่อนที่ ป้ายรถเมล์ ป้ายเสาไฟฟ้าซึ่ง เป็นสัมปทานบนถนน 4 สายหลัก โดยทำ�งานร่วม กับเทศบาลนครขอนแก่น และเพิ่มปริมาณพื้นที่ สื่อประชาสัมพันธ์ตามจำ�นวนความต้องการของ ลูกค้า จากที่ผ่านมา การทำ�ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ แต่ละครั้งต้องมีการออกแบบ เมื่อแล้วเสร็จจาก การออกแบบ หากเป็นป้ายไวนิลจะต้องนำ�แบบเข้า เครื่องยิงฟิล์ม สั่งพิมพ์ ส่วนป้ายวิวบอร์ด ก็ต้องใช้ เวลาในการออกแบบเขียนลงสี 2-4 วันขึ้นกับชิ้น งาน หลังจากนั้น ยังต้องใช้แรงงานเพื่อติดตั้งตาม สถานที่ต่างๆ กว่าจะสำ�เร็จใช้ระยะเวลานานหลาย วัน ปัจจุบนั วิวฒ ั นาการของเทคโนโลยีทมี่ กี าร พัฒนา ทำ�ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ทุกสายงาน ทุกอาชีพต้องเรียนรู้ในการปรับตัวเช่นกัน และ สื่อประชาสัมพันธ์ที่กำ�ลังได้รับความสนใจจาก ผู้ประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ บริษัท ห้างร้านต่างให้ความสนใจมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง คือสื่อที่ออกมาในรูปแบบ Auto Media ซึ่งเป็นระบบ Networks ผ่านจอ LED โดยใช้ Sai Digital Network สำ�หรับควบคุมการทำ�งาน ซึ่ง เป็นการนำ�เข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี หรือประเทศจีน ส่วนในเมืองไทยยังไม่มี การผลิต นับเป็นสื่อโฆษณาที่ผู้ประกอบการใน กรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ความสนใจและได้รับ ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายอภิ ช า กล่ า วต่ อ ไปว่ า จากที่ ทำ � งาน ในวงการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์มานานกว่า 20 ปี มองเห็นว่า ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีการ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว การทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ ด้วยความ รวดเร็ว สะดวก และแปลกใหม่ เพื่อเป็นการตอบ สนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี การใช้ระบบ Networks เข้ามาควบคุมการทำ�งาน ทำ�ให้ง่ายกับระบบบริหารจัดการ เมื่อออกแบบ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว สามารถส่ ง ภาพออกสื่ อ โฆษณา

ได้ทันที โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้เวลา และแรงงาน เหมือนที่ผ่านมา ทั้งยังสะดวก รวดเร็ว ซึ่งระบบ Social Networks, Facebook.หรือสื่อ Online เป็น ระบบที่ ทำ � ให้ ก ารสื่ อ สารและการโฆษณากว้ า ง อย่างไร้ขอบเขตจำ�กัด แต่ขณะเดียวกัน ทำ�ให้โลก เราแคบเล็กลงอย่างมากมาย ด้วยเหตุนี้ โฟกัสแอด จึงนำ�เข้าจอ LED ซึ่งเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่คุ้ม ค่ า ต่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ได้ มี ท าง เลื อ กและสามารถปรั บ การใช้ ง านให้ ต รงความ ต้องการ ปัจจุบัน มีรถที่ติดตั้งจอ LED บริเวณสี่ แยก Big-C ซึ่งเป็นของบริษัท โค้วยู่ฮะ จำ�กัด และ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นจอที่มีระบบการ ควบคุมด้วยเซ็นเซอร์เพือ่ ปรับระดับแสงให้มคี วาม สว่างพอดีทงั้ ช่วงกลางวันและกลางคืน ตัง้ เวลาเปิด ปิดอัตโนมัติ มีกล้อง CCTV สามารถดูเรียลทาม (Real Time) ได้จากห้องควบคุม “การติดตั้ง จอ LCD ของ บริษัท โฟกัส แอด ในสถานทีส่ าธารณะเพือ่ ให้บริการประชาชน เป็นรูปแบบทีวีเอาท์ดอร์ เสมือนได้ดูทีวีนอกบ้าน แต่ เ ป็ น ที วี ส าธารณะที่ จ ะเป็ น กระบอกเสี ย งให้ ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ Digital TV การสะท้อนปัญหาของสังคม รวมถึง ความเคลื่อนไหวของเมืองขอนแก่น โดยทุ่มงบ ประมาณมากกว่าล้านบาท เพื่อให้วิศวกรและทีม งานคิดค้นระบบ Networks โดยไม่ต้องทำ�งานผ่าน คอมพิวเตอร์ ไม่ทำ�งานผ่านจอภาพ แต่จะควบคุม ระบบผ่าน Internet โดยเขียนโปรแกรมซอฟแวร์ และระบบควบคุม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้น มาใหม่ เรียกว่า “โฟโก ดิจิตอลซายเน็ต” Fogo Sai Digital Network สามารถควบคุมการทำ�งานของ จอภาพทั้งหมดผ่าน Internet ซึ่งระบบจะควบคุม การทำ�งานของจอภาพได้ทั่วโลก” นายอภิชา กล่าว และว่า เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ที วี สำ � ห รั บ ป ร ะ ช า ช น อย่ า งแท้ จ ริ ง จึ ง ได้ ป ระสานความร่ ว มมื อ กั บ หนังสือพิมพ์ ไทยเสรี เพื่อนำ�เสนอข่าวสารและ เหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในเบื้องต้น ได้ ติดตั้งจอขนาดใหญ่ที่ถนนรื่นรมย์ บริเวณตลาดโต้ รุ่ง โดยเริ่มจากข่าวตัววิ่ง และพัฒนาให้มีภาพและ ข่าว รวมถึงการผลิตรายการนำ�เสนอในรูปแบบ รายงานข่าว และเมื่อระบบการสื่อสารพัฒนาไป เป็น 4G สามารถถ่ายทอดสดผ่านโทรศัพท์มอื ถือได้ ทันทีโดยไม่จำ�เป็นต้องใช้เครือ่ งมือในการถ่ายทอด ทีวอี ย่างทีผ่ า่ นมา เชือ่ ว่าไม่เกิน 2 ปี การโฆษณาและ สัง่ การด้วย Internet จะได้รบั ความนิยมสูงสุดอย่าง แน่นอน นายอภิชา กล่าวต่อว่า การผลิตจำ�เป็นต้อง มีโฆษณามาสนับสนุน มิฉะนั้นก็คงไม่สามารถทำ� รายการได้ จึงมีการจัดสรรเวลาโดยโฆษณา 70% ส่ ว นผลิ ต รายการและประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ สั ง คม เมือง 30% ในการวางแผนขายมีทั้งรูปแบบขาย เป็นรายการ รายวัน รายเดือน ซึง่ กลุม่ ลูกค้าในส่วน ราชการที่ต้องการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เริ่ม มองเห็นความสำ�คัญในศักยภาพของจอ LED โดย ติดต่อเพื่อลงประชาสัมพันธ์ผ่านจอโฆษณาแทน การใช้ป้ายไวนิลซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้เกิดมลภาวะเป็นพิษเมือ่ ต้องทำ�ลาย หากลูกค้า ที่ต้องการติดตั้งหรือซื้อจอ LED สามารถรับแพ็ค เก็จรายการข่าว และรับแพ็คเก็จโฆษณาร่วมด้วย หรืออาจเป็นการเหมาจอโฆษณาได้ทุกรูปแบบ เพราะทุกความต้องการที่ลูกค้ากำ �หนดสามารถ ปรับและควบคุมโดย Digital Network “จากการศึกษาระบบข้อมูลและปัญหาของ การควบคุมสัญญาณผ่าน Digital Network มานาน กว่า 3 ปี รวมทั้งดูการผลิตฮาร์ตแวร์ การแก้ปัญหา ที่อาจเกิดขึ้น ทำ�ให้มีความมั่นใจว่า ทีมวิศวกร ควบคุมระบบควบคุม จะแก้ปัญ หาได้ อ ย่ า งทั น ท่วงทีเพราะเป็นทีมงานที่อยู่ในพื้นที่ และมีระบบ การควบคุมที่มีศักยภาพ ทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิด จากแนวความคิดและการผลิตจากคนไทย จึงเชือ่ ว่า ทุกคนจะสามารถใช้งานได้เพราะเป็นการทำ�งาน ด้วยภาษาไทยทั้งหมด” นายอภิชากล่าว

สนใจพื้นที่โฆษณา ติดต่อ คุณสุพัตรา thaisaeree@gmail.com thaisaeree@yahoo.com


หน้า 12

ปีที่ 11 ฉบับที่ 112 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2556

ที่ ป รึ ก ษา พล.ต.ต.ศักดา เตชะเกรียงไกร,ดร.สมเกียรติ แพทย์คุณ,รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด,ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์,วิวัฒน์ หมื่นกันยา,สิทธิโชค บุญโท,สุวรรณ ไตรมาลัย,พีระ วีระชัย ,ยงยุทธ ขาวโกมล เจ้าของ/บรรณาธิการบริหาร พ.ต.พิสษิ ฐ์ ชาญเจริญ บรรณาธิการ/ผูพ ้ มิ พ์และผูโ้ ฆษณา สุพตั รา ศุขโข กองบรรณาธิการ เพ็ญศิริ นาคทน,สิทธิชยั สีดาน้อย,มณฑล ศุขโข,รณชิต ชาญเจริญ,นาฏยาภรณ์ ชาญเจริญ,

ประคอง หนูราช,พันธ์ศักดิ์ วีระชัย,เสริมศักดิ์ ขาวโกมล สำ�นักงาน 76 ม.20 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 08-9422-0228 โทรสาร 0-4324-4584 E-mail : Thaisaeree@gmail.com, Thaisaeree@yahoo.com ศูนย์อุดรธานี 152/3 ถ.อุดรดุษฏี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 08-6864-0678 โทรสาร 0-4224-7905 E-mail: ps_veerachai@hotmail.com ศูนย์หนองคาย 78 หมู่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ์ ต.เมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ที่ปรึกษากฎหมาย สังคม พุทธา สำ�นักงานทนายความประสพสุขธุรกิจและกฎหมาย ออกแบบ/กราฟฟิค เอื้อดีไซน์ 08-3417-0363

หนังสือพิมพ์ไทยเสรี ฉบับที่ 112  

หนังสือพิมพ์ไทยเสรี ฉบับที่ 112