Page 1

MARFABETO C.E.I.P. Frian - Teis A lingua sabe a mar


ACUÁTICO Vive na auga.


ALETA DORSAL E algo que te単en os peixes para nadar.


AMEIXA Molusco mari単o que vive pechado nunha cuncha. Imaxe


Ă NCORA E un obxecto para parar os barcos.


ANGAZO Aparello que serve para remover a area e coller berberechos e todo tipo de ameixas.


NAVALLA ANGUĂ?A E un marisco e se come. Animal longo que vive na Ten forma de lapis. Auga e ten electricidad.


ANZOL Serve para pescar.


ARROAZ Golfi単o das costas galegas.


BACALLAO Animal que vive vive na agua do mar e ten escamas.


BALEA Animal que vive na auga e ĂŠ moi grande.


BARCA Embarcaci贸n pequena que se move polo mar. Imaxe


BARCO Embarcaci贸n que se para moverse polo mar. Imaxe


BEIRAMAR Que esta preto do mar.


BRANQUIAS ร“rganos respiratorios de moitos animais acuรกticos.


CANA DE PESCAR Os pescadores a usan para pescar.

Imaxe


CANGREXO Animal que vive en terra e auga. Camiña para atrás e ten dúas pinzas.


CEFALÓPODOS Invertebrados mariños cunha cabeza moi grande da que saen os tentáculos.


!"#$" %&'()'(*+,(-'.,+/


!"#$%&'( )*+,-+.,*./0,1234-05 &,1234-0,6,*./0,+47+13+, 8+,9:;:,<*+,-+;+., 0=>*./04,0?+4,.:,0=-:, 80,10@+A05,


ESCAMAS Pel dos peixes.


ESPIRテ,ULO Burato polo cal respiran os mamテュferos mariテアos.


ESTRELA DE MAR Vive no mar e a súa Forma é moi bonita.


FEMIEIRO Forma de pescar que consiste en atar varias femias para que os machos vaian detrรกs.


FOUCIテ前 Aparello que se usa metテゥndoo polo buraco que deixa a ameixa e dando un pequeno xiro.


FRANCADA Especie de forquita para pescar peixes planos, chocos, anguías …


GAIVOTA Unha ave que voa e rouba bocatas na praia.


GOLFIテ前 Mamテュfero de pel suave.Moi intelixente que vive no mar.


HIPOCAMPO Cabali単o de mar.


INVERTEBRADOS Son todos os animais que non te単en esqueleto.


!"#$

#%&%'()%*+%',-.'&.' /0)1%'%0'1.&2-)%)' 2.))%'.'%-3%4'5'+.'60)' 7.)+.4


LINGUADO É un peixe mariño que vive deitado do mesmo lado. Imaxe


!"#$%&! &'()*+,-' .)/,'012'2*+3'2/+42' ,'+244,'2')'5,4-' 6,'7284,'9)'5,4-


A LONXA Lugar onde se vende peixe.

Imaxe


LURA É un animal mariño. Ten moitos tentáculos. Seu cor é rosado


LURA Molusco mariño con oito brazos e dous tentáculos. Imaxe


MAMÍFERO Animal vertebrado. As femias teñen mamas.


MARIÑEIRO Persoa que sae ao mar a pescar.

Imaxe


MARISCADORAS Mulleres que con distintos aparellos de pesca collen o marisco na praia.


MARRAXO Quenlla.


!"#$"%&' ()*+,-.)-/)*)0

!"#$%


MEXILLÓN Molusco con dúas cunchas negras e ovaladas. Imaxe


NAVALLA E un marisco e se come. Ten forma de lapis.


OUCAS Vive no fondo do mar e parecido a unha Planta.


OVĂ?PARO Animal que se reproduce por ovos.


PALANGRE Arte de pesca que se usa para capturar peixes que viven no fondo do mar. Leva un sedal e anz贸s.


NAVALLA PATIAMARELA E un marisco e se come. Ă&#x2030; o tipo de ave que ten as Tenpatas forma de lapis. amarelas.


PEIXE É ún animal que vive no río ou no mar.

Imaxe


PEIXE SAPO É un peixe mariño de corpo aplanado e boca moi grande. Imaxe


!"#$% &'()*'+,-./-('+0-+)12+ 3'224(+./-+5'-+('+)'2'+ 1/+-(+)'6./-2'+,'27-+01+ )12,18 %5+'9-5+7'3:(+7-;-(+ ,-()'58


PESCADA Ă&#x2030; un peixe grande e longo con dentes afiados. Imaxe


PETEIRO NAVALLA Ă&#x2030; a marisco boca daseaves. E un se come. Ten forma de lapis.


!"#$%&' ()*+,-./01)/2)345/4*/ 43)*/6474/67.+)8)7*)/ -./97:.;


POLBO É un animal mariño con oito brazos.

Imaxe


RASTRO Aparello para pescar marisco c o m o v i e i r a s , n av a l l a s , camaróns …


REDE Especie de tea para pescar.

Imaxe


ROCHA E dura e gris.


RODADALLO Ă&#x2030; un peixe moi rico e aplanado.

Imaxe


SACHO Aparello usado polas mariscadoras para recoller marisco. Con el removen a area.


SALMĂ&#x201C;N Peixe de cor azulada que vive no mar

Imaxe


NAVALLA SARDIÑA EÉ un marisco e se come. un peixe submarino e Ten forma de lapis. come vermes.


SARDIÑA Peixe mariño comestible de cor negra azulado. Imaxe


SEREA Muller con cola de peixe que vive no mar.


TENTテ,ULOS Son unha cousa longa que teテアen algテコns animais para coller peixes.


TRUEIRO Aparello de pesca formado por un pau e un aro cunha rede.


VERTEBRADOS Son todos os animais que te単en esqueleto interno.


XOUBIÑA Sardiña pequena, parrocha.

Imaxe


!"#$%&'(" )*+,-./0.12,34././ 532131.6/0217/42/82+71/ 9.8.:7;

Marfabeto dixital  
Marfabeto dixital  

Dicionario sobre o mar realizado polo alumnado do CEIP Frian - Teis co gallo do PDI A lingua sabe a mar. Realizado en formato dixital. Bibli...

Advertisement