Page 1

Orhun Stone Misyonumuz; Bulunduðumuz sektörde kaliteli iþ, minimum hata, uzmanlaþmýþ ekip, güven ve saygýnlýk ilkeleri ile bugüne kadar süregelen iþ hayatýmýzda, ayný ilkelerine baðlý kalarak “önce müþteri memnuniyeti” ilkesiyle çalýþan, dinamik ve lider bir þirket olmaktýr. Tüm sektörlerin dinamiðinin yaratýcýlýk ve yaklaþým farký olduðu inancýndayýz. Sektörlerin geliþimini saðlayan, öncüleri diðerlerinden farklý yapan unsurun, yenilikçilik, vizyon farký ve müþteri odaklý çalýþmak olduðuna inanýyoruz. Bizlere göre her firma az veya çok sektöre bir þeyler katmalýdýr. Her firma sektörün kemikleþmiþ sorunlarýnýn çözümü için kendi ekseninde de olsa bir çaba içerisine girmelidir. Bu çabalarýn, sektörel tecrübelerin ve birikimlerin

Our mission is quality jobs, minimum errors, specialized team , principles of trust and reputation in our sector , to this day that work in our lives, while adhering to the same principles '' first customer satisfaction '' principle of working with dynamic and To be a leading company. We believe that all sectors are aware of the dynamic approach to creativity and leading to the development of the sector which differs from the other elements of the innovation, vision and customer focus.

According to us,all company should take samething to small or large industry.Each company must engage in efforts ,around its axis even if ,to solve the problem of ossified.As a result of these efforts, industry experience and knowledge can be submitted a higher quality of supply. Increase the quality of services offered, on the nature of our industry, and earnings will be positively affected. For us to get more than you need to give much more .but it deserves better than you are able to offer more.

01

sonucunda daha kaliteli bir arz sunulabilecektir. Sunulan hizmetin kalitesinin yükselmesi, sektörümüzün niteliðine ve kazançlýlýðýna olumlu etki edecektir. Bizlere göre, fazlasýný almak için çok daha fazlasýný vermek gereklidir. Daha fazlasýný ancak daha iyisini sunabildiðinizde hakedersiniz. Bu felsefeyle altyapýmýzý, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi her geçen gün geliþtirmekte ve sektörün yenilikçi yüzü olmaya çalýþmaktayýz. Sektörün genel niteliðinin geliþimi için, þirketimiz gibi diðer tüm sektör temsilcilerinin de çabasý ve sinerjisi gereklidir. Ancak mükemmelliyetçiliðe inanan firmamýz tek baþýna dahi olsa bu yenilikçi vizyonundan kopmayacaktýr.

With this philosophy, every day, we're trying to improve our infrastructure and our services and we're trying to be innovative in the face of the industry .For the development of general nature of the property sector ,it must be require the synergy of the efforts of representatives of other sectors as well as our company.. But our company believes in excellence, and we won't break off from an innovative vision,even if one....


Mermer grubu / Marble group

Orhun / Alp

Orhun / Rose

Orhun / Red

Orhun / Classic coffe

03


Mermer grubu / Marble group

Orhun / Silver

Orhun / Cappucino

Orhun / Rose coffe

04


Mermer grubu / Marble group

Orhun / Rana coffe

Orhun / Beige

Orhun / Light Cappucino

Orhun / Black

05


Mermer grubu / Marble group

Orhun / Cream

Orhun / Alya coffe

Orhun / Davraz beige

Orhun / Light coffe

Orhun / Cherry

07


Traverten grubu / Travertine group

Orhun / Walnut

Orhun / Classic light

Orhun / Yellow

Orhun / Noche

09


Mozaik grubu / Mosaic group

OR 101

OR 104

OR 102

OR 105

OR 103

OR 106

11

OR 107


Mozaik grubu / Mosaic group

OR 108

OR 111

OR 109

OR 112

OR 110

OR 113

13

OR 114


Mozaik patlama grubu / mosaic explosion group

OR 201

OR 204

OR 202

OR 203

OR 205

OR 206

15


Patlama grubu / Explosion group

OR 301

OR 304

OR 302

OR 305

OR 306

17

OR 303

OR 307


Eskitme grubu / Tumbled group

OR 401

OR 404

OR 402

OR 405

OR 403

OR 406

19

OR 407


Bordur grubu / Debt is group

OR 501

OR 504

OR 507

OR 510

OR 502

OR 503

OR 505

OR 506

OR 508

OR 511

21

OR 509

OR 512


Madalyon grubu / Medallion group

OR 601

OR 606

OR 602

OR 607

OR 603

OR 608

OR 604

OR 609

23

OR 605

OR 610

OR 611


Banyo grubu / Bath group

OR 701

OR 705

OR 702

OR 703

OR 706

OR 707

25

OR 704

OR 708


Paledyen grubu / Paledyen group

OR 801

OR 803

OR 802

OR 804

OR 805

27


Di丹er 端r端nler / Other products

Orhun / Masa 1 / Table 1

Orhun / Masa 2 / Table 2

Orhun / Sehpa / stand

Orhun / Masa 3 / Table 3

29

Orhun / S端tun / column

Orhun / Masa 4 / Table 4


orhun stone  

Mermer ve Traverten Kataloğu

orhun stone  

Mermer ve Traverten Kataloğu

Advertisement