Page 1

แผนภูมิโครงสร้างฝ่ายกิจการนักเรียนปีการศึกษา 2556 หัวหน้ าฝ่ ายกิจการนักเรียน นายกรวุฒิ เรื อนงาม หัวหน้ าแผนกปกครอง หัวหน้ าระดับ ป.1 – ป.3 นายนิพนธ์ ป.4 – ป.6 นายคธากร ม.1 นายประชุม ม.2 นายชานิ ม.3 นายคธาศักดิ์ ม.4 - 6 นายบุญฤทธิ์ นายโกวิท

นายชัยวัฒน์ ทัศพร (ประถม) นายบุญฤทธิ์ เจริญแสง (มัธยม)

1.ส่ งเสริมลักษณะนิสัย งานความประพฤติ/การดูแลสุขภาพ งานสถิตนิ กั เรี ยน ,ทาบุญประจาวัน งานความสะอาด งานสร้ างสมาธิ งานความรักในสถาบัน

2.ส่ งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน งานสร้ างผู้นา งานส่งเสริมประชาธิปไตย งานกรรมการนักเรี ยน

หัวหน้ าแผนกกิจกรรม นางอมรรัตน์ ภู่งาม (ประถม) นายสุรัส กอสนาน (มัธยม)

นายสุรัส กอสนาน น.ส.ฐิตาภรณ์ ชาวห้ วยหมาก นางสาวณัฏฐ์ ธีตา มาลาพันธุ์

4.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว งานลูกเสือ / รักษาดินแดน / บาเพ็ญประโยชน์ งานกิจกรรม/ชมรม /ส่งเสริ มศักยภาพ IS 3งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ ประโยชน์

5.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.รณรงค์ และป้อมปรามสารเสพติด ติด

งานตรวจปั สสะวะ งานติดตามความประพฤติ / ยาเสพติด /เพศ งาน 3 ประสาน 2 ค ้า

1.โครงการคนดีศรียอแซฟผู้รับผิดชอบ นายบุญฤทธิ์ เจริญแสง

- กิจกรรมคนดี นายบุญฤทธิ์ เจริญแสง - กิจกรรมหอพักโต นายกรวุฒิ เรือนงาม - กิจกรรมผู้นา นายบุญฤทธิ์ เจริญแสง 2.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผู้รับผิดชอบ นายสุรัส กอสนาน - กิจกรรมก้าวไปกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ - กิจกรรมเที่ยวบ้านเพื่อน

งานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ งานประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

6.สัมพันธ์ ชุมชน งานวันสาคัญ งานสัมพันธ์ชมุ ชน

7. งานธุรการกิจการนักเรียน

โครงสร้างฝ่ายกิจการนักเรียน  

โครงสร้างฝ่ายกิจการนักเรียนปีการศึกษา 2556 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

Advertisement