Page 1

ชื่อหนวยงานและสถานที่ทําการ ชื่อหนวยงาน สถานที่ทําการ สถานที่ติดตอ

คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ชั้น 3 อาคาร 1 และ ชั้น 7 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท : 0-2321-6930-9, 0-2320-2700-8, 0-2320-2777 ตอ 1113, 1118, 1119, 1156 โทรสาร : 0-2321-4444 วิทยาเขตรมเกลา 77 ถนนรมเกลา เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510i โทรศัพท : 0-2904-2222 ตอ 2217 (หองพักอาจารย คณะนิเทศศาสตร) โทรสาร : 0-2904-2222 Web Site http://www.kbu.ac.th http://www.nithed.com

1


สารบัญ

2


3


ประวัติความเปนมาของคณะนิเทศศาสตร

คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต กอตั้งมา

พ.ศ.2530 พ.ศ.2531 พ.ศ.2531

พ.ศ.2534 พ.ศ.2536 พ.ศ.2542 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550

- 24 กุมภาพันธ 2530 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติใหจัดตั้งวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - กอตั้งคณะนิเทศศาสตร โดยเปดสอนเปนคณะที่ 3 หลังจากเปดสอนคณะบริหารธุรกิจ และคณะนิติศาสตร ในป พ.ศ.2530 - คณะนิเทศศาสตร ไดรับอนุญาตใหเปดดําเนินการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจาก ทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2531 คณะนิเทศศาสตร แบงการเรียนการสอนออกเปน 2 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการประชาสัมพันธและการโฆษณา วิชาเอกการประชาสัมพันธ วิชาเอกการโฆษณา สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน วิชาเอกหนังสือพิมพ วิชาเอกสื่อสารการแสดง - 1 มิถุนายน 2534 คณะนิเทศศาสตรไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก ทบวงมหาวิทยาลัย - 29 มกราคม 2536 ทบวงมหาวิทยาลัย ประกาศเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา เอกชนจาก ”วิทยาลัยเกษมบัณฑิต” เปน ”มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” - คณะนิเทศศาสตร ไดรับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปดสอนหลักสูตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน - คณะนิเทศศาสตร ไดมีการเสนอปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต - ไดมีการเสนอปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต - คณะนิเทศศาสตร ไดมีการจัดเตรียมหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ใหมีทั้งหมด 6 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน, สาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ, สาขาวิชาสื่อสารการ แสดงและสื่อสมัยใหม, สาขาวิชาภาพยนตรและดิจิตอล, สาขาวิชาการประชาสัมพันธ, สาขาวิชาการ โฆษณา - คณะนิเทศศาสตรไดรับอนุญาตใหเปดดําเนินการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ทั้ง 6 สาขาวิชา - คณะนิเทศศาสตรไดรับอนุญาตใหเปดดําเนินการสอนหลักสูตรบริหารสื่อสารมหาบัณฑิต 4


ปรัชญา

และปณิธานของคณะนิเทศศาสตร 1. กําหนดการเรียนการสอนแกนักศึกษาใหมีความรู ความสามารถทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติเปนไปตาม มาตราฐานสากล 2. มุงผลิตบัณฑิตทางดานการสื่อสารมวลชนที่มี ประสิทธิภาพ 3. สงเสริมใหบัณฑิตมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง วิชาชีพ 4. ปลูกฝงใหบัณฑิตประพฤติปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอ สังคม ซึ่งจะนําไปสูความกาวหนาและมั่นคงแกตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ 5. เผยแพรองคความรูผลงานทางวิชาการและกิจกรรม ของคณะฯ สูสาธารณชน

หนาที่ความรับผิดชอบ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มี หนาที่ความรับผิดชอบเปนไปตามภารกิจหลักที่ สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติ ซึ่งมีอยูดวยกันทั้งหมด 4 ประการ คือ 1. การจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษามี ความรูความสามารถในเชิงวิชาการและการ ปฏิบัติงานที่เปนไปตามมาตราฐานสากล 2. การทํางานวิจัย เพื่อเผยแพรองคความรูและ ผลงานทางวิชาการตางๆ ซึ่งจะเปนประโยชน ตอวงการศึกษาและสาธารณชนทั่วไป 3. การใหบริการทางวิชาการตอสังคม โดยการ จัดกิจกรรมทางวิชาการตางๆ ที่เปนประโยชน ตอประชาชนและใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม เพื่อเปนการชวยสงเสริมหรือยกระดับความรู ของประชาชนไดทางหนึ่ง 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปนการ อนุรักษไวซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมและ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติให คงอยูตอไป

วัตถุประสงค ของคณะนิเทศศาสตร 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพ นิเทศศาสตร 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูและความ เชี่ยวชาญ มีความคิดริเริ่มและรักการคนควาปรับปรุง ตนเองใหกาวหนา มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ความ ซื่อสัตยสุจริต ความสํานึกในจริยธรรมแหงวิชาชีพ และความรับผิดชอบ 3. เพื่อใหเปนศูนยรวมทางวิชาการและสงเสริมเผยแพร ความรูรวมทั้งแนวความคิดใหมๆ ทางดานนิเทศ ศาสตร

5


นโยบายของคณะนิเทศศาสตร

คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ไดกําหนดนโยบายไวตามหนาที่ความรับผิดชอบของ คณะฯ ซึ่งเปนไปตามภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษา จะตองปฏิบัติ สรุปไดคอื

นโยบายดานการวิจยั มุงสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในดานการ คนควาองคความรูใหม เพื่อมุงสรางความเปนเลิศทาง วิชาการ โดยใชการวิจัยเปนสื่อกลางในการกําหนดแนว ทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะ/ สาขาวิชา ตลอดจนวิชาชีพนิเทศศาสตรใหเจริญกาวหนา ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณทางสังคม

นโยบายดานการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม มุงสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมในดานตางๆ ทั้งนี้โดยใชวิธีการสื่อสารทางนิเทศ ศาสตรเปนศูนยกลางในการพัฒนา

นโยบายดานการบริการทางวิชาการแกสังคม มุงสงเสริมและสนับสนุนใหคณะนิเทศศาสตร มีการ จัดบริการทางวิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง โดยประยุกตใชความรูในเชิงวิชาชีพเพื่อตอบสนองและพัฒนา แนวคิดที่เปนประโยชนตอชุมชน 6

นโยบายดานการจัดการเรียนการสอน มุงสงเสริมใหคณะนิเทศศาสตร มีการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูความเปน สากล ทั้งนี้โดยใหผูเรียนเกิดกระบวนทัศนดานแนวคิด วิธีการ ปฏิบัติในเชิงบูรณาการ เพื่อใหสามารถนําความรูที่ไดไป ประยุกตใชไดอยางสอดคลองกับวิชาชีพในอนาคต


คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาการคณะนิเทศศาสตร สาขาวิชาการประชาสัมพันธ และสาขาวิชาการโฆษณา รองศาสตราจารย ดร.ปรมะ สตะเวทิน รองศาสตราจารย ดร.จิตราภรณ สุทธิวรเศรษฐ รองศาสตราจารย ดร.พรทิพย พิมลสินธุ รองศาสตราจารย สุมน อยูสิน รองศาสตราจารย ดร.สราวุธ อนันตชาติ ดร.สุเทพ เดชะชีพ

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน และสาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ 1. รองศาสตราจารย จุมพล รอดคําดี 2. รองศาสตราจารย ดร.วิษณุ สุวรรณเพิ่ม 3. ผูชวยศาสตราจารย ธวัชชัย สันคติประภา 4. รองศาสตราจารย ดร.พีระ จิรโสภณ 5. ดร.สุเทพ เดชะชีพ

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

สาขาวิชาสือ่ สารการแสดงและสือ่ สมัยใหม และสาขาวิชาภาพยนตรและดิจิตอล 1. รองศาสตราจารย ถิรนันท อนวัชศิริวงศ 2. รองศาสตราจารย ปทมวดี จารุวร 3. รองศาสตราจารย รักศานต วิวัฒนสินอุดม 4. คุณประเสริฐ วิวัฒนานนทพงษ 5. คุณยุทธนา ลอพันธไพบูลย 6. ดร.สุเทพ เดชะชีพ 7

ประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ


คณะผูบ ริหาร

8


9


10

สํานักงาน เลขานุการคณะ

สาขาวิชา วิทยุและโทรทัศน

สาขาวิชาการ โฆษณา

ฝายปฏิบัติการคณะ

สาขาวิชาการ ประชาสัมพันธ

ฝายเทคนิคคณะ

สาขาวิชาสื่อสาร การแสดงและสื่อ สมัยใหม

คณะนิเทศศาสตร

สาขาวิชาเทคโนโลยี วารสารสนเทศ

แผนภูมกิ ารจัดองคกรของคณะนิเทศศาสตร ประจําปการศึกษา 2550

สาขาวิชา ภาพยนตรและ ดิจิตอล

สํานักงานบริหาร หลักสูตรปริญญาโท ( บริหารสื่อสาร มหาบัณฑิต)


แผนภูมกิ ารบริหารงานคณะนิเทศศาสตร ประจําปการศึกษา 2550 คณบดี ผูชวยคณบดีฝายบริหาร คณะกรรมการวิชาการ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ผูชวยคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปริญญาโท

เลขานุการคณะ

เจาหนาที่ธุรการ ประจําคณะ

ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

หัวหนาสาขาวิชา วิทยุและโทรทัศน

หัวหนา สาขาวิชาการ ประชาสัมพันธ

หัวหนาสาขาวิชา การโฆษณา

หัวหนาสาขาวิชา สื่อสารการแสดง และสื่อสมัยใหม

หัวหนาสาขาวิชา เทคโนโลยีวารสาร สนเทศ

หัวหนาสาขาวิชา ภาพยนตรและ ดิจิตอล

อาจารยประจํา สาขาวิชา

อาจารยประจํา สาขาวิชา

อาจารยประจํา สาขาวิชา

อาจารยประจํา สาขาวิชา

อาจารยประจํา สาขาวิชา

อาจารยประจํา สาขาวิชา

เลขานุการ สาขาวิชา

เลขานุการ สาขาวิชา

เลขานุการ สาขาวิชา

เลขานุการ สาขาวิชา

เลขานุการ สาขาวิชา

เลขานุการ สาขาวิชา

หัวหนาฝาย ปฏิบัติการ

หัวหนาเจาหนาที่ เทคนิค

เจาหนาที่เทคนิค

11


อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน อาจารย พ.อ. หญิง วโรชา สุทธิรกั ษ

ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารย ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนช

ศศ.บ. (รัฐศาสตร-บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย Ph.D. (International Communication) Macquarie University, Sydney, Australia นศ.บ. (การประชาสัมพันธและการโฆษณา) เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดร.พีรยุทธ โอรพันธ

อาจารยจกั รีรตั น แสงวารี

นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารยชเนตตี ทินนาม

นศ.บ. (การประชาสัมพันธและการโฆษณา) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารยพิศาล พัฒนพีระเดช

นศ.บ. (วารสารศาสตร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

อาจารยประจําสาขาวิชาการประชาสัมพันธ อาจารยสริ ิวมิ ล ปณณราช

นศ.บ. (การประชาสัมพันธและการโฆษณา) เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารยนภิ ากร กําจรเมนุกลู

นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารยวญ ิ ลี่ รุงฤดีสมบัตกิ จิ

นศ.บ. (การประชาสัมพันธและการโฆษณา) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารยนฤวรรณ เรืองโรจน

นศ.บ. (วารสารศาสตร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นศ.ม. (ประชาสัมพันธ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อาจารยบษุ กร สุขกลับ

12


สาขาวิชาการโฆษณา อาจารยประกายกาวิล ศรีจนิ ดา

ศศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารย ดร.ตอตระกูล อุบลวัตร

วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร เจาหนาที่รายการวิทยุกระจายเสียง (เกียรตินิยมเรียนดีอันดับหนึ่ง) สถาบันการ ประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารยกมลวัทน วันวิชยั

อาจารยเอกอมร เอีย่ มศิรริ กั ษ

นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย นศ.ม. (วาทวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาสือ่ สารการแสดงและสือ่ สมัยใหม อาจารยณฐั พงค แยมเจริญ อาจารยไพบูลย โสภณสุวภาพ

อาจารยภทั ราพร เจริญรัตน

อาจารยพมิ พฐดา วัจนวงศปญ  ญา

อ.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นศ.ม. (วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศป.บ. (การแสดงและกํากับการแสดง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ศศ.ม.(การบริหารงานวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร Cert. Mekong Performing Arts Laboratory 2007 Philippine Educational Theater Association. Through the Support of The Rockefeller Foundation. ศป.บ. (การแสดงและกํากับการแสดง) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร MACM. (Performing Arts and Theatre Management) Interdisciplinary / International Program Chulalongkorn University ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ศศ.บ. (การโรงแรมและการทองเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยสยาม นศ.ม. (วาทวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

13


สาขาวิชาภาพยนตรและดิจติ อล อาจารย ดร. สุเทพ เดชะชีพ อาจารยวทิ ยา พานิชลอเจริญ

อาจารยกอบพงษ กุณฑียะ อาจารยวฒ ั นา เจริญชัยนพกุล อาจารยจลุ เดช โลหพ  ฒ ั นานนท อาจารยกรวรรณ พุฒทอง

นศ.บ. (การประชาสัมพันธ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปร.ด. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นศ.บ. (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน) มหาวิทยาลัยรังสิต นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําลังศึกษาตอ ระดับปริญญาเอก ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นศ.บ. (การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว.ม. (การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นศ.บ. (ภาพยนตรและภาพนิ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร MA. (European Cinema Studies) University of Bath, Bath, The UK. วท.บ. (เทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กําลังศึกษาตอ ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ อาจารยพิเชษฐ พิมพเจริญ

ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นศ.ม. (ประชาสัมพันธ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อาจารยธรี กุล สถิตนิมานการ

ศศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารยรจนา พึ่งสุข

ศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง คอ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและ เทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ ทหารลาดกระบัง

อาจารยพิเศศ ตันติมาลา

คอ.บ. (สถาปตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา คุณทหารลาดกระบัง คอ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและ เทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ ทหารลาดกระบัง

14


รายชื่อบุคลากร คณะนิเทศศาสตร ชื่อ-สกุล ธุรการ 1 คุณจุฬาพร ดวงทอง 2 คุณพนัชกร ตั้งจิตวิทยา 3 คุณเสาวนีย ทาละลัย 4 คุณรุงทิพย แสงสุข เทคนิค 1 คุณเทอดศักดิ์ สุมาลยศักดิ์ 2 3

คุณสุพจน จันทวัชรากร คุณพีรภาส สุทธิทองทรัพย

4 5

คุณวีรยุทธ สายฟา คุณธนนันท สุทธิวิเศษ

6 7

คุณศราวุธ เพิ่งสะและ วาที่รอยตรีปฐมพงษ เอมศรี

คุณวุฒิ ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นศ.บ. (การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ค.ษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นศ.บ. (ภาพยนตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) สถาบันราชภัฏราช นครินทร นศ.บ. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยเกริก นศ.บ. (การสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อส.บ. (อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

15


16

โครงการสัมมนา Open House Open Your Mind “สื่อนอกบาน สื่อถึงในใจลูกคา”

การประชุม “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ......”

7

8

6

แผนกกิจกรรมและพัฒนา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

จัดโดย มูลนิธิหนังไทย ในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอพระองคเจา อนุสรมงคลการ ฝายพัฒนาบุคลากร สํานัก บุคลากร ม.เกษมบัณฑิต

อ.ประกายกาวิล ศรีจินดา อ.เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ

อ.สิริวิมล ปณณราช อ.บุษกร สุขกลับ

ดร.ตอตระกูล อุบลวัตร ผศ.นิภากร กําจรเมนุกูล อ.สิริวิมล ปณณราช อ.บุษกร สุขกลับ

อ.จักรีรัตน แสงวารี

คณาจารยคณะนิเทศ ศาสตร

อาจารยผูเขารวม อ.วัฒนา เจริญชัยนพกุล อ.กรวรรณ พุฒทอง

นิตยสาร OHM และ สาขาวิชา บุคลากรคณะนิเทศศาสตร การโฆษณา มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต คณะกรรมาธิการการมีสวนรวม ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนช ของประชาชน อ.พันเอกหญิงวโรชา สุทธิ รักษ

ศูนยพัฒนานวัตกรรมการเรียน การสอน มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต Trend in Consumer Research : View from Prac- สาขาวิชาการโฆษณา titioner จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต ประจําปการศึกษา 2549

4

การประชุมโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ เรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประชุมเชียรและ รับนองแบบสรางสรรคใหเหมาะสมกับยุคสมัย

3

5

โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานสําหรับอาจารย เรื่อง “การจัดทําแผนการเรียนรู

2

NO. ชื่อเรื่อง/ประชุม/สัมมนา/อบรม 1 โครงการอบรมภาพยนตรวิจักษ ครั้งที่ 10

ประชุม อบรม สัมมนา

7 สิงหาคม 2550

26 กรกฏาคม 2550

25 กรกฎาคม 2550

อาคารรัฐสภา

ณ หองสัมมนาอาคาร 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

หองประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ชั้น 4 คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ

หอง 1605 ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

หอง 1504 ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

15 มิถุนายน 2550 (09.00-12.00 น.)

กรกฎาคม 2550 – กุมภาพันธ 2551

ศูนยสงเสริมและฝกอบรม การเกษตรแหงชาติ จ.นครปฐม

หอง 1504 ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

สถานที่ อนุสรณสถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว

11-13 มิถุนายน 2550

วัน-เวลา 28 เมษายน 2551-10 มิถุนายน 2551 (เสาร-อาทิตย) 7 มิถุนายน 2550 (08.30 – 16.30 น.)


17

กิจกรรมเสวนาประชาธิปไตย ครั้งที่ 3 ประจําป 2550 หัวขอ “สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญและการออก เสียงประชามติ” โครงการ KBU Music Award 2007 (Sing to the Star)

10

นิตยสาร Macstyle

สถาบันแหงชาติเพื่อการ พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ กระทรวงวัฒนธรรมและ 12 สถาบันการศึกษา

การประชุมหารือเรื่อง “แนวทางในการจัดระดับความ เหมาะสมของรายการโทรทัศน”

อ.จักรีรัตน แสงวารี

สโมสรนักศึกษาคณะนิเทศ ศาสตร รวมกับ ชมรมดนตรี สากล มูลนิธิเครือขายครอบครัว และ สํานักงานกองทุนสนับสนุน การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานปลัดกระทรวง วัฒนธรรม

21 สิงหาคม 2550

30 สิงหาคม 2550 (13.00 – 16.30 น.)

ผศ.นิภากร กําจรเมนุกูล (อาจารยที่ปรึกษาประจํา สถาบัน)

17 สิงหาคม 2550

16 สิงหาคม 2550

13 สิงหาคม 2550 (14.00-16.00)

9 สิงหาคม 2550 (13.00-16.00)

9 สิงหาคม 2550

วัน-เวลา

อ.พันเอกหญิงวโรชา สุทธิ รักษ อ.นฤวรรณ เรืองโรจน อ.ประกายกาวิล ศรีจินดา

ดร.สุเทพ เดชะชีพ

ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนช อ.จักรีรัตน แสงวารี

อ.พิเชษฐ พิมพเจริญ อ.ภัทราพร เจริญรัตน

อ.ประกายกาวิล ศรีจินดา อ.พิมพฐดา วัจนวงศ ปญญา อ.เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ

อาจารยผูเขารวม

สํานักงานเลขาธิการสภา ผูแทนราษฎร

คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จัดโดย

งานสัมมนานิเทศศาสตรไทย ป 2007 : นักนิเทศ ศาสตรไทยยุคดิจิตอล

ประชุมการจัดโครงการเพื่อพัฒนากลไกการประเมิน เนื้อหารายการโทรทัศนภายหลังการออกอากาศ

การประชุมเสวนาเรื่อง “รายการวิทยุตะวันตกพบ ตะวันออก”

CSR "แสรงทํา หรือ จําเปน"

ชื่อเรื่อง/ประชุม/สัมมนา/อบรม

9

NO.

หองประชุม 1 ชั้น 15 สํานักงาน กองทุนสนับสนุนการสรางเสริม สุขภาพ (สสส.)

หองบอลรูม ศุนยการประชุม แหงชาติสิริกิติ์

อาคารเอสเอ็มทาวเวอร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) หองประชุมพิพิธภัณฑดานหนา สถาบันราชานุกลู

หองประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ หองปฏิบัติการการแสดง อาคาร 1 ชั้น 7

หองประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ชั้น 4 คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ

สถานที่


18

NO.

สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สํานักงานคณะกรรมการวิจัย แหงชาติ (วช.) คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต รวมกับ สถาบัน แหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล แผนงานทุนอุปถัมภเชิงรุกดาน สื่อและกิจกรรมเพื่อการสราง เสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัทอินโฟ กรุป และ สาขาวิชา เทคโนโลยีวารสารสนเทศ คณะ นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน คณะ นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ลับสมอง กระตุนตอม create

การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2550 (Thailand Research Expo 2007)

การบรรยายทางวิชาการเรื่อง “การประเมินคุณภาพ เนื้อหารายการโทรทัศนกับคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Digital Academy Graphic Design” หัวขอ “Practical Photoshop Retouching Skills Course Syllabus”

โครงการอบรมวิชาชีพ สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน

โครงการการประชุมระดมสมองกําหนดยุทธศาสตร “ละครสําหรับเยาวชน”

สาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จัดโดย

การสัมมนาทางวิชาการ “สื่อพื้นบาน : การวิวัฒน สุขภาพชุมชนเพื่อการอยูอยางพอเพียง”

ชื่อเรื่อง/ประชุม/สัมมนา/อบรม

สโมสรกองทัพบก ถ.วิภาวดี รังสิต หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 6 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

11-12 กันยายน 2550 20 กันยายน 2550

20,27 กันยายน 2550 4-11 ตุลาคม 2550

อ.ณัฐพงค แยมเจริญ อ.ประกายกาวิล ศรีจินดา อ.นฤวรรณ เรืองโรจน อ.กมลวัทน วันวิชัย คุณพนัชกร ตั้งจิตวิทยา คุณปฐมพงษ เอมศรี อ.พันเอกหญิงวโรชา สุทธิ รักษ

10 กันยายน 2550 (15.30 – 17.00 น.)

หองประชุม 3503 มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต วิทยาเขต พัฒนาการ

ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราช ประสงค

8 กันยายน 2550 (13.00-16.00 น.)

7 กันยายน 2550

หองสารนิเทศ 2 อาคารบริการ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธื ราช นนทบุรี หองประชุมชอแกว มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนสุนันทา

สถานที่

3 กันยายน 2550 (08.30 – 16.30 น.)

วัน-เวลา

อ.ไพบูลย โสภณสุวภาพ

ผศ.นิภากร กําจรเมนุกูล อ.สิริวิมล ปณณราช อ.บุษกร สุขกลับ อ.นฤวรรณ เรืองโรจน ผศ.นิภากร กําจรเมนุกูล (อาจารยที่ปรึกษาประจํา สถาบัน)

อ.ประกายกาวิล ศรีจินดา อ.เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ

ผศ.นิภากร กําจรเมนุกูล

อาจารยผูเขารวม


19

NO.

คณะวารสารศาสตรและ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โครงการอบรม “การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ”

ฝายพัฒนาบุคลากร สํานัก บุคลากร ม.เกษมบัณฑิต

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการผลิตงานโฆษณา" ทรู คอรปอเรชั่นจํากัด Gen-Xโครงการ True Young Producer Award 2007 Academyและ สมาคมโฆษณา ธุรกิจแหงประเทศไทย การประชุมเพื่อหารือวิเคราะหสรุปขอมูล ตาม สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนา โครงการประเมินรายการโทรทัศนที่ออกอากาศไปแลว เด็กและครอบครัว (Post Rating) มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวง วัฒนธรรม

ประชุมสัมมนาประจําปภายใตทุนเมธีวิจัยอาวุโส ระยะที่ 3 เรื่องการบริหารงานสื่อสารมวลชน

ศูนยสงเสริมพระพุทธศาสนาแหง อ.พันเอกหญิงวโรชา ประเทศไทย สุทธิรักษ

การประชุมคณะกรรมการเตรียมงานสัปดาหสงเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

25 ตุลาคม 2550

ผศ.นิภากร กําจรเมนุ กูล อ.นฤวรรณ เรืองโรจน (อาจารยที่ปรึกษาประจํา สถาบัน) บุคลากรคณะนิเทศ ศาสตร

หองประชุม 3 ชั้น 15 สํานักงาน กองทุนสนับสนุนการสรางเสริม สุขภาพ (สสส.) อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร

โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอร จูน

โรงแรมเดอะแกรนด อยุธยา โฮเต็ล รัชดาภิเษก

หองเฟองฟา สโมสรทหารบก

6,14,29 พฤศจิกายน หอง 3503 ม.เกษมบัณฑิต 2550 วิทยาเขตพัฒนาการ

8-9 ตุลาคม 2550

6 ตุลาคม 2550 (09.00-16.00 น.)

อ.ประกายกาวิล ศรี จินดา

ผศ.นิภากร กําจรเมนุ กูล อ.นฤวรรณ เรืองโรจน

2 ตุลาคม 2550 6 ธันวาคม 2550 10 มกราคม 2551 14 กุมภาพันธ 2551 27 มีนาคม 2551

สถาบันการประชาสัมพันธ กรม ประชาสัมพันธ ซอยอารียสัมพันธ

อ.วิญลี่ รุงฤดีสมบัติกิจ 29 กันยายน 2550 (09.00-16.00 น.)

ศูนยประสานงานการจัดทําแผน แมบทประชาสัมพันธ กรม ทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม

โครงการสัมมนาการจัดทําแผนแมบทประชาสัมพันธ เรื่อง “ความรู...กูทรัพยากรน้ําบาดาล”

สถานที่ หองประชุม 3503 มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

วัน-เวลา 28 กันยายน 2550

อ.จักรีรัตน แสงวารี

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร

การสัมมนา “Mix Movement Invention Design”

อาจารยผูเขารวม

จัดโดย

ชื่อเรื่อง/ประชุม/สัมมนา/อบรม


20

NO.

ฝายพัฒนาบุคลากร สํานัก บุคลากร ม.เกษมบัณฑิต

โครงการอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการ (Service Mind)

บุคลากรคณะนิเทศศาสตร

อ.ประกายกาวิล ศรีจินดา อ.เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ

อ.ไพบูลย โสภณสุวภาพ

Philippines Educational Theater Association (PETA) & Phare Ponleu Selpak สมาคมโฆษณาธุรกิจแหงประเทศ ไทย

ผศ.นิภากร กําจรเมนุกูล อ.สิริวิมล ปณณราช อ.วิญลี่ รุงฤดีสมบัติกิจ อ.บุษกร สุขกลับ อ.นฤวรรณ เรืองโรจน

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษาฝกงาน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ การฝกบุคลิกภาพและการทํางานดานสื่อมวลชน สัมพันธ การฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน ประชาสัมพันธ The 3rd Mekong Performing Arts Laboratory 2007

Training for Trinaers II : อัพเดทแนวโนมโฆษณาป หนู

มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวง อ.สิริวิมล ปณณราช วัฒนธรรม อ.นฤวรรณ เรืองโรจน

การประชุมเวทีประเมินสถานการณการจัดระดับความ เหมาะสมของสื่อโทรทัศน

พฤศจิกายน 2550 – กุมภาพันธ 2551

อ.สิริวิมล ปณณราช อ.บุษกร สุขกลับ อ.นฤวรรณ เรืองโรจน อ.จักรีรัตน แสงวารี

บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส แอนด มารเก็ตติ้ง คอมมู นิเคชั่นส จํากัด

หองประชุมชั้น 10 อาคาร 3 ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ หองประชุมสภาคริสตจักร ราช เทวี

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

สถานที่

1,12,21 ธันวาคม 2550

26-27 พฤศจิกายน 2550

หอง 3503 ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

หองประชุม บริษัท TBWA อาคารโกลเดนเพลส

November 25 – Phnom Penh, Siem Reap & December 16 2007 Battambang, Cambodia

22 พฤศจิกายน 2551 (09.00-16.00 น.)

15 พฤศจิกายน 2550 (13.00-16.00 น.) 21 พฤศจิกายน 2550 (13.00-17.00 น.)

วัน-เวลา

อาจารยผูเขารวม

โครงการสัมมนา “การพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย เทคนิคการบริหารเวลา”

จัดโดย สาขาวิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการอบรมหลักสูตรเสนทางวิชาชีพนัก ประชาสัมพันธ

ชื่อเรื่อง/ประชุม/สัมมนา/อบรม


21

NO. ศูนยประสานงานการจัดทําแผน แมบทประชาสัมพันธ กรม ทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ เสริมสรางสุขภาพ และสถาบัน คลังสมองของชาติ สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนา เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวง วัฒนธรรม สํานักประกันคุณภาพ ม.เกษมบัณฑิต

โครงการสัมมนาการจัดทําแผนแมบทประชาสัมพันธ เรื่อง “มองการณไกล...ไปกับน้ําบาดาล”

31 มกราคม 2551

สมาคมไทย-ฝรั่งเศส ถนนสาทร ใต ดร.ตอตระกูล อุบลวัตร อ.พิเชษฐ พิมพเจริญ อ.ณัฐพงค แยมเจริญ อ.ภัทราพร เจริญรัตน อ.รจนา พึ่งสุข อ.พิเศศ ตันติมาลา

โครงการละครสื่อสารการแสดงนิพนธ เรื่อง “สัญญาณเลือด สัญญารัก”

รายวิชา MP.433 สื่อสารการ แสดงนิพนธ สาขาวิชาสื่อสาร การแสดงและสื่อสมัยใหม คณะ นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต

25 มกราคม 2551

อ.ไพบูลย โสภณสุวภาพ

การสัมมนาวิชาการ งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ และ ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลัง ตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 แผนดินเชิงคุณธรรม สํานักงาน บริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)

16 มกราคม 2551 (13.00-16.30 น.)

ผศ.นิภากร กําจรเมนุกูล อ.สิริวิมล ปณณราช อ.นฤวรรณ เรืองโรจน

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ สรางเสริมสุขภาพ ชั้น 35 อาคาร เอสเอ็มทาวเวอร หองประชุม สํานักงานกองทุน สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

สถาบันการประชาสัมพันธ กรม ประชาสัมพันธ ซอยอารีย สัมพันธ

สถานที่

18,31 มกราคม 2551 หองประชุมอาคาร 2 ชั้น 4 (08.30-16.30 น.) ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตรมเกลา

9 มกราคม 2551

14 ธันวาคม 2550 (09.00-12.00 น.)

อ.วิญลี่ รุงฤดีสมบัติกิจ

อ.ไพบูลย โสภณสุวภาพ

วัน-เวลา

อาจารยผูเขารวม

คณะอนุกรรมการประกัน คุณภาพ คณะนิเทศศาสตร

การฝกอบรมโครงการ “การทําความเขาใจดัชนีการ ประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาและการจัดทํา Common Data set”

การประชุมสรุปผลการดําเนินการประเมินเนื้อหา รายการโทรทัศนภายหลังการออกอากาศ (Post Rating)

การประชุมรับฟงการนําเสนอแนวทางการสนับสนุน กิจกรรมตามยุทธศาสตร “ละครสําหรับเยาวชน”

จัดโดย

ชื่อเรื่อง/ประชุม/สัมมนา/อบรม


22

NO.

แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อ.จักรีรัตน แสงวารี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการแสดงผลงาน “Fashion in the Garden”

โครงการสัมมนา “การเตรียมความพรอมสูความเปน นักกิจกรรม”

การประชุมระดมความคิด โครงการวิจัยปฏิบัติการเชิง สรางสรรค (Creative Action Research) เรื่อง การสรางเสริมนักสื่อสารรักการอาน

กลุมหนุมสาวสื่อสันติภาพ ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการ แสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แผนกกิจกรรมและพัฒนา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น คณะศิลปศาสตร

26 กุมภาพันธ 2551

20 กุมภาพันธ 2551

อ.จักรีรัตน แสงวารี อ.จักรีรัตน แสงวารี

20 กุมภาพันธ 2551

อ.ณัฐพงค แยมเจริญ

9 กุมภาพันธ 2551

7 กุมภาพันธ 2551

โครงการอบรมฝกปฏิบัติอาชีพอิสระ “กาวสูอาชีพ อิสระอยางมั่นใจ”

โครงการสงเสริมศักยภาพนักศึกษา “เทคนิควิธีการ การสมัครงานและการเขียน Resume”

5 กุมภาพันธ 2551 (08.30 – 16.30 น.)

ดร.ตอตระกูล อุบลวัตร ผศ.นิภากร กําจรเมนุกูล อ.สิริวิมล ปณณราช อ.วิญลี่ รุงฤดีสมบัติกิจ อ.พิเชษฐ พิมพเจริญ อ.บุษกร สุขกลับ อ.นฤวรรณ เรืองโรจน อ.จักรีรัตน แสงวารี แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อ.จักรีรัตน แสงวารี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การประชุมวิชาการเรื่อง “การจัดการเรียนรูตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา และสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน

31 มกราคม 2551

วัน-เวลา

อ.พันเอกหญิงวโรชา สุทธิ รักษ

อาจารยผูเขารวม

ชมรมกระจายเสียง ม.เกษม บัณฑิต

จัดโดย

โครงการดูงานการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง Seed FM วิทยุ อสมท.

ชื่อเรื่อง/ประชุม/สัมมนา/อบรม

ลานน้ําพุ ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

หอง 3503 ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

อาคาร 3 ชั้น 1 ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

หอง 3503 ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

หองประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิม พระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

Seed FM. อสมท.

สถานที่


23

NO.

องคการ Path และ The Global Fund ศูนยศิลปะการละครเพื่อการ พัฒนา สถาบันคลังสมอง แหงชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย

โครงการสัมมนาเรื่องการพัฒนาเยาวชน (Positive Youth Development)

การเสวนากอการดี “ละครสําหรับเยาวชน” ครั้งที่ 1 หัวขอ ความตระหนักที่ไมนาตระหนก ของละครเพื่อ การพัฒนาเยาวชน การประชุมคณะอนุกรรมการสาขาวิชานิเทศศาสตร สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

การประชุม การจัดตั้งสมาคมวิชาการนิเทศศาสตรและ การสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย

25 มีนาคม 2551

1 เมษายน 2551

ดร.ตอตระกูล อุบลวัตร

17-20 มีนาคม 2551

7 มีนาคม 2551

อ.ไพบูลย โสภณสุวภาพ

อ.ไพบูลย โสภณสุวภาพ

ดร.สุเทพ เดชะชีพ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนช

5 มีนาคม 2551 (13.00 – 16.30 น.)

อ.ณัฐพงค แยมเจริญ

สถาบันคลังสมองแหงชาติ ภายใตมูลนิธิสงเสริม ทบวงมหาวิทยาลัยสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โครงการสังสรรคเสวนาเครือขายนักวิชาการสื่อสาร การแสดง/การละคร ครั้งที่ 1 เรื่อง “แลไปขางหนา : การศึกษาสื่อสารการแสดง/การละคร”

28 กุมภาพันธ – 5 มีนาคม 2551

28 กุมภาพันธ 2551

วัน-เวลา

อ.ไพบูลย โสภณสุวภาพ

หอศิลปตาดู และคณะละครสอง แปด

โครงการอบรมปฏิบัติการดานการแสดง

อาจารยผูเขารวม

สาขาวิชาภาพยนตรและดิจิตอล บุคลากรคณะนิเทศศาสตร คณะนิเทศศาสตร ม.เกษมบัณฑิต

จัดโดย

โครงการสัมมนา “ฟลม : สิ่งที่คุณไมเคยรู ครั้งที่ 2”

ชื่อเรื่อง/ประชุม/สัมมนา/อบรม

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ สรางเสริมสุขภาพ ชั้น 35 อาคาร เอสเอ็มทาวเวอร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยา เขตหัวหมาก หอง A52

โรงแรมเฟริสโฮเต็ล กรุงเทพฯ

หองประชุมสถาบันคลังสมอง แหงชาติ ชั้น 11 อาคารยิบซั่ม ถนนศรี อยุธยา หองประชุม ศ.บํารุงสุข สีหอําไพ อาคาร 2 ชั้น 1 คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หอง Auditorium อาคารเฉลิม พระเกียรติ ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ หอศิลปตาดู กรุงเทพฯ

สถานที่


24

NO.

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย ฝายพัฒนาบุคลากร สํานัก บุคลากร ม.เกษมบัณฑิต 2 How Photo School โดยคุณตอวงศ ซาลวาลา

มหาวิทยาลัยไซเบอรไทย

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ลาดกระบัง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ สมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานสําหรับบุคลากร ดานการพัฒนาการทํางาน เรื่อง การพัฒนา ความคิดสรางสรรคและความคิดเชิงบวก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Photoshop CS3 for Photographer

โครงการอบรม “การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกสจาก เว็บ” และโครงการอบรม “การสรางสื่อการสอน อิเล็กทรอนิกส”

โครงการอบรม การใช ICT เพื่อการสอนและการ ฝกอบรม

การประชุมวิชาการนําเสนอวิทยานิพนธ ระดับ บัณฑิตศึกษาดานนิเทศศาสตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร (นิดา)

จัดโดย

การประชุมวิชาการประจําป 2551 การพัฒนาประเทศ ไทยสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู : กลุมยอยภาษา และการสื่อสาร

ชื่อเรื่อง/ประชุม/สัมมนา/อบรม

26 เมษายน 2551

อ.พิเศศ ตันติมาลา

30 เมษายน 2551

24 เมษายน 2551 – 24 มิถุนายน 2551

ดร.ตอตระกูล อุบลวัตร

หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบัน บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร หองประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 6 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย หอง 3503 ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

สถานที่

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ลาดกระบัง อาคารพินิตประชานาถ คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผานระบบอินเทอรเน็ต

19-20 เมษายน 2551 2 How Photo School ลาดพราว 71

9,10,21 เมษายน 2551 (08.30- 12.00 น.)

3 เมษายน 2551

1 เมษายน 2551

วัน-เวลา

อ.พิเศศ ตันติมาลา

อ.รจนา พึ่งสุข

บุคลากรคณะนิเทศศาสตร

ดร.สุเทพ เดชะชีพ

ผศ.นิภากร กําจรเมนุกูล อ.นฤวรรณ เรืองโรจน

อาจารยผูเขารวม


25

NO.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประชุมเชียร และรับนอง ลด ละ เลิก อบายมุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวมกําหนดกล ยุทธศาสตร เรื่อง “ สื่อกับการรวมสรางวัฒนธรรม ครอบครัวคุณธรรม” กิจกรรมงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน วัน วิสาขบูชา

ชื่อเรื่อง/ประชุม/สัมมนา/อบรม

อ.พันเอกหญิงวโรชา สุทธิ รักษ อ.ประกายกาวิล ศรีจินดา อ.กรวรรณ พุฒทอง อ.รจนา พึ่งสุข อ.จักรีรัตน แสงวารี

ศูนยสงเสริมพระพุทธศาสนาแหง ประเทศไทย

แผนกกิจกรรมและพัฒนา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผศ.นิภากร กําจรเมนุกูล

อาจารยผูเขารวม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แหงชาติ

จัดโดย

ศูนยสงเสริมและฝกอบรม การเกษตรแหงชาติ จ.นครปฐม

ลานเอนกประสงค กรมทหารราบ ที่ 11 รักษาพระองค

12-20 พฤษภาคม 2551

16-18 พฤษภาคม 2551

หองประชุมตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล

สถานที่

30 เมษายน 2551

วัน-เวลา


การบริการวิชาการแกสังคม ชือ่ -สกุล

ลักษณะการบริการวิชาการแกสงั คม

ดร.สุเทพ เดชะชีพ

คณะกรรมการ คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ (ภายนอก) เรื่อง วิเคราะหภาพ ตัวแทนของความเปนชาย(Masculinity) : ละคร sit-com เรื่อง “เปน ตอ” ของ นส.อภิชญา ลาภหลาย หมายเลขทะเบียน 4407030362 สาขาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2550 คณะกรรมการ คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ (ภายนอก) เรื่อง ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุมชายรักชายที่มีตอ การเปดรับขอมูลขาวสารเรื่อง สิทธิมนุษยชนที่ขับเคลือ่ นโดยองคกรของกลุมบุคคลที่มคี วาม หลากหลายทางเพศ ของ นายโกศล ชื่นชมสกุลชัย หมายเลขทะเบียน 4907011144 สาขาวิชาการจัดการสื่อสารองคกร คณะวารสารศาสตร และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2550 คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลโทรทัศนทองคํา ครั้งที่ 22 ประจําป 2550 โดย ชมรมสงเสริมโทรทัศนรวมกับมูลนิธิจาํ นง รังสิกุล และสํานัก คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2550 – เดือนมกราคม 2551 คณะกรรมการ คณะกรรมการ การตัดสินผลงานรอบคัดเลือก สาขาภาพยนตร โครงการ Young Thai Artist Award 2007 โดย มูลนิธิซเิ มนตไทย วันที่ 10 สิงหาคม 2550 ณ ภาควิชาการภาพยนตรและภาพนิ่ง อาคาร 1 ชั้น 2 คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนช

คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลโทรทัศนทองคํา ครั้งที่ 22 ประจําป 2550 โดย ชมรมสงเสริมโทรทัศนรวมกับมูลนิธิจาํ นง รังสิกุล และสํานัก คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2550 – เดือนมกราคม 2551 คณะกรรมการ คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ระหวางเดือนตุลาคม 2550 – เดือนมิถุนายน 2552

26


ชือ่ -สกุล ดร.ตอตระกูล อุบลวัตร

ลักษณะการบริการวิชาการแกสงั คม ที่ปรึกษาดานระเบียบวิธีวจิ ยั และสถิติการวิจัย โครงการวิจัย “การประเมินประสิทธิผลกลยุทธสทั ศาสตรทางแก เพื่อ พัฒนาความสามารถในการออกสียงภาษาฝรัง่ เศสของนักศึกษาไทย : สัทสัมพันธ เสียงสระ และเสียงพยัญชนะ” ของ รองศาสตราจารย ดร.จิรประภา บุญพรหม คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม วิทยากรบรรยายพิเศษ การใชโปรแกรม SPSS สําหรับการวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ใหนักศึกษาชั้นปที่ 3โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา วันพฤหัสบดีที่ 10 และ 17 มกราคม 2551 เวลา 09.00- 17.00 น.

อ.ชเนตตี ทินนาม

อาจารยพิเศษ อาจารยพิเศษ วิชาการสื่อขาวและเขียนขาวเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ 2 ป การศึกษา 2550 คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อ.ไพบูลย โสภณสุวภาพ

วิทยากร โครงการเยาวชนคนกรุง มุง ปองกันเอดส ปที่ 4 โดยกองควบคุมโลกเอดส สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร วันที่ 30-31 มกราคม 2551 และ 1 กุมภาพันธ 2551 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยนริมแควรีสอรท จ.กาญจนบุรี วิทยากร โครงการอบรมการสื่อสารผานละครเวทีใหแกเยาวชน จ.ศรีสะเกษ, จ. มุกดาหาร, จ.สุรินทร และกรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธเิ ด็ก วันที่ 2224 มีนาคม 2551 ณ บานพักสมาคมคริสเตียนแหงประเทศไทย อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี วิทยากรและผูด ําเนินการ คายเยาวชนนักกิจกรรมเอดสและเพศศึกษา (Aids & Sex Education Youth Activists Camp) ใหแกเยาวชนจาก 23 จังหวัดทั่วประเทศ จํานวน 180 คน โดย องคกร Path ประจําประเทศไทย, มูลนิธิพะเยา เพื่อการพัฒนา, มูลนิธิยุวมุสลิมแหงประเทศไทย, มูลนิธิรักษไทย และ มูลนิธิดวงประทีป วันที่ 3-7 เมษายน 2551 ณ คายหัตถวุฒิ แคมป อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี วิทยากร การสื่อสารผานศิลปะการละครใหกับโครงการเยาวชนนักสื่อสาร โดยมูลนิธิ รักษไทย ภาคอีสาน วันที่ 26-28 เมษายน 2551 อ.วารินทรชาํ ราบ จ. อุบลราชธานี 27


28

อ.ประกายกาวิล ศรีจินดา

อ.ไพบูลย โสภณสุวภาพ

อ.ชเนตตี ทินนาม

ดร.พีรยุทธ โอรพันธ

ดร.ตอตระกูล อุบลวัตร

อาจารย ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนช

มองลอดแวนความสัมพันธ ไทย-มาเลย ผานวิทยานิพนธของ พีรยุทธ โอรพันธ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสมาคมไทย-มาเลย (1)-(6) บทความเรื่อง ”หญิง ชาย รัฐ : การสือ่ สารความรุนแรงตอ ผูหญิงในยุคบุกเบิกกระแสสตรีนิยมในประเทศไทย” การใชสอื่ เพือ่ การเรียนรู และเผยแพรเพศศึกษา ประเภทสื่อ ละคร การสื่อสารรณรงคของโครงการ “สัจจะอธิฐาน”

ชือ่ บทความ The role of New Communication technologies in Fluencing socio-cultural change or values in Thailand. Thai values, indications of change and potential internet impacts. The Context of FTAs : An analysis of the Potential Demand of Thai students for Higher Education offered by foreign Institution in Thailand เพงมองความขัดแยงในพืน้ ที่ชายแดนภาคใตในวรรณกรรม วิชาการ

บทความทางวิชาการและบทความ

หนังสือเรือ่ ง รัฐ จากมุมมองของชีวิตประจําวัน 2. กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), มีนาคม 2551. คูมือการจัดกิจกรรมเยาวชนเสริมหลักสูตรเพศศึกษา โครงการ “กาวยางอยางเขาใจ” สนับสนุนโดย กองทุนโลก วารสารนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มติชน สุดสัปดาห ฉบับประจําวันที่ 25-30 ม.ค. 51 ถึง ฉบับ ประจําวันที่ 7-14 มี.ค. 51

วารสารศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นราชบุรี ปที่ 8 ฉบับที่ 8

วารสาร/หนังสือ ทีต่ พ ี มิ พ-ฉบับที/่ เดือน ป Journal of Communication Arts (Chulalongkorn University) 25 (3), pp.91-116 Humanities Journal (Kasetsart University) 14(2),pp.98112 ตีพิมพในวารสาร PWPA International JournalTHAILAND Vol.7 No.1 (Jan-Jun 2007)


ผลงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน ผูวจิ ยั ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนช

ชือ่ เรือ่ ง ผลกระทบจากวิกฤตการณในสามจังหวัดชายแดน ภาคใตตอการพิจารณารับนักศึกษาไทยมุสลิมเขา ทํางานของหนวยงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

แหลงทุนวิจยั สํานักวิจัย มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต

ดร.ตอตระกูล อุบลวัตร

การนําเสนอยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาไทยใน บริบทการเปดเสรีทางการคา

สํานักวิจัย มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต

ผศ.นิภากร กําจรเมนุกูล อ.สิริวิมล ปณณราช อ.นฤวรรณ เรืองโรจน

โครงการเพือ่ พัฒนากลไกการประเมินเนือ้ หารายการ โทรทัศนภายหลังการออกอากาศ (Post Rating) ระหวางวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2550

กระทรวง วัฒนธรรม

อ.สิริวิมล ปณณราช อ.บุษกร สุขกลับ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญา ศูนยพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียงรายวิชา PA.412 สัมมนา นวัตกรรมการ กรณีศึกษาดานประชาสัมพันธ เรียนการสอน มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต

29


การนําเสนอผลงานวิจัย อาจารย

ชือ่ เรือ่ ง

จัดโดย

ผศ.นิภากร กําจรเมนุกูล

การประเมินรูปแบบการสื่อสารที่มี ประสิทธิผลในการสนับสนุนการ จัดการดูแลตนเอง สําหรับผูที่มี ภาวะความดันโลหิตสูงและ เบาหวาน

การประชุมวิชาการเสนอ ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต ประจําปการศึกษา 2549, สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต

อ.ชเนตตี ทินนาม

Women Deconstructing ที่ประชุม The 10th InternaDiscourses about tional Conference on Thai women: Thai Herstory of Studies Violence against Women during The Days of The Democratic Bloom (19731976) การนําเสนอผลงานทาง วิชาการของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา คณะวารสาร ศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Thammasat University, January 9-11,2008

การพัฒนารูปแบบการเรียนการ สอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงรายวิชา PA.412 สัมมนากรณีศึกษาดาน ประชาสัมพันธ

5 กุมภาพันธ 2551 (08.30 – 16.30 น.) หองประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิม พระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

ดร.พีรยุทธ โอรพันธ

อ.บุษกร สุขกลับ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา และสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน 30

วัน-เวลา/สถานที่ 15 มิถุนายน 2550 (09.0012.00 น.) หอง 1504 มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

30 มกราคม 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร


กิจการพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมตาง ๆ ของ คณะชวยเสริมรูปแบบ การเรียนรู นอกเนื้อ จากการเรียนใน หองเรียนตามปกติ

1. โครงการอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษาฝกงานสาขาวิชาการประชาสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2550 1.1 หัวขอ “การฝกบุคลิกภาพและการทํางานดานสื่อมวลชนสัมพันธ” วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 ณ บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส แอนด มารเก็ตติ้ง คอมมู นิเคชั่นส จํากัด 1.2 หัวขอ “การฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานประชาสัมพันธ” วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 ณ บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส แอนด มารเก็ตติ้ง คอมมู นิเคชั่นส จํากัด 1.3 หัวขอ “การฝกทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐานในงานประชาสัมพันธ” วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 1.4 หัวขอ “การฝกอบรมเทคนิคการเขียนขาวประชาสัมพันธ” วันที่ 6 ธันวาคม 2. โครงการ “PR Charity ตอน สอนนองใหพอเพียง” วันที่ 17 กันยายน 2550 ณ โรงเรียนวัดราชโกษา 3. โครงการประชาสัมพันธ “ลดใชพลาสติก ลดวิกฤตโลกรอน” (ธันวาคม 2550กุมภาพันธ 2551) 3.1 กิจกรรม “สวัสดีปใหม ใสใจภาวะโลกรอน” วันที่ 17-28 ธันวาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการและวิทยาเขตรมเกลา และ 30 ธันวาคม 2550 ณ ลานน้ําพุสยามเซ็นเตอรพอยท สยามสแควร 3.2 กิจกรรม “ตลาดลดโลกรอน” วันที่ 8,9 กุมภาพันธ 2551 ณ มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ และวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตรมเกลา 31


4. โครงการอบรมหลักสูตรเสนทางวิชาชีพนักประชาสัมพันธ 4.1 หัวขอ “เสนทางวิชาชีพนักประชาสัมพันธ” วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 4.2 หัวขอ “การฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานประชาสัมพันธ” วันที่ 7 , 14 กุมภาพันธ 2551 5. โครงการ “คนทําสื่อสัญจร ครั้งที่ 2” ฝกปฏิบัติผลิตสื่อประชาสัมพันธและ โฆษณาจากสถานที่จริง คือ ซาฟารีปารค อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ในรายวิชา PA.313 สื่อประชาสัมพันธ 2 และวิชา PA.326 คอมพิวเตอร กราฟฟกเพื่องานโฆษณา (กุมภาพันธ 2551) 6. นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธชั้นปที่ 3 และ 4 เขารวมงาน “กระทรวง พลังงาน มติชนชวนเที่ยวงานแฟร รวมกันดูแลสังคม” ในรายวิชา PA.311 การ เขียนเพื่อการประชาสัมพันธและวิชา PA.310 สาระบันเทิงเพื่อการประชาสัมพันธ จัดโดยบริษัทมติชน จํากัด (มหาชน) รวมกับกระทรวงพลังงาน ณ ศูนยประชุม แหงชาติสิริกิติ์ 7. นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ ชั้นปที่ 2 ไดรับการคัดเลือกเขารวม กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเขียนเปนเลม นายอินทรอะวอรดสูนักเขียนมืออาชีพ ปที่ 3 ประจําป 2550 วันที่ 19-20 มกราคม 2551 8. นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ ชั้นปที่ 2 และ 4 ไดรับการคัดเลือกเปน ตัวแทนเขารวมกิจกรรมคายเยาวชน “รักษโลก ชวยลดโลกรอน” จัดโดยกรม สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมรวมกับบริษัทอังกฤษตรางู (แอล.พี.) จํากัด ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2551 ณ อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

32


กิจกรรมตาง ๆ ของ คณะชวยเสริมรูปแบบ การเรียนรู นอกเนื้อ จากการเรียนใน หองเรียนตามปกติ

รางวัล - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดนักประชาสัมพันธสิ่งแวดลอมรุนเยาว ระดับอุดมศึกษา ประจําป 2550 (Young Environmental PR Contest 2007 ) จัดโดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 จากการจัดทําแผนงานประชาสัมพันธ “ใชความพอเพียง ชวยสิ่งแวดลอม”

9. การประกวดภาพยนตร โ ฆษณา “ร ว มกั น ลดวิ ก ฤติ ภ าวะโลกร อ น” โครงการ True Young Producer Awards 2007 ชิ ง ถ ว ย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัจนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยไดผานขารอบรองชนะเลิศ (20 ทีมสุดทาย) จากผูสมัครทั้งสิ้น 570 ทีม ระหวางวันที่ 8-9 ตุลาคม 2550 ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน 10. การประกวดสร า งสรรค สื่ อ โฆษณานอกบ า นในโครงการ “Young OHM Awards 2007” โดยที ม นั ก ศึ ก ษาเป น 1 ใน 20 ที ม มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อฝกฝน พัฒนาทักษะ ความรู ใหพรอมกาวเขาสูวิชาชีพของนักโฆษณาอยางเต็มความสามารถตอไป ใน วันที่ 14 สิงหาคม 2550 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ ซอยอารีย 11. เขารวมการประกวดแคมเปญโฆษณา MADD Awards สาย B ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ระหวางวันที่ 12 มกราคม 2550 ณ โรงละคอนชั้น 16 อาคาร ด.ร. เจริญ คันธวงศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกลวยน้ําไทย 12. จัดโครงการเสวนา Open House Open Your Mind “สื่อนอกบาน สื่อถึงในใจลูกคา” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2550 เวลา 13:00-16:30 น. ณ หองสัมมนาอาคาร 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 13. จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “การวางแผนสื่อและกลยุทธสื่อเพื่อการโฆษณา” โดยวิทยากร คุณชัยยุทธ จตุจินดา Media Executive จาก บริ ษั ท Mind Share จํ า กั ด วั น พฤหั ส บดี ที่ 4 ตุ ล าคม 2550 เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห อ ง 3901 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 14. โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “Digital Academy Graphic Design” หั ว ข อ “Practical Photoshop Retouching Skills Course Syllabus” โดยความร ว มมื อ ของบริ ษั ท อิ น โฟ กรุ ป และ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ว ารสารสนเทศ คณะนิ เ ทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 6 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต พัฒนาการ

33


จํานวนนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 ปการศึกษา 2550 สาขาวิชา

จํานวนนักศึกษา

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม

13

สาขาวิชาภาพยนตรและดิจิตอล

67

สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน

143

สาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ

19

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ

61

สาขาวิชาการโฆษณา

83 รวม

386

34


สารนิพนธและโครงการ รายชื่อสารนิพนธ, โครงการผลิตรายการโทรทัศน และโครงการผลิตงานการแสดง สารนิพนธสาขาวิชาโฆษณา

” ภายใตแนวคิดลดวิกฤตภาวะโลกรอน”

สารนิพนธสหกิจศึกษา การวางแผนงานโฆษณา “แชมพูซันซิล สูตรโยเกิรต” ภายใตแนวคิด CSR

การวางแผนงานโฆษณา “เครื่องดื่มโคก การวางแผนงานโฆษณา “ชาเขียวโออิชิ การวางแผนงานโฆษณา “โฟรโมสต Hi 5” การวางแผนงานโฆษณา “แม็คโดนัลด” การวางแผนงานโฆษณา “แปงเย็นตรางู” การวางแผนงานโฆษณา “กระดาษดับเบิลเอ” การวางแผนงานโฆษณา “ผลิตภัณฑนีเวีย”

สารนิพนธสาขาวิชาการประชาสัมพันธ

” ภายใตแนวคิดลดวิกฤตภาวะโลกรอน”

แผนงานประชาสัมพันธ “ลดใชพลาสติก ลดวิกฤตโลกรอน” แผนงานประชาสัมพันธ “หนึ่งคน หนึ่งตน รวมพลังชวยลดโลกรอน” แผนงานประชาสัมพันธ “ ปลูกตนไม ลดโลกรอน” แผนงานประชาสัมพันธ “ ลดโลกรอน ดวย NGV” แผนงานประชาสัมพันธ “ วัยรุนไทยใสใจโลก” แผนงานประชาสัมพันธ “ จอดรถไวบาน ตานโลกรอน” แผนงานประชาสัมพันธ “ หยุดโลกรอน หยุดกาซเรือนกระจก” แผนงานประชาสัมพันธ “ เปลี่ยนวิถี ปรับปรุงตน ลดโลกรอน” แผนงานประชาสัมพันธ “ ลดขยะ ลดโลกรอน” แผนงานประชาสัมพันธ “ ใชพลังงานอยางรูคา เพื่อลดปญหาภาวะโลกรอน” แผนงานประชาสัมพันธรณรงค “รวมใจใชจักรยาน ไดสุขภาพ ลดภาวะโลกรอน” แผนงานประชาสัมพันธรณรงค “ ใชคอมพิวเตอรอยางชาญฉลาก ตานภาวะโลกรอน” แผนงานประชาสัมพันธรณรงค “ใชกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) ชวยลดภาวะโลกรอน” แผนงานประชาสัมพันธรณรงค “ รวมใจใชแกสโซฮอล ชวยชาติประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกรอน” 35


โครงการผลิตรายการโทรทัศน (สารคดี)

เรื่อง ทรัพยากรกระดาษ รายการ ลอมโลก ตอน ปลูกจิตสํานึก...กับธรรมชาติ รายการ เปใบเล็ก ตอนขยะรีไซเคิล รายการ ตอยอด The Reality รายการ ชิ้นสวนที่หายไป ตอน El-nino No Problem รายการ DO YOU KNOW ตอน มลภาวะจากทอไอเสียรถยนต รายการความรูกูโลก ตอน ขี้หมูผูพิทักษ (โลก)

โครงการผลิตรายการโทรทัศน (ละครสัน้ ) ละครเรื่อง แรงบันดาลใจ ละครเรื่อง ตนกลา (ตนไมของพอ) ละคร เรื่อง รอนนัก ก็รักรอน ละคร เรื่อง เหรียญสองดาน

โครงการผลิตรายการโทรทัศน (รายการวาไรตี)้ รายการ Cool World

โครงการการผลิตรายการโทรทัศน “ประเภทสารคดีเชิงขาว” รายการ โลกสีเขียว ตอนน้ํามันแกสโซฮอล

โครงการการผลิตรายการโทรทัศน “ประเภทสารคดีเชิงทองเทีย่ ว” รายการเกาอี้สนาม ตอน อาวคุงกระเบน

โครงการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ประเภทรายการวิทยุกระจายเสียง

สารนิพนธสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน

กระบวนการจัดการแสดงคอนเสริต ศิลปนตางประเทศในประเทศไทยศึกษากรณีเฉพาะ บริษัท BECTERO เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) กระบวนการการผลิตรายการ “Chic Travel ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศนUBC ชอง 24 ของบริษัท ชิค แชนแนล เอ็ม โอ ชิค จํากัด 36


สาขาวิชาการประชาสัมพันธ

สาขาวิชาการโฆษณา

บริษัท AD Production จํากัด บริษัท เวฟ แอดวานซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท เมเจอร แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด บริษัท GMM ไท หับ จํากัด

การฝกงานทําให ผูเรียน ไดนําความรูที่ เลาเรียนมาไปใชปฏิบัติ จริง โดยเรียนรูจาก สถานการจริง

บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร (ประเทศไทย) จํากัด CENTERPOINT ENTERTAINMENT บริษัท ซีเนริโอ จํากัดและบริษัทเอ็กแซ็กท จํากัด บริษัท โคโย แมนนิวแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท โซนี่ บีเอ็ม จี มิวสิค เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด บริษัท แมคไทย จํากัด บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) บริษัท สมิติเวช จํากัด บริษัท ซี พี เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) บริษัท โนต พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัท ซิง รีพับลิค (กรุงเทพ) จํากัด บริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น จํากัด บริษัท ซูเลียน จํากัด บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส แอนด มารเก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส จํากัด บริษัท เอเชีย ไวรเลสคอมมิวนิเคชั่น จํากัด บริษัท เซ็นทรัล กาเมนทแฟคทอรี่ จํากัด บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต จํากัด บริษัท สินทรากรุป จํากัด การกีฬาแหงประเทศไทย กรมการขนสงทางบก หอการคาจังหวัดตรัง ศูนยบมเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กองประชาสัมพันธ การรถไฟแหงประเทศไทย โรงพยาบาลพระราม 9

สถานที่ฝกงานของนักศึกษาประจําป 2550

37


สถานที่ฝกงานของนักศึกษา ประจําป 2550

สถานีแหงการพัฒนาชุมชนคนชานเมือง FM.95.75 Mhz. สถานีวิทยุคนรมเกลา FM.93.25 Mhz. สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.ชุมพร FM.90.75 Mhz. สถานีวิทยุ Taitle k Radio FM.89.75 Mhz. สถานีวิทยุแหงประเทศไทย จังหวัด หนองคาย สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 จังหวัดสุราษฎรธานี สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7

สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน บริษัท ลักษ (666) จํากัด บริษัท Neve Land บริษัทมหาชนจํากัด สยามสปอรต ซิดเดเคท บริษัทอินดีส ออแกไนเซอร บริษัท ธีเมติก จํากัด บริษัท เนชั่น แชนแนล บริษัท Ture Vision บริษัท ทริปเปลทู จํากัด บริษัทเวิรจิ้น บีอีซี-เทโร เรดิโอ ประเทศไทย จํากัด บริษัท เอ็ม เอส เอส เคเบิ้ลทีวี จํากัด บริษัท โกเบิ้ล ไอรเลส จํากัด บริษัท JWT บริษัทยานแม จํากัด บริษัท กันตนา กรุป บริษัท Gobel Wireless Co., Ltd. บริษัท นีโอไทม มีเดีย จํากัด บริษัท สํานักขาว ไอ เอ็น เอ็น ประเทศไทย จํากัด บริษัท เนชั่นบอรดแคสติ้ง คอรเปเรชั่น บริษัท บีอีซี – เทโร เอ็นเตอรเทนเมน จํากัด บริษัท เอ็นโดรฟน โปรดักชั่น บริษัท นีโอ ไทม มีเดียส จํากัด บริษัท วี เอส เรดคอรด จํากัด บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดีย บริษัท Balance International C บริษัท สยามสปอรต ซินเคท จํากัด บริษัท Thinker and Doer บริษัท ทีวีสแควร จํากัด บริษัท อมานะห อินเตอรเทรด แอนด ทราเวล จํากัด บริษัท คูล เลี่ยน แนร บริษัท กระบี่ เคเบิ้ลทีวี บริษัท ดวงมาลีมณีจันทร จํากัด บริษัท เจ เอส แอล จํากัด บริษัท สยามสปอตร เทเลวิชั่น จํากัด บริษัท ทีวีบูรพา บริษัท มหากาพย จํากัด บริษัท บีไควทเอท จํากัด บริษัท ทู ทัมศ อัพ บริษัท นาแมนยู สถานีโทรทัศน อ.ส.ม.ท. จํากัด มหาชน สถานีโทรทัศนเฉลิมพระเกียรติผานดาวเทียม สถานีโทรทัศน ชอง 11 ยะลา ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา มูลนิธิสื่อชาวบานกลุมละครมะขามปอม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) หางหุนสวนจํากัด กลาไทยนิว

38


ภาคผนวก

39


นิเทศศาสตร (Communication Arts) นิ เทศศาสตร (Communication Arts) คือ ศาสตรห รือวิ ช าที่ศึกษาเกี่ยวกับ การสื่ อ สารในทุก รู ป แบบ นับ ตั้งแต ก ารสื่อสาร ระหวางบุคคลไปจนถึงการสื่อสารมวลชนในดานตางๆ ไดแก การประชาสัมพันธ การโฆษณา การหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ ซึ่งมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งในฐานะกลไกหลักของสังคมที่ทําใหประชาชนไดรับการตอบสนองทางดานความรู ความเขาใจ ความบันเทิง สามารถกาวทันความเคลื่อนไหวของเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งถือเปนการเปดโลกทัศนของประชาชนในสังคมใหปรับตัวเขา คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีการแบงการเรียนการสอนออกเปน 6 สาขาวิชา ดังนี้

1

2

สาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ (Department of Journalism and Information Technology)

สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน (Department of Broadcasting)

4

3

5

สาขาวิชาภาพยนตรและดิจิตอล (Department of Film and Digital)

6

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ (Department of Public Relations) 40

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อ สมัยใหม (Department of Performing Arts Communication and New Media)

สาขาวิชาการโฆษณา (Department of Advertising)


สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน 1

สาขาวิ ช าวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น มี เ ป า หมายเพื่ อ สร า งบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามพร อ มทางวิ ช าการและความ ชํา นาญทางวิช าชี พ ดา นวิทยุแ ละโทรทัศน มีค วามคิ ด ริเริ่มสรางสรรคเกี่ยวกับวิชาชีพบนพื้นฐานของความมี ระเบี ย บวิ นั ย ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคม การศึกษาในสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศนนั้น จะ ศึ ก ษ า เ กี่ ย วกั บการ ให ข อ มู ล ข า ว ส า ร ผ า นสื่ อ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ในรูปแบบของการ สรางสรรคการผลิตสื่อ คือรายการประเภทตางๆ ทั้ง รายการวิ ท ยุ รายการโทรทั ศ น การเขี ย นบท การ รายงานขาวหรือสถานการณผานรายการประเภทตางๆ เชน รายการขาว รายการประเภทละคร รายการบันเทิง รู ป แบบอื่ น ๆ รายการพู ด คุ ย หรื อ อภิ ป ราย เป น ต น ดังนั้น ผูที่เลือกเรียนวิชาเอกวิทยุและโทรทัศน จะไดรับ ความรู และมีทักษะในการผลิตรายการทั้งเบื้องหนาและ เบื้องหลังของการผลิตรายการ โดยนักศึกษาจะไดฝก ปฏิบัติจริงกับอุปกรณและเครื่องมือในการผลิตรายการ รายวิชาทางดานวิทยุและโทรทัศนที่นักศึกษาจะ ไดศึกษาเรียนรูนั้น ลวนเปนรายวิชาที่เปนประโยชนตอ ก า ร ทํ า ง า น ใ น ว ง ก า ร วิ ช า ชี พ วิ ท ยุ แ ล ะ โ ท ร ทั ศ น ตั ว อย า งเช น สุ น ทรี ย ศาสตร ใ นงานวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน การบริหารงานวิทยุและ โทรทัศน เปนตน

สวนรายวิชาที่เปนภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะไดรับ การเรียนรู และฝกฝนทักษะในดานการผลิตรายการทั้ง วิทยุและโทรทัศน การประกาศและการดําเนินรายการ วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น การผลิ ต รายการวิ ท ยุ การผลิ ต รายการโทรทัศน การออกแบบฉาก แสงและสีสําหรับ งานโทรทัศน คอมพิวเตอรเพื่อการสรางสรรคภาพ ทางโทรทัศน การฝกงานวิทยุและโทรทัศน เปนตน บั ณ ฑิ ต ของสาขาวิ ช าวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น สามารถปฎิบัติงานในสาขาวิชาชีพโดยตรงและสาขาที่ เกี่ ย วข อ ง เช น ผู จั ด รายการ ผู ค วบคุ ม การผลิ ต รายการ ผู กํ า กั บ รายการ ผู กํ า กั บ เวที ผู กํ า กั บ การ แสดง ผูกํากับแสง ผูกํากับศิลป ผูประกาศ ผูดําเนิน รายการ ผูสื่อขา ว ผูบ รรยาย นักพากย ผูเขียนบท นักจัดรายการวิทยุ ชางภาพหรือชางกลอง เจาหนาที่ วิเคราะหหรือวิจารณ เจาหนา ที่ตัดตอ เจาหนาที่ฝา ย ประสานงาน เปนตน

41


สาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ 2

สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ว ารสารสนเทศ มี เ ป า ห ม า ย ที่ จ ะ ป ลู ก ฝ ง ใ ห นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู ความสามารถทั้ ง ในเชิ ง ทฤษฎี และการฝ ก ปฏิ บั ติ ทางดานการนําเสนอขาวและการเขียนขาว บทความ สารคดี การถายภาพ การบรรณาธิการ รวมทั้งการ ใชขอมูล ขาวสาร การออกแบบจัดหนาหนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร และสิ่งพิมพตาง ๆ การผลิตสื่อ สิ่ ง พิ ม พ ตลอดจนการนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สมั ย ใหม ม าใช ใ นงานวารสารศาสตร โดยเฉพาะ เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางด า นคอมพิ ว เตอร แ ละ สื่อผสมตางๆ เพื่อแสวงหาขอมูลขาวสารตลอดจน สามารถที่จะจัดการกับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ ทุกประเภทได อาทิ หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร หรือสื่อพิมพในลักษณะพิเศษอื่นๆ เชน เอกสารแผน พั บ ใบปลิ ว โปสเตอร รวมถึ ง สื่ อ วารสารสนเทศ รู ป แบบใหม เช น การนํ า เสนอข า วสารผ า นระบบ เครือขายอินเทอรเน็ต

นอกจากนี้ยังเนนที่การประยุกตใชเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม ดวย เชน ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบการจัดการฐานขอมูลขาวสาร ระบบเทคโนโลยีทางการพิมพ เพื่องานดานวารสารศาสตร และการนําเสนอ ขาวสารในรูปแบบที่หลากหลายและมีคุณภาพทางสาระ พรอมสงเสริมให บัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ และความรับผิดชอบตอ สั ง คมนอกจากนั้ น ยั ง ศึ ก ษาพื้ น ฐานทางศิ ล ปะ พั ฒ นาแนวความคิ ด สรางสรรคดานการออกแบบงานกราฟก ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึง ทักษะในทางเทคโนโลยี รายวิ ช าทางด า นวารสารศาสตร นั้ น นั ก ศึ ก ษาจะได ศึ ก ษาใน รายวิชาที่นาสนใจ เชน การเขียนเพื่องานวารสารศาสตร (Writing for Journalism), การวิ เ คราะห ข า วและสถานการณ ป จ จุ บั น (Analysis of News and Current Affairs), ก า ร บ ร ร ณ า ธิ ก ร ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร (Journalism Editing), การสื่ อ ข า วและการเขี ย นข า วชั้ น สู ง (Advance News Reporting and Writing), การบริ ห ารงานสื่ อ วารสารศาสตร (New Media Management), การถ า ยภาพเพื่ อ งานวารสารศาสตร (Photo Journalism), เทคโนโลยี ก ารพิ ม พ เ พื่ อ งานวารสารศาสตร (Printing Technology for Journalism) สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ส นใจทางด า นเทคโนโลยี โ ดยเฉพาะการใช โปรแกรมคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการผลิตสื่อสิ่งพิมพจะไดศึกษาและ ฝกปฏิบัติในรายวิชาดังตอไปนี้ การออกแบบหนังสือพิมพและนิตยสาร (Newspaper and Magazine Production Design), ก า ร อ อ ก แ บ บ สิ่ ง พิ ม พ เ ฉพาะกิ จ (Specialized Publication Production Design), วารสารออนไลน (Journalism Online), การออกแบบและสร า ง ภาพเคลื่อนไหว (Animation Design), การสรางและนําเสนองานดวยสื่อ ประสม (Digital Multimedia Presentation) บัณฑิตของสาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ สามารถทํางานใน สาขาวิชาชีพโดยตรงและสาขาที่เกี่ยวของ เชน ตามสํานักงานหนังสือพิมพ รายวั น รายสั ป ดาห นิ ต ยสาร รั ฐ วิ ส าหกิจ และหน ว ยราชการต า งๆ ที่ เนนหนักในดานการผลิตเอกสาร ตําแหนงหนาที่ อาทิ กองบรรณาธิการ (Editorial Stuff) บรรณาธิการฝายศิลปกรรม (Art Director) นักเขียน (Writer) นั ก ออกแบบกราฟฟ ก (Graphic Designer) นั ก สร า งสรรค (Creative) นักออกแบบเว็บไซต (Website Designer) ฯลฯ 42


สาขาวิชาสือ่ สารการแสดงและสือ่ สมัยใหม

3

การแสดงถือเปนองคความรูอีกประเภทหนึ่งทางดานนิเทศ ศาสตร ที่มุงจะสื่อสารใหกับกลุมเปาหมายตาง ๆ ไดโดยการถายทอด ผานทางศิลปะรวมหลายประเภทดวยกัน ผูที่จะศึกษาในสาขาดังกลาว นี้ควรตองทําความเขาใจเสียกอนวา สาร ที่ตองการจะสงใหกับผูรับ สารไมจําเปนจะตองจํากัดอยูในขอบเขตของ ขาว สารคดี รายการ ตาง ๆ เสมอไป แตสื่อประเภทบันเทิงคดี อยางเชน การแสดง ละคร ฯลฯ ก็เปนอีก ชองทางหนึ่งในการสงสารไปยังกลุมเปาหมายได ไม แตกตางกัน วิชาทางสาขาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหมประกอบไป ดวย วิชาทางดานเขียนบทละครเวทีและละครโทรทัศน วิชาการแสดง ละครเวทีแ ละละครโทรทัศน วิช ากํา กั บ การแสดงละครเวทีแ ละละคร โทรทัศน วิชาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตละครเวทีและละครโทรทัศน เปนตน เรียกไดวาทางดานการแสดงทั้งสื่อคลาสสิคแบบเวทีจนถึง ละครโทรทัศนกันเลยทีเดียว

ดังนั้น…เราคงพอจะคาดเดากันตั้งแตยังไมไดเรียนกันเลยใช ไหมวา จบจากสาขานี้ไปแลวจะสามารถประกอบอาชีพอะไรไดบาง… แนนอน…คงหนีไมพนเกี่ยวกับวงการธุรกิจบันเทิง..แตจะเปนสวนใด ของวงการก็ ค งขึ้ น อยู กั บ ความชํ า นาญและสนใจของแต ล ะคนซึ่ ง นักศึกษาจะตองใชเวลา 4 ปในการคนหาตนเอง ไมวาจะเปน นักแสดง ผูเขียนบทละคร ผูกํากับละคร นักวิจารณ ฝายธุรกิจบริหารจัดการ กองถาย หรือ หากไมอยากทํางานในสายนี้โดยตรงก็สามารถนความ รูที่ไดไปประยุกตในการทํารายการโทรทัศนตาง ๆ ภาพยนตร หรือ ทํางานเกี่ยวกับ Organizer ก็ไมเลวเลย….ผูที่เรียนไมตองกลัวตก งาน…ตําแหนงงานรออยูเพียบเพียงแตหาตัวเอง หาคนสนใจในตัว คุณใหเจอโดยเร็วแลวกัน 43

ผลงานทีผ ่ า นมาระดับประเทศของสาขาวิชาสื่อสารการ แสดงและสือ่ สมัยใหม ยอนหลังไป 5 ป • รางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ ฯ การ ประกวดพูดประกอบการแสดง U – talk Contest ครั้งที่ 1 • รางวัลรองชนะเลิศการประกวดพูดประกอบการแสดง U – talk Contest ครั้งที่ 2 • รางวัลชนะเลิศการประกวดละครเวที Tell from the crypt จัดโดยเซ็นทรัลซิตี้ บางนา กิจกรรมอื่น ๆ • ละครเวทีคณะนิเทศศาสตร • ละครในเทศกาลละครกรุงเทพ • ละครเรเพื่อสรางสรรคสังคม • ละครสารนิพนธประจําภาคการศึกษา


สาขาวิชาภาพยนตรและดิจติ อล สาขาวิ ช าภาพยนตร แ ละดิ จิ ต อล ถื อ เ ป น ส า ข า ใ ห ม ข อ ง ค ณ ะ นิ เ ท ศ ศ า ส ต ร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยเปดทําการเรียน การสอนครั้งแรกในปการศึกษา 2549 โดยมีจุดเริ่มตน จากสถานการณสําคัญ 3 ประการ ประการแรก คณะ นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไดกําหนดดัชนี การตรวจสอบคุณภาพดานการเรียนการสอนตามแนว ทางการประกันคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร ปพ.ศ.2546 ว า คณะนิ เ ทศศาสตร จั ก ได มุ ง จั ด ทํ า หลั ก สู ต รตาม เกณฑม าตรฐานอุ ด มศึ ก ษาโดยกํา หนดวัตถุ ป ระสงค ของหลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ ตลาดแรงงานและ ผูเรียน ประการที่สอง นับตั้งแตป พ.ศ.2547 เปนตน มา ไดมีอัตราการสรางภาพยนตรไทยเพื่อฉายตามโรง ภาพยนตรเพิ่มขึ้นทุกป โดยภาพยนตรไทยไดถูกผลิต ขึ้นมาเพื่อเปนสินคาสงออกไปยังตางประเทศ ดังเชน ภาพยนตรเรื่อง “The Eye” ของออกไซดและแดนนี่ แปง “เรื่ อ งรั ก น อ ยนิ ด มหาศาล” ของเป น เอก รั ต นเรือง หรือ “องกบาก” ของปรัชญา ปนแกว ทําให ภาพของวงการวิ ช าชี พ ภาพยนตรไทยเติบโตขึ้ นเปน อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ที่ ชั ด เจน และ ประการที่ ส าม พั ฒ นาการของเทคโนโลยี ก ารถ า ยภาพเคลื่ อ นไหว (Motion Picture) ที่เดิมสงวนไวใหกับสื่อประเภทฟลม ภาพยนตรอยางเดียว ในปจจุบันไดมีการผลิตกลอง วิดีทัศนขนาดเล็กประเภทดิจิตอล ซึ่งสามารถถายและ บันทึกภาพเคลื่อนไหวในหนวยความจํา และใหคุณภาพ ของภาพได ดีจ นเกื อ บเที ย บเท า ได กั บ การบั น ทึ ก ภาพ ด ว ยฟ ล ม ภาพยนตร ส ง ผลให ก ารผลิ ต ภาพยนตร สามารถดํ า เนิ น การในต น ทุ น การผลิ ต ที่ ค วบคุ ม ได สงผลใหการผลิตภาพยนตรเปนกระแสนิยมในหมูคน รุนใหมในระดับเตรียมอุดมศึกษาและอุดมศึกษา เพราะ ไดเริ่มกลายเปนสื่อที่เขาถึงไดงาย และถือเปนงานศิลปที่ มีลักษณะเฉพาะตัว (Individualism) ซึ่งแสดงออกถึง มุมมองทางสังคมและทาทีในการมองโลกของผูกํากับ ไดเปนอยางดี

4

คุณสมบัติเบือ้ งตนของผูเขาศึกษา นอกเหนือจากคุณสมบัติของผูเขาศึกษาตามระเบียบของ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวาดวยระบบหนวยกิตชั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2535 ผูเขาศึกษาจําเปนที่จะตองมีคุณสมบัติเบื้องตนสรุปเปน คําสั้นๆ ดังนี้ “ดู” หมายถึง ผูเรียนจํา ตองมีลักษณะสําคัญ คือในการ เปดรับชมหรือ “ดู” สิ่งสําคัญอยางนอย 2 ประการ คือ ประการ แรก จะตองเปนผูดูหรือผูชมสื่อมวลชนเปนประจํา โดยเฉพาะอยาง ยิ่งสื่อดานภาพยนตรหรือโทรทัศน ซึ่งจะทําใหสามารถซึมซับแนวและ ลักษณะเฉพาะของ “คนทําหนัง” ตลอดจนความกาวหนาของวงการ คนทําหนังไดเปนอยางดี ประการที่สอง จะตองเปนผูสังเกตหรือผูดู สิ่งตางๆหรือสังคมรอบๆตัว การสังเกตสังกาจะทําใหเห็นสิ่งตางๆ อยางละเอียดละออและถองแทขึ้น ซึ่งจะมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการ เขียนบทหรือกํากับภาพยนตร “คิด” หมายถึง ผูเรียนจําเปนตองเปนคนชางคิดในเรื่อง สําคัญอยางนอย 3 ประการ คือ ประการแรก คิดพยายามทําความ เขาใจถึงสภาพสังคมหรือพฤติกรรมบุคคลรอบๆตัว ซึ่งเปนผลสืบ เนื่องมาจากการสังเกต จะทําใหเราเขาใจถึงเบื้องหลังแตละชีวิต/แต สังคมวามีที่มาที่ไปอยางไร เปนผลดีอยางยิ่งในการกําหนดลักษณะ ของตั ว ละครในภาพยนตร ประการที่ ส อง คิ ด อย า งเป น ระบบ หมายถึงความสามารถในการคิดไตรตรองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยาง มีลําดับกอนหลัง มีความสมเหตุผล ซึ่งจะชวยผูเรียนในการคํานึงถึง ปจจัยเหตุและผลในการทํางาน ตลอดจนผูเรียนสามารถใชหลักการ เดี ย วกั น ในการนํ า ไปสร า งแก น เรื่ อ งหรื อ การลํ า ดั บ เรื่ อ งของ ภาพยนตร ประการที่ ส าม ความคิ ด สร า งสรรค หมายถึ ง ความสามารถในการคิดใหมภายใตจุดมุงหมายเดิม หรือบางฝาย เรียกวา “การคิดนอกกรอบ” โดยผูเรียนจําเปนที่จะตองมีทักษะใน การคิดหาวิธีการแบบใหมในการเขา ถึงจุด มุงหมายที่เคยมีอยูเดิม เพื่อสรางสรรคแนวทางใหมในการผลิตภาพยนตรไทย “ติส” เปนคํายอของคําวา “อารทติส” (Artist) หรือความ เปนศิลปน หมายถึง ผูเรียนจําเปนตองมีศิลปะในหัวใจ เนื่องดวย ภาพยนตรถือเปนสื่อมวลชนเพียงหนึ่งเดียวที่มีลักษณะของความ เปนงานศิลปสูง จําเปนอยางยิ่งที่ผูเรียนจะตองมีความสุนทรียะ และ มีความเปนตัวเองระดับหนึ่ง เพื่อนําเสนอมุมมอง ตลอดจนทาทีใน การมองโลกของตนเองผานผลงานสูสาธารณชน “โชว ” เป น คํ า ย อ ของคํ า ว า “โชว อ อฟ” (Show Off) หมายถึง การแสดงออก ผูเรียนจําเปนตองมีความสามารถในการ แสดงออกระดับหนึ่ง เนื่องดวยสาขาวิชาภาพยนตรและดิจิตอลนั้น ศึกษาเกี่ยวเนื่องกั บการแสดงและการกํา กับการแสดง ผูเรียนจึง ตองสามารถแสดงออกหรือกํากับการแสดงตามบทภาพยนตรที่ ผานการตีความสาระสําคัญมาเปนอยางดี 44


โอกาสทางวิชาชีพของบัณฑิตทีส่ าํ เร็จการศึกษา จากจุดมุงหมายของหลักสูตรที่ตองการผลิตบัณฑิตใน 2 ลักษณะดวยกันคือ ผูผลิตภาพยนตร (Film Maker) และ ผูรูรอบดานภาพยนตร (Film Study) 1. ผูผ ลิตภาพยนตร (Film Maker) หมายถึง ผูที่ปฏิ บัติห นาที่ในสายงานการผลิตภาพยนตรทั้งหมดกอนที่ภาพยนตรจะ ปรากฎออกเผยแพรตามโรงภาพยนตร ซึ่งรายวิชาในหลักสูตรไดจัดใหมีการเรียนการสอนครบทั้งกระบวนการ บัณฑิตผูสําเร็จ การศึกษาสามารถใชความรูความสามารถในตําแหนงงานตอไปนี้ ผูเขียนบทภาพยนตร เจาหนาที่ฝายกํากับศิลปดานภาพยนตร ผูกํากับภาพยนตร เจาหนาที่ฝายกํากับภาพ (ชางภาพ) นักแสดงภาพยนตร เจาหนาที่ฝายจัดแสงภาพยนตร (ชางไฟ) เจาหนาที่ฝายเตรียมงานสรางภาพยนตร เจาหนาที่ฝายตัดตอภาพยนตร เจาหนาที่ฝายธุรกิจกองถาย เจาหนาที่ฝายเทคนิคพิเศษ (อนิเมชั่นในภาพยนตร) เจาหนาที่ฝายแตงหนาและเครื่องแตงกาย 2. ผูศึกษาภาพยนตร (Film Study) หมายถึง ผูปฏิบัติหนาที่ในสายงานวิชาการดานภาพยนตร มีความรูความสามารถดาน ทฤษฎีภาพยนตร ทฤษฎีดานประวัติศาสตร มนุษยวิทยา สังคมวิทยาและวัฒนธรรมศึกษา ในการศึกษาภาพยนตรซึ่งถือเปน ภาพสะทอนทางสังคมแบบหนึ่ง โดยงานที่ศึกษาจะปรากฎออกมาในลักษณะบทวิจารณภาพยนตรในเชิงสุนทรียศาสตร หรือบท วิเคราะหภาพยนตรในเชิงภาพสะทอนทางสังคมตามหลักประวัติศาสตร มนุษยวิทยา สังคมวิทยาและวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิต ผูสําเร็จการศึกษาสามารถใชความรูความสามารถในตําแหนงงานตอไปนี้ คอลัมนิสตดานภาพยนตรในสื่อมวลชนแขนงอื่นๆ, นัก ประวัติศาสตรภาพยนตร, นักวิจารณภาพยนตร 45


5

สาขาวิชาการประชาสัมพันธเปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ การ สรางและสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางองคกร หนวยงาน กับ ประชาชนที่เกี่ยวของ โดยการ สํารวจประชามติ วิจัย วางแผน เพื่อสรางสรรค ผลิตสื่อและกิจกรรมการประชาสัมพันธ ใหเขาถึง กลุมประชาชนเปาหมายที่ตองการสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อใหเกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดังที่มุงหวัง ทั้ ง นี้ ใ นหลั ก สู ต รนิ เ ทศศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ ประชาสัมพันธ ไดกําหนดรายวิชาโดยมุงเนนใหผูเรียนไมเพียงแตเกิด ความรู ความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของเทานั้น แตยังมุงเนน ให ผู เ รี ย นสามารถเป น นั ก ปฏิ บั ติ ใช ค วามคิ ด สร า งสรรค ใช จินตนาการ ประกอบกับ อุปกรณทางเทคโนโลยีที่เปน เครื่องมือที่ สํ า คั ญ ในการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ ได อ ย า งมั่ น ใจ รวมถึ ง ใน หลักสูตรยังมีรายวิชาที่มุงพัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียนใหสามารถ เปนนักประชาสัมพันธไดอยางภาคภูมิ และตระหนักถึงจรรยาบรรณ แหงวิชาชีพนี้ดวย คุณสมบัติเบือ้ งตนของผูส นใจศึกษา นอกเหนื อ จากคุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย เก ษม บั ณ ฑิ ต แ ล ว ผู เรี ย น ที่ ส น ใ จ ศึ ก ษ า ต อส า ขา วิ ช า ก า ร ประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ ชอบคิด เขียน อาน ดู เปนประจํา, มีความคิดสรางสรรค, ชอบทํางานเปนทีม, มีม นุ ษ ยสัม พั น ธ ดี มีจิต ใจบริก าร, ชอบแสวงหาขา วสาร ความรู ใหมๆ อยูตลอดเวลา, มีความกระตือรือรน, มีความสนใจดานศิลปะ โอกาสทางวิชาชีพของบัณฑิตทีส่ าํ เร็จการศึกษาในสาขาวิชาการ ประชาสัมพันธ ผูที่จบการศึกษาในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ หากเลือก ทํ า งานในสายงานด า นนี้ นิ ย มเรี ย กว า นั ก ประชาสั ม พั น ธ ห รื อ เจาหนาที่ประชาสัมพันธ ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทําหนาที่เปนผูสรางความสัมพันธอัน ดี ความนิยมชมชอบ สรางทัศนคติที่ดี และรักษาภาพลักษณที่ดีของ องคกร หรือของสินคาและบริการตอประชาชนที่เปนกลุมเปาหมาย รวมถึงมีหนาที่สรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงาน ผูบริหาร ขององคกร เพื่อใหเกิดความรวมมือในการทํางานรวมกัน ลักษณะ งานดานการประชาสัมพันธ อาทิ เขียนขาว บทความ สารคดี จัด กิจกรรมพิเศษ วางแผนงานประชาสัมพันธ สํารวจขอมูลดานการ ประชาสัมพันธ ออกแบบและผลิตสื่อ ติดตอสื่อมวลชน ฯลฯ ทั้งนี้ในยุคสังคมขาวสาร ประชากรทั่วโลกมีโอกาสไดรับรู ขอมูลขาวสาร พรอมกันอยางรวดเร็ว สิ่งที่เกิดขึ้นดังกลาวทําให สั ง คมโลกให ค วามสํ า คั ญ กั บ ผลกระทบของข า วสารที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้นกับ บุคคล ชุมชน สังคม จึงทําใหองคกร สถาบันทางสังคมทั้ง ภาครัฐ และเอกชนในปจจุบั นไดต ระหนัก ถึ งความสํา คั ญ ของการ ประชาสัมพันธ มากขึ้น 46


สาขาวิชาการประชาสัมพันธ

ดั ง จะเห็ น ได จ าก องค ก รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนใน ประเทศไทยทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคลวนใหมีหนวยงานที่ รับผิดชอบดานงานประชาสัมพันธเพิ่มมากขึ้น หรือแมกระทั่ง บริษัทตัวแทนรับจัดการโฆษณาและประชาสัมพันธ หรือบริษัท ที่ปรึกษาประชาสัมพันธก็มีบทบาทสําคัญมากขึ้นเมื่อเทียบกับ ในอดีต จ า ก ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง บ ท บ า ท ง า น ประชาสัมพันธในยุคสังคมความรู (พรทิพย พิมลสินธุ และ คณะ, 2547) พบวาแนวโนมอนาคตของการประชาสัมพันธใน 10 ปขางหนา จะมีบทบาทในการนําองคกร และมีสวนผลักดัน ให อ งค ก รประสบความสํ า เร็ จ มากขึ้ น ที่ สํ า คั ญ ไม เ พี ย งแต หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐ บางหนวยงานจะใช งบประมาณดานการประชาสัมพันธมากขึ้น สํ า ห รั บ โ อ ก า ส ค ว า ม ก า ว ห น า ใ น วิ ช า ชี พ นี้ ผูปฏิบัติงานในอาชีพนี้ที่มีความสามารถ มีโอกาสไดรับการ เลื่อนตําแหนงเปนหัวหนาไดงายโดยเฉพาะในสายธุรกิจ เมื่อมี ความสามารถและสร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ สื่ อ มวลชน ย อ มมี โ อกาสก า วหน า ได ม าก นอกจากนี้ ผู มี ค วามรู ความสามารถดานการประชาสัมพันธสามารถประกอบอาชีพ ผลงานสรางชื่อเสียงของนักศึกษาสาขาวิชาการ ประชาสัมพันธ โครงการประกวดนักประชาสัมพันธสิ่งแวดลอมรุน เยาว ระดับอุดมศึกษา (Young Environmental PR Contest) ประจําป 2547 ภายใตแนวคิด “การบริโภคที่เปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม” โดยนักศึกษาชั้นปที่ 4 ไดรับรางวัลชมเชย โครงการประกวดนักประชาสัมพันธสิ่งแวดลอมรุน เยาว ระดับอุดมศึกษา (Young Environmental PR Contest) ประจําป 2548 ภายใตแนวคิด “สิ่งแวดลอมเกา แลก สิ่งแวดลอมใหม” โดยนักศึกษาชั้นปที่ 4 ไดรับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 2 ก า ร ป ร ะ ก ว ด นั ก ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ รุ น เ ย า ว ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 ของกรมสงเสริม คุณ ภาพสิ่ง แวดล อม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ สิ่งแวดลอม ภายใตหัวขอ ”คลองสวยน้ําใส” โดยนักศึกษา ชั้ น ป ที่ 4 ได รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 และรอง

47


สาขาการโฆษณา “การโฆษณา” (Advertising) นั้ น เป น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ของการสงเสริม การตลาดที่มีวัตถุประสงคในการให ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบริการ ไปยังผูรับสาร กลุมเปาหมายจํานวนมากผานสื่อมวลชนประเภทตาง ๆ (Mass Media) โดยมีผูสนับสนุนซึ่งก็คือเจาของสินคาหรือบริการนั่นเอง แตรูมั๊ยครับวากวาที่โฆษณาแตละชิ้นที่ผานตาเรานั้น จะตองผาน กระบวนการผลิตหลายขั้นตอน ตั้งแตการวางแผนการโฆษณา การสรางสรรค รวมไปถึงขั้นตอนการผลิตโฆษณาอันเปนระบบ จนกลายมาเปนชิ้นงานโฆษณาอยางที่เราเห็นกันในที่สุด และถา ถามวาสวนสําคัญที่สุดของงานโฆษณานั้นอยูที่ไหน ก็คงตอง ตอบวา การสรางสรรคนั้น ถือเปนหัวใจสํ า คัญ ของงานโฆษณา เพราะวา ถือเปน สวนสําคัญที่นําเสนอความเปนเอกลัก ษณของ สินคาและบริการนั้น ๆ ออกมาไดชัดเจนอยางมีลูกเลนที่แตกตาง แตไมใชวาสวนอื่นไมสําคัญ เพราะทุกสวนทุกกระบวนการในงาน โฆษณาไมวาจะเปนฝายวิจัย (Research), ฝายสื่อ (Media) ลวน แตมีความสําคัญดวยกันทั้งสิ้น การสรางสรรค (Creativity) ซึ่งหลายคนใหคํานิยามที่ แตกตางกันออกไป แตในทางโฆษณา นิยามสั้น ๆ ของคํา ๆ นี้ นาจะเปนการมองอะไรที่ธรรมดา แลวนําเสนอออกมาใหเปนสิ่งที่ ไม ธ รรมดา โดยสร า งความน า สนใจให เ กิ ด ขึ้ น ได ซึ่ ง งาน สรางสรรคที่ดีไมใชจะตองเปนงานที่ขายของไดเทานั้น แตจะตอง สรางความแตกตางของชิ้นงานเพื่อทําใหคนจดจําสิ่งที่เรานําเสนอ อกไปได ถาถามวานักศึกษาสาขาการโฆษณา หรือที่เรียกกันวา “เด็ก AD” นั้นจะตองมีคุณสมบัติอยางไร ประการสําคัญคือตอง มีความกระตือรือรน สนใจในสิ่งตาง ๆ รอบขางอยูเสมอ ซึ่งจะทํา ใหเรามีมุมมองและความคิดที่แตกตางออกไป 48

6

โดยที่ไมทิ้งความเปนตัวของตัวเอง ซึ่งก็คือหนึ่ง ในรูปแบบของการสรางสรรคเชนกัน จะเห็นไดจากบุคลิก ของเด็ก AD ที่จะแตกตางจากเด็กสาขาอื่น ๆ อยางเห็นได ชัด และถาถามวาเมื่อเรียนจบมา เด็ก AD จะไปทํางานอะไร ในสายของนิเทศศาสตรไดบาง ก็จะพบวาโดยทั่วไปแลวเด็ก AD สามารถไปทํางานสายโฆษณาทั้งในลักษณะของเอเยน ซี โ ฆษณาโดยตรง (Ad Agency) หรื อ ฝ า ยโฆษณาของ บริษัทตาง ๆ (In House Agency) ที่มีอยูหลากหลาย ไม ว า จะเป น ตํ า แหน ง ทางส ว นผลิ ต อย า ง Creative, Producer, Art Director, Copywriter หรื อ จะเป น ตํ า แหน ง ทางฝ า ยบริ ก ารลู ก ค า อย า ง Customer Service, Account Executive, Account Director ซึ่งนอกจากสาย งานดานโฆษณาโดยตรงแลวเด็ก AD ยังสามารถไปทํางาน ในดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการสื่อสารการตลาดที่เรียกได วาครบวงจรอาทิ Production House, Event Marketing, Advertising Research, Art and Design รวมไป ถึ ง งานผลิ ต สื่ อ โฆษณารู ป แบบอื่ น ๆ ที่ ล ว นพบเห็ น อยู รอบๆ ตัวเรา


49


50

Year Report  

Year Report communication of arts kasam bundit

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you